Forslag til vedtægt for kirkegård med graver Sorø kommune.doc VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Sorø Kommune Roskilde Stift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til vedtægt for kirkegård med graver Sorø kommune.doc VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Sorø Kommune Roskilde Stift"

Transkript

1 Forslag til vedtægt for kirkegård med graver Sorø kommune.doc VEDTÆGT for X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Sorø Kommune Roskilde Stift

2 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af X-Købing Kirke og bestyres af X-Købing Menighedsråd Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg. Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen. Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt. Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet. 3. Kirkeværgen og graveren opbevarer hver et eksemplar af kirkegårdskortet og hver et eksemplar af kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser. Stk. 2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården. Vedtægt for X-Købing Kirkegård 2

3 B. Gravsteder. Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt. 4. Erhvervelse og fornyelse. Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder gravstedsret og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkeværgen og/eller graveren. Stk. 2. Der kan erhverves brugsret til et gravsted (forudfæste), uden der sker nogen nedsættelse af kiste eller urne, vedligeholdelsen skal da overdrages til kirkegården I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkeværgen og/eller graveren et gravstedsbrev. Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet kan der foretages påtegning herom på et eksisterende gravstedsbrev. 7. Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som: 1. Havde bopæl i kommunen og tilhørte folkekirken. 2. Havde ægtefælle, samlever, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var knyttet til sognet. 3. Havde bopæl i kommunen uden at tilhøre folkekirken. I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse Stiftsøvrigheden. Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse. Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en ægtefælde eller samlever, skal der samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle eller samlever umiddelbart ved siden af den anviste gravplads, såfremt der ikke skriftligt gives afkald på dette. Ægtefællen eller samleveren bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl. Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1., til at få en sømmelig gravplads udlagt uden vederlag. Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 5 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse. Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det. Vedtægt for X-Købing Kirkegård 3

4 Stk. 7. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden kan dog kun ske med menighedsrådets godkendelse. Denne godkendelse gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af Stiftsøvrigheden. Stk. 8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på en gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden kan kun ske med Stiftsøvrighedens godkendelse. Denne godkendelse gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar. 10. Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets samtykke. 11. Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren rette henvendelse til kirkeværgen og/eller graveren herom i rimelig tid inden den løbende brugsperiodes ophør. Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkeværgen og/eller graveren brev til den pågældende med en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå, til kirkegården. Stk. 3. Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden 8 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet skal afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse. Stk. 4. Hvis ejeren ikke kan findes, anbringes på gravstedet et henvendelsesskilt. Er der ikke sket henvendelse et halvt år efter anbringelsen af henvendelsesskiltet hjemfalder gravstedet til kirkegården. Vedtægt for X-Købing Kirkegård 4

5 Nedlæggelse og regulering. 12. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse. 13. Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændringer af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården. Gravstedernes indhegning. 14. Gravstederne må ikke uden menighedsrådets samtykke indhegnes med andet end det af menighedsrådet godkendte. Stk. 2. Alle levende hegn plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hegn er kirkegårdens ejendom. Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet. Gravstedernes beplantning. 15. Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlange dem beskåret eller fjernet. Stk. 2. Bestående beplantninger, herunder træer, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem beplantninger er bekostet. Gravminder. 16. Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst. Vedtægt for X-Købing Kirkegård 5

6 Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for kirkeministeriet gennem Stiftsøvrigheden. Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted. Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lov nr. 268 af 22. maj 1986 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel IV. Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af gravstedsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen. De registrerede gravminder fremgår af tillæg nr. 8. Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaverne af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder. Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet. Stk. 7. Gravsteder/-minder med tinglyste bestemmelser fremgår af tillæg nr. 9. Gravstedernes vedligeholdelse. 17. Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes. Stk. 2. Det påhviler kirkeværgen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse. Stk. 3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkegårdsudvalget tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst. Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegårdsudvalget ved anbefalet brev til indehaveren af gravstedsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger. Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegårdsudvalget lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af gravstedsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet. 18. Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold. Vedtægt for X-Købing Kirkegård 6

7 19. Kirkegården renholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter reglerne i afsnit D. Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægt afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet. Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af Stiftsøvrigheden. Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren eller andre ansatte ved kirken eller kirkegården at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital. Særlige bestemmelser for kistegrave. 20. Fredningstiden den tid, hvori en grav skal henligge urørt er for kistegrave 30 år. For børn under 2 år er fredningstiden 15 år. 21. En gravplads for en voksen skal være mindst 1,2 x 2,6m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1m jord over kistelåget. Stk. 2. Kister med dødfødte eller børn under 2 år kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav. 22. Anvendes jern-, zink- eller egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden. Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og Stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen. 23. Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra Stiftsøvrigheden. Særlige bestemmelser for urnegrave. 24. Fredningstiden den tid, hvori en grav skal henligge urørt er for en urnegrav 10 år. Vedtægt for X-Købing Kirkegård 7

8 25. Et urnegravsted skal være mindst 1,0 x 1,0m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5m jord over urnen. Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden, og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet. 26. Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil. 27. Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet efter de derom gældende bestemmelser. Øvrige bestemmelser. 28. Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget. Se tillæg nr. 2, 3, 4, 5, 6 og Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle hverdage. Vedtægt for X-Købing Kirkegård 8

9 C. Ordensbestemmelser ) Kirkegården er åben hele døgnet. 2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være ro og orden. 3) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid. 4) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden. 5) Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads. 6) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes. 7) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede. 8) Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt. 9) Cykling på kirkegården er ikke tilladt. 10) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med menighedsrådets særlige tilladelse. 11) Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes. 12) Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. 13) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer. 14) Bænke må kun opstilles på gravstederne med menighedsrådets samtykke. 15) Hunde skal føres i snor 16) Figurer, der ikke er en del af gravminder, må ikke opsættes på gravstedet, hvis størrelse, form, farve eller materiale på disse virker forstyrrende på gravstedets helhed, eller er i strid med den enkelte afdelings tillæg. 17) Diverse pyntegenstande i farvestrålende kunststoffer må som hovedregel ikke placeres på gravstederne. Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelser af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar. Stk. 3. Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred samt til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget. Vedtægt for X-Købing Kirkegård 9

10 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. 31. For kommunens beboere, som er medlemmer af folkekirken, er erhvervelse i første brugsperiode uden vederlag. Dette gælder også gravsteder med 2 gravpladser, udlagt på begæring af den efterlevende ægtefælde eller samlever. Stk. 2. Erhvervelsen i første brugsperiode er uden vederlag for udøbte børn under 2 år. Jf. 7, stk. 1. nr For fornyelse af brugsretten af gravsteder for medlemmer af folkekirken samt for erhvervelse af gravsteder for medlemmer af folkekirken bosat uden for kommunen betales: For én brugsperiode: Kistegravsteder, pr. gravplads kr. Kistegravsteder i fællesgrav kr. Kistegravsteder i plæne kr. Urnegravsteder kr. Urnegravsteder i fællesgrav kr. Urnegravsteder i plæne kr. For to brugsperioder: Kistegravsteder, pr. gravplads kr. Kistegravsteder i plæne kr. Urnegravsteder kr. Urnegravsteder i plæne kr. Stk. 2. For erhvervelse eller fornyelse af gravsteder for ikke-medlemmer af folkekirken betales: For én brugsperiode: Kistegravsteder, pr. gravplads kr. Kistegravsteder i fællesgrav kr. Kistegravsteder i plæne kr. Urnegravsteder kr. Urnegravsted i fællesgrav kr. Urnegravsteder i plæne kr. For to brugsperioder: Kistegravsteder, pr. gravplads kr. Kistegravsted i plæne kr. Urnegravsteder kr. Urnegravsted i plæne kr. Stk. 3. Ved erhvervelse af brugsret til urnegravsted eller kistegravsted i plæne eller fællesgrav skal der oprettes vedligeholdelsesaftale gældende for brugsperioden. Vedtægt for X-Købing Kirkegård 10

11 33. En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling. Stk. 2. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år. Stk. 3. Fornyelsesretten gælder for både almindelige gravsteder og gravsteder udlagt i plæne. Ren- og vedligeholdelse af gravsteder. 34. Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for følgende beløb pr. år: Se tillæg nr. 1. Stk. 2. For arbejder udover renholdelsen for nyplantning eller omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af perlesten, granpyntning o. lign. betales særskilt efter regning. 35 Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelsen af anlagte gravsteder for en brugsperiode mod betaling af følgende beløb: Se tillæg nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Beløbet skal indbetales til Stiftsøvrigheden. Stk. 2. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jord-sætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder. Stk. 3. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, granpyntning, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o. lign., må der herfor erlægges særskilt vederlag, som skal godkendes af Stiftsøvrigheden. 36. For vedligeholdelse i fredningsperioden af gravpladser i fællesgrav betales følgende beløb: Se tillæg nr. 2. Beløbet skal indbetales til Stiftsøvrigheden. Vedtægt for X-Købing Kirkegård 11

12 37. For gravning, tilkastning og planering af en grav betales: For en voksen grav kr. For en barnegrav (indtil 10 års alderen) kr. For en urnegrav kr. For en urnegrav i dobbelt dybde kr. For pyntning af den kastede grav... 0 kr. Stk. 2. Taksterne i er grundbeløb, som reguleres pr. 1. april hvert år i henhold til vejledning udsendt af Stiftsøvrigheden. Bruttotakster på grundlag af den seneste vejledning skal foreligge som bilag til vedtægten. Stk. 3. Grundbeløb er med basis pr Særskilte, flerårige gravstedsaftaler. 38 Ved indgåelse af særskilte, flerårige gravstedsaftaler om plantning af blomster, markering af mærkedage med buketter, mospuder til jul m.m. multipliceres dagsprisen på den pågældende ydelse på tidspunktet for aftalens indgåelse med de nedenfor nævnte faktorer, hvorved der tages højde for prisstigninger i aftaleperioden. Stk. 2. Vederlaget for aftalen er først gældende når den er godkendt af Stiftsøvrigheden og indbetalt til kirkens kapitaler. Multiplikationsfaktorer for aftaler med løbetid på 1 til 50 år. 1 år: 1,0 11 år: 13,1 21 år: 28,4 31 år: 48,8 41 år: 74,4 2 år: 2,0 12 år: 14,5 22 år: 30,1 32 år: 51,2 42 år: 77,2 3 år: 3,1 13 år: 16,0 23 år: 32,0 33 år: 53,6 43 år: 80,4 4 år: 4,2 14 år: 17,5 24 år: 33,9 34 år: 56,6 44 år: 83,6 5 år: 5,3 15 år: 19,0 25 år: 35,8 35 år: 58,6 45 år: 86,8 6 år: 6,6 16 år: 20,5 26 år: 37,9 36 år: 61,1 46 år: 90,3 7 år: 7,9 17 år: 22,0 27 år: 40,0 37 år: 63,6 47 år: 93,8 8 år: 9,2 18 år: 23,5 28 år: 42,1 38 år: 66,2 48 år: 97,3 9 år: 10,5 19år: 25,0 29 år: 44,2 39 år: 68,8 49 år: 100,0 10år: 11,8 20 år. 26,7 30 år: 46,5 40 år: 71,6 50 år: 104,7 X-Købing menighedsråd den formand Vedtægt for X-Købing Kirkegård 12

13 Tillæg 1. A. X-Købing kirkegård. Regler for traditionelle urnegravsteder og kistegravsteder 1. Traditionelle gravsteder for urnenedsættelse og kistenedsættelse findes på afdeling:? B. Generelle bestemmelser. 1. Traditionelle urnegravsteder er på mindst 1m 2 med ret til nedsættelse af 4 urne, kistegravsteder er på mindst 3,12m Gravstederne omkranses af en buksbomhæk, baghæk udskiftes til tuja. 3. Der er ingen restriktioner på mindesten, når de opfylder bestemmelserne i 16, stk. 2., eller beplantning, dog må planter ikke få en størrelse, der generer nabo-gravstederne. 4. Efter fredningstidens udløb kan brugsperioden forlænges. 5. Indehaverne af brugsretten er forpligtiget til at ren- og vedligeholde gravstedet. Denne forpligtigelse kan overdrages til kirkegården mod betaling. C. Takster. Betaling for et år, jf. 34. Alm. ved- Tillæg f. alm. Tillæg f. forårs & ligeholdelse grandækning sommerblomster Kistegravsteder: - med 1 gravplads kr kr.... Dagspris - med 2 gravpladser kr kr.... Dagspris - med mere end 2 gravpladser, yderligere pr. gravplads kr...52 kr.... Dagspris Urnegravsteder kr...95 kr.... Dagspris For arbejder udover renholdelsen for nyplantning eller omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af perlesten, granpyntning o. lign. betales særskilt efter regning. Etårige takster tillægges moms. Alm. ved- Tillæg f. alm. Tillæg f. forårs & Betaling for en brugsperiode, jf. 35. ligeholdelse grandækning sommerblomster Kistegravsteder: - med 1 gravplads kr kr kr. - med 2 gravpladser kr kr kr. - med mere end 2 gravpladser, yderligere pr. gravplads kr kr kr. Urnegravsteder: kr kr kr. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jord-sætning, pålægning af perlesten samt rensning og opretning af gravminder. Der kan laves aftale om andre særlige flerårige arbejder jf. 38. Ved forudfæste, jf. 5, stk. 2., er betalingen for en brugsperiode 33 %. Betalingen reguleres forholdsmæssigt ved nedsættelse af kiste eller urne. Vedtægt for X-Købing Kirkegård 13

14 Ved fornyelse for kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling. Taksterne er grundbeløb pr. 1. januar Beløbene reguleres hvert år pr. 1. april i henhold til vejledning udsendt af Stiftsøvrigheden. Betaling for en brugsperiode eller fornyelse, særlige flerårige arbejder, jf. 38, og forudfæste skal indbetales til Stiftsøvrigheden. X-Købing menighedsråd den formand Vedtægt for X-Købing Kirkegård 14

15 Tillæg 2. A. X-Købing kirkegård. Regler for fællesgravplads med urner og/eller kister. 1. Fællesgravplads for urnenedsættelse findes på afdeling:? 2. Fællesgravplads for kistenedsættelse findes på afdeling:? B. Generelle bestemmelser. 1. Fællesgraven er anonym og urnerne og kisterne nedsættes i nummerorden. 2. Udpegning af gravplads på såvel urne- som kistefællesgravplads sker ved kirkeværge og graver i fællesskab. 3. Urner af keramik, brændt ler, bronze eller andet uforgængeligt materiale, må ikke nedsættes på fællesgraven. 4. Ved nedsættelsen af urne og kiste på fællesgravpladsen kan pårørende efter ønske være til stede. 5. Blomster skal anbringes på blomsterpladsen. 6. Der må kun anbringes blomster, der kan bortskaffes ved kompostering. 7. Det er ikke tilladt at opsætte nogen form for lamper af blivende slags. C. Takster. Betaling for en brugsperiode, jf. 35. Urnegravsted vedligeholdelse kr. Kistegravsted vedligeholdelse kr. Taksterne er grundbeløb pr. 1. januar Beløbene reguleres hvert år pr. 1. april i henhold til vejledning udsendt af Stiftsøvrigheden. Betaling for en brugsperiode skal indbetales til Stiftsøvrigheden. X-Købing menighedsråd den formand Vedtægt for X-Købing Kirkegård 15

16 Tillæg 3. A. X-Købing kirkegård. Regler for plænegravsteder med urne. 1. Plænegravsteder for urnenedsættelse findes på afdeling:? B. Generelle bestemmelser. 1. Mindesten skal være med indgraverede tekst og anbringes plant med græsset. 2. Menighedsrådet vælger mindepladens standard (størrelse, form og udseende). 3. Mindeplade og inskription betales af gravstedsejeren. 4. Der må kun være en mindesten på hvert gravsted. 5. Der skal oprettes vedligeholdelsesaftale ved erhvervelse af brugsret og der betales for vedligeholdelsen i mindst en fredningsperiode. 6. Gravstedet kan fornyes for minimum 5 år ad gangen. 7. Urnegravstederne er på mindst 1m 2 med ret til nedsættelse af 4 urner. 8. Der må ikke ske nogen form for plantning i græsset, ligesom alle former for potter og planteskåle ikke må anbringes på græsset. 9. Der må på gravstederne kun anbringes blomster, der kan bortskaffes ved kompostering. 10. Det er ikke tilladt at opsætte nogen form for lamper af blivende slags. 11. Menighedsrådet nedsætter op til 4 rør, til blomster på hvert gravsted. 12. Det er tilladt at grandække gravstederne. C. Takster. Alm. ved- Tillæg f. alm. Betaling for en brugsperiode, jf. 35. ligeholdelse grandækning Urnegravsteder pr. gravplads: kr kr. Ved fornyelse for kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling. Taksterne er grundbeløb pr. 1. januar Beløbene reguleres hvert år pr.1. april i henhold til vejledning udsendt af Stiftsøvrigheden. Betaling for en brugsperiode eller fornyelse skal indbetales til Stiftsøvrigheden. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig vedligeholdelse af gravstedet også opretning af gravminder. X-Købing menighedsråd den formand Vedtægt for X-Købing Kirkegård 16

17 Tillæg 4. A. X-Købing kirkegård. Regler for plænegravsteder med urnenedsættelse og kistenedsættelse. 1. Plænegravsteder for urnenedsættelse og kistenedsættelse findes på afdeling:? 2. Der må ikke oprettes nye gravsteder i afdeling:? B. Generelle bestemmelser. 1. Gravstederne skal være mærket med mindesten med personnavn og mindestenen skal anbringes hævet over græsset. 2. Der må kun være en mindesten på hvert gravsted. 3. Der skal oprettes vedligeholdelsesaftale ved erhvervelse af brugsret og betales for vedligeholdelse i mindst en fredningsperiode. 4. Urnegravstederne er på mindst 1m 2 med ret til nedsættelse af 4 urner og kistegravstederne på 3,12m Der må ikke ske nogen form for plantning i græsset, ligesom alle former for potter og planteskåle ikke må anbringes på græsset. 6. Der må på gravstederne kun anbringes blomster, der kan bortskaffes ved kompostering. 7. Det er ikke tilladt at opsætte nogen form for lamper af blivende slags. 8. Menighedsrådet nedsætter op til 4 rør, til blomster på hvert gravsted. 9. Det er tilladt at grandække gravstederne C. Takster. Alm. ved- Tillæg f. alm. Betaling for en brugsperiode, jf. 35. ligeholdelse grandækning Urnegravsteder pr. gravplads: kr kr. Kistegravsteder pr. gravplads: kr kr. Ved fornyelse for kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling. Taksterne er grundbeløb pr. 1. januar Beløbene reguleres hvert år pr.1. april i henhold til vejledning udsendt af Stiftsøvrigheden. Betaling for en brugsperiode eller fornyelse skal indbetales til Stiftsøvrigheden. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig vedligeholdelse af gravstedet også opretning af gravminder. X-Købing menighedsråd den formand Vedtægt for X-Købing Kirkegård 17

18 Tillæg 5. A. X-Købing kirkegård. Regler for plænegravsteder med urnenedsættelse. 1. Plænegravsteder for urnenedsættelse findes på afdeling:? B. Generelle bestemmelser. 1. Mindesten skal være med indgraverede bogstaver og anbringes plant med græsset. 2. Brugsret til gravsteder i skråningerne kan ikke overdrages til tredje person. 3. Der skal oprettes vedligeholdelsesaftale ved erhvervelse af brugsret og betales for vedligeholdelsen i mindst en fredningsperiode. 4. Urnegravstederne er på 1m 2 med ret til nedsættelse af 4 urner. 5. Der må ikke ske nogen form for plantning i græsset, ligesom alle former for potter og planteskåle ikke må anbringes på græsset. 6. Der må på gravstederne kun anbringes blomster, der kan bortskaffes ved kompostering. 7. Det er ikke tilladt at opsætte nogen form for lamper af blivende slags. 8. Menighedsrådet nedsætter op til 4 rør, til blomster på hvert gravsted. 9. Det er tilladt at grandække gravstederne C. Takster. Alm. ved- Tillæg f. alm. Betaling for en brugsperiode, jf. 35. ligeholdelse grandækning Urnegravsteder pr. gravplads: kr kr. Ved fornyelse for kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling. Taksterne er grundbeløb pr. 1. januar Beløbene reguleres hvert år pr.1. april i henhold til vejledning udsendt af Stiftsøvrigheden. Betaling for en brugsperiode eller fornyelse skal indbetales til Stiftsøvrigheden. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig vedligeholdelse af gravstedet også opretning af gravminder. X-Købing menighedsråd den formand Vedtægt for X-Købing Kirkegård 18

19 Tillæg 6. A. X-Købing kirkegård. Regler for plænegravsteder med urnenedsættelse. 1. Plænegravsteder med urnenedsættelse findes på afdeling:? B. Generelle bestemmelser. 1. Mindesten skal være med indgraverede bogstaver og anbringes plant med græsset. 2. Der skal oprettes vedligeholdelsesaftale ved erhvervelse af brugsret og betales for vedligeholdelsen i mindst en fredningsperiode. 3. Urnegravstederne er på 1m 2 med ret til nedsættelse af 4 urner. 4. Der må ikke ske nogen form for plantning i græsset, ligesom alle former for potter og planteskåle ikke må anbringes på græsset. 5. Der må kun anbringes blomster på gravstederne, der kan bortskaffes ved kompostering. 6. Det er ikke tilladt at opsætte nogen form for lamper af blivende slags. 7. Menighedsrådet nedsætter op til 4 rør, til blomster på hvert gravsted. 8. Det er tilladt at grandække gravstederne C. Takster. Alm. ved- Tillæg f. alm. Betaling for en brugsperiode, jf. 35. ligeholdelse grandækning Urnegravsteder pr. gravplads: kr kr. Ved fornyelse for kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling. Taksterne er grundbeløb pr. 1. januar Beløbene reguleres hvert år pr.1. april i henhold til vejledning udsendt af Stiftsøvrigheden. Betaling for en brugsperiode eller fornyelse skal indbetales til Stiftsøvrigheden. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig vedligeholdelse af gravstedet også opretning af gravminder. X-Købing menighedsråd den formand Vedtægt for X-Købing Kirkegård 19

20 Tillæg 7. A. X-Købing kirkegård. Regler for urne plæne- og staudegravsteder med mindesten. 1. Plæne- og staudegravsteder med mindesten findes på afdeling:? B. Generelle bestemmelser. 1. Mindesten i plænen er en del af kirkegårdsanlægget og leveres af menighedsrådet med personnavn, fødsels- og dødsdato. Mindestenen tilhører kirkegården, og man erhverver brugsret til den i samme periode, som den erhvervede brugsret. Ved fornyelse af brugsretten betales for vedligeholdelse, brugsret til mindesten og ved ny urnenedsættelse inskription. 2. Mindesten i staudebedet er en del af kirkegårdens anlæg og leveres af menighedsrådet med personnavn, fødsels- og dødsdato. Brugsretten gælder for en side på mindestenen, dvs. at der er 4 brugsberettigede ved hver mindesten. Mindestenen tilhører kirkegården, og man erhverver brugsret til den i samme periode som den erhvervede brugsret. Ved fornyelse af brugsretten betales for vedligeholdelse, brugsret til mindesten og ved ny urnenedsættelse inskription. 3. Der skal oprettes vedligeholdelsesaftale og lejeaftale for gravminde ved erhvervelse af brugsret. Der skal betales for begge dele ved erhvervelsen. 4. Urnegravstederne er på 1m 2 med ret til nedsættelse af 2 urner. 5. Der må ikke ske nogen form for plantning i græsset, ligesom alle former for potter og planteskåle ikke må anbringes på græsset. 6. Der må på gravstederne kun anbringes blomster, der kan bortskaffes ved kompostering. 7. Det er ikke tilladt at opsætte nogen form for lamper af blivende slags. 8. Menighedsrådet nedsætter op til 4 rør, til blomster på hvert gravsted i plænen og 2 i staudebedet. 9. Det er ikke tilladt at grandække gravstederne C. Takster. Betaling for en brugsperiode, jf. 35. Urnegravsted vedligeholdelse kr. Anlæg og gravminde inkl. inskription kr. Tilføjelse af navn kr. Ved fornyelse for kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling. Taksterne er grundbeløb pr. 1. januar Beløbene reguleres hvert år pr. 1. april i henhold til vejledning udsendt af Stiftsøvrigheden. Betaling for en brugsperiode eller fornyelse skal indbetales til Stiftsøvrigheden. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig vedligeholdelse af gravstedet også opretning af gravminder. Vedtægt for X-Købing Kirkegård 20

21 X-Købing menighedsråd den formand Vedtægt for X-Købing Kirkegård 21

22 Tillæg 8. A. Vetterslev kirkegård. Registrerede gravminder, jf. 16, stk Gravmindernes placering fremgår af registreringen. B. Registrerede gravminder. Mindesmærke Data Billede Navn: Thor Muus Ejer af Sørup Henriette Valentine Muus f. Sønderup Data: 9. juni august juli august 1880 Placering: Mindesmærket er flyttet til østsiden af våbenhuset. Udformning/materiale: Mindesmærket er en afrettet granit natursten med mørknistret poleret front og groft tildannet bagside. Godkendt af Provsten: Nej Størrelse (H x B x D): 134 x 64 x cm. Skrifttype: Indhugget minuskler, sandblæste. Dokumenteret: Ringsted Museum 7/ K.H. Kriterier for bevaring: Over 100 år, ejer af egnens hovedgård, Sørup. Mindesmærke Data Billede Navn: F. F. Serops Maskinfabrikant Data: Familiegravsted Placering: Mindesmærket er på sin oprindelige plads. Udformning/materiale: Mindesmærket er grå/sortnistret granit, groft tildannet overflade i form af et træ. Glat midterparti. Livets træ. Størrelse (H x D): 136 x 34 cm. Skrifttype: Indhugget majuskler, sort bemaling. Skriften noget medtaget. Dokumenteret: Ringsted Museum 7/ K.H. Godkendt af Provsten: Nej Kriterier for bevaring: Kunsthistorisk Vedtægt for X-Købing Kirkegård 22

23 Tillæg 9. A. Vetterslev kirkegård. Regler for gravsteder/-minder med tinglyste bestemmelser, jf. 16, stk Gravstedet findes på afdeling:? B. Tinglyste bestemmelser Afskrift: Jeg Dorthea Muus født Sønderup, enke efter ritmester William Muus, der er ejer af Vetterslev kirke i Ringsted herred, Sorø amt erklærer herved, at Vetterslev kirke er pålagt forpligtelse til for bestandig at bevare og vedligeholde mit og min slægts familiegravsted på Vetterslev kirkegård, stort 156 II /alen, skriver ethundrede femtisex kvadratalen, mod et vederlagsbeløb af 1000 kr., skriver ettusinde kroner, som er indbetalt til Sjællands Stiftsøvrighed, og som inddrages blandt stiftsmidlerne til forrentning til fordel for Vetterslev kirke, således at dette beløb ved kirkens eventuelle overgang til selveje holdes uden for den sum, der skal henlægges til kirkens vedligeholdelse og drift og i øvrigt på følgende vilkår: Der må ikke stilles større krav til vedligeholdelse end hidtil. Der påkøres som hidtil ikke gravstedet mere end 1 læs grus årligt. Bogstaverne på gravstenene opmales ikke mere end én gang hvert 3die år Vedligeholdelsespligten skal ikke omfatte fornyelse af monument eller gitter, for så vidt disse forvitres eller på anden måde forgå. Kjøbenhavn, Sagavej nr. 12, den 5. september 1913 Sign. Dortea Muus Om foranstående deklaration er sket notering i stiftsøvrighedens bøger. Sjællands Stiftsøvrighed, den 24. september P. S. V. E.B. Sign. P. Herschend Fm. Vedtægt for X-Købing Kirkegård 23

24 Tillæg 10. Kirkegårdsprotokollen føres på EDB efter Kirkeministeriets cirkulære af 8. august 1989, godkendt af Ringsted-Sorø provstiudvalg den xx.xx.xxxx (J. nr. xxxx). EDB System: Brandsoft kirkegårdssystem, registrerings nr Regler for sikkerhedsprocedure ved edb føring af protokoller. 1. Der tages en kopi af alle datakartoteker på de lige datoer, hvor der har været indtastning af data. Kopien mærkes lige datoer. 2. Der tages en kopi af alle datakartoteker på de ulige datoer, hvor der har været indtastning af data. Kopien mærkes ulige datoer. Kopien genanvendes hver anden dag, undtagen fredag. 3. Der tages en kopi af alle datakartoteker på lige uger. Kopien mærkes fredag lige uger. Kopien genanvendes hver anden fredag i lige uger, undtagen den sidste fredag i måneden. 4. Der tages en kopi af alle datakartoteker på ulige uger. Kopien mærkes fredag ulige uger. Kopien genanvendes hver anden fredag i ulige uger, undtagen den sidste fredag i måneden. 5. Der tages en kopi af hele systemet i lige måneder. Kopien mærkes lige måneder. Kopien genanvendes hver anden måned på den sidste fredag i måneden. 6. Der tages en kopi af hele systemet i ulige måneder. Kopien mærkes ulige måneder. Kopien genanvendes hver anden måned på den sidste fredag i måneden. 7. Der tages to kopier af hele systemet hvert år den 1. januar. Disse kopier mærkes med årstal og genanvendes ikke. Den ene kopi opbevares hos kirkeværgen og den anden på kirkegårdskontoret. 8. Der tages hver 14. dag to udskrifter af alle ændrede data. Den ene udskrift opbevares hos kirkeværgen og den anden udskrift opbevares på kirkegårdskontoret. 9. Der tages to udskrifter af alle data hvert år den 1. januar. Den ene udskrift opbevares hos kirkeværgen og den anden udskrift opbevares på kirkegårdskontoret. Vedtægt for X-Købing Kirkegård 24

25 Tillæg 11. Kirkelige handlinger: Ved kirkelige handlinger (bryllup, begravelse og bisættelse) tages der ikke betaling for - Ringning ved begravelse. - Kimning ved bryllup. - Ringning ved modtagelse i kapel. - Pyntning af kirke ved bryllup og begravelse, hvis dette kan gøres inden for 1½ time. Ved kirkelige handlinger tages der betaling for - Blomster og lys, dog ikke sædvanlig brug af buketter og lys på alterbordet. Vedtægt for X-Købing Kirkegård 25

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift Forslag til vedtægt for kirkegård med graver Ringsted kommune.doc VEDTÆGT for X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Kærum Provsti: Assens Kommune: Assens Stift: Fyens A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift Vedtægt for Them og Brande kirkegårde i Silkeborg kommune under Silkeborg provsti i Århus Stift A Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegårdene ejes af henholdsvis Them og Brande kirker og bestyres af

Læs mere

Vedtægter for Nøvling Kirkegård.

Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Aalborg østre provsti. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Nøvling kirke og bestyres af Nøvling menighedsråd. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Kalundborg. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Provsti: Kalundborg. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Bregninge -Bjergsted- Alleshave Provsti: Kalundborg Kommune: Kalundborg Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af den på stedet værende kirke og bestyres

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Vinding Sogn Provsti: Vejle Kommune: Vejle Stift: Haderslev A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Kirkegårdene ejes af Haraldsted og Allindemagle kirker og bestyres af Haraldsted- Allindemagle menighedsråd.

VEDTÆGT. for. Kirkegårdene ejes af Haraldsted og Allindemagle kirker og bestyres af Haraldsted- Allindemagle menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Haraldsted og Allindemagle Kirkegårde Kommune: Ringsted Provsti: Ringsted-Sorø Stift: Roskilde A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold Kirkegårdene ejes af Haraldsted og Allindemagle

Læs mere

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Bregninge -Bjergsted- Alleshave Kirkegård Kalundborg Kommune Kalundborg Provsti Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af den på stedet værende kirke og bestyres

Læs mere

Forslag til vedtægt for kirkegård med graver Ringsted kommune.doc VEDTÆGT. for

Forslag til vedtægt for kirkegård med graver Ringsted kommune.doc VEDTÆGT. for Forslag til vedtægt for kirkegård med graver Ringsted kommune.doc VEDTÆGT for X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1. Kirkegårdene ejes af Sahl og Gullev kirker og bestyres af Sahl Gullev menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1. Kirkegårdene ejes af Sahl og Gullev kirker og bestyres af Sahl Gullev menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Sahl og Gullev Kommune: Bjerringbro Provsti: Bjerringbro Stift: Viborg Østre Stift A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1. Kirkegårdene ejes af Sahl og Gullev kirker og bestyres

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Borbjerg kirke og bestyres af Borbjerg menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Borbjerg kirke og bestyres af Borbjerg menighedsråd. VEDTÆGT for Borbjerg Kirkegård Holstebro Provsti Holstebro Kommune Viborg Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Borbjerg kirke og bestyres af Borbjerg menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. Taastrup Nykirke Sogn Kirkegård Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup provsti Helsingør stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. Taastrup Nykirke Sogn Kirkegård Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup provsti Helsingør stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT Taastrup Nykirke Sogn Kirkegård Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup provsti Helsingør stift for A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Taastrup Nykirke Sogn og bestyres af Taastrup

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Balle Provsti: Silkeborg Kommune: Silkeborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Balle kirke og bestyres af Balle sogns menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd.

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Munkebo Kommune: Kerteminde Provsti: Kerteminde Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. 1 2 1. Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Grene Provsti: Grene Kommune: Billund Stift: Ribe A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Grene kirke og bestyres af Grene menighedsråd. 2. Kirkegårdens drift

Læs mere

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd.

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. KIRKEGÅRDSVEDTÆGT for Kirkegård: Ørbæk Kommune: Nyborg Provsti: Nyborg Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1 Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Ølby-Asp-Fousing Provsti: Struer Kommune: Struer Stift: Viborg A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Stjær Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. 1 2

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Viborg Østre Provsti. Kirkegård: Lee / Hjorthede / Skjern. Kommune: Viborg kommune. Stift: Viborg stift

VEDTÆGT. for. Provsti: Viborg Østre Provsti. Kirkegård: Lee / Hjorthede / Skjern. Kommune: Viborg kommune. Stift: Viborg stift VEDTÆGT for Kirkegård: Lee / Hjorthede / Skjern Provsti: Viborg Østre Provsti Kommune: Viborg kommune Stift: Viborg stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Lee kirke og bestyres

Læs mere

VEDTÆGT. for. Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Skamby kirke og bestyres af Skamby menighedsråd. 2. Kirkegårdens drift forestås af

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Tolstrup-Stenum- Thise Ø. Hjermitslev menighedsråd

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Tolstrup-Stenum- Thise Ø. Hjermitslev menighedsråd VEDTÆGT for Kirkegårdene i: Tolstrup Stenum Thise og Ø. Hjermitslev Provsti: Brønderslev Dronninglund Kommune: Brønderslev - Dronninglund Stift: Aalborg A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegårdene

Læs mere

A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold

A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold Vedtægt For Norddjurs kommune Norddjurs provsti Århus stift Vivild kirkegård A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Vivild kirke og bestyres af Vivild menighedsråd. 2. Kirkegården drift

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Skjern. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Provsti: Skjern. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vorgod Provsti: Skjern Kommune: Ringkøbing-Skjern Stift: Ribe A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vorgod kirke og bestyres af Vorgod menighedsråd/ kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Kommune, Århus Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd.

VEDTÆGT. for. Kommune, Århus Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd. 1 VEDTÆGT for kirkegård, Horsens Provsti Kommune, Århus Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vejby Kommune: Gribskov Provsti: Frederiksværk Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vejby kirke og bestyres af Vejby menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift Aalborg Nordre Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti Aalborg Kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Vester Hassing Kirke

Læs mere

VEDTÆGT. for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Brønderslev Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Ø. Brønderslev kirke

Læs mere

Vedtægter. for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3

Vedtægter. for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3 Vedtægter for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3 Indhold Gravsteder...side 4 Erhvervelse og fornyelse af gravstedsret...side 5 Gravstedets anlæg...side 6 Gravminder...side 8 Gravstedernes vedligeholdelse...side

Læs mere

VEDTÆGT. for. Bramdrup kirkegård, Kolding provsti, (Kolding kommune), Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSE

VEDTÆGT. for. Bramdrup kirkegård, Kolding provsti, (Kolding kommune), Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSE VEDTÆGT for Bramdrup kirkegård, Kolding provsti, (Kolding kommune), Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSE Kirkegården ejes af Bramdrup kirke og bestyres af Bramdrup menighedsråd. 1. Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. Høm Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift

VEDTÆGT. for. Høm Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift VEDTÆGT for Høm Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Høm Kirke og bestyres af Vetterslev-Høm Menighedsråd. 1. 2. Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. for. Kirkegård: ØSTER LINDET Provsti: MALT. Kommune: VEJEN Stift: RIBE

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. for. Kirkegård: ØSTER LINDET Provsti: MALT. Kommune: VEJEN Stift: RIBE VEDTÆGT for Kirkegård: ØSTER LINDET Provsti: MALT Kommune: VEJEN Stift: RIBE A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Øster Lindet kirke og bestyres af Øster Lindet menighedsråd. 1. Kirkegårdens

Læs mere

V E D T Æ G T. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Bredballe kirke og bestyres af Bredballe kirkes menighedsråd

V E D T Æ G T. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Bredballe kirke og bestyres af Bredballe kirkes menighedsråd V E D T Æ G T for Bredballe kirkegård Vejle provsti, Vejle kommune i Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Bredballe kirke og bestyres af Bredballe kirkes menighedsråd

Læs mere

Vedtægt. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Vedtægt. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Vedtægt for Kirkegård: Draaby Kommune: Frederikssund Provsti: Frederikssund Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Draaby Kirke og bestyres af Gerlev-Draaby menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Sengeløse kirke og bestyres af Sengeløse Kirkes menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Sengeløse kirke og bestyres af Sengeløse Kirkes menighedsråd. VEDTÆGT for Sengeløse Kirkes Kirkegård Høje Taastrup provsti Høje Taastrup Kommune Helsingør stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Sengeløse kirke og bestyres af Sengeløse Kirkes

Læs mere

VEDTÆGT. for. HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegårdene ejes af Hvidbjerg og Lyngs kirker og bestyres af Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Lendum kirke og bestyres af Lendum menighedsråd/ kirkegårdsbestyrelse.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Lendum kirke og bestyres af Lendum menighedsråd/ kirkegårdsbestyrelse. VEDTÆGT for Kirkegård: Lendum Kirke Provsti: Hjørring Nordre Kommune: Hjørring Stift: Aalborg A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Lendum kirke og bestyres af Lendum menighedsråd/ kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD AALBORG STIFTSØVRIGHED VEDTÆGT for Jegindø kirkegård, Sydthy provsti, Thvholm kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Jegindø kirke og bestyres af Jegindø menighedsråd.

Læs mere

Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård

Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård 1 Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård A: KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Sønder Broby Kirke og bestyres af Sønder Broby menighedsråd. 2. Kirkegårdens daglige drift varetages af den

Læs mere

VEDTÆGT. for. Gadevang og Nødebo kirkegårde, Hillerød provsti, Helsingør stift, Hillerød kommune

VEDTÆGT. for. Gadevang og Nødebo kirkegårde, Hillerød provsti, Helsingør stift, Hillerød kommune VEDTÆGT for Gadevang og Nødebo kirkegårde, Hillerød provsti, Helsingør stift, Hillerød kommune Indhold: A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold side 1 B. Gravsteder side 2 C. Ordensbestemmelser side 7 D. Takster

Læs mere

VEDTÆGT For. A. Kirkegårdens bestyrelses forhold

VEDTÆGT For. A. Kirkegårdens bestyrelses forhold RIBE STIFTSØVRIGHED VEDTÆGT For Give, Farre og Vorslunde kirkegårde Grene provsti Vejle kommune Ribe Stift A. Kirkegårdens bestyrelses forhold l. Kirkegårdene ejes af Give, Farre og Vorslunde kirker og

Læs mere

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti 1 RIBE STIFT VEDTÆGT for VEJEN kirkegård MALT provsti VEJEN kommune Ribe Stift. 2 A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af VEJEN kirke og bestyres af VEJEN menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. Villerslev kirkegård, Sydthy provsti. Thisted kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for. Villerslev kirkegård, Sydthy provsti. Thisted kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Sydthy Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Villerslev kirkegård, Sydthy provsti Thisted kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Villerslev kirke og bestyres af Visby-Villerslev

Læs mere

Bedsted kirkegård Bedsted sogn Tønder kommune Tønder provsti Ribe Stift

Bedsted kirkegård Bedsted sogn Tønder kommune Tønder provsti Ribe Stift Bedsted kirkegård Bedsted sogn Tønder kommune Tønder provsti Ribe Stift VEDTÆGT Side 1 af 7 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Bedsted kirke og bestyres af Bedsted menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Tranbjerg Kirkegård. Kommune: Århus

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Tranbjerg Kirkegård. Kommune: Århus VEDTÆGT for Kirkegård: Tranbjerg Kirkegård Provsti: Århus Søndre Kommune: Århus Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Tranbjerg kirke og bestyres af Tranbjerg menighedsråd.

Læs mere

Landsbykirkegård. Kister: 30 års fredning. Urner: 10 års VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Landsbykirkegård. Kister: 30 års fredning. Urner: 10 års VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold -----~ l. /. 2 Ol (j fredning. Landsbykirkegård. Kister: 30 års fredning. Urner: 10 års VEDTÆGT for Kirkegård: Kommune: Skørpinge Slagelse Provsti: Skælskør Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Læs mere

VEDTÆGT. for. Gistrup kirkegård, Aalborg Østre provsti. Aalborg kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for. Gistrup kirkegård, Aalborg Østre provsti. Aalborg kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Aalborg Østre Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Gistrup kirkegård, Aalborg Østre provsti Aalborg kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Gistrup kirke og bestyres

Læs mere

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Risskov kirke og bestyres af Risskov menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet

4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet INDGÅET tr 5 l,, R. 2$!3 VEDTÆGT SØNDEHBOBG PBOVSTI for Sct. Marie Sogns kirkegård Sønderborg provsti. (Sønderborg Kommune) 1. Kirkegårdens ejes af Sct. Marie kirke og bestyres af Sct. Marie Sogns menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Odden Kirkegård Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift 2013 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Odden kirke og bestyres af Odden menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Aarhus Søndre provsti. Kirkegård: Tranbjerg Kirkegård. Kommune: Aarhus

VEDTÆGT. for. Provsti: Aarhus Søndre provsti. Kirkegård: Tranbjerg Kirkegård. Kommune: Aarhus VEDTÆGT for Kirkegård: Tranbjerg Kirkegård Provsti: Aarhus Søndre provsti Kommune: Aarhus Stift: Aarhus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Tranbjerg kirke og bestyres af Tranbjerg

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Frederikskirken og bestyres af Skåde sogns menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Frederikskirken og bestyres af Skåde sogns menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Frederikskirken Skåde Provsti: Aarhus Søndre Kommune: Aarhus Stift: Aarhus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Frederikskirken og bestyres af Skåde sogns menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: HADSUND. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Provsti: HADSUND. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: VALSGAARD Provsti: HADSUND Kommune: MARIAGERJORD Stift: AALBORG A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Valsgaard kirke og bestyres af Valsgaard menighedsråd/ kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Bjerager kirke og bestyres af Bjerager menighedsråd

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Bjerager kirke og bestyres af Bjerager menighedsråd VEDTÆGT for Kirkegård: Bjerager Provsti: Odder Kommune: Odder Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Bjerager kirke og bestyres af Bjerager menighedsråd 1 2 Kirkegårdens drift

Læs mere

VEDTÆGT. for Fårevejle Kirkes Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for Fårevejle Kirkes Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Fårevejle Kirkes Kirkegård Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift 2013 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Fårevejle kirke og bestyres af Fårevejle menighedsråd.

Læs mere

A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Bilag 1. VEDTÆGT for GRØNDALSLUND KIRKEGÅRD HVIDOVRE - RØDOVRE PROVSTI RØDOVRE KOMMUNE HELSINGØR STIFT A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Grøndalslund Kirke og bestyres af menighedsrådet.

Læs mere

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD VEDTÆGTER for MÅLØV KIRKEGÅRD Ballerup-Furesø Provsti Helsingør Stift KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Måløv kirke og bestyres af Måløv Sogns Menighedsråd 1. Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus VEDTÆGT for Kirkegård: Fredens Kirkegård Provsti: Århus Søndre Kommune: Århus Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Fredenskirken og bestyres af Fredenskirkens menighedsråd.

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 0,4 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister

Læs mere

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,

Læs mere

VEDTÆGT. for. Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup kirkegårde, Thisted provsti. Thisted kommune, Aalborg stift

VEDTÆGT. for. Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup kirkegårde, Thisted provsti. Thisted kommune, Aalborg stift Thisted Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup kirkegårde, Thisted provsti Thisted kommune, Aalborg stift Vedtægten er gældende på alle 4 kirkegårde, medmindre andet

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 0,5 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

VEDTÆGT. Hjerting Kirkegård Skads Provsti, Ribe Stift. For. Hjerting, 26.november 2013

VEDTÆGT. Hjerting Kirkegård Skads Provsti, Ribe Stift. For. Hjerting, 26.november 2013 1 VEDTÆGT For Hjerting Kirkegård Skads Provsti, Ribe Stift. Hjerting, 26.november 2013 2 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Hjerting Kirke og bestyres af Hjerting Sogns Menighedsråd.

Læs mere

1. Kirkegården ejes af Herfølge Kirke og bestyres af Herfølge Menighedsråd.

1. Kirkegården ejes af Herfølge Kirke og bestyres af Herfølge Menighedsråd. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Herfølge Kirke og bestyres af Herfølge Menighedsråd. 2. Stk. 1. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Læs mere

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE VEDTÆGT for NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården med tilhørende parkeringsplads ejes af Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed. 2 Kirkegårdens drift varetages

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vordingborg kirke og bestyres af Vordingborg menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vordingborg kirke og bestyres af Vordingborg menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Vordingborg Kommune: Vordingborg Provsti: Stege - Vordingborg Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vordingborg kirke og bestyres af Vordingborg

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Sdr. Starup kirke og bestyres af Sdr. Starup menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Sdr. Starup kirke og bestyres af Sdr. Starup menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Sdr. Starup Kirkegård Provsti: Haderslev Provsti Kommune: Haderslev Stift: Haderslev A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Sdr. Starup kirke og bestyres af Sdr.

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq 1 1 yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd KIRKEGÅRDSVEDTÆGTER

Læs mere

VEDTÆGT for Egebæksvang kirkegård, Egebæksvang Sogn, Helsingør Kommune A.~RKEGARDENSBESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT for Egebæksvang kirkegård, Egebæksvang Sogn, Helsingør Kommune A.~RKEGARDENSBESTYRELSESFORHOLD VEDTÆGT for Egebæksvang kirkegård, Egebæksvang Sogn, Helsingør Kommune A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold B. Gravsteder C. Erhvervelse og fornyelse af gravstedsret D. Nedlæggelse og regulering E. Gravstedernes

Læs mere

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift 1 Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Seest Kirke og bestyres af Seest Menighedsråd. 2. 1. Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. Tårs og Morild kirkegårde, Hjørring Søndre provsti. Hjørring kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for. Tårs og Morild kirkegårde, Hjørring Søndre provsti. Hjørring kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Hjørring Søndre Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Tårs og Morild kirkegårde, Hjørring Søndre provsti Hjørring kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegårdene ejes af Tårs og Morild

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT Vedlagt særlige bestemmelser

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT Vedlagt særlige bestemmelser KIRKEGÅRDSVEDTÆGT Vedlagt særlige bestemmelser for Kirkegård: VEJLØ Næstved Provsti, Næstved Kommune, Roskilde Stift Udarbejdet 8/1 2013 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Vejlø Kirke

Læs mere

Vedtægt for Herlev og Birkholm kirkegårde

Vedtægt for Herlev og Birkholm kirkegårde Vedtægt for Herlev og Birkholm kirkegårde Gladsaxe-Herlev Provsti, Herlev Kommune, Helsingør stift A. KIRKEGÅRDENES BESTYRELSESFORHOLD 1 l. Herlev og Birkholm kirkegårde ejes af Herlev kirke. Birkholm

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse. VEDTÆGT for Kirkegård: Randlev Provsti: Odder Kommune: Odder Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

10/2008 Forslag til ny kirkebilsordning Forslag til ny ordning, hvor den enkelte bruger selv bestiller kirkebilen hos taxaselskabet.

10/2008 Forslag til ny kirkebilsordning Forslag til ny ordning, hvor den enkelte bruger selv bestiller kirkebilen hos taxaselskabet. ISHØJ MENIGHEDSRÅD Referat af det ordinære menighedsrådsmøde onsdag d. 20. februar 2008 kl. 19.00 i Vejleå Kirke, mødelokalet. Referent: Espen Andersen. 10/2008 Forslag til ny kirkebilsordning Forslag

Læs mere

VEDTÆGT. for. As, Klakring og Juelsminde Kirkegårde. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. As, Klakring og Juelsminde Kirkegårde. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for As, Klakring og Juelsminde Kirkegårde Kirkegårde: As, Klakring og Juelsminde Provsti: Hedensted Kommune: Hedensted Stift: Haderslev A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegårdene ejes af

Læs mere

Vedtægt for Ølstykke Kirkegård Egedal kommune Frederikssund Provsti Helsingør stift

Vedtægt for Ølstykke Kirkegård Egedal kommune Frederikssund Provsti Helsingør stift Vedtægt for Ølstykke Kirkegård Egedal kommune Frederikssund Provsti Helsingør stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Ølstykke Kirkegård ejes af Ølstykke Kirke og bestyres af Ølstykke Sogns Menighedsråd.

Læs mere

VÆRLØSE & HARESKOV MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT.

VÆRLØSE & HARESKOV MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT. 1 VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT. 1. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1.1 Hareskov Kirkegård ejes af Hareskov kirke,

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

VEDTÆGT FOR: FARUM KIRKEGÅRD, HILLERØD PROVSTI FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT

VEDTÆGT FOR: FARUM KIRKEGÅRD, HILLERØD PROVSTI FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT Farum Kirkegård Kaalundsvej 33B 3520 Farum Tlf. 70 27 25 95 kontor@farumkirkegaard.dk www.farumsogn.dk Kontortid: 12.30-14.00 VEDTÆGT FOR: FARUM KIRKEGÅRD, HILLERØD PROVSTI FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

VEDTÆGT for Assistenskirkegården, Haderslev Domsogn og Gammel Haderslev sogns kirkegårde Haderslev Kommune, Haderslev Stift

VEDTÆGT for Assistenskirkegården, Haderslev Domsogn og Gammel Haderslev sogns kirkegårde Haderslev Kommune, Haderslev Stift VEDTÆGT for Assistenskirkegården, Haderslev Domsogn og Gammel Haderslev sogns kirkegårde Haderslev Kommune, Haderslev Stift KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. 1. Kirkegårdene ejes af Haderslev Domsogn og

Læs mere

Vedtægter. for. Ballerup Sogns Kirkegårde

Vedtægter. for. Ballerup Sogns Kirkegårde Vedtægter for Ballerup Sogns Kirkegårde Indholdsfortegnelse A. Kirkegårdenes ledelse og administration.. 2 B. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder.. 2 C. Om gravpladser 4 Fredningstiden. 4 Kistegrave

Læs mere

VEDTÆGT. for. Jyllinge Kirkegård, Roskilde Provsti, Roskilde Stift, Roskilde Kommune

VEDTÆGT. for. Jyllinge Kirkegård, Roskilde Provsti, Roskilde Stift, Roskilde Kommune VEDTÆGT for Jyllinge Kirkegård, Roskilde Provsti, Roskilde Stift, Roskilde Kommune 1 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Jyllinge kirke og bestyres af Jyllinge menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Snejbjerg kirkegård. - En vejledning

Snejbjerg kirkegård. - En vejledning Snejbjerg kirkegård - En vejledning Indholdsfortegnelse Snejbjerg Kirkegård.2 Gravstedsformer.2 Traditionel gravsteder...3 Kombinations gravsteder..4 Plæne kiste / urnegrave med mindeplade..4 Urnegrave

Læs mere

VEDTÆGT. for. Næsby kirkegård Odense Kommune Hjallese provsti, Fyens stift.

VEDTÆGT. for. Næsby kirkegård Odense Kommune Hjallese provsti, Fyens stift. VEDTÆGT for Næsby kirkegård Odense Kommune Hjallese provsti, Fyens stift. Revideret marts 2006 A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Næsby Menighedsråd. Stk. 1. Kirkegården bestyres og

Læs mere

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Folkekirkens Kirkegårde i Randers Kommune Kirke: Kristrup Provsti: Randers Nordre og Søndre Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Kristrup kirke og bestyres

Læs mere

Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder.

Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. 1 Taksterne for erhvervelse samt gravning og tilkastning af gravsted er opdelt i 2 takstgrupper. Takst l anvendes for medlemmer af folkekirken. Takst

Læs mere

Vedtægt for Seden Kirkegård. Hjallese Provsti. Odense Kommune. Fyens Stift

Vedtægt for Seden Kirkegård. Hjallese Provsti. Odense Kommune. Fyens Stift Vedtægt for Seden Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift Indholdsfortegnelse: A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold side 1 B: Gravsteder: Erhvervelse og fornyelse side 2 Nedlæggelse og regulering

Læs mere

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet. 1 Den daglige drift samt ekspeditioner vedrørende kirkegårdene

Læs mere

D. Takster. Kirkegårdstakster gældende for Holbæk Provsti fra 1. januar 2017

D. Takster. Kirkegårdstakster gældende for Holbæk Provsti fra 1. januar 2017 D. Takster Kirkegårdstakster gældende for Holbæk Provsti fra 1. januar 2017 Version 2 Taksterne gælder for en fredningstid for kister på 25 år og for urner 10 år. Taksterne er fastsat af Holbæk Provsti

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Indhold A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Alment 1-3 B. Gravsteder Alment 4 Erhvervelse og videreførelse

Læs mere

VEDTÆGT. for. Melby kirkegård. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Melby kirkegård. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Melby Provsti: Frederiksværk Kommune: Halsnæs Stift: Helsingør Melby kirkegård A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Melby kirke og bestyres af Melby menighedsråd/

Læs mere

VEDTÆGT. for. Hjørring kirkegård, Hjørring Søndre provsti. Hjørring kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for. Hjørring kirkegård, Hjørring Søndre provsti. Hjørring kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Hjørring Søndre Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Hjørring kirkegård, Hjørring Søndre provsti Hjørring kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1 Hjørring kirkegård, kapel og krematorium

Læs mere