Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold"

Transkript

1 Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012

2 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for tab, nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler. M&C PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

3 Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Hvorfor vælge et solcelleanlæg? Fremstilling af elektricitet på solcelleanlæg er de seneste år blevet populært blandt mange danskere både privat men også erhvervsmæssigt. Dette skyldes ikke kun hensynet til miljøet og den grønne profil, man som virksomhed opnår ved at producere og anvende elektricitet fra et vedvarende energianlæg som f.eks. et solcelleanlæg. Samtidig er en investering i et solcelleanlæg som oftest en god investering ikke mindst på grund af gunstige skatte- og afgiftsregler for private og erhvervsmæssige investeringer. I denne flyer redegør vi alene for nogle af de væsentligste regler for, hvordan man optimerer sin investering i et solcelleanlæg, som anvendes til produktion af elektricitet. Vi anbefaler konkret rådgivning i de enkelte tilfælde, inden investeringen foretages, da de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser kan være meget forskellige for den enkelte investor. I det følgende bliver der redegjort for reglerne vedrørende: 1. Solcelleanlæg tilsluttet el-nettet... 4 a. Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse... 4 b. Både erhvervsmæssig og privat anvendelse, fx landbrug... 8 c. Skoler, boligforeninger, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner m.m d. Private anlæg på parcelhuse m.m Solcelleanlæg ikke tilsluttet el-nettet a. Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse b. Både erhvervsmæssig og privat anvendelse, fx landbrug Registrering af anlæg uanset anvendelse Eksempel anlæg der er tilsluttet el-nettet, som anvendes af private og personligt drevne virksomheder regnskabsmæssig metode Eksempel anlæg der er tilsluttet el-nettet, som anvendes af private og personligt drevne virksomheder skematisk metode Kontakt God læselyst! 3

4 Solcelleanlæg tilsluttet el-nettet Med tilsluttet menes solceller der er tilsluttet el-nettet, men hvor hele el-produktionen ikke nødvendigvis sælges til nettet. Udelukkende erhvervs - mæssig anvendelse Skattemæssige forhold Skattemæssigt er der to metoder til at opgøre resultatet på et solcelleanlæg den regnskabsmæssige metode og den skematiske metode. Selskaber mv. kan alene vælge den regnskabsmæssige metode. Personligt drevne virksomheder, kan vælge mellem enten den regnskabsmæssige metode eller den skematiske metode. Den skematiske metode er omtalt under afsnittet Private anlæg på parcelhuse m.m. Vælges den regnskabsmæssige metode, vil det i sig selv betyde, at anlægget udelukkende anses for at være en erhvervsmæssig virksomhed, uanset om der er et eget forbrug af elektricitet. Regnskabsmæssig metode Ved opgørelse efter den regnskabsmæssige metode opgøres overskuddet som indtægter minus omkostninger. Værdien af eget forbrug af elektricitet skal fastsættes på grundlag af afregningsprisen for overskudsproduktion fastsat med tredjepart. Efter denne metode kan omkostninger til drift og vedligeholdelse af anlægget samt skattemæssige afskrivninger trækkes fra. For et eksempel på beregning efter den regnskabsmæssige metode henvises til afsnittet Eksempel anlæg der er tilsluttet el-nettet, som anvendes af private og personligt drevne virksomheder regnskabsmæssig metode. Virksomhedsskatteordningen Hvis den regnskabsmæssige metode bruges, kan virksomhedsordningen anvendes. Det betyder blandt andet, at renteudgifterne ved køb af anlægget kan fradrages med en skatteværdi på op til ca. 56 %, alt afhængig af om der netto bliver tale om en positiv eller negativ skattepligtig indkomst. Herudover giver virksomhedsordningen mulighed for at udskyde beskatning af eventuelt opsparet overskud i virksomhedsordningen til fremtidige indkomstår mod at betale en acontoskat, der udgør 25 %. Alternativt kan man anvende kapitalafkastordningen. Hvad der er bedst, afgøres i den konkrete situation. Skattemæssige afskrivninger Der skal foretages en vurdering af, om anlægget skattemæssigt kan anses som et driftsmiddel eller installation. 4

5 Hvis anlægget monteres på stativer, og den regnskabsmæssige metode anvendes, vil anlægget blive anset for at være et driftsmiddel, og der kan fratrækkes skattemæssige afskrivninger. Skattemæssige afskrivninger for driftsmidler udgør indtil 25 % og opgøres efter saldometoden. Se eksempel angående den regnskabsmæssige metode i afsnittet Eksempel anlæg der er tilsluttet el-nettet, som anvendes af private og personligt drevne virksomheder regnskabsmæssig metode. Hvis anlægget er tagintegreret, vil anlægget anses for at være en installation. Installationer kan normalt afskrives med indtil 4 % årligt. Der kan kun afskrives på installationer i erhvervsmæssige bygninger (ej parcelhuse). virksomheden kunne opnå afgiftsfrihed for den producerede elektricitet. Dette gælder alle afgifter på elektricitet. I det følgende omtales disse afgifter under et som energiafgifter. For at en virksomhed kan opnå afgiftsfrihed for elektricitet produceret på virksomhedens solcelleanlæg, er det en betingelse, at: Den producerede elektricitet udelukkende anvendes af virksomheden selv og, At anlægget kun har én ejer Derudover er det også en betingelse, at virksomhedens forbrugte elektricitet ikke er leveret til det kollektive el-net, før det forbruges af virksomheden. Når der er tale om et erhvervsmæssigt driftsmiddel, kan der afskrives på 115 % af anskaffelsessummen, hvis anlægget anskaffes i perioden 30. maj 2012 til 31. december Afgiftsmæssige forhold Ved erhvervsmæssig forstås momsregistrerede virksomheder, hvad enten disse er drevet af enkeltpersoner eller selskaber mv. Fritaget for afgift? Installerer en virksomhed et solcelleanlæg, og anvendes den producerede elektricitet direkte af virksomheden, vil 5

6 Hvis virksomheden i en periode producerer mere elektricitet, end virksomheden selv kan forbruge, har virksomheden ikke mulighed for at lagre sin eventuelle overproduktion af elektricitet på det kollektive el-net, hvorfor det ikke er muligt for virksomheden at blive nettoafregnende. Virksomheden vil i stedet skulle sælge sin overproduktion af elektricitet til det kollektive el-net i takt med, at den produceres. Økonomiske fordele ved afgiftsfritagelse Når virksomheden opnår afgiftsfrihed for forbrugt elektricitet fra et solcelleanlæg, undgår virksomheden at blive belastet af den energiafgift, som virksomheden ellers ikke kan få godtgjort. I 2012 vil beløbet almindeligvis udgøre 10,4 øre pr. kwh for virksomheder med forbrug af elektricitet til andet end rumvarme, opvarmning af vand samt komfortkøling (beløbet kan desuden være mindre for virksomheder med specielle processer). Afgiftsfritagelsen gælder uanset hvad, virksomheden anvender elektriciteten til. Det betyder, at virksomheden kan opnå afgiftsfrihed for elektricitet anvendt til formål hvor virksomheden ellers kun kan få godtgjort en mindre del af afgifterne, f.eks. elektricitet anvendt til rumvarme. Salg af elektricitet Virksomheden må ikke sælge elektricitet til andre end elselskabet, da dette kræver specielle tilladelser. Det samme gælder, hvis to virksomheder ønsker at dele et solcelleanlæg, da dette vil kunne sidestilles med salg af elektricitet. Salg til elselskabet kan ske uden afgift, da elselskabet afregner afgift af elektriciteten. Fritagelse eller godtgørelse af afgift? I de perioder hvor der ikke er sol nok til, at virksomheden kan producere tilstrækkelig elektricitet til at dække sit eget forbrug, vil virksomheden købe elektricitet fra det kollektive el-net. Når virksomheden køber elektricitet fra det kollektive el-net, vil virksomheden som udgangspunkt modtage en faktura fra leverandøren, på køb af elektricitet inklusiv afgift af elektricitet. Virksomheden kan dog som udgangspunkt få godtgjort energiafgiften af elektricitet efter de almindelige regler i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. Det vil sige, at virksomheden kan få godtgjort energiafgift af elektricitet anvendt til proces, f.eks. drift af maskiner, belysning og edb-udstyr. Virksomheden kan dog kun få godtgjort en mindre del af energiafgiften af elektricitet anvendt til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling. 6

7 Eksempel: En virksomhed anvender kwh elektricitet på et år. Elektriciteten anvendes udelukkende til belysning og edb. Normalt ville selskabet skulle betale afgifter, PSO-afgift mm. af hele elforbruget. Men af de kwh producerer virksomheden selv kwh på egne solcelleanlæg (direkte anvendelse). Virksomheden skal således kun betale afgift af de kwh, der købes hos el-leverandøren. De kwh er fritaget for afgift. Af disse kwh som virksomheden køber, kan virksomheden få godtgjort 70,2 øre pr. kwh i Dette forudsætter dog, at virksomheden er fuld momspligtig og ikke har aktiviteter omfattet af begrebet liberalt erhverv (da der i disse tilfælde gælder andre afgiftsmæssige regler). Momsmæssige forhold Købsmomsen Erhvervsmæssig anvendelse af et solcelleanlæg i en momsregistreret virksomhed omfatter både anvendelse af den producerede elektricitet i egen virksomhed og salg af elektriciteten til el-nettet. Når hele produktionen anvendes i virksomhedens drift og til salg til nettet, vil virksomheden have fuldt fradrag for købsmomsen ved køb af selcelleanlægget. I tilfælde af at anskaffelsesprisen for solcelleanlægget overstiger kr. ekskl. moms, eller hvis anlægget skal anses som (en del af) fast ejendom, vil solcelleanlægget være omfattet af en momsreguleringsforpligtelse, hvis der sker ændringer i anvendelsen af anlægget/produktionen på en måde, så der ikke længere er fuldt fradrag. Det er dog uafklaret momsmæssigt om et solcelleanlæg anses som et drifts midel eller som fast ejendom. Formentlig skal tagintegrerede solcelleanlæg betragtes som fast ejendom, mens resten skal betragtes som driftsmidler. Hvis en del af den producerede elektricitet senere anvendes privat skal der ske reguleringer eller beregnes moms af værdien af produktionen til privat brug m.m., eller der skal ske regulering af en del af den fradragne moms på anskaffelsen, se afsnittet om private anlæg. 7

8 Både erhvervsmæssig og privat anvendelse, fx landbrug Skattemæssige forhold Anvendes de skematiske regler, vil anlægget udelukkende blive anset for benyttet til privat formål. Personligt drevne virksomheder kan vælge enten den skematiske metode eller den regnskabsmæssige metode til opgørelse af indkomsten. Den skematiske metode er omtalt under afsnittet Private anlæg på parcelhuse m.m. Er solcelleanlægget monteret på den erhvervsmæssige del af den blandede ejendom, anses det dog udelukkende for erhvervsmæssig benyttet. I de tilfælde kan den skematiske metode ikke anvendes. Det er muligt at gå fra den regnskabsmæssige metode til den skematiske metode, men ikke omvendt. En overgang fra den regnskabsmæssige metode til den skematiske metode vil medføre, at fortjeneste eller tab skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Fortjeneste og tab opgøres som forskellen mellem handelsværdien for solcelleanlægget på tidspunktet for overgang til den skematiske metode og den skattemæssige nedskrevne værdi. Såfremt ejendommen sælges, og den regnskabsmæssige metode er anvendt, skal der også opgøres en skattemæssig fortjeneste eller tab. Under afsnittet Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse er den regnskabsmæssige metode omtalt. Afgiftsmæssige forhold Rent afgiftsmæssigt kan der kun være tale om blandet privat og erhvervsmæssige anvendelse, hvis der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende virksomhed samt dennes private forbrug. Afgifter fritaget eller udgift? Hvor der installeres et solcelleanlæg med en effekt på under 6 kw på en ejendom med blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse, er både det private og det erhvervsmæssige eget producerede elforbrug fritaget for afgift. Det er en betingelse, at: Den producerede elektricitet udelukkende anvendes af ejeren selv og, At anlægget kun har én ejer Det erhvervsmæssige forbrug af elektricitet skal ske direkte og altså uden, at den elektricitet, virksomheden anvender, har været ude på det kollektive el-net. Derudover er det en betingelse, at elforbruget kan fordeles mellem privat og erhvervsmæssigt brug. Hvis der ikke er installeret en måler til fordeling af forbruget, kan denne fordeling foretages ud fra standardsatser. Det gælder kun anlæg på max 6 kw. 8

9 For den private del af elforbruget vil det være muligt at blive nettoafregnende (se afsnittet Nettoafregning nedenfor). For at blive nettoafregnende er det dog en betingelse, at der installeres en forbrugsinstallation således, at det private forbrug måles. Salg til elselskabet kan ske uden afgift, da elselskabet afregner afgift af elektriciteten. Anlæg med en effekt større end 6 kw Har anlægget en større effekt end 6 kw, er det udelukkende muligt at blive fritaget for elafgift af den andel af elproduktionen, der anvendes, uden at dette sendes ud på nettet uanset om dette forbrug er privat eller erhvervsmæssigt. Der kan således ikke ske nettoafregning for den private andel af el-produktionen. Momsmæssige forhold Moms delvist fradrag Når den producerede elektricitet anvendes til både private og erhvervsmæssige formål, er der to forskellige måder til at opnå fradrag for købsmoms for den del af anlægget, der anvendes erhvervsmæssigt. 1. Den ene mulighed er, at ejeren af solcelleanlægget vælger at anvende momslovens fradragsregler om indkøb til blandet anvendelse. Dette betyder, at der kun tages fradrag for den del af momsen på indkøbsprisen, der kan henføres til den erhvervsmæssige benyttelse af anlægget. Fordelingen kan ske skønsmæssigt. 2. Den anden mulighed er, at lade solcelleanlægget indgå fuldt ud i virksomheden, hvilket medfører, at købsmomsen på anskaffelsen kan fradrages fuldt ud. Der vil til gengæld skulle betales moms af den private anvendte elektricitet. Beregningen af udtagningsmoms skal ske med fremstillingsprisen pr. enhed som grundlag. Man kan ikke (nøjes med at) bruge den pris, som elværker betaler for el fra anlæg, der er tilsluttet nettet. Det er i øvrigt uafklaret, om et anlæg, der placeres på en privat bolig i det hele taget kan give adgang til momsfradrag. Solcelleanlægget vil ved blandet anvendelse være omfattet af en reguleringsforpligtelse, hvis forholdet mellem privat og erhvervsmæssig anvendelse ændres mere end 10 procentpoint i forhold til anskaffelsesåret. Der vil således skulle foretages en regulering af en del af den fratrukne moms. Hvis hele produktionen på et tidspunkt anvendes privat, skal anlægget helt ud af momsregnskabet, hvorved der også vil blive tale om regulering, medmindre anlægget på det tidspunkt er mindst 10 år gammelt. 9

10 Skoler, boligforeninger, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner mm. Skattemæssige forhold Som udgangspunkt, er skoler m.v. undtaget fra skattepligt. Dette gælder dog ikke umiddelbart indtægter ved produktion af elektricitet og varme. Hvorvidt en produktion af elektricitet kan medføre en ændring af institutionens skatteforhold i øvrigt, anbefales nærmere undersøgt. Afgiftsmæssige forhold Afgiftsoptimering fritagelse? Hvis en skole, boligforening, institution eller lignende investerer i et solcelleanlæg med en effekt, der ikke overstiger 6 kw (for boligselskaber m.m. 6 kw pr. husstand), vil man kunne undgå at skulle betale energiafgifter af produktionen. For at et solcelleanlæg kan blive omfattet af afgiftsfritagelsen, er det en betingelse, at anlægget er tilsluttet en ikkeerhvervsmæssig bebyggelse som f.eks. boligforeningers fællesarealer, børneinstitutioner, skoler, spejderhytter osv. Ved ikke-erhvervsmæssige bebyggelser sidestilles 100 kvm bebygget areal med én husstand. Dette betyder, at en skole på 400 kvm kan opstille et solcelleanlæg på 24 kw og stadig være omfattet af afgiftsfritagelsen. En af fordelene ved, at f.eks. en boligforening får installeret et solcelleanlæg, er, at man kan få lov til at lagre overskydende el-produktion på det kollektive el-net og først anvende den producerede elektricitet på de tidspunkter, hvor solen ikke skinner, og der ikke produceres nok elektricitet på solcelleanlægget. Der vil dog ofte være behov for at anvende mere elektricitet fra det kollektive el-net, end der er lagret fra dage med overproduktion på solcelleanlægget. For den ekstra elektricitet, der købes fra det kollektive el-net, vil man blive belastet af energiafgifter på helt almindelig vis. For at fastlægge størrelsen af forbruget fra solcelleanlægget, inkl. en evt. overproduktion der først anvendes senere, og forbruget fra det kollektive el-net er det nødvendigt enten at installere to målere én der måler elektriciteten til det kollektive el-net, og én der måler elektriciteten fra det kollektive el-net eller en måler der kan løbe baglæns. Nettoafregning For at man som f.eks. en boligforening kan lagre sin overproduktion af elektricitet fra solcelleanlægget på det kollektive el-net og senere anvende denne uden afgift, er det en betingelse, at der opnås tilladelse fra Energinet.dk til at foretage årlig nettoafregning. Den årlige 10

11 nettoafregning medfører, at man kun skal betale elafgift, hvis man forbruger mere elektricitet, end der produceres. Det er også muligt for en lejer af en ikke-erhvervsmæssig bebyggelse at opnå tilladelse til nettoafregning. Salg til elselskabet kan ske uden afgift, da elselskabet afregner afgift af elektriciteten. Boligforeninger flere husstande Bygninger med flere husstande, f.eks. en boligforening, har mulighed for at installere et solcelleanlæg med en effekt på over 6 kw og stadig blive fritaget for elafgift. Betingelsen for dette er, at effekten pr. husstand ikke overstiger 6 kw. Der skal i dette tilfælde ske en fordeling af den producerede elektricitet fra solcelleanlægget på de enkelte husstande, hvilket kræver en fordelingsmåler i hver husstand. Momsmæssige forhold Købsmoms fradrag eller udgift Langt de fleste skoler og institutioner vil kunne få hele momsudgiften godtgjort, enten som fradrag for købsmoms eller gennem en af de forskellige momsrefusionsordninger, der gælder for kommuner, staten m.fl. Boligforeninger, der har delvist fradrag for moms i forbindelse med dens aktiviteter, vil kunne fradrage købsmomsen på udgiften til anlægget alt efter størrelsen af fradragsprocenten, svarende til anvendelsen af den producerede elektricitet til momspligtige aktiviteter. 11

12 Private anlæg på parcelhuse m.m. Med privat anvendelse forstås privatpersoners anvendelse til ikke erhvervsmæssige formål. Dette afsnit vedrører udelukkende anlæg, der producerer max. 6 kw pr. husstand, og som er omfattet af nettoafregningsordningen. Skattemæssige forhold Som privatperson er der mulighed for at vælge mellem enten den skematiske ordning eller den regnskabsmæssige metode, når indkomsten skal opgøres. Det gælder, selvom der ikke er nogen overskudsproduktion og dermed ikke et salg til elnettet. Den skematiske metode beskrives i det følgende. Den regnskabsmæssige metode er beskrevet i afsnittet Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. Skematisk ordning Ved valg af den skematiske ordning anses solcelleanlægget udelukkende for privat benyttet, og valget er bindende. Den skematiske ordning, skal således anvendes i resten af solcelleanlæggets levetid, eller så længe anlægget beholdes. Ligeledes vil den skematiske ordning skulle anvendes, hvis der anskaffes øvrige anlæg, der er omfattet af reglerne om vedvarende energianlæg. Det er således ikke muligt at beskatte nogle anlæg efter den skematiske ordning, og andre anlæg efter den regnskabsmæssige metode. Et eventuelt skifte til den regnskabsmæssige metode kan således kun lade sig gøre når samtlige anlæg eller andele i andre vedvarende energianlæg (VE-anlæg) er afstået. Ved den skematiske metode beregnes indkomsten på følgende måde: Skematisk ordning Bruttoindkomst Bundfradrag, kr Fradrag, 40% Personlig indkomst x (x) x (x) Beregningen sker således ud fra bruttoindkomsten fra salg til el-nettet med fradrag af et bundfradrag på kr. 60 % heraf indtægtsføres herefter som personlig indkomst. Der betales ikke AM-bidrag. I praksis kan der næppe opnås kr. i indtægt ved salg til nettet. Da der kun indtægtsføres 60 %, kan omkostninger ved drift og vedligeholdelse af anlægget, herunder afskrivninger, ikke trækkes fra. Renteudgifter kan dog fratrækkes i kapitalindkomsten. Håndværkerfradrag Når den skematiske metode anvendes, gives der fradrag for arbejdslønnen ved installation af solcelleanlæg. Fradraget x 12

13 er et ligningsmæssigt fradrag, og det kan maksimalt udgøre kr. pr. person. Ægtefæller kan derfor fratrække kr. i alt. Ordningen er midlertidig og kan kun anvendes indtil 31. december Regnskabsmæssig metode Hvis den regnskabsmæssige metode vælges, anses anlægget for udelukkende anvendt til erhverv. Man beskattes som om, man anvender anlægget 100 % erhvervsmæssigt. Et valg af den regnskabsmæssige metode er i modsætning til den skematiske ordning ikke bindende, og det er derfor muligt at skifte til den skematiske ordning efterfølgende. Der kan dog eventuelt skulle ske beskatning, hvis handelsværdien på anlægget overstiger anskaffelsessummen, fratrukket samtlige afskrivninger i ejertiden. Der gives ikke håndværkerfradrag, når den regnskabsmæssige metode bruges.se i øvrigt afsnittet Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. Hvilken ordning skal vælges? Det er vores vurdering, at den regnskabsmæssige metode ofte skattemæssigt er mere fordelagtigt at bruge frem for den skematiske metode. Det skyldes, at den regnskabsmæssige metode i de første år normalt vil give et skattemæssigt underskud efter afskrivninger. Dette underskud kan fratrækkes i anden personlig indkomst. Endvidere kan virksomhedsordningen anvendes. Den skematiske ordning er dog lettere at administrere, ligesom andre forhold kan gøre at den skematiske ordning bør anvendes. Afgiftsmæssige forhold Afgiftsoptimering fritagelse? Installerer man som privatperson et solcelleanlæg med en effekt, der ikke overstiger 6 kw pr. husstand, skal man ikke betale energiafgifter af produktionen. En af fordelene ved, at man som privatperson får installeret et solcelleanlæg, er, at man kan få lov til at lagre overskydende el-produktion på det kollektive el-net og først anvende den producerede elektricitet de dage, hvor solen ikke skinner og der ikke produceres nok elektricitet på solcelleanlægget. Der vil dog ofte være behov for at anvende mere elektricitet fra det kollektive el-net, end der er lagret fra dage med overproduktion på solcelleanlægget. For den ekstra elektricitet der anvendes fra det kollektive el-net, bliver man som privatperson belastet af energiafgift på almindelig vis. Dette opgøres en gang om året, og hvis man har produceret mere, end man har forbrugt, får man en salgsindtægt fra forsyningsselskabet. Hvis man omvendt har brugt mere end man selv har produceret, bliver man belastet af afgifter på dette ekstraforbrug. 13

14 Som led i installationen af anlægget får så godt som alle installeret en måler, der kan løbe baglæns, således at man blot skal aflæse måleren periodevis. Resten klares af elselskabet. Nettoafregning For at man som privatperson kan lagre sin overproduktion af elektricitet fra solcelleanlægget på det kollektive el-net og senere anvende denne uden afgift, er det en betingelse, at man opnår en tilladelse fra Energinet.dk til at foretage årlig nettoafregning. Den årlige nettoafregning medfører således, at man kun skal betale elafgift, hvis man forbruger mere elektricitet, end man producerer. Salg til elselskabet kan ske uden afgift, da elselskabet afregner afgift af elektriciteten. Flere husstande Bygninger med flere husstande, f.eks. et lejlighedskompleks, har mulighed for at installere et solcelleanlæg med en effekt på over 6 kw og blive nettoafregnende og fritaget for elafgift efter de principielt samme regler som for parcelhuse m.m. Der er dog den ekstra betingelse, at effekten pr. husstand ikke overstiger 6 kw, hvilket skal dokumenteres ved at have fordelingsmåler i hver husstand. Momsmæssige forhold Nettoafregnende private husstand kan ikke momsregistreres, da man ikke anses for at drive økonomisk virksomhed (erhvervsvirksomhed) i momsmæssig forstand. Det betyder, at momsen på anskaffelse og drift af anlægget bliver en nettoudgift, som dog indgår i de skattemæssige udgifter. Afgørelsen om at nægte momsregistrering af nettoafregnende private anlæg er truffet af Skatterådet i juni måned 2012, og er en stramning af den praksis, som Skatterådet ellers selv havde fastlagt, hvor det var muligt (men ikke nødvendigvis en fordel) at blive momsregistreret, medmindre man brugte hele produktionen selv, og dermed slet ikke havde noget salg fra anlægget. Man behøver derfor slet ikke tænke på moms i forhold til solcelleanlægget, bortset fra, at momsen er en del af udgifter til anlægget og vedligeholdelse m.m. 14

15 Solcelleanlæg ikke tilsluttet el-nettet Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse Skattemæssige forhold Når anlægget ikke tilsluttes el-nettet, skal virksomheden ikke betale skat af virksomhedens eget forbrug. Omkostningerne til drift og vedligeholdelse vil som hovedregel alene kunne fratrække i det omfang, udgifterne kan anses for erhvervsmæssige. Afgiftsmæssige forhold Ved erhvervsmæssig forstås momsregistrerede virksomheder, hvad enten disse er drevet af enkeltpersoner eller selskaber mv. Fritaget for afgift? Installerer en virksomhed et solcelleanlæg, og anvendes den producerede elektricitet direkte af virksomheden, vil virksomheden kunne opnå afgiftsfrihed for den producerede elektricitet. Dette gælder alle afgifter på elektricitet. I det følgende omtales disse afgifter under et som energiafgifter. For at en virksomhed kan opnå afgiftsfrihed for elektricitet produceret på virksomhedens solcelleanlæg, er det en betingelse, at: Den producerede elektricitet udelukkende anvendes af virksomheden selv og, At anlægget udelukkende har én ejer Økonomiske fordele ved afgiftsfritagelse Når virksomheden opnår afgiftsfrihed for forbrugt elektricitet fra et solcelleanlæg undgår virksomheden at blive belastet af den energiafgift, som virksomheden ellers ikke kan få godtgjort. I 2012 vil beløbet almindeligvis udgøre 10,4 øre pr. kwh for virksomheder med forbrug af elektricitet til andet end rumvarme, opvarmning af vand samt komfortkøling (beløbet kan desuden være mindre for virksomheder med specielle processer). Afgiftsfritagelsen gælder uanset hvad, virksomheden anvender elektriciteten til. Det betyder, at virksomheden kan opnå afgiftsfrihed for elektricitet anvendt til formål, hvor virksomheden ellers kun kan få godtgjort en mindre del af afgifterne, f.eks. elektricitet anvendt til rumvarme. 15

16 Eksempel: En virksomhed anvender kwh elektricitet på et år. Elektriciteten anvendes udelukkende til belysning og edb. Normalt ville selskabet skulle betale afgifter, PSO-afgift mm. af hele elforbruget. Men af de kwh producerer virksomheden selv kwh på egne solcelleanlæg (direkte anvendelse). Virksomheden skal således kun betale afgift af de kwh, der købes hos el-leverandøren. De kwh er fritaget for afgift. Af disse kwh som virksomheden køber, kan virksomheden få godtgjort 70,2 øre pr. kwh i Dette forudsætter dog, at virksomheden er fuld momspligtig og ikke har aktiviteter omfattet af begrebet liberalt erhverv (da der i disse tilfælde gælder andre afgiftsmæssige regler). Salg af elektricitet Virksomheden må ikke sælge elektricitet til andre, da dette kræver specielle tilladelser. Det samme gælder, hvis to virksomheder ønsker at dele et solcelleanlæg, da dette vil kunne sidestilles med salg af elektricitet. Fritagelse eller godtgørelse af afgift? I de perioder hvor der ikke er sol nok til, at virksomheden kan producere tilstrækkelig elektricitet til at dække sit eget forbrug, vil virksomheden købe elektricitet fra det kollektive el-net. Når virksomheden køber elektricitet fra det kollektive el-net, vil den som udgangspunkt modtage en faktura fra leverandøren på køb af elektricitet inklusive afgift af elektricitet. Virksomheden kan dog som udgangspunkt få godtgjort energiafgiften af elektricitet efter de almindelige regler i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. Det vil sige, at virksomheden kan få godtgjort energiafgift af elektricitet anvendt til proces, f.eks. drift af maskiner, belysning og edb-udstyr. Virksomheden kan dog kun få godtgjort en mindre del af energiafgiften af elektricitet anvendt til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling. Momsmæssige forhold Købsmomsen Når hele produktionen af elektricitet bruges af virksomheden, vil ejeren af anlægget have fuldt fradrag for købsmomsen efter momslovens almindelige regler for driftsmidler og fast ejendom, herunder reglerne om regulering, der kort er omtalt i afsnittet vedrørende de anlæg, der er tilsluttet nettet. 16

17 Både erhvervsmæssig og privat anvendelse, fx landbrug Skattemæssige forhold Udgifter og afskrivning på den erhvervsmæssige andel af anlægget kan fratrækkes skattemæssigt. Denne opgøres ud fra forholdet mellem den erhvervsmæssige andel og den samlede produktion. Afgiftsmæssige forhold Rent afgiftsmæssigt kan der kun være tale om blandet privat og erhvervsmæssige anvendelse, hvis der er tale om en selvstændig erhvervsdrivendes virksomhed samt dennes private forbrug. Det vil sige, at der ikke kan være tale om privat anvendelse hos andre end ejeren af solcelleanlægget. Afgifter fritaget eller udgift? Hvor der installeres et solcelleanlæg på en ejendom med blandet privat og erhvervsmæssigt brug, er både det private og det erhvervsmæssige forbrug fra produktionen fritaget for afgift. Såfremt der i perioder, hvor der ikke er sol nok, købes elektricitet fra nettet, vil dette ske med afgift. For muligheden for godtgørelse af elafgift for erhverv se afsnittet Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. Momsmæssige forhold Moms delvist fradrag Hvor elektricitet fra et solcelleanlæg anvendes til både private og erhvervsmæssige formål, er der to forskellige måder til at opgøre momsen på. 1. Den ene mulighed er, at ejeren af solcelleanlægget vælger at anvende momslovens fradragsregler om indkøb til blandet anvendelse. Dette betyder, at der kun tages fradrag for den del af momsen på udgifterne, der skønsmæssigt vedrører den erhvervsmæssige anvendelse. 2. Den anden mulighed er, at tage fuldt momsfradrag for udgifterne, og herefter beregne moms af en kalkuleret værdi af den private andel. Man kan ikke (nøjes med at) bruge den pris, som man ville opnå, hvis man solgte til nettet. I kalkulationen af fremstillingsprisen skal bl.a. indgå et forrentnings- og afskrivningselement. Solcelleanlægget vil ved blandet anvendelse være omfattet af reglerne om reguleringsforpligtelse. Hvis hele produktionen på et tidspunkt anvendes privat, skal anlægget helt ud af momsregnskabet, hvorved der også vil blive tale om regulering, medmindre anlægget på det tidspunkt er mindst 10, eller evt. kun 5 år gammelt, afhængig af om solcelleanlægget skal betragtes som fast ejendom eller driftsmiddel. 17

18 18

19 Registrering af anlæg uanset anvendelse Etablerer man som privatperson eller som virksomhed et solcelleanlæg, skal anlægget registreres i stamdataregisteret hos Energinet.dk. Dette gælder uanset størrelsen på solcelleanlægget. Stamdataregisteret er en landsdækkende database hos Energinet.dk, der indeholder oplysninger om anlæg, der producerer vedvarende energi. 19

20 Eksempel Anlæg der er tilsluttet el-nettet, som anvendes af private og personligt drevne virksomheder regnskabsmæssig metode Resultatopgørelse År 1 År 2 År 3 Beregningerne bygger på følgende forudsætninger: Den private er ikke momsregistreret. Produktion kwh, heraf egetforbrug kwh, mens kwh er solgt til nettet. Salgspris for elektricitet solgt til nettet 60 øre pr. kwh. Der betales topskat Personlig indkomst, skatteprocent 52,2 % Kapitalindkomst, negativ kapitalindkomst 32,7 % Mængde Pris ved eget forbrug 0,60 kr kwh Pris ved salg til nettet 0,60 kr kwh Skatteberegning Den regnskabsmæssige metode Kr. Kr. Kr. Indtægt eget forbrug Salg ud over eget forbrug Omkostninger Skattemæssige afskrivninger jf. nedenfor Resultat før renter Renter til fradrag Resultat efter renter Skatteværdi Virksomhedsskatteordningen Personskatteloven Værdi anlæg skattemæssigt Saldo 1. januar (inkl. moms) Afskrivninger, 25% Saldo 31. december

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Husstandsmøller - moms og skat Afdelingsleder, cand.merc.-jur. Kirsten Cato Jensen Historik vindmøller - 1983: Ingen særlige regler eller anvisninger 1984: Anvisning om skattemæssig

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

Inspirationsmøde om solceller

Inspirationsmøde om solceller Inspirationsmøde om solceller Private solcelleanlæg Øget interesse for solceller Udbygningen af solenergi på verdensplan nåede samlet set op på 16,5 GW i 2010. Dobbelt så meget som året før, hvor udbygningen

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Indledning Dette notat omhandler de skattemæssige regler i forbindelse med personers investeringer i solcelleanlæg. Reglerne er dog som udgangspunkt de samme for øvrige Vedvarende

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet.

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet. - 1 Ligningslovens 8 P - vedvarende energianlæg (VE-anlæg) jordvarmeanlæg, der forsynes fra solcelleanlæg VE-anlæg på blandet benyttede ejendomme SKM2011.344.SR, SKM2011.560.SR, SKM2011.566.SR, SKM2011.619.SR

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) E erfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat. Aakirkebyhallerne 1. december 2015

Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat. Aakirkebyhallerne 1. december 2015 Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat Aakirkebyhallerne 1. december 2015 Plan Solceller gammel ordning Opfølgning Nye regler Husstandsvindmøller Tilslutning til elnet skattepligt Regnskabsmæssig metode

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Mere om skat af solcelleanlæg

Mere om skat af solcelleanlæg - 1 Mere om skat af solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har gennem de senere måneder offentliggjort flere afgørelser om skattereglerne for solcelleanlæg. De

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12. september

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12. september Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 384 Offentligt J.nr. 2007-238-0007 Dato: 3. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 21 Offentligt Folketinget, Christiansborg Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 1240 København K 6. december 2012 Supplerende høringssvar; L 86 Forslag

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi Notat J.nr. 2008-629-0004 29. september 2008 Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi 1. Baggrund I forbindelse med energiforhandlingerne har skatteministeren lovet at undersøge mulighederne

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat / FCL Den 26. november 2012 Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk BL - Danmarks Almene

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig FRADRAG FOR ELAFGIFT Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig Du betaler energiafgift til din leverandør, når du køber el. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde Plan for aftenens arrangement VELKOMST 19:30 19:40 NRGi / EL:CON Introduktion til solceller 19:40 20:00 BRF Finansieringsmuligheder 20:00-20:20 NRGi / EL:CON Afskrivninger Fradragsregler

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Overvejelser før salget Nye vurderinger Istandsættelser på ejendommen Nedrivning af bygninger Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Solenergi i Bygninger - kan det betale sig?

Solenergi i Bygninger - kan det betale sig? Solenergi i Bygninger - kan det betale sig? Lars Riise, Green Ways Jacob Ilsøe, Grontmij 26. februar 2013 Gladsaxe Hvem er vi? Lars Riise Partner Green Ways Statsautoriseret revisor Vedvarende Energi Ejendomme

Læs mere

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2016

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2016 CVR-nr. 36 04 39 70 Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2016 Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af skattemæssige opgørelser 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015 CVR-nr. 36 04 39 70 Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af skattemæssige opgørelser 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning En kort vejledning til SKATs selvbetjening UDFYLD RUBRIK 111-118 Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu!

Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu! Uanset hvilken type virksomhed du driver, vil det være en super forretning at investere i et solcelleanlæg - nu! Private får også god økonomi i mindre solcelleanlæg FORRENTNING AF INVESTERINGEN EFTER 25

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Selvangivelse for solcelle-anlæg

Selvangivelse for solcelle-anlæg Selvangivelse for solcelle-anlæg Har du anskaffet et solcelle-anlæg, skal du være opmærksom på de skattemæssige muligheder, der er for at få din investering finansieret over skattebilletten. Sønderjyllands

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere