Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:"

Transkript

1 ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : Dok.nr.: Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og unge med særlige behov for støtte kørsel til genoptræning kørsel i forbindelse med afprøvning af hjælpemidler siddende patientbefordring Forord Odder Kommune har en række lovgivningsmæssige forpligtelser til at sørge for befordring af borgere til og fra en række tilbud beliggende i og uden for kommunen. Nærværende udbudsmateriale beskriver de generelle og specifikke krav, som kommunen stiller til den eller de kommende leverandør(er). Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler, og det vil være muligt at byde på en eller begge delaftaler. Delaftale 1 omfatter kørsel med børn og unge, mens delaftale 2 omfatter en række forskellige kørsler med primært voksne borgere. Tilbud på en eller begge delopgaver skal afgives på den vedlagte tilbudsblanket (bilag 2). På blanketten anføres kontaktoplysninger samt en kilometerpris for varetagelse af opgaven. På blanketten kan ligeledes anføres en alternativ kilometerpris ved tildeling af begge delaftaler. Generelle krav Chaufføren: Det forventes af hensyn til brugerne, at chaufføren taler og forstår dansk. Chaufføren skal yde en korrekt og venlig betjening samt præstere en passagervenlig transport. Chaufføren skal bære uniform eller på anden vis kunne legitimere sig utvetydigt. Chaufføren er underlagt samme tavshedspligt som kommunens ansatte og skal udfylde tavshedserklæring. Chaufføren skal have ren straffeattest. 1

2 Chaufføren skal have erfaring med kørsel af handicappede og/eller børn og unge med funktionsnedsættelser. Vogne: De benyttede vogne skal være godkendt til passagertransport og opfylde de til enhver tid gældende regler om indretning og færdselssikkerhed. Alle vogne skal være forsynet med fastmonterede individuelle sikkerhedsseler på alle pladser. Vogne, der benyttes til transport af kørestolsbrugere, skal være udstyret med godkendt udstyr til fastspænding af kørestole. Ensartethed: Odder Kommune lægger stor vægt på, at borgerne har en tryg oplevelse, når de befordres. Derfor er en fast chaufførbemanding af største betydning. Især de daglige ture til og fra skole med kommunens børn og unge skal betjenes af færrest mulige chauffører. Udover faste chauffører opfordres der til, at man har faste afløsere til de dagligt planlagte ture. Specifikke krav I det følgende fremgår de specifikke krav til de forskellige kørselsopgaver i hver af de to overordnede delaftaler. Delaftale 1: Børn og Unge Delaftale 1 omfatter 4 forskellige kørselsopgaver, der hver især beskrives nedenfor. Opgavernes omfang kan variere, men oplysningerne bygger på det nuværende grundlag. Kørselsopgavens navn Omfang Beskrivelse Specialklasserne på Skovbakkeskolen og Hou Skole I øjeblikket drejer det sig samlet set om 19 elever 15 på Skovbakkeskolen og 4 på Hou Skole. Eleverne er i alderen 7 14 år. 2 af eleverne er kørestolsbrugere. Eleverne skal hentes på deres hjemadresser og køres til skole, så de er klar til skoledagens start senest kl Efter skoletid skal eleverne enten køres hjem eller til fritidstilbud på Egholmgård. Én formiddag om ugen skal eleverne fra Hou Skole køres til svømning i Odder Svømmehal sammen med deres lærere. Efter et par timer skal de retur til skolen. 2

3 A-klassen på Parkvejens Skole Kørsel med handicappede børn Kørsel med børn og unge med særlige behov for støtte I indeværende skoleår drejer det sig om 21 elever. Eleverne kommer primært fra Odder Kommune, men der er også elever fra Århus og Skanderborg kommuner. I indeværende skoleår kommer 2 elever fra Århus Kommune og 5 fra Skanderborg Kommune. I øjeblikket er 6 børn bevilget transport på grund af betydelig og varigt nedsættelse af fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan dreje sig om transport til skole, institution, fysioterapeut etc. Der kan være tale om både daglig, ugentlig eller kørsel efter behov. På nuværende tidspunkt er 5 børn bevilget kørsel på grund af særlige behov for støtte. Før skoleårets start vil en liste med elevernes navne, adresser og telefonnumre foreligge, således at vognmanden selv kan ruteplanlægge samt informere elevernes hjem om køretider. Sygdom og kendt fravær meddeles direkte til vognmanden. Eleverne skal hentes på deres hjemadresser og køres til skole, så de er klar til skoledagens start senest kl Efter skoletid skal eleverne køres til deres hjemadresser. Før skoleårets start vil en liste med elevernes navne, adresser og telefonnumre foreligge, således at vognmanden selv kan ruteplanlægge samt informere elevernes hjem om køretider. Sygdom og kendt fravær meddeles direkte til vognmanden. Kørslen aftales individuelt og bevilges af familiens sagsbehandler. Der skal i nogle tilfælde medtages hjælpemidler, eksempelvis kørestol. Sygdom og kendt fravær meddeles direkte til vognmanden. Denne gruppe af børn og unge har i særdeleshed brug for en høj grad af forudsigelighed, hvorfor fast chaufførbemanding er helt 3

4 Det kan dreje sig om daglig, ugentlig eller kørsel efter behov vitalt for disse børn og unge. Chaufføren skal også være indstillet på, at der kan være helt særlige krav til de enkelte kørsler. Af samme årsag er forældrenes behov for direkte kontakt til vognmanden af meget stor betydning. Elektroniske fakturaer skal sendes en gang om måneden til Odder Kommunes Børne- og Familiecenter, EAN-nr , Att.: Hanne Fleron. Der ønskes en faktura for specialklassekørsel og en for øvrig kørsel. Hver enkelt faktura skal indeholde fulde navn, start- og slutadresse samt antal kørte kilometer. Odder Kommune forventer, at der vil være den størst mulige grad af samkørsel. I udgangspunktet betyder ønsket om samkørsel, at Odder Kommune vil acceptere, at der fastlægges en maksimal transporttid svarende til 2,5 gange den normale køretid. Odder Kommune forbeholder sig dog retten til konkret at vurdere, om der bør afviges fra den maksimale køretid. Delaftale 2: Diverse kørsler med primært voksne borgere Delaftale 2 omfatter 4 forskellige kørselsopgaver, der hver især beskrives nedenfor. Opgavernes omfang kan variere, men oplysningerne bygger på det nuværende grundlag. Kørselsopgavens navn Omfang Beskrivelse Genoptræning efter Sundhedsloven Genoptræning efter Sundhedsloven består af specialiseret genoptræning på sygehus og almindelig ambulant træning, der typisk foregår på Odder Kommunes Træningscenter. Niveauet for kørsel til almindelig ambulant genoptræning forventes at ligge på mellem 130 og 150 kørsler (tur/retur) om måneden. Altså i alt mellem 260 og 300 ture om måneden. I de første 4 måneder af 2008 har 49 borgere modtaget specialiseret Almindelig ambulant træning: Opgaven omfatter primært kørsel mellem hjemadressen og Odder Kommunes Træningscenter i enkelte tilfælde Parkvejens Fysioterapi. Odder Kommunes Visitationsteam visiterer til kørslen, men Træningscentret bestiller hos vognmanden. Specialiseret genoptræning: Her drejer det sig fortrinsvist om kørsel til og fra sygehuset i Horsens, men også i Århus og i enkelte tilfælde Silkeborg. Odder Kommunes 4

5 Hjælpemidler genoptræning i kortere eller længere perioder. Ikke alle skal transporteres, da nogle selv kører til og fra sygehuset. Antallet af personer og ture varierer meget, men der er et årligt anslået budget på kr. til opgaven. Visitationsteam visiterer til kørslen, men det enkelte sygehus bestiller hos vognmanden. Kørselsopgaven består i at transportere borgerne i forbindelse med afprøvning af diverse hjælpemidler. Det drejer sig således om kørsel mellem hjemadressen og bandagister i Odder, Horsens eller Århus, Synscentralen i Århus, audiologisk afdeling og Høreinstituttet i Århus samt private høreklinikker fortrinsvist i Århus. Fakturaer vedrørende genoptræning skal sendes elektronisk til Odder Kommunes Visitationsteam, EAN-nr , Att.: Anne-Grethe Rasmussen. Hver enkelt faktura skal indeholde navn og de første 6 cifre i borgerens CPR-nummer, start- og slutadresse samt antal kørte kilometer. Fakturaer vedrørende kørsel i forbindelse med afprøvning af hjælpemidler skal sendes elektronisk til Odder Kommunes Visitationsteam, EAN-nr , Att.: Ella Madsen. Hver enkelt faktura skal indeholde navn og de første 6 cifre i borgerens CPRnummer, start- og slutadresse samt antal kørte kilometer. Kørsel til alment praktiserende læge En gennemgang af 4 måneder i 2007 har vist, at antallet af ture pr. måned kan variere fra 204 til 273. Opgaven består i kørsel mellem hjemadressen og diverse alment praktiserende læger primært beliggende i Odder Kommune. Kørsel til speciallæge En gennemgang af 4 måneder i 2007 har vist, at Entreprenøren skal på baggrund af nogle ganske få spørgsmål, som Odder Kommune formulerer, forestå visitationen til denne type kørsel, da borgeren selv bestiller kørslen hos vognmanden. Odder Kommune kan kontaktes i tvivlstilfælde. Opgaven består i kørsel mellem en række adresser i 5

6 antallet af ture pr. måned kan variere fra 23 ture til 41 ture. kommunen og diverse speciallæger beliggende i Odder, Horsens, Skanderborg og Århus kommuner. Entreprenøren skal på baggrund af nogle ganske få spørgsmål, som Odder Kommune formulerer, forestå visitationen til denne type kørsel, da borgeren selv bestiller kørslen hos vognmanden. Odder Kommune kan kontaktes i tvivlstilfælde. Alle fakturaer vedrørende kørsel til alment praktiserende læge eller speciallæge skal sendes elektronisk til Odder Kommunes Borgerbutik, EAN-nr , Att.: Inger-Lise Hesselbjerg. Hver faktura skal indeholde navn og adresse samt de første 6 cifre i patientens CPR-nummer, navn og adresse på læge eller speciallæge, hvorfra og hvortil patienten er blevet kørt samt antal kørte kilometer. Odder Kommune forventer, at der vil være den størst mulige grad af samkørsel. I udgangspunktet betyder ønsket om samkørsel, at Odder Kommune vil acceptere, at der fastlægges en maksimal transporttid svarende til 2,5 gange den normale køretid. Odder Kommune forbeholder sig dog retten til konkret at vurdere, om der bør afviges fra den maksimale køretid. Såfremt der arrangeres samkørsel på tværs af kørselsopgaverne i Delaftale 2, sendes faktura med de ønskede oplysninger blot til et af de relevante EANnumre. Kontraktperiode Aftalen vedrører perioden fra den 1. august 2008 til d. 31. juli 2011 med mulighed for forlængelse frem til d. 31. juli Aftalen ophører uden varsel d. 31. juli 2011, medmindre der foreligger gensidig aftale om forlængelse inden d. 1. marts Såfremt entreprenøren væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, er Odder Kommune berettiget til at ophæve kontrakten. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet det forhold, at entreprenøren, trods skriftlige advarsler, tilsidesætter centrale kontraktlige forpligtelser. En misligholdelse kan dog også have en sådan grovhed, at Odder Kommune kan ophæve kontrakten uden forudgående varsel. Der afholdes minimum 2 årlige statusmøder mellem vognmand og Odder Kommune. Odder Kommune forbeholder sig herudover retten til at indkalde til statusmøder efter behov. 6

7 Afgivelse af tilbud Tilbud skal være Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, Att.: Jan Møller, i hænde senest mandag d. 23. juni kl Tilbuddet skal mærkes: MÅ IKKE ÅBNES TILBUD PÅ KØRSELSOPGAVER. Andre forhold omkring tilbuddet Odder Kommune forbeholder sig ret til at tage kontakt til en eller flere tilbudsgivere med henblik på afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål eller med henblik på præcisering af indhold af tilbud, men dette kun på en sådan måde, at der ikke opstår forskelsbehandling og konkurrencefordrejning. Optagelse af kontakt betyder hverken forhåndsaccept eller forkastelse af det/de pågældende tilbud. Endelig aftale er først indgået, når kontrakt er underskrevet af begge parter. Odder Kommune giver ingen godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af oplysninger om indholdet heraf. Samtlige tilbud vil blive behandlet fortroligt. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud, indtil der gives meddelelse om valg af tilbudsgiver, dog senest d. 1. august Kommunen forbeholder sig ret til at afvise tilbud, der ikke er skrevet på dansk, og tilbud, der indikerer, at kommunikation med tilbudsgiver i hele aftaleperioden ikke kan foregå på dansk. Tilbud gives i 2008-priser. Vederlagsregulering kan ske en gang årligt, første gang i januar Regulering skal ske ud fra Danmarks Statistiks nettoprisindeks med basis i nettoprisindekset for januar måned Beregning skal ske som angivet i bilag 1. Fejl i tilbud kan under ingen omstændigheder give grundlag for forhøjelse af tilbudsprisen. Endelig forbeholder kommunen sig, at eventuelle tvister afgøres efter gældende dansk ret og ved dansk værneting, herunder anvendelse af eventuel voldgiftsret. Udvælgelseskriterier Følgende kriterier skal være opfyldt for at komme i betragtning som tilbudsgiver. Er nævnte oplysninger ikke medsendt sammen med tilbudsmaterialet, vil tilbuddet blive betragtet som ikke-konditionsmæssigt. Økonomisk og finansiel kapacitet udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2 For de seneste 3 regnskabsår kræves en erklæring om virksomhedens samlede omsætning, dens omsætning i forbindelse med leveringen af sådanne tjenesteydelser som aftalen vedrører samt årsresultat. Det forventes, at omsætningen i forbindelse med leveringen af tjenesteydelser, som aftalen omfatter, størrelsesmæssigt står mål med de udbudte opgaver. 7

8 Desuden kræves en udfyldt tro- og loveerklæring (bilag 3) om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Teknisk kapacitet udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.3 Der ønskes en liste over de betydeligste tilsvarende tjenesteydelser, der er udført de seneste 3 år. Listen skal indeholde tidspunkt for samt navn på modtageren af de leverede tjenesteydelser. Det forventes, at omfanget af tilsvarende tjenesteydelser størrelsesmæssigt står mål med de udbudte opgaver. Der ønskes oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos tjenesteyderen, især hos den eller de, der vil være ansvarlige for at levere de udbudte tjenesteydelser. Endelig ønskes en erklæring om, hvilket materiel tjenesteyderen vil råde over til at udføre tjenesteydelserne. Materiellet skal, ud over de i udbudsmaterialet beskrevne krav, i omfang matche den udbudte opgave. Det bemærkes, at de af køretøjerne, der anvendes til befordring af kørestolsbrugere, skal være forsynet med en godkendt lift. Tildelingskriterier udbudsbekendtgørelsens punkt IV.2.1 Kørselsopgaven vil blive tildelt den tilbudsgiver, som vil kunne løse opgaven for laveste pris. Praktiske forhold omkring udbudsmaterialet Dette udbudsmateriale kan downloades på Odder Kommunes hjemmeside. Af hensyn til, at alle interesserede får svar på eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet, bedes alle potentielle tilbudsgivere sende en mail til med navn og mailadresse på en kontaktperson. Således sikres alle tilbudsgivere lige adgang til oplysninger om udbudsmaterialet. 8

9 Bilag 1 Beregning af vederlagsregulering Første vederlagsregulering: Januar 2009, gældende for hele år Reguleres på baggrund af nettoprisindekset for januar Nettoprisindekset for januar måned offentliggøres medio august måned. Den regulerede pris for år 2009 beregnes som følger: nettop. indeksjanuar09 netttop. indeksjan08 nettop. indeksjan08 x 100 = reguleringsprocent Tilbudspris + (tilbudspris * reguleringsprocent) = reguleret pris

10 ODDER KOMMUNE Byrådsservice Bilag 2 Tilbudsblanket Sagsnr. : Dok.nr.: Undertegnede afgiver hermed tilbud på Odder Kommunes udbud af diverse kørselsopgaver. Der accepteres kun tilbud på én delaftale per tilbudsblanket. Ved afgivelse af tilbud på begge delaftaler kopieres denne blanket, således at hver blanket kun indeholder afgivelse af tilbud på én blanket. Tilbuddet gives på baggrund af det af Odder Kommune fremsendte udbudsmateriale. Tilbudsgiver: Navn: Adresse: Telefonnummer: Der afgives tilbud på delaftale nummer: Kilometerprisen* for ovenstående delaftale er: *Kilometerprisen er den pris pr. kilometer, som Odder Kommune skal betale, når der er en eller flere borgere i vognen. Det er således vognmandens eget ansvar at tage højde for tomkørsel, startgebyr etc., da Odder Kommune kun betaler for de kilometer, hvor borgeren transporteres i vognen. Eventuel alternativ kilometerpris ved tildeling af begge delaftaler: Alle priser angives i kr. i 2008-niveau. 10

11 Bilag 3 Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lov nr af 21. december 1994 samt efterfølgende lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Leverandørens navn og adresse: Ved enkeltmandsleverandør erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Dato og underskrift 11

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere