0.0 Indholdsfortegnelse side Almindelige oplysninger side Byggeplads side Kvalitetssikring side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side Almindelige oplysninger side Byggeplads side Kvalitetssikring side 7 1

2 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER Adresseliste: Bygherre: Arkitekt byggeledelse og fagtilsyn Ingeniør Konstruktioner / El/ VVS Og fagtilsyn Herlev Kommune Rådhuset Herlev Bygade Herlev Herlev Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Herlev Bygade Herlev Att.: Ark. Henrik Albretsen Mob Mail: Rådgivende ingeniørfirma A/S Jørgen Nielsen Lille Kongensgade København K Konstruktioner: Att. Ing. Peter Hermansen Mob VVS / Ventilation: Att.: Bo Hviid Pejtersen Mob EL: Att.: Kasper Jørgensen Mob.: Projekt Bygningen er beliggende Krogestykket 33, 2730 Herlev. Projektet omfatter om- og tilbygning af en del af Kildegårdskolen Øst som er opført ca Ombygningen er primært funktionsbestemt og omhandler en ny indskolings på ca. 480m2- heraf ca 140 m2 nybygning- nye toiletgrupper og etablering af nye fællesrum til hjembaser Udbudsform 2

3 Arbejderne udbydes i fagentreprise for alle fag Udbudsmaterialet Udbudets bestanddele fremgår af udbudsbrevet.med tilhørende bilag. AB 92 er gældende for udbudet Besigtigelse af ejendommen Udbudsmaterialet udsendes på udbud.dk i uge 43 I udbudsbrevet er der anført tidspunkter for gennemgang/besigtigelse for de enkelte fagentrepriser. Yderligere besigtigelse kan aftales med Ark. Henrik Albretsen / Center for Ejendomme A contobegæringer og fakturaer. Acontobegæringer og fakturaer skal være byggeledelsen i hænde senest den 2. i hver måned. Aftale om ekstraydelser skal ske skriftligt via aftaleseddel udfærdiget af byggeledelsen. Fremsendelse af faktura på ekstra ydelser kan først ske når ydelsen er afsluttet. Faktura skal fremsendes elektronisk på EAN Forandringer i entreprisen Bygherren forbeholder sig ret til at ændre entreprisen med op til 30 % og til helt at forkaste tilbuddet Entreprenørens tilbud Entreprenøren skal vedstå sit tilbud i 20 arbejdsdage. ( AB 92 ) Bygherrens sikkerhedsstillelse Bygherren stiller ikke sikkerhed Entreprenørens sikkerhedsstillelse For entrepriser over ,- kr. stiller entreprenøren en garanti på 15 % af entreprisesummen i henhold til AB 92. For entrepriser over ,- kr. udfærdiges en kontrakt som sendes til entreprenøren i to eksemplarer. Kontrakten underskrives af entreprenøren og returneres inden 5 dage til Herlev Kommune sammen med garantien. 3

4 Arbejdet kan ikke sættes i gang før Herlev Kommune har modtaget garantien og kontrakten. Kun bankgarantier og garantier fra kautionsselskaber er gældende. Erklæring om gæld til det offentlige skal vedlægges tilbuddet i underskrevet stand Leverancer og arbejdsbeskrivelser Gældende for alle arbejder og leverancer er AB 92. Ansvaret for sundhed og sikkerhed overdrages til tømrerentreprenøren Tidsfrister Detailleret tidsplan udarbejdes i samarbejde med entreprenørerne. Nærværende tidsplan skal nøje overholdes Almindelige dokumenter Alle arbejder skal udføres i overensstemmelse med alle indenfor området gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer, vedtægter, vejledninger og branchenormer mv. vedrørende arbejdets tekniske og fysiske gennemførelse Tilbudslister Tilbudslister skal udføres i sin helhed. 0.2 BYGGEPLADS Opstilling af sanitets- og skurvogne. Det påhviler tømrerentreprenøren at opstille og vedligeholde mandskabsskure i nødvendigt omfang i.h.t. gældende love og bestemmelser. Der regnes med ca. 12 m/k. Opstilling kan ske på en del af den asfalterede legeplads øst for bygningerne. ( fremgår af tegning Ø 105 Byggeplads rydningsarbejder ) Opstilling af affaldscontainere kan ske på ovennævnte plads Byggemøder / sikkerhedsmøder Der afholdes byggemøde 1 gang ugentligt, samt sikkerhedsmøde1 gang hver 2. uge i forbindelse med byggemøde Adgang til byggepladsen 4

5 Skal ske i.h.t. byggepladsplanen; Tegning nr. Ø Indretning af byggepladsen Entreprenøren skal følge de hovedretningslinier, der er nedfældet i byggepladsplanen. Intet areal må disponeres anderledes end det er angivet på byggepladsplanen. Det skal godtgøres at eventuelle særlige forholdsregler overfor elever er overholdt Oprydning og renholdelse Håndtering af byggeaffald, herunder evt. PCB, asbest, bly m.v. skal følge affaldsbekendtgørelsen nr fra 18.dec. 2012, hvilket medfører at hver enkelt fagentreprenør skal: Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald til kommunen skal ske senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes. Bygherre Herlev Kommune har foretaget en screening for PCB, asbest m.v som har resulteret i følgende : XXXXXXXXX Alle udgifter som følge af lovmæssige påbud samt i henhold til Herlev Kommunes forskrifter vedrørende håndtering, sortering, aflevering m.v. af affald skal være indeholdt i tilbudet. Hver enkelt entreprenør skal dagligt fjerne eget og eventuelle underentreprenørers affald fra adgangsveje, bygninger, arbejdssteder m.v. Affaldet skal fjernes på en måde, der forhindrer gener af støj og støv. Affaldet skal henlægges i de opstillede affaldscontainere. Slutrengøring før aflevering påhviler malerentreprenøren Vagt og hegn Bevogtning af byggepladsen er bygherren uvedkommende Hjælpemateriel og stilladser 5

6 Alt hjælpemateriel til entreprisens gennemførelse påhviler det den enkelte entreprenør at indkalkulere i tilbudet Målsætning Al afsætning af mål i forbindelse med en entreprisens gennemførelse påhviler den enkelte entreprenør. Alle opgivne mål skal kontrolleres på stedet. Manglende mål søges oplyst gennem tilsynet. Det udleverede tegningsmateriale er udarbejdet på grundlag af eksisterende og tilgængeligt materiale. Der kan forekomme afvigelser i forhold til de faktiske forhold som entreprenøren er pligtig til at orientere sig om El til byggepladsbrug Se under el-entreprisen Varmt arbejde Forekommer der på byggepladsen varmt arbejde skal dette udføres i henhold til Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra Dansk Brandteknisk Institut Jordbundsundersøgelser Der vil blive foretaget jordbundsundersøgelser, rapport vil blive tilsendt de udførende entreprenører Sikkerhedsbestemmelser. Herlev Kommune har til opgave at koordinere arbejdet med sikkerhed og sundhed. Som koordinator vil vi arbejde på at skabe rammerne for en sikker arbejdsplads. Planen for sikkerhed og sundhed beskriver hvordan byggepladsen skal etableres og indrettes, og hvordan arbejdet på pladsen skal foregå. Planens formå er at sikre alle et godt arbejdsmiljø. Planen vil bestå af en organisationsplan, byggepladstegning, en beskrivelse af hvor på pladsen der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere, samt en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger der skal etableres. Planen gør også rede for hvem der kontrollerer at planen bliver overholdt ajourført undervejs i byggeperioden 6

7 0.3 KVALITETSSIKRING Byggeriet kvalitetssikres i overensstemmelse med By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder og vejledning af maj Alle materialer skal indkøbes med 5 års leverandørgaranti, jf. byggestyrelsens seneste cirkulære. Den entreprenør, der får arbejdet overdraget, skal straks fremsende sin KS-håndbog til byggeledelsen. Byggeledelsen udfører sagskort omfattende en kort oversigt over de i byggeprocessen involverede virksomheder og nøglemedarbejdere. Entreprenøren udarbejder kvalitetsplan (Den sagspecifikke KS-håndbog), der forelægges byggeledelsen til godkendelse. Entreprenøren udarbejder kontrolplan, idet kontrollen skal være jævnt fordelt over hele byggeriet, dog med særlig vægt på 1. gangs produktion. Kontrolplaner skal godkendes af byggeledelsen. Byggeledelsen skal have adgang til at se alt kontroldokumentationsmateriale. Entreprenøren fremkommer med forslag til skemaer og formularer der kan anvendes i forbindelse med kontrollen. Al originaldokumentation, herunder følgesedler, indsættes i kontrolmappen, som opbevares på byggepladsen. Al dokumentation opbevares af entreprenøren, indtil 5 års eftersyn er gennemført. Entreprenøren skal som kontraktholder sikre sig, at underentreprenørers arbejde og leverancer udgøres efter fuldstændige og virkende KS-systemer, der opfylder bestemmelserne i udbudsmaterialet. Bygherrens tilsyn er en overordnet korrekt. kontrol af, at underentreprisen kvalitetssikres Såfremt projektgennemgang måtte resultere i anvendelse af andre konstruktionsprincipper, detaljer eller anvendelse af andre materialer forbeholder bygherren sig godtgørelse fra entreprenøren for opnåede besparelser ved arbejdets udførelse. 7

8 Byggeledelsen indkalder til projektgennemgangsmøde. Inden dette møde skal entreprenøren have udført projektgranskning og herunder have vurderet anvendelsen af sine ressourcer og øvrige produktionsforhold til arbejdets udførelse. Værkstedstegninger, såsom elementtegninger og lignende, fremsendes til tilsynets kontrol. Denne kontrol ændrer ikke ved, at det er entreprenørens ansvar og at udbudsmaterialet/projektmaterialet er opfattet korrekt. Hvor der i udbudsmaterialet er krævet materialegarantier, som ikke er omfattet af DIF- eller DS-anerkendt kontrolordninger, skal entreprenøren fremskaffe prøveattest for leverancen fra et anerkendt dansk prøveinstitut. Fejl og mangler skal afhjælpes løbende. Specielt skal sådanne fejl og mangler, der vil blive dækket af efterfølgende arbejder, afhjælpes, inden disse arbejder påbegyndes. Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning dog senest ved afleveringsforretning levere drift- og vedligeholdelsesinstruktion, der indgår i entreprisen: navn og adresse på leverandør eller underentreprenører materialespecifikation vedligeholdelsesinterval drift, vedligeholdelse og reparation rengøringsmetode og -midler fremgangsmåde ved evt. udskiftning Der afholdes fælles opstartmøde efter accept. Alle udgifter vedrørende ovennævnte skal være indeholdt i tilbudet. 8

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere