Udgave af den KSO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgave af den 2007-02-01 KSO"

Transkript

1 af den KSO INDHOLDSFORTEGNELSE...

2 Side 2 0. GENERELT KOORDINERINGSGRUPPE FORMÅL PRØVEAFLÆGGELSE OG UDDANNELSE TILDELING AF CERTIFIKAT TILDELING AF KSO-NUMMER IKRAFTTRÆDELSESDATO SERVICEABONNEMENT KONTROL ANNULLERING AF CERTIFIKAT OG KSO-NUMMER BEHANDLING AF KLAGESAGER ØKONOMI OG ADMINISTRATION...9 A. KOORDINERINGSGRUPPENS KOMMISSORIUM...10 B. VIRKSOMHEDENS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM...11 C. REGISTRERING AF ANLÆG.12 D.KRITERIE FOR VURDERING OG OPFØLGNING AF FEJL 13 E.GODKENDELSE AF ANLÆG

3 Side 3 0. Generelt Kvalitetsikringsordningen er en frivillig ordning der omfatter installation og service inden for områderne biobrændselsanlæg, solvarme. Ordningen afløser de tidligere KSO/KSC ordninger for områderne. 1. Koordineringsgruppe en tilknyttes en koordineringsgruppe bestående af repræsentanter for Tekniq, DS Håndværk & Industri, Foreningen for Producenter af fastbrændsels Anlæg (FOFA), Dansk Solvarme Forening (DSF), El og VVS-branchens Uddannelsesnævn, Forsikring & Pension. Teknologisk institut, Center for Installation og Kalibrering, Energistyrelsen og Arbejdstilsynet deltager som observatør. Den daglige administration af ordningen varetages af sekretariatet der er placeret i Teknologisk Institut, Center for Installation og Kalibrering. Formanden vælges af koordineringsudvalget mellem udvalgets medlemmer. Koordineringsgruppens kommissorium findes i bilag A. 2. Formål ens formål er at sikre en høj standard af kvaliteten ved installation og service af biobrændselsanlæg, solvarmeanlæg samt solcelleanlæg samt via et obligatorisk tilbud til kunden om en serviceordning at tilskynde til passende vedligeholdelse af de installerede anlæg. Biobrændselsanlæg, solvarmeanlæg er ved installation og service omfattet af nærværende kvalitetssikringsordning, når følgende generelle betingelser er opfyldt: Nyinstallerede anlæg skal være typegodkendt i Danmark i henhold til gældende standarder, eller opfylde tilsvarende godkendelsesbetingelser. Typegodkendte anlæg er bl.a. beskrevet i publikationen Typegodkendte solvarmeanlæg i Danmark, Installatørvejledning. Installatører skal ved nyinstallation anvende godkendte komponenter. Oversigt over godkendte komponenter findes bl.a. på og

4 Side 4 Monteringsvejledninger fra fabrikanterne skal følges Installationen af nye anlæg, samt service på eksisterende anlæg skal være udført af en virksomhed, der er tilsluttet en. Aflevering af anlægget skal være udført af en person, der har gyldigt certifikat til installation og service af den aktuelle anlægstype. Installationsvejledningen skal være fulgt. Installatøren skal have anvendt kvalitetsikring i forbindelse med installationen af anlægget. Køberen skal ved nyinstallation være tilbudt et serviceabonnement. Derudover skal følgende specifikke betingelser være opfyldt afhængig af typen af installation Solvarme og biobrændselsanlæg Anlægget skal udføres af et firma med en af Sikkerhedsstyrelsen gyldig VVSautorisation. Solcelleanlæg Virksomheder kan tilsluttes KSO-ordningen for solcelleanlæg, som: Virksomhed der beskæftiger sig med opsætning af solcellepaneler i og på bygningers tage og facader. eller / og Virksomhed der beskæftiger sig med den el-tekniske tilslutning af solcellepaneler. KSO-registrering til opsætning af solcellepaneler Den KSO-registrerede virksomhed skal være et VVS-firma eller have tilsvarende faglig kompetence til at udføre montage og inddækning af bygningselementer ved tag- og facadegennembrud. KSO-registrering til tilslutning af solcellepaneler Den KSO-registrerede virksomhed skal have autorisation til at udføre elarbejde.

5 Side 5 KSO-certifikat Opsætningen af solcellepaneler skal foretages af montører med VVS-faglig uddannelse eller andre med relevant faglig uddannelse. Derudover skal montøren have erhvervet et personligt KSO-certifikat til opsætningen af solcellepaneler. Tilslutning af solcellepaneler skal foretages af montører med el-teknisk faglig uddannelse. Derudover skal montøren have erhvervet et personligt KSO-certifikat til tilslutning af solcellepaneler.

6 Side 6 3. Prøveaflæggelse og uddannelse De kompetencegivende prøver omfatter en skriftlig prøve af én times varighed. Prøven består af spørgsmål, der besvares ved multiple-choice. Det er tilladt at medbringe hjælpemateriale i form af de lovmæssige krav samt gældende installationsvejledninger. Den skriftlige prøve censureres af en ekstern censor. Der udbydes kurser for de, der ønsker en ajourføring inden prøveaflæggelsen. Kurserne er ikke obligatoriske, og prøveaflæggelsen kan gennemføres separat. Den kompetencegivende prøve udarbejdes af og godkendes i samarbejde med koordineringsgruppen. Prøven har samme faglige niveau og udformning, uagtet i hvilken sammenhæng den aflægges. De stillede spørgsmål veksler. Undervisningsplaner og kursusmateriale til solvarme og biobrændselskurser udarbejdes af El og VVS branchens Uddannelsesnævn og godkendes i samarbejde med koordineringsgruppen. Kursusmateriale og kursusplaner til solcellekurser udarbejdes af og godkendes i samarbejde med koordineringsudvalget. Opgaverne for KSO-sekretariatet i forbindelse med kurserne er: opretholdelse og ajourføring af registre over udstedte certifikater 4. Tildeling af certifikat Efter beståelse af den kompetencegivende prøve inden for enten bio, sol eller solceller udstedes et personligt certifikat gældende inden for det pågældende område med indehaverens navn samt et certifikatnummer. Certifikatet har en gyldighed på max 3 år, hvorefter det skal fornys. Indehaveren af certifikatet skal inden for en treårig periode forestå indrapportering af minimum to nyanlæg eller fem anlægsservice til KSO sekretariatet. Såfremt dette minimumskrav ikke opfyldes kan certifikatet ikke fornys før indehaveren har indrapporteres mindst et nyanlæg der derefter indgår i efterkontrolsystemet. Der udføres alene kontrol på anlæg udført af virksomheder der er tilsluttet KSO ordningen.

7 Side 7 5. Tildeling af KSO-nummer Virksomheder, der tilsluttes kvalitetssikringsordningen, tildeles et KSO-nummer af sekretariatet. En forudsætning for at blive tilsluttet kvalitetssikringsordningen er, at indehaveren af virksomheden, eller mindst én ansat har et gyldigt certifikat inden for et af følgende områder. (bio, sol eller solceller) Virksomheden kan kun arbejde under kvalitetsikringsordningen inden for det/de områder hvor firmaet har gyldige certifikater. En forudsætning for at blive tilsluttet kvalitetssikringsordningen er ligeledes, at virksomheden anvender et kvalitetssikringssystem som beskrevet i bilag B. 6. Ikrafttrædelsesdato Ordningen er startet den 1. november Serviceabonnement KSO-virksomheden skal tilbyde køberen af anlægget et serviceabonnement. Det er frivilligt, om køberen vil indgå en serviceaftale. Et serviceabonnement skal minimum omfatte en regelmæssig, systematisk gennemgang af anlægget, hvorunder konstaterede fejl og mangler afhjælpes. Desuden skal der foretages en funktionsprøvning af de vigtigste komponenter samt tilbud om en indregulering af anlægget. Den nærmere udformning af serviceabonnementerne er gennemført af Tekniq og DS Håndværk & Industri, og betingelserne er i overensstemmelse med gældende praksis fra tilsvarende områder. Eksempler kan downloades fra det lukkede installatørområde på ordningens hjemmeside. Koordineringsgruppen skal godkende rammerne til serviceabonnementerne samt medvirke til, at de løbende vedligeholdes.

8 Side 8 8. Kontrol Alle nyinstallerede eller servicerede anlæg udført af KSO-virksomheder indgår i registrering og stikprøvekontrol. Ved installation eller service udfyldes tjekliste med virksomhedens KSO-nummer samt certifikatnummeret gældende for den installerede anlægstype. Certifikatholderen deklarerer med sit certifikatnummer, at installationen eller service er udført i overensstemmelse med installationsvejledning for den pågældende installationstype. Registreringen af installerede eller servicerede anlæg vil fremgå af beskrivelserne i bilag C. Herved indgår anlæggene i registreringen af certifikatholderens antal afleverede anlæg. Alle registrerede anlæg vil indgå i stikprøvekontrol. gennemfører kontrollen af installerede anlæg. Der foretages løbende stikprøvekontrol af de opførte eller servicerede anlæg. Teknologisk Institut foretager udvælgelsen af anlæggene til kontrol efter retningslinier fastlagt af koordineringsgruppen. Besigtigelse af anlæg gennemføres sammen med certifikatholderen. fremsender et brev om besigtigelse på et udvalgt anlæg til virksomheden, hvor certifikatholderen er ansat. Det er virksomhedens forpligtelse, at certifikatholderen er til stede samt sikre, at der er adgang til anlægget på det pågældende tidspunkt. Ved manglende fremmøde inddrages certifikatet midlertidigt. For at få certifikatet genåbnet skal der indbetales kr ekskl. moms til sekretariatet til dækning af fornyet kontrol.. Ved kontrolbesøget udfylder kontrolinstansen en checkliste hvor certifikatindehaveren modager en kopi på stedet, og der udarbejdes ligeledes en inspektionsrapport, som efterfølgende sendes til virksomheden. De installationsmæssige forhold kontrolleres og endvidere kontrolleres det, om det obligatoriske kvalitetssikringssystem i form af tjekliste for installation eller service har været anvendt, samt om køberen har modtaget en fyldestgørende brugervejledning, og om der er blevet tilbudt et serviceabonnement. Der gives almindeligvis 14 dage til rettelse af fejl og mangler. 9. Annullering af certifikat og KSO-nummer På fejlbehæftede kontrollerede anlæg vil manglende rettelse af fejl og mangler inden for en tidsfrist på 14 dage blive betragtet som uvilje til at opfylde ordningens forpligtelser, og certifikatet vil blive inddraget. Såfremt der ved besigtigelse af anlæg foranlediget af klagesager eller ved almindelig stik-

9 Side 9 prøve konstateres grove fejl og mangler, kan certifikatet inddrages. For at få certifikatet genåbnet skal der indbetales kr ekskl. moms til sekretariatet til dækning af fornyet kontrol. Ved betydelige lovmæssige ændringer eller ligende, kan koordineringsgruppen såfremt den skønner det nødvendigt, pålægge certifikatholderne at deltage i en orienteringsdag eller ligende arrangement. Klager fra installatøren over afgørelser i forbindelse med klager fra kunden behandles i henhold til ordningens kvalitetstyringssystem procedure K Behandling af klagesager Klagesager fra kunder behandles kun ved skriftlig henvendelse til sekretariatet og kun, hvor sagen har et teknisk indhold. Endvidere må sagen ikke versere ved retslige instanser. Efter henvendelse kan der, hvis det findes nødvendigt, træffes aftale om besigtigelse af installationen. Der udarbejdes en rapport, som sendes til klager og certifikatholder. Klageren betaler ved henvendelse 1500 kr. Beløbet betales retur, såfremt klageren gives medhold. Behandling af klager over mangler, priser o.l., der beror på aftale mellem virksomhed og kunde kan ikke behandles. 11. Økonomi og administration Aktiviteter, der gennemføres som led i ordningens etablering og drift, er finansieret som brugerbetaling fra de firmaer der tilsluttes ordningen Brugerbetalingen omfatter - omkostninger til udstedelse, registrering og administration af - efterkontrol - registrering af tilsluttede virksomheder og opførte anlæg under ordningen

10 Side 10 A. Koordineringsgruppens kommissorium en tilknyttes en koordineringsgruppe bestående af repræsentanter for Tekniq, DS Håndværk & Industri, Foreningen for Producenter af fastbrændsels Anlæg (FOFA), Dansk Solvarme Forening (DSF), El og VVS-branchens Uddannelsesnævn, Forsikring & Pension. Teknologisk, Institut, center for Installation og kalibrering, Energistyrelsen og Arbejdstilsynet deltager som observatør. Koordineringsgruppen supplerer sig i det omfang den finder det nødvendigt. Koordineringsgruppen fastsætter selv sin forretningsorden. Det er koordineringsgruppen der fra sin midte vælger en formand. Der afholdes møder i den udstrækning, koordineringsgruppen finder det nødvendigt., Center for Installation og Kalibrering fungerer som sekretariat for gruppen. Det er koordineringsgruppen der hos KSO-sekretariatet bestiller de inspektioner der skal foretages på Installerede anlæg. Koordineringsgruppen kan overlade udvælgelsen af anlæg til inspektion til KSO-sekretariatet. Koordineringsgruppens kommissorium er: Godkendelse af krav til kvalitetssikringssystem Godkendelse af krav til annullering af certifikater Bestilling af inspektioner på installerede anlæg. Sikring af ajourført kursustilbud, herunder kursusindhold Fastsætter betingelserne for godkendelse af installerede anlæg Vedligeholdelse af retningslinier for ordningen Godkendelse af krav til opnåelse af certifikat, herunder fastlæggelse af fagligt niveau ved prøve, maksimalt antal fejlbesvarelser m.v. Behandling af eventuelle klagesager vedrørende KSO Vurdering af nye initiativer på baggrund af erfaringer og opnåede resultater Behandling af klager over mangler, priser o.l., der beror på aftale mellem virksomhed og kunde kan ikke behandles.

11 Side 11 B. Virksomhedens kvalitetssikringssystem En forudsætning for at blive tilsluttet kvalitetssikringsordningen er, at virksomheden anvender et kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystemet skal godkendes af koordineringsgruppen og skal minimum omfatte slutkontrol og opstart af anlægget med tilhørende afleveringsdokumentation i form af tjekliste. Tekniq og DS Håndværk & Industri har udarbejdet et standard kvalitetssikringssystem med tjeklister for installation af biobrændselskedler, Solvarmeanlæg og disse kan downloades fra det lukkede installatørområde på ordningens hjemmeside. Virksomheder, der ikke er tilknyttet en af de førnævnte organisationer, kan tilsluttes ordningen hos mod opkrævning af et administrationsgebyr svarende til de medgåede omkostninger. Disse virksomheder kan fra erhverve forlag til udformning af kvalitetstyringssystem. Kontrol af anvendelsen af kvalitetssikringssystemer vil indgå i stikprøvekontrollen, idet der ved denne skal fremlægges dokumentation for, at kvalitetssikringssystemet er korrekt anvendt.

12 Side 12 C. Registrering af anlæg Registreringen af nyinstallerede anlæg, samt anlæg hvorpå der har været udført service gennemføres på en af følgende måder: 1. Fotokopi af den udfyldte checkliste eller registreringsblanket faxes til sekretariatet der derefter indtaster data i databasen. 2. Såfremt virksomheden ikke har en telefax kan en fotokopi af den udfyldte checkliste indsendes med post til sekretariatet der derefter indtaster data i databasen. 3. Fremsendelse af med data for anlæg og kunde til KSO sekretariatet. Virksomheden fremsender ovennævnte data straks efter at anlægget er afleveret til kunden.

13 Side 13 D. Beskrivelse af kriterier for vurdering og opfølgning af fejl I forbindelse med gennemgangen af de udtagene anlæg til efterkontrol anvendes cheklisten på inspektionsrapportens side 2. I forbindelse med gennemgangen kan de enkelte punkter enten findes: 1. I orden (+). Der findes ikke fejl på anlægsdelen 2. Ikke i orden (-). Der findes fejl på anlægsdelen 3. Ej relevant. (Er ikke relevant på det udtagne anlæg findes f.eks. ikke) Følgende fejltyper medfører frakendelse af certifikatet såfremt fejlen ikke rettes i løbet af 14 dage: a. Fejl, der medfører, at anlægget ikke vil kunne bringes til at fungere. b. Fejl, der har ført til alvorlige skader på ejendommens bygningsdele. c. Fejl, der sikkerhedsmæssigt vil medføre risiko for personskade eller skade på bygningsdele. Ved afslutningen af gennemgangen af anlægget underskrives den udfyldte checkliste af certifikatindehaveren, og der udleveres en kopi til ham. Der fremsendes endvidere en inspektionsrapport til firmaet. Fejl og mangler, der er konstateret i forbindelse med efterkontrollen, skal udbedres inden 14 dage af certifikatindehaveren/kso-firmaet. Såfremt herefter ikke hører nærmere fra indehaveren af anlægget foretager sig ikke yderligere. Klager fra installatøren over afgørelser i forbindelse med efterkontrollen behandles i henhold til ordningens kvalitetstyringssystem procedure K1-1

14 Side 14 E Godkendelse af anlæg Godkendte kedler i Danmark til biobrændsel kan findes på internetsiden: Datablade for solfangere, beholdere og styringer kan findes på internetsiden: Det er endvidere således, at der for tiden er ved at blive udarbejdet en Europæisk mærkningsordning for solvarmekomponenter der opfylder betingelserne for godkendelse efter europæiske standarder. Ordningen er benævnt solarkeymark, og nærmere oplysninger kan findes på intenetsiden: Der findes for tiden ikke en egentlig godkendelsesordning for solcellekomponenter, men opmærksomheden skal henledes på, at alle eltekniske komponenter og materiel skal være CE mærket.

15

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001 Begrænset EU-udbud Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme J. nr. 82.20.00G00 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbudsbetingelser... 5 2.1 Udbyder:... 5 2.2 Den

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere