Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold"

Transkript

1 Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012

2 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for tab, nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler. M&C PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

3 Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Hvorfor vælge et solcelleanlæg? Fremstilling af elektricitet på solcelleanlæg er de seneste år blevet populært blandt mange danskere både privat men også erhvervsmæssigt. Dette skyldes ikke kun hensynet til miljøet og den grønne profil, man som virksomhed opnår ved at producere og anvende elektricitet fra et vedvarende energianlæg som f.eks. et solcelleanlæg. Samtidig er en investering i et solcelleanlæg som oftest en god investering ikke mindst på grund af gunstige skatte- og afgiftsregler for private og erhvervsmæssige investeringer. I denne flyer redegør vi alene for nogle af de væsentligste regler for, hvordan man optimerer sin investering i et solcelleanlæg, som anvendes til produktion af elektricitet. Vi anbefaler konkret rådgivning i de enkelte tilfælde, inden investeringen foretages, da de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser kan være meget forskellige for den enkelte investor. I det følgende bliver der redegjort for reglerne vedrørende: 1. Solcelleanlæg tilsluttet el-nettet... 4 a. Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse... 4 b. Både erhvervsmæssig og privat anvendelse, fx landbrug... 8 c. Skoler, boligforeninger, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner m.m d. Private anlæg på parcelhuse m.m Solcelleanlæg ikke tilsluttet el-nettet a. Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse b. Både erhvervsmæssig og privat anvendelse, fx landbrug Registrering af anlæg uanset anvendelse Eksempel anlæg der er tilsluttet el-nettet, som anvendes af private og personligt drevne virksomheder regnskabsmæssig metode Eksempel anlæg der er tilsluttet el-nettet, som anvendes af private og personligt drevne virksomheder skematisk metode Kontakt God læselyst! 3

4 Solcelleanlæg tilsluttet el-nettet Med tilsluttet menes solceller der er tilsluttet el-nettet, men hvor hele el-produktionen ikke nødvendigvis sælges til nettet. Udelukkende erhvervs - mæssig anvendelse Skattemæssige forhold Skattemæssigt er der to metoder til at opgøre resultatet på et solcelleanlæg den regnskabsmæssige metode og den skematiske metode. Selskaber mv. kan alene vælge den regnskabsmæssige metode. Personligt drevne virksomheder, kan vælge mellem enten den regnskabsmæssige metode eller den skematiske metode. Den skematiske metode er omtalt under afsnittet Private anlæg på parcelhuse m.m. Vælges den regnskabsmæssige metode, vil det i sig selv betyde, at anlægget udelukkende anses for at være en erhvervsmæssig virksomhed, uanset om der er et eget forbrug af elektricitet. Regnskabsmæssig metode Ved opgørelse efter den regnskabsmæssige metode opgøres overskuddet som indtægter minus omkostninger. Værdien af eget forbrug af elektricitet skal fastsættes på grundlag af afregningsprisen for overskudsproduktion fastsat med tredjepart. Efter denne metode kan omkostninger til drift og vedligeholdelse af anlægget samt skattemæssige afskrivninger trækkes fra. For et eksempel på beregning efter den regnskabsmæssige metode henvises til afsnittet Eksempel anlæg der er tilsluttet el-nettet, som anvendes af private og personligt drevne virksomheder regnskabsmæssig metode. Virksomhedsskatteordningen Hvis den regnskabsmæssige metode bruges, kan virksomhedsordningen anvendes. Det betyder blandt andet, at renteudgifterne ved køb af anlægget kan fradrages med en skatteværdi på op til ca. 56 %, alt afhængig af om der netto bliver tale om en positiv eller negativ skattepligtig indkomst. Herudover giver virksomhedsordningen mulighed for at udskyde beskatning af eventuelt opsparet overskud i virksomhedsordningen til fremtidige indkomstår mod at betale en acontoskat, der udgør 25 %. Alternativt kan man anvende kapitalafkastordningen. Hvad der er bedst, afgøres i den konkrete situation. Skattemæssige afskrivninger Der skal foretages en vurdering af, om anlægget skattemæssigt kan anses som et driftsmiddel eller installation. 4

5 Hvis anlægget monteres på stativer, og den regnskabsmæssige metode anvendes, vil anlægget blive anset for at være et driftsmiddel, og der kan fratrækkes skattemæssige afskrivninger. Skattemæssige afskrivninger for driftsmidler udgør indtil 25 % og opgøres efter saldometoden. Se eksempel angående den regnskabsmæssige metode i afsnittet Eksempel anlæg der er tilsluttet el-nettet, som anvendes af private og personligt drevne virksomheder regnskabsmæssig metode. Hvis anlægget er tagintegreret, vil anlægget anses for at være en installation. Installationer kan normalt afskrives med indtil 4 % årligt. Der kan kun afskrives på installationer i erhvervsmæssige bygninger (ej parcelhuse). virksomheden kunne opnå afgiftsfrihed for den producerede elektricitet. Dette gælder alle afgifter på elektricitet. I det følgende omtales disse afgifter under et som energiafgifter. For at en virksomhed kan opnå afgiftsfrihed for elektricitet produceret på virksomhedens solcelleanlæg, er det en betingelse, at: Den producerede elektricitet udelukkende anvendes af virksomheden selv og, At anlægget kun har én ejer Derudover er det også en betingelse, at virksomhedens forbrugte elektricitet ikke er leveret til det kollektive el-net, før det forbruges af virksomheden. Når der er tale om et erhvervsmæssigt driftsmiddel, kan der afskrives på 115 % af anskaffelsessummen, hvis anlægget anskaffes i perioden 30. maj 2012 til 31. december Afgiftsmæssige forhold Ved erhvervsmæssig forstås momsregistrerede virksomheder, hvad enten disse er drevet af enkeltpersoner eller selskaber mv. Fritaget for afgift? Installerer en virksomhed et solcelleanlæg, og anvendes den producerede elektricitet direkte af virksomheden, vil 5

6 Hvis virksomheden i en periode producerer mere elektricitet, end virksomheden selv kan forbruge, har virksomheden ikke mulighed for at lagre sin eventuelle overproduktion af elektricitet på det kollektive el-net, hvorfor det ikke er muligt for virksomheden at blive nettoafregnende. Virksomheden vil i stedet skulle sælge sin overproduktion af elektricitet til det kollektive el-net i takt med, at den produceres. Økonomiske fordele ved afgiftsfritagelse Når virksomheden opnår afgiftsfrihed for forbrugt elektricitet fra et solcelleanlæg, undgår virksomheden at blive belastet af den energiafgift, som virksomheden ellers ikke kan få godtgjort. I 2012 vil beløbet almindeligvis udgøre 10,4 øre pr. kwh for virksomheder med forbrug af elektricitet til andet end rumvarme, opvarmning af vand samt komfortkøling (beløbet kan desuden være mindre for virksomheder med specielle processer). Afgiftsfritagelsen gælder uanset hvad, virksomheden anvender elektriciteten til. Det betyder, at virksomheden kan opnå afgiftsfrihed for elektricitet anvendt til formål hvor virksomheden ellers kun kan få godtgjort en mindre del af afgifterne, f.eks. elektricitet anvendt til rumvarme. Salg af elektricitet Virksomheden må ikke sælge elektricitet til andre end elselskabet, da dette kræver specielle tilladelser. Det samme gælder, hvis to virksomheder ønsker at dele et solcelleanlæg, da dette vil kunne sidestilles med salg af elektricitet. Salg til elselskabet kan ske uden afgift, da elselskabet afregner afgift af elektriciteten. Fritagelse eller godtgørelse af afgift? I de perioder hvor der ikke er sol nok til, at virksomheden kan producere tilstrækkelig elektricitet til at dække sit eget forbrug, vil virksomheden købe elektricitet fra det kollektive el-net. Når virksomheden køber elektricitet fra det kollektive el-net, vil virksomheden som udgangspunkt modtage en faktura fra leverandøren, på køb af elektricitet inklusiv afgift af elektricitet. Virksomheden kan dog som udgangspunkt få godtgjort energiafgiften af elektricitet efter de almindelige regler i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. Det vil sige, at virksomheden kan få godtgjort energiafgift af elektricitet anvendt til proces, f.eks. drift af maskiner, belysning og edb-udstyr. Virksomheden kan dog kun få godtgjort en mindre del af energiafgiften af elektricitet anvendt til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling. 6

7 Eksempel: En virksomhed anvender kwh elektricitet på et år. Elektriciteten anvendes udelukkende til belysning og edb. Normalt ville selskabet skulle betale afgifter, PSO-afgift mm. af hele elforbruget. Men af de kwh producerer virksomheden selv kwh på egne solcelleanlæg (direkte anvendelse). Virksomheden skal således kun betale afgift af de kwh, der købes hos el-leverandøren. De kwh er fritaget for afgift. Af disse kwh som virksomheden køber, kan virksomheden få godtgjort 70,2 øre pr. kwh i Dette forudsætter dog, at virksomheden er fuld momspligtig og ikke har aktiviteter omfattet af begrebet liberalt erhverv (da der i disse tilfælde gælder andre afgiftsmæssige regler). Momsmæssige forhold Købsmomsen Erhvervsmæssig anvendelse af et solcelleanlæg i en momsregistreret virksomhed omfatter både anvendelse af den producerede elektricitet i egen virksomhed og salg af elektriciteten til el-nettet. Når hele produktionen anvendes i virksomhedens drift og til salg til nettet, vil virksomheden have fuldt fradrag for købsmomsen ved køb af selcelleanlægget. I tilfælde af at anskaffelsesprisen for solcelleanlægget overstiger kr. ekskl. moms, eller hvis anlægget skal anses som (en del af) fast ejendom, vil solcelleanlægget være omfattet af en momsreguleringsforpligtelse, hvis der sker ændringer i anvendelsen af anlægget/produktionen på en måde, så der ikke længere er fuldt fradrag. Det er dog uafklaret momsmæssigt om et solcelleanlæg anses som et drifts midel eller som fast ejendom. Formentlig skal tagintegrerede solcelleanlæg betragtes som fast ejendom, mens resten skal betragtes som driftsmidler. Hvis en del af den producerede elektricitet senere anvendes privat skal der ske reguleringer eller beregnes moms af værdien af produktionen til privat brug m.m., eller der skal ske regulering af en del af den fradragne moms på anskaffelsen, se afsnittet om private anlæg. 7

8 Både erhvervsmæssig og privat anvendelse, fx landbrug Skattemæssige forhold Anvendes de skematiske regler, vil anlægget udelukkende blive anset for benyttet til privat formål. Personligt drevne virksomheder kan vælge enten den skematiske metode eller den regnskabsmæssige metode til opgørelse af indkomsten. Den skematiske metode er omtalt under afsnittet Private anlæg på parcelhuse m.m. Er solcelleanlægget monteret på den erhvervsmæssige del af den blandede ejendom, anses det dog udelukkende for erhvervsmæssig benyttet. I de tilfælde kan den skematiske metode ikke anvendes. Det er muligt at gå fra den regnskabsmæssige metode til den skematiske metode, men ikke omvendt. En overgang fra den regnskabsmæssige metode til den skematiske metode vil medføre, at fortjeneste eller tab skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Fortjeneste og tab opgøres som forskellen mellem handelsværdien for solcelleanlægget på tidspunktet for overgang til den skematiske metode og den skattemæssige nedskrevne værdi. Såfremt ejendommen sælges, og den regnskabsmæssige metode er anvendt, skal der også opgøres en skattemæssig fortjeneste eller tab. Under afsnittet Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse er den regnskabsmæssige metode omtalt. Afgiftsmæssige forhold Rent afgiftsmæssigt kan der kun være tale om blandet privat og erhvervsmæssige anvendelse, hvis der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende virksomhed samt dennes private forbrug. Afgifter fritaget eller udgift? Hvor der installeres et solcelleanlæg med en effekt på under 6 kw på en ejendom med blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse, er både det private og det erhvervsmæssige eget producerede elforbrug fritaget for afgift. Det er en betingelse, at: Den producerede elektricitet udelukkende anvendes af ejeren selv og, At anlægget kun har én ejer Det erhvervsmæssige forbrug af elektricitet skal ske direkte og altså uden, at den elektricitet, virksomheden anvender, har været ude på det kollektive el-net. Derudover er det en betingelse, at elforbruget kan fordeles mellem privat og erhvervsmæssigt brug. Hvis der ikke er installeret en måler til fordeling af forbruget, kan denne fordeling foretages ud fra standardsatser. Det gælder kun anlæg på max 6 kw. 8

9 For den private del af elforbruget vil det være muligt at blive nettoafregnende (se afsnittet Nettoafregning nedenfor). For at blive nettoafregnende er det dog en betingelse, at der installeres en forbrugsinstallation således, at det private forbrug måles. Salg til elselskabet kan ske uden afgift, da elselskabet afregner afgift af elektriciteten. Anlæg med en effekt større end 6 kw Har anlægget en større effekt end 6 kw, er det udelukkende muligt at blive fritaget for elafgift af den andel af elproduktionen, der anvendes, uden at dette sendes ud på nettet uanset om dette forbrug er privat eller erhvervsmæssigt. Der kan således ikke ske nettoafregning for den private andel af el-produktionen. Momsmæssige forhold Moms delvist fradrag Når den producerede elektricitet anvendes til både private og erhvervsmæssige formål, er der to forskellige måder til at opnå fradrag for købsmoms for den del af anlægget, der anvendes erhvervsmæssigt. 1. Den ene mulighed er, at ejeren af solcelleanlægget vælger at anvende momslovens fradragsregler om indkøb til blandet anvendelse. Dette betyder, at der kun tages fradrag for den del af momsen på indkøbsprisen, der kan henføres til den erhvervsmæssige benyttelse af anlægget. Fordelingen kan ske skønsmæssigt. 2. Den anden mulighed er, at lade solcelleanlægget indgå fuldt ud i virksomheden, hvilket medfører, at købsmomsen på anskaffelsen kan fradrages fuldt ud. Der vil til gengæld skulle betales moms af den private anvendte elektricitet. Beregningen af udtagningsmoms skal ske med fremstillingsprisen pr. enhed som grundlag. Man kan ikke (nøjes med at) bruge den pris, som elværker betaler for el fra anlæg, der er tilsluttet nettet. Det er i øvrigt uafklaret, om et anlæg, der placeres på en privat bolig i det hele taget kan give adgang til momsfradrag. Solcelleanlægget vil ved blandet anvendelse være omfattet af en reguleringsforpligtelse, hvis forholdet mellem privat og erhvervsmæssig anvendelse ændres mere end 10 procentpoint i forhold til anskaffelsesåret. Der vil således skulle foretages en regulering af en del af den fratrukne moms. Hvis hele produktionen på et tidspunkt anvendes privat, skal anlægget helt ud af momsregnskabet, hvorved der også vil blive tale om regulering, medmindre anlægget på det tidspunkt er mindst 10 år gammelt. 9

10 Skoler, boligforeninger, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner mm. Skattemæssige forhold Som udgangspunkt, er skoler m.v. undtaget fra skattepligt. Dette gælder dog ikke umiddelbart indtægter ved produktion af elektricitet og varme. Hvorvidt en produktion af elektricitet kan medføre en ændring af institutionens skatteforhold i øvrigt, anbefales nærmere undersøgt. Afgiftsmæssige forhold Afgiftsoptimering fritagelse? Hvis en skole, boligforening, institution eller lignende investerer i et solcelleanlæg med en effekt, der ikke overstiger 6 kw (for boligselskaber m.m. 6 kw pr. husstand), vil man kunne undgå at skulle betale energiafgifter af produktionen. For at et solcelleanlæg kan blive omfattet af afgiftsfritagelsen, er det en betingelse, at anlægget er tilsluttet en ikkeerhvervsmæssig bebyggelse som f.eks. boligforeningers fællesarealer, børneinstitutioner, skoler, spejderhytter osv. Ved ikke-erhvervsmæssige bebyggelser sidestilles 100 kvm bebygget areal med én husstand. Dette betyder, at en skole på 400 kvm kan opstille et solcelleanlæg på 24 kw og stadig være omfattet af afgiftsfritagelsen. En af fordelene ved, at f.eks. en boligforening får installeret et solcelleanlæg, er, at man kan få lov til at lagre overskydende el-produktion på det kollektive el-net og først anvende den producerede elektricitet på de tidspunkter, hvor solen ikke skinner, og der ikke produceres nok elektricitet på solcelleanlægget. Der vil dog ofte være behov for at anvende mere elektricitet fra det kollektive el-net, end der er lagret fra dage med overproduktion på solcelleanlægget. For den ekstra elektricitet, der købes fra det kollektive el-net, vil man blive belastet af energiafgifter på helt almindelig vis. For at fastlægge størrelsen af forbruget fra solcelleanlægget, inkl. en evt. overproduktion der først anvendes senere, og forbruget fra det kollektive el-net er det nødvendigt enten at installere to målere én der måler elektriciteten til det kollektive el-net, og én der måler elektriciteten fra det kollektive el-net eller en måler der kan løbe baglæns. Nettoafregning For at man som f.eks. en boligforening kan lagre sin overproduktion af elektricitet fra solcelleanlægget på det kollektive el-net og senere anvende denne uden afgift, er det en betingelse, at der opnås tilladelse fra Energinet.dk til at foretage årlig nettoafregning. Den årlige 10

11 nettoafregning medfører, at man kun skal betale elafgift, hvis man forbruger mere elektricitet, end der produceres. Det er også muligt for en lejer af en ikke-erhvervsmæssig bebyggelse at opnå tilladelse til nettoafregning. Salg til elselskabet kan ske uden afgift, da elselskabet afregner afgift af elektriciteten. Boligforeninger flere husstande Bygninger med flere husstande, f.eks. en boligforening, har mulighed for at installere et solcelleanlæg med en effekt på over 6 kw og stadig blive fritaget for elafgift. Betingelsen for dette er, at effekten pr. husstand ikke overstiger 6 kw. Der skal i dette tilfælde ske en fordeling af den producerede elektricitet fra solcelleanlægget på de enkelte husstande, hvilket kræver en fordelingsmåler i hver husstand. Momsmæssige forhold Købsmoms fradrag eller udgift Langt de fleste skoler og institutioner vil kunne få hele momsudgiften godtgjort, enten som fradrag for købsmoms eller gennem en af de forskellige momsrefusionsordninger, der gælder for kommuner, staten m.fl. Boligforeninger, der har delvist fradrag for moms i forbindelse med dens aktiviteter, vil kunne fradrage købsmomsen på udgiften til anlægget alt efter størrelsen af fradragsprocenten, svarende til anvendelsen af den producerede elektricitet til momspligtige aktiviteter. 11

12 Private anlæg på parcelhuse m.m. Med privat anvendelse forstås privatpersoners anvendelse til ikke erhvervsmæssige formål. Dette afsnit vedrører udelukkende anlæg, der producerer max. 6 kw pr. husstand, og som er omfattet af nettoafregningsordningen. Skattemæssige forhold Som privatperson er der mulighed for at vælge mellem enten den skematiske ordning eller den regnskabsmæssige metode, når indkomsten skal opgøres. Det gælder, selvom der ikke er nogen overskudsproduktion og dermed ikke et salg til elnettet. Den skematiske metode beskrives i det følgende. Den regnskabsmæssige metode er beskrevet i afsnittet Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. Skematisk ordning Ved valg af den skematiske ordning anses solcelleanlægget udelukkende for privat benyttet, og valget er bindende. Den skematiske ordning, skal således anvendes i resten af solcelleanlæggets levetid, eller så længe anlægget beholdes. Ligeledes vil den skematiske ordning skulle anvendes, hvis der anskaffes øvrige anlæg, der er omfattet af reglerne om vedvarende energianlæg. Det er således ikke muligt at beskatte nogle anlæg efter den skematiske ordning, og andre anlæg efter den regnskabsmæssige metode. Et eventuelt skifte til den regnskabsmæssige metode kan således kun lade sig gøre når samtlige anlæg eller andele i andre vedvarende energianlæg (VE-anlæg) er afstået. Ved den skematiske metode beregnes indkomsten på følgende måde: Skematisk ordning Bruttoindkomst Bundfradrag, kr Fradrag, 40% Personlig indkomst x (x) x (x) Beregningen sker således ud fra bruttoindkomsten fra salg til el-nettet med fradrag af et bundfradrag på kr. 60 % heraf indtægtsføres herefter som personlig indkomst. Der betales ikke AM-bidrag. I praksis kan der næppe opnås kr. i indtægt ved salg til nettet. Da der kun indtægtsføres 60 %, kan omkostninger ved drift og vedligeholdelse af anlægget, herunder afskrivninger, ikke trækkes fra. Renteudgifter kan dog fratrækkes i kapitalindkomsten. Håndværkerfradrag Når den skematiske metode anvendes, gives der fradrag for arbejdslønnen ved installation af solcelleanlæg. Fradraget x 12

13 er et ligningsmæssigt fradrag, og det kan maksimalt udgøre kr. pr. person. Ægtefæller kan derfor fratrække kr. i alt. Ordningen er midlertidig og kan kun anvendes indtil 31. december Regnskabsmæssig metode Hvis den regnskabsmæssige metode vælges, anses anlægget for udelukkende anvendt til erhverv. Man beskattes som om, man anvender anlægget 100 % erhvervsmæssigt. Et valg af den regnskabsmæssige metode er i modsætning til den skematiske ordning ikke bindende, og det er derfor muligt at skifte til den skematiske ordning efterfølgende. Der kan dog eventuelt skulle ske beskatning, hvis handelsværdien på anlægget overstiger anskaffelsessummen, fratrukket samtlige afskrivninger i ejertiden. Der gives ikke håndværkerfradrag, når den regnskabsmæssige metode bruges.se i øvrigt afsnittet Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. Hvilken ordning skal vælges? Det er vores vurdering, at den regnskabsmæssige metode ofte skattemæssigt er mere fordelagtigt at bruge frem for den skematiske metode. Det skyldes, at den regnskabsmæssige metode i de første år normalt vil give et skattemæssigt underskud efter afskrivninger. Dette underskud kan fratrækkes i anden personlig indkomst. Endvidere kan virksomhedsordningen anvendes. Den skematiske ordning er dog lettere at administrere, ligesom andre forhold kan gøre at den skematiske ordning bør anvendes. Afgiftsmæssige forhold Afgiftsoptimering fritagelse? Installerer man som privatperson et solcelleanlæg med en effekt, der ikke overstiger 6 kw pr. husstand, skal man ikke betale energiafgifter af produktionen. En af fordelene ved, at man som privatperson får installeret et solcelleanlæg, er, at man kan få lov til at lagre overskydende el-produktion på det kollektive el-net og først anvende den producerede elektricitet de dage, hvor solen ikke skinner og der ikke produceres nok elektricitet på solcelleanlægget. Der vil dog ofte være behov for at anvende mere elektricitet fra det kollektive el-net, end der er lagret fra dage med overproduktion på solcelleanlægget. For den ekstra elektricitet der anvendes fra det kollektive el-net, bliver man som privatperson belastet af energiafgift på almindelig vis. Dette opgøres en gang om året, og hvis man har produceret mere, end man har forbrugt, får man en salgsindtægt fra forsyningsselskabet. Hvis man omvendt har brugt mere end man selv har produceret, bliver man belastet af afgifter på dette ekstraforbrug. 13

14 Som led i installationen af anlægget får så godt som alle installeret en måler, der kan løbe baglæns, således at man blot skal aflæse måleren periodevis. Resten klares af elselskabet. Nettoafregning For at man som privatperson kan lagre sin overproduktion af elektricitet fra solcelleanlægget på det kollektive el-net og senere anvende denne uden afgift, er det en betingelse, at man opnår en tilladelse fra Energinet.dk til at foretage årlig nettoafregning. Den årlige nettoafregning medfører således, at man kun skal betale elafgift, hvis man forbruger mere elektricitet, end man producerer. Salg til elselskabet kan ske uden afgift, da elselskabet afregner afgift af elektriciteten. Flere husstande Bygninger med flere husstande, f.eks. et lejlighedskompleks, har mulighed for at installere et solcelleanlæg med en effekt på over 6 kw og blive nettoafregnende og fritaget for elafgift efter de principielt samme regler som for parcelhuse m.m. Der er dog den ekstra betingelse, at effekten pr. husstand ikke overstiger 6 kw, hvilket skal dokumenteres ved at have fordelingsmåler i hver husstand. Momsmæssige forhold Nettoafregnende private husstand kan ikke momsregistreres, da man ikke anses for at drive økonomisk virksomhed (erhvervsvirksomhed) i momsmæssig forstand. Det betyder, at momsen på anskaffelse og drift af anlægget bliver en nettoudgift, som dog indgår i de skattemæssige udgifter. Afgørelsen om at nægte momsregistrering af nettoafregnende private anlæg er truffet af Skatterådet i juni måned 2012, og er en stramning af den praksis, som Skatterådet ellers selv havde fastlagt, hvor det var muligt (men ikke nødvendigvis en fordel) at blive momsregistreret, medmindre man brugte hele produktionen selv, og dermed slet ikke havde noget salg fra anlægget. Man behøver derfor slet ikke tænke på moms i forhold til solcelleanlægget, bortset fra, at momsen er en del af udgifter til anlægget og vedligeholdelse m.m. 14

15 Solcelleanlæg ikke tilsluttet el-nettet Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse Skattemæssige forhold Når anlægget ikke tilsluttes el-nettet, skal virksomheden ikke betale skat af virksomhedens eget forbrug. Omkostningerne til drift og vedligeholdelse vil som hovedregel alene kunne fratrække i det omfang, udgifterne kan anses for erhvervsmæssige. Afgiftsmæssige forhold Ved erhvervsmæssig forstås momsregistrerede virksomheder, hvad enten disse er drevet af enkeltpersoner eller selskaber mv. Fritaget for afgift? Installerer en virksomhed et solcelleanlæg, og anvendes den producerede elektricitet direkte af virksomheden, vil virksomheden kunne opnå afgiftsfrihed for den producerede elektricitet. Dette gælder alle afgifter på elektricitet. I det følgende omtales disse afgifter under et som energiafgifter. For at en virksomhed kan opnå afgiftsfrihed for elektricitet produceret på virksomhedens solcelleanlæg, er det en betingelse, at: Den producerede elektricitet udelukkende anvendes af virksomheden selv og, At anlægget udelukkende har én ejer Økonomiske fordele ved afgiftsfritagelse Når virksomheden opnår afgiftsfrihed for forbrugt elektricitet fra et solcelleanlæg undgår virksomheden at blive belastet af den energiafgift, som virksomheden ellers ikke kan få godtgjort. I 2012 vil beløbet almindeligvis udgøre 10,4 øre pr. kwh for virksomheder med forbrug af elektricitet til andet end rumvarme, opvarmning af vand samt komfortkøling (beløbet kan desuden være mindre for virksomheder med specielle processer). Afgiftsfritagelsen gælder uanset hvad, virksomheden anvender elektriciteten til. Det betyder, at virksomheden kan opnå afgiftsfrihed for elektricitet anvendt til formål, hvor virksomheden ellers kun kan få godtgjort en mindre del af afgifterne, f.eks. elektricitet anvendt til rumvarme. 15

16 Eksempel: En virksomhed anvender kwh elektricitet på et år. Elektriciteten anvendes udelukkende til belysning og edb. Normalt ville selskabet skulle betale afgifter, PSO-afgift mm. af hele elforbruget. Men af de kwh producerer virksomheden selv kwh på egne solcelleanlæg (direkte anvendelse). Virksomheden skal således kun betale afgift af de kwh, der købes hos el-leverandøren. De kwh er fritaget for afgift. Af disse kwh som virksomheden køber, kan virksomheden få godtgjort 70,2 øre pr. kwh i Dette forudsætter dog, at virksomheden er fuld momspligtig og ikke har aktiviteter omfattet af begrebet liberalt erhverv (da der i disse tilfælde gælder andre afgiftsmæssige regler). Salg af elektricitet Virksomheden må ikke sælge elektricitet til andre, da dette kræver specielle tilladelser. Det samme gælder, hvis to virksomheder ønsker at dele et solcelleanlæg, da dette vil kunne sidestilles med salg af elektricitet. Fritagelse eller godtgørelse af afgift? I de perioder hvor der ikke er sol nok til, at virksomheden kan producere tilstrækkelig elektricitet til at dække sit eget forbrug, vil virksomheden købe elektricitet fra det kollektive el-net. Når virksomheden køber elektricitet fra det kollektive el-net, vil den som udgangspunkt modtage en faktura fra leverandøren på køb af elektricitet inklusive afgift af elektricitet. Virksomheden kan dog som udgangspunkt få godtgjort energiafgiften af elektricitet efter de almindelige regler i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. Det vil sige, at virksomheden kan få godtgjort energiafgift af elektricitet anvendt til proces, f.eks. drift af maskiner, belysning og edb-udstyr. Virksomheden kan dog kun få godtgjort en mindre del af energiafgiften af elektricitet anvendt til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling. Momsmæssige forhold Købsmomsen Når hele produktionen af elektricitet bruges af virksomheden, vil ejeren af anlægget have fuldt fradrag for købsmomsen efter momslovens almindelige regler for driftsmidler og fast ejendom, herunder reglerne om regulering, der kort er omtalt i afsnittet vedrørende de anlæg, der er tilsluttet nettet. 16

17 Både erhvervsmæssig og privat anvendelse, fx landbrug Skattemæssige forhold Udgifter og afskrivning på den erhvervsmæssige andel af anlægget kan fratrækkes skattemæssigt. Denne opgøres ud fra forholdet mellem den erhvervsmæssige andel og den samlede produktion. Afgiftsmæssige forhold Rent afgiftsmæssigt kan der kun være tale om blandet privat og erhvervsmæssige anvendelse, hvis der er tale om en selvstændig erhvervsdrivendes virksomhed samt dennes private forbrug. Det vil sige, at der ikke kan være tale om privat anvendelse hos andre end ejeren af solcelleanlægget. Afgifter fritaget eller udgift? Hvor der installeres et solcelleanlæg på en ejendom med blandet privat og erhvervsmæssigt brug, er både det private og det erhvervsmæssige forbrug fra produktionen fritaget for afgift. Såfremt der i perioder, hvor der ikke er sol nok, købes elektricitet fra nettet, vil dette ske med afgift. For muligheden for godtgørelse af elafgift for erhverv se afsnittet Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. Momsmæssige forhold Moms delvist fradrag Hvor elektricitet fra et solcelleanlæg anvendes til både private og erhvervsmæssige formål, er der to forskellige måder til at opgøre momsen på. 1. Den ene mulighed er, at ejeren af solcelleanlægget vælger at anvende momslovens fradragsregler om indkøb til blandet anvendelse. Dette betyder, at der kun tages fradrag for den del af momsen på udgifterne, der skønsmæssigt vedrører den erhvervsmæssige anvendelse. 2. Den anden mulighed er, at tage fuldt momsfradrag for udgifterne, og herefter beregne moms af en kalkuleret værdi af den private andel. Man kan ikke (nøjes med at) bruge den pris, som man ville opnå, hvis man solgte til nettet. I kalkulationen af fremstillingsprisen skal bl.a. indgå et forrentnings- og afskrivningselement. Solcelleanlægget vil ved blandet anvendelse være omfattet af reglerne om reguleringsforpligtelse. Hvis hele produktionen på et tidspunkt anvendes privat, skal anlægget helt ud af momsregnskabet, hvorved der også vil blive tale om regulering, medmindre anlægget på det tidspunkt er mindst 10, eller evt. kun 5 år gammelt, afhængig af om solcelleanlægget skal betragtes som fast ejendom eller driftsmiddel. 17

18 18

19 Registrering af anlæg uanset anvendelse Etablerer man som privatperson eller som virksomhed et solcelleanlæg, skal anlægget registreres i stamdataregisteret hos Energinet.dk. Dette gælder uanset størrelsen på solcelleanlægget. Stamdataregisteret er en landsdækkende database hos Energinet.dk, der indeholder oplysninger om anlæg, der producerer vedvarende energi. 19

20 Eksempel Anlæg der er tilsluttet el-nettet, som anvendes af private og personligt drevne virksomheder regnskabsmæssig metode Resultatopgørelse År 1 År 2 År 3 Beregningerne bygger på følgende forudsætninger: Den private er ikke momsregistreret. Produktion kwh, heraf egetforbrug kwh, mens kwh er solgt til nettet. Salgspris for elektricitet solgt til nettet 60 øre pr. kwh. Der betales topskat Personlig indkomst, skatteprocent 52,2 % Kapitalindkomst, negativ kapitalindkomst 32,7 % Mængde Pris ved eget forbrug 0,60 kr kwh Pris ved salg til nettet 0,60 kr kwh Skatteberegning Den regnskabsmæssige metode Kr. Kr. Kr. Indtægt eget forbrug Salg ud over eget forbrug Omkostninger Skattemæssige afskrivninger jf. nedenfor Resultat før renter Renter til fradrag Resultat efter renter Skatteværdi Virksomhedsskatteordningen Personskatteloven Værdi anlæg skattemæssigt Saldo 1. januar (inkl. moms) Afskrivninger, 25% Saldo 31. december

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

SKATTEINFORMATION januar 2012

SKATTEINFORMATION januar 2012 SKATTEINFORMATION januar 2012 Forord Det økonomiske liv bærer fortsat præg af en forsigtig og afventende holdning i husholdningerne. Får man styr på gældskrisen i Europa? Kan man tro på, at der igen kommer

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Skatteinformation august 2007 Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n 1 9 5 8 Forord Når man

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Betydningen af forældelsesreglerne 2. Hvilken pensionsordning skal jeg vælge? 3. Økonomiplanlægning ved karriereophør 4

Betydningen af forældelsesreglerne 2. Hvilken pensionsordning skal jeg vælge? 3. Økonomiplanlægning ved karriereophør 4 2-2012 2 Med forældelsesloven er der indført en almindelig forældelsesfrist, der som udgangspunkt er på 3 år, og en absolut forældelsesfrist, der som udgangspunkt er 10 år. 6 Låner medarbejderen lejlighedsvis

Læs mere