Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Beskatning af solcelleanlæg for private marts 2012

12 Beskatning af solcelleanlæg for private Disse plancher er udarbejdet til brug for private investorer i forbindelse med overvejelser om anskaffelse af solcelleanlæg. Det bemærkes, at indholdet i plancherne ikke kan stå alene, idet investeringen og den skattemæssige behandling bør gennemgås med en revisor eller anden rådgiver. Investering i solcelleanlæg Udviklingen i effektiviteten på solcelleanlæg såvel som en særlig begunstigelse i skatte- og afgiftslovgivning har de seneste år gjort det attraktivt at investere i et solcelleanlæg. Solcelleanlæg kan nu erhverves til priser, hvor tilbagebetalingsperioden er væsentlig kortere end den forventede levetid for anlæggene.

13 Nettomålerordningen En af grundene til at udbredelsen af solcelleanlæg har været i vækst de seneste år, skal hovedsageligt findes i nettomålerordningen. Nettomålerordningen betyder i praksis, at private husholdninger har mulighed for at installere et solcelleanlæg med en effekt på maksimalt 6 kw og være omfattet af ordningen, hvilket medfører, at den producerede el bliver modregnet i husstandens forbrug. Forsyningsselskabet vil således lave en nettoafregning af elforbruget overfor husejeren. Fordelen ved denne løsning er, at produktionen svarende til husstandens forbrug modregnes til den fulde afregningspris inkl. afgifter m.v. BoligJobordningen Udover nettomålerordningen har investor også mulighed for at opnå et skattemæssigt fradrag i forbindelse med investeringen. Denne mulighed kaldes i daglig tale BoligJobordningen. Efter denne ordning kan der opnås et fradrag på op til kr. pr. person og maksimalt kr. for ægtefæller/ samboende. Fradraget skal tages hos den enkelte person og kan maksimalt udgøre arbejdslønnen i forbindelse med investeringen. Fradraget kan opnås, hvis anlægget monteres på den private bolig (sommerhuse er ikke omfattet af reglen). Fradraget kan opnås på arbejdslønnen, og afhængig af anlægsudgiften vil det være muligt at anvende fradraget fuldt ud. Reglen gælder fra 1. juni 2011 og frem til og med 31. december Det bemærkes, at man ikke i alle tilfælde kan anvende BoligJobordningen. Der henvises til senere afsnit under skattemæssige forhold.

14 Investeringen I forbindelse med investeringen er der nogle særlige forhold, som man skal være opmærksom på. Vi vil i det efterfølgende fremhæve nogle af de forhold, som bør overvejes i forbindelse med investeringen. Produktion Et af de vigtigste parametre i forbindelse med vurderingen af investeringen er den forventede produktion fra anlægget. Produktionsforholdene kan være meget afhængige af husets placering, tagets hældning såvel som havens træer m.v., som kan skygge for anlægget. Afregningspris Afregningsprisen er en anden meget vigtigt parameter. Som det blev angivet tidligere i forbindelse med nettomålerordningen, modregnes produktionen i det årlige forbrug på ejendommen. Der er således ikke tale om en afregning, men en besparelse så længe produktionen ikke overstiger det årlige forbrug i husstanden. Besparelsen vil således være elprisen inkl. afgifter m.v. og vil på nuværende tidspunkt udgøre ca. 2 kr./kwh. Overstiger produktionen modsat forbruget vil den overskydende produktion blive afregnet med 0,6 kr./kwh de første 10 år og derefter 0,4 kr./kwh de efterfølgende 10 år. Da anlæggets pris i de fleste tilfælde er baseret på opnåelse af en besparelse på den totale elpris inkl. afgifter vil det ofte være mest fordelagtigt, at erhverve et anlæg, der ikke producerer mere end forbruget i husstanden.

15 Omkostninger Anvendelsen af et solcelleanlæg kan medføre ekstra omkostninger. Her er det særligt service og vedligeholdelsen, som kan udgøre væsentlige parametre. Omfanget af service og vedligeholdelse er naturligvis afhængig af anlæggets kvalitet, forventede levetid og garantiforhold, hvorfor sådanne forhold bør drøftes. Derudover vil investeringen kunne medføre meromkostninger i form af øgede betalinger til husforsikringen samt eventuelle omkostninger til rådgivere m.v. i forbindelse med opgørelsen af de årlige selvangivelser. Der gøres opmærksom på, at forsyningsselskaberne fra 2012 har ret til at opkræve et administrationsgebyr hos ejerne af solcelleanlæg. Størrelsen er ikke defineret i loven, men det forventes at udgøre i størrelsesordenen kr. årligt svarende til 1-2 øre/kwh gange med årsproduktionen. Anlæggets effekt, pris og finansiering Anlægget må maksimalt have en effekt på 6 kw for at være omfattet af nettomålerordningen. Anlæggets pris pr. producerede kwh er afgørende for tilbagebetalingstiden på anlægget. Tilbagebetalingstiden kan ligeledes blive påvirket af anlæggets kvalitet, idet et eventuelt effekttab også vil have indvirkning herpå. De vigtigste faktorer i forbindelse med valg af anlæg vil derfor være anlæggets pris i forhold til den forventede produktion sammenholdt med det forventede effekttab over levetiden. Derudover vil finansieringen have indvirkning på investeringen herunder stiftelsesomkostninger, renteprocent m.v.

16 Skattemæssige forhold Beskrivelsen af de skattemæssige forhold dækker udelukkende private forbrugere, der køber solcelleanlæg til private boliger, og som er lønmodtagere (ikke selvstændige erhvervsdrivende, eller personer med anden form for virksomhed- /udlejning). Som privatperson kan man vælge mellem 2 metoder til opgørelse af det skattepligtige resultat af solcelleanlægget; den skematiske metode og den regnskabsmæssige metode. Der kan som hovedregel ikke skiftes mellem metoderne, når der først er valgt. Der er således kun mulighed for at skifte fra den regnskabsmæssige metode til den skematiske, men ikke omvendt. Valget har virkning for alle vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energianlæg, som man ejer eller efterfølgende anskaffer. Valget er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg eller de sidste andele sælges (eller skrottes). Den regnskabsmæssige metode vil være mest fordelagtig i de fleste tilfælde på grund af skatteværdien af såvel afskrivninger som renteudgifter. Dette medfører, at hvis man f.eks. ejer en andel i en vindmølle, og har valgt den skematiske metode til opgørelse af skatten vedrørende vindmølleandelen, så er man tvunget til at bruge den skematiske metode på solcelleanlægget.

17 Den skematiske metode Ved brug af denne metode er de første kr. af indtægten skattefri. Indtægten beregnes som netto energisalg til nettet i kwh, ganget med 0,60 kr./kwh de første 10 år og 0,4 kr./kwh de næste 10 år. Det vil sige, at eget forbrug er skattefrit. Der er kun ét bundfradrag pr. person pr. år, uansat antal ejede anlæg. Overskud derudover fratrækkes 40% som et standardomkostningsfradrag, hvorefter de resterende 60% beskattes som personlig indkomst, og der skal ikke betales AM-bidrag af indtægten. En typisk dansk gennemsnitsfamilie, der anskaffer et anlæg, vil ikke have indkomster over kr. på et solcelleanlæg, og der vil således ikke være nogen skattemæssig påvirkning fra salget af el. Ved valg af den skematiske metode er der fradrag for eventuelle renteomkostninger i forbindelse med anskaffelsen med samme fradragsværdi som andre renteudgifter, ca. 32,7% (2012). Ved den skematiske metode kan man gøre brug af Bolig- Jobordningen. Den regnskabsmæssige metode Ved brug af den regnskabsmæssige metode er det via de lempelige skatteregler muligt at behandle anlægget efter samme regler, som virksomheder bruger for opgørelse og afskrivning af driftsmidler. Det er muligt, at anvende reglerne i virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen eller de almindelige skatteregler. Dette er blevet gjort muligt, selvom solcelleanlægget via eget brug ellers vil blive betragtet som et blandet benyttet aktiv. Isoleret set er det skattemæssigt mest fordelagtigt at anvende virksomhedsordningen som beskatningsform. Men hvis der udelukkende investeres i et solcelleanlæg, og anlægget er det eneste, der indgår i virksomhedsordningen, vil omkostningen og de administrative krav måske ikke stå mål med den skattemæssige fordel, idet reglerne øger kravet til bogholderi og regnskab. Anvendelsen af virksomhedsordningen vil således ikke nærmere blive beskrevet, og det anbefales, at man kontakter en skatterådgiver for en nærmere vurdering af anvendelsen af dette regelsæt.

18 Den regnskabsmæssige metode, fortsat For private ejere af en ejendom, hvor der monteres et solcelleanlæg gælder følgende ved valg af den regnskabsmæssige metode : 1. Den udvidede selvangivelse skal anvendes. 5. Renteudgiften til lånet kan fratrækkes på selvangivelsen i lighed med øvrige renteomkostninger. 2. Indtægten til beskatning beregnes ved at gange årsproduktionen i kwh med 0,60 kr./kwh de første 10 år, de næste 10 år ganger man med 0,40 kr./kwh. 3. Modsat den skematiske ordning fratrækkes alle afholdte driftsomkostninger, herunder udgifter til service og vedligeholdelse, forsikringer samt administration m.v. 4. Der kan afskrives med op til 25% årligt på anskaffelsessummen efter saldometoden. Med saldometoden menes, at man afskriver 25% af restværdien det foregående år. Bemærk at denne regel kun gælder, hvis anlægget monteres på montagestativer på taget eller på jorden. Er anlægget integreret i taget, bliver anlægget kategoriseret som en del af ejendommen, og er ikke afskrivningsberettiget, da der ikke kan afskrives på boligejendomme. 6. BoligJobordningen kan ikke anvendes. 7. Når huset sælges på et senere tidspunkt, og man opnår en højere salgspris, fordi man har solgt solcelleanlægget sammen med huset, beskattes en evt. merværdi, man har fået for huset. Fordelingen af salgssummen sker i forbindelse med salget på grund, ejendom og solcelleanlæg og skal fremgå af salgsaftalen eller skødet. Vi anbefaler, at en rådgiver gennemgår de private forhold, inden man investerer. Det bemærkes dog, at der ikke er et krav at anvende rådgivere til udfyldelse af selvangivelsen. Man skal blot beslutte sig med hensyn til valg af én af de to metoder, som er omtalt ovenfor, inden man skal udfylde selvangivelsen for det år, hvori man har fået monteret anlægget.

19 Skattebesparelse Valget af skattemetode er afgørende for den samlede vurdering af investeringen. Det er derfor vigtigt, at man som investor får valgt den rigtige ordning fra start. Dette er særlig vigtigt, da valget af ordning kan være bindende i hele anlæggets ejertid. Ved den skematiske metode vil renteudgifterne skattemæssigt blive beskattet som kapitalindkomst, som har en fradragsværdi som andre renteudgifter på ca. 32,7% (2012). Ved den regnskabsmæssige metode vil driftsresultatet af solcelleanlægget omfattende indtægter til beskatning med fradrag af driftsudgifter og skattemæssige afskrivninger blive beskattet som personlig indkomst med en skatteprocent på op til 52,2% (2012), mens renteudgifterne ligesom den ved skematiske metode vil være kapitalindkomst, medmindre virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen anvendes.

20 Eksempel: Forudsætninger: Anlægsinvestering kr. BoligJobfradrag kr. Årlig produktion kwh Årligt forbrug kwh Driftsudgifter/år 500 kr. Renteudgifter pr. år kr. Skatteyder betaler topskat og har negativ kapitalindkomst Beskatning i år 1 Skematisk metode Regnskabsmæssig metode Eget forbrug kwh x 0,6 kr Salg til forsyningsselskab kwh x 0,6 kr Indtægter Driftsomkostninger Bundfradrag maksimalt svarende til indtægter Skattemæssig e afskrivninger, 25% af kr Til beskatning personlig indkomst Renteudgifter Til beskatning kapitalindkomst BoligJobfradrag (kan kun opnås i investeringsåret) Til beskatning ligningsmæssige fradrag Skattebesparelse i år 1 Personlig indkomst, 52,2% fradragsværdi Kapitalindkomst, 32,7% fradragsværdi Ligningsmæssig fradrag, 32,7% fradragsværdi (engangsbeløb) I alt

21 Konklusion og afslutning Som det fremgår af ovenstående vil det i langt de fleste tilfælde for en dansk familie (der betaler topskat) med et årligt forbrug på kwh og en produktion på kwh i år 1 være mest fordelagtigt at anvende den regnskabsmæssige metode. Dette vil også gælde i de efterfølgende år. Baggrunden for denne konklusion er, at der ved den regnskabsmæssige metode opnås fradrag for anlægsinvesteringen gennem skattemæssige afskrivninger over 8-10 år i den personlige indkomst. Dette fradrag kan have en skattemæssig værdi op til 52,2% (2012). Henvendelse Henvendelse vedrørende dette notat kan ske til Jan Bunk Harbo Larsen PwC Trekantområdet T:

22 Disclaimer Nærværende notat er udarbejdet af PwC på foranledning af Solar Danmark A/S. Notatet må kun udleveres til kunder eller potentielle kunder og samarbejdspartnere hos Solar Danmark A/S i forbindelse med overvejelser om køb af et solcelleanlæg, og notatet eller dele heraf må under ingen omstændigheder videregives eller på nogen som helst måde offentliggøres af modtageren af notatet. Oplysningerne i nærværende notat er kun beregnet til at give modtageren af notatet en generel vejledning i forhold af interesse til eget brug. På grund af jævnlige ændringer i gældende regler og praksis kan der forekomme ændringer i forhold til den generelle beskrivelse i notatet. Derfor videregives oplysningerne i notatet ud fra den forståelse, som PwC har på udarbejdelsestidspunktet, samt at PwC ved notatet ikke yder juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning eller tjenesteydelse. Endelig gøres opmærksom på, at brugen og virkningen af gældende regler og praksis kan variere meget på grundlag af specifikke forhold og fakta. Oplysningerne kan derfor ikke anvendes som erstatning for rådgivning fra revisorer, skatterådgivere eller andre rådgivere. Før der træffes nogen beslutninger eller forholdsregler, bør De som modtager af notatet rådføre Dem med en rådgiver eventuelt fra PwC. Selvom vi på alle måder har forsøgt at sikre, at de oplysninger, som er indeholdt i notatet, er indhentet fra pålidelige kilder, er PwC ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser eller for de resultater, som opnås ved brug af oplysningerne. Alle oplysninger i notatet er anført, som de foreligger uden nogen garanti for fuldstændighed, nøjagtighed, rettidighed eller for de resultater som opnås ved brug af oplysningerne og uden nogen form for garantiforpligtelse - udtrykkelig eller implicit - herunder men ikke begrænsende sig til, garantiforpligtelse vedrørende præstation, salgbarhed og brugbarhed til et specielt formål. PwC, dets interessentskaber eller selskaber, eller dets partnere, agenter eller ansatte kan på ingen måde blive holdt ansvarlig over for Dem som modtager af notatet eller andre for beslutninger eller forholdsregler, der er truffet på grundlag af oplysninger i dette notat eller for nogen indirekte, specielle eller lignende skader, selvom om muligheden for sådanne skader er blevet oplyst.

23 ABB string inverter design and grid connection Enclosure PV + Main board L PV _ String fuses Surge protection DC switch EMI filter Inverter LCL filter AC disconnects EMI filter N PE Control and monitoring Control board Programmable relay output I2I link Monitoring interface Control unit Status LEDs Technical data and types Type code PVS300-TL-3300W-2 PVS300-TL-4000W-2 PVS300-TL-4600W-2 PVS300-TL-6000W-2 PVS300-TL-8000W kw 4.0 kw 4.6 kw 6.0 kw 8.0 kw Dimensions and weight Width / Height / Depth, mm W 392 / H 581 / D 242 Weight appr Protection Ground fault monitoring Grid monitoring with anti-islanding Residual current detection (RCD) DC power switch DC string fuses 4) DC reverse polarity AC short circuit Overload Over temperature 5) Replaceable surge protection device Protection class 6) Overvoltage category 7) User interface and communications Control unit type Control unit interface Inverter to inverter (I2I) communication Inverter to inverter interface Three phase configuration and monitoring Status LEDs Electrically isolated relay output Remote monitoring Monitoring interface Monitoring protocols Product compliance Safety Grid compliance CE 4) PV fuses 12A delivered with inverter 5) By output power limitation 6) By IEC ) By EN Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Class I Category III Detachable with graphical display and keypad EIA-485 Yes EIA-485 Yes, with I2I link Yes Yes, user programmable function Yes, with accessories EIA-485 Modbus RTU / Ethernet, with accessories According to EN50178:1997 and EN :2010 According to VDE V :2006-2, UTE C CE conformity according to LVD 2006/95/EC and EMCD 2004/108/EC Product flyer for PVS300 ABB solar inverters 3

24 Hyundai Solar Module Black-Black MG-Series Multi-crystalline Type HiS-M225MG(BK) HiS-M230MG(BK) HiS-M235MG(BK) HiS-M240MG(BK) Mono-crystalline Type HiS-S240MG(BK) HiS-S245MG(BK) Mechanical Characteristics Dimensions Weight Solar cells Output cables Junction box Bypass diodes 983 mm (38.7 ) (W) 1645 mm (64.76 ) (L) 35 mm (1.38 ) (H) Approx kg (41.9 Ibs) 60 cells in series (6 10 matrix) 4 mm2 (12AWG) cables with polarized weatherproof connectors, IEC certified (UL listed), Length 1.0 m (39.4 ) IP65, weatherproof, IEC certified (UL listed) 3 bypass diodes to prevent power decrease by partial shade Construction Front : High transmission low-iron tempered glass, 3.2 mm (0.126 ) Encapsulant : EVA Back Sheet : Weatherproof film (Black) Frame Clear anodized aluminum alloy type 6063 (Black) High Quality IEC (Ed.2) and IEC by TÜV Rheinland UL listed (UL 1703), Class C Fire Rating Output power tolerance +3/-0% ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004 Certified Advanced Mechanical Test (5,400 Pa) Passed (IEC) /Mechanical Load Test (40 lbs/ft2) Passed (UL) Fast and Inexpensive Mounting Delivered ready for connection Pre-confectioned cables IEC (UL) certified and weatherproof connectors Integrated bypass diodes Limited Warranty 10 years for product defect 10 years for 90% of warranted min. power 25 years for 80% of warranted min. power Qualified, IEC Safety tested, IEC Periodic inspection Important Notice on Warranty The warranties apply only to the PV modules with Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.'s logo (shown below) and product serial number on it.

25 Electrical Characteristics Multi-crystalline Type HiS-M MG Nominal output (Pmpp) W Voltage at Pmax (Vmpp) V Current at Pmax (Impp) A Open circuit voltage (Voc) V Short circuit current (Isc) A Output tolerance % +3/-0 No. of cells & connections pcs 60 in series Cell type - 6 Multi-crystalline silicon Module efficiency % Temperature coefficient of Pmpp %/K Temperature coefficient of Voc %/K Temperature coefficient of Isc %/K All data at STC (Standard Test Conditions). Above data may be changed without prior notice. Mono-crystalline Type HiS-S MG Nominal output (Pmpp) W Voltage at Pmax (Vmpp) V Current at Pmax (Impp) A Open circuit voltage (Voc) V Short circuit current (Isc) A Output tolerance % +3/-0 No. of cells & connections pcs 60 in series Cell type - 6 Mono-crystalline silicon Module efficiency % Temperature coefficient of Pmpp %/K Temperature coefficient of Voc %/K Temperature coefficient of Isc %/K All data at STC (Standard Test Conditions). Above data may be changed without prior notice. Module Diagram I-V Curves (unit : mm, inch) 4(0.16 ) 4 Ø7 SLOT THRU Current [A] (0.31 ) (64.76 ) 983(38.70 ) B 550.5(21.67 ) A ( ) 1,000mm(39.37 ) 4mm 2 CABLE & CONNECTOR GROUND MARK 4 X Ø4.2 GROUND HOLE 939(36.97 ) (+) 1,000mm(39.37 ) 4mm 2 CABLE & CONNECTOR C C 362.5(14.27 ) 800(31.49 ) 60(2.4 ) 245.5(9.66 ) 19.5(0.77 ) 8.5(0.33 ) 16.6(0.65 ) 11(0.43 ) 35(1.38 ) 30(1.38 ) 1.8(0.07 ) Incid. Irrad = 1000 W/m 2 Operating Cell Temp = 5 ºC Operating Cell Temp = 25 ºC Operating Cell Temp = 45 ºC Operating Cell Temp = 65 ºC Current [A] 10 Incid. Irrad = 1100 W/m 2 9 Incid. Irrad = 1000 W/m 2 8 Incid. Irrad = 900 W/m 2 7 Incid. Irrad = 800 W/m 2 6 Incid. Irrad = 700 W/m Cell temp. = 25 ºC Voltage [V] Voltage [V] Installation Safety Guide Only qualified personnel should install or perform maintenance. Be aware of dangerous high DC voltage. Do not damage or scratch the rear surface of the module. Do not handle or install modules when they are wet. Nominal Operating Cell Temperature 46 C ± 2 Operating Temperature C Maximum System Voltage Maximum Reverse Current DC 1,000 V (IEC) DC 600 V (UL) 15 A Sales & Marketing 140-2, Gye-dong, Jongno-gu, Seoul, Korea Tel: , 8405, 8406 Fax: Latest Update: November 2011

26 BLUE ENERGY ER FOR FREMTIDENS INSTALLATØR Solar.dk/Blueenergy

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST:

SOLCELLER INVESTÉR I. AKTIER 3Comeback til BONUSLØN & PRIVATØKONOMI SIDER OVERSETE FÅ CHEFEN TIL AT GIVE DIG FLERE GULERØDDER SUPER AFKAST: TIL INVESTOREN 19 & PRIVATØKONOMI SIDER + 3 TIPS FRA EKSPERTEN + FOKUS PÅ ROYAL ØLMASKINE + LÆR AT TIME DINE NÆSTE AKTIEKØB ADVOKAT I REKLAMEBRANCHEN FRA PARAGRAFFER TIL PUNCHLINES Mød Ditlev Ahlefeldt-Laurvig

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde Plan for aftenens arrangement VELKOMST 19:30 19:40 NRGi / EL:CON Introduktion til solceller 19:40 20:00 BRF Finansieringsmuligheder 20:00-20:20 NRGi / EL:CON Afskrivninger Fradragsregler

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed (Selecting how to run business in the start up phase) Hovedopgave HDR ved Copenhagen Business School Studerende: Line Bloch Møller Sascha Tejmer Larsen

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

SKATTEINFORMATION januar 2012

SKATTEINFORMATION januar 2012 SKATTEINFORMATION januar 2012 Forord Det økonomiske liv bærer fortsat præg af en forsigtig og afventende holdning i husholdningerne. Får man styr på gældskrisen i Europa? Kan man tro på, at der igen kommer

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Copenhagen Business School HD (R) - Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave, 3. semester, 2011 Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere