Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler."

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Formål Arealer der skal benyttes til avl af læggekartofler det kommende år, skal anmeldes til NaturErhvervstyrelsen med henblik på godkendelse af arealerne til læggekartoffelavl. NaturErhvervstyrelsen udtager jordprøver fra de anmeldte arealer og prøverne analyseres for kartoffelcystenematoder. NaturErhvervstyrelsen godkender arealerne til avl af læggekartofler, når de udtagne prøver er fundet fri for kartoffelcystenematoder. Anmeldelsesfrist Anmeldelsesfristen for arealer til avl af læggekartofler, er 8 uger før lægning af kartoflerne. Anmeldelse 8 uger før lægning er ikke en garanti for at du modtager analyseresultatet inden lægning af kartoflerne. Anmeldelsestidspunktet er afgørende for hvornår svaret fra jordprøvetagning foreligger. For arealer, der er anmeldt inden den 15. november 2013, vil resultatet foreligge inden april 2014 med forbehold for, at vejret muliggør jordprøvetagning i perioden. Derfor opfordrer NaturErhvervstyrelsen til, at du anmelder arealer, der skal byttes til læggekartoffelavl i 2014, så tidligt som muligt i løbet af efteråret og gerne inden den 15. november. De marker, der ikke er klar til anmeldelse inden den 15. november, kan anmeldes efterfølgende, når de er klar. For den enkelte mark, skal alle krævede dokumenter sendes samtidig. Dokumenter der skal indsendes Anmeldelse af arealer (inkl. forpagtede) til avl af læggekartofler, mhp. jordprøvetagning i år ) Alle anmeldte arealer skal være anført på formular En skitse for hvert anmeldt areal. Derudover er der yderligere krav til dokumentation for lejede/forpagtede arealer samt ved overførsel af resultater. Se bilag 1. Prøvetagning NaturErhvervstyrelsen vil, under hensynstagen til en effektiv planlægning af opgaverne i styrelsens lokalafdelinger, så vidt muligt udtage jordprøverne i samme rækkefølge som anmeldelserne modtages i. Ved jordprøvetagningen udtages 1500 ml jord pr ha. Prøvemængden kan reduceres hvis kravene til dette er opfyldt. Kravene fremgår af bilag 1 og punkt 6B nedenfor. Bemærk, at NaturErhvervstyrelsen ikke udtager jordprøver efter lægning af kartofler. Hvis du er i tvivl om din mark er prøvetaget, kan du kontakte NaturErhvervstyrelsen lokalafdeling. Analyseresultater Anmelderen får tilsendt analyseresultaterne for hver anmeldt mark. Såfremt der ved analysen findes kartoffelcystenematoder i en eller flere prøver fra en mark, kan marken ikke benyttes til avl af Side 1 af 8

2 læggekartofler, og anmelderen får samtidig med analysebeviset meddelt hvilke restriktioner NaturErhvervstyrelsen pålægger arealet. Hvis du lægger kartofler inden du har modtaget analyseresultaterne, er det på egen risiko. Ved nematodfund bliver avlen kasseret som læggekartofler. Hvis du alligevel vælger at lægge kartofler inden du kender analyseresultatet for en mark, anbefaler vi, at du anvender sorter med bred resistens. Det vil betyde, at hvis der findes kartoffelcystenematoder, vil avlen kunne indgå som led i bekæmpelse af nematoder, selvom den ikke bliver godkendt som læggekartoffelavl. Arealer der kan anmeldes Alle arealer der skal benyttes til avl af læggekartofler skal anmeldes. Ud over at være fri for kartoffelcystenematoder, er der følgende krav som arealet skal opfylde, for at kunne blive godkendt til avl af læggekartofler ( 11 1 ): Arealet må ikke have været anvendt til avl eller oplagring af kartofler, eller dyrkning af de i bilag 5 nævnte afgrøder(peber, tomat og aubergine) i de forudgående 4 vækstsæsoner for avl af præ-basis læggekartofler og de 3 forudgående vækstsæsoner for avl af basis læggekartofler, Arealet er fri for gengroninger. Der må ikke de forudgående 3 år have været udbragt affald i form af jord, sten, kildesorteret affald og spildevandsslam, samt affaldsknolde eller andet vegetabilsk affald (frugtsaft m.m) fra virksomheder, der sorterer, vasker eller forarbejder kartofler. Ved første kartoffelavl på arealet derefter skal der anvendes en sort, der er resistent mod kartoffelcystenematoder, og avlen kan ikke anvendes som læggemateriale. Uanset dette, må der avles kartofler på arealer, hvor det i stk. 1 nævnte affald er udbragt, hvis affaldet har været underkastet kontrolleret kompostering eller hygiejnisering. Der må ikke avles læggekartofler i de følgende 12 måneder på arealer, hvor der er udbragt frugtsaft fra stivelsesfremstilling, herunder vaskevand, eller overfladevand fra vandløb og søer m.m. Vejledning i udfyldelse af anmeldelse (formular Anmeldelse af arealer (inkl. forpagtede) til avl af læggekartofler, mhp. jordprøvetagning i år ) Blanketten Anmeldelse af arealer (inkl. forpagtede) til avl af læggekartofler, mhp. jordprøvetagning (formular 244-2), skal udfyldes og indsendes af autoriserede læggekartoffelavlere for alle arealer til avl af læggekartofler, både ejede og forpagtede/lejede arealer. Øverste felt Avlers navn, adresse, telefonnummer, autorisationsnummer (avlernummer), CVR- eller CPR-nummer, bedes anført. Feltet Afdeling skal ikke udfyldes af anmelderen. 1. Mark nr.: Her anføres marknumre på alle arealer til avl af læggekartofler. Side 2 af 8

3 Marknumrene skal være entydige. Marknumrene identificerer marken, så det marknummer der angives på anmeldelsen, skal også benyttes: På skitsen over hvert anmeldt areal. Ved den senere anmeldelse til kontrol af læggekartofler For forpagtede/lejede arealer tillige: på formular Forpagtede/lejede arealer til avl af læggekartofler og på formular Sælgers/bortforpagters erklæring om afgrøder dyrket på solgt/bortforpagtet areal 2. Størrelse i ha,: For hvert marknummer anføres markstørrelse i ha med max. 2 decimaler. 3. Markblok nr.: For hvert marknummer angives det markbloknummer som - for det aktuelle år - er angivet på Ansøgning om enkeltbetaling. 4. Antal kartoffelfrie år: Her anføres det antal foregående år, hvor der ikke har været avlet eller oplagret kartofler på marken. For at arealet kan anvendes til avl af læggekartofler skal sædskifte omfatte mindst 3 kartoffelfrie år hos basisavlere - og mindst 4 år hos præ-basis avlere, forud for læggekartoffelavlen. 5. Arealet Ejet eller Forpagtet: Det skal oplyses, om avler er ejer eller forpagter/lejer af hver enkelt mark. Ved forpagtet/lejet areal udfyldes samtidig blanketten Forpagtede/lejede arealer til avl af kartofler (formular nr ), som indsendes sammen med anmeldelsen af arealer. 6A. Prøverne Overførte Har en mark inden for de sidste 4 fået officiel udtaget og analyseret jordprøver uden fund af kartoffelcystenematoder, kan marken anvendes til avl af læggekartofler uden fornyet prøvetagning og undersøgelse. Det er en betingelse, at marken ikke har været anvendt til avl af kartofler eller andre værtplanter for kartoffelcystenematoder, siden prøvetagningen. Tidligere udstedte analysebeviser skal indsendes med anmeldelsen. I tilfælde af overdragelse ved køb eller ved indgået forpagtningsaftale, skal dokumentation for værtplantefri år, vedlægges anmeldelsen i form af udfyldt blanket Erklæring om afgrøder dyrker på solgt/bortforpagtet areal (formular 244-4). 6B. Prøverne Reduceret Der afkrydses i denne kolonne ud for de marker, hvor der ønskes et reduceret prøveantal. Ved reduceret prøvetagning udtages 400 ml pr. ha for de første 4 ha. og derefter 200 ml pr. ha. I praksis beregnes en gennemsnitlig mængde jord pr. ha for den individuelle mark. For yderligere oplysninger om standardprøvestørrelse og reduceret prøvestørrelse, samt betingelserne for at kvalificere sig til et reduceret prøveantal, henvises til kartoffelbekendtgørelsen Er der ikke afkrydset for reduktion af prøveantallet, vil der blive udtaget et antal prøver svarende til 1500 ml/ha for de første 8 ha i en mark, og derefter 400 ml. pr. ha for det resterende areal over 8 ha. I praksis beregnes en gennemsnitlig mængde jord pr. ha for den individuelle mark. Side 3 af 8

