RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 14. juni 2011 (*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 14. juni 2011 (*)"

Transkript

1 RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 14. juni 2011 (*)»EF-design ugyldighedssag registreret EF-design, der gengiver et ur, som er fastgjort til en nøglesnor ældre design offentliggørelse af det ældre design individuel karakter magtfordrejning artikel 4, 6, 7 og i forordning (EF) nr. 6/2002«I sag T-68/10, Sphere Time, Windhof (Luxembourg), ved advokaterne C. Jäger, N. Gehlsen og M.-C. Simon, mod sagsøger, Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved D. Botis, som befuldmægtiget, sagsøgt, den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design): Punch SAS, Nice (Frankrig), angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 2. december 2009 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1130/2008-3) vedrørende en ugyldighedssag mellem Punch SAS og Sphere Time, har RETTEN (Fjerde Afdeling) sammensat af afdelingsformanden, I. Pelikánová (refererende dommer), og dommerne K. Jürimäe og M. van der Woude, justitssekretær: fuldmægtig S. Spyropoulos, under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 15. februar 2010, under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 1. juni 2010, under henvisning til det skriftlige spørgsmål fra Retten til sagsøgeren,

2 og efter retsmødet den 18. januar 2011, afsagt følgende Dom Sagens baggrund 1 Sagsøgeren, Sphere Time, er indehaver af det under nr registrerede EFdesign, for hvilket der blev indgivet ansøgning den 14. april 2005 (herefter»det omtvistede design«). Det omtvistede design, der skal bruges til ure, er gengivet som følger: 2 Den 26. marts 2007 indgav Punch SAS, som var den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter»harmoniseringskontoret«), i medfør af artikel 25, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (EFT 2002 L 3, s. 1) en begæring om ugyldighed af det omtvistede design til Harmoniseringskontoret. I ugyldighedsbegæringen gjorde Punch SAS gældende, at det omtvistede design ikke var nyt og ikke havde nogen individuel karakter i den forstand, hvori disse udtryk er anvendt i artikel 4 i forordning nr. 6/2002, sammenholdt med samme forordnings artikel 5 og 6. 3 Til støtte for begæringen om ugyldighed påberåbte Punch SAS sig flere modeller, der efter foregivende var af ældre dato.

3 4 Punch SAS fremlagde for det første et katalog, der gengiver to modeller af ure, som er produceret af Fuzhou Eagle Electronic Co. Ltd (herefter»modellerne C og F«), og et certifikat fra sidstnævnte selskab, ifølge hvilket modellerne C og F var blevet markedsført i Europa i For det andet fremlagde Punch SAS et katalog, der gengiver to modeller af ure, som er produceret af Great Sun Technology Corp., og et certifikat fra dette selskab, hvorefter disse modeller var blevet markedsført i Europa siden Disse oplysninger var ledsaget af en regning for forsendelsen og et oprindelsesbevis vedrørende en levering af 2000 eksemplarer af den ene af de to modeller, der var forsynet med varemærket SYMBICORT, som blev foretaget til en kunde i Nederlandene i april 2004 (sidstnævnte model benævnes herefter»symbicort-modellen«). SYMBICORT-modellen er gengivet som følger: 6 Ved afgørelse af 31. marts 2008 erklærede ugyldighedsafdelingen det omtvistede design for ugyldigt. Afdelingen fandt, at det omtvistede design ikke havde nogen individuel karakter, idet det gav det samme helhedsindtryk som modellerne C og F. Sagsøgeren påklagede denne afgørelse den 13. maj Ved afgørelse af 2. december 2009 (herefter»den anfægtede afgørelse«) gav Tredje Appelkammer ved Harmoniseringskontoret afslag på klagen. Indledningsvis fandt appelkammeret, at regningen for forsendelsen og oprindelsesbeviset vedrørende leveringen af SYMBICORT-modellen var beviser, der i tilstrækkeligt retligt omfang godtgjorde, at denne var blevet offentliggjort før datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det omtvistede design. Idet appelkammeret støttede sig på sammenligningen mellem det omtvistede design og SYMBICORT-modellen, således som de opfattes af en almindelig forbruger, der er vant til ure, som er fastgjort til en nøglesnor, fandt det for det første, at disse var meget ens, dernæst, at forskellene var ubetydelige, og endelig, at selv om designeren havde frihed til at designe modellen, navnlig hvad angår urskiven, var denne frihed ikke blevet udnyttet. Appelkammeret konkluderede, at det omtvistede design manglede individuel karakter, eftersom det gav den informerede bruger det samme helhedsindtryk som SYMBICORT-modellen. Parternes påstande 8 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande: Den anfægtede afgørelse annulleres.

4 Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med sagen for Retten, og Punch SAS tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med sagen for Harmoniseringskontorets appelkammer. 9 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande: Frifindelse. Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger. Retlige bemærkninger 10 Sagsøgeren har gjort tre anbringender gældende. Det første anbringende vedrører ifølge stævningens ordlyd en tilsidesættelse af artikel 4 og 5 i forordning nr. 6/2002 for så vidt angår det omtvistede designs nyhed. Det andet anbringende vedrører en tilsidesættelse af artikel 4 og 6 i forordning nr. 6/2002 for så vidt angår vurderingen af det omtvistede designs individuelle karakter. Det tredje anbringende vedrører magtfordrejning. Henset til indholdet af den anfægtede afgørelse finder sagsøgeren endvidere, at vurderingen af modellerne C og F ikke indgår i sagens genstand for Retten. I den henseende har appelkammeret i den anfægtede afgørelse fejlagtigt fraveget ugyldighedsafdelingens afgørelse, idet det alene har sammenlignet det omtvistede design med SYMBICORTmodellen og ikke har begrundet dette valg. 11 Harmoniseringskontoret har anført, at de tre anbringender er ugrundede. Det har endvidere gjort gældende, at sagens genstand for Retten omfatter det omtvistede designs lighed med både modellerne C og F og SYMBICORT-modellen, idet appelkammeret har begrænset sig til at føje en yderligere begrundelse til ugyldighedsafdelingens afgørelse. 12 Det bemærkes indledningsvis, at appelkammeret med rette kunne støtte sin afgørelse på sammenligningen mellem det omtvistede design og SYMBICORT-modellen. 13 Det fremgår nemlig af artikel 60, stk. 1, i forordning nr. 6/2002, at appelkammeret som følge af den klage, som er forelagt det, skal foretage en ny og fuldstændig realitetsbehandling af ugyldighedsbegæringen, såvel retligt som faktisk (jf. analogt Domstolens dom af , sag C-29/05 P, KHIM mod Kaul, Sml. I, s. 2213, præmis 57). Denne konstatering medfører, at appelkammeret kan basere sig på et hvilket som helst af de ældre design, som indgiveren af ugyldighedsbegæringen har påberåbt sig, uden at det er bundet af indholdet af ugyldighedsafdelingens afgørelse og uden at skulle fremlægge en særlig begrundelse på det punkt. 14 I det foreliggende tilfælde bestrides det ikke, at Punch SAS har påberåbt sig SYMBICORT-modellen i forbindelse med sagens behandling ved ugyldighedsafdelingen. 15 På den baggrund er det ikke nødvendigt på nuværende tidspunkt at afgøre, om vurderingen af modellerne C og F indgår i sagens genstand for Retten. Det skal til gengæld indledningsvis undersøges, om klagen er begrundet, for så vidt som den vedrører den vurdering af SYMBICORT-modellen, der blev foretaget i den anfægtede afgørelse. Det er kun, hvis Retten skulle konstatere, at denne vurdering er behæftet med en retlig fejl,

5 at vurderingen af modellerne C og F i givet fald kan vise sig at være relevant for afgørelsen af den sag, den skal behandle. Det første anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 4 og 5 i forordning nr. 6/2002 Parternes argumenter 16 Hvad angår datoen for offentliggørelsen af SYMBICORT-modellen, har sagsøgeren gjort gældende, at bestemmelsen i artikel 7, stk. 2, litra b), i forordning nr. 6/2002 skal tages i betragtning. Følgelig er det i det foreliggende tilfælde ikke datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det omtvistede design, dvs. den 14. april 2005, der skal tages i betragtning, men den 14. april Regningen for forsendelsen omhandler en forsendelse af varer svarende til SYMBICORTmodellen, der fandt sted på en ikke nærmere specificeret dato i april Eftersom dette dokument blev udarbejdet den 3. april 2004 i Hong Kong (Kina), er det henset til afstanden mellem Hong Kong og Nederlandene meget sandsynligt, at eksemplarer af SYMBICORT-modellen er kommet ind på det europæiske marked og følgelig, at offentliggørelsen af denne model er sket efter den 14. april Sagsøgeren har tilføjet, at regningen for forsendelsen er blevet overgivet til Punch SAS af producenten af urene svarende til SYMBICORT-modellen, som har en interesse i at bevise, at denne model er ældre. Endvidere er det ikke sikkert, at originalen af denne regning er blevet fremlagt for Harmoniseringskontoret. Følgelig kan dette dokument ifølge sagsøgeren ikke tages i betragtning. 19 Under disse omstændigheder er sagsøgeren af den opfattelse, at den tidligere offentliggørelse af SYMBICORT-modellen ikke er blevet bevist. Sagsøgeren har deraf udledt, at det omtvistede design skal anses for at være nyt. 20 Harmoniseringskontoret har anfægtet sagsøgerens argumentation. Rettens bemærkninger 21 Ifølge stævningens ordlyd vedrører det første anbringende en tilsidesættelse af artikel 4 og 5 i forordning nr. 6/2002 om et EF-designs nyhed. Som Harmoniseringskontoret imidlertid har anført, er den anfægtede afgørelse ikke støttet på, at det omtvistede design ikke er nyt. 22 Det første anbringende vedrører faktisk spørgsmålet om en tidligere offentliggørelse af SYMBICORT-modellen. Derfor omhandler det i realiteten en påstået tilsidesættelse af artikel 6, stk. 1, i forordning nr. 6/2002, sammenholdt med artikel Disse bestemmelser fastsætter følgende:»artikel 6 Individuel karakter

6 1. Et design anses for at have individuel karakter, hvis det helhedsindtryk, det giver den informerede bruger, adskiller sig fra en sådan brugers helhedsindtryk af alle andre design, som er blevet offentliggjort: [ ] b) inden den dato, hvor ansøgningen om registrering er indgivet, eller, hvis der begæres prioritet, inden prioritetsdagen, hvis det er et registreret EF-design. [ ] Artikel 7 Offentliggørelse 1. Med henblik på anvendelsen af artikel 5 og 6 anses et design for at være blevet offentliggjort, hvis det er blevet bekendtgjort i forbindelse med registreringen eller på anden måde, eller det er udstillet, benyttet kommercielt eller på anden måde blevet kendt inden den i [ ] artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato, [ ] undtagen i tilfælde hvor fagkredsene inden for den pågældende sektor i Fællesskabet ikke med rimelighed kan have fået kendskab til de pågældende arrangementer som led i deres normale forretningsførelse [ ] 2. Ved anvendelsen af artikel 5 og 6 tages der ikke hensyn til offentliggørelsen, hvis et design, for hvilket der påberåbes beskyttelse i henhold til et registreret EF-design, er offentliggjort: a) af designeren eller af den, til hvem dennes ret er overgået, eller af tredjemand på grundlag af oplysninger, der er meddelt, eller foranstaltninger, der er truffet af designeren eller af den, til hvem designerens ret er overgået b) i løbet af de 12 måneder, der går forud for datoen for indgivelsen af ansøgningen eller, hvis der begæres prioritet, forud for prioritetsdagen. [ ]«24 Hvad for det første angår anvendeligheden af artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 6/2002 på det foreliggende tilfælde skal det bemærkes, at formålet med denne bestemmelse er at give designeren eller den, til hvem dennes ret er overgået, mulighed for at præsentere et design på markedet i en periode på 12 måneder, før han skal iagttage formaliteterne med hensyn til ansøgningen. 25 I denne periode kan designeren eller den, til hvem dennes ret er overgået, sikre sig det pågældende designs forretningsmæssige succes, inden han påtager sig udgifterne til registreringen, uden at frygte, at den offentliggørelse, der finder sted ved denne lejlighed, kan gøres gældende med succes i forbindelse med en ugyldighedssag, der er anlagt efter den eventuelle registrering af det pågældende design. 26 Det fremgår af ovenstående, at for at artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 6/2002 kan finde anvendelse inden for rammerne af en ugyldighedssag, skal indehaveren af det design, der begæres ugyldigt, godtgøre, at han enten er designeren af det design, der er påberåbt til støtte for den nævnte begæring, eller den, til hvem designerens ret er overgået.

7 27 I den foreliggende sag tilkommer det således sagsøgeren at godtgøre, at han er designeren af SYMBICORT-modellen eller den, til hvem dennes ret er overgået. 28 Sagsøgeren har endog ikke hævdet, at dette er tilfældet. 29 Følgelig finder artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 6/2002 ikke anvendelse på offentliggørelsen af det nævnte design. 30 Eftersom sagsøgeren ikke har begæret prioritet for det omtvistede design, skal det under disse omstændigheder for det andet undersøges, om det fremgår af de beviser, der blev fremlagt for Harmoniseringskontoret, at designet SYMBICORT var blevet offentliggjort før den 14. april 2005, som er datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det omtvistede design. 31 I den henseende har Punch SAS fremlagt en regning for forsendelse vedrørende leveringen af 2000 ure svarende til SYMBICORT-modellen til en kunde i Nederlandene. Ifølge denne regning blev de pågældende artikler sendt fra Hong Kong den 3. april Under hensyntagen til den almindelige forsendelsestid synes regningen for forsendelsen således at godtgøre, at de pågældende ure blev leveret i Nederlandene og følgelig, at SYMBICORT-modellen blev offentliggjort i fagkredsene inden for den pågældende sektor i Fællesskabet før den 14. april 2005, der er datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det omtvistede design. Desuden har sagsøgeren ikke fremlagt nogen oplysninger, der kan godtgøre, at denne offentliggørelse ikke har fundet sted, eller at den er sket senere end datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering. 33 Hvad for det tredje angår den bevismæssige værdi af regningen for forsendelsen må det medgives, at Great Sun Technology, der producerer ure svarende til SYMBICORTmodellen, og som har overgivet det pågældende dokument til Punch SAS, har en interesse i, at det omtvistede design erklæres ugyldigt. Dette resultat vil nemlig muliggøre en fortsat markedsføring af Great Sun Technologys varer inden for Den Europæiske Union. 34 Selv om denne omstændighed kan så tvivl om troværdigheden af Great Sun Technologys direktørs erklæring, der ligeledes er blevet fremlagt for Harmoniseringskontoret, kan der ikke konkluderes det samme med hensyn til regningen for forsendelsen. 35 Sidstnævnte dokument er nemlig ikke blevet udarbejdet specifikt med henblik på at kunne tjene som bevis i forbindelse med ugyldighedssagen, men i forbindelse med den løbende forretningsmæssige virksomhed for at attestere, at der var blevet leveret en ydelse, og for at opfordre skyldneren til at betale den aftalte pris. 36 Endvidere er regningen for forsendelsen ikke tilstillet Punch SAS, men et tredje selskab, og den er udstedt i april 2004, dvs. næsten tre år før indgivelsen af begæringen om ugyldighed, den 26. marts Under disse omstændigheder kan det ikke antages, at regningen for forsendelsens bevisværdi kan være påvirket af den omstændighed, at den er blevet overgivet til Punch SAS af producenten af ure svarende til SYMBICORT-modellen.

8 38 Hvad angår den omstændighed, at der er blevet fremlagt en kopi af regningen for forsendelsen i stedet for originalen, udgør denne ikke i sig selv en hindring for, at det pågældende dokument kan tages i betragtning. 39 Fremlæggelsen af originalen af dette dokument kunne i givet fald være relevant, hvis kopien var ulæselig, eller hvis der var tegn på, at dokumentet var blevet udsat for manipulation med henblik på at ændre indholdet. Sagsøgeren har imidlertid ikke fremført noget argument i denne retning, og undersøgelsen af regningen for forsendelsen, som den blev fremlagt for Harmoniseringskontoret, giver heller ikke anledning til spørgsmål i den henseende. 40 Følgelig påvirker den omstændighed, at der er blevet fremlagt en kopi af regningen for forsendelsen i stedet for originalen, heller ikke det fremlagte dokuments bevisværdi. 41 På baggrund af det ovenstående må det fastslås, at appelkammeret ikke har begået en fejl ved at antage, at det var godtgjort, at SYMBICORT-modellen var blevet offentliggjort inden datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det omtvistede design. Følgelig må det første anbringende forkastes. Det andet anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 4 og 6 i forordning nr. 6/2002 Parternes argumenter 42 Sagsøgeren har anført, at appelkammeret har begået en vurderingsfejl ved at konstatere, at det omtvistede design giver det samme helhedsindtryk som SYMBICORT-modellen. 43 Sagsøgeren har indledningsvis gjort gældende, at den informerede bruger, for så vidt som SYMBICORT-modellen skal anvendes i reklameøjemed, er en erhvervsdrivende, der vil købe reklameartikler. Sagsøgeren har præciseret, at den informerede bruger, for så vidt som der udbydes en stor mængde nøglesnore på markedet, vil være opmærksom på en given nøglesnors særegenheder. 44 Sagsøgeren har herefter foreholdt appelkammeret, at det for det første ikke har taget hensyn til alle relevante bestanddele i de omhandlede to design, dvs. nøglesnoren, urkassen, selve uret og fastgørelsesbestanddelen. Appelkammeret har nemlig begrænset sig til at sammenligne urskiven, urets position og de to designs farve. Derved har appelkammeret desuden underkendt den omstændighed, at designeren af et analogt ur har en begrænset grad af frihed. Derimod har designeren en stor grad af frihed for så vidt angår nøglesnoren og fastgørelsesbestanddelen. 45 I gengivelsen, der er blevet fremlagt for Harmoniseringskontoret, var SYMBICORTmodellen for det andet ikke gengivet i sin helhed, idet den alene indeholder to bånd, der går i to forskellige retninger, men ingen bue, der forbinder dem. Eftersom sammenligningen af designene skal foretages ved hjælp af gengivelsen af dem, skulle appelkammeret ikke have antaget, at SYMBICORT-modellen omfattede en nøglesnor, der gjorde det muligt at bære et ur om halsen. 46 For det tredje har sagsøgeren anfægtet appelkammerets konstatering, hvorefter det omtvistede designs fastgørelsesbestanddel er gengivet med stiplede linjer. Den

9 pågældende bestanddel gengives med hele linjer og skulle således have været taget i betragtning så meget desto mere, som den udgør en vigtig komponent i det omtvistede design. Denne bestanddel tiltrækker nemlig den informerede brugers opmærksomhed, dels fordi designerens grad af frihed med hensyn til denne ikke er begrænset, dels fordi dens form afgør, hvilke genstande der kan hænges i nøglesnoren. 47 I den foreliggende sag er fastgørelsesbestanddelen på SYMBICORT-modellen for det første ikke synlig på den gengivelse, der er blevet fremlagt for Harmoniseringskontoret, således at dens tilstedeværelse og eventuelle kendetegn ikke kunne bekræftes. For det andet adskiller det omtvistede designs fastgørelsesbestanddel sig klart fra SYMBICORT-modellens yderste ende. 48 Harmoniseringskontoret har bestridt holdbarheden af sagsøgerens argumenter. Rettens bemærkninger 49 Artikel 4 og 6 i forordning nr. 6/2002 har følgende ordlyd:»artikel 4 Betingelser for beskyttelse 1. Et design beskyttes af et EF-design, hvis designet er nyt og har individuel karakter. [ ] Artikel 6 Individuel karakter 1. Et design anses for at have individuel karakter, hvis det helhedsindtryk, det giver den informerede bruger, adskiller sig fra en sådan brugers helhedsindtryk af alle andre design, som er blevet offentliggjort: [ ] b) inden den dato, hvor ansøgningen om registrering er indgivet, eller, hvis der begæres prioritet, inden prioritetsdagen, hvis det er et registreret EF-design. 2. Ved vurderingen af et designs individuelle karakter tages der hensyn til den grad af frihed, som designeren har haft ved udviklingen af designet.«50 Følgelig skal det ud fra den informerede brugers synsvinkel og i betragtning af den grad af frihed, som en designer af et ur, der er fastgjort til en nøglesnor, har, undersøges, om det helhedsindtryk, som det omtvistede design giver, afskiller sig fra det helhedsindtryk, som SYMBICORT-modellen giver. Om den informerede bruger 51 Hvad angår fortolkningen af begrebet en informeret bruger, skal det bemærkes, at det at have egenskab af»bruger«indebærer, at den pågældende person benytter sig af det produkt, som designet indgår i, i overensstemmelse med formålet med produktet.

10 Derudover indebærer benævnelsen»informeret«, at brugeren, uden at være designer eller teknisk ekspert, er bekendt med de forskellige design i den omhandlede sektor, i besiddelse af et vist kendskab til de bestanddele, som disse design normalt består af, og udviser en vis grad af opmærksomhed, når han anvender produkterne, som følge af hans interesse for de omhandlede produkter (Rettens dom af , sag T-153/08, Shenzhen Taiden mod KHIM Bosch Security Systems (Kommunikationsudstyr), Sml. II, s. 2517, præmis 46 og 47). 52 I det foreliggende tilfælde vurderede appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 21, at den informerede bruger er en almindelig forbruger, som er vant til ure, der er fastgjort til en nøglesnor og hængt om halsen. 53 Der er enighed om, at SYMBICORT-modellen ligesom det omtvistede design er en reklameartikel. Hvad angår sådanne artikler omfatter begrebet informeret bruger, som defineret ovenfor i præmis 51, dels erhvervsdrivende, der erhverver artiklerne med henblik på at uddele dem til slutbrugerne, dels disse slutbrugere selv. 54 Følgelig må det i det foreliggende tilfælde fastslås, at den informerede bruger er både den gennemsnitsforbruger, der er omtalt i den anfægtede afgørelse, og den erhvervsdrivende køber, som sagsøgeren har nævnt. 55 Sagsøgeren har dog ikke fremført argumenter for, at opfattelsen af de omhandlede design skulle være forskellig hos de to grupper af brugere. 56 I øvrigt er det forhold, at den ene af de to ovennævnte grupper af informerede brugere opfatter de omhandlede design således, at de giver det samme helhedsindtryk, under alle omstændigheder tilstrækkeligt til, at det må konstateres, at det omtvistede design mangler individuel karakter. 57 Under disse omstændigheder påvirker det forhold, at den anfægtede afgørelse ikke omtaler de erhvervsdrivende blandt de informerede brugere af ure, der er fastgjort til en nøglesnor, ikke lovligheden af den nævnte afgørelse. Om den grad af frihed, som designeren har 58 Inden der skal foretages en undersøgelse af den grad af frihed, som designeren har, og som ifølge sagsøgeren er begrænset for så vidt angår uret og stor for så vidt angår nøglesnoren og fastgørelsesbestanddelen, er det nødvendigt at fastlægge, hvilke bestanddele der faktisk er beskyttet af det omtvistede design, og som derfor er relevante i forbindelse med sammenligningen af sidstnævnte model med SYMBICORTmodellen. 59 I denne henseende fastsætter punkt 11.4 i retningslinjerne for undersøgelser af EF-design, der blev vedtaget ved Harmoniseringskontorets præsidents afgørelse EX-03-9 af 9. december 2003, og som har overskriften»formelle krav til gengivelsen af et design«, følgende:»[ ]

11 Gengivelsen af et design skal begrænses til de kendetegn, der ansøges om beskyttelse af. Gengivelsen kan dog omfatte andre bestanddele, der bidrager til beskrivelsen af kendetegnene ved det design, der ansøges om beskyttelse af. I en ansøgning om registrering af et EF-design er følgende identifikatorer tilladte: 1. Stiplede linjer kan anvendes på et billede enten for at angive de bestanddele, der ikke ansøges om beskyttelse af, eller for at angive de dele af designet, der ikke er synlige på det pågældende billede. Således beskriver den stiplede linje bestanddele, der ikke hører til det billede, hvorpå de anvendes. [ ]«60 Sagsøgeren har ikke anfægtet denne regel. Imidlertid har sagsøgeren med støtte i gengivelsen af det omtvistede design i den anfægtede afgørelse, i Registreringstidende for EF-design og i databasen over EF-design, der er tilgængelig på Harmoniseringskontorets hjemmeside, gjort gældende, at det omtvistede designs fastgørelsesbestanddele i modsætning til, hvad appelkammeret fastslog i den anfægtede afgørelses punkt 20 ikke er blevet gengivet med stiplede linjer. 61 I den henseende skal for det første bemærkes, at gengivelsen af det omtvistede design i den anfægtede afgørelse ikke er relevant i forhold til udstrækningen af beskyttelsen af det nævnte design. 62 For det andet muliggør det summariske billede af det omtvistede design, der er gengivet i Registreringstidende for EF-design og i databasen over EF-design, en konstatering af, at visse bestanddele af det nævnte design og især dets fastgørelsesbestanddel er gengivet med linjer, der er svagere markeret end dem, der omgiver de andre bestanddele, som f.eks. nøglesnoren og urkassen. På grund af det summariske billedes begrænsede størrelse er det imidlertid umuligt med sikkerhed at afgøre, om de pågældende bestanddele er gengivet med stiplede linjer. 63 For det tredje fjernes den eventuelle usikkerhed på dette punkt imidlertid ved det fulde billede af det omtvistede design, som er tilgængeligt ud fra det summariske billede i den elektroniske udgave af Registreringstidende for EF-design og i databasen over EFdesign, og som i øvrigt er identisk med gengivelsen af det omtvistede design i den ansøgning om registrering, som sagsøgeren indgav til Harmoniseringskontoret. Dette billede gør det nemlig muligt klart at se, at fastgørelsesbestanddelen på det omtvistede design ligesom urets visere og den rektangulære bestanddel, der er anbragt på urskiven, er gengivet med stiplede linjer. 64 Under disse omstændigheder må det antages, at fastgørelsesbestanddelen på det omtvistede design, urets visere og den rektangulære bestanddel, der er anbragt på urskiven, ikke indgår i de bestanddele, der er beskyttet af det omtvistede design. Denne konstatering medfører, at designerens grad af frihed med hensyn til disse bestanddele ikke har nogen relevans i det foreliggende tilfælde. 65 Hvad angår de øvrige bestanddele, som sagsøgeren har fremhævet, bemærkes for det første, at denne har overdrevet graden af designerens frihed for så vidt angår nøglesnoren.

12 66 Selv om der eksisterer en vis variabilitet for så vidt angår længden og bredden af denne bestanddel, må disse kendetegn nemlig ikke påvirke muligheden for at bære nøglesnoren bekvemt om halsen. Samme konklusion gør sig gældende i forhold til urets placering på nøglesnoren. 67 Følgelig er appelkammerets konstateringer i denne retning i den anfægtede afgørelses punkt 21 ikke behæftet med fejl. 68 Hvad for det andet angår designerens grad af frihed for så vidt angår uret, skal det medgives, at det er rigtigt, at et analogt ur skal indeholde visse bestanddele for at kunne opfylde sin funktion, herunder en urskive, visere placeret nogenlunde i midten af denne og en knap til indstilling af tiden. 69 Disse begrænsninger vedrører tilstedeværelsen af visse bestanddele i et ur, men påvirker ikke i mærkbart omfang urets form og generelle udseende. Således kan især urskiven og urkassen antage forskellige former og monteres på forskellige måder, således som appelkammeret i det væsentlige fastslog i den anfægtede afgørelses punkt 21. Om sammenligningen af de helhedsindtryk, som de to omhandlede design giver 70 Men hensyn til den netop foretagne redegørelse for de bestanddele, der er beskyttet af det omtvistede design og graden af frihed for en designer af et ur, der er fastgjort til en nøglesnor, skal det fastslås, at det helhedsindtryk, som det omtvistede design giver, afgøres af følgende bestanddele: en nøglesnor, hvis ender samles i den ene ende, derefter overlapper hinanden og former en bue i den anden ende et rundt ur fastgjort til nøglesnoren på det sted, hvor nøglesnorens to ender fjerner sig fra hinanden to koncentriske ringe, der er placeret rundt om urets kant, idet den yderste ring har et indsnit foroven, hvori der er placeret en knap til tidsindstilling. 71 Hvad angår det helhedsindtryk, som SYMBICORT-modellen giver, skal der først foretages en undersøgelse af sagsøgerens argument, ifølge hvilket appelkammeret ikke skulle have antaget, at SYMBICORT-modellen omfattede en nøglesnor, der gjorde det muligt at bære uret om halsen. 72 I den henseende er det sandt, at den gengivelse af SYMBICORT-modellen, der er fremlagt for Harmoniseringskontoret, alene viser to bånd, der går i hver sin retning, men ikke nogen bue, der må anses for at skulle bæres rundt om halsen. 73 I forbindelse med vurderingen af ældre design er der imidlertid ingen grund til isoleret og udelukkende at undersøge disses grafiske gengivelse, men snarere til at foretage en helhedsvurdering af alle de fremlagte bestanddele, som gør det muligt at fastlægge det helhedsindtryk, som det omhandlede design giver, tilstrækkeligt præcist og sikkert. 74 Hvad især angår de design, der er blevet anvendt direkte i handel uden at være blevet registreret, kan det nemlig ikke udelukkes, at der ikke eksisterer nogen grafisk

13 gengivelse, der viser alle de relevante detaljer, som kan sammenlignes med gengivelsen i en ansøgning om registrering. Under sådanne omstændigheder ville det være uforholdsmæssigt at kræve af indgiveren af ugyldighedsbegæringen, at en sådan gengivelse skal fremlægges i alle tilfælde. 75 I den foreliggende sag er nøglesnorens to bånd for det første brat afbrudt på den gengivelse af SYMBICORT-modellen, der er blevet fremlagt af Punch SAS, og ordet»symbicort«er kun gengivet delvist på det ene af disse. Denne omstændighed antyder, at den manglende bue skyldes den ufuldstændige gengivelse og ikke den pågældende models faktiske udseende. 76 For det andet fremgår det af såvel regningen for forsendelsen som af oprindelsesbeviset, at den levering, der blev afsendt den 3. april 2004 af Great Sun Technology til Nederlandene, indeholdt eksemplarer af»nøglesnor med»symbicort«-ur«. 77 Det kan således ikke anfægtes, at funktionen for en nøglesnor som den omhandlede er at gøre det muligt at bære en genstand rundt om halsen. 78 Under disse omstændigheder og i betragtning af, at det helhedsindtryk, som et design giver en informeret bruger, nødvendigvis også skal afgøres under hensyntagen til den måde, hvorpå det omhandlede produkt anvendes (Kommunikationsudstyr-dommen, præmis 66), var det korrekt, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 20 fandt, at SYMBICORT-modellen faktisk omfattede en nøglesnor, der gjorde det muligt at hænge uret rundt om halsen, til trods for den ufuldstændige grafiske gengivelse, der var blevet fremlagt for Harmoniseringskontoret. 79 I lyset af ovenstående redegørelse må det fastslås, at det helhedsindtryk, som SYMBICORT-modellen giver, afgøres af de bestanddele, der er omtalt ovenfor i præmis 70. Således som appelkammeret med rette fastslog i den anfægtede afgørelses punkt 19, omfatter SYMBICORT-modellen nemlig ligeledes en nøglesnor med overvejende samme proportioner, hvorpå der på det samme sted er fastgjort et rundt analogt ur. Herudover er urets kant omgivet af to koncentriske ringe, hvoraf den yderste ring er afbrudt af et indhak på samme side, hvori der er anbragt en knap til tidsindstilling. 80 Det var i øvrigt med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 20 konstaterede, at de eksisterende forskelle mellem de omhandlede design, der er blevet anført af sagsøgeren, er uden betydning. 81 Der kan således for det første ikke fastslås nogen væsentlig forskel for så vidt angår de omhandlede designs nøglesnores længde og bredde. 82 Endvidere er den omstændighed, at nøglesnoren på SYMBICORT-modellen er gengivet i sort, ikke væsentlig, idet der ikke er blevet ansøgt om nogen farve for det omtvistede design. Eftersom sidstnævnte design udgør en reklameartikel, er det ligeledes berettiget at antage, at det i forbindelse med brug vil blive påført et varemærke. Følgelig udgør tilstedeværelsen af varemærket SYMBICORT på SYMBICORT-modellen heller ikke en væsentlig forskel.

14 83 Endelig er detaljerne ved udformningen af urkasserne på de to design og deres urskiver ikke tilstrækkeligt markante til at påvirke det helhedsindtryk, de nævnte design giver. Dette gør sig så meget desto mere gældende, som det fremgår af præmis ovenfor, at urets visere og den rektangulære bestanddel, der er anbragt på urskiven, ikke indgår blandt de bestanddele, der er beskyttet af det omtvistede design. 84 I lyset af ovenstående må det fastslås, at det omtvistede design og SYMBICORT-modellen giver den informerede bruger det samme helhedsindtryk. Følgelig var det med rette, at appelkammeret nåede frem til samme konklusion i den anfægtede afgørelses punkt 22 og deraf udledte, at det omtvistede design manglede individuel karakter i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 6 i forordning nr. 6/2002, og derfor skulle erklæres ugyldigt. 85 På dette grundlag må det andet anbringende forkastes. Det tredje anbringende vedrørende magtfordrejning i henhold til artikel 61, stk. 2, i forordning nr. 6/2002 Parternes argumenter 86 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret har begået magtfordrejning, idet det for det første ikke har vurderet alle sagsøgerens fremlagte argumenter og beviser på en retligt tilstrækkelig måde, navnlig regningen for forsendelsen, for det andet idet det har underkendt designerens frihed i forhold til nøglesnoren og fastgørelsesbestanddelen, og for det tredje idet det har baseret den anfægtede afgørelse på en fejlagtig vurdering af fastgørelsesbestanddelen på det omtvistede design. Sagsøgeren er i den sammenhæng af den opfattelse, at appelkammeret ikke har foretaget en egentlig undersøgelse, men har begrænset sig til konstateringer, der ikke er underbygget af en argumentation eller af henvisninger til beviser, hvorved sagsøgerens ret til forsvar er blevet tilsidesat. Endvidere er det muligt, at appelkammeret, idet det har henvist til den omstændighed, at fastgørelsesbestanddelen var gengivet med stiplede linjer, har henvist til et ukendt design. 87 Harmoniseringskontoret har bestridt holdbarheden af sagsøgerens argumenter. Rettens bemærkninger 88 Det bemærkes, at begrebet magtfordrejning i EU-retten har et klart afgrænset indhold, og at der ved magtfordrejning forstås, at en administrativ myndighed har anvendt sine beføjelser til at fremme et andet formål end det, der ligger til grund for beføjelserne. Det fremgår i den forbindelse af fast retspraksis, at en beslutning kun kan anses for at udgøre magtfordrejning, når det på grundlag af objektive, relevante og samstemmende indicier må antages, at beslutningen er truffet for at forfølge andre formål end dem, der er angivet (Rettens dom af , forenede sager T-551/93 og T-231/94 T-234/94, Industrias Pesqueras Campos m.fl. mod Kommissionen, Sml. II, s. 247, præmis 168, og af , sag T-19/99, DKV mod KHIM (COMPANYLINE), Sml. II, s. 1, præmis 33). 89 I den foreliggende sag har sagsøgeren hverken godtgjort eller påberåbt sig sådanne indicier. Den påståede magtfordrejning, der er gjort gældende, udgør højst potentielle fejlskøn, der kunne føre til en tilsidesættelse af bestemmelserