Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold"

Transkript

1 Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012

2 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for tab, nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler. M&C PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

3 Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Hvorfor vælge et solcelleanlæg? Fremstilling af elektricitet på solcelleanlæg er de seneste år blevet populært blandt mange danskere både privat men også erhvervsmæssigt. Dette skyldes ikke kun hensynet til miljøet og den grønne profil, man som virksomhed opnår ved at producere og anvende elektricitet fra et vedvarende energianlæg som f.eks. et solcelleanlæg. Samtidig er en investering i et solcelleanlæg som oftest en god investering ikke mindst på grund af gunstige skatte- og afgiftsregler for private og erhvervsmæssige investeringer. I denne flyer redegør vi alene for nogle af de væsentligste regler for, hvordan man optimerer sin investering i et solcelleanlæg, som anvendes til produktion af elektricitet. Vi anbefaler konkret rådgivning i de enkelte tilfælde, inden investeringen foretages, da de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser kan være meget forskellige for den enkelte investor. I det følgende bliver der redegjort for reglerne vedrørende: 1. Solcelleanlæg tilsluttet el-nettet... 4 a. Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse... 4 b. Både erhvervsmæssig og privat anvendelse, fx landbrug... 8 c. Skoler, boligforeninger, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner m.m d. Private anlæg på parcelhuse m.m Solcelleanlæg ikke tilsluttet el-nettet a. Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse b. Både erhvervsmæssig og privat anvendelse, fx landbrug Registrering af anlæg uanset anvendelse Eksempel anlæg der er tilsluttet el-nettet, som anvendes af private og personligt drevne virksomheder regnskabsmæssig metode Eksempel anlæg der er tilsluttet el-nettet, som anvendes af private og personligt drevne virksomheder skematisk metode Kontakt God læselyst! 3

4 Solcelleanlæg tilsluttet el-nettet Med tilsluttet menes solceller der er tilsluttet el-nettet, men hvor hele el-produktionen ikke nødvendigvis sælges til nettet. Udelukkende erhvervs - mæssig anvendelse Skattemæssige forhold Skattemæssigt er der to metoder til at opgøre resultatet på et solcelleanlæg den regnskabsmæssige metode og den skematiske metode. Selskaber mv. kan alene vælge den regnskabsmæssige metode. Personligt drevne virksomheder, kan vælge mellem enten den regnskabsmæssige metode eller den skematiske metode. Den skematiske metode er omtalt under afsnittet Private anlæg på parcelhuse m.m. Vælges den regnskabsmæssige metode, vil det i sig selv betyde, at anlægget udelukkende anses for at være en erhvervsmæssig virksomhed, uanset om der er et eget forbrug af elektricitet. Regnskabsmæssig metode Ved opgørelse efter den regnskabsmæssige metode opgøres overskuddet som indtægter minus omkostninger. Værdien af eget forbrug af elektricitet skal fastsættes på grundlag af afregningsprisen for overskudsproduktion fastsat med tredjepart. Efter denne metode kan omkostninger til drift og vedligeholdelse af anlægget samt skattemæssige afskrivninger trækkes fra. For et eksempel på beregning efter den regnskabsmæssige metode henvises til afsnittet Eksempel anlæg der er tilsluttet el-nettet, som anvendes af private og personligt drevne virksomheder regnskabsmæssig metode. Virksomhedsskatteordningen Hvis den regnskabsmæssige metode bruges, kan virksomhedsordningen anvendes. Det betyder blandt andet, at renteudgifterne ved køb af anlægget kan fradrages med en skatteværdi på op til ca. 56 %, alt afhængig af om der netto bliver tale om en positiv eller negativ skattepligtig indkomst. Herudover giver virksomhedsordningen mulighed for at udskyde beskatning af eventuelt opsparet overskud i virksomhedsordningen til fremtidige indkomstår mod at betale en acontoskat, der udgør 25 %. Alternativt kan man anvende kapitalafkastordningen. Hvad der er bedst, afgøres i den konkrete situation. Skattemæssige afskrivninger Der skal foretages en vurdering af, om anlægget skattemæssigt kan anses som et driftsmiddel eller installation. 4

5 Hvis anlægget monteres på stativer, og den regnskabsmæssige metode anvendes, vil anlægget blive anset for at være et driftsmiddel, og der kan fratrækkes skattemæssige afskrivninger. Skattemæssige afskrivninger for driftsmidler udgør indtil 25 % og opgøres efter saldometoden. Se eksempel angående den regnskabsmæssige metode i afsnittet Eksempel anlæg der er tilsluttet el-nettet, som anvendes af private og personligt drevne virksomheder regnskabsmæssig metode. Hvis anlægget er tagintegreret, vil anlægget anses for at være en installation. Installationer kan normalt afskrives med indtil 4 % årligt. Der kan kun afskrives på installationer i erhvervsmæssige bygninger (ej parcelhuse). virksomheden kunne opnå afgiftsfrihed for den producerede elektricitet. Dette gælder alle afgifter på elektricitet. I det følgende omtales disse afgifter under et som energiafgifter. For at en virksomhed kan opnå afgiftsfrihed for elektricitet produceret på virksomhedens solcelleanlæg, er det en betingelse, at: Den producerede elektricitet udelukkende anvendes af virksomheden selv og, At anlægget kun har én ejer Derudover er det også en betingelse, at virksomhedens forbrugte elektricitet ikke er leveret til det kollektive el-net, før det forbruges af virksomheden. Når der er tale om et erhvervsmæssigt driftsmiddel, kan der afskrives på 115 % af anskaffelsessummen, hvis anlægget anskaffes i perioden 30. maj 2012 til 31. december Afgiftsmæssige forhold Ved erhvervsmæssig forstås momsregistrerede virksomheder, hvad enten disse er drevet af enkeltpersoner eller selskaber mv. Fritaget for afgift? Installerer en virksomhed et solcelleanlæg, og anvendes den producerede elektricitet direkte af virksomheden, vil 5

6 Hvis virksomheden i en periode producerer mere elektricitet, end virksomheden selv kan forbruge, har virksomheden ikke mulighed for at lagre sin eventuelle overproduktion af elektricitet på det kollektive el-net, hvorfor det ikke er muligt for virksomheden at blive nettoafregnende. Virksomheden vil i stedet skulle sælge sin overproduktion af elektricitet til det kollektive el-net i takt med, at den produceres. Økonomiske fordele ved afgiftsfritagelse Når virksomheden opnår afgiftsfrihed for forbrugt elektricitet fra et solcelleanlæg, undgår virksomheden at blive belastet af den energiafgift, som virksomheden ellers ikke kan få godtgjort. I 2012 vil beløbet almindeligvis udgøre 10,4 øre pr. kwh for virksomheder med forbrug af elektricitet til andet end rumvarme, opvarmning af vand samt komfortkøling (beløbet kan desuden være mindre for virksomheder med specielle processer). Afgiftsfritagelsen gælder uanset hvad, virksomheden anvender elektriciteten til. Det betyder, at virksomheden kan opnå afgiftsfrihed for elektricitet anvendt til formål hvor virksomheden ellers kun kan få godtgjort en mindre del af afgifterne, f.eks. elektricitet anvendt til rumvarme. Salg af elektricitet Virksomheden må ikke sælge elektricitet til andre end elselskabet, da dette kræver specielle tilladelser. Det samme gælder, hvis to virksomheder ønsker at dele et solcelleanlæg, da dette vil kunne sidestilles med salg af elektricitet. Salg til elselskabet kan ske uden afgift, da elselskabet afregner afgift af elektriciteten. Fritagelse eller godtgørelse af afgift? I de perioder hvor der ikke er sol nok til, at virksomheden kan producere tilstrækkelig elektricitet til at dække sit eget forbrug, vil virksomheden købe elektricitet fra det kollektive el-net. Når virksomheden køber elektricitet fra det kollektive el-net, vil virksomheden som udgangspunkt modtage en faktura fra leverandøren, på køb af elektricitet inklusiv afgift af elektricitet. Virksomheden kan dog som udgangspunkt få godtgjort energiafgiften af elektricitet efter de almindelige regler i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. Det vil sige, at virksomheden kan få godtgjort energiafgift af elektricitet anvendt til proces, f.eks. drift af maskiner, belysning og edb-udstyr. Virksomheden kan dog kun få godtgjort en mindre del af energiafgiften af elektricitet anvendt til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling. 6

7 Eksempel: En virksomhed anvender kwh elektricitet på et år. Elektriciteten anvendes udelukkende til belysning og edb. Normalt ville selskabet skulle betale afgifter, PSO-afgift mm. af hele elforbruget. Men af de kwh producerer virksomheden selv kwh på egne solcelleanlæg (direkte anvendelse). Virksomheden skal således kun betale afgift af de kwh, der købes hos el-leverandøren. De kwh er fritaget for afgift. Af disse kwh som virksomheden køber, kan virksomheden få godtgjort 70,2 øre pr. kwh i Dette forudsætter dog, at virksomheden er fuld momspligtig og ikke har aktiviteter omfattet af begrebet liberalt erhverv (da der i disse tilfælde gælder andre afgiftsmæssige regler). Momsmæssige forhold Købsmomsen Erhvervsmæssig anvendelse af et solcelleanlæg i en momsregistreret virksomhed omfatter både anvendelse af den producerede elektricitet i egen virksomhed og salg af elektriciteten til el-nettet. Når hele produktionen anvendes i virksomhedens drift og til salg til nettet, vil virksomheden have fuldt fradrag for købsmomsen ved køb af selcelleanlægget. I tilfælde af at anskaffelsesprisen for solcelleanlægget overstiger kr. ekskl. moms, eller hvis anlægget skal anses som (en del af) fast ejendom, vil solcelleanlægget være omfattet af en momsreguleringsforpligtelse, hvis der sker ændringer i anvendelsen af anlægget/produktionen på en måde, så der ikke længere er fuldt fradrag. Det er dog uafklaret momsmæssigt om et solcelleanlæg anses som et drifts midel eller som fast ejendom. Formentlig skal tagintegrerede solcelleanlæg betragtes som fast ejendom, mens resten skal betragtes som driftsmidler. Hvis en del af den producerede elektricitet senere anvendes privat skal der ske reguleringer eller beregnes moms af værdien af produktionen til privat brug m.m., eller der skal ske regulering af en del af den fradragne moms på anskaffelsen, se afsnittet om private anlæg. 7

8 Både erhvervsmæssig og privat anvendelse, fx landbrug Skattemæssige forhold Anvendes de skematiske regler, vil anlægget udelukkende blive anset for benyttet til privat formål. Personligt drevne virksomheder kan vælge enten den skematiske metode eller den regnskabsmæssige metode til opgørelse af indkomsten. Den skematiske metode er omtalt under afsnittet Private anlæg på parcelhuse m.m. Er solcelleanlægget monteret på den erhvervsmæssige del af den blandede ejendom, anses det dog udelukkende for erhvervsmæssig benyttet. I de tilfælde kan den skematiske metode ikke anvendes. Det er muligt at gå fra den regnskabsmæssige metode til den skematiske metode, men ikke omvendt. En overgang fra den regnskabsmæssige metode til den skematiske metode vil medføre, at fortjeneste eller tab skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Fortjeneste og tab opgøres som forskellen mellem handelsværdien for solcelleanlægget på tidspunktet for overgang til den skematiske metode og den skattemæssige nedskrevne værdi. Såfremt ejendommen sælges, og den regnskabsmæssige metode er anvendt, skal der også opgøres en skattemæssig fortjeneste eller tab. Under afsnittet Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse er den regnskabsmæssige metode omtalt. Afgiftsmæssige forhold Rent afgiftsmæssigt kan der kun være tale om blandet privat og erhvervsmæssige anvendelse, hvis der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende virksomhed samt dennes private forbrug. Afgifter fritaget eller udgift? Hvor der installeres et solcelleanlæg med en effekt på under 6 kw på en ejendom med blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse, er både det private og det erhvervsmæssige eget producerede elforbrug fritaget for afgift. Det er en betingelse, at: Den producerede elektricitet udelukkende anvendes af ejeren selv og, At anlægget kun har én ejer Det erhvervsmæssige forbrug af elektricitet skal ske direkte og altså uden, at den elektricitet, virksomheden anvender, har været ude på det kollektive el-net. Derudover er det en betingelse, at elforbruget kan fordeles mellem privat og erhvervsmæssigt brug. Hvis der ikke er installeret en måler til fordeling af forbruget, kan denne fordeling foretages ud fra standardsatser. Det gælder kun anlæg på max 6 kw. 8

9 For den private del af elforbruget vil det være muligt at blive nettoafregnende (se afsnittet Nettoafregning nedenfor). For at blive nettoafregnende er det dog en betingelse, at der installeres en forbrugsinstallation således, at det private forbrug måles. Salg til elselskabet kan ske uden afgift, da elselskabet afregner afgift af elektriciteten. Anlæg med en effekt større end 6 kw Har anlægget en større effekt end 6 kw, er det udelukkende muligt at blive fritaget for elafgift af den andel af elproduktionen, der anvendes, uden at dette sendes ud på nettet uanset om dette forbrug er privat eller erhvervsmæssigt. Der kan således ikke ske nettoafregning for den private andel af el-produktionen. Momsmæssige forhold Moms delvist fradrag Når den producerede elektricitet anvendes til både private og erhvervsmæssige formål, er der to forskellige måder til at opnå fradrag for købsmoms for den del af anlægget, der anvendes erhvervsmæssigt. 1. Den ene mulighed er, at ejeren af solcelleanlægget vælger at anvende momslovens fradragsregler om indkøb til blandet anvendelse. Dette betyder, at der kun tages fradrag for den del af momsen på indkøbsprisen, der kan henføres til den erhvervsmæssige benyttelse af anlægget. Fordelingen kan ske skønsmæssigt. 2. Den anden mulighed er, at lade solcelleanlægget indgå fuldt ud i virksomheden, hvilket medfører, at købsmomsen på anskaffelsen kan fradrages fuldt ud. Der vil til gengæld skulle betales moms af den private anvendte elektricitet. Beregningen af udtagningsmoms skal ske med fremstillingsprisen pr. enhed som grundlag. Man kan ikke (nøjes med at) bruge den pris, som elværker betaler for el fra anlæg, der er tilsluttet nettet. Det er i øvrigt uafklaret, om et anlæg, der placeres på en privat bolig i det hele taget kan give adgang til momsfradrag. Solcelleanlægget vil ved blandet anvendelse være omfattet af en reguleringsforpligtelse, hvis forholdet mellem privat og erhvervsmæssig anvendelse ændres mere end 10 procentpoint i forhold til anskaffelsesåret. Der vil således skulle foretages en regulering af en del af den fratrukne moms. Hvis hele produktionen på et tidspunkt anvendes privat, skal anlægget helt ud af momsregnskabet, hvorved der også vil blive tale om regulering, medmindre anlægget på det tidspunkt er mindst 10 år gammelt. 9

10 Skoler, boligforeninger, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner mm. Skattemæssige forhold Som udgangspunkt, er skoler m.v. undtaget fra skattepligt. Dette gælder dog ikke umiddelbart indtægter ved produktion af elektricitet og varme. Hvorvidt en produktion af elektricitet kan medføre en ændring af institutionens skatteforhold i øvrigt, anbefales nærmere undersøgt. Afgiftsmæssige forhold Afgiftsoptimering fritagelse? Hvis en skole, boligforening, institution eller lignende investerer i et solcelleanlæg med en effekt, der ikke overstiger 6 kw (for boligselskaber m.m. 6 kw pr. husstand), vil man kunne undgå at skulle betale energiafgifter af produktionen. For at et solcelleanlæg kan blive omfattet af afgiftsfritagelsen, er det en betingelse, at anlægget er tilsluttet en ikkeerhvervsmæssig bebyggelse som f.eks. boligforeningers fællesarealer, børneinstitutioner, skoler, spejderhytter osv. Ved ikke-erhvervsmæssige bebyggelser sidestilles 100 kvm bebygget areal med én husstand. Dette betyder, at en skole på 400 kvm kan opstille et solcelleanlæg på 24 kw og stadig være omfattet af afgiftsfritagelsen. En af fordelene ved, at f.eks. en boligforening får installeret et solcelleanlæg, er, at man kan få lov til at lagre overskydende el-produktion på det kollektive el-net og først anvende den producerede elektricitet på de tidspunkter, hvor solen ikke skinner, og der ikke produceres nok elektricitet på solcelleanlægget. Der vil dog ofte være behov for at anvende mere elektricitet fra det kollektive el-net, end der er lagret fra dage med overproduktion på solcelleanlægget. For den ekstra elektricitet, der købes fra det kollektive el-net, vil man blive belastet af energiafgifter på helt almindelig vis. For at fastlægge størrelsen af forbruget fra solcelleanlægget, inkl. en evt. overproduktion der først anvendes senere, og forbruget fra det kollektive el-net er det nødvendigt enten at installere to målere én der måler elektriciteten til det kollektive el-net, og én der måler elektriciteten fra det kollektive el-net eller en måler der kan løbe baglæns. Nettoafregning For at man som f.eks. en boligforening kan lagre sin overproduktion af elektricitet fra solcelleanlægget på det kollektive el-net og senere anvende denne uden afgift, er det en betingelse, at der opnås tilladelse fra Energinet.dk til at foretage årlig nettoafregning. Den årlige 10

11 nettoafregning medfører, at man kun skal betale elafgift, hvis man forbruger mere elektricitet, end der produceres. Det er også muligt for en lejer af en ikke-erhvervsmæssig bebyggelse at opnå tilladelse til nettoafregning. Salg til elselskabet kan ske uden afgift, da elselskabet afregner afgift af elektriciteten. Boligforeninger flere husstande Bygninger med flere husstande, f.eks. en boligforening, har mulighed for at installere et solcelleanlæg med en effekt på over 6 kw og stadig blive fritaget for elafgift. Betingelsen for dette er, at effekten pr. husstand ikke overstiger 6 kw. Der skal i dette tilfælde ske en fordeling af den producerede elektricitet fra solcelleanlægget på de enkelte husstande, hvilket kræver en fordelingsmåler i hver husstand. Momsmæssige forhold Købsmoms fradrag eller udgift Langt de fleste skoler og institutioner vil kunne få hele momsudgiften godtgjort, enten som fradrag for købsmoms eller gennem en af de forskellige momsrefusionsordninger, der gælder for kommuner, staten m.fl. Boligforeninger, der har delvist fradrag for moms i forbindelse med dens aktiviteter, vil kunne fradrage købsmomsen på udgiften til anlægget alt efter størrelsen af fradragsprocenten, svarende til anvendelsen af den producerede elektricitet til momspligtige aktiviteter. 11

12 Private anlæg på parcelhuse m.m. Med privat anvendelse forstås privatpersoners anvendelse til ikke erhvervsmæssige formål. Dette afsnit vedrører udelukkende anlæg, der producerer max. 6 kw pr. husstand, og som er omfattet af nettoafregningsordningen. Skattemæssige forhold Som privatperson er der mulighed for at vælge mellem enten den skematiske ordning eller den regnskabsmæssige metode, når indkomsten skal opgøres. Det gælder, selvom der ikke er nogen overskudsproduktion og dermed ikke et salg til elnettet. Den skematiske metode beskrives i det følgende. Den regnskabsmæssige metode er beskrevet i afsnittet Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. Skematisk ordning Ved valg af den skematiske ordning anses solcelleanlægget udelukkende for privat benyttet, og valget er bindende. Den skematiske ordning, skal således anvendes i resten af solcelleanlæggets levetid, eller så længe anlægget beholdes. Ligeledes vil den skematiske ordning skulle anvendes, hvis der anskaffes øvrige anlæg, der er omfattet af reglerne om vedvarende energianlæg. Det er således ikke muligt at beskatte nogle anlæg efter den skematiske ordning, og andre anlæg efter den regnskabsmæssige metode. Et eventuelt skifte til den regnskabsmæssige metode kan således kun lade sig gøre når samtlige anlæg eller andele i andre vedvarende energianlæg (VE-anlæg) er afstået. Ved den skematiske metode beregnes indkomsten på følgende måde: Skematisk ordning Bruttoindkomst Bundfradrag, kr Fradrag, 40% Personlig indkomst x (x) x (x) Beregningen sker således ud fra bruttoindkomsten fra salg til el-nettet med fradrag af et bundfradrag på kr. 60 % heraf indtægtsføres herefter som personlig indkomst. Der betales ikke AM-bidrag. I praksis kan der næppe opnås kr. i indtægt ved salg til nettet. Da der kun indtægtsføres 60 %, kan omkostninger ved drift og vedligeholdelse af anlægget, herunder afskrivninger, ikke trækkes fra. Renteudgifter kan dog fratrækkes i kapitalindkomsten. Håndværkerfradrag Når den skematiske metode anvendes, gives der fradrag for arbejdslønnen ved installation af solcelleanlæg. Fradraget x 12

13 er et ligningsmæssigt fradrag, og det kan maksimalt udgøre kr. pr. person. Ægtefæller kan derfor fratrække kr. i alt. Ordningen er midlertidig og kan kun anvendes indtil 31. december Regnskabsmæssig metode Hvis den regnskabsmæssige metode vælges, anses anlægget for udelukkende anvendt til erhverv. Man beskattes som om, man anvender anlægget 100 % erhvervsmæssigt. Et valg af den regnskabsmæssige metode er i modsætning til den skematiske ordning ikke bindende, og det er derfor muligt at skifte til den skematiske ordning efterfølgende. Der kan dog eventuelt skulle ske beskatning, hvis handelsværdien på anlægget overstiger anskaffelsessummen, fratrukket samtlige afskrivninger i ejertiden. Der gives ikke håndværkerfradrag, når den regnskabsmæssige metode bruges.se i øvrigt afsnittet Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. Hvilken ordning skal vælges? Det er vores vurdering, at den regnskabsmæssige metode ofte skattemæssigt er mere fordelagtigt at bruge frem for den skematiske metode. Det skyldes, at den regnskabsmæssige metode i de første år normalt vil give et skattemæssigt underskud efter afskrivninger. Dette underskud kan fratrækkes i anden personlig indkomst. Endvidere kan virksomhedsordningen anvendes. Den skematiske ordning er dog lettere at administrere, ligesom andre forhold kan gøre at den skematiske ordning bør anvendes. Afgiftsmæssige forhold Afgiftsoptimering fritagelse? Installerer man som privatperson et solcelleanlæg med en effekt, der ikke overstiger 6 kw pr. husstand, skal man ikke betale energiafgifter af produktionen. En af fordelene ved, at man som privatperson får installeret et solcelleanlæg, er, at man kan få lov til at lagre overskydende el-produktion på det kollektive el-net og først anvende den producerede elektricitet de dage, hvor solen ikke skinner og der ikke produceres nok elektricitet på solcelleanlægget. Der vil dog ofte være behov for at anvende mere elektricitet fra det kollektive el-net, end der er lagret fra dage med overproduktion på solcelleanlægget. For den ekstra elektricitet der anvendes fra det kollektive el-net, bliver man som privatperson belastet af energiafgift på almindelig vis. Dette opgøres en gang om året, og hvis man har produceret mere, end man har forbrugt, får man en salgsindtægt fra forsyningsselskabet. Hvis man omvendt har brugt mere end man selv har produceret, bliver man belastet af afgifter på dette ekstraforbrug. 13

14 Som led i installationen af anlægget får så godt som alle installeret en måler, der kan løbe baglæns, således at man blot skal aflæse måleren periodevis. Resten klares af elselskabet. Nettoafregning For at man som privatperson kan lagre sin overproduktion af elektricitet fra solcelleanlægget på det kollektive el-net og senere anvende denne uden afgift, er det en betingelse, at man opnår en tilladelse fra Energinet.dk til at foretage årlig nettoafregning. Den årlige nettoafregning medfører således, at man kun skal betale elafgift, hvis man forbruger mere elektricitet, end man producerer. Salg til elselskabet kan ske uden afgift, da elselskabet afregner afgift af elektriciteten. Flere husstande Bygninger med flere husstande, f.eks. et lejlighedskompleks, har mulighed for at installere et solcelleanlæg med en effekt på over 6 kw og blive nettoafregnende og fritaget for elafgift efter de principielt samme regler som for parcelhuse m.m. Der er dog den ekstra betingelse, at effekten pr. husstand ikke overstiger 6 kw, hvilket skal dokumenteres ved at have fordelingsmåler i hver husstand. Momsmæssige forhold Nettoafregnende private husstand kan ikke momsregistreres, da man ikke anses for at drive økonomisk virksomhed (erhvervsvirksomhed) i momsmæssig forstand. Det betyder, at momsen på anskaffelse og drift af anlægget bliver en nettoudgift, som dog indgår i de skattemæssige udgifter. Afgørelsen om at nægte momsregistrering af nettoafregnende private anlæg er truffet af Skatterådet i juni måned 2012, og er en stramning af den praksis, som Skatterådet ellers selv havde fastlagt, hvor det var muligt (men ikke nødvendigvis en fordel) at blive momsregistreret, medmindre man brugte hele produktionen selv, og dermed slet ikke havde noget salg fra anlægget. Man behøver derfor slet ikke tænke på moms i forhold til solcelleanlægget, bortset fra, at momsen er en del af udgifter til anlægget og vedligeholdelse m.m. 14

15 Solcelleanlæg ikke tilsluttet el-nettet Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse Skattemæssige forhold Når anlægget ikke tilsluttes el-nettet, skal virksomheden ikke betale skat af virksomhedens eget forbrug. Omkostningerne til drift og vedligeholdelse vil som hovedregel alene kunne fratrække i det omfang, udgifterne kan anses for erhvervsmæssige. Afgiftsmæssige forhold Ved erhvervsmæssig forstås momsregistrerede virksomheder, hvad enten disse er drevet af enkeltpersoner eller selskaber mv. Fritaget for afgift? Installerer en virksomhed et solcelleanlæg, og anvendes den producerede elektricitet direkte af virksomheden, vil virksomheden kunne opnå afgiftsfrihed for den producerede elektricitet. Dette gælder alle afgifter på elektricitet. I det følgende omtales disse afgifter under et som energiafgifter. For at en virksomhed kan opnå afgiftsfrihed for elektricitet produceret på virksomhedens solcelleanlæg, er det en betingelse, at: Den producerede elektricitet udelukkende anvendes af virksomheden selv og, At anlægget udelukkende har én ejer Økonomiske fordele ved afgiftsfritagelse Når virksomheden opnår afgiftsfrihed for forbrugt elektricitet fra et solcelleanlæg undgår virksomheden at blive belastet af den energiafgift, som virksomheden ellers ikke kan få godtgjort. I 2012 vil beløbet almindeligvis udgøre 10,4 øre pr. kwh for virksomheder med forbrug af elektricitet til andet end rumvarme, opvarmning af vand samt komfortkøling (beløbet kan desuden være mindre for virksomheder med specielle processer). Afgiftsfritagelsen gælder uanset hvad, virksomheden anvender elektriciteten til. Det betyder, at virksomheden kan opnå afgiftsfrihed for elektricitet anvendt til formål, hvor virksomheden ellers kun kan få godtgjort en mindre del af afgifterne, f.eks. elektricitet anvendt til rumvarme. 15

16 Eksempel: En virksomhed anvender kwh elektricitet på et år. Elektriciteten anvendes udelukkende til belysning og edb. Normalt ville selskabet skulle betale afgifter, PSO-afgift mm. af hele elforbruget. Men af de kwh producerer virksomheden selv kwh på egne solcelleanlæg (direkte anvendelse). Virksomheden skal således kun betale afgift af de kwh, der købes hos el-leverandøren. De kwh er fritaget for afgift. Af disse kwh som virksomheden køber, kan virksomheden få godtgjort 70,2 øre pr. kwh i Dette forudsætter dog, at virksomheden er fuld momspligtig og ikke har aktiviteter omfattet af begrebet liberalt erhverv (da der i disse tilfælde gælder andre afgiftsmæssige regler). Salg af elektricitet Virksomheden må ikke sælge elektricitet til andre, da dette kræver specielle tilladelser. Det samme gælder, hvis to virksomheder ønsker at dele et solcelleanlæg, da dette vil kunne sidestilles med salg af elektricitet. Fritagelse eller godtgørelse af afgift? I de perioder hvor der ikke er sol nok til, at virksomheden kan producere tilstrækkelig elektricitet til at dække sit eget forbrug, vil virksomheden købe elektricitet fra det kollektive el-net. Når virksomheden køber elektricitet fra det kollektive el-net, vil den som udgangspunkt modtage en faktura fra leverandøren på køb af elektricitet inklusive afgift af elektricitet. Virksomheden kan dog som udgangspunkt få godtgjort energiafgiften af elektricitet efter de almindelige regler i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. Det vil sige, at virksomheden kan få godtgjort energiafgift af elektricitet anvendt til proces, f.eks. drift af maskiner, belysning og edb-udstyr. Virksomheden kan dog kun få godtgjort en mindre del af energiafgiften af elektricitet anvendt til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling. Momsmæssige forhold Købsmomsen Når hele produktionen af elektricitet bruges af virksomheden, vil ejeren af anlægget have fuldt fradrag for købsmomsen efter momslovens almindelige regler for driftsmidler og fast ejendom, herunder reglerne om regulering, der kort er omtalt i afsnittet vedrørende de anlæg, der er tilsluttet nettet. 16

17 Både erhvervsmæssig og privat anvendelse, fx landbrug Skattemæssige forhold Udgifter og afskrivning på den erhvervsmæssige andel af anlægget kan fratrækkes skattemæssigt. Denne opgøres ud fra forholdet mellem den erhvervsmæssige andel og den samlede produktion. Afgiftsmæssige forhold Rent afgiftsmæssigt kan der kun være tale om blandet privat og erhvervsmæssige anvendelse, hvis der er tale om en selvstændig erhvervsdrivendes virksomhed samt dennes private forbrug. Det vil sige, at der ikke kan være tale om privat anvendelse hos andre end ejeren af solcelleanlægget. Afgifter fritaget eller udgift? Hvor der installeres et solcelleanlæg på en ejendom med blandet privat og erhvervsmæssigt brug, er både det private og det erhvervsmæssige forbrug fra produktionen fritaget for afgift. Såfremt der i perioder, hvor der ikke er sol nok, købes elektricitet fra nettet, vil dette ske med afgift. For muligheden for godtgørelse af elafgift for erhverv se afsnittet Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. Momsmæssige forhold Moms delvist fradrag Hvor elektricitet fra et solcelleanlæg anvendes til både private og erhvervsmæssige formål, er der to forskellige måder til at opgøre momsen på. 1. Den ene mulighed er, at ejeren af solcelleanlægget vælger at anvende momslovens fradragsregler om indkøb til blandet anvendelse. Dette betyder, at der kun tages fradrag for den del af momsen på udgifterne, der skønsmæssigt vedrører den erhvervsmæssige anvendelse. 2. Den anden mulighed er, at tage fuldt momsfradrag for udgifterne, og herefter beregne moms af en kalkuleret værdi af den private andel. Man kan ikke (nøjes med at) bruge den pris, som man ville opnå, hvis man solgte til nettet. I kalkulationen af fremstillingsprisen skal bl.a. indgå et forrentnings- og afskrivningselement. Solcelleanlægget vil ved blandet anvendelse være omfattet af reglerne om reguleringsforpligtelse. Hvis hele produktionen på et tidspunkt anvendes privat, skal anlægget helt ud af momsregnskabet, hvorved der også vil blive tale om regulering, medmindre anlægget på det tidspunkt er mindst 10, eller evt. kun 5 år gammelt, afhængig af om solcelleanlægget skal betragtes som fast ejendom eller driftsmiddel. 17

18 18

19 Registrering af anlæg uanset anvendelse Etablerer man som privatperson eller som virksomhed et solcelleanlæg, skal anlægget registreres i stamdataregisteret hos Energinet.dk. Dette gælder uanset størrelsen på solcelleanlægget. Stamdataregisteret er en landsdækkende database hos Energinet.dk, der indeholder oplysninger om anlæg, der producerer vedvarende energi. 19

20 Eksempel Anlæg der er tilsluttet el-nettet, som anvendes af private og personligt drevne virksomheder regnskabsmæssig metode Resultatopgørelse År 1 År 2 År 3 Beregningerne bygger på følgende forudsætninger: Den private er ikke momsregistreret. Produktion kwh, heraf egetforbrug kwh, mens kwh er solgt til nettet. Salgspris for elektricitet solgt til nettet 60 øre pr. kwh. Der betales topskat Personlig indkomst, skatteprocent 52,2 % Kapitalindkomst, negativ kapitalindkomst 32,7 % Mængde Pris ved eget forbrug 0,60 kr kwh Pris ved salg til nettet 0,60 kr kwh Skatteberegning Den regnskabsmæssige metode Kr. Kr. Kr. Indtægt eget forbrug Salg ud over eget forbrug Omkostninger Skattemæssige afskrivninger jf. nedenfor Resultat før renter Renter til fradrag Resultat efter renter Skatteværdi Virksomhedsskatteordningen Personskatteloven Værdi anlæg skattemæssigt Saldo 1. januar (inkl. moms) Afskrivninger, 25% Saldo 31. december

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Indledning Dette notat omhandler de skattemæssige regler i forbindelse med personers investeringer i solcelleanlæg. Reglerne er dog som udgangspunkt de samme for øvrige Vedvarende

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) E erfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat / FCL Den 26. november 2012 Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk BL - Danmarks Almene

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde Plan for aftenens arrangement VELKOMST 19:30 19:40 NRGi / EL:CON Introduktion til solceller 19:40 20:00 BRF Finansieringsmuligheder 20:00-20:20 NRGi / EL:CON Afskrivninger Fradragsregler

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR

Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR - 1 Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar ref. i SKM2013.785.SR om opgørelsen

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Selvangivelse for solcelle-anlæg

Selvangivelse for solcelle-anlæg Selvangivelse for solcelle-anlæg Har du anskaffet et solcelle-anlæg, skal du være opmærksom på de skattemæssige muligheder, der er for at få din investering finansieret over skattebilletten. Sønderjyllands

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere

Solceller. Merkur Andelskasse

Solceller. Merkur Andelskasse Solceller Merkur Andelskasse Merkur Andelskasse 4 afdelinger stiftet i 1982. 75 medarbejdere Balance på 1,9 mia. 120 nye kunder i København pr. mdr. Co2 indlånskonto til udlån. Egenkapital på ca. 200 mio.

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven) 1 I lov om afgift

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere