Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Beskatning af solcelleanlæg for private marts 2012

12 Beskatning af solcelleanlæg for private Disse plancher er udarbejdet til brug for private investorer i forbindelse med overvejelser om anskaffelse af solcelleanlæg. Det bemærkes, at indholdet i plancherne ikke kan stå alene, idet investeringen og den skattemæssige behandling bør gennemgås med en revisor eller anden rådgiver. Investering i solcelleanlæg Udviklingen i effektiviteten på solcelleanlæg såvel som en særlig begunstigelse i skatte- og afgiftslovgivning har de seneste år gjort det attraktivt at investere i et solcelleanlæg. Solcelleanlæg kan nu erhverves til priser, hvor tilbagebetalingsperioden er væsentlig kortere end den forventede levetid for anlæggene.

13 Nettomålerordningen En af grundene til at udbredelsen af solcelleanlæg har været i vækst de seneste år, skal hovedsageligt findes i nettomålerordningen. Nettomålerordningen betyder i praksis, at private husholdninger har mulighed for at installere et solcelleanlæg med en effekt på maksimalt 6 kw og være omfattet af ordningen, hvilket medfører, at den producerede el bliver modregnet i husstandens forbrug. Forsyningsselskabet vil således lave en nettoafregning af elforbruget overfor husejeren. Fordelen ved denne løsning er, at produktionen svarende til husstandens forbrug modregnes til den fulde afregningspris inkl. afgifter m.v. BoligJobordningen Udover nettomålerordningen har investor også mulighed for at opnå et skattemæssigt fradrag i forbindelse med investeringen. Denne mulighed kaldes i daglig tale BoligJobordningen. Efter denne ordning kan der opnås et fradrag på op til kr. pr. person og maksimalt kr. for ægtefæller/ samboende. Fradraget skal tages hos den enkelte person og kan maksimalt udgøre arbejdslønnen i forbindelse med investeringen. Fradraget kan opnås, hvis anlægget monteres på den private bolig (sommerhuse er ikke omfattet af reglen). Fradraget kan opnås på arbejdslønnen, og afhængig af anlægsudgiften vil det være muligt at anvende fradraget fuldt ud. Reglen gælder fra 1. juni 2011 og frem til og med 31. december Det bemærkes, at man ikke i alle tilfælde kan anvende BoligJobordningen. Der henvises til senere afsnit under skattemæssige forhold.

14 Investeringen I forbindelse med investeringen er der nogle særlige forhold, som man skal være opmærksom på. Vi vil i det efterfølgende fremhæve nogle af de forhold, som bør overvejes i forbindelse med investeringen. Produktion Et af de vigtigste parametre i forbindelse med vurderingen af investeringen er den forventede produktion fra anlægget. Produktionsforholdene kan være meget afhængige af husets placering, tagets hældning såvel som havens træer m.v., som kan skygge for anlægget. Afregningspris Afregningsprisen er en anden meget vigtigt parameter. Som det blev angivet tidligere i forbindelse med nettomålerordningen, modregnes produktionen i det årlige forbrug på ejendommen. Der er således ikke tale om en afregning, men en besparelse så længe produktionen ikke overstiger det årlige forbrug i husstanden. Besparelsen vil således være elprisen inkl. afgifter m.v. og vil på nuværende tidspunkt udgøre ca. 2 kr./kwh. Overstiger produktionen modsat forbruget vil den overskydende produktion blive afregnet med 0,6 kr./kwh de første 10 år og derefter 0,4 kr./kwh de efterfølgende 10 år. Da anlæggets pris i de fleste tilfælde er baseret på opnåelse af en besparelse på den totale elpris inkl. afgifter vil det ofte være mest fordelagtigt, at erhverve et anlæg, der ikke producerer mere end forbruget i husstanden.

15 Omkostninger Anvendelsen af et solcelleanlæg kan medføre ekstra omkostninger. Her er det særligt service og vedligeholdelsen, som kan udgøre væsentlige parametre. Omfanget af service og vedligeholdelse er naturligvis afhængig af anlæggets kvalitet, forventede levetid og garantiforhold, hvorfor sådanne forhold bør drøftes. Derudover vil investeringen kunne medføre meromkostninger i form af øgede betalinger til husforsikringen samt eventuelle omkostninger til rådgivere m.v. i forbindelse med opgørelsen af de årlige selvangivelser. Der gøres opmærksom på, at forsyningsselskaberne fra 2012 har ret til at opkræve et administrationsgebyr hos ejerne af solcelleanlæg. Størrelsen er ikke defineret i loven, men det forventes at udgøre i størrelsesordenen kr. årligt svarende til 1-2 øre/kwh gange med årsproduktionen. Anlæggets effekt, pris og finansiering Anlægget må maksimalt have en effekt på 6 kw for at være omfattet af nettomålerordningen. Anlæggets pris pr. producerede kwh er afgørende for tilbagebetalingstiden på anlægget. Tilbagebetalingstiden kan ligeledes blive påvirket af anlæggets kvalitet, idet et eventuelt effekttab også vil have indvirkning herpå. De vigtigste faktorer i forbindelse med valg af anlæg vil derfor være anlæggets pris i forhold til den forventede produktion sammenholdt med det forventede effekttab over levetiden. Derudover vil finansieringen have indvirkning på investeringen herunder stiftelsesomkostninger, renteprocent m.v.

16 Skattemæssige forhold Beskrivelsen af de skattemæssige forhold dækker udelukkende private forbrugere, der køber solcelleanlæg til private boliger, og som er lønmodtagere (ikke selvstændige erhvervsdrivende, eller personer med anden form for virksomhed- /udlejning). Som privatperson kan man vælge mellem 2 metoder til opgørelse af det skattepligtige resultat af solcelleanlægget; den skematiske metode og den regnskabsmæssige metode. Der kan som hovedregel ikke skiftes mellem metoderne, når der først er valgt. Der er således kun mulighed for at skifte fra den regnskabsmæssige metode til den skematiske, men ikke omvendt. Valget har virkning for alle vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energianlæg, som man ejer eller efterfølgende anskaffer. Valget er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg eller de sidste andele sælges (eller skrottes). Den regnskabsmæssige metode vil være mest fordelagtig i de fleste tilfælde på grund af skatteværdien af såvel afskrivninger som renteudgifter. Dette medfører, at hvis man f.eks. ejer en andel i en vindmølle, og har valgt den skematiske metode til opgørelse af skatten vedrørende vindmølleandelen, så er man tvunget til at bruge den skematiske metode på solcelleanlægget.

17 Den skematiske metode Ved brug af denne metode er de første kr. af indtægten skattefri. Indtægten beregnes som netto energisalg til nettet i kwh, ganget med 0,60 kr./kwh de første 10 år og 0,4 kr./kwh de næste 10 år. Det vil sige, at eget forbrug er skattefrit. Der er kun ét bundfradrag pr. person pr. år, uansat antal ejede anlæg. Overskud derudover fratrækkes 40% som et standardomkostningsfradrag, hvorefter de resterende 60% beskattes som personlig indkomst, og der skal ikke betales AM-bidrag af indtægten. En typisk dansk gennemsnitsfamilie, der anskaffer et anlæg, vil ikke have indkomster over kr. på et solcelleanlæg, og der vil således ikke være nogen skattemæssig påvirkning fra salget af el. Ved valg af den skematiske metode er der fradrag for eventuelle renteomkostninger i forbindelse med anskaffelsen med samme fradragsværdi som andre renteudgifter, ca. 32,7% (2012). Ved den skematiske metode kan man gøre brug af Bolig- Jobordningen. Den regnskabsmæssige metode Ved brug af den regnskabsmæssige metode er det via de lempelige skatteregler muligt at behandle anlægget efter samme regler, som virksomheder bruger for opgørelse og afskrivning af driftsmidler. Det er muligt, at anvende reglerne i virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen eller de almindelige skatteregler. Dette er blevet gjort muligt, selvom solcelleanlægget via eget brug ellers vil blive betragtet som et blandet benyttet aktiv. Isoleret set er det skattemæssigt mest fordelagtigt at anvende virksomhedsordningen som beskatningsform. Men hvis der udelukkende investeres i et solcelleanlæg, og anlægget er det eneste, der indgår i virksomhedsordningen, vil omkostningen og de administrative krav måske ikke stå mål med den skattemæssige fordel, idet reglerne øger kravet til bogholderi og regnskab. Anvendelsen af virksomhedsordningen vil således ikke nærmere blive beskrevet, og det anbefales, at man kontakter en skatterådgiver for en nærmere vurdering af anvendelsen af dette regelsæt.

18 Den regnskabsmæssige metode, fortsat For private ejere af en ejendom, hvor der monteres et solcelleanlæg gælder følgende ved valg af den regnskabsmæssige metode : 1. Den udvidede selvangivelse skal anvendes. 5. Renteudgiften til lånet kan fratrækkes på selvangivelsen i lighed med øvrige renteomkostninger. 2. Indtægten til beskatning beregnes ved at gange årsproduktionen i kwh med 0,60 kr./kwh de første 10 år, de næste 10 år ganger man med 0,40 kr./kwh. 3. Modsat den skematiske ordning fratrækkes alle afholdte driftsomkostninger, herunder udgifter til service og vedligeholdelse, forsikringer samt administration m.v. 4. Der kan afskrives med op til 25% årligt på anskaffelsessummen efter saldometoden. Med saldometoden menes, at man afskriver 25% af restværdien det foregående år. Bemærk at denne regel kun gælder, hvis anlægget monteres på montagestativer på taget eller på jorden. Er anlægget integreret i taget, bliver anlægget kategoriseret som en del af ejendommen, og er ikke afskrivningsberettiget, da der ikke kan afskrives på boligejendomme. 6. BoligJobordningen kan ikke anvendes. 7. Når huset sælges på et senere tidspunkt, og man opnår en højere salgspris, fordi man har solgt solcelleanlægget sammen med huset, beskattes en evt. merværdi, man har fået for huset. Fordelingen af salgssummen sker i forbindelse med salget på grund, ejendom og solcelleanlæg og skal fremgå af salgsaftalen eller skødet. Vi anbefaler, at en rådgiver gennemgår de private forhold, inden man investerer. Det bemærkes dog, at der ikke er et krav at anvende rådgivere til udfyldelse af selvangivelsen. Man skal blot beslutte sig med hensyn til valg af én af de to metoder, som er omtalt ovenfor, inden man skal udfylde selvangivelsen for det år, hvori man har fået monteret anlægget.

19 Skattebesparelse Valget af skattemetode er afgørende for den samlede vurdering af investeringen. Det er derfor vigtigt, at man som investor får valgt den rigtige ordning fra start. Dette er særlig vigtigt, da valget af ordning kan være bindende i hele anlæggets ejertid. Ved den skematiske metode vil renteudgifterne skattemæssigt blive beskattet som kapitalindkomst, som har en fradragsværdi som andre renteudgifter på ca. 32,7% (2012). Ved den regnskabsmæssige metode vil driftsresultatet af solcelleanlægget omfattende indtægter til beskatning med fradrag af driftsudgifter og skattemæssige afskrivninger blive beskattet som personlig indkomst med en skatteprocent på op til 52,2% (2012), mens renteudgifterne ligesom den ved skematiske metode vil være kapitalindkomst, medmindre virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen anvendes.

20 Eksempel: Forudsætninger: Anlægsinvestering kr. BoligJobfradrag kr. Årlig produktion kwh Årligt forbrug kwh Driftsudgifter/år 500 kr. Renteudgifter pr. år kr. Skatteyder betaler topskat og har negativ kapitalindkomst Beskatning i år 1 Skematisk metode Regnskabsmæssig metode Eget forbrug kwh x 0,6 kr Salg til forsyningsselskab kwh x 0,6 kr Indtægter Driftsomkostninger Bundfradrag maksimalt svarende til indtægter Skattemæssig e afskrivninger, 25% af kr Til beskatning personlig indkomst Renteudgifter Til beskatning kapitalindkomst BoligJobfradrag (kan kun opnås i investeringsåret) Til beskatning ligningsmæssige fradrag Skattebesparelse i år 1 Personlig indkomst, 52,2% fradragsværdi Kapitalindkomst, 32,7% fradragsværdi Ligningsmæssig fradrag, 32,7% fradragsværdi (engangsbeløb) I alt

21 Konklusion og afslutning Som det fremgår af ovenstående vil det i langt de fleste tilfælde for en dansk familie (der betaler topskat) med et årligt forbrug på kwh og en produktion på kwh i år 1 være mest fordelagtigt at anvende den regnskabsmæssige metode. Dette vil også gælde i de efterfølgende år. Baggrunden for denne konklusion er, at der ved den regnskabsmæssige metode opnås fradrag for anlægsinvesteringen gennem skattemæssige afskrivninger over 8-10 år i den personlige indkomst. Dette fradrag kan have en skattemæssig værdi op til 52,2% (2012). Henvendelse Henvendelse vedrørende dette notat kan ske til Jan Bunk Harbo Larsen PwC Trekantområdet T:

22 Disclaimer Nærværende notat er udarbejdet af PwC på foranledning af Solar Danmark A/S. Notatet må kun udleveres til kunder eller potentielle kunder og samarbejdspartnere hos Solar Danmark A/S i forbindelse med overvejelser om køb af et solcelleanlæg, og notatet eller dele heraf må under ingen omstændigheder videregives eller på nogen som helst måde offentliggøres af modtageren af notatet. Oplysningerne i nærværende notat er kun beregnet til at give modtageren af notatet en generel vejledning i forhold af interesse til eget brug. På grund af jævnlige ændringer i gældende regler og praksis kan der forekomme ændringer i forhold til den generelle beskrivelse i notatet. Derfor videregives oplysningerne i notatet ud fra den forståelse, som PwC har på udarbejdelsestidspunktet, samt at PwC ved notatet ikke yder juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning eller tjenesteydelse. Endelig gøres opmærksom på, at brugen og virkningen af gældende regler og praksis kan variere meget på grundlag af specifikke forhold og fakta. Oplysningerne kan derfor ikke anvendes som erstatning for rådgivning fra revisorer, skatterådgivere eller andre rådgivere. Før der træffes nogen beslutninger eller forholdsregler, bør De som modtager af notatet rådføre Dem med en rådgiver eventuelt fra PwC. Selvom vi på alle måder har forsøgt at sikre, at de oplysninger, som er indeholdt i notatet, er indhentet fra pålidelige kilder, er PwC ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser eller for de resultater, som opnås ved brug af oplysningerne. Alle oplysninger i notatet er anført, som de foreligger uden nogen garanti for fuldstændighed, nøjagtighed, rettidighed eller for de resultater som opnås ved brug af oplysningerne og uden nogen form for garantiforpligtelse - udtrykkelig eller implicit - herunder men ikke begrænsende sig til, garantiforpligtelse vedrørende præstation, salgbarhed og brugbarhed til et specielt formål. PwC, dets interessentskaber eller selskaber, eller dets partnere, agenter eller ansatte kan på ingen måde blive holdt ansvarlig over for Dem som modtager af notatet eller andre for beslutninger eller forholdsregler, der er truffet på grundlag af oplysninger i dette notat eller for nogen indirekte, specielle eller lignende skader, selvom om muligheden for sådanne skader er blevet oplyst.

23 ABB string inverter design and grid connection Enclosure PV + Main board L PV _ String fuses Surge protection DC switch EMI filter Inverter LCL filter AC disconnects EMI filter N PE Control and monitoring Control board Programmable relay output I2I link Monitoring interface Control unit Status LEDs Technical data and types Type code PVS300-TL-3300W-2 PVS300-TL-4000W-2 PVS300-TL-4600W-2 PVS300-TL-6000W-2 PVS300-TL-8000W kw 4.0 kw 4.6 kw 6.0 kw 8.0 kw Dimensions and weight Width / Height / Depth, mm W 392 / H 581 / D 242 Weight appr Protection Ground fault monitoring Grid monitoring with anti-islanding Residual current detection (RCD) DC power switch DC string fuses 4) DC reverse polarity AC short circuit Overload Over temperature 5) Replaceable surge protection device Protection class 6) Overvoltage category 7) User interface and communications Control unit type Control unit interface Inverter to inverter (I2I) communication Inverter to inverter interface Three phase configuration and monitoring Status LEDs Electrically isolated relay output Remote monitoring Monitoring interface Monitoring protocols Product compliance Safety Grid compliance CE 4) PV fuses 12A delivered with inverter 5) By output power limitation 6) By IEC ) By EN Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Class I Category III Detachable with graphical display and keypad EIA-485 Yes EIA-485 Yes, with I2I link Yes Yes, user programmable function Yes, with accessories EIA-485 Modbus RTU / Ethernet, with accessories According to EN50178:1997 and EN :2010 According to VDE V :2006-2, UTE C CE conformity according to LVD 2006/95/EC and EMCD 2004/108/EC Product flyer for PVS300 ABB solar inverters 3

24 Hyundai Solar Module Black-Black MG-Series Multi-crystalline Type HiS-M225MG(BK) HiS-M230MG(BK) HiS-M235MG(BK) HiS-M240MG(BK) Mono-crystalline Type HiS-S240MG(BK) HiS-S245MG(BK) Mechanical Characteristics Dimensions Weight Solar cells Output cables Junction box Bypass diodes 983 mm (38.7 ) (W) 1645 mm (64.76 ) (L) 35 mm (1.38 ) (H) Approx kg (41.9 Ibs) 60 cells in series (6 10 matrix) 4 mm2 (12AWG) cables with polarized weatherproof connectors, IEC certified (UL listed), Length 1.0 m (39.4 ) IP65, weatherproof, IEC certified (UL listed) 3 bypass diodes to prevent power decrease by partial shade Construction Front : High transmission low-iron tempered glass, 3.2 mm (0.126 ) Encapsulant : EVA Back Sheet : Weatherproof film (Black) Frame Clear anodized aluminum alloy type 6063 (Black) High Quality IEC (Ed.2) and IEC by TÜV Rheinland UL listed (UL 1703), Class C Fire Rating Output power tolerance +3/-0% ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004 Certified Advanced Mechanical Test (5,400 Pa) Passed (IEC) /Mechanical Load Test (40 lbs/ft2) Passed (UL) Fast and Inexpensive Mounting Delivered ready for connection Pre-confectioned cables IEC (UL) certified and weatherproof connectors Integrated bypass diodes Limited Warranty 10 years for product defect 10 years for 90% of warranted min. power 25 years for 80% of warranted min. power Qualified, IEC Safety tested, IEC Periodic inspection Important Notice on Warranty The warranties apply only to the PV modules with Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.'s logo (shown below) and product serial number on it.

25 Electrical Characteristics Multi-crystalline Type HiS-M MG Nominal output (Pmpp) W Voltage at Pmax (Vmpp) V Current at Pmax (Impp) A Open circuit voltage (Voc) V Short circuit current (Isc) A Output tolerance % +3/-0 No. of cells & connections pcs 60 in series Cell type - 6 Multi-crystalline silicon Module efficiency % Temperature coefficient of Pmpp %/K Temperature coefficient of Voc %/K Temperature coefficient of Isc %/K All data at STC (Standard Test Conditions). Above data may be changed without prior notice. Mono-crystalline Type HiS-S MG Nominal output (Pmpp) W Voltage at Pmax (Vmpp) V Current at Pmax (Impp) A Open circuit voltage (Voc) V Short circuit current (Isc) A Output tolerance % +3/-0 No. of cells & connections pcs 60 in series Cell type - 6 Mono-crystalline silicon Module efficiency % Temperature coefficient of Pmpp %/K Temperature coefficient of Voc %/K Temperature coefficient of Isc %/K All data at STC (Standard Test Conditions). Above data may be changed without prior notice. Module Diagram I-V Curves (unit : mm, inch) 4(0.16 ) 4 Ø7 SLOT THRU Current [A] (0.31 ) (64.76 ) 983(38.70 ) B 550.5(21.67 ) A ( ) 1,000mm(39.37 ) 4mm 2 CABLE & CONNECTOR GROUND MARK 4 X Ø4.2 GROUND HOLE 939(36.97 ) (+) 1,000mm(39.37 ) 4mm 2 CABLE & CONNECTOR C C 362.5(14.27 ) 800(31.49 ) 60(2.4 ) 245.5(9.66 ) 19.5(0.77 ) 8.5(0.33 ) 16.6(0.65 ) 11(0.43 ) 35(1.38 ) 30(1.38 ) 1.8(0.07 ) Incid. Irrad = 1000 W/m 2 Operating Cell Temp = 5 ºC Operating Cell Temp = 25 ºC Operating Cell Temp = 45 ºC Operating Cell Temp = 65 ºC Current [A] 10 Incid. Irrad = 1100 W/m 2 9 Incid. Irrad = 1000 W/m 2 8 Incid. Irrad = 900 W/m 2 7 Incid. Irrad = 800 W/m 2 6 Incid. Irrad = 700 W/m Cell temp. = 25 ºC Voltage [V] Voltage [V] Installation Safety Guide Only qualified personnel should install or perform maintenance. Be aware of dangerous high DC voltage. Do not damage or scratch the rear surface of the module. Do not handle or install modules when they are wet. Nominal Operating Cell Temperature 46 C ± 2 Operating Temperature C Maximum System Voltage Maximum Reverse Current DC 1,000 V (IEC) DC 600 V (UL) 15 A Sales & Marketing 140-2, Gye-dong, Jongno-gu, Seoul, Korea Tel: , 8405, 8406 Fax: Latest Update: November 2011

26 BLUE ENERGY ER FOR FREMTIDENS INSTALLATØR Solar.dk/Blueenergy

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms Indeholder komplet system: Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg Kr. 71.400,- inkl. moms 12 stk 250 W Monocrystalinske Full Black Solpaneler (ca.20m 2 ) 1 stk Dansk godkendt 3000 W Inverter Diskret Full

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms Indeholder komplet system: Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg Kr. 71.400,- inkl. moms 12 stk 250 W Monocrystalinske Full Black Solpaneler (ca.20m 2 ) 1 stk Dansk godkendt 3000 W Inverter Diskret Full

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Indledning Dette notat omhandler de skattemæssige regler i forbindelse med personers investeringer i solcelleanlæg. Reglerne er dog som udgangspunkt de samme for øvrige Vedvarende

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning

SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning SolCell - Dansk Solenergi Int. - tagintegrerede solceller med - Unik montage løsning Nu kan du producer din egen el, uden at gå på kompromis med din bolig s arkitektoniske udtryk Integreret i Linea Integreret

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

20 12 2011 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1

20 12 2011 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1 Solarglas A/S SolarGlas A/S Bautavej 1D Bautavej 1D 8210 Århus V DK 8210 Århus V Tel: +45 7020 8100 Projektnummer: 001 info@solarglas.dk Systembeskrivelse: Standard 6,44kWp Http://www.solarglas.dk Retning:

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

27 02 2012 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1

27 02 2012 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1 Jan Ølsted SolarGlas A/S Køgemstervej 4 Bautavej 1D 3400 Hillerød DK 8210 Århus V Tel: +45 7020 8100 Projektnummer: 001 info@solarglas.dk Systembeskrivelse: Standard 5,76kWp Http://www.solarglas.dk Retning:

Læs mere

27 02 2012 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1

27 02 2012 2011 SolarGlas A/S www.solarglas.dk Side 1 Jan Ølsted SolarGlas A/S Køgemstervej 4 Bautavej 1D 3400 Hillerød DK 8210 Århus V Tel: +45 7020 8100 Projektnummer: 001 info@solarglas.dk Systembeskrivelse: Standard 5,76kWp Http://www.solarglas.dk Retning:

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde Plan for aftenens arrangement VELKOMST 19:30 19:40 NRGi / EL:CON Introduktion til solceller 19:40 20:00 BRF Finansieringsmuligheder 20:00-20:20 NRGi / EL:CON Afskrivninger Fradragsregler

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) E erfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat / FCL Den 26. november 2012 Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk BL - Danmarks Almene

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

SOLCELLER PÅ SCANDINAVIAN CENTER

SOLCELLER PÅ SCANDINAVIAN CENTER SOLCELLER PÅ SCANDINAVIAN CENTER BACHELORPROJEKT 2013 - BILAGSBLAD Indholdsfortegnelse Bilag 1 Konstanter til beregning af solcelleteori... 3 Bilag 2 Danfoss rapport forsøg 3 azimuth 160... 5 Bilag 3 PVsyst

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Nettilslutning af elproducerende anlæg med fokus på mikroanlæg Energinet 19-06-2012 Danskerne

Læs mere

Saphire Power Systems

Saphire Power Systems Saphire Power Systems System Sommer 6000 Masser af solstrøm til at dække 4 personers elforbrug Vælg mellem de elegante blåsorte "Blue Diamond" eller sorte "Black Diamond" solceller. Begge med sort baggrund

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE WWW.KNSB.DK. KN XHD 190 & 250 watt monokrystallinsk solcelle panel S. 04. SOLIVIA - solcellevekselretter S. 07

INDHOLDSFORTEGNELSE WWW.KNSB.DK. KN XHD 190 & 250 watt monokrystallinsk solcelle panel S. 04. SOLIVIA - solcellevekselretter S. 07 SOLCELLER INDHOLDSFORTEGNELSE KN XHD 190 & 250 watt monokrystallinsk solcelle panel S. 04 SOLIVIA - solcellevekselretter S. 07 Inverter Delta Solivia G4-2,5 kw S. 08 Inverter Delta Solivia G4 3 kw S. 10

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Frank Larsen Skattechef 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Værnsreglen i VSL 1 stk. 2 Hvad var den oprindelige begrundelse?

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere