Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [ ] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr."

Transkript

1 Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser på det specialiserede voksenområde (bilag til styringsaftalen for region Sjælland) har enslydende bestemmelser i det omfang det kunne lade sig gøre. Denne kontrakt er dog tilpasset i forhold til krav i udbuddet vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. ] Bemærk, at ophold efter servicelovens 108 reguleres af bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven (bekendtgørelse nr. 715 af 19. juni 2013). Bilag 1 til bekendtgørelsen er et boligdokument, som også skal udfyldes, når borgeren skal opholde sig på et botilbud i medfør af 108. Kontrakten er først gældende, når begge parter har underskrevet. 1 Borgeren [navn] [cpr.nr.] 2 Værgemål [værgemålets karakter] [navn] [cpr.nr.] [adresse] 3 Køber Betalingskommune - Myndighed: [Kommunenavn] [Forvaltning] [Adresse] [Postnr.:] [By] EAN-nr.: [EAN-nr.:] 4 Leverandør Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [ ] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.: Tilbud: [Tilbuddets navn] [Adresse] [Postnr.:] [By] Kontaktperson: [navn] [telefon] [ ]

2 5 141-handleplaner og pædagogiske planer [Funktion] Formålet med de bestilte ydelser fremgår af handleplanen (SEL 141) og/eller bestillingen, som køber er ansvarlig for bliver vedlagt denne kontrakt som bilag. Leverandørens ydelser leveres i overensstemmelse med målene i handleplanen/bestillingen. Leverandøren udarbejder en pædagogisk plan inden den [dato] og fremsender den til køber til orientering. Planen kan indeholde en tids- og aktivitetsplan for leverandørens ydelser. 6 Egenbetaling Borgerens egenbetaling sker i 107 og 108-tilbud efter gældende regler. Botilbuddet opkræver egenbetalingen særskilt hos beboeren. Botilbuddet skal underrette køberkommunen, hvis der er ændringer i egenbetalingen. 7 Betaling Kommunens månedlige ydelse udgør efter fradrag af egenbetaling herefter i alt: kr. I tilfælde af ændret indkomstgrundlag hos beboeren regulerer botilbuddet egenbetalingen. XX Kommune faktureres elektronisk via EAN nummer: Betaling påbegyndes ved indskrivningsdato efter fremsendt faktura. Betaling sker månedsvis og forud, således at kommende måneds betaling sker senest på sidste bankdag i måneden. Faktura for følgende måned skal være xx Kommune i hænde senest den 20. i en måned, for at denne er at anse som rettidigt modtaget. Hvis betaling trods rettidig fremsendt faktura ikke sker til tiden, påløber et gebyr svarende til 2 procent af den aftalte pris pr. påbegyndt måned. Krav om betaling skal være fremsendt senest 12 måneder efter at hjælpen er ydet. 8 Hvad dækker betalingen? Opholdsbetalingen dækker de udgifter, der fremgår af gældende regler på området. Opholdsbetalingen dækker alle ordinære udgifter, herunder kost, logi og transport i forbindelse med botilbuddets almindelige og egne planlagte aktiviteter. Opholdsbetalingen dækker ikke udgifter til bohave til indretning af værelse, tandpleje, ekstern psykolog, medicin, briller, beklædning,

3 lommepenge og andre personlige fornødenheder 9 Opsigelsesvarsler Leverandøren kan opsige aftalen med 1 måneds varsel til den 1. i måneden Opsigelse skal ske skriftligt og botilbuddet skal i forbindelse med opsigelsen aflevere en redegørelse, som skal indeholde en beskrivelse af årsag(er) til opsigelsen, samt hvilke initiativer der er gjort fra botilbuddets side for at undgå, at opsigelse findes nødvendigt. Redegørelse(r) skal (i anonymiseret form) på forlangende udleveres til andre kommuner, der har tilsluttet sig rammeaftalen. Køber kan opsige aftalen med 3 måneders varsel til den 1. i måneden Ved længerevarende indlæggelser (dvs. indlæggelser ud over 14 dages varighed) eller ophold udenfor bostedet nedsættes betalingen forholdsvis. Det forventes, at botilbuddet er den aktive part i dialogen om nedsættelse af betalingen, og det anses som aftalebrud, såfremt det er kommunen, der skal påpege dette forhold. Ved sygehusindlæggelser gælder i øvrigt Region Sjællands aftale af 4. august 2008 vedrørende indlæggelser på sygehus af beboere i sociale tilbud. Hvis beboeren afgår ved døden kan køber opsige aftalen med 1 måneders varsel til den 1. i måneden. Leverandøren kan undtagelsesvist opsige denne kontrakt straks. Dette kan ske, hvis beboeren har udsat personale eller øvrige beboere for et personfarligt angreb eller overgreb, der medfører, at politiet rejser en sigtelse imod beboeren. I et sådant tilfælde ophører købers betalingsforpligtelse ved udgangen af den måned botilbuddet opsiger aftalen. Køber kan opsige kontrakten straks ved væsentlig misligholdelse. Køber disponerer over pladsen indtil den dato, pr. hvilken opholdet er opsagt. Der kan dog ikke uden forudgående aftale mellem botilbuddet og køber indskrives en anden beboer på pladsen. Ved opsigelse skal borgeren kunne blive i tilbuddet, indtil opsigelsesvarslet udløber. Såfremt leverandøren ikke tager ansvar for borgeren i opsigelsesperioden er der tale om kontraktbrud, hvilket medfører, at betalingen stopper fra den dag borgeren forlader stedet.

4 Hvis tilbuddet er et 108-tilbud, gælder der særlige regler for borgerens samtykke ved opsigelse. 10 Opfølgning og revisitation Leverandør og køber har en gensidig forpligtelse til at udveksle oplysninger i forhold til at løse opgaven. Hvis der sker væsentlige ændringer i borgerens situation, hvor leverandør vurderer, at der er behov for revisitation, kontaktes køber. Hvis køber vurderer, at borgeren grundet væsentlige ændringer i sin situation ikke længere profiterer af tilbuddet, kontaktes leverandøren. En repræsentant fra køberkommune deltager efter behov - mindst 1 gang årligt - i et statusmøde med henblik på opfølgning i forhold til handleplan. Leverandøren er ansvarlig for indkaldelse til statusmøde og for mødeledelse og referatskrivning under statusmødet. Leverandøren fremsender senest 14 dage inden mødets afholdelse en statusbeskrivelse til køber. Statusbeskrivelsen skal indeholde en vurdering af forløbet siden seneste møde/indskrivning, beboerens synspunkter, samt forventninger til det videre forløb, herunder nærmere om og hvordan målene i handleplanen nås. Statusbeskrivelsen skal i det omfang det er muligt forinden være gennemgået med og underskrevet af beboeren. Handleplanen udfærdiges af xx kommune

5 11 Samarbejde og ansvar Leverandøren indestår for, at de beskrevne ydelser leveres som aftalt. Køber har ved manglende levering krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen svarende til den manglende levering. Såfremt ydelserne ikke kan leveres helt eller delvist som aftalt, er leverandøren forpligtet til snarest muligt at underrette køber herom. Såfremt leverandørens misligholdelse er væsentlig, og såfremt der ikke inden for en rimelig tid kan findes en forsvarlig løsning på problemet, kan køber afhængigt af forholdet hæve kontrakten med aftalte varsel. Må køber i dette tilfælde iværksætte andre tilsvarende tilbud til borgeren, er leverandøren erstatningspligtig for købers udgifter i forbindelse med etablering og drift af disse andre foranstaltninger frem til udløb af opsigelsesperioden. Parterne er i det hele erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Hverken leverandør eller køber skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlige over for den anden part for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved kontraktens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet (force majeure). Den part, der ikke er ramt af force majeure er berettiget til at annullere kontrakten eller etablere et andet tilbud i en periode, såfremt der er tale om en situation, der er væsentlig for den visiterede. Leverandøren orienterer hurtigst muligt og senest indenfor 7 dage xx Kommune, hvis der sker væsentlige ændringer i beboerens personlige forhold. Heri indgår ethvert forhold, som vurderes at have eller kunne få betydning for beboerens ophold eller forholdene i denne kontrakt, herunder ændringer i egenbetalingen. Eksempler kan være særlige sygdomsforløb, hospitalsindlæggelser, strafbare forhold og lignende. Ud over de i denne kontrakt indgåede aftaler, forpligter køber og leverandør sig til at underrette modparten om evt. nye og uforudsete problematikker, der kan have betydning for de indgåede vilkår i denne kontrakt. Der kan fx være tale om død, ulykker, organisationsændringer, der får betydning for opgavevaretagelsen mv.

6 12 Forsikringsforhold Botilbuddet er ansvarlig for, at beboeren som led i sit ophold er dækket af gældende lovpligtig brandforsikring samt genhusningsforsikring som følge af brand, ligesom det er botilbuddets ansvar, at der er tegnet en indboforsikring for stedets fællesarealer. Botilbuddet opfordrer og vejleder beboeren til at få tegnet eventuel egen indbo-, ulykkes- og ansvarsforsikring. Forsikring i forbindelse med rejse til udlandet tegnes ligeledes af beboeren selv. Forsikringsanliggender af privat karakter, som beboeren ikke har tegnet forsikring imod, er xx Kommune uvedkommende. 13 Tilsyn Socialtilsynet har ansvaret for at godkende og føre tilsyn, jf. de til enhver tid gældende bestemmelser i lov om socialtilsyn. 14 Forvaltningsretslige krav Leverandør er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres efter denne aftale, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 43. Leverandøren skal til enhver tid kende og efterleve gældende regler om magtanvendelse, herunder sin indberetningspligt. 15 Aftaler i øvrigt (Her kan fremgå aftaler, som ikke fremgår af ovenstående fx transport, hjælpemidler, pårørendeindsats mm.) 16 Bilag Handleplan (SEL 141) fra køber (bilag nr. XX) Bestilling fra køber (bilag nr. XX) Andet: 17 Samtykke Det påhviler køber at indhente de nødvendige samtykker fra borgeren eller dennes værge, med mindre andet aftales. 18 Kontraktperiode Startdato: [dato] Første opfølgningsdato: [dato] Ændringer til denne kontrakt indgås skriftligt og med begge parters underskrift. Eventuelle ændringer vedhæftes denne aftale

7 19 Øvrige vilkår Botilbuddet har tavshedspligt i henhold til almindelige bestemmelser herom i straffeloven. XX Kommune dækker ikke uforudsete udgifter, der følger af iværksatte handlinger eller aftaler indgået mellem botilbuddet og andre aktører, medmindre disse er beskrevet særskilt i handleplanen. Et eksempel herpå er udgifter til behandlingsforløb- eller metoder, som ikke er en del af Xx Kommunes etablerede og godkendte behandlingssystem. xx Kommune forventer i øvrigt, at botilbuddet følger rammekontrakten indgået som følge af udbud af botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. 20 Underskrifter Køberkommune: Dato: Leverandør: Dato: Opholdet anses for påbegyndt på indskrivningsdatoen. Ved SEL 107: Opholdets varighed er midlertidig dog indtil videre uden endelig fraflytningsdato, medmindre andet fremgår af den handleplan, som er udarbejdet i forbindelse med bevilling af opholdet. Ved SEL 108: Opholdets varighed er permanent, medmindre andet fremgår af den handleplan, som er udarbejdet i forbindelse med bevilling af opholdet.

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år 1. Aftalens parter ne aftale er indgået mellem Det Ny Havredal og Kommune:. Elevens navn:. Aftalen har som formål at sætte rammer, retningslinjer, pligter

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere