Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 K E N D E L S E Kristiansen & Co., Hadsund ApS (advokat Poul Thorup, Aalborg) mod Mariagerfjord Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Den 8. november 2012 iværksatte indklagede, Mariagerfjord Kommune, en begrænset licitation efter tilbudsloven (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter) vedrørende levering og installering af et solcelleanlæg på Hadsund Skole. Tildelingskriteriet var fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Udbudsbetingelserne blev udsendt til følgende: 1. Arden EL-service A/S 2. Energi Nord A/S 3. Eurowind Energi A/S 4. Kristiansen & Co., Hadsund ApS 5. Verdo Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 18. december 2012 havde alle virksomhederne afgivet ét eller flere tilbud. Den 12. februar 2013 besluttede indklagede at indgå kontrakt med Eurowind Energi A/S.

2 2. Den 21. februar 2013 indgav klageren, Kristiansen & Co., Hadsund ApS, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 1, skulle beslutte, at klagen skulle have opsættende virkning. Den 22. marts 2013 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning, da betingelsen om uopsættelighed ikke var opfyldt. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Indklagede oplyste den 27. juni 2013, at indklagede annullerede udbuddet som følge af,»at det nu har vist sig, at taget på ejendommen ikke kan holde til montering af de tilbudte solcelleanlæg«, og der derfor»ikke vil blive tildelt eller indgået kontrakt vedrørende levering af solceller til Hadsund Skole med nogen af de bydende«. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med principperne i tilbudslovens 2, stk. 3, om ligebehandling og gennemsigtighed ved at tildele kontrakten til Eurowind Energi A/S, uagtet at klagerens tilbud var»det økonomisk mest fordelagtige bud«, såfremt evalueringen af de kvalitative kriterier, herunder særligt»arkitektonisk udtryk«, var foretaget korrekt. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med principperne i tilbudslovens 2, stk. 3, om ligebehandling og gennemsigtighed i forbindelse med tilbudsevalueringen, idet indklagede har foretaget en åbenbar urigtig evaluering af underkriteriet»arkitektonisk udtryk«ved dels at foretage en vurdering af, hvorvidt solcelleanlægget kan ses fra den offentlige vej, samt hvorledes anlægget fastgøres (ballast/gennembrydning), uagtet at disse forhold ikke vedrører det arkitektoniske udtryk og ved dels at have tildelt maksimumpoint for farve og udseende til både det af Eurowind Energi A/S og klageren afgivne tilbud, uagtet at det af Eurowind Energi A/S tilbudte solcelleanlæg består af blå paneler og er delvist åben på bagsiden, mens det af klageren tilbudte solcelleanlæg består af sorte paneler og er lukket på bagsiden.

3 3. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed samt tilbudslovens 8, stk. 1, i forbindelse med tilbudsevalueringen, idet indklagede har anvendt underkriteriet»tilbagebetalingstid«, uagtet at dette ikke fremgår af udbudsbetingelserne. Påstand 4 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 12. februar 2012 om at indgå kontrakt med Eurowind Energi A/S. Påstand 5 Indklagede tilpligtes til klageren at betale kr. med tillæg af sædvanlige procesrenter. Påstand 6 Indklagede tilpligtes til klageren at betale et mindre beløb end kr. med tillæg af sædvanlige procesrenter. Påstand 7 (subsidiær i forhold til påstand 1 6) Klagenævnet skal konstatere, at indklagedes annullation af udbuddet er usaglig, idet indklagede ikke har dokumenteret, at tagkonstruktionen er af en sådan type, at solcelleanlægget ikke kan opsættes eventuelt ved at foretage mindre omfattende forstærkninger. Påstand 8 (subsidiær i forhold til påstand 1 6) Indklagede tilpligtes, såfremt klagenævnet finder, at annullationen er sagligt begrundet, til klageren at betale ,45 kr. med tillæg af sædvenlige procesrenter. Vedrørende påstand 1 6 har indklagede nedlagt påstand om, at klagen afvises, subsidiært ikke tages til følge. Vedrørende påstand 7 og 8 har indklagede nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Som påstandene er nedlagt og under hensyn til, at udbuddet på nuværende tidspunkt er annulleret, behandles påstand 4 ikke i denne kendelse. Sagens nærmere omstændigheder

4 4. I udbudsbetingelserne af 7. november 2012 står blandt andet følgende:»ejendomsoplysninger Lokalplan 8.1 Til udvendige bygningssider og tagflader må ikke anvendes materialer eller farver som virker skæmmende. 8.2 Bygningernes hovedindtryk skal fremstå som muret byggeri som blanke, farvede, pudsede eller vandskurede murflader. Med Byrådets særlige tilladelse, ved eksempelvis konkurrenceudskrivning, kan andre materialer som træ, glas, aluminium, el.lign. anvendes helt eller delvis som facademateriale, når der er en arkitektonisk begrundelse herfor og materialevalget kan indpasses harmonisk i området. Tildelingskriterier Tildeling sker til det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vægtning 50 % Laveste pris pr. kwh garanteret energi leveret over de næste 25 år 30 % Arkitektonisk udtryk 10 % Hvor hurtigt kan anlægget være i drift, angivet i uger fra ordrebekræftelse 10 % Dokumentation for deltagelse i KSO kursus om solcelleinstallation. Der er tilladt at give flere alternative tilbud Dokumentation Beregning på solcelle anlæg Beregningsmetode Tilbudsgiver bestemmer selv hvilket beregningsprogram, der anvendes. Det skal dog kunne dokumenteres, at der er brugt oplyste data i programmet. Beregningen fra programmet skal vedlægges tilbuddet. Beregningen skal indeholde: Årlig ydelse i kwh Virkningsgrad i kwh/kwp/år Tilbagebetalingstid

5 5. Der skal i tilbuddet indgå en opgørelse over anlæggets tilbagebetalingstid. Der skal regnes med en el pris på 1,6 kr. Statistiske beregninger på tage På de relevante tage, får Bygherre udført statiske beregninger og vurdering af tagets restlevetid inden endelig aftale indgås«den 20. november 2012 skrev klageren følgende til indklagede:» Jeg har lige et par spørgsmål og et suk Vi mangler virkelig noget ordentligt tegningsmateriale, helst som en Autocad fil, tagplan samt snit. De skal bruges til indtegning af de nye anlæg, skyggeberegning samt vurdering af nuværende konstruktioners bæreevne. Nogle af de placeringer som pt. er tiltænkt frygter jeg må droppes igen, da der praktisk talt inden underliggende konstruktion er, til at bære anlægget. Vi har foreslået et jordbaseret anlæg, men dette er blevet afvist.«det fremgår af klagerens tilbud af 18. december 2012, at klagerens samlede tilbud lød på ,00 kr., ekskl. moms. Klagerens underleverandør, Relacom Danmark A/S, der skulle forestå arbejde, havde til klageren afgivet et tilbud på ,00 kr., ekskl. moms. Den 19. december 2012 fremsendte indklagede en foreløbig tilbudsevaluering til tilbudsgiverne, hvori blandt andet står:»umiddelbart ser det ud til at tilbud fra Kristiansen og Co er bedst. Der er dog flere ting, der skal undersøges dybere, ligesom jeg skal have drøftet resultatet med skolen. Tilbud Pris Arkitektur Leveringstid KSO Oslomodel Beregnet kr./kwh Point Uger certifikat tillæg kr./kwh Kristiansen & Co A 1, % 1,30 Verdo 1, % 1,53 Eurowind B 1, % 1,55 Energi Nord 2 1, % 1,55 Eurowind D 1, % 1,56 Eurowind A 1, % 1,57 Kristiansen & Co B 1, % 1,57

6 6. Eurowind C 1, % 1,58 Arden EL-service 1, % 1,80 Energi Nord 1 1, % 1,80 Vægt Vægtningen er foretaget ud fra skolens beregnede elpris over de næste 25 år, arkitektur, leveringstid og KSO-certifikat. Pris Elproduktionen har jeg i første omgang taget jeres oplysninger om produktionen første år og (hvis I ikke selv har gjort det, har jeg ganget med ydelsesgaranti for hvert år). Elprisen har jeg beregnet i det regneark, jeg tidligere har sendt til jer alle (se nedenfor) Arkitektur Farve: 5 point for sorte, 3 point for blå/alu Fastgøring: 5 10 point samlet for ballast (vægt)/ gennembrydning, gene for afvanding af tag, Udseende: 5 10 point for udseende fra Alsvej samt for integration med bygning og tag. Leveringstid 10 point for 0 uger, 0 point for 52 uger. Manglende besvarelse regnes til 52 uger. KSO KSO-certifikat: 10 point.«ved af 15. januar 2013 fremsendte indklagede en ny foreløbig tilbudsevaluering til tilbudsgiverne. I fremsendelses- en hertil står:»det økonomisk mest fordelagtige tilbud er tilbud C fra Eurowind. Ud fra leverandørernes egne beregninger, som ikke indbefatter skygger, er tilbud A fra Kristiansen & Co dog bedst. Da konklusionen ikke er klar, indkalder vi hver af de to tilbudsgivere til en nærmere drøftelse «I den nye foreløbige tilbudsevaluering står blandt andet:»vurdering af tilbud solceller Hadsund Skole Det økonomisk mest fordelagtige tilbud er tilbud C fra EuroWind. Ud fra leverandørernes egne beregninger, som ikke indbefatter skygger, er tilbud A fra Kristiansen & Co dog bedst. Derfor bør de have en chance for at kommentere beregningen. En endelig afgørelse bør også bero på bygningsteknisk vurdering.

7 7. Tildelingskriterier Tildelingen sker til det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vægtning eludgift: 50 %, arki[tek]tonisk udtryk: 30 %, leveringstid 10 % og dokumentation for uddannelse 10 %. Metode Pris Eludgiften pr. kwh beregnes over 25 år ud fra årsproduktion, garanteret ydelse samt et standard forbrugsmønster og produktionsmønter. Regneark har været tilsendt de bydende, så de har haft mulighed for at optimere deres anlæg. Arkitektur Farve: 5 point for sorte, 3 point for blå/alu Fastgøring: 5 10 point samlet for ballast (vægt)/ gennembrydning, gene for afvanding af tag, Udseende: 5 10 point for udseende fra Alsvej samt for integration med bygning og tag. Leveringstid 10 point for 0 uger, 0 point for 52 uger. Manglende besvarelse regnes til 52 uger. KSO KSO-certifikat: 10 point Resultat Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderes at være tilbud C fra EuroWind med en laveste eludgift. Ulempen er, at stativerne skal have en ballast på 37 kg. pr. m2 Tilbud A fra Kristiansen & Co er bedst ud fra deres egen beregning, men når der medregnes skygger taber de. Kristiansens stativerne er mere aerodynamiske og kan nøjes med en ballast på 20 kg/m2. Da skyggeberegningen er afgørende bør de to tilbudsgivere have en chance for at kommentere resultatet. De to løsninger bør vurderes nærmere af en byggesagkyndig, ligesom der bør udarbejdes til statisk beregning på taget inden vi træffer en endelig afgørelse. Tilbud Pris Arkitektur Leveringstid KSO Oslomodel Beregnet kr./kwh Point Uger certifikat tillæg kr./kwh Eurowind C 1, % 1,53

8 8. Eurowind A 1, % 1,56 Kristiansen & Co A 1, % 1,56 Kristiansen & Co B 1, % 1,57 Energi Nord 2 1, % 1,58 Verdo 1, % 1,59 Energi Nord 1 1, % 1,67 Arden EL-service 1, % 1,74 Vægt Arkitektur Farve 5 Fastgøring 10 Synlighed 10 Eurowind C Blå/alu 3 37 kg. 5 åben bagside 10 Eurowind A Sort 5 37 kg. 5 åben bagside 10 Kristiansen & Co A Sort 5 20 kg. 10 lukket bagside 10 Kristiansen & Co B Sort 5 20 kg. 10 lukket bagside 10 Energi Nord 2 Sort 5 skrue 5 halvtag 10 Verdo Sort 5 på mur 10 halvtag 10 Energi Nord 1 Sort 5 20 kg. 5 åben bagside 10 Arden EL-service Sort 5 20 kg. 10 sten- bagside 10 «Den 16. januar 2013 havde klageren og indklagede en korrespondance vedrørende den nye foreløbige tilbudsevaluering. Klagerens indledende forespørgsel lød:»tak for tilsendte materiale, vi sidder lige og gennemgår det og det slog os, at point tildeling vedr. arkitektur er ændret i forhold til første tilbagemelding, er det en fejl?«hertil svarede indklagede:»nej det er ikke en fejl nærmere et udtryk for usikkerhed. Det bliver bagsiden man kan se ude fra. Umiddelbart tror jeg, dine stativer er lukket bag til mens de andre er åbne, det bør give plus. Da jeg ikke er sikker, starter jeg med at give jer samme point for synlighed, så kan jeg altid rette, når vi har talt sammen«. Klageren bekræftede herefter, at»systemet er med ballasten bagpå, så den lukker af på bagside, - for enden er der monteret en plade.«, hvilket indklagede besvarede med, at»det var det jeg håbede. Det mener jeg også skal belønnes i pointgivningen, men det vender vi tilbage til.«den 12. februar 2013 fremsendte indklagede den endelige tildelingsevaluering, hvori blandt andet står:»tak for jeres tilbud. Det har været ualmindeligt svært at vurdere, hvilket der er bedst.

9 9. Efter forhandling om de to bedste bud, står de lige. Tilbud C fra Eurowind har dog den korteste tilbagebetalingstid. Derfor vælger vi at gå videre med det. Tildelingskriterier Tildelingen sker til det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vægtning eludgift: 50 %, arkitektonisk udtryk: 30 %, leveringstid 10 % og dokumentation for uddannelse 10 %. Metode Pris Eludgiften pr. kwh beregnes over 25 år ud fra årsproduktion, garanteret ydelse samt et standard forbrugsmønster og produktionsmønster. Regneark har været tilsendt de bydende, så de har haft mulighed for at optimere deres anlæg. Arkitektur Farve: 5 point for sorte og for paneler, der ikke ses fra Alsvej, 3 point for blå/alu, hvis de er synlige fra Alsvej Fastgøring: 5 10 point samlet for ballast (vægt)/ gennembrydning, gene for afvanding af tag, Udseende: 5 10 point for udseende fra Alsvej samt for integration med bygning og tag. Leveringstid 10 point for 0 uger, 0 point for 52 uger. Manglende besvarelse regnes til 52 uger. KSO KSO-certifikat: 10 point. De to bedste tilbud har været indbudt til forhandling, hvorefter pointtildelingen er justeret. Resultat Tilbud C fra EuroWind giver den laveste eludgift. Ulempen er, at stativerne skal have en ballast på 37 kg. pr. m2 Tilbud A fra Kristiansen & Co har mere aerodynamiske og kan nøjes med en ballast på 20 kg/m2. Ingen af de to tilbud vurderes at være synlige fra offentlig vej, derfor har vi givet maksimalt antal point uanset farve og bagside.

10 10. De to tilbud ligger så tæt, at et enkelt point for arkitektur er udslagsgivende. Derfor har vi valgt at inddrage tilbagebetalingstiden, som det sidste og afgørende kriterium. Tilbud Pris Arkitektur Leveringstid KSO Oslomodel Beregnet TBT kr./ Point Uger certifikat Tillæg kr. år kwh /kwh Eurowind C 1, % 1,48 9 Kristiansen & 1, % 1,49 16 Co A Eurowind A 1, % 1,56 Kristiansen & 1, % 1,57 Co B Energi Nord 2 1, % 1,58 Verdo 1, % 1,59 Energi Nord 1 1, % 1,67 Arden ELservice 1, % 1,74 Vægt Arkitektur Farve 5 Fastgøring 10 Synlighed 10 Eurowind C Blå/alu 5 37 kg. 5 åben bagside 10 Kristiansen & Co A Sort 5 20 kg. 10 lukket bagside 10 Eurowind A Sort 5 37 kg. 5 åben bagside 10 Kristiansen & Co B Sort 5 20 kg. 10 lukket bagside 10 Energi Nord 2 Sort 5 skrue 5 halvtag 10 Verdo Sort 5 På mur 10 halvtag 10 Energi Nord 1 Sort 5 20 kg. 5 åben bagside 10 Arden EL-service Sort 5 20 kg. 10 sten- bagside 10 «Den 13. februar 2013 skrev klagerens underleverandør, Relacom Danmark A/S, blandt andet følgende til indklagede vedrørende den endelige tilbudsevaluering:»i udbudsmaterialet har i oplyst følgende vægtning Disse parametre bestemmer vores valg af materialer og da der er her lagt op til at næsten 1/3 af afgørelsen bestemmens af det arkitektoniske udtryk. Har dette jo en afgørende indflydelse, da design og pris jo altid følges ad. Et lukket montage system og sorte solceller er jo ikke ligefrem det billigste på markedet. I selve pointtildelingen har i så givet Relacom 5 point for sorte celler og Eurowind 3 for blå. Dette bliver ændret i den sidst fremsendte point givning, så vi begge modtager 5 point for cellerne. Dette begrundes som følgende:

11 11.»Ingen af de to tilbud vurderes at være synlige fra offentlig vej, derfor har vi givet maksimalt antal point uanset farve og bagside«som jeg kan se, er det de 2 point som har afgjort sagen. Da Euroowind ifølge oslo modellen ville have fået et tillæg på 27 %. Dette havde så gjort at vi havde vundet på vægtningskriterierne oplyst i udbuddet. Da der er oplyst om en vægtning på 30 % i udbuddet har dette materialevalg hos os været afgørende. Fordi blå polykrystalinske solceller med alu ramme, ikke koster det samme som sorte monokrystalinke med sort ramme. Samtidig med et lukket montagesystem.«vedrørende spørgsmålet om tagets bæreevne har indklagede fremlagt en sagkyndig erklæring af 26. juni 2013 fra Rådgivende Ingeniørfirma Jens Christiansen ApS, hvori blandt andet står:»foranlediget af en henvendelse fra Orla H. Jørgensen, Mariagerfjord Kommune har vi undersøgt og regnet på, om taget kan bære en tillægslast fra solpanelerne. De aktulelle tage er vandrette tage udført med selvbærende højprofilerede stålplader, hvorpå der udvendig er isolering afsluttet med 2 lag tagpap. Spændet er stort, hvilket betyder, at nedbøjning er en dimensionsgivende faktor. Taget er udført i en totalentreprise, hvor tagleverandøren (Scantag) har dimensioneret og udført arbejdet. Tanken om, at belaste taget med solpaneler, har været forelagt Scantag. Scantag oplyser, at taget er dimensioneret for de sædvanlige laster fra byggematerialer, sne- og vindpåvirkning, samt at der ikke er taget højde for senere kommende laster. Holdningen er, at det ikke kan tillades at belaste taget med egenvægt fra solpaneler under hensyntagen til materialespændinger og nedbøjning, hvor sidstnævnte kan medføre utætheder. Endelig vil panelerne, der er monteret på stativer hævet over tagfladen, virke som lægivere, der vil medføre sneophobning ved visse vindretninger en sneophobning, der langt kan overstige dimensioneringsgrundlaget. Jeg har for et checks skyld regnet på den beskrevne problematik og er kommet frem til, at tagets sædvanlige»normmæssige«data vil blive overskredet i et omfang, der vil være helt uforsvarlig. Taget er i forvejen i risiko for ophobning af sne og is p.g.a. en udformning med et lille fald mod afløb og afstand imellem afløb. Et problem som blev observe-

12 12. ret i vinteren , hvor der partielt var ophobet sne og is, der blokerede for afløb for smeltevand.«af beregningerne, der ligger til grund for den sagkyndige erklæring, fremgår følgende:»tagleverandørens designgrundlag: Spænd på trapez-tagplader 7,2 m Profil EM-200R/750 godstykkelse 0,88 mm Laster: 250 mm tagisolering 0,30 kn/m 2 Tagfolie 0,06 kn/m 2 Egenvægt, eksklusiv trapezplade 0,36 kn/m 2 Snelast: 0,90*0,80*1,5 1,08 kn/m 2 (regn) Samlet last 1,44 kn/m 2 (regn) EM-200R/750 bæreevne 1,59 kn/m 2»1,44 Situation efter oplægning af solceller: Tag (egenvægt, ekskl. trapezplade) 0,36 kn/m 2 Solceller i henhold til bilag 1 0,41 kn/m 2 0,77 kn/m 2 Sne normal uden ophobning 1,08 kn/m 2 Samlet last 1,85 kn/m 2»1,59 Tillæg ved sneophobning: Hulrum under paneler fyldes med sne Vægt af sne (0,32+0,06)/2*1,0*2 0,38 kn/m 2 Samlet last (1,85+0,38) 2,25 kn/m 2»1,59 kn/m 2 Overskridelse = 40% Kontakttryk ved isolering: Last ved flise (0,41*1,65) 0,676 kn/m 2 = tryk pr. m 2 (0,676/0,20*1,00) 3,38 kn/m 2 Kontrakttryk (langtidssituation) 3,38 kn/m 2

13 13. tilladt i henhold til rockwoll 17 kn/m 2»3,38 «Ved af 1. juli 2013 anmodede klageren om, at indklagede fremlagde en tidligere beregning af,»hvorvidt tagets tagkonstruktion var tilstrækkeligt til at bære solcelleanlægget«samt udarbejdede en beregning af,»hvorledes tagets bæreevne kan styrkes i tilstrækkeligt omfang samt omkostningerne herved«. Indklagede har hertil oplyst, at indklagede»har fremlagt alle de beregninger, som indklagede har ladet udføre og har modtaget i forbindelse med udbuddet af solcelleanlægget«. Parternes anbringender Ad afvisning af påstand 1 3 og 5 6 Indklagede har gjort gældende, at klageren ikke efter indklagedes beslutning om at annullere udbuddet har den fornødne retlige interesse i en prøvelse af de nedlagte påstande, herunder af om indklagede kan anses for at have overholdt tilbudslovens bestemmelser ved udbuddet. Uanset udfaldet af påstand 1 3 har klageren ikke lidt noget tab, da ingen af de bydende parter ville have opnået en endelig kontrakt på baggrund af udbuddet. Klageren har gjort gældende, at virkningen af, at en udbyder annullerer et udbud på grund af fejl, der er opdaget f.eks. i forbindelse med en sag for klagenævnet, ikke kan udstrækkes til at afskære stillingtagen til, hvad der ville have været situationen, hvis udbuddet ikke var blevet annulleret, jf. bl.a. klagenævnets kendelse af 12. oktober 2004, Køster Entreprise A/S mod Morsø Kommune. Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at det er åbenbart, at klagerens tilbud var det økonomisk mest fordelagtige tilbud ved indklagedes første evaluering af 19. december 2012, og at klagerens tilbud ligeledes ville have været det økonomisk mest fordelagtige bud ved den endelige evaluering af 12. februar 2013, såfremt indklagede havde overholdt de grundlæggende udbudsretlige principper i forbindelse med evalueringen.

14 14. Indklagede har gjort gældende, at de forhold, som klageren har fremført som indsigelser mod den gennemførte evaluering og dermed grundlaget for tildelingsbeslutningen, ikke vil få betydning for vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige bud. Tilbudsevalueringen er foretaget i overensstemmelse med tilbudslovens forskrifter og de udbudsretlige regler. Klageren har ikke løftet bevisbyrden for, at klageren har afgivet det økonomisk mest fordelagtige bud. Selve evalueringen af tilbuddene i relation til de kvalitative underkriterier er en skønsmæssig vurdering, som klagenævnet ikke skal efterprøve. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at indklagede ved af 19. december 2012 meddelte, hvilke momenter der ville blive lagt vægt på ved evaluering af underkriteriet»arkitektonisk udtryk«. Indklagede kunne derfor ikke efterfølgende ændre principperne for evaluering af»arkitektonisk udtryk«, herunder for så vidt angår farve og udseende. Vurderingen af, hvorvidt solcelleanlægget kan ses fra den offentlige vej og af»ballast (vægt)/gennembrydning, gene for afvanding«, vedrører ikke anlæggets arkitektoniske udtryk. Indklagede har ikke evalueret de indkomne tilbud i henhold til det i udbudsbetingelserne anførte, idet indklagede har tildelt maksimumpoint for farve og udseende til begge tilbud, uagtet at de to tilbud ikke var ens for så vidt angår farve og udseende. Farve og udseende havde derfor ikke betydning ved vurderingen af»arkitektonisk udtryk«, da det afgørende kriterium blev»fastgøring«. Det har haft afgørende betydning for tilbudsgivernes valg af solcelleanlæg, at»arkitektonisk udtryk«vægtede 30 %, og indklagede har forhindret muligheden for lige konkurrence mellem tilbudsgiverne ved at evaluere underkriteriet forkert. Indklagede har tilkendegivet, at sorte paneler var at foretrække, og at lukkede anlæg burde»belønnes ved tilbudsgivningen«, hvorfor det kan lægges til grund, at den foretagne pointtildeling for så vidt angår farve og udseende ikke er korrekt. Indklagede har henvist til det ad påstand 1 anførte. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at underkriteriet»tilbagebetalingstid«ikke fremgår af udbudsbetingelserne, og at indklagede på intet tidspunkt har gi-

15 15. vet udtryk for, at tilbagebetalingstiden var afgørende ved evalueringen af tilbuddene. Indklagede har gjort gældende, at tilbagebetalingstiden er anført i udbudsbetingelserne som krav til tilbuddenes indhold og dokumentation. Det fremgik således direkte af udbudsbetingelserne, at alle de heri anførte elementer, herunder tilbagebetalingstiden, ville indgå som grundlag for beslutningen om tildeling af kontrakten. Ad påstand 5 og 6 Klageren har gjort gældende, at indklagede har handlet ansvarspådragende ved ikke at overholde udbudsreglerne i forbindelse med evalueringen af de indkomne tilbud, og at klageren har lidt et tab ved ikke at have fået tildelt kontrakten. Tabet kan opgøres til kr. svarende til forskellen mellem klagerens tilbud og underleverandørens tilbud. Der er årsagssammenhæng mellem tabet og indklagedes adfærd, og tabet er påregneligt for indklagede. En række af indklagedes fejl er begået, efter at tilbuddene var åbnet, og efter at kontrakten er tildelt til en anden tilbudsgiver. Det vil åbne mulighed for omgåelse af udbudsreglerne, såfremt en udbyder sagligt korrekt, men på grund af egne grove fejl begået efter modtagelsen at tilbuddene ved at annullere udbuddet meget sent kan bringe sig i ly for en senere påstand om erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse. Indklagede har gjort gældende, at de almindlige erstatningsbetingelser ikke er opfyldt. Gennemførelse af udbuddet er sket i overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven. Der foreligger derfor ikke nogen ansvarspådragende handling fra indklagedes side, som kan danne grundlag for et krav om erstatning. Klageren har ikke løftet bevisbyrden for, at klageren har afgivet det økonomisk mest fordelagtige bud, og der er ikke grundlag for at tilsidesætte det af indklagede udøvede skøn ved tilbudsevalueringen. Klageren vil uanset klagenævnets behandling af påstand 1 4 under alle omstændigheder ikke kunne opnå en endelig kontrakt, da udbuddet som følge af tagets manglende bæreevne er annulleret. Klagerens opgørelse af klagerens eventuelle tab er ikke korrekt, da klageren ikke har indregnet egne omkostninger ved gennemførelse af kontrakten. Det er i udbudsbetingelserne udtrykkeligt forudsat, at der skal ske en efterprøvelse af statiske beregninger for tagenes bæreevne i forhold til de konkret tilbudte løsninger som forudsætning for en eventuel kontraktindgåelse på baggrund af udbuddet. Selvom klageren un-

16 16. der udbudsprocessen var opmærksom på udfordringerne i forhold til tagenes bæreevne og den af klageren tilbudte løsning på udførelse af solcelleanlæg på bygningernes tage, benyttede klageren sig ikke af muligheden for afgivelse af alternative tilbud med anden fastgørelsesmetode eller forstærkning af tagkonstruktionen. Klageren valgte at afgive tilbud med risiko for, at de efterfølgende kontrolberegninger ville føre til, at der ikke kunne tildeles kontrakt på baggrund af de modtagne tilbud. Klageren har på ingen måde løftet bevisbyrden for de konkret afholdte omkostninger til udarbejdelse af tilbud i forbindelse med det gennemførte udbud. Således anfører klageren, at den nedlagte påstand er udtryk for, at omkostningerne er anslået til at udgøre 1 % af tilbudssummen. Ad påstand 7 Klageren har gjort gældende, at indklagedes annullation er usaglig. Udbudsgrundlaget giver mulighed for ved forhandling med den enkelte tilbudsgiver at ændre fastgørelsen af solcellerne fra ballastfliser til noget mere let f.eks. en skruemontering af solcellerne i taget, eller i øvrigt at lette vægten af solcellerne, f.eks. ved ændret materialevalg eller reducering af antallet af solceller uden at det har betydning for effekten. Indklagede burde have forventet egne omkostninger vedrørende fastgørelsen af solcellerne på taget. I den forbindelse bemærkes det, dels at udbuddet ikke angik forstærkninger af taget, og dels at de færreste tage er dimensioneret over gældende lovkrav. Indklagede har ikke dokumenteret, at tagkonstruktionen er af en sådan type, at solcelleanlægget ikke kan opsættes eventuelt ved at foretage mindre omfattende forstærkninger. Indklagede burde have undersøgt tagets bæreevne forinden iværksættelsen af udbuddet. Indklagede har gjort gældende, at der ikke var grundlag for udførelse af beregninger eller kontrolberegninger for bygningernes bæreevne i forhold til de potentielle løsninger for udførelse af solcelleanlæg forud for annoncering af udbuddet. Antallet af mulige løsninger og de potentielle belastninger af forskellige bygningsdele har et omfang og en variation, som gjorde dette umuligt for indklagede. Indklagede har derfor fuldt ud berettiget oplyst i udbudsbetingelserne, at der efterfølgende og inden indgåelse af kontrakt ville blive gennemført kontrolberegninger for udførelse af de tilbudte løsninger. Udførelse af kontrolberegninger er en sagligt relevant vurdering, som nødvendigvis må foretages på baggrund af de modtagne tilbud, forinden der indgås kontrakt. De efterfølgende kontrolberegninger viste, at de

17 17. tilbudte løsninger ikke var mulige, idet belastningen af bygningernes tage overskred det tilladelige. Den dokumenterede overskridelse af tagets bæreevne er meget væsentlig. Da en meget væsentlig del af den øgede belastning af tagene skyldes ophobning af sne ved solcellerne, vil denne sneophobning fortsat kunne give anledning til en øget belastning på tagene, uanset om der vælges en anden fastgørelsesmetode med forstærkning ved udførelse af de galvaniserede jernbjælker på tagene. Væsentlige ekstraomkostninger til udførelse af en alternativ afstivning af tagkonstruktionen mv. udgør en væsentlig ændring af indklagedes forudsætninger for udførelsen af solcelleanlægget, og indklagede er på ingen måde forpligtet til at acceptere dette. Ad påstand 8 Klageren har gjort gældende, at klageren som minimum har krav på erstatning for forgæves afholdte udgifter ved deltagelse i udbuddet, idet indklagede har anmodet om tilbud på en ydelse, som intet tilbud kunne opfylde, og idet det pågældende tag ikke var dimensioneret til vægten af solceller. Klagerens udgifter anslås at udgøre 1 % af tilbudssummen, inkl. moms, svarende til ,45 kr. Indklagede har henvist til det ad påstand 5 og 6 anførte. Klagenævnet udtaler: Ad påstand om afvisning af påstand 1 3 og 5 6 Klageren havde ubestridt retlig interesse i klagen på tidspunktet for klagens indgivelse. Ved vurderingen af, om klageren efter annullation af licitationen har retlig interesse i klagen, jf. håndhævelseslovens 6, stk. 1, skal der tages hensyn ikke alene til, om klageren har haft interesse i at få tildelt en bestemt kontrakt, men tillige til, om klageren har lidt eller kan lide skade som følge af de påståede overtrædelser. Da påstandene om indklagedes eventuelle overtrædelse af udbudsreglerne (påstand 1 3) kan have betydning for pådømmelsen af klagerens øvrige påstande, har klageren retlig interesse i at få prøvet, om indklagede har overtrådt udbudsreglerne som påstået af klageren.

18 18. Påstanden om afvisning tages derfor ikke til følge. Ad påstand 1 Tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«giver indklagede et vidt skøn over, hvilket tilbud der bedst opfylder de fastsatte underkriterier og dermed bedst imødekommer indklagedes behov. Efter fast praksis tager klagenævnet i sine afgørelser om, hvorvidt et konkret udbud med tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«på forskellige punkter har været i strid med udbudsreglerne derfor ikke stilling til, hvilken relativ vurdering af tilbuddene indklagede skulle have foretaget, såfremt reglerne var blevet fulgt. Klagenævnet erstatter således ikke indklagedes skøn med sit eget. Påstand 1 tages herefter ikke til følge. Ad påstand 2 I overensstemmelse med tilbudslovens 8, stk. 2, anførte indklagede vægtningen af underkriterierne til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«i udbudsbetingelserne. Udbudsbetingelserne beskrev ikke, hvad der nærmere skulle forstås ved»arkitektonisk udtryk«, hvorfor delkriterierne hertil, der først blev meddelt tilbudsgiverne efter tilbudsfristens udløb, skulle ligge indenfor rammerne af en naturlig sproglig forståelse af»arkitektonisk udtryk«, der sigter til solcelleanlæggets ydre fremtoning. Af indklagedes foreløbige tilbudsevaluering, der blev fremsendt til tilbudsgiverne, herunder klageren, den 19. december 2012 fremgår, at indklagede havde ændret underkriteriet»arkitektonisk udtryk«, til»arkitektur«og som delkriterium hertil anvendte»farve«,»fastgøring«og»udseende«. Hvorvidt»solcelleanlægget kan ses fra den offentlige vej«og herunder farven på anlægget vedrører direkte solcellernes ydre fremtoning (fra vejen) og dermed solcelleanlæggets»arkitektoniske udtryk«.»fastgøring: 5 10 point samlet for ballast (vægt)/ gennembrydning, gene for afvanding«vedrører imidlertid tekniske forhold snarere end solcelleanlæggets ydre fremtoning. Indklagede har derfor handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet ved at lade dette delkriterium indgå i underkriteriet»arkitektonisk udtryk«.

19 19. Efter tilbudsafgivelse og de to foreløbige tilbudsevalueringer ændrede indklagede delkriteriet»farve«fra»5 point for sorte, 3 point for blå/alu«til»5 point for sorte og for paneler, der ikke ses fra Alsvej, 3 point for blå/alu, hvis de er synlige fra Alsvej«. Der foreligger ikke oplysninger, der indikerer, at dette skete med henblik på at favorisere tilbuddene fra Eurowind Energi A/S. Indklagede har heller ikke ved korrespondancen af 16. januar 2013 forpligtet sig til at give klagerens tilbud en højere score end tilbuddene fra Eurowind Energi A/S. Påstand 2 tages derfor alene til følge i det ovenfor angivne omfang. Ad påstand 3 Det fremgår af udbudsbetingelserne, at»der i tilbuddet [skulle] indgå en opgørelse over anlæggets tilbagebetalingstid«.»tilbagebetalingstid«skulle således oplyses i tilbuddet, men det fremgår hverken udtrykkeligt eller af sammenhængen i øvrigt, at»tilbagebetalingstid«var et forhold, som ville blive vægtet ved vurderingen af, hvilket tilbud der var det økonomisk mest fordelagtige bud. Indklagede var derfor ikke berettiget til»at inddrage tilbagebetalingstid, som det sidste og afgørende kriterium«. Påstand 3 tages derfor til følge. Ad påstand 5 og 6 Henset til at indklagedes annullation af udbuddet ikke var usaglig, jf. det ad påstand 7 nedenfor anførte, er der ikke grundlag for at tillægge klageren en erstatning til dækning af mistet fortjeneste, dvs. positiv opfyldelsesinteresse. Påstand 5 og 6 tages derfor ikke til følge. Ad påstand 7 Der er ved en licitation ikke en pligt for ordregiver til at indgå kontrakt. Annullation kan således ske, med mindre annullation vil være i strid med

20 20. ligebehandlingsprincippet eller forfølger et usagligt formål. Der er på baggrund af indklagedes redegørelse for forløbet, herunder ved fremlæggelse af sagkyndig erklæring og beregninger fra Rådgivende Ingeniør Jens Christiansen ApS, ikke grundlag for at antage, at indklagede ved annullation af licitationen har handlet i strid med det udbudsretlige ligebehandlingsprincip eller i øvrigt forfulgte et usagligt formål. Påstand 7 tages derfor ikke til følge. Ad påstand 8 Klageren har ikke fremlagt dokumentation for sit tab ved at deltage i den nu annullerede licitation og har uden nærmere begrundelse blot anført, at tabet er opgjort som 1 % af tilbudssummen. Klageren har således ikke godtgjort at have afholdt de omkostninger, der kræves erstatning for, hvorfor påstanden allerede af den grund ikke tages til følge. Under hensyn til klagesagens forløb skal indklagede betale delvise sagsomkostninger til klageren. Der er herved særlig lagt vægt på, at indklagede først 4 måneder efter klagens indlevering annullerede udbuddet og på begrundelsen for annullationen. Herefter bestemmes: Ad påstand 2 Indklagede har handlet i strid med princippet om gennemsigtighed i tilbudslovens 2, stk. 3, i forbindelse med tilbudsevalueringen, idet indklagede har foretaget en åbenbar urigtig evaluering af underkriteriet»arkitektonisk udtryk«ved at foretage en vurdering af, hvorledes anlægget fastgøres (ballast/gennembrydning), uagtet dette forhold ikke vedrører det»arkitektoniske udtryk«. Ad påstand 3 Indklagede har handlet i strid med princippet om gennemsigtighed i forbindelse med tilbudsevalueringen, idet indklagede har anvendt underkriteriet»tilbagebetalingstid«, uagtet dette ikke fremgår af udbudsbetingelserne.

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013 K E N D E L S E Entreprenør Erling Jensen A/S (advokat Anders Jessen Schmidt, Skive) mod Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) 5. november 2009 K E N D E L S E Saver Comfort ApS (advokat Ole Husum, Grenå) mod Region Midtjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 K E N D E L S E Sejlstrup Entreprenørforretning A/S (advokat Torben Korsager, Århus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas (selv) Den 25. november 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018748 (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 K E N D E L S E Akso Nobels Industrial Chemicals B.V. c/o Akso Nobel Salt A/S (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020048 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 K E N D E L S E VKAREN ApS (advokat Niels Eriksen, Odense) mod Odense Kommune (advokat Majse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 K E N D E L S E Alfa Laval Nordic A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Odense Vandselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7907 (Michael Ellehauge, Palle Skaarup) 20. marts 2015 K E N D E L S E Tømrermester Hans Kirk Randers A/S (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod Norddjurs Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Universitets- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 K E N D E L S E MFI Office Solutions Ltd. (advokat Tina Braad, Århus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-7501 (Mette Langborg) 27. september 2016 K E N D E L S E Dansk Byggeri (selv) mod Region Hovedstaden (advokat Mikala Berg Dueholm, København) Ved udbudsbrev af 19. april

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012 K E N D E L S E PH-Byg Faaborg A/S (advokat Jan Hollmén Olesen, Odense) mod Faaborg Menighedsråd

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 K E N D E L S E Gorm Hansen og Søn A/S (advokat Morten Winsløv, Greve) mod 1. Ejendomsselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018395 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. januar 2010 K E N D E L S E Billetlugen A/S (advokat Andreas Christensen, København) mod Det Kongelige Teater

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 /2005-0002357 (H.P. Rosenmeier, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 23. februar 2006 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Skjern Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035456 (Mette Langborg, Birgitte Dam Kræmmergaard) 21. maj 2014 K E N D E L S E Svenningsens Maskinforretning A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Forsvarets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen, Hjørring)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Erik Stensig Poulsen) 27. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Erik Stensig Poulsen) 27. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034302 (Erik P. Bentzen, Erik Stensig Poulsen) 27. november 2013 K E N D E L S E Maxys A/S og Solid Software Development ApS (selv) mod Region Sjælland (advokat Claus

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 K E N D E L S E Ricoh Danmark A/S (advokat Troels Wenzel Østergaard, Lyngby) mod Statens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-112.109/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-112.109/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 05-112.109/ 2005-000-2378 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 22. september 2005 K E N D E L S E Vestegnens Tolke- og Rådgivningsservice ved Hawshir Ahmed

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 K E N D E L S E CG Jensen A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012 K E N D E L S E Maja Consulting smba (selv) mod VisitNordsjælland F.M.B.A (advokat Torkil Høg, København) Klageren

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere