FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN"

Transkript

1 FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

2 Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt Produktet ). Hvis brugeren (herefter benævnt Kunden ) af Produktet har indvendinger mod de vilkår og betingelser, der er fastsat i nærværende Aftale, må Produktet ikke anvendes på nogen måde. Downloading, installation eller adgang til og/eller anvendelse af Produktet udgør til enhver tid Kundens accept af Aftalen og øvrige juridiske meddelelser og erklæringer, der findes på University College Sjælland (herefter benævnt UCSJ ) øvrige websider og UCSJs aftaler i øvrigt. Produktet er en hjemmeside med tilhørende app, som kobler læring med bevægelse og samarbejde. Produktet anvendes til læringsbrug på uddannelsesinstitutioner mv. Produktet er et GPS-styret orienteringsløb med et fagligt indhold, som den enkelte Kunde selv kan definere. Produktet er udviklet med sigte på at understøtte skolereformens fokus på aktivitetstid, understøttende undervisning, læring i bevægelse og understøtter samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Kunden anerkender og accepterer, at Kunden har indgået en juridisk bindende aftale ved skriftligt at have accepteret et abonnement (herefter benævnt Abonnement ) gældende i minimum 12 måneder. Aftalen udgør de vilkår, som er gældende mellem UCSJ og Kunden. Kundens anvendelse af Produktet i abonnementsperioden er underlagt den til enhver tid gældende version af Aftalen, der var i kraft på datoen for Kundens anvendelse af Produktet. 1. Anvendelse 1.1. Aftalen er gældende for ethvert Abonnement indgået mellem Kunden og UCSJ. Nærværende Aftale kan alene fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem Kunden og UCSJ Forhandlinger om levering af Abonnement fra UCSJ til Kunden er juridisk bindende, når Kunden bekræfter oprettelsen af sin brugerprofil/brugerprofiler. Kunden bekræfter oprettelsen af sin brugerprofil/brugerprofiler, når Kunden klikker på ikonet [opret], i forbindelse med, at Kunden opretter sin brugerprofil/brugerprofiler til Produktet. Efterfølgende ændringer, udvidelser eller indskrænkninger af Abonnement skal ske på skriftligt grundlag og med begge parters accept Kundens anvendelse af Produktet kan blive udsat for yderligere vilkår og betingelser. Kunden vil inden at ændringerne træder i kraft blive orienteret om de pågældende ændringer. Nærværende Aftale kan blive opdateret uden forudgående varsel til Kunden. 2. Aftale om Produktet Side 2

3 2.1. For at UCSJ kan behandle Kundens anmodning om Abonnement, skal Kundens anmodning enten ske skriftligt i en til UCSJ, eller ved at Kunden opretter Abonnement via Produktets hjemmeside. Anmodning om Abonnement skal indeholde alle relevante oplysninger vedrørende Kundens køb Ved indgåelse af aftale om Abonnement accepterer Kunden samtidig, at UCSJ kan påbegynde oprettelse af Brugere med dertilhørende adgangskode Kunden har 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten bortfalder i sin helhed på det tidspunkt, hvor Kunden har modtaget sin brugerprofil med dertilhørende adgangskode, og betalingen er gennemført. Dette er også tilfældet, såfremt dette er sket inden for 14 dage fra bestilling af Abonnement. 3. Licens og rettigheder 3.1. UCSJ giver hermed Kunden en ikke-eksklusiv licens til, i Abonnementets løbetid, at anvende Produktet. Licensen må kun anvendes til personligt brug og må under ingen omstændigheder overdrages til tredjemand Kunden må ikke kopiere, tilpasse, ændre, adskille, oversætte, foretage reverse engineering, dekompilere, demontere eller skabe afledte værker baseret på Produktet Kunden må ikke udlåne, udleje, udbyde sub-licenser eller på anden måde overføre Produktet eller nogen kopi deraf helt eller delvis til tredjepart Alle ydelser indeholdt i Produktet er beskyttet efter en eller flere af følgende: Ophavsretsloven, varemærkeloven, markedsføringsloven mv. Overtrædelse af UCSJs rettigheder kan medføre erstatningskrav og/eller straf Kunden må uanset eventuel aftale med Copy-dan ikke dele Produktet eller dele af Produktet til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug med andre, der ikke er Kunder. 4. Ydelser og levering af UCSJ 4.1. UCSJ er forpligtet til efter bedste evne og i rette tid at levere ydelser til Kunden i henhold til Aftalen For at kunne opnå adgang til Produktet modtager Kunden en eller flere brugerprofiler med tilhørende adgangskode. Adgangskode kan efterfølgende frit ændres Kunden har licens til at anvende Produktet i Abonnementets løbetid, og så længe Aftalen er gældende For at kunne opnå adgang til Produktet skal Kunden være i besiddelse af teknisk udstyr, der understøtter læsning og eventuel udskrift af Produktet. Det er alene Kundens ansvar at sikre, at Kunden er i besiddelse af det pågældende udstyr Kunden forstår og accepterer, at anvendelsen af Produktet foregår på eget ansvar. Produktet leveres til Kunden "as is", og UCSJ fraskriver sig sit ansvar af enhver art UCSJ giver ingen garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende, for at Produktet vil være uforstyrret, fejlfri, virusfri, rettidig, sikker, præcis, pålidelig eller af en særlig kvalitet. Side 3

4 Det er ikke på nogen måde garanteret, implicit eller udtrykkeligt, at Produktet er sikkert for download. Kunden forstår og accepterer, at oplysninger hentet fra Produktet kun må bruges på egen risiko, og at UCSJ ikke kan holdes ansvarlig på nogen måde Under ingen omstændigheder skal UCSJ og/eller tredjemand være ansvarlig for driftstab, mistede oplysninger, tabt eller spildt tid eller følgeskader, der udspringer af, eller med hensyn til Produktet UCSJ forbeholder sig ret til, i forbindelse med særlige events, f.eks. Skolernes Motionsdag, kommunale idrætsdage eller lignende, at begrænse Kundens adgang til Produktet. 5. Kundens medvirken 5.1. Kunden er forpligtet til hurtigst mulig at medvirke til opfyldelse af nærværende Aftale, hvor Kundens medvirken er aftalt, eller hvor Kundens medvirken følger af omstændighederne i øvrigt Kunden er forpligtet til at orientere UCSJ om ændringer til Kundens Aftale, herunder antal brugere, kontaktperson, Kundens adresse mv UCSJ er berettiget til at benytte Kundens navn, varemærke og/eller logoer som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng, herunder på UCSJ hjemmeside. Kundens samtykke kan til enhver tid helt eller delvist tilbagekaldes skriftligt. 6. Kundens adfærd 6.1. Kunden skal til enhver tid anvende sin egen dømmekraft i forbindelse med sin anvendelse af Produktet Kunden indvilliger i ikke at bruge Produktet med henblik på at forstyrre eller beskadige Produktet eller servere eller netværk forbundet til Produktet Ved at anvende Produktet erklærer Kunden, at Kunden ikke vil anvende materiale, programmer eller opføre sig på nogen måde, der kan opfattes som ulovlig, truende, skadelig, misbrugende, chikanerende, skadevoldende, ærekrænkende, injurierende, vulgært, obskønt, krænkende, stødende, eller afbryde driften af Produktet, inficere Produktet med virus eller anden destruktiv eller skadelig programmering, udgive eller oplyse urigtige oplysninger om Kundens tilknytning til en person eller enhed, forfalske eller på anden måde forsøge at skjule eller forvanske oprindelsen af indhold fra Kunden, indsamle eller høste oplysninger om andre brugere, anvende Produktet til at fremkomme med kommercielle ytringer eller anden kommercielle services, der indebærer brugen af junk mail, spam, kædebreve, pyramidespil eller enhver anden form for uautoriseret reklame eller handel, anvende Produktet til at fremme eller drive service eller indhold uden UCSJs forudgående skriftlige samtykke og anvende materiale, programmer eller andet, der kan give anledning til at UCSJ bliver holdt civilretligt eller strafferetligt ansvarlig, eller som kan betragtes som en overtrædelse af national eller Side 4

5 international ret, herunder - men ikke begrænset til - love vedrørende ophavsrettigheder, varemærker, patenter eller forretningshemmeligheder Kunden anerkender at være informeret om, at UCSJ ikke foretager nogen forudgående filtrering af indhold eller andet materiale, der stilles til rådighed for UCSJ af UCSJs samarbejdspartnere UCSJ påtager sig ikke at gennemgå og overvåge alt indhold i Produktet. UCSJ forbeholder sig ret til at gennemse, overvåge, revidere og/eller fjerne indhold i strid med Aftalen Oplysninger eller materiale tilføjet Produktet af Kunden afspejler ene og alene Kundens synspunkter. Kunden er ansvarlig for oplysninger eller materiale og for indholdet af dennes synspunkter Kunden anerkender og accepterer, at UCSJ til enhver tid og uanset årsag uden varsel har ret (men ikke pligt) til at nægte at offentliggøre, at fjerne eller blokere adgang til oplysninger og materiale, som Kunden har leveret til Produktet Kunden anerkender, at UCSJ kan rapportere eventuelle handlinger, der kan betragtes som ulovlige til statslige myndigheder. Såfremt UCSJ bliver anmodet om det, kan UCSJ samarbejde med statslige myndigheder i enhver undersøgelse af påstået ulovlig aktivitet. 7. Tredjemands Software 7.1. Varer og ydelser fra tredjepart kan annonceres, og/eller stilles til rådighed på eller via Produktet. Repræsentationer indgået i forbindelse med produkter og softwareydelser, der leveres af tredjeparter, vil være underlagt tredjeparts salgs- og leveringsbetingelser samt politikker. UCSJ er ikke på nogen måde ansvarlig for Kundens forretninger eller interaktion med tredjeparter. 8. Behandling af kundeoplysninger 8.1. Når Kunden downloader materiale fra Produktet, accepterer Kunden samtidig, at UCSJ registrerer oplysninger om Kunden til brug for behandling af Kundens bestilling af materiale Kunden kan altid kontakte UCSJ, såfremt der ønskes yderligere oplysninger om, hvilke data UCSJ behandler om Kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. Det er Kundens ansvar, at de personlige oplysninger som UCSJ har registreret om Kunden til enhver tid er korrekte Såfremt UCSJ i forbindelse med opfyldelse af Aftalen behandler personoplysninger modtaget fra Kunden, skal UCSJ anses for databehandler og Kunden som dataansvarlig. UCSJ behandling af personoplysninger foretages således på vegne af Kunden og UCSJ kan ikke selv disponere over oplysningerne til egne formål eller i øvrigt på anden måde end ifølge Kundens instruks. Side 5

6 8.4. Kunden indestår for, at den forudsatte behandling af personoplysninger, som Kunden bidrager med, kan ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger og markedsføringsloven, herunder om der om fornødent er indhentet samtykke fra de registrerede personer UCSJ forpligter sig til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven Efter endt behandling af de pågældende personoplysninger er UCSJ forpligtet til at tilbagelevere oplysningerne til Kunden eller destruere dem efter Kundens instruks. I alle tilfælde slettes oplysningerne senest fem (5) år efter opfyldelse af ordren Kunden er forpligtet til at friholde UCSJ for ethvert tab, herunder omkostninger forbundet med førelse af en retssag, som UCSJ måtte lide på grund af behandling af personoplysninger som Kunden har bidraget med, der strider mod lov om behandling af personoplysninger eller markedsføringsloven. Parterne er forpligtede til uden ugrundet ophold at give meddelelse til den anden part, såfremt der rejses krav mod en part omfattet af dette punkt. 9. Cookies UCSJ kan indsamle personlig information om Kunden på en række måder f.eks. når Kunden besøger og/eller anvender Produktet mv UCSJ kan indsamle ikke-personlig information om Kunden når som helst Kunden anvender Produktet Produktet kan anvende "cookies" for at forbedre brugeroplevelsen. Kundens egen browser placerer disse på Brugerens harddisk. Dette gøres så UCSJ kan indsamle upersonlig information om Brugeren med statistiske formål for øje. Kunden kan selv vælge at indstille sin web browser til at nægte cookies, samt til at oplyse sig, når cookies bliver sendt til UCSJ eller andre sider Produktet kan indeholde reklame og andet indhold, der sender Kunden videre til sider og services for vores partnere, leverandører, annoncører, sponsorer, licensgivere og andre tredjeparter. UCSJ kontrollerer hverken indhold eller links, der forekommer på disse sider, og er derfor ikke ansvarlige for de praksisser, de anvender. Browsing og anden interaktion på disse websites, inklusive de, der linkes til på vores egen side, udføres derfor på baggrund af hver hjemmesides egne vilkår og politikker. 10. Priser og Betaling Alle priser angives i danske kroner eksklusive moms og andre afgifter. Såfremt der efter indgåelse af Aftalen fastsættes nye priser eller sker ændringer i eksisterende afgifter som UCSJ ikke har indflydelse på, er UCSJ berettiget til at regulere aftalte priser i overensstemmelse hermed. Side 6

7 10.2. Efter indgået Aftale mellem UCSJ og Kunden fremsendes faktura til Kunden UCSJ fakturerer Kunden ved aftalens indgåelse og ved aftalens forlængelse. Såfremt Abonnementet er aftalt for en længere periode end et (1) år, fakturerer UCSJ kunden årligt Enhver faktura i henhold til Aftalen sendes til Kunden via ean.nr., pr. post eller . Betaling af faktura forfalder 14 dage fra fakturadato For faktura sendt til Kunden via ean.nr. sker betaling ved ean-overførsel. Har Kunden ikke et ean.nr. sker betaling ved bankoverførsel til konto, tilhørende UCSJ, som oplyst i Kundens faktura For sen betaling anses for en væsentlig misligholdelse af Aftalen, som berettiger UCSJ til at hæve Aftalen eller at fastholde Kunden og gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende Såfremt en ydelse helt eller delvist ikke kan leveres på grund af Kundens manglende eller forsinkede medvirken til opfyldelse af ydelsen, er UCSJ efter skriftlig varsel berettiget at fakturere Kunden et beløb svarene til, at ydelsen er leveret i overensstemmelse med Aftalen. 11. Opsigelse og forlængelse Aftalen er, medmindre andet er skriftligt aftalt, uopsigelig i minimum 12 måneder gældende fra Aftalens indgåelse Ønsker kunden at opsige Aftalen, skal opsigelsen altid ske skriftligt til UCSJ og mindst 2 måneder før Aftalens udløb Ønsker kunden at opsige en igangværende Aftale, vil det resterende beløb til enhver tid blive opkrævet hos kunden Opsiges Aftalen ikke inden udløbet af den aftalte periode, fornys det mellem UCSJ og Kunden indgåede Abonnement automatisk tre måneder inden udløb af den aftalte periode, således at fornyelsen svarer til den forud gældende periode Opsigelsen af et Abonnement skal altid ske af en tilstrækkeligt bemyndiget person. Det vil sige en, der enten skriftligt eller i kraft af sin stilling, er berettiget til at forpligte den pågældende virksomhed. 12. Løbetid, ophør og overdragelse Aftalen er gældende under hele perioden for Kundens Abonnement, og hvor dette er relevant tillige efter Kundens Abonnement er ophørt Den til enhver tid gældende Aftale og priser mv., jf. Punkt 10, kan ændres med 3 (tre) måneders varsel Såfremt Kunden træder i betalingsstandsning, erklæres konkurs, tvangsopløses, likvideres, indleder akkordforhandlinger, foretager rekonstruktion eller på anden måde må antages ikke at kunne betale for Abonnement kan UCSJ lukke for Kundens adgang med umiddelbar virkning. Side 7

8 12.4. UCSJ er berettiget til helt eller delvist at overdrage eller på anden måde at overlade rettigheder og forpligtelser til tredjemand UCSJ forbeholder sig ret til at lukke en igangværende Aftale, hvis kunden har misligholdt Aftalen. I dette tilfælde er Kunden forpligtet til at betale det fulde beløb for Aftalen, indtil denne kunne være opsagt med almindeligt gældende varsel. 13. Erstatningsansvar UCSJ er i intet tilfælde ansvarlig for tab af nogen art som følge af forsinkelse af nogen del af UCSJ ydelse UCSJ kan endvidere aldrig gøres ansvarlig for skade forvoldt af ydelser leveret af UCSJ eller dennes samarbejdspartnere, herunder for datatab, beskadigelse af software, eller IT-systemers nedetider hos Kunden eller tredjemand UCSJ er ikke ansvarlig for indgreb ved hacking, virus, afbrydelser, forstyrrelser, fejl i tredjemands software, søgemaskiner eller web sites, som en ydelse er afhængig af, eller øvrige leverancer fra tredjemand UCSJ ansvar er i alle tilfælde begrænset til direkte og dokumenterbar tab og til et beløb svarende til summen af den enkelte ordre dog maksimalt en (1) million kr. 14. Force majeure Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, som ligger uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved Ordrens indgåelse burde have taget i betragtning, herunder men ikke begrænset til krig, terror, optøjer, strejke eller lock-out, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- og eksportforbud, manglende el-forsyning, manglende funktionalitet af Internet, samt sådanne forhold hos underleverandører Såfremt en part er af den opfattelse, at der foreligger force majeure skal parten straks give den anden part meddelelse om ansvarsfrihedsgrundens opståen og ophør Uanset hvad der i øvrigt følger af nærværende betingelser, kan enhver af parterne hæve en indgået aftale ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse forhindres mere end 6 måneder grundet force majeure. 15. Tvister, lovvalg og værneting Enhver tvist, som måtte opstå mellem UCSJ og Kunden, forpligter parterne sig til at søge bilagt ved forhandling Såfremt forhandling afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal enhver tvist afgøres efter dansk ret med UCSJ hjemting som værneting. 16. Øvrige bestemmelser UCSJ fejl eller forsømmelse i at håndhæve Aftalen betragtes ikke som et afkald på en eller flere rettigheder eller retsstilling. Side 8

9 16.2. I tilfælde af, at en bestemmelse i Aftalen betragtes som i konflikt med lovgivningen, vil den nævnte bestemmelse fortolkes i henhold til parternes oprindelige hensigter i overensstemmelse med gældende ret Såfremt en eller flere bestemmelser i nærværende Aftale måtte blive tilsidesat som ugyldig eller i øvrigt uvirksom påvirker dette ikke gyldigheden eller anvendelsen af de øvrige betingelser. Nærværende betingelser er gældende fra den 1. juli Side 9

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ.

Lead (kontakter) der skal betales for: En udfyldt kontaktformular indsendt af et menneskeligt individ. Forretningsvilkår Copyright Catillo ApS, September 2014 1 Vilkår Generelt 1.1. Erhvervelse Nærværende forretningsvilkår finder anvendelse for enhver aftale mellem kunden og Catillo ApS idet følgende Catillo.

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere