Jobaftale = No cure, no pay. Betingelser og tilmelding Gældende fra 15. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobaftale = No cure, no pay. Betingelser og tilmelding Gældende fra 15. juni 2015"

Transkript

1 Jobaftale = No cure, no pay Betingelser og tilmelding Gældende fra 15. juni 2015

2 Tilmelding Såfremt borgeren ønskes tilmeldt buschaufførgrunduddannelsen, bedes aftalen udfyldt, underskrevet og returneret til nedenstående adresse. Aftalen kan fremsendes via post eller mail: UCplus A/S Mileparken 12A 2740 Skovlunde TILMELDING ER BINDENDE Når UCplus A/S har modtaget tilmeldingen, vil både den kommende kursist og jobkonsulent skriftligt blive underrettet herom. Vælg gerne et af nedenstående afklaringsforløb. Datoer for afklaringsforløb Kryds venligst den foretrukne dato af: Datoer for afklaringsforløb Kryds venligst den foretrukne dato af: Datoer for afklaringsforløb Jan. ` maj okt. 15 Kryds venligst den foretrukne dato af: Feb. ` juni nov feb jul nov mar aug dec apr sep apr sep. 15 Undertegnede, som er jobkonsulent for: NAVN: CPR. NR: ADRESSE: POSTNR.: BY: bekræfter at have gennemlæst nedenstående og accepterer betingelserne for ovennævntes deltagelse i buschaufføruddannelsen på UCplus A/S til følgende kursuspriser: Afklaringsforløb (3 dage): 4.000,00 Grunduddannelse (38 dage): ,43 Øvrige omkostninger (se s. 7) 2.100,00 Side 2 af 8

3 Såfremt borgeren ikke optages på grunduddannelsen, betales der kun for afklaringsforløbet. Hvis borgeren ikke består teori- eller praktikprøve, vil undertegnede gerne kontaktes med henblik på videre foranstaltninger. BETALING FAKTURA SENDES TIL: EAN-lokationsnummer: KONTAKTPERSON: DATO: STEMPEL OG UNDERSKRIFT.: Af hensyn til de administrative funktioner, er det vigtigt at følgende omkring kursistens situation og Jobcentrets betaling besvares: Kursistens navn: Kryds venligst af: Kursisten er Kontanthjælps- eller starthjælpsmodtager omfattet af 2, nr. 2 eller 3, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Kursisten er Fleksjobvisiteret og ledig omfattet af 2, nr. 7, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Kursistens cpr. nr.: Kursisten er Revalidend, der modtager revalideringsydelse eller starthjælp eller Forrevalidend, der modtager kontanthjælp, starthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og omfattet af 2, nr. 4 eller 5 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Kursisten er A-kasseforsikret ledig omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der ikke deltager i uddannelsesforløbet som led i 6-ugers selvvalgt uddannelse, jf. kapitel 8a i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Kursisten er A-kasseforsikret ledig omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der deltager i uddannelsesforløbet som led i 6-ugers selvvalgt uddannelse, jf. kapitel 8a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kryds venligst af: Jobcentret betaler afklaringsforløbet og hele grunduddannelsen (7 uger og 3 dage). Jobcentret betaler kun afklaringsforløbet. Jobcentret betaler foto, lægeerklæring, prøvegebyr og chaufføruddannelsesbevis. Borgeren betaler foto, lægeerklæring, prøvegebyr og chaufføruddannelsesbevis. UCplus vender tilbage til den angivne kontaktperson med status på afklaringsforløb. Herunder angives en startdato på uddannelsen, hvis borgeren har gennemført afklaringsforløbet: Grunduddannelse afvikles i perioden: _ Side 3 af 8

4 Betingelser for jobaftalen = no cure, no pay Uddannelse til buschauffør med individuelt afklaringsforløb Aftalen indeholder beskrivelse af: UCplus Jobaftale = no cure, no pay, afklaringsforløb, buschaufføruddannelsen samt priser. Tilmelding sker ved at udfylde ovenstående blanket. Jobaftale = no cure, no pay Deltagere i et afklaringsforløb til rutebuschauffør hos UCplus, kan blive omfattet af UCplus Jobaftale = no cure, no pay. Dette betyder, at deltageren efter UCplus vurdering er egnet til at blive rutebuschauffør, og at UCplus, efter at deltageren har gennemført grunduddannelsen tilfredsstillende, forventer at kunne skaffe deltageren ustøttet arbejde som buschauffør. Ustøttet arbejde betyder timelønsansættelse uden løntilskud (se side 6, Vejen til job som rutebuschauffør for nærmere forklaring). Dette vil ske senest tre måneder efter tilfredsstillende afsluttet grunduddannelse eller senest tre måneder efter at deltageren har afsluttet en periode i støttet beskæftigelse, fx som vikar i et jobrotationsprojekt eller en periode med løntilskud. Hvis UCplus ikke kan opfylde disse betingelser, vil UCplus tilbagebetale jobcenteret den opkrævede pris for de 38 dages AMU-kursus. Det er naturligvis en forudsætning, at deltageren vil påtage sig det anviste chaufførjob, og at deltageren i øvrigt lever op de til de almindelige krav, der stilles til en person, som ønsker arbejde. Ud over den her nævnte tilbagebetaling, kan UCplus ikke pålægges yderligere erstatningsansvar. Deltagerforudsætninger For at kunne blive buschauffør er der nogle grundlæggende krav, som en kommende buschauffør skal kunne opfylde. Nogle krav er lovbestemte, andre har udgangspunkt i branchens særlige forhold. En kommende buschauffør skal: Være over 24 år gammel (I visse tilfælde 21 år, hvor grunduddannelsen forlænges med 4 uger) Som minimum have kørekort til kategori B Have ren straffeattest og kunne godkendes af politiet 1 Kunne få lægeattest på, at han eller hun ikke er forhindret i at arbejde som buschauffør. 2 Ikke have misbrugsproblemer af nogen art Være en rutineret og sikker bilist (personbil) Være mødestabil Kunne tale og forstå dansk Side 4 af 8

5 Være indstillet på skiftende arbejdstider Afklaringsforløb (3 dage) Formålet med afklaringsforløbet er at afklare, om jobbet som rutebuschauffør er en mulighed for deltageren. Dette sker gennem orientering til deltageren om branchen, arbejdsforholdene som buschauffør på godt og ondt, krav til chaufføren, jobsikkerhed og muligheder, således at deltageren får mulighed for at vurdere, om jobbet vil kunne fungere for deltageren. Tilsvarende forsøges det fra UCplus side, at få afklaret om deltageren er egnet til et job rutebusbranchen. Dette sker dels ved en række tests (bl.a. i dansk og regnekundskaber, køretest i personbil og køretest i bus), dels ved en personprofil-analyse (Persologs DISK Adfærdsprofil). På afklaringsforløbets sidste dag afholdes som oftest en samtale mellem deltageren og en personaleansvarlig fra busbranchen. Afslutningsvis informeres deltageren og jobkonsulenten om, hvorvidt deltageren vil blive optaget på grunduddannelsen til buschauffør, og om deltageren får tilbudt UCplus jobaftale = no cure, no pay, evt. begyndende med en periode på jobrotationsydelse eller løntilskud, efterfulgt af ustøttet beskæftigelse. Jobaftalen = no cure, no pay er nærmere beskrevet først i denne aftale. Grunduddannelse til buschauffør (7 uger og 3 dage) AMU KURSUSTITEL AMU KURSUSKODE VARIGHED Personbefordring med bus dage Rutebuskørsel dage Billettering og kundeservice dage Uddannelsen består af 3 AMU-kurser, som afvikles fortrinsvis i dagtimerne i tidsrummet fra kl Ud over færdselsteori består uddannelsen af førstehjælp, ergonomi, EU-chaufføruddannelsesbevis, rutebuskørsel, billettering, kundeservice og lignende. Kursisterne må forvente, at enkelte af de praktiske køretimer kan ligge mellem kl. 7 og 8 eller senere end kl. 15. Kursisten indkaldes til grunduddannelsen af UCplus, såfremt afklaringsforløbet er afsluttet med optagelse på uddannelsen, og når godkendt lægeattest og betalingstilsagn foreligger. Ledige kursister kan ikke modtage VEUgodtgørelse gennem AMU-systemet. Efter gennemførelse af uddannelsen udsteder UCplus et AMU-bevis. For at kunne gennemføre uddannelsen er 100 % fremmøde nødvendigt, fordi der er meget som skal læres på kort tid, men også fordi at punktlighed er meget væsentligt for en buschauffør. Desuden er der på store dele af undervisningen et lovpligtigt tilstedeværelseskrav, som skal opfyldes, for at kompetencen og retten til at køre med passagerer erhvervsmæssigt kan opnås. Teoretiske og praktiske prøver I visse tilfælde består kursisten ikke den teoretiske eller praktiske køreprøveprøve første gang. Hvis kursisten dumper, er det som oftest ved den praktiske prøve. Side 5 af 8

6 I UCplus A/S gør vi alt for at vores kursister består deres prøver. Vi sender således ikke en kursist til prøve før end kursisten vurderes til at være klar. Da køreprøven til kategori D-EP 3 er den absolut vanskeligste køreprøve, er en kursist derfor på ingen måde diskvalificeret som kommende buschauffør, hvis køreprøven ikke bestås ved første forsøg. Består kursisten heller ikke prøven i andet forsøg, så anses kursisten heller ikke som diskvalificeret og skal som hovedregel også have mulighed for et tredje forsøg. Består kursisten ikke den tredje køreprøve, så er det overvejende sandsynligt, at en fremtid som buschauffør ikke er den rigtige for denne person. Næsten alle UCplus kursister har bestået køreprøven senest efter tredje forsøg. I helt ekstraordinære tilfælde kan der være en kursist, der ikke består prøven i tredje forsøg, og som af forskellige grunde, bør have et forsøg mere. I enkelte af disse meget få tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at kursisten tager denne fjerde køreprøve i en anden køreskoles regi, idet luftforandring kan gøre en positiv forskel. Består kursisten denne fjerde køreprøve, evt. i en anden køreskoles regi, så står UCplus model omkring ansættelse som beskrevet ovenfor stadigt ved magt. Hvis kursisten ikke består den teoretiske prøve, skal der betales et nyt prøvegebyr (DKK 600). Hvis en kursist ikke består den praktiske prøve, har hun/han haft 24 kørelektioner, men har behov for flere. Der skal derfor betales for det antal ekstra kørelektioner, som kørelæreren fra UCplus vurderer, at kursisten har behov for, samt for et eller to prøvegebyrer for den nye praktiske prøve. Kørelærerens vurdering for ekstra lektioner er typisk på mellem 4-10 lektioner. Ekstra kørelektioner koster DKK 650 (disse lektioner er fritaget for moms). UCplus ansøger Jobcentret på vegne af kursisten og igangsætter ingen ekstraordinære aktiviteter før bevilling om betalingstilsagn udenfor taxameterfinansierede område fra Jobcentret foreligger. Det skal understreges, at kørelærerens vurdering af det ekstra kørselsbehov udelukkende er en vurdering, og derfor ikke kan opfattes som en garanti for, at kursisten efterfølgende vil bestå prøverne. Vejen til job som rutebuschauffør Arbejdsforholdene i rutebusbranchen er velregulerede gennem overenskomst mellem fagforeningen 3F og arbejdsgiverforeningen AKT under DI (Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik). Alle rutebusselskaber er omfattet af overenskomsten. Ansættelse af buschauffører starter altid med, at den nye chauffør bliver ansat som timelønnet. Da behovet for chauffører er sæsonbestemt, vil antallet af arbejdstimer til nyansatte timelønnede veksle efter hvornår timelønsansættelsen finder sted. I perioden medio april til medio september vil timelønsansatte oftest arbejde på fuld tid, også med mulighed for overarbejde. Medio september hvor ferieperioden slutter, er tidspunktet hvor behovet for timelønnede er mindst, det betyder, at den timelønnede chauffør ikke kan forvente at få en fuld arbejdsuge. Fra medio oktober stiger behov for timelønnede chauffører jævnt, frem til medio april, hvor der igen som nævnt er meget stort behov for timelønnede chauffører. Fastansættelser af rutebuschauffører sker altid fra de timelønnedes rækker. Da gennemsnitsalderen for nyansatte buschauffører ligger omkring 40 år, betyder det også, at der er forholdsvis mange nye jobåbninger i branchen. I perioder med forholdsvis høj ledighed på arbejdsmarkedet i øvrigt, er der en personale-omsætning på omkring 10 % blandt rutebuschauffører. I Københavnsområdet, med Hillerød, Roskilde og Køge som yderpunkter, er der ansat ca rutebuschauffører, dette svarer til et behov for minimum ca. 350 nyansættelser hvert år. Det betyder, at en timelønnet rutebuschauffør, som passer sit job, vil kunne forvente fastansættelse på fuld tid inden for et til to år. Side 6 af 8

7 Da kollektiv rutebustrafik er en nogenlunde fast størrelse, uanset udviklingen på arbejdsmarkedet i øvrigt, så er en fastansættelse som rutebuschauffør, et af de job i Danmark som giver den højeste grad af sikkerhed mod arbejdsløshed. Det tager ofte lidt tid for en ny rutebuschauffør at bide sig helt fast, men når fastansættelse er opnået og jobbet passes ordentligt, så sidder man rigtigt godt bag rattet. Økonomi Rekvirenten (Jobcentret) afholder udgifter til afklaringsforløbet. Dette forløb afholdes udenfor AMU-regi og er tillagt moms. Grunduddannelsen afholdes i AMU-regi og er momsfritaget: Afklaringsforløb Ekskl. moms Inkl. moms Tredages afklaring (inkl. test Vurdering af basale færdigheder og DISK adfærdsprofil) 3.200, ,- Uddannelse Personbefordring med bus Efter MBU taxameter ,30 Billettering og kundeservice Efter MBU taxameter 2.806,82 Rutebuskørsel Efter MBU taxameter 4.500,70 Grunduddannelse i alt ,82 Øvrige omkostninger 2 stk. prøvegebyrer (a 600,00) 1.200,00 Lægeattest og foto ca. 400,00 Chaufføruddannelsesbevis (cub-bevis) 350,00 Øvrige omkostninger i alt ca ,00 Side 7 af 8

8 1 Personer, som ønsker at opnå erhvervskørekort, skal godkendes af politiet. Personer, som er straffet for vold, røveri eller bedrageri, vil som udgangspunkt have svært ved at blive godkendt, også hvis dommen ligger mere end 5 år tilbage. Derudover skal der som regel fremvises ren straffeattest ved efterfølgende ansættelse i et busselskab. 2 Jf. Kørekortbekendtgørelsen nr. 304 af 2. april 2009, bilag 2 på området omkring skærpede helbredskrav (fx sukkersyge, syn, svimmelhed, epilepsi m.v.). Det kan være hensigtsmæssigt at få spørgsmålet om godkendelse af lægeattest afklaret inden tilmelding til grunduddannelsen. Helbredsundersøgelsen skal foregå hos egen læge. 3 Erhvervskørekort til bus: består af egentlig af 2 køreprøver i én, kategori D (bus) og kategori D-ep (bus, erhverv) Ovenstående er revideret og gældende pr. 1. februar

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører Formål og målgruppe: Afklaringsforløbet er af to dages varighed. Forløbet henvender sig til ledige chauffører, der tidligere har gennemført AMU-uddannelsen

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere