Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbspolitik For EUC Sjælland."

Transkript

1 Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli

2 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5 Indkøbspolitikkens indhold...5 Strukturering og koordinering af indkøb...6 Anvendelse af samhandelsaftaler...6 Udbud...6 Engangskøb...7 Lagerpolitik...7 Leverandørpolitik...7 Leverings og betalingsbetingelser Målsætning for uddannelse af personale i henhold til indkøb...8 Målsætning for effektivt indkøb...8 EUC Sjælland i tal: Når man omtaler indkøb, samt det at have en central indkøbsfunktion er skolens størrelse en ret væsentlig faktor, så derfor lidt faktuelle oplysninger om skolen. EUC Sjælland betegnes som en erhvervsskole af mellemstørrelse, hvis man sammenligner med andre erhvervsskoler landet over. Skolen har omkring 2000 årselever. 2

3 Der er cirka 350 fastansatte på skolen, hvoraf det cirka er 100 ansatte, der i dagligdagen på den ene eller anden måde beskæftiger sig med indkøb. De decentrale indkøbere værende sig alt fra afdelingsledere, værkstedsassistenter til administrativt og pædagogisk personale. Skolen omsætter for cirka 220 millioner om året, hvoraf ca. 50 millioner forbruges på direkte indkøb. EUC Sjællands indkøbspolitik: EUC Sjællands indkøbspolitik blev oprindeligt udarbejdet af skolens indkøbsråd og godkendt af ledelsen i marts EUC Sjællands ledelse beslutter sig for i 2010 at oprette en central indkøbsfunktion samt indgå i indkøbsfællesskabet IFIRS. Formålet med ansættelse af en central person på indkøbsposten er at få organiseret, struktureret samt samlet indkøbsaftalerne, således EUC Sjælland handler på de mest optimale betingelser. Hensigten med indgåelse i indkøbsfællesskabet IFIRS er at få afviklet væsentligt flere udbud med større volumen end EUC Sjælland selv repræsenterer og dermed opnå store besparelser. Medlemskabet vil samtidig give EUC Sjælland en erfaringsudveksling og sparring på såvel indkøbsdelen samt på den lovgivningsmæssige del. Indkøbspolitikken er revideret efter ovenstående tiltag og godkendt af ledelsen X

4 Indkøbspolitikken skal sikre at EUC Sjælland køber varer og tjenesteydelser på de mest optimale betingelser med hensyntagen til, at vi foretrækker at samarbejde med leverandører med en ansvarlig miljø- og socialstyring. Yderligere skal indkøbspolitikken sikre overholdelse af gældende lovgivning på indkøbsområdet. Områder der skal konkurrenceudsættes vil ske via IFIRS eller egen indkøbsafdeling. De budgetansvarlige hos EUC Sjælland kan indgå aftaler med leverandørerne sammen med skolens centrale indkøber, enten gennem vores indkøbsfællesskab IFIRS eller ved udarbejdelse af egne aftaler. EUC Sjælland skal betragtes som en stor kunde, og ønsker at arbejde med leverandørerne på en kompetent og proaktiv måde, for på den måde at etablere strategiske, langvarige og tætte samarbejder med leverandørerne. Alle samhandelsog rammeaftaler skal underskrives af skolens direktør eller godkendt stedfortræder. I alle samarbejder EUC Sjælland indleder, vil skolens 5 central værdier Respekt, Åbenhed, Kvalitet, Kompetence og Engagement være nøgleordene. Som følge af ovennævnte ændringer, samt denne indkøbspolitik forventer EUC Sjælland at opnå store besparelser. Skolen forventer ikke alene at realisere besparelserne gennem lavere priser, men forhold som minimering af kreditorer, standardisering af sortiment, optimering af indkøbsprocesserne, ens pris for alle afdelinger, samt fokus på indkøbsområdet og central styring, er alle parametre der sammen med, at flere områder konkurrenceudsættes skal give de store besparelser. Astrid Dahl Direktør Indkøbspolitikkens formål & mål: Det overordnede formål med EUC Sjællands indkøbspolitik er, at skabe det bedste fundament for at skolen kan købe alle varer og tjeneste ydelser på de mest optimale betingelser, og til de bedste økonomiske og konkurrencedygtige priser. Hensigten med skolens indkøbspolitik er, at fastlægge en række retningslinjer for hvorledes ansatte og leverandører skal agere, når de skal indkøbe eller levere varer. Med central styring af skolens indkøb vil skolen fremstå som en stor kunde, og på den måde skal der opnås indkøbsmæssige og administrative fordele, samt på sigt reduceres i antallet af leverandører. Det er EUC Sjællands hensigt at indkøbet gøres så elektronisk som muligt, hvilket er lige fra bestilling af varerne til modtagelse samt betaling af fakturaer. Alle indkøb af varer og tjenesteydelser skal ske i henhold til gældende lovgivning. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning: Indkøbspolitikken vedrører alle EUC Sjællands indkøb. Alle udbud koordineres af skolens centrale indkøber sammen med den budgetansvarlige for området. Alle samhandelsaftaler med leverandørerne indgås og opbevares af den centrale indkøber samt underskrives af direktøren eller godkendt stedfortræder. Indkøbsdisponeringen foretages decentralt af skolens disponeringsberettigede medarbejdere. Samtlige indkøb skal dog ske efter godkendelse af en budgetansvarlig og ved køb over skal ordren godkendes og underskrives af direktøren eller godkendt stedfortræder. 4

5 Indkøbspolitikkens indhold: Hensigten med skolens indkøbspolitik, er at indgå aftaler med leverandører der opfylder følgende betingelser: Yde bedst mulige priser. Yde bedst mulige kvantumsrabatter ved samling af indkøb. Yde bedst mulige leveringsbetingelser herunder leveringssikkerhed. Tilbyde at indgå tæt, strategisk, proaktivt samarbejde, og dermed opnå den optimale service. Tilbyde bedst mulige betalingsbetingelser. Har en ansvarlig miljø- og socialstyring. Kan tilbyde en forenkling af arbejdsgange og det administrative arbejde. Skal så vidt muligt kunne levere efter princippet just in time, så skolens lageromkostninger bliver så minimale som muligt, og der opnås en stram lagerstyring. Strukturering og koordinering af indkøb: Alle indkøb skal foretages i henhold til den indgåede aftale på det givne område. Hvis en af skolens disponeringsberettigede eller andre ansatte, modtager et tilbud på en vare eller et vareområde, som er mere fordelagtigt end skolens samhandelsaftale, berettiger det ikke til at købe uden om de indgåede aftaler. Tilbuddet skal derimod straks videreformidles til skolens central indkøber, der vil finde en afklaring. Det er hensigten at skolens indkøb skal gøres, mere elektronisk, og såfremt en aftale bygger på elektronisk bestilling, skal dette benyttes. EUC Sjællands indkøbsråd som består af 6 udpeget afdelingsledere, kan komme med ønsker og prioriteringer fra skolens disponeringsberettigede på områder, hvor der mangler indkøbsaftaler, eller indkøbsaftaler der trænger til at blive efterset. Indkøbsrådet skal yderligere være talerør til den øvrige del af skolen på indkøbsområdet. Det gælder både når der er tale om vejledning i brug af en aftale, men også opgaven at gøre indsigelser mod indkøb, der strider mod skolens indkøbspolitik. Anvendelse af samhandelsaftaler: Alle indkøb på skolen skal ske på baggrund af en samhandelsaftale, eller en anden aftale mellem en af skolens budgetansvarlige og leverandøren. Aftaleperioden afhænger af varetype, projektlængde samt de økonomiske betingelser. Såfremt en budgetansvarlig kan se fordele, såvel økonomiske som administrative i etablering af en fællesaftale på flere områder, tages kontakt til skolens centrale indkøber som sammen med den budgetansvarlige ser på mulighederne. Skolens centrale indkøber kan hvor denne finder det hensigtsmæssigt, indgå aftale på et givent område, dog altid i samarbejde med en eller flere af skolens budgetansvarlige. Udbud: EUC Sjælland vil løbende tilmelde sig alle de udbud IFIRS afholder, såfremt de er relevante for skolen. 5

6 Derudover vil skolen om nødvendigt selv gennemføre udbud for hele tiden at tilsikre de korrekte priser og leveringsbetingelser. Det vil dog ske med juridisk bistand fra en af vores jurister fra IFIRS. Engangskøb: Ved engangskøb anvendes samme regler, som gør sig gældende ved samhandelsaftaler. Engangskøb er ofte større anskaffelser, hvor genanskaffelse indenfor kort tid vil være meget atypisk og derfor vil en aftale der bygger på løbende indkøb være uden effekt. Lagerpolitik: EUC Sjælland ønsker så vidt muligt, at have så korte lagerbindinger som muligt, da dette er forbundet med store omkostninger. Ved indgåelse af aftaler skal lagerføringen forsøges placeret hos leverandøren i form af just in time aftaler. Etablering af varelager på EUC Sjælland kan alene ske på områder, hvor det af praktiske og økonomiske grunde er hensigtsmæssigt. Etablering af et varelager kan kun ske efter forudgående accept af direktør eller godkendt stedfortræder. Leverandørpolitik: Enhver leverandør eller potentiel leverandør til EUC Sjælland, skal behandles med baggrund i lighed og saglighed, hvilket vil sige at alle leverandører mødes med ensartede krav. Gensidig fortrolighed og proaktivitet skal være nogle af nøgleordene for det strategiske samarbejde, hvor målet er at samarbejde om optimale løsninger for begge parter. Leverandørerne til skolen, skal til en hver tid uden beregning, kunne fremsende statistikker over skolens indkøb. Leverings og betalingsbetingelser: Leveringsbetingelserne skal være frit leveret (CIF) til en af skolens adresser i henhold til ordren. Leveringen må kun finde sted til den på ordren angivne leveringsadresse, og leverandøren skal sikre sig en underskrift som kvittering for modtagelse fra den på ordren anførte person, eller dennes stedfortræder. Risiko for tab og skade på en bestilt vare overgår først fra leverandøren til EUC Sjælland på leveringsstedet uanset leveringsbetingelserne i øvrigt. Følgeseddel Enhver leverance skal ledsages af en følgeseddel, hvorpå skal anføres de oplysninger, som er anført på ordren samt nøjagtig angivelse af forsendelsens indhold, men uden angivelse af pris. 6

7 Fakturering: Alle fakturaer skal kunne fremsendes elektronisk og gebyrfrit, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Fakturaer fremsendes til hovedadressen på baggrund af det oplyste EAN-lokationsnummer. Fakturaen skal indeholde de oplysninger der fremgår af ordren: a. Køber i. EAN nr. ii. Institutionsnavn iii. Evt. Institutions afdeling iv. Godkender b. Leverandør i. Navn ii. CVR nr. c. Vare i. Varenummer ii. Evt. Unspc kode. iii. Varetekst iv. Beløb v. Moms vi. Antal incl. beskrivelse Elektroniske fakturaer skal udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOUBL og fremsendes via VANS (Value Added Network Service). EUC Sjælland er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Betaling Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage. Målsætning for uddannelse af personale i henhold til indkøb: Som led i effektivt indkøb og opnåelse af optimeringer og besparelser, vil EUC Sjælland løbende sørge for den nødvendige uddannelse til personale, der arbejder med indkøbsområdet. Målsætning for effektivt indkøb: EUC Sjællands målsætning med effektivt indkøb er, at optimere skolens indkøb og dermed reducere de omkostninger der er i forbindelse med indkøb, både direkte og indirekte. Det økonomiske resultat for indkøbsområdet opgøres hvert år. 7

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet Indkøbspolitik for Integrationsministeriet Indhold 1. Baggrund og sammenfatning... 3 2. Generelle retningslinier... 4 2.1 Regelgrundlag... 4 2.1.1 Udbudsreglerne... 4 2.1.2 Indkøbscirkulæret... 4 2.1.3

Læs mere