EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast"

Transkript

1 EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10

2 Indholdsfortegnelse 1. Parterne Kontraktgrundlag Kontraktens omfang Kontraktperiode Kontakt mellem parterne Bestilling, afbestilling og anden ændring af kørsel Ruteplanlægning Levering Forsinkelser Passagerens udeblivelse Chauffører Klageprocedure Priser Prisregulering Fakturering Betalingsbetingelser Underleverandører Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Erstatningsansvar og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Opsigelse Misligholdelse Tavshedspligt Offentliggørelse af kontrakten Aktindsigt Kontraktændringer Lovvalg og afgørelse af tvister Offentlige påbud Miljø Ansættelsesvilkår Etik og socialt ansvar Underskrift Bilag 2 - Kontraktudkast Side 2 af 10

3 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade Aars Kontaktperson: Indkøbs- og udbudskonsulent Charlotte Schjødt Jensen tlf , mail i det følgende kaldet ordregiver og Leverandøren Adresse Postnr. By CVR nr. Kontaktperson navn, tlf. nr. og mailadr. i det følgende kaldet leverandøren. 2. Kontraktgrundlag Kontrakten er indgået i henhold til udbudsbekendtgørelse nr. xxxxxxxxxxx. Kontrakten beskriver ordregivers og leverandørs forpligtigelser og rettigheder. Den samlede kontrakt består af: - Kontrakt mellem ordregiver og leverandør - Udbudsmaterialet - Spørgsmål og svar - Udkast til erklæring om tavshedspligt 3. Kontraktens omfang Leverandøren forpligter sig til at levere specialkørsler på følgende ruter i Vesthimmerlands Kommune på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Delaftale A: CKU Himmerland, Aars km Delaftale B: CKU Himmerland, Arden km Delaftale C: Børnehaven Mejsevej, Aars km Delaftale D: Skolegården Løgstør km Delaftale E: Dagcenter Aaglimt, Aalestrup km Delaftale F: Dagcenter Solvang, Aars km Delaftale G: Dagcenter Bøgely, Løgstør km Delaftale H: Daghjem Tingstedet, Ranum, Løgstør km Delaftale I: Daghjem Østermarken, Aars km Delaftale J: Dagcenter Højgården, Farsø km Ordregivers forbrug er under forbehold af fortsat bevilling fra den ansvarlige myndighed til det pågældende område. Der tages forbehold for ændringer i kørselsvolumen. Bilag 2 - Kontraktudkast Side 3 af 10

4 4. Kontraktperiode Kontrakt er gældende fra den til med option på forlængelse 2 x 1 år ( til og til ). Anvendelse af optionerne sker på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 3 måneder før aftaleudløb. I modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. De første 6 måneder af aftaleperioden betragtes som prøvetid, hvor ordregiver kan opsige aftalen med et skriftligt varsel på 30 dage til den 1. i en måned. 5. Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Efter ønske foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem leverandør og ordregiver. Statusmøde holdes mindst én gang årligt eller efter behov. Første statusmøde holdes inden udgangen af 1. kvartal Ordregiver indkalder til statusmødet. Løbende henvendelser fra borgere/forældre/pårørende vedr. spørgsmål om kørslen rettes til: Delaftale A, B, C, D: Børne- og skoleforvaltningen. Tlf mail: Delaftale E: Dagcenter Aaglimt, Aalestrup Tlf Delaftale F: Dagcenter Solvang, Aars Tlf Delaftale G: Dagcenter Bøgely, Løgstør Tlf Delaftale H: Daghjem Tingstedet, Løgstør Tlf Delaftale I: Daghjem Østermarken, Aars Tlf Delaftale J: Dagcenter Højgården, Farsø Tlf Bestilling, afbestilling og anden ændring af kørsel Bestilling skal kunne afgives via og alternativt via telefon. Vesthimmerlands Kommune afgiver bestillingen via /telefon til den kontaktperson, som leverandøren har angivet. Medmindre andet er oplyst i den enkelte delaftale, er det kun Vesthimmerlands Kommune, der kan afgive bestillinger på kørsler til leverandøren. Leverandøren skal kunne sende og modtage s som sikker post, når der udveksles personfølsomme oplysninger. Passagerer, forældre eller institutioner afbestiller kørsler direkte hos leverandøren. Afbestilling kan afgives både til leverandøren og leverandørens chauffører. Afbestilling kan afgives via SMS på alle tider af døgnet og via og telefon på hverdage mellem 8.00 og Leverandøren får ikke betaling for kørsler, som er afbestilt mere end 6 timer før normal planlagt afhentning. Modtager leverandøren afbestillingen senere end seks timer før normal planlagt afhentning, får leverandøren betaling, som om kørslen var blevet gennemført. Der kan i kontraktperioden forekomme både midlertidige ændringer samt permanente ændringer i forhold til den planlagte kørsel. Ændringer kan kun meddeles af Vesthimmerlands Kommune. Hvis en ændring resulterer i, at leverandøren ikke har kapacitet til at befordre alle passagerer i henhold til de opstillede krav, og leverandøren ikke ønsker at benytte sig af en underleverandør, kan leverandøren meddele ordregiver dette, og ordregiver har herefter ret til enten at gøre brug af misligholdelsesbeføjelser eller flytte passageren til en anden delaftale. Vælger ordregiver at flytte passageren til en anden delaftale, kan ordregiver til enhver tid flytte passageren tilbage til den korrekte delaftale, men er ikke forpligtet hertil på noget tidspunkt. Bilag 2 - Kontraktudkast Side 4 af 10

5 7. Ruteplanlægning Planlægning og koordinering af kørsel fremgår af kravspecifikation punkt 1.1, jf. de respektive delaftaler. Forud for kontraktens ikrafttrædelse udleverer ordregiver en liste over aktuelle passagerer til leverandøren med angivelse af nødvendige data, såsom afhentningssted, destination, mødetider m.v. Ved ændringer fremsender ordregiver ny komplet opdateret liste til leverandøren. Det er leverandørens ansvar at præsentere passagerer for deres faste chauffør(er). 8. Levering Levering af ydelserne skal ske i overensstemmelse med kravene stillet i udbudsbetingelserne. 9. Forsinkelser Såfremt chaufføren bliver forsinket mere end 10 minutter i forhold til planlagt tidspunkt for afhentning/aflevering af en passager, skal chaufføren meddele nyt tidspunkt for afhentning/aflevering til pågældende afhentnings-/leveringssted. Hvis forsinkelsen er på mere end 15 minutter, kan passageren afslå at blive befordret, og leverandøren er ikke berettiget til betaling. 10. Passagerens udeblivelse Såfremt en passager udebliver fra en planlagt kørsel, skal chaufføren straks meddele dette til institutionen. Leverandøren er berettiget til at opkræve betaling som om, at kørslen blev gennemført som planlagt. Det anses for udeblivelse, hvis passageren ikke er klar senest 10 minutter efter planlagt afhentning. 11. Chauffører Alle chauffører skal overholde kravene opstillet i udbudsbetingelserne og kravspecifikationen. Såfremt chaufføren ikke overholder kravene, kan dette betragtes som misligholdelse af kontrakten i gentagne tilfælde som væsentlig misligholdelse. 12. Klageprocedure Passagererne har mulighed for at klage skriftligt over kørslen til ordregivers kontaktperson hos Vesthimmerlands Kommune. Ordregivers kontaktperson videresender klagen til leverandøren, som skal svare skriftligt på klagen inden for 5 arbejdsdage samt indgå i dialog med ordregivers kontaktperson om afklaring af sagen. 13. Priser For bestillinger foretaget i henhold til kontrakten gælder de i leverandørens tilbud af dd.mm.åååå angivne enhedspriser. Priserne reguleres i henhold til punkt 14 Prisregulering. Priserne er i DKK, inkl. alle omkostninger forbundet med leverandørens varetagelse af opgaven, og der må ikke opkræves betaling for øvrige omkostninger, gebyrer eller lignende. 14. Prisregulering Priserne er faste i 15 måneder fra kontraktstart og kan tidligst reguleres pr. denne dato. Herefter reguleres prisen hver 12. måned. Regulering foretages på baggrund af den årlige udvikling i Trafikselskabernes omkostningsindeks. Første regulering sker med virkning fra 1. april 2015 på baggrund af udviklingen fra 1. januar 2014 til januar Nævnte prisregulering skal meddeles leverandøren i god tid og senest 30 dage før ikrafttræden med henblik på godkendelse af reguleringens størrelse. Sammen med meddelelsen fremsendes dokumenta- Bilag 2 - Kontraktudkast Side 5 af 10

6 tion, der skal være af en sådan karakter, at leverandøren kan kontrollere prisreguleringens berettigelse (eksempelvis udskrift af indekstal fra Danmarks Statistik). Ingen prisregulering kan få gyldighed uden leverandørens skriftlige godkendelse, som skal foreligge inden 30 dage efter modtagelse af meddelelsen om prisregulering. Leverandøren kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssige afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter kontrakten er indgået, tillægges de aftalte priser. Ordregiver skal varsles herom med min. 1 måned, og dokumentation skal medsendes. 15. Fakturering Leverandøren opgør den faktisk leverede ydelse på månedsbasis og fakturerer ordregiver bagud i henhold hertil. Faktura skal være modtaget senest den 10. i den efterfølgende måned. Fakturaer fremsendes gebyrfrit elektronisk jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. til bestillende afdeling/institution i henhold til EAN-nummer. Fakturaen skal indeholde: Rekvirent og EAN nummer på rekvirent Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (nummer der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse Rute (delaftale) Periode for afregning Antal kørte kilometer Pris pr. kilometer Særskilt vedrørende delaftalerne A, B, C, D skal regninger tillige være specificerede med navne på transporterede borgere. EAN nr.: Delaftale A: CKU Himmerland, Aars EAN nr Delaftale B: CKU Himmerland, Arden EAN nr Delaftale C: Børnehaven Mejsevej, Aars EAN nr Delaftale E: Dagcenter Aaglimt, Aalestrup EAN nr Delaftale F: Dagcenter Solvang, Aars EAN nr Delaftale G: Dagcenter Bøgely, Løgstør EAN nr Delaftale H: Daghjem Tingstedet, Ranum, Løgstør EAN nr Delaftale I: Daghjem Østermarken, Aars EAN nr Delaftale J: Dagcenter Højgården, Farsø EAN nr Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Særskilt for Delaftale D, Skolegården Løgstør, er der ikke noget EAN nr. I stedet fremsendes faktura til: Skolegården Løgstør Lendrupvej Løgstør CVR nr Betalingsbetingelser 30 dage netto fra modtagelse af korrekt levering og fakturering. 17. Underleverandører Hvis leverandøren anvender underleverandører til opfyldelse af kontrakten, garanterer leverandøren for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis leverandøren selv havde udført leverancen. Underleverandører skal opfylde samme betingelser som hovedleverandøren. Bilag 2 - Kontraktudkast Side 6 af 10

7 Anvendelse af underleverandør skal meddeles ordregiver inden underleverandør igangsætter kørslen. 18. Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Leverandørens rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken helt eller delvist overlades til andre uden forudgående skriftlig samtykke med ordregiver. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger ordregiver til at hæve kontrakten. 19. Erstatningsansvar og forsikring Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader, som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede ydelser. Leverandøren er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervsansvarsforsikring med en minimumsdækning som nævnt i udbudsmaterialet. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. 20. Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig og lignende, suspenderes parternes forpligtelser, så længe force majeure er til stede, og i det omfang force majeure er til hinder for leverandørens opfyldelse af sine forpligtelser. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende). Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra leverandørens side for at kunne genoptage leveringen Er force majeure isoleret til leverandørens virksomhed, eller områder leverandøren bærer risikoen for, kan ordregiver kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. 21. Opsigelse Ordregiver kan opsige de enkelte delaftaler omfattet af kontrakten med 3 måneders varsel i tilfælde af ændringer, jf. udbudsbetingelserne punkt 15. Ordregiver er berettiget til at opsige kontrakten med 3 måneders varsel, hvis en administrativ myndighed, herunder Klagenævnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen eller Europa Kommissionen eller en dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse/dom om, at beslutningen om tildeling af kontrakten annulleres eller erklæres for uden virkning. Ordregiver er i den forbindelse ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab i den resterende kontraktperiode. Ordregivers ret til at opsige gælder selv om afgørelsen/dommen ankes. 22. Misligholdelse Enhver tilsidesættelse af leverandørens forpligtigelser, det være sig en hvilken som helst mangel, forsinkelse m.v., er misligholdelse. Foreligger der misligholdelse, skal leverandøren uden ugrundet ophold meddele ordregiver dette, og leverandøren skal ved samme lejlighed underrette ordregiver om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad leverandøren vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Bilag 2 - Kontraktudkast Side 7 af 10

8 Ordregiver kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Ordregiver kan fastsætte en rimelig frist, indenfor hvilken leverandøren skal opfylde sine forpligtigelser iht. denne kontrakt. Undlader leverandøren herefter at opfylde sine forpligtigelser, indenfor den af ordregiver fastsatte frist, er det at betragte som en væsentlig misligholdelse, jf. nedenfor. Dersom leverandøren gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser iht. denne kontrakt, jf. eksempelvis ved klager, forsinkelser og lign. der er at betragte som misligholdelse, anses dette som væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten med tilhørende bilag uden varsel. Går leverandøren konkurs, eller indtræder der betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning eller likvidation, vil dette/disse forhold være at betragte som væsentlig misligholdelse, og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af ordregivers kendskab hertil som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning eller likvidation. Hvis boet ved konkurs har ret til at indtræde i kontrakten, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. I øvrigt er leverandøren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse herunder reglerne om erstatningsansvar m.v., og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning m.v. ikke udelukker hinanden. 23. Tavshedspligt Leverandøren og dennes chauffører samt øvrigt personale er undergivet samme tavshedspligt, som personalet på de institutioner, der er omfattet af kontrakten. Som følge heraf må der ikke drøftes personlige forhold vedr. borgerne med udenforstående. Videregivelse og indhentning af oplysninger vedr. borgerne er omfattet af Forvaltningslovens 28, 29 og 32. Af Forvaltningslovens 28, stk. 1, fremgår følgende: Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende, må ikke videregives til anden forvaltningsmyndighed. Med hensyn til undtagelser henvises til Forvaltningslovens 28, stk.2 og 3. Forvaltningsloven foreskriver således, at Leverandøren og dennes medarbejdere har tavshedspligt med hensyn til den enkelte borgers personlige forhold, som Leverandøren og dennes medarbejdere i medfør af opgaveløsningen måtte blive bekendt med, og hvis hemmeligholdelse i sagens natur er påkrævet. Tavshedspligten gælder ikke i samarbejdet mellem Leverandøren og Kommunen, hvis borgeren har givet samtykke til videregivelse af oplysninger, jfr. Forvaltningsloven 29. Alle Leverandørens ansatte og eventuelle underleverandørers ansatte skal underskrive og efterleve en tavshedserklæring, hvoraf det fremgår, at medarbejderne har tavshedspligt, jfr. Borgerlig Straffelovs 152. Tavshedspligten er livslang og ophører ikke ved kontraktperiodens ophør. Tavshedspligten omfatter ligeledes andre medarbejdere, der har adgang til fortrolige oplysninger, f.eks. via Leverandørens ITsystem. Forvaltningslovens 32 medfører, at Leverandøren og dennes ansatte kun må skaffe sig fortrolige oplysninger, som er nødvendige for udførelsen af pågældendes opgaver. Tavshedserklæringer skal være underskrevet af leverandøren og alle leverandørens ansatte som har berøring med borgerne omfattet af denne kontrakt inden kontraktens opstart. Ved tiltrædelse af leverandørens nye medarbejdere, skal erklæring være underskrevet inden arbejdet påbegyndes. Tavshedserklæringer opbevares af leverandøren og skal kunne forevises på forlangende. Leverandøren har ansvaret for, at alle ansatte samt eventuelle underleverandører og deres ansatte lever op til disse krav. 24. Offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig og kan hverken helt eller delvist offentliggøres, uden at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ordregiver gør aftalen tilgængelig i ordregivers kontraktstyringssystem. Bilag 2 - Kontraktudkast Side 8 af 10

9 25. Aktindsigt Ordregiver er omfattet af Forvaltningsloven og Offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til at få aktindsigt. Ordregiver meddeler dog normalt ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, uden forinden at have givet den, som oplysningen vedrører, adgang til at udtale sig herom. Ordregiver er ikke bundet af udtalelsen. Ordregivers interesser kan også være til hinder for aktindsigt. Særligt følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt ikke videregives, idet der dog kan være pligt til at videregive dem til andre myndigheder. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, hvis lovgivning eller 3. part forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten. Ordregiver skal i øvrigt henvise til offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Ordregiver offentliggør kontraktindgåelsen i "Supplement til EF-tidende". 26. Kontraktændringer Denne kontrakt med tilhørende bilag kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem ordregiver og leverandør. Prisændringer som angivet i punkt 13 betragtes ikke som en kontraktændring. 27. Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af kontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Hvis tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værneting er ordregivers retskreds. 28. Offentlige påbud Leverandøren er forpligtet til at overholde alle direktiver, love bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for den tilbudte ydelse såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Herunder skal leverandøren i hele kontraktperioden være i besiddelse af gyldig bevilling til taxikørsel, jf. bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000 om taxikørsel m.v. eller gyldig tillladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter lov om buskørsel, jf. bekendtgørelse nr af Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i punkt 32 Lovvalg og afgørelse af tvister. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger ordregiver til at ophæve kontrakten med omgående virkning. 29. Miljø Leverandøren garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til enhver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver m.v. 30. Ansættelsesvilkår Ordregiver ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedr. løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser. Bilag 2 - Kontraktudkast Side 9 af 10

10 Leverandøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan ordregiver tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår. 31. Etik og socialt ansvar Ordregiver kræver, at leverandøren og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 32. Underskrift Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Dato: Dato: Vesthimmerlands Kommune Leverandør Bilag 2 - Kontraktudkast Side 10 af 10

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere