Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx for bortskaffelse af latrin og spildevand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. 2013 for bortskaffelse af latrin og spildevand"

Transkript

1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx for bortskaffelse af latrin og spildevand I medfør af 10, stk. 1, nr , 18, stk. 1, nr. 1-7, 48, 56, stk. 1, 66, stk. 3, og 67, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2012, fastsættes: Formål og anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for bortskaffelse af latrin og spildevand. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder yderligere anvendelse på alle offentlige og private spildevandsanlæg. Stk. 3. Områder uden for kommunal inddeling anses som et nationalt anliggende og administreres af Naalakkersuisoq for Miljø. Definitioner 2. Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder samt øvrig bebyggelse. Spildevand omfatter, husspildevand, gråt spildevand, sort spildevand og processpildevand, drænvand samt tag- og overfladevand. 1) Ved tag- og overfladevand forstås nedbør fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres afløb i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer, eller have en væsentlig anden sammensætning. 2) Ved husspildevand forstås spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter. 3) Ved gråt spildevand forstås husspildevand uden afløb fra vandklosetter. 4) Ved sort spildevand forstås spildevand fra vandklosetter. 5) Ved latrin forstås humane affaldsprodukter defineret som urin og fæces. 6) Ved processpildevand forstås spildevand fra virksomheders produktion og drift. 7) Ved et spildevandsanlæg forstås såvel åbne grøfter som lukkede ledninger og andre anlæg, der afleder til recipienten eller behandler spildevand m.v. 8) Ved spildevandsanlæggets kapacitet forstås den spildevandsmængde med indhold af forurenende stoffer, der kan afledes fra en eller flere ejendomme inden for et fastlagt opland til anlægget. 9) Ved offentlige spildevandsanlæg forstås spildevandsanlæg, hvor en kommunalbestyrelse har ansvaret for anlæggets drift og eller vedligeholdelse. 10) Ved private spildevandsanlæg forstås de spildevandsanlæg, der ikke er omfattet af nr ) Ved 1 personækvivalent (PE) forstås i denne bekendtgørelse 21,9 kg organisk stof/år målt som det biokemiske iltforbrug (BI5), 4,4 kg total kvælstof/år eller 1,0 kg total fosfor/år. 12) Ved et vandkloset forstås, et toilet der er tilsluttet vand og et spildevandsanlæg f.eks. en offentlig kloak eller en samletank. 13) Ved et tørkloset forstås sanitære installationer, hvor der ikke tilføres vand eller kun tilføres meget lidt vand (afløbsfrie toilettyper). Denne type installationer er f.eks. hvor latrin 3

2 samles i en toiletpose og eller toiletspand men kan også være i forbindelse med f.eks. kompost- og muldtoiletter. 14) Ved en forskriftsmæssig samletank for spildevand i medfør af det til enhver tid gældende bygningsreglement samt regler fastsat i henhold til byggelovgivningen forstås en tæt, frostfri tank uden afløb med alarm eller anden registrering af fyldningsgraden, samt aftapningsanordning til tømning. 15) Ved trykvand forstås vand fremført under tryk i frostfrit ledningsanlæg til den enkelte bygning mv. 16) Ved tilkørt vand forstås vand, der leveres fra en godkendt forsyningsordning til bygningens egen lagertank, hvorfra der pumpes til tapning efter behov. 17) Ved kloak forstås lukkede ledningsanlæg under eller uden for bygninger, der tjener til afledning af spildevand. 18) Ved kloakopland forstås det område, som kloakledninger er bestemt for at betjene, sædvanligvis ved at spildevandet kan afledes ved gravitation. Et kloakopland kan have flere individuelle kloaker, men kun ét udløb i havet. 19) Ved recipienten forstås et område, der bliver påvirket af en eller flere spildevandsudledninger. 3. Med brugsrettighedshaver forstås al virksomhed der har brugsretten til et areal, normalt i form af en arealtildeling. Dette gælder både for midlertidig eller permanent tildeling samt for ubebyggede arealer. Stk. 2. Med brugsrettighedshaver sidestilles endvidere virksomheder, foreninger og arrangører af arrangementer, hvor der permanent eller midlertidigt samles mange mennesker. Spildevandsplan 4. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde planer for bortskaffelse af spildevand i kommunens byer og bygder. Endvidere kan kommunalbestyrelsen udarbejde planer for det åbne land. En spildevandsplan skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 1) Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommuneplanen, recipientplanen, jf. 34, samt til den økonomiske planlægning. 2) Afgrænsning af de enkelte kloakoplande. 3) Oversigtskort over de eksisterende og planlagte spildevandsanlæg med angivelse af om spildevandsanlæggene er offentlig eller privat ejede. 4) Hvilke bygninger der er tilsluttet de offentlige spildevandsanlæg, og hvilke bygninger, der er tilsluttet private spildevandsanlæg samt redegøre for enkeltudledere. 5) En plan over renovering og vedligeholdelse af de kommunale spildevandsanlæg herunder prioritering. 6) En tidsplan for implementering af tiltag beskrevet i spildevandsplanen. 7) Hvilken recipient spildevandet fra de enkelte oplande udledes og evt. ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand. Endvidere kan beskrives eventuelle renseforanstaltninger og recipientens ønskede kvalitet. 4

3 8) Hvilke indtægter og udgifter, der forventes at være ved etablering, renovering og drift af de offentlige anlæg. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planerne for bortskaffelse af spildevand i kommunen, hvert 6. år efter vedtagelse. Stk. 3. Første version af spildevandsplanen for de enkelte byer skal senest være vedtaget 1. januar Stk. 4. Første version af spildevandsplanen for de enkelte bygder skal senest være vedtaget 1. januar Inden forslag til spildevandsplanen vedtages af kommunalbestyrelsen, fremsendes et udkast til spildevandsplanen til Naalakkersuisoq for Miljø, der inden for 8 uger fra modtagelsen kan fremsætte eventuelle bemærkninger til dette. 6. Efter vedtagelse af forslag til spildevandsplanen skal kommunalbestyrelsen offentliggøre forslaget. Stk. 2 Forslaget til spildevandsplanen, skal være tilgængeligt for offentligheden og fremlagt til gennemsyn og kommentering i mindst 8 uger. Forslaget til spildevandsplanen skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Stk. 3. Offentliggørelsen skal angive den fastsatte frist for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag til forslaget Stk. 4. Samtidig med offentliggørelsen sendes det vedtagne forslag til spildevandsplan til Naalakkersuisoq for Miljø, Naalakkersuisoq for Landsplanlægning, Landslægeembedet og Nukissiorfiit. Fristen for indsigelser og bemærkninger skal angives. 7. Når fristen for kommentarer er udløbet, kan kommunalbestyrelsen ved en fornyet behandling af spildevandsplanen, vedtage forslaget endeligt. Samtidigt behandles de indsigelser og ændringsforslag, der er indkommet i løbet af offentliggørelsesperioden. Stk. 2. Ved kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af spildevandsplanen, kan kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det offentliggjorte forslag. Hvis ændringerne vurderes væsentlige af kommunalbestyrelsen eller er i strid med planens principielle indhold, skal det ændrede spildevandsplanforslag offentliggøres på ny med en frist for indsigelser på mindst 6 uger. En fornyet offentliggørelse skal ske jf Kommunalbestyrelsen skal uden unødigt ophold foretage offentlig bekendtgørelse efter endelig vedtagelse af spildevandsplanen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sende et eksemplar af den offentligt bekendtgjorte spildevandsplan til Naalakkersuisoq for Miljø, Naalakkersuisoq for Landsplanlægning, Landslægeembedet og Nukissiorfiit til orientering. Stk. 3. Kommunen skal lægge den offentligt bekendtgjorte spildevandsplan på kommunens hjemmeside, således at denne er offentligt tilgængelig. 5

4 9. Kommunalbestyrelsen skal ud fra de vedtagne spildevandsplaner udarbejde en samlet oversigt over hvordan spildevand håndteres i kommunen. Stk. 2. Den samlede oversigt skal indeholde, hvilke målsætninger kommunalbestyrelsen har for håndtering af latrin og spildevand i kommunen. Stk. 3. Første version af den samlede oversigt skal senest være vedtaget 1. januar Stk. 4. Den samlede oversigt sendes til Naalakkersuisoq for Miljø, Naalakkersuisoq for Landsplanlægning, Landslægeembedet og Nukissiorfiit til orientering. Tilslutning af spildevand til spildevandsanlæg 10. For de offentlige spildevandsanlæg gælder, at inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland er eksisterende brugsrettighedshaver forpligtede til for egen regning, at tilslutte spildevand til kloakkerne gennem lukkede ledninger, når der er ført kloak frem til nærmeste offentlige vej eller igennem det pågældende kloakopland. Stk. 2. For eksisterende bygninger i et fastlagt kloakopland er tidsfristen for tilslutning af spildevand til kloakkerne 2 år efter, at der er ført kloak frem til nærmeste offentlige vej eller igennem det pågældende kloakopland. Kommunalbestyrelsen skal med brev orientere de berørte parter om tidsfristen. Tidsfristen på 2 år gælder tidligst fra en vedtaget spildevandsplan. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog efter en konkret vurdering af en bygnings forhold, herunder manglende mulighed for etablering af toilet, meddele dispensation fra tilslutningsforpligtigelsen. 11. Hvis eksisterende bebyggede områder bliver forsynet med trykvand skal kommunalbestyrelsen sikre, at der samtidig etableres en godkendt kloakledning, eller at der er individuelle tankanlæg til opsamling af husspildevand. 12. Såfremt Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg efter Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje skal kommunalbestyrelsen sikre, at afledningen ikke er til hinder for, at spildevandsanlæggets samlede udledningstilladelse kan overholdes. 13. Såfremt en stikledning tilsluttes til et privat spildevandsanlæg skal ejeren af spildevandsanlægget orientere Kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Ved tilslutning til private spildevandsanlæg skal ejeren af anlægget sikre, at den samlede udledning, er inden for anlæggets godkendte kapacitet. Udledningstilladelse til is, terræn, salt- og ferskvand 14. Udledning af spildevand til recipienten kræver en udledningstilladelse. Stk. 2. Ansøgning om udledningstilladelse skal være skriftlig og skal ledsages af de i bilag 1 angivne oplysninger. 6

5 Stk. 3. Ansøgning om udledningstilladelse skal indsendes til Kommunalbestyrelsen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen er tilladelsesmyndighed ved udledning af husspildevand op til 50 PE gennem spildevandsanlæg med udløb i fjord og hav. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen er tilladelsesmyndighed ved udledning af gråt spildevand til terræn og åbne grøfter med udløb i fjord eller hav. Stk. 6. Naalakkersuisoq for Miljø er tilladelsesmyndighed i øvrige sager herunder processpildevand samt alle ansøgninger fra Kommunalbestyrelsen. Stk. 7. I sager, hvor Naalakkersuisoq for Miljø er myndighed, videresender Kommunalbestyrelsen ansøgningen til Naalakkersuisoq for Miljø. Sager der videresendes, skal samtidig indeholde Kommunalbestyrelsens bemærkninger til ansøgningen, specielt relateret til spildevandsplanen. Stk. 8. Uanset stk. 3-5 er Naalakkersuisoq for Miljø tilladelsesmyndighed ved udledning af spildevand gennem spildevandsanlæg med udløb i fjord og hav fra virksomheder, der er omfattet af kapital 5 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet med senere ændring. Ansøgninger fra kapitel 5 virksomheder skal sendes direkte til Naalakkersuisoq for Miljø. 15. Tilladelsesmyndigheden fastsætter i udledningstilladelse som minimum vilkår om: 1) Spildevandsanlæggets kapacitet. 2) Udledningsmængde og sammensætning. 2) Indretning. 3) Egenkontrol. Stk. 2. Tilladelsesmyndigheden kan i en udledningstilladelse stille vilkår til rensningsforanstaltninger. Stk. 3. En udledningstilladelse kan indeholde vilkår om tidsbegrænsning. Stk. 4. Ved meddelelse af udledningstilladelse skal tilladelsesmyndigheden sikre, at følgende forudsætninger er opfyldt: 1) Spildevandsanlægget må ikke stride mod Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse bestemmelser og kommunale bestemmelser, der hjemler heri. 2) Spildevandsanlægget skal være i overensstemmelse med spildevandsplanen. 16. Tilladelser sendes til ansøger, Landslægeembedet og henholdsvis Naalakkersuisoq for Miljø eller Kommunalbestyrelsen afhængig af, hvem der udøver tilladelsesmyndigheden. 17. Eksisterende spildevandsanlæg etableret efter tidligere regler kan fortsat benyttes. 18. Når et spildevandsanlæg eller forhold, der har indflydelse på et spildevandsanlæg, ændres væsentligt, herunder når en udledning flyttes, kræves fornyet tilladelse efter 14. Stk. 2. Endvidere kræver en væsentlig ændring i mængden eller sammensætningen af spildevandet, der tilføres anlægget, fornyet tilladelse efter 14. Stk. 3. Tilladelsesmyndigheden afgør, om en ændring jf. stk. 1 og stk. 2 er væsentlig og derfor kræver fornyet tilladelse. 7

6 Gebyr 19. Tilladelsesmyndigheden kan fastsætte et gebyr for tilladelse til udledning af spildevand. 20. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte et årligt gebyr for udledning af spildevand igennem offentlige spildevandsanlæg. Stk. 2. Det årlige gebyr for udledning af spildevand kan fastsættes ud fra brugsrettighedshavers vandforbrug. Stk. 3. Det årlige gebyr for udledning af spildevand kan indeholde beløb til enten fremtidige renovering af spildevandsanlægget eller erstatning af spildevandsanlægget. Tørklosetter 21. Tørklosetter må kun anvendes til latrin. 22. I det omfang, der ikke i anden lovgivning er fastsat regler, træffer Kommunalbestyrelsen afgørelse om antal og indretning af tørklosetter, herunder lejrområder og steder, hvor mange mennesker permanent eller midlertidigt samles. Dette gælder både i og uden for byer og bygder. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i kommunale regulativer fastsætte regler efter stk. 1 for større områder. 23. I forbindelse med tømningsordninger kan Kommunalbestyrelsen i et regulativ påbyde brugen af en bestemt type tørkloset. Påbydes brug af tørkloset med pose skal poserne leveres af Kommunalbestyrelsen. 24. Ved placering af latrinposer eller spande til afhentning/indsamling/tømning udenfor huset skal dette ske sådan, at indholdet er utilgængeligt for hunde, fugle og andre dyr. Bortskaffelse af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke 25. Kommunalbestyrelsen skal anvise en bortskaffelsesmulighed for latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke. Stk. 2. Den anviste bortskaffelsesmulighed skal benyttes. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens anvisningspligt for latrin fra tørklosetter jf. stk. 1 bortfalder, hvis alle bygninger i en by eller bygd har opnået tilslutning til kloak. 26. Kommunalbestyrelsen skal i byer og bygder sikre etablering af rampe eller anden godkendt bortskaffelsesordning for latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke under iagttagelse af bestemmelserne om spildevandsplanen i

7 Stk. 2. Pligten til at etablere en rampe eller anden godkendt bortskaffelsesordning for latrin fra tørklosetter bortfalder hvis 25, stk. 3 er opfyldt. 27. I det åbne land, hvor karakteren af bebyggelse tilsiger det, kan kommunalbestyrelsen kræve, at brugsrettighedshaver skal bortskaffe latrin fra tørklosetter efter kommunalbestyrelsens anvisninger. Stk. 2. I det åbne land, hvor spildevandsmængden eller karakteren af bebyggelse tilsiger det, kan kommunalbestyrelsen kræve, at brugsrettighedshaver skal bortskaffe spildevand fra samletanke efter kommunalbestyrelsens anvisninger. 28. Bortskaffelsesordninger som nævnt i 26 i byer og bygder skal godkendes af Naalakkersuisoq for Miljø før etablering. Stk. 2. Eksisterende bortskaffelsesordninger kan fortsat benyttes uden godkendelse. Stk. 3. Naalakkersuisoq for Miljø kan bestemme, at eksisterende bortskaffelsesordninger inden en given tidsfrist skal godkendes. En godkendelse kan kræve, at eksisterende bortskaffelsesordninger ændres eller flyttes. Stk. 4. En given tidsfrist efter 28 skal minimum være på 1 år. Tømningsordninger 29. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte tømningsordninger af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke i byer og bygder. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ophæve en eventuel indført tømningsordning for latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke, med et varsel til de berørte parter på 2 år. 30. I det åbne land kan kommunalbestyrelsen, når det skønnes miljø- og sundhedsmæssigt påkrævet, iværksætte eller påbyde tømningsordninger for latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke. 31. Når en kommunal ordning om tømning af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke er gældende, skal ordningen benyttes. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte et årligt gebyr for tømning af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke. Stk. 3. Det årlige gebyr for tømning af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke kan indeholde beløb til fremtidig renovering eller udvikling. 32. Håndtering og transport af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke skal ske på en sundheds- og miljømæssig forsvarlig måde og efter Kommunalbestyrelsens bestemmelser. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at en ikke kommunalt drevet virksomhed skal udføre hele eller dele af den kommunale tømningsordning af latrin fra tørklosetter og 9

8 spildevand fra samletanke. Kommunalbestyrelsen sikre at tømning af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens anvisninger. Regulativer for latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke 33. Kommunalbestyrelsen skal i et regulativ fastsætte nærmere regler for tømning og bortskaffelse af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke i kommunens byer og bygder. Stk. 2. Regulativerne skal indeholde oplysninger om: 1) Bortskaffelsesmuligheder for spildevand fra samletanke og latrin fra tørklossetter. 2) Godkendte tørklosettyper og poser. 3) Sammensætning af spildevand. 4) Tømningsordninger af latrin fra tørklosetter og spildevand fra samletanke i kommunen. 5) Regler for renovationsarbejdernes adgang til tørklosetterne eller for placering af spand eller pose udenfor huset. 6) Gebyrer for benyttelse af kommunale tømningsordninger. Recipientplan 34. Naalakkersuisoq for Miljø kan udarbejde en recipientplan med angivelse af overordnede mål for recipientens anvendelse og krav til miljøtilstand, herunder æstetiske og hygiejniske forhold. Planen kan indeholde overordnede krav til spildevandsrensning, hvor dette måtte være nødvendigt for opnåelse af målene. Et forslag til plan for recipienterne offentliggøres og udsendes til kommuner og Landslægeembedet til høring i mindst 3 måneder forinden endelig vedtagelse. Andre bestemmelser 35. Inden afgørelser efter denne bekendtgørelse skal Landslægeembedet høres. Tilsynsmyndighed. 36. Kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed efter denne bekendtgørelse, dog undtaget stk. 2. Stk. 2. Naalakkersuisoq for Miljø er tilsynsmyndighed for udledninger fra kommunale spildevandsanlæg og udledninger fra virksomheder omfattet af kapitel 5 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj Tilsyn og påbud 10

9 37. Tilsynsmyndigheden kan påbyde at der foretages prøvetagning, analyser og målinger af stoffer i spildevand, såfremt der fremkommer nye oplysninger, eller vurdering af allerede kendte oplysninger er ændret på baggrund af nye forskningsresultater eller anden ny viden. 38. Tilsynsmyndigheden kan påbyde, at der indhentes en ny tilslutningstilladelse i sager, hvor en eksisterende tilslutning giver problemer i forhold til overholdelse af spildevandsanlægget godkendte kapacitet og spildevandstilladelsens vilkår. 39. Tilsynsmyndigheden kan påbyde, at der indhentes ny udledningstilladelse efter 14 i sager, hvor en eksisterende udledning giver anledning til særlige miljøproblemer eller sikkerheds- og sundhedsproblemer. 40. Såfremt tag- og overfaldevand er til særlig gene, kan Kommunalbestyrelsen give påbud til brugsrettighedshaver om, at udledning af tag- og overfladevand skal ske til et spildevandsanlæg med udløb i fjord eller hav. 41. Ved etablering, omlægning eller renovering af private eller offentlige spildevandsanlæg kan tilladelsesmyndigheden udstede påbud om etablering af rensning af spildevand, flytning af spildevandsudledning eller anden foranstaltning f.eks. udledning til midlertidig samletank. 42. Hvis en spildevandstilslutning eller spildevandsudledning udgør en fare for sundheden eller miljøet kan tilsynsmyndigheden meddele påbud eller forbud. Stk. 2. Hvis en spildevandstilslutning eller spildevandsudledning giver driftsmæssige problemer i spildevandsanlægget, som f.eks. tilstopning, fedtaflejringer eller påvirkninger fra miljøskadelige stoffer, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud eller forbud. Stk. 3. Efter høring af de involverede parter meddeler tilsynsmyndigheden afgørelse om påbud eller forbud skriftligt til parterne med underretning til Landslægeembedet. Afgørelserne skal indeholde en frist for påbuddet eller forbuddets efterkommelse. 43. Hvor en spildevandstilslutning eller spildevandsudledning giver anledning til overhængende fare for sundheden samt i tilfælde, hvor øjeblikkelig indgriben er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse, kan beslutning om påbud eller forbud meddeles mundtligt af tilsynsmyndigheden og det skal straks efterkommes. Stk. 2. Et mundtligt påbud eller forbud skal bekræftes skriftligt af tilsynsmyndigheden inden for 14 dage, ellers bortfalder påbuddet. 44. Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud og forbud om forhold vedrørende tørklosetter og bortskaffelse af latrin fra tørklosetter samt spildevand fra samletanke, med henblik på at: 1) Forebygge forurening 2) Forbedre sundhedsforhold 11

10 3) Forbedre de hygiejniske forhold 4) Mindske problemer for renovationsarbejderne Stk. 2. Påbuddet kan omfatte krav om flere tørklosetter, bedre renholdelse, friholdelse af adgangsveje, hyppigere tømningsfrekvens o. lign. 45. I alle tilsynssager, hvor påbud eller forbud ønskes afgivet med baggrund i sundhedsfare eller risiko herfor, skal Landslægeembedet inddrages ved afgørelsen. 46. Påbud eller forbud efter denne bekendtgørelse gives ved erhvervsvirksomhed som udgangspunkt til driftsherren. Såfremt driftsherren ikke kan identificeres vil brugsrettighedshaveren være ansvarlig for opfyldelse af påbud eller forbud. Stk. 2. Påbud eller forbud efter denne bekendtgørelse gives ved ejendomme som anvendes til privat bolig til brugsrettighedshaver. Stk. 3. Modtageren af et påbud eller forbud er ansvarlig for at et påbud efterleves og afholder udgifterne medført af påbud eller forbud efter denne bekendtgørelse. Dispensationsmuligheder 47. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter høring af Naalakkersuisoq for Miljø dispensere fra 22, stk Naalakkersuisoq for Miljø kan i særlige tilfælde efter høring af kommunalbestyrelsen dispensere fra 4, 6, 9, og 33, stk. 2. Klager 49. Alle afgørelse truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages efter reglerne i kapitel 14 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj Sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser 50. Bøde kan idømmes den der: 1) overtræder 4, 6, 8, 9, stk. 1, stk. 2 og 4, 10, stk. 2 og stk. 5, 11, 12, 13 14, stk. 1, 18, stk. 1 og 2, 21, 24-27, 28, stk. 1-3, 31, stk. 1 eller 32. 2) undlader at efterkomme pålæg, påbud eller forbud efter 23 eller ) overtræder regler, der udstedes i medfør af 23, 29, 30 eller 33 Stk. 2. Der kan idømmes bøde ved overtrædelse af vilkår fastsat efter 15, stk Stk. 3. Bøde kan pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland. Stk. 4. Bøder, der fastsættes efter stk. 1-3 tilfalder Landskassen. Ikrafttrædelse og overgangsregler 12

11 51. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand. Stk. 3. Kommunalregulativer udstedt i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand vil stadig være gældende indtil kommunalbestyrelsen eventuel ophæver disse. Grønlands Selvstyre, den xx. xxxxxx 2013 Miiti Lynge / Søren Stach Nielsen 13

12 Bilag 1 Ansøgningsskemaet i Bilag 1 er stadig under udarbejdelse. 14

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand. Formål og anvendelsesområde.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand. Formål og anvendelsesområde. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand I medfør af 10, stk. 1, nr. 15 16, 10, stk. 1, nr. 19, 18, stk. 1, nr. 1 7, 48, 56, stk. 1, 66, stk. 3, og 67,

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn I medfør af 10, stk. 1, nr. 8, 10, stk. 1, nr. 20, 42, 48, 66, stk. 3 og

Læs mere

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Bo Skovmark, Naturstyrelsen 17. marts 2015 PAGE 1 Mulige løsninger for

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra samlestanke ved alle ejendomme

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq REGULATIV for natrenovation i FORORD Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation indenfor planlagte områder i by- og bygdezoner i. Gyldighedsområde Regulativet

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Tømningsregulativ for Struer Kommune 1. Formål 1.1 For at sikre en lovlig og miljømæssig forsvarlig håndtering af slam fra bundfældningstanke,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE

REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE [Regulativet omhandler en kommunal tømningsordning for individuel tømning af samletank på privat ejendom.] April 2008 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2008

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje. Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje. Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov gælder ved byggemodning af ubebyggede

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune 2 Indhold 1 Grundlag for regulativet 2 Definitioner 3 Tilmelding 4 Afmelding 5 Dispensation 6 Grundejerens forpligtelser og ansvar 6.1 MEDDELELSESPLIGT

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tømningsordning for hustanke

Tømningsordning for hustanke Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Tilslutningspligt... 4 5 Tekniske bestemmelser...

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2014 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 1.1 Indledning 1.2 Lovgrundlag 1.3 Regulativets gyldighedsområde 1.4 Benyttelsespligt 2 Tømningsordningen 2.1 Almindelig

Læs mere

UDKAST. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq

UDKAST. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq UDKAST Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 6, 7, stk. 2, 9, stk. 1, og 12 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10.

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens...

1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens... 1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens... Side 1 af 18 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD

Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD MILJØBESKYTTELSESLOVENS 19 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse 1: Formål og grundlag... 3 2: Regulativets gyldighedsområde... 3 3: Tilslutningspligt.... 3 4: Tilmelding... 3 5: Afmelding...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

FORSLAG TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING HOLMESKOVVEJ 5 OG 7 [MÅNED, ÅR]

FORSLAG TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING HOLMESKOVVEJ 5 OG 7 [MÅNED, ÅR] FORSLAG TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING HOLMESKOVVEJ 5 OG 7 [MÅNED, ÅR] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold...

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde mv. 1. Inatsisartutloven gælder for landterritoriet. Loven gælder endvidere landbaseret

Læs mere

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia.

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia. I medfør af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 fastsættes følgende bestemmelser: Anvendelsesområder

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 1)

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 1) BEK nr 1448 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke Kongeåen ved Skodborghus Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke - med virkning fra 1. marts 2013 Indhold 1. Lovgrundlag, formål og omfang... 2 2. Vejen Forsynings organisering... 2 3. Definition

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE INDLEDNING I henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap.

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnignstanke 2017 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Regulativ for tømning af bundfældnignstanke 2017 Lemvig Vand og Spildevand A/S Regulativ for tømning af bundfældnignstanke 2017 Lemvig Vand og Spildevand A/S Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, med tilhørende bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune gældende fra 1. marts 2015 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune gældende fra 1. marts 2015 Indhold Indledning...

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 20112020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold... 3 4 Dimensioneringsforudsætninger...

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr. I medfør af 5, 6, stk. 1 og stk. 2, 8, stk. 1, 9, 12 og 15, stk. 2 i landstingslov nr. 5 af 2. maj

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune 1 Indhold 1. Formål og lovgrundlag... 3 2. Gyldighedsområde:... 3 3. Benyttelsespligt:... 3 4. Grundejerens forpligtelser:...

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand

Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand Gældende fra 1. januar 2010 1 Regulativets formål og lovgrundlag Kommunalbestyrelsen har bestemt, at der i hele Haderslev Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn for at sikre, at bundfældningstanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 28. februar 2011 FM 2011/27 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxxx 2011 om post Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Hedensted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2016 Hedensted Kommune 2 Hedensted Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 4 1.1 Indledning 4 1.2 Lovgrundlag 4 1.3 Regulativets

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere