Hillerød Kommune. Februar SPILDEVANDSPLAN Miljøvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød Kommune. Februar 2013. SPILDEVANDSPLAN 2013-2016 Miljøvurdering"

Transkript

1 Hillerød Kommune Februar 2013 SPILDEVANDSPLAN Miljøvurdering

2 PROJEKT Miljøvurdering Hillerød Kommune Projekt nr Dokument nr Version 1 Forslag til spildevandsplan og miljøvurderingen af denne er udarbejdet på baggrund af Vandplanerne af 22. december Miljø- og Naturklagenævnet har i december 2012 ophævet Vandplanerne med krav om fornyet høring. Det er dermed uklart, hvornår de nye Vandplaner kan vedtages endeligt. Det er nu rensekravene i de gamle regionplaner, der er ophævet til Landsplandirektiv, der er gældende på spildevandsområdet, indtil de nye Vandplaner foreligger endeligt. Der er en klar forventning om, at de kommende nye vandplaner ikke vil betyde væsentlige ændringer på spildevandsområdet - for indsatsen på forbedret spildevandsrensning på enkelt ejendomme i det åbne land eller for krav til de regnvandsbetingede udløb. Hillerød Forsyning fastholder derfor indsatsen i forslag til spildevandsplan for Hillerød Kommune ( ). Såfremt de nye vandplaner mod forventning ændrer på forudsætningerne eller i øvrigt lemper på indsatsen, vil dette straks medføre udarbejdelse af tillæg til nærværende forslag, hvor ændringerne vil blive indarbejdet. NIRAS A/S CVR-nr T: D: Sortemosevej 19 Tilsluttet FRI F: M: Allerød E: E:

3 INDHOLD 1 Baggrund Ikke teknisk resume Scoping alternativet Eksisterende forhold og miljøstatus Indsatserne i vandplanerne Direkte udledninger i det åbne land Overløb fra fælles kloak Vandløb Miljøvurdering Direkte udledninger i det åbne land Overløb fra fælles kloak Byudviklingsområder i Kommuneplanen Oversvømmelser/klimatilpasning Udbygning af renseanlæg Overvågning Referencer Spildevandsplan

4 1 BAGGRUND Hillerød Kommune har udarbejdet et forslag til spildevandsplan Planen skal miljøvurderes i henhold til bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr 936 af 24/09/2009. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer med ændringer). har som overordnet målsætning, at byrådet vil sikre, at spildevand bortledes, renses og udledes hygiejnisk, miljømæssigt og økonomisk forsvarligt. Det vil bl.a. sige, at en risiko for oversvømmelser og opgaven med at bortlede vand skal tænkes ind ved udlæg af nye byområder og ved byomdannelse. Det er kommunens intention, at man med spildevandsplanen vil igangsætte de aktiviteter, der skal sikre opfyldelsen af vandplanernes (22. december 2011) krav samt at påbegynde aktiviteter, der skal sikre, at kloaksystemerne i Hillerød Kommune er forberedt til at kunne håndtere de ændringer, klimaforandringer vil stille til fremtidens håndtering af spildevand. Forslaget til spildevandsplan indebærer indsatser indenfor følgende områder: Indsatskrav fra Vandplanen: Nødoverløb fra fælleskloak i Hillerød By samt til Gadevang Rende, Lyngby Å og Uvelse Rende samt rensning af direkte udløb i det åbne land. Byudviklingsområder i gældende Kommuneplan. Afledning af vand skal håndteres i Spildevandsplanen Oversvømmelser (f.eks. Bolværket i Østby og Sportskilen), klimatilpasning. Udbygning af renseanlæg. Det er et krav i miljøvurderingen, at forslaget til spildevandsplanen skal vurderes i forhold til 0-alternativet, det vil sige en situation, hvor planforslaget ikke gennemføres, samt i forhold til den nuværende miljøstatus. Miljøvurderingen belyser miljøet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, flora og fauna, jord, vand, grundvand, luft, klima, materielle goder, landskab, kulturarv samt arkitektonisk og arkæologisk arv. Spildevandsplanen erstatter spildevandsplan med tilhørende tillæg. 2 IKKE TEKNISK RESUME I henhold til lov om miljøvurdering af plan og programmer (Bek nr. 936 af 24. september 2009) er der gennemført en miljøvurdering af Hillerød Kommunes forslag til. 1 Hillerød Kommune, forslag til politisk godkendelse - februar

5 Forslaget til Spildevandsplan skal sikre, at vandplanernes mål med hensyn til spildevand gennemføres. Derudover gennemføres klimatilpasninger i de oplande, hvor der er risiko for store oversvømmelser. Desuden vil byudviklingen i Hillerød betyde, at der skal planlægges et nyt renseanlæg til erstatning for Hillerød Centralrenseanlæg. Indsatserne i vandplanerne for Hillerød Kommune er fordelt på forbedret rensning af direkte udledninger i det åbne land og overløb fra fælleskloak. Helt overordnet er det til gavn for vandløbene, at stofbelastningen til vandløbene reduceres ved at reducere overløbene fra fælleskloakerede udløb, samtidig med at vandtilførslen til vandløbene øges ved at udlede regnvand ved omlægning til separatkloakerede udløb. Det er i vandhandleplanen vurderet, at reduktion af belastning af organisk stof, miljøfremmede stoffer og bakterier til vandløb og søer som følge af vandplanens krav generelt vil medføre en positiv påvirkning af vandløb og søers flora og fauna. Ligeledes vil det have en positiv værdi for de rekreative interesser som lystfiskeri og friluftsliv. Den positive miljøpåvirkning vurderes at være væsentlig. Hillerød Kommune vurderer, at alle direkte udledninger i det åbne land vil gennemgå rensning indenfor planperioden og senest i 2015 jf. vandplanernes krav. Antallet af overløb vil blive reduceret indenfor udskydelsen af indsatsperioden til jf. vandhandleplanen Det vurderes, at spildevandsplanen tager det første skridt på vejen til at sikre opfyldelse af vandplanernes mål om 75 % stoffjernelse, samt at spildevandsplanerne sikrer, at kortlægningen gennemføres iht. vandhandleplanen. Spildevandsplanen vil således sikre, at der sker en væsentlig miljøpåvirkning. Den positive miljøpåvirkning vurderes at være på samme niveau som i vandhandleplanerne, dvs. væsentlig. Ved separatkloakeringen reduceres energiforbruget til pumpning af spildevand til renseanlæg væsentligt, hvorved der reduceres i forbruget af ikke fornybare ressourcer og udledning af CO 2. Der vurderes at være en mindre positiv miljøpåvirkning. Kravene til udledning af regnvand er strammet i forhold til vandplanerne, hvilket vil medføre en ekstra positiv påvirkning af vandløbene i form af reduceret risiko for overløb samt reduceret stoftilførsel til vandløbene. Etablering af åbne regnvandsbassiner kan bibringe byudviklingsområderne mere natur- og rekreativ værdi. Det skal ved placering af bassinerne sikres, at der ikke sker en negativ påvirkning af områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3, fredninger og kulturhistoriske interesser. Påvirkningen forventes derfor ikke at blive væsentlig. 2

6 Kravene til klimatilpasning er strammet i forhold til vandplanerne, hvilket vil medføre en ekstra positiv påvirkning i form af reduceret risiko for oversvømmelser og deraf afledte gener for beboere og erhverv. Prioriteringen af separatkloakering i industriområderne sikrer, at der ikke ved overløb udledes forurenende stoffer til jord og vandløb. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at foretage en egentlig miljøvurdering af planen om et nyt renseanlæg. Men Hillerød Kommune har igangsat en strukturanalyse, der bl.a. vil inddrage de miljømæssige problematikker, der skal tages højde for ved planlægning af det nye renseanlæg, herunder betydningen af at flytte vandmængder fra Pøle Å til Havelse Å og mulighederne for at udlede til begge å-systemer og hvorledes energiforbruget til pumpning af spildevand kan minimeres fx ved en indsats for separatkloakering for reduktion af vandmængderne. Samlet set vurderes Spildevandsplanen at have en positiv indvirkning på miljøet. 3 SCOPING Forud for miljøvurderingen er der gennemført en scoping. Scopingen har til formål at identificere, afgrænse og målrette miljøvurderingen. Under scopingen er det blevet fastlagt, hvilken metode og detaljeringsgrad der skal benyttes i miljøvurderingen. De vigtigste parametre er udledning af stof til vandløb, sikring af vandføring i vandløbene, reduktion af oversvømmelser, udledning af CO 2 pga. energiforbrug samt påvirkning af 3 områder, fredninger og kulturhistoriske interesser. Endvidere har Hillerød Kommune hørt andre myndigheder, hvis område kan blive berørt af planen, inden der blev taget stilling til hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skulle indgå i miljørapporten (i henhold til lovens 6). 4 0-ALTERNATIVET 0-alternativet er defineret som den situation, hvor Spildevandsplanen ikke gennemføres. Det vil sige at vandhandleplanen for Hillerød Kommune, der specificerer Hillerød Kommunes plan for gennemførelse af målene i vandplanerne, ikke gennemføres, samt at der ikke sker en klimasikring af de områder i Hillerød, hvor der er risiko for store oversvømmelser. Miljøpåvirkningen af vandplanernes mål samt vandhandleplanens prioritering af indsatsen er miljøvurderet i de to respektive planer og udgør således en del af 0- alternativet. De miljømæssige konsekvenser af 0-alternativet i forhold til den nuværende situation vil være både positive og negative. Hvis der ikke sker en kloakering og forbedret rensning af spildevand i det åbne land og reduktion af antallet af over- 3

7 løb af spildevand til vandløbene, vil det betyde, at en række vandløb ikke vil være i stand til at opnå vandplanernes målsætning. Der arbejdes i spildevandsplan ikke med alternativer til planen og til 0- alternativet. 5 EKSISTERENDE FORHOLD OG MILJØSTATUS I dette afsnit redegøres for den nuværende miljøstatus af de områder, der kan blive påvirket væsentligt af Spildevandsplanen. Miljøstatus defineres her som gennemførelse af vandplanerne med den prioritering, der er fastlagt i vandhandleplanen. Hillerød Kommune er beliggende i vandistrikt II Sjælland. Jf. miljømålsloven er Hillerød Kommune en del af Hovedopland II.2 Isefjord og Roskilde Fjord og II.6 Østersøen. Miljøcenter Roskilde er miljømyndighed for vandistriktet og har det overordnede ansvar for, at der udarbejdes en vandplan for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havområdet for distriktet. Vandplanerne har som overordnet mål, at alt vand, overfladevand og grundvand skal være i god økologisk tilstand i

8 Figur 1 Vandoplande i Hillerød Kommune Virkemidlerne er bl.a.: at reducere vedligeholdelse, fjerne spærringer eller restaurere vandløb spildevandsrensning skal forbedres både i forbindelse med regnvejrsoverløb og kloakering i det åbne land flytning af kildepladser og udpumpning af grundvand etablering af nye vådområder og oversvømning af ådale for at reducere udledning af kvælstof og fosfor. Det er næringssaltbelastningen (kvælstof og fosfor) og tilførslen af miljøfremmede stoffer, der er afgørende for, om miljømålet god økologisk tilstand kan opfyldes. Kvælstof udledes primært fra landbruget, men også punktkilder så som renseanlæg, industri og regnvandsbetingede udløb bidrager til kvælstofbelastningen. Fosfor udledes historisk set primært fra renseanlæg og industri, men er i de sidste år blevet kraftigt reduceret. Fosforudledningen er styret af de årlige regnmængder. 5

9 Iltkoncentrationen er den vigtigste parameter for den økologiske tilstand i vandløb. Tilførslen og nedbrydningen af organiske stoffer samt strømforhold er styrende for iltkoncentrationen. God iltkoncentration i vandløb giver basis for et rigt dyreliv og et sundt vandløb. Vandløbenes tilstand er desuden påvirket af de fysiske og morfologiske forhold i og omkring vandløbet, så som faunaspærringer, regulering, vandløbsvedligeholdelse etc. Søer er påvirkelige overfor tilførsel af organisk stof. Vandmiljøet påvirkes forskelligt afhængigt af typen af udledning: 1. Udledning fra renseanlæg. Der sker en konstant belastning med organiske stoffer, miljøfremmede stoffer og næringsstoffer samt hydraulisk belastning. 2. Udledning ved overløb fra fælleskloakerede oplande. Der sker momentane hydrauliske belastninger, og der er høj belastning med organisk stof, miljøfremmede stoffer og næringsstoffer. 3. Udledning af regnvand fra separatkloakerede oplande. Der sker momentane store hydrauliske belastninger, som kan medføre erosion i vandløbene, og udledning af næringsstoffer til vandmiljøet øges. Desuden kan der ske en forringelse af vandløbets fysiske forhold og ødelæggelse af gydebanker mm. 4. Udledning af spildevand fra ejendomme i det åbne land (dvs. ejendomme, der ikke er kloakerede, men hvor spildevandet typisk ledes til en septiktank med afløb til vandløb, sø eller sivebrønd). Der sker en konstant belastning med organiske stoffer, miljøfremmede stoffer og næringsstoffer. 5.1 Indsatserne i vandplanerne Indsatserne i vandplanerne for Hillerød Kommune er fordelt på forbedret rensning af direkte udledninger i det åbne land og overløb fra fælleskloak. Størstedelen af Hillerød Kommune afvandes til Roskilde Fjord via vandløbssystemerne: Havelse Å, Pøle Å, Lyngby Å og Æbelholt Å. Havelse Å-systemet løber direkte til Roskilde Fjord. De tre øvrige vandløbssystemer løber til Arresø, som afleder til Roskilde Fjord gennem Arresø Kanal i Hillerød Kommune. 6

10 Figur 2 Vandløbssystemer i Hillerød Kommune En mindre del af Hillerød Kommune afvander mod øst til Esrum Sø gennem Fønstrup Bæk. I Hillerød Kommune er der ca. 120 km offentlige vandløb, hvor de 80 km er åbne vandløb. Derudover er der et stort antal private vandløb. 7

11 Hillerød Kommune har prioriteret vandplanernes spildevandsindsatser i tabel 1: Prioritering Vandområde I det åbne land (påbud) 1 Havelse Å (3400) Pøle Å (3400) Gl. Skævinge Gl. Uvelse Fælleskloak (kortlægning/ modellering) Fælleskloak (separering/ bassin/nedsivning) 1 Pøle Å/(Havelse Å, Bygrøften, Ås Å) 1 Gadevangsrenden/ (Esrum Sø) 1 Uvelse Å Lyngby Å Tabel 1: Vandhandleplanens prioritering af indsatser i forhold til vandløb og søer Direkte udledninger i det åbne land Vandplanerne stiller krav om, at alle direkte udledninger i det åbne land skal gennemgå rensning. Hillerød Kommune har ca. 944 ejendomme i det åbne land med private spildevandsanlæg. I den forrige planperiode gennemførte Hillerød Kommune i samarbejde med Hillerød Forsyning en stor indsats med kloakering og påbud om forbedret rensning af spildevand primært med fokus på områder i den gamle Skævinge Kommune. Der mangler tilsyn på ca. 79 ejendomme i det åbne land i det tidligere Uvelse valgdistrikt Overløb fra fælles kloak Vandplanernes formål i første planperiode er at reducere mængden af urenset spildevand til vandløb og kystvande fra overløb fra fælleskloak. Indsatsen er medvirkende til at forbedre vandmiljøet målt på baggrund af smådyrsfauna for vandløb og som ålegræsudbredelse i kystvandene. De i vandplanerne udpegede virkemidler for spildevandsindsatser for overløb fra fælleskloak vurderes som et behov for etablering af yderligere bassinvolumener, således at udledningen af urenset spildevand reduceres med ca. 75 %. Indsatsbehovet er beregnet ud fra mængden af organisk stof. En indsats i vandplanerne er beregnet efter, at udledningen fra et delopland ikke må overstige 1 mg BI5 pr. liter ved udløbet fra oplandet. 8

12 Hillerød Kommune er karakteriseret ved at have en flaskehals i afløbssystemet fra spildevandets vej fra Østbyen via fællekloak til Hillerød Centralrenseanlæg i Vestbyen med indsatskrav på 31 overløb til Pøle Å, der løber igennem Strødam Engsø, Solbjerg Engsø, Alsønderup Enge via Arresø til Roskilde Fjord. Kortlægning og modellering er prioriteret ud fra den største indsats overfor Pøle Å, hvor Hillerød Kommune er i gang med at kortlægge, måle og modellere Hillerød Østby på baggrund af oversvømmelsesproblemer for bydelen. Indsatsen for den centrale del og Vestbyen igangsættes efterfølgende i forbindelse med vandhandleplanen. Indsatsen for Gadevangsrenden prioriteres i forhold til Uvelse Å og Lyngby Å, da indsatsen for ændret vandløbsvedligeholdelse kan igangsættes uden inddragelse af private lodsejere. Hillerød Kommune har i vandhandleplanen vurderet, at målet om 75 % stoffjernelse ikke kan nås uden en kortlægningsfase med målinger og modellering af afløbs- og vandløbssystemerne. I miljøvurderingen af vandhandleplanen har Hillerød Kommune vurderet, at indsatsen med udskydelse af indsatsperioden til vil give en langt større chance for, at målet om 75 % stoffjernelse i vandhandleplanen kan nås. En kortlægningsfase fra kan både give optimale løsninger for vandplanens virkemidler og give en synergieffekt på sigt, når løsningerne indarbejdes som en del af fremtidige klimastrategier og dermed være med til at sikre mod utilsigtede oversvømmelser. Vandplanerne stiller følgende specifikke krav: Indsats mod overløb bør som udgangspunkt omfatte etablering af et first-flush bassin. Til nedbringelse af mængden af udledt stof kan også andre foranstaltninger med en miljømæssig ligeværdig eller bedre effekt tages i anvendelse, herunder separatkloakering, lokal nedsivning af overfladevand mm. Ved meddelelse af tilladelse til udledning af separat overfladevand skal udløbene som udgangspunkt forsynes med bassiner af passende størrelse med henblik på tilbageholdelse af bundfældelige stoffer. Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som udgangspunkt reduceres til 1-2 l/s pr. ha (totalt areal), svarende til naturlig afstrømning. Bassiner på såvel separate regnvandsudløb som på overløbsbygværker skal i disse situationer have en størrelse, så der som gennemsnit højst sker overløb fra bassinet hvert 5. år (n=1/5 pr. år). Med hensyn til udformning af bassiner for separat regnvand henvises til Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen nr. 49/1992 om lokal rensning af regnvand. Hvor det er muligt, bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende. Ved 9

13 tilladelse til udledning i vandløb skal det sikres, at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke overskrides Vandløb Vandplanernes målsætning for økologisk tilstand omfatter bl.a. faunaklasse (DFVI) og hydromorfologiske/ fysiske forhold. Disse kvalitetselementer anvendes som underbyggende parametre i bedømmelsen af vandløbenes tilstand. Målsætningen for samtlige vandløbsstrækninger i Hillerød Kommune, der er omfattet af vandplanerne, er, at de skal opnå en faunaklasse 5, der svarer til god økologisk tilstand. Vandløbene med målsætning og faunaklasse er listet i tabel 2. Vandløb Målsætning (økologisk tilstand) Faunaklasse Freerslevhegngrøften God 5 Gadevangsrenden God 5 Gørløse Å God 5 Havelse Å God 5 Kildemose Å God 5 Kollerød Å God 5 Lille Slåenbækken God 5 Pøle Å God 5 Slangeruprenden God 5 Slåenbækken God 5 Stokkebro Rende God 5 Uvelse Å God 5 Æbelholt Å God 5 Æbelholtvanggrøften God 5 Afløb fra Sortedam (private vandløb) God 5 Afløb fra Brededam (privat vandløb) God 5 Afløb fra Lille Funkedam (privat vandløb) God 5 Privat vandløb v. Lyngby Å God 5 Tabel 2 Målsætning og faunaklasse af vandløb omfattet af vandplanerne i Hillerød Kommune De vandløb i Hillerød Kommune, der er omfattet af vandplanerne, er i dårligere tilstand end målsætningen i vandplanerne. 10

14 Vandløbene har dårlig vandkvalitet, hvor de stadig får tilført spildevand fra det åbne land og næringsstoffer fra landbruget. Samtidig er flere vandløb rørlagte eller har spærringer, der forhindrer passage for vandløbsfaunaen. Flere vandløb er rettet ud, så de er blevet unaturligt lige, med dårlig fysisk tilstand. En del vandløb bliver vedligeholdt og oprenset for meget til, at der kan etableres en høj biodiversitet. Tilstanden og faunaklassen for de vandløb i Hillerød Kommune, der er omfattet af vandplanerne, er listet i tabel 3. Vandløb Tilstand Faunaklasse (økologisk tilstand) Freerslevhegngrøften Moderat 4 Gadevangsrenden Moderat 4 Gørløse Å Moderat 4 Havelse Å Moderat 4 Kildemose Å Moderat 4 Kollerød Å Moderat 4 Lille Slåenbækken Moderat 4 Pøle Å Dårlig Ringe Moderat Slangeruprenden Ringe 3 Slåenbækken Moderat 4 Stokkebro Rende Moderat 4 Uvelse Å Ringe 3 Æbelholt Å Moderat 4 Æbelholtvanggrøften Ringe 3 Afløb fra Sortedam (private Moderat 4 vandløb) Afløb fra Brededam (privat vandløb) Moderat 4 Afløb fra Lille Funkedam (privat Moderat 4 vandløb) Tabel 3 Økologisk tilstand og faunaklasse af vandløb omfattet af vandplanerne i Hillerød Kommune De fleste vandløbsstrækninger har en moderat økologisk tilstand med faunaklasse 4. Vandløbsstrækninger på Pøle Å har desuden en dårlig og ringe tilstand med faunaklasse 2 og 3. Vandløbsstrækninger på Uvelse Å, Æbelholtvanggrøften og Slangeruprenden har en ringe økologisk tilstand med faunaklasse 3. Ud over krav til spildevand indeholder vandplanerne ca. 32 km vandløb i Hillerød Kommune med indsatskrav om ændret vedligeholdelse, ca. 3 km vandløbsstrækninger med krav om restaurering af vandløb og ca. 200 meter vandløbsstrækninger med krav om åbning af rørlagte vandløb. 6 MILJØVURDERING 6.1 Direkte udledninger i det åbne land Spildevandsplanen specificerer, at Hillerød Kommune i den kommende planperiode vil gennemgå ejendommene i det tidligere Uvelse valgdistrikt. 11

15 Hillerød Kommune vurderer, at alle direkte udledninger i det åbne land vil gennemgå rensning indenfor planperioden jf. vandplanernes krav. Det er i vandhandle-planen vurderet, at reduktion af belastning af organisk stof, miljøfremmede stoffer og bakterier til vandløb og søer som følge af vandplanens krav generelt vil medføre en positiv påvirkning af vandløb og søers flora og fauna. Ligeledes vil det have en positiv værdi for de rekreative interesser som lystfiskeri og friluftsliv. Den positive miljøpåvirkning vurderes at være væsentlig. 6.2 Overløb fra fælles kloak Spildevandsplanen indeholder forslag om ændring af udledningen fra enkelte oplande fra fælleskloakerede til separatkloakerede med LAR og regnvandsudløb fra åbent bassin med rensning. Det drejer sig hovedsageligt om Industriområder i Hillerød by, landsbyområder og 2 overløb til Uvelse Rende. Samtidig fastlægges, at der i Spildevandsplanens planperiode foretages en kortlægning af alle udløb, og for alle overløb foretages en vurdering af hvilke tiltag, der kan udføres for at begrænse aflastningerne yderligere. Helt overordnet er det til gavn for vandløbene, at stofbelastningen til vandløbene reduceres ved at reducere overløbene fra fælleskloakerede udløb, samtidig med at vandtilførslen til vandløbene øges ved at udlede regnvand ved omlægning til separatkloakerede udløb. Det er i vandhandleplanen vurderet, at reduktion af belastning af organisk stof, miljøfremmede stoffer og bakterier til vandløb og søer som følge af vandplanens krav generelt vil medføre en positiv påvirkning af vandløb og søers flora og fauna. Ligeledes vil det have en positiv værdi for de rekreative interesser som lystfiskeri og friluftsliv. Den positive miljøpåvirkning vurderes at være væsentlig. Det vurderes, at Spildevandsplanen tager det første skridt på vejen til at sikre opfyldelse af vandplanernes mål om 75 % stoffjernelse, samt at spildevandsplanerne sikrer, at kortlægningen gennemføres iht. vandhandleplanen. Ved separatkloakering af landsbyområderne vurderes det, at regnvandet beholdes i det naturlige opland, hvilket øger vandtilførslen til vandløbene og dermed muligheden for, at rørlagte vandløb kan fritlægges. Den positive miljøpåvirkning vurderes at være på samme niveau som i vandhandleplanerne, dvs. væsentlig. Ved separatkloakeringen reduceres energiforbruget til pumpning af spildevand til renseanlæg væsentligt, hvorved der reduceres i forbruget af ikke fornybare ressourcer og udledning af CO 2. Der vurderes at være en mindre positiv miljøpåvirkning. 12

16 6.3 Byudviklingsområder i Kommuneplanen Spildevandsplanen fastlægger afledningen af spildevand og regnvand for de byudviklingsområder, der forventes udpeget i den kommende Kommuneplan 2013 for Hillerød Kommune, som Hillerød Syd, Munkeengen, Ullerødbyen og udstykninger ved Gørløse og Skævinge. I byudviklingsområderne separatkloakeres med LAR, og der etableres åbne regnvandsbassiner med rensning. Der stilles krav om, at regnvand tilbageholdes på matrikelniveau svarende til 1 l/s pr. ha, og bassiner skal have en størrelse, så der højst sker overløb fra bassinet hvert 5. år. Dette er helt i overensstemmelse med vandplanerne. Jf. vandplanerne bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer, hvor det er muligt, afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende. En indledende undersøgelse for Hillerød Kommune har vist, at jordbunds- og grundvandsforholdende ikke er optimale for nedsivning af regnvand. Der er således stillet krav om anvendelse af regnvand til toiletskyl, hvor det er teknisk muligt. Der er desuden stillet krav om, at vejvand renses/filtreres langs vejen, samt at regnvandsbassinerne skal udformes med fokus på maksimal stoftilbageholdelses evne. Hillerød Kommune vurderer, at kravene til udledning af regnvand er strammet i forhold til vandplanen, hvilket vil medføre en ekstra positiv påvirkning af vandløbene ud over de af vandplanerne genererede miljøpåvirkninger, i form af reduceret risiko for overløb samt reduceret stoftilførsel til vandløbene. Etablering af åbne regnvandsbassiner kan bibringe byudviklingsområderne mere natur- og rekreativ værdi. Det skal ved placering af bassinerne sikres, at der ikke sker en negativ påvirkning af områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3, fredninger og kulturhistoriske interesser. Påvirkningen forventes derfor ikke at blive væsentlig. 6.4 Oversvømmelser/klimatilpasning Spildevandsplanen fastlægger, at der vil blive gennemført klimatilpasning i flere områder. Specielt i Østbyen og industriområderne i det centrale Hillerød foretages separatkloakering med LAR og åbne regnvandsbassiner med rensning for at undgå fremtidige oversvømmelser. Ved separatkloakering i Østbyen føres regnvandet tilbage til det naturlige opland til Donse Å. Ud over vandplanernes krav om sikring af tilstrækkeligt volumen i regnvandsbassiner af hensyn til klimasikring stiller Spildevandsplanen krav om, at regnvand afledes i terrænniveau, og at vejvand forsinkes i størst muligt omfang lokalt. Hillerød Kommune vurderer, at kravene til klimatilpasning er strammet i forhold til vandplanen, hvilket vil medføre en ekstra positiv påvirkning af flora og fauna i 13

17 vandløbene som effekt af færre overløb af spildevand. Prioriteringen af separatkloakering i industriområderne sikrer, at der ikke ved overløb udledes forurenende stoffer til jord og vandløb. Den positive miljøpåvirkning vurderes at være væsentlig. 6.5 Udbygning af renseanlæg Den forventede byudvikling i Hillerød og den deraf følgende stigning i mængden af spildevand betyder, at der skal etableres et nyt renseanlæg sydvest for Hillerød, der kan erstatte det nuværende Hillerød Centralrenseanlæg. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at foretage en egentlig miljøvurdering af planer om et nyt renseanlæg, men der kan påpeges nogle af de miljømæssige problematikker, der skal tages højde for ved planlægning af det nye renseanlæg. Hillerød Centralrenseanlæg udleder det rensede spildevand til Pøle Å-systemet. Det nye renseanlæg vil holde vandet i det naturlige opland til Havelse Å. Betydningen af at flytte vandmængder fra Pøle Å til Havelse Å skal vurderes nærmere samtidig med, at mulighederne for at udlede til begge å-systemer skal undersøges begge å-systemer har tidligere haft deres udspring i Salpetermosen. Energiforbruget ved pumpning af vand fra den nordlige til den sydlige del af Hillerød vil være stort. Brug af energi medfører forbrug af ikke fornybare ressourcer og udledning af CO 2. Det skal vurderes, hvorledes energiforbruget kan minimeres fx ved en indsats for separatkloakering for reduktion af vandmængderne. Hillerød Forsyning har igangsat en strukturanalyse, der bl.a. vil inddrage de miljømæssige problematikker ved flytning og udbygning af renseanlægget i Hillerød. 7 OVERVÅGNING Overvågning af planens indvirkninger på miljøet sker gennem en række lovgivninger. Der er opsat forslag til overvågning af planforslagets miljøeffekter i tabel 4. Planmålsætning Indikatorer til overvågning af miljøeffekten Rapportering Hydraulisk belastning af vandløb Vandføringsmålinger i vandløb Hillerød Kommunes registreringer som vandmyndighed Forureningstilstand i recipienter Vandkvaliteten i søer og vandløb NOVANA overvågningsprogram Hydraulisk belastning af renseanlæg Spildevandsmængde ledt til renseanlæg Grønt regnskab for Hillerød Forsyning 14

18 Energiforbrug Energi til pumpning Grønt regnskab for Hillerød Forsyning Udledninger i det åbne land Antal tilsluttet tømningsordning eller kloak Hillerød Kommunes registrering Tabel 4 Forslag til overvågning af planforslaget 8 REFERENCER Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Vandplan Isefjord og Roskilde Fjord, Hovedvandopland 2.2, Vanddistrikt Sjælland, Miljøministeriet og Naturstyrelsen. Ophævet af Miljø- og Naturklagenævnet i december 2012 med krav om fornyet høring. Vandplan Østersøen, Hovedvandopland 2.6, Vanddistrikt Sjælland. Miljøministeriet og Naturstyrelsen. Ophævet af Miljø- og Naturklagenævnet i december 2012 med krav om fornyet høring. Vandhandleplan , Hillerød Kommune. Ophævet, da Miljø- og Naturklagenævnet i december 2012 har ophævet Vandplanerne med krav om fornyet høring. 15

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen nr. 7 FRI

Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen nr. 7 FRI RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 7 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I ENSLEV. DELOPLANDD N4.3 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan -Fd-L Hillerød Kommune Vandhandleplan 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE1.0 FORORD... 1 2.0 VANDPLANER... 2 2.1 Vandrammedirektivet og vandplanerne... 2 2.2 Vandplaner... 4 2.2.1 Miljømål... 4 2.2.2 Retningslinjer...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 9 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I HALD DELOPLAND N30.4. Rekvirent

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 9 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I HALD DELOPLAND N30.4. Rekvirent RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 9 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I HALD DELOPLAND N30.4 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 6 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I GJERLEV DELOPLAND N13.2. Rekvirent

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 6 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I GJERLEV DELOPLAND N13.2. Rekvirent RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 6 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I GJERLEV DELOPLAND N13.2 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Høringsudgave. Miljøvurdering og miljørapport Spildevandsplan 2012-2019 Kolding Kommune

Høringsudgave. Miljøvurdering og miljørapport Spildevandsplan 2012-2019 Kolding Kommune Høringsudgave Miljøvurdering og miljørapport Spildevandsplan 2012-2019 Kolding Kommune September 2011 1 Indholdsfortegnelse side 1. Baggrund 3 2. Resumé 3 3. Lov om miljøvurdering 3 4. Screening og afgrænsning

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Projekt : Tillæg til Spildevandsplanen for nr. 5

Projekt : Tillæg til Spildevandsplanen for nr. 5 RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 5 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I BLENSTRUP DELOPLAND N2.1 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning. UDKAST Miljøscreening af regnvandsbassin ved Teglværksvej Nørre Snede Nord - Tillæg nr. 8 til Ikast Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Planen er omfattet af 3 i lovbekendtgørelse nr. 936 af 03-07-2013

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak i Stationsvej til Vindinge Å,

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2013 om spildevandsrensning i det åbne land Projektansvarlig: Natur v/henrik Thue Pedersen vurderingen er påbegyndt den: 27.

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Spildevandsplan 2015-2015

Miljøvurdering af forslag til Spildevandsplan 2015-2015 Miljøvurdering af forslag til Spildevandsplan 2015-2015 november 2014 Miljøvurdering er udarbejdet af: Natur & Miljø Ebeltoft Administrationsbygning Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Forslag til Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

PROJEKT REGNVAND TIL VEJLEN. SEPARATKLOAKERING

PROJEKT REGNVAND TIL VEJLEN. SEPARATKLOAKERING PROJEKT REGNVAND TIL VEJLEN. SEPARATKLOAKERING Langeland Kommune og Langeland Forsyning er i gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a. ved at forny kloaksystemet. Dit nærområde

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 20 - Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem By- og Udviklingsforvaltningen Dato 13. juni 2017 Journalnummer 17/1184 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2016

Spildevandsplan 2013-2016 Spildevandsplan 2013-2016 Hillerød Kommune Spildevandsplan 2013-2016 Udgivelsesdato: 30/04/2014 Udarbejdet af Hillerød Kommune, Teknik og Miljø i samarbejde med Hillerød Forsyning og NIRAS Forsidefoto:

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Havelse Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Havelse å, opland 134 km 2.

Havelse Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Havelse å, opland 134 km 2. Havelse : Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Miljø- og Fødevareministeriet Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Bo Skovmark og Thomas Rützou Naturstyrelsen Punktkilder Renseanlæg (938) Regnbetingede udledninger (ca. 19.000)

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

TILLÆG I TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG I TIL SPILDEVANDSPLAN TILLÆG I TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-2024 Tillæg I til spildevandsplan 2013-2024 Udgivet af Vordingborg Kommune 2016 Udarbejdet af: Spildevandsgruppen i samarbejde med Vordingborg Forsyning Vordingborg Kommune

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Indledning Miljøministeriet udsendte den 4. oktober 2010 forslag til Vand- og Naturplaner i offentlig høring frem til den 6. april 2011. Gentofte

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R. Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via bassin til Ølsted

Læs mere

Vordingborg Kommune har udarbejdet kommuneplantillæg for Klima tilpasning og CO 2 reduktion.

Vordingborg Kommune har udarbejdet kommuneplantillæg for Klima tilpasning og CO 2 reduktion. NOTAT Sags nr.: 13/22224 Dokument nr.: 121716/13 Sagsbehandler: Erik Rasmussen Dato: 06-11-2013 Miljørapport for Kommuneplantillæg nr. 5 Klima Tilpasning og CO 2 Miljøvurdering Indledning Vordingborg Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Sagsbehandler: Rasmus P V Christiansen: 30-9-2015 Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Nr. Organisation Resumé Svar/vurdering Ændring i 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen (NST) bemærker

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg H.029 med klimatilpasningsplan med sammenfattende redegørelse

Miljøvurdering af kommuneplantillæg H.029 med klimatilpasningsplan med sammenfattende redegørelse Click here to enter text. Miljørapport med miljø vur deri ng af kommuneplantillæg om udpegni ng af omr åder til fælles biogasanlæg «ed ocaddressci vilcode» Miljøvurdering af kommuneplantillæg H.029 med

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Fremsendt via e-mail til forsyning@gladsaxe.dk og medlemmer af Miljøudvalget 16. marts 2011

Fremsendt via e-mail til forsyning@gladsaxe.dk og medlemmer af Miljøudvalget 16. marts 2011 By- og Miljøforvaltningen Gladsaxe Kommune Rosenkæret 39 2860 Søborg Fremsendt via e-mail til forsyning@gladsaxe.dk og medlemmer af Miljøudvalget 16. marts 2011 Høringssvar ang. Spildevandsplan for 2011-2014

Læs mere