4 Krav der skal opfyldes ved reduktion af prøveantallet. Et af følgende tre krav skal kunne dokumenteres at være opfyldt, ved anmodning om reduceret jordprøvetagning: 1. Der er ikke blevet dyrket og har ikke forekommet kartofler eller andre værtplanter opført i bilag 1. nr. 1 i Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 2 (aubergine, tomat eller arter af peber) i den pågældende mark i 6 år, forud for jordprøvetagningen. Eller 2. Der er ikke ved de seneste to officielle jordprøvetagninger og analyser konstateret levende cyster af kartoffelcystenematoder(tomme kan være fundet) og der er ikke dyrket værtsplanter, andet end læggekartofler eller planter til plantning, siden den første af de to officielle afprøvninger. eller 3. Der er ikke fundet levende eller tomme cyster ved den seneste officielle undersøgelse, og der er ikke dyrket andre værter for kartoffelcystenematoder end læggekartofler eller planter til plantning. Krav til dokumentation for reduceret prøvetagning: Der skal hos anmelderen foreligge dokumentation for: Tidligere analyseresultater (undtagen for punkt 1 ovenfor). Dokumentation for afgrøder dyrket på marken de foregående 6 år (punkt 1) 4 år (punkt 2 og 3, dog 5 år for præbasissæd). Dokumentation kan være i form af enkeltbetalingsansøgninger eller lignende. I tilfælde af overdragelse ved køb eller ved indgået forpagtningsaftale, er dokumentationen en af bortforpagter udfyldt og underskrevet Erklæring om afgrøder dyrker på solgt/bortforpagtet areal (formular 244-4). Af dokumentationen skal det entydigt fremgå, at den omhandler den anmeldte mark, hvori der er anmodet om reduceret prøvetagning. Anmeldelsen Anmeldelse af arealer (inkl. forpagtede) til avl af læggekartofler, mhp. jordprøvetagning i år formular 244-2), underskrives af anmelder. Med underskriften erklærer anmelderen samtidig, at 11 og 12 i Bekendtgørelse nr. 197 af 28. februar 2014 om avl mv. af kartofler er overholdt for avl i egne marker, som for marker, der har været i avlers forpagtning i hele den relevante periode. Krav til skitser: Skitserne har til formål, at kontrolløren kan finde frem til og rundt i de relevante marker, hvilket minimerer tidsforbruget for udtagning af jordprøver og er med til at sikre, at de korrekte anmeldte marker prøvetages. Skitsens skala skal være i en fornuftig størrelse, så veje der fører til marken, vejnavne og marknumre tydeligt kan ses og læses. Relevante pejlemærker som skov, bebyggelse såsom vindmøller, kirker eller lignende, kan også med fordel påføres skitsen. Desuden skal der være plads på skitsen til, at kontrolløren kan indsætte prøvenumre på jordprøverne. Side 4 af 8

5 Det betyder i praksis, at der kun påføres en enkelt mark, eller få tæt på hinanden liggende marker, på hver skitse i ca. A4 størrelse. Luftfoto-markkort (såkaldt ortofoto- / enkeltbetalingskort): Anvendes denne type skitse, må det ikke være som sort/hvid kopi af farvet luftfotokort, da dette bliver for mørkt. Kortene skal helst være i lyse farver, gerne med kartoffelmarkerne angivet i en særlig (lys) farve eller tydeligt indrammet. I tilfælde af, at kontrolløren ikke kan anvende de indsendte skitser, vil de blive returneret med angivelse af, hvad problemet er, hvorefter der skal indsendes nye skitser. Vejledning om forpagtede/lejede arealer til avl af læggekartofler Blanketten Forpagtede/lejede arealer til avl af læggekartofler i år (formular 244-3) skal udfyldes, hvis du anmelder forpagtede/lejede arealer til avl af læggekartofler. 7. Marknummer: Her anføres marknummer på alle forpagtede/lejede arealer med avl af læggekartofler. Marknumrene skal svare til marknumrene anført på anmeldelsen af arealerne. 8. Ejerens CVR/CPR-nummer: Her anføres CVR- eller CPR-nummer på ejeren af det forpagtede/lejede areal. 9. Ejerens navn og adresse: Her anføres navn og adresse på ejeren af det forpagtede/lejede areal. 10. Forpagtningsperiode Her anføres forpagtningsperioden ved angivelse af dato for forpagtningens begyndelse og ophør. Indsendelse af anmeldelse samt følge dokumenter. De udfyldte blanketter, samt skitse over samtlige arealer til avl af læggekartofler, indsendes til ovenstående adresse. Dokumenterne kan også sendes pr. til - eller med fax til Bilag 1 er en skematisk oversigt over hvilke dokumenter der skal indsendes og hvilke der skal opbevares på bedriften til kontrol i de enkelte situationer. 1 Bekendtgørelse 197 af 28. februar 2014 om avl m.v. af kartofler 2 Bekendtgørelse 452 af 16. maj 2011 om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder Side 5 af 8

6 Bilag 1 Anmeldelse til jordprøvetagning Krav til marker, anmeldelsesfrister og dokumentation Marker der skal anvendes til avl af læggekartofler, skal opfylde følgende regler jf. gældende bekendtgørelse om avl af kartofler 1, for at kunne blive godkendt af NaturErhvervstyrelsen til læggekartoffelavl: 9 Marken skal anmeldes til jordprøvetagning senest 8 uger før lægning 11 Arealer skal være fri for planteskadegørere, herunder kartoffelcystenematoder, arealet har ikke været anvendt til avl eller oplagring af kartofler, eller dyrkning af de i bilag 5 nævnte afgrøder (peber, tomat og aubergine) i de forudgående 4 vækstsæsoner for avl af præ-basis læggekartofler og de 3 forudgående vækstsæsoner for avl af basis læggekartofler. Arealet er fri for gengroninger 12 Der må ikke avles kartofler i de følgende 3 år på arealer, hvor der er udbragt affald i form af jord, sten, kildesorteret affald og spildevandsslam, samt affaldsknolde eller andet vegetabilsk affald (frugtsaft m.m) fra virksomheder, der sorterer, vasker eller forarbejder kartofler. Ved første kartoffelavl på arealet derefter skal der anvendes en sort, der er resistent mod kartoffelcystenematoder, og avlen kan ikke anvendes som læggemateriale. Stk. 2. Uanset stk. 1 må der avles kartofler på arealer, hvor det i stk. 1 nævnte affald er udbragt, hvis affaldet har været underkastet kontrolleret kompostering eller hygiejnisering. Stk. 3. Der må ikke avles læggekartofler i de følgende 12 måneder på arealer, hvor der er udbragt frugtsaft fra stivelsesfremstilling, herunder vaskevand, eller overfladevand fra vandløb og søer m.m. Ejet jord Ejet jord Ejet jord Fuld prøvetagning 1500 ml pr. ha 6A og 6B ikke udfyldt på formular Forudsætter desuden: Intet yderligere Analyseresultater overføres fra tidligere år 6A er udfyldt på formular Overførsel af resultatet Forudsætter desuden 11 stk. 2: Marken er jordprøvetaget inden for de seneste 4 år inden den anvendes til avl af læggekartofler, og analysen påviste ikke fund af kartoffelcystenematoder, samt at der ikke siden er dyrket kartofler eller andre værtsplanter for kartoffelcystenematoder på marken. Reduceret prøvetagning 400 ml pr. ha 6B er udfyldt på formular Reduceret jordprøvetagning forudsætter desuden at én af tre følgende betingelser opfyldes Der er ikke dyrket kartofler eller forekommet kartofler eller andre værtsplanter for kartoffelcystenematoder i 6 år forud for jordprøvetagning.(andre værtsplanter er arter af peber, tomat og aubergine. 2. Der er ikke ved de seneste to officielle afprøvninger konstateret levende KCN cyster (tomme kan være fundet) og der er ikke dyrket værtsplanter, andet end læggekartofler eller planter til plantning siden den første af de to officielle afprøvninger. Side 6 af 8

7 Bilag 1 Avler skal indsende: Udfyldt og underskrevet form Anmeldelse af arealer (inkl. forpagtede) til avl af læggekartofler, mhp. jordprøvetagning. Skitse for alle anmeldte marker, med marknumre. Vejnavn, nr. og pejlemærker skal angives. Avler skal indsende: Udfyldt og underskrevet form Anmeldelse af arealer (inkl. forpagtede) til avl af læggekartofler, mhp. jordprøvetagning. Skitse for alle anmeldte marker, med marknumre. Vejnavn, nr. og pejlemærker skal angives. Tidligere udstedt analysebevis for den/de pågældende marker. 3. Der er ikke fundet levende eller tomme cyster ved den seneste officielle undersøgelse, og der er ikke dyrket andre værter for KCN end læggekartofler eller planter til plantning. Avler skal indsende: Udfyldt og underskrevet form Anmeldelse af arealer (inkl. forpagtede) til avl af læggekartofler, mhp. jordprøvetagning. Skitse for alle anmeldte marker, med marknumre. Vejnavn, nr. og pejlemærker skal angives. For arealer erhvervet efter den pågældende prøvetagning desuden: formular udfyldt af sælger, med oplysning om afgrøder dyrket på arealet siden prøvetagningen. Avler har på sin bedrift dokumentation for: Avler har på sin bedrift dokumentation for: Avler har på sin bedrift dokumentation for: Dokumentation for tidligere analyseresultater (punkt 2 og 3 ovenfor. Det skal for hver mark entydigt fremgå, at dokumentationen vedrører den pågældende mark). Dokumentation for afgrøder dyrket på arealet i form af ansøgninger til enkeltbetalingsordningen eller lignende. Dokumentationen skal dække de 6 foregående år for punkt 1 og 4(for præbasissæd 5) foregående år for punkt 2 og 3. For arealer erhvervet efter den/de pågældende officielle afprøvninger, desuden: formular udfyldt af sælger, med oplysning om afgrøder dyrket på arealet siden prøvetagningen. Side 7 af 8

8 Bilag 1 Lejet/forpagtet jord Lejet/forpagtet jord Lejet/forpagtet jord Fuld prøvetagning 1500 ml pr ha. (6A og 6B ikke udfyldt) Avler skal indsende samme dokumenter som nævnt for ejerede arealer, samt: Udfyldt og underskrevet formular Forpagtede/lejede arealer til avl af læggekartofler Analyseresultater overføres fra tidligere år 6A er udfyldt Avler skal indsende samme dokumenter som nævnt for ejerede arealer, samt: Udfyldt og underskrevet formular Forpagtede/lejede arealer til avl af læggekartofler For hver forpagtet/lejet mark, en udfyldt og af forpagter/sælger underskrevet formular 244-4, Sælgers bortforpagters erklæring om afgrøder dyrket på solgt/bortforpagtet areal, medmindre forpagtning er indgået for mere end 4 år (Ba ) eller år (Pba) siden. Tidligere udstedt analysebevis for den/de pågældende marker. Reduceret prøvetagning, 400 ml pr. ha 6B er udfyldt Avler skal indsende samme dokumenter som nævnt for ejerede arealer, samt: Udfyldt og underskrevet formular Forpagtede/lejede arealer til avl af læggekartofler Avler har på sin bedrift dokumentation for: Avler har på sin bedrift dokumentation for: Avler har på sin bedrift dokumentation for: Dokumentation for tidligere analyseresultater (punkt 2 og 3 ovenfor Det skal for hver mark entydigt fremgå, at dokumentationen vedrører den pågældende mark). For hver forpagtet/lejet mark en udfyldt og af forpagter/sælger underskrevet formular Sælgers/bortforpagters erklæring om afgrøder dyrket på solgt/bortforpagtet areal medmindre forpagtning er indgået for mere end 4 år (Ba ) eller 5 år (Pba) siden. I så fald gælder samme krav til dokumentation som nævnt for ejede arealer. Side 8 af 8

For lejede/forpagtede arealer og for arealer, hvor der er overført resultater, er der yderligere krav til dokumentation. Se bilag 1.

For lejede/forpagtede arealer og for arealer, hvor der er overført resultater, er der yderligere krav til dokumentation. Se bilag 1. Vejledning om anmeldelse af marker til avl af læggekartofler Journal nr: 15-37410-000001 Formål Alle autoriserede læggekartoffelavlere skal anmelde de marker, der skal benyttes til avl af læggekartofler

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.2 16-37410-000003 Oktober 2016 Indhold Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN:

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 16-37410-000003 Januar 2017 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-818-4

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019 v1 18-1334-000001 September 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 17-3510-000001 September 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 17-3510-000001 August 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2 Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn

Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn Version 1 Maj 2018 Miljøstyrelsen / Vejledning om anmeldelse af læggekartofler til marksyn 2 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, J. nr. 13-37410-000002

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, J. nr. 13-37410-000002 Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, 2013 J. nr. 13-37410-000002 Oktober 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1) BEK nr 452 af 16/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0114-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Læggekartofler Vejledning om avl, sortering, mærkning og forsegling af læggekartofler til salg

Læggekartofler Vejledning om avl, sortering, mærkning og forsegling af læggekartofler til salg Læggekartofler Vejledning om avl, sortering, mærkning og forsegling af læggekartofler til salg Juni 2016 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Planter Grafiker/bureau: - Tryk: - Fotos: Colourbox, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelbrok, 2016

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelbrok, 2016 Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelbrok, 2016 December 2016 Kolofon Instruks er skrevet til de kontrollører, der udfører udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelbrok,

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave Dato: 3. september 2015 Sagsnummer: 15-379-000040 Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave Kolofon Kontrolinstruks til undersøgelseszone

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Vejledning for produktion af præbasis. miniknolde

Vejledning for produktion af præbasis. miniknolde Vejledning for produktion af præbasis planter og - miniknolde December 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelbrok, 2018

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelbrok, 2018 Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelbrok, 2018 Juli 2018 Kolofon Instruks er skrevet til de kontrollører, der udfører udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelbrok,

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem Seges P/S og NaturErhvervstyrelsen om gennemførelse af kontrol hos autoriserede præ-basis læggekartoffelavlere

Retningslinjer for samarbejdet mellem Seges P/S og NaturErhvervstyrelsen om gennemførelse af kontrol hos autoriserede præ-basis læggekartoffelavlere Den 21. juni 2016 Sagsnr.: 16-3510-000001 THUTHO - PLANTER Retningslinjer for samarbejdet mellem Seges P/S og NaturErhvervstyrelsen om gennemførelse af kontrol hos autoriserede præ-basis læggekartoffelavlere

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Den 12. juni 2017 Sagsnr.: THUTHO PLANTER

Den 12. juni 2017 Sagsnr.: THUTHO PLANTER Den 12. juni 2017 Sagsnr.: 17-3510-000004 THUTHO PLANTER Retningslinjer for samarbejdet mellem SEGES P/S og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om gennemførelse af kontrol hos autoriserede præbasis læggekartoffelavlere

Læs mere

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, 2017 Oktober 2016 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Planter J. nr. 16-37410-000002 ISBN: 978-87-7120-814-6 2 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok Dato: 24. juni 2015 23. juli 2015 Sagsnummer: 15-379-000040 Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok Kolofon Kontrolinstruks til undersøgelseszone

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser

Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2009 April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Opgavebeskrivelse og kravspecifikation

Opgavebeskrivelse og kravspecifikation Bilag 1 Opgavebeskrivelse og kravspecifikation Marksyn af præbasislæggekartofler. Side 1 af 8 1. Introduktion... 3 Opformering... 3 2. Opgaven... 4 3. Samarbejde mellem leverandør og styrelse... 4 Opgaver

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenemato der, 2019

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenemato der, 2019 Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenemato der, 2019 18-1434-000007 Oktober 2018 Udgiver: Landbrugsstyrelsen Redaktion: Planter Fotos: Planter ISBN: 978-87-93593-66-4

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til overdragelse

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion af store partier)

Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion af store partier) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter August 2012 Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Referat af UFPP arbejdsgruppe for kartofler 25. marts 2014

Referat af UFPP arbejdsgruppe for kartofler 25. marts 2014 NaturErhvervstyrelsen Center for Planter & Landbrugslov Den 11. august 2014 Sagsnr.: 11-3041-000011 Referat af UFPP arbejdsgruppe for kartofler 25. marts 2014 Til stede: Christian Feder, Carl Heiselberg,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - tilladelse til dyrkning af frugt og grønt samt andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion med støtte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 April 2019 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2019 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá ê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî=

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om randzoner

Bekendtgørelse af lov om randzoner LBK nr 894 af 15/07/2014 Udskriftsdato: 17. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-40-000041 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ADMINISTRATIV JORDBRUGSKONTROL, TEAM ØKOLOGIADMINISTRATION Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til Landbrugsstyrelsen, Team Økologiadministration på email jordbrugskontrol@lbst.dk

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder og skema til ændring af slutdato Maj 2010 N.B.! Hvis skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af regler om 2,3 DE/ha jf. 28 stk. 4

Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af regler om 2,3 DE/ha jf. 28 stk. 4 Side 1 af 6 Bilag 2 - Betingelser for anvendelse af regler om 2,3 DE/ha jf. 28 stk. 4 Landbrug Afklarende spørgsmål: 1. Revideret notat i forbindelse med bekendtgørelses- ændringen 1/8 2002 2. Hvordan

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Dyrkning tidlig kartoffel i DK Finde de bedste arealer Stenstreng lægge eller stenfræsning Sædskifte (ingen) Tidlig

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) August 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Adhoc Arbejdsgruppe om bekæmpelse af kartoffelbrok Referat af første møde, den 14. november 2014.

Adhoc Arbejdsgruppe om bekæmpelse af kartoffelbrok Referat af første møde, den 14. november 2014. NaturErhvervstyrelsen Den 8. december 2014 Sagsnr.:14-3041-000001 Adhoc Arbejdsgruppe om bekæmpelse af kartoffelbrok Referat af første møde, den 14. november 2014. Tilstede: Jens Kristian Ege Olsen (Landbrugets

Læs mere

Bilag 27 Mærkesedler og forseglingsetiketter

Bilag 27 Mærkesedler og forseglingsetiketter Side 1 af 28 Bilag 27 Mærkesedler og forseglingsetiketter Oversigten rummer: Prøvemærkesedler side 2 Mærkesedler til partier, indledning side 3 Mærkesedler til partier side 4 Dæk- og forseglingsetiketter

Læs mere

Meddelelse om producentskifte

Meddelelse om producentskifte Meddelelse om producentskifte Vejledning og Skemaer Maj 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Meddelelse om producentskifte Vejledning og skemaer Maj 2005

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) i )

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) i ) Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) i ) I medfør af 1, stk. 1 og stk. 3, nr. 2 og 8, jf. 1 stk. 1, i lov om frø, kartofler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Avlskontrol af læggekartofler 2015 - Instruks for marksyn

Avlskontrol af læggekartofler 2015 - Instruks for marksyn Avlskontrol af læggekartofler 2015 - Instruks for marksyn Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Planter & Landbrugslov, juni 2015

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Juni 2014

NaturErhvervstyrelsen Juni 2014 NaturErhvervstyrelsen Juni 2014 Rekvirerede ydelser i forbindelse med dyrkning af læggekartofler Varenummer Beskrivelse Pris ex moms 53662400 Plantepas til læggekartofler - Startgebyr, trykning af plantepas

Læs mere

Den 23. marts Instruks i gennemførelse af marksyn hos autoriserede præbasis læggekartoffelavlere. Side 1 af 14

Den 23. marts Instruks i gennemførelse af marksyn hos autoriserede præbasis læggekartoffelavlere. Side 1 af 14 Den 23. marts 2018 Instruks i gennemførelse af marksyn hos autoriserede præbasis læggekartoffelavlere. Side 1 af 14 Indhold 1. Lovgrundlag og generelle forhold... 2 2. Godkendelse af avlsarealer hos præ-basisavlere...

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt (01) Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Varenummer Lovhjemmel

Læs mere

Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning

Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning Du bruger blanketten, når du underretter om, at der er givet pant i betalingsrettigheder under EU-ordningen grundbetaling. Det er kun blanketten, du

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) 1)

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) 1) BEK nr 943 af 11/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0114-000004 Senere

Læs mere

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 1, 3 og 4 (bekendtgørelse nr. 125 af 6/2/2015, 8, stk. 2, nr. 1, 3 og 4) Ansøgningsrunde forår 2015 Fra: (ejers navn

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning Landbrugs- og gartneritællingen 2006 Vejledning Landbrugs- og gartneritælling 2006 Til brug for den årlige statistik over landbrugs- og gartneribedrifternes struktur mv. bedes De give de ønskede oplysninger

Læs mere

9. Indberetning til NaturErhvervstyrelsen

9. Indberetning til NaturErhvervstyrelsen Side 1 af 28 9. Indberetning til NaturErhvervstyrelsen Virksomhedens og prøvetagers opgaver ved indberetning Et parti skal anmeldes til certificering af den virksomhed, der producerer eller importerer

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Kartoffelcystenematoder. Vejledning om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder

Kartoffelcystenematoder. Vejledning om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder Kartoffelcystenematoder Vejledning om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder Juni 2016 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Planter & Landbrugslov Grafiker/bureau: - Tryk: - Fotos: EPPO Oplag: - ISBN:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Juni 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 1, 3 og 4 (bekendtgørelse nr. 1114 af 18/9/2015, 8, stk. 2, nr. 1, 3 og 4) Ansøgningsrunde efterår 2015 Udfyldes

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til FORPAGTNINGSKONTRAKT Journalnr.: Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til [Navn] [Vejnavn] [Postnr. og by] (i det følgende kaldt forpagter)

Læs mere

OFFENTLIGT EJET LANDBRUGSJORD - FORPAGTNING, DRIFTSFORM OG AFGRØDETYPER

OFFENTLIGT EJET LANDBRUGSJORD - FORPAGTNING, DRIFTSFORM OG AFGRØDETYPER OFFENTLIGT EJET LANDBRUGSJORD - FORPAGTNING, DRIFTSFORM OG AFGRØDETYPER INGE T. KRISTENSEN DCA RAPPORT NR. 015 DECEMBER 2012 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Instruks for udtagning af kartoffelprøver til test for ring- og brunbakteriose, virus, sortbensyge m.m. August 2015

Instruks for udtagning af kartoffelprøver til test for ring- og brunbakteriose, virus, sortbensyge m.m. August 2015 Instruks for udtagning af kartoffelprøver til test for ring- og brunbakteriose, virus, sortbensyge m.m. August 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Instruks

Læs mere

L 156/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER

L 156/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER L 156/12 Den Europæiske Unions Tidende 16.6.2007 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV 2007/33/EF af 11. juni 2007 om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder og om ophævelse af direktiv 69/465/EØF RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere