Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015"

Transkript

1 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, Indledning Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle Typer af projekter der kan ydes tilskud til Hvor meget kan der ydes i tilskud? Hvem kan der ydes tilskud til? Hvilke udgifter kan støttes? Projekter der ikke kan opnå tilskud Hvad skal ansøgningen indeholde? Behandling af ansøgninger Betingelser for tildeling af tilskud Ændringer til projekter Udbetaling af midler Formidling af projekter Bortfald af tilsagn Ansøgningsfrist... 8

2 1. Indledning Puljen til grønne ildsjæle yder tilskud til projekter og aktiviteter, der bidrager til at øge kendskabet, til hvad grøn omstilling indebærer, og hvordan omstillingen kan gennemføres i praksis gennem nye samarbejdsformer og forbrugsmønstre. Der er i 2015 afsat 10 mio. kr. til puljen. Denne vejledning har til formål at tydeliggøre enkelte elementer af ansøgningsprocessen, herunder hvem der kan søge, hvad der kan søges samt hvilke projekttyper, der som hovedregel ikke er tilskudsberettigede. Der henvises i øvrigt til standardvilkår af februar 2015 for puljen til grønne ildsjæle, der findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Har du som ansøger spørgsmål til ansøgningsprocessen eller spørgsmål til puljen til grønne ildsjæle, kan puljens administratorer kontaktes via på Miljøstyrelsen kan kontaktes telefonisk på Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle Hensigten med puljen til grønne ildsjæle er at støtte lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der fremmer en grøn omstilling i Danmark og en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne med mindre miljøbelastning til følge. Puljen har endvidere til hensigt at støtte projekter og aktiviteter, der styrker fællesskabet og skaber nye alliancer på tværs af sociale, kulturelle og økonomiske skel. 3. Typer af projekter der kan ydes tilskud til Der kan søges støtte til lokalt forankrede projekter og konkrete formidlings- og debataktiviteter vedrørende nye metoder, produkter og forbrugsmønstre, som fremmer en grøn omstilling med lavere ressourceforbrug. Projekter der modtager tilskud fra puljen skal være borgernære, understøtte det lokale engagement mod en grøn omstilling og være adfærdsændrende i forhold til at fremme forbrug med et lavere ressourceforbrug. Projekterne kan bestå af udbredelse og styrkelse af nye uafprøvede projektidéer og koncepter eller til udbredelse af allerede eksisterende løsninger. Der kan bl.a. gives tilskud til projekter, der: Indebærer en ændring af forbrugsmønsteret i retning af et mere bæredygtigt forbrug, Fremmer oplysning, uddannelse og erfaringsudveksling eller iværksætter konkrete handlinger, der tilskynder borgerne til at træffe oplyste valg med mindre miljøbelastning til følge, Vedrører bæredygtig mobilitet, Vedrører bæredygtige byer. 2

3 Tilskud til projekter og aktiviteter begrænser sig ikke til ovenstående områder, der er eksempler til inspiration. 4. Hvor meget kan der ydes i tilskud? Projekter og aktiviteter har en nedre beløbsramme for tilskud på kr. og en øvre på kr. Ansøgninger over denne beløbsramme tildeles som udgangspunkt ikke tilskud. Der kan i særlig tilfælde ydes tilskud under kr. Projekter og aktiviteter skal finde sted i Danmark. Den samlede budgetramme kan godt overskride kr. såfremt der eksempelvis modtages tilskud fra flere forskellige parter. Det er en betingelse for tilskuddet, at den tilskudsberettigede del af projektet først påbegyndes, når tilsagn om tilskud er meddelt. Udgifter, der er pådraget eller afholdt før tilskuddet er meddelt, er ikke tilskudsberettigede. Såfremt ansøger er momsregistret og derfor har mulighed for at afløfte købsmoms, skal beløb angives excl. moms. Hvis ansøgere ikke er momsregistreret og ikke har mulighed for at afløfte købsmoms, skal beløb angives inkl. moms. Alle tilskud modtaget fra Puljen til Grønne Ildsjæle er skattepligtige og udbetalinger indberettes til SKAT. Foreninger med almennyttige eller velgørende formål er som udgangspunkt skattefritaget. Såfremt ansøger er enkeltperson, er tilskud fra Puljen til Grønne Ildsjæle som udgangspunkt ikke skattefritaget Det er muligt at få tilskud på indtil 100 % af de tilskudsberettigede udgifter til projekter, der ikke er omfattet af definitionen på statsstøtte i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1. Når der er tale om projekter med et 100 % almennyttigt formål, er der mulighed for, at værdien af frivilligt arbejde kan indgå som en del af tilskudsgrundlaget og projektholders egenfinansiering. Kommercielle projekter kan ikke få tilskud til anvendelse af frivilligt arbejde. Værdien af frivilligt arbejde kan indgå i tilskudsgrundlaget med maksimalt 100 kr. per time. Timesatsen er en standardsats uafhængigt af den enkeltes kvalifikationer, erfaringer mv. Det samlede tilskud til et projekt, hvori der indgår frivilligt arbejde, kan i lighed med andre projekter ikke overstige de reelt afholdte udgifter. 5. Hvem kan der ydes tilskud til? Der kan under puljen til grønne ildsjæle ydes tilskud til enkeltpersoner, sammenslutninger af personer og private foreninger og organisationer i Danmark til et eller flere projekter. Ansøgere kan søge om flere projekter, men Miljøstyrelsen vil prioritere at fordele midlerne bredest muligt, således at så mange ansøgere som muligt tilgodeses. Puljen kan desuden yde støtte til kommuner, regioner og andre offentlige institutioner under forudsætning af, at projektet, hvor institutionen optræder enten som udførende part eller deltager, ikke erstatter direkte relaterede faste arbejdsopgaver eller andre allerede planlagte aktiviteter. 3

4 6. Hvilke udgifter kan støttes? Der kan gives tilskud til følgende udgifter i projekter: Udgifter til personale, der er beskæftiget med projektet samt udgifter til sekretariatsbistand til projektstyring og regnskabsaflæggelse. Udgifter til instrumenter og udstyr i det tidsrum og i det omfang, det anvendes til projektet. Såfremt instrumenter og udstyr mest økonomisk fordelagtigt kan lejes, vil Miljøstyrelsen lægge vægt på dette. Udgifter til leje af lokaler. Udgifter til konsulentbistand og tilsvarende tjenester i begrænset omfang til brug for projektets aktiviteter eller formidling af projektets resultater. Udgifter afledt direkte af projektet, herunder udgifter til revision af projektomkostninger, nødvendige udgifter til afholdelse af møder og nødvendige rejseudgifter i direkte tilknytning til projektet. Andre udgifter, herunder udgifter til materialer, forsyninger og diverse produkter i direkte tilknytning til projektet samt transport af sådanne. Udgifter til rapportering om og publicering af projektets resultater. 7. Projekter der ikke kan opnå tilskud Følgende typer af ansøgninger vil som hovedregel få afslag, med mindre de indgår i en særlig sammenhæng (listen er ikke udtømmende): Forskningsaktiviteter, Erhvervelse af inventar, Udgifter til varige bygningsmæssige foranstaltninger, Udgifter til køb af grunde og lignende større udgifter i forbindelse med anlæg af f.eks. naturlegepladser, Etablering af tekniske anlæg, herunder solcelleanlæg mv. og lign., Almindelige projektforløb inden for miljøområdet på skoler og andre undervisningssteder, Almindelig medievirksomhed på aviser, lokalradioer og lokale tv-stationer, med mindre denne har en klart nyskabende karakter. Tilbagevendende arrangementer som dyreskuer, festivaller og lign., Enkeltpersoners udenlandsrejser, deltagelse i konferencer, Andre indsatser, der især retter sig mod aktiviteter i andre lande, 4

5 Der kan som udgangspunkt desuden ikke tildeles tilskud til: Erhvervsvirksomheders miljømæssige eller erhvervsmæssige initiativer, eller initiativer der minimerer miljøbelastning fra deres drift eller virksomhedsdrift i øvrigt og, Erhvervsmæssigt iværksætteri. Der kan ikke ydes tilskud til projekter og aktiviteter, der i deres helhed hører under andre lovbestemte støtteordninger. 8. Hvad skal ansøgningen indeholde? Ansøgere skal indsende elektronisk ansøgningsskema, der findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Ansøgninger kan sendes til Emnefeltet udfyldes med personnavn/foreningsnavn/institutionsnavn efterfulgt af ansøgning til puljen til grønne ildsjæle : Eks.: Jens Jensen - ansøgning til puljen til grønne ildsjæle. Der skal indsendes 1 skema per ansøgning. Ansøgninger kan alternativt udskrives og sendes til: Miljøstyrelsen Att.: Puljen til Grønne Ildsjæle Strandgade København K Der gøres endvidere opmærksom på at: Alle påkrævede felter i ansøgningsfeltet skal udfyldes. Ansøgningsskemaer der ikke er udfyldt i alle de påkrævede felter, vil ikke komme i betragtning. Såfremt ansøger efterfølgende opnår tilskud til det ansøgte projekt fra andre tilskudsgivere, skal Miljøstyrelsen orienteres herom hurtigst muligt. Der lægges vægt på, at projekter og aktiviteter er igangsættende og dermed kan fortsætte efter tilskuddet er ophørt. Dette er dog ikke et krav. 9. Behandling af ansøgninger Miljøstyrelsen tilstræber, at der kan udsendes svar på ansøgninger inden for 14 uger efter ansøgningsfristens udløb, der er den 15. maj 2015, kl. 12. Ved vurdering af ansøgninger om tilskud vil der blive lagt vægt på, om projektet: Bidrager til en grøn omstilling og et bedre miljø. Skaber lokalt engagement, gerne på tværs af flere miljøinitiativer og temaer. Fremmer oplysning, uddannelse og erfaringsudveksling, der tilskynder til adfærdsændringer og konkrete handlinger, der indebærer en ændring af forbrugsmønstre. 5

6 Fremmer nyskabelse og bredden i den folkelige udbredelse af den grønne omstilling. Inddrager relevante parter og netværk. Når udover de i forvejen meget miljøbevidste borgere, foreninger, mm. Selv bidrager med finansiering. Har opnået tilskud eller støtte fra anden side. Tidsmæssigt er planlagt hensigtsmæssigt. Har et realistisk budget og tidsplan. Miljøstyrelsen kan desuden lægge vægt på i hvilket omfang, aktiviteterne øges eller udføres hurtigere, hvis Miljøstyrelsen giver et tilskud. Ved afgørelse af om tilskud bør gives, kan Miljøstyrelsen også lægge vægt på: Projektets nyhedsværdi og folkelige bredde, Projektets levedygtighed udover bevillingsperioden, Hvordan projektresultaterne forventes formidlet, og Om projektet har andre tekniske, økonomiske, arbejdsmiljømæssige eller miljømæssige konsekvenser udover hovedformålet. 10. Betingelser for tildeling af tilskud Såfremt der opnås tilskud vil ansøger modtage standardvilkår, der nærmere beskriver procedurer for udbetaling, anvendelse af bevilligede tilskud og evt. tilbagebetaling af ubrugte midler. Tilsagnsbrev vil endvidere foreskrive procedure i forbindelse med revisionskrav for henholdsvis projekter under kr. og projekter over kr. Bevillinger under kr. Hvis tilskuddet er under kr., stilles der ikke krav om, at projektets regnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisionen skal i disse tilfælde udføres af en valgt revisor, der skal opfylde almindelige habilitetskrav. Der stilles ingen særlige uddannelsesmæssige krav til en valgt revisor. Bevillinger over kr. Hvis tilskuddet er på eller overstiger kr., skal projektets regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Ansøger kan i ansøgningsskemaet afsætte midler i budgettet til finansiering af dette. Tilskudsmodtager skal endvidere udfylde og indsende evalueringsskema, efter projektet er afsluttet, før udbetaling af tilskud kan udføres. Evalueringsskema findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. 6

7 Revideret regnskab og evalueringsskema indsendes efter afslutning af projektet i elektronisk format til og anføres i emnefeltet: sagsnummer (fremgår af tilsagnsbrev), personnavn/foreningsnavn/institutionsnavn efterfulgt af evalueringsskema og anmodning om udbetaling. Eks.: MST-xxx-xxxxx Jens Jensen - evalueringsskema og anmodning om udbetaling. Indsendes senest 4 uger efter endt projekt. 11. Ændringer til projekter Ændringer i projektet, herunder tidsplanen og budgettet, kan alene ske med Miljøstyrelsen skriftlige godkendelse. Tilskudsmodtageren kan inden for rammerne af det samlede budget foretage omdisponeringer mellem de forskellige budgetposter inden for en samlet ramme på ,00 kr., idet rammen dog højest kan udgøre 10 % af tilskuddet. De i budgettet angivne timesatser, kan ikke forhøjes ved tilskudsmodtagerens omdisponering. Omdisponering derudover kan kun ske med Miljøstyrelsens skriftlige godkendelse. 12. Udbetaling af midler Der skal indsendes faktura og regnskab for afsluttede projekter, før udbetaling kan finde sted. Sendes elektronisk til EAN Husk at henvise til journalnummeret for projektet. Der kan efter aftale med Miljøstyrelsen etableres en ratevis udbetaling af tilskud. Dette kræver som minimum indsendelse af statusrapport, delregnskab for afholdte udgifter samt faktura til ovenstående EAN nummer, før hver enkelt rate kan udbetales. Såfremt det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at dele af tilskud udbetales forud, skal dette begrundes i ansøgningen. Der kan såfremt anmodning godkendes forudbetales op til kr. Miljøstyrelsen udbetaler som udgangspunkt tilskud efter gennemførelse af projekter. 13. Formidling af projekter Tilskudsmodtagere skal være opmærksomme på, at igangsatte og gennemførte projekter kan blive bedt om at medvirke i forbindelse med generelle formidlingsaktiviteter om Puljen til Grønne Ildsjæle og grøn omstilling generelt i regi af Miljøministeriet. 14. Bortfald af tilsagn Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud helt eller delvist bortfalder, hvis: Ansøger ikke overholder sin medvirken- og oplysningspligt efter i bekendtgørelsen om tilskud til grønne ildsjæle, 7

8 Ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen, eller Betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan tilskuddet eller dele heraf kræves tilbagebetalt. 15. Ansøgningsfrist Der er frist for indsendelse af ansøgninger fredag den 15. maj 2015, kl. 12. Ansøgninger der kommer Miljøstyrelsen i hænde efter dette tidspunkt vil ikke komme i betragtning. 8

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER I denne pjece kan du læse lidt om mulighederne for at få støtte i forbindelse med energirenovering af dit hjem. Derudover lidt om støttemuligheder ved renovering af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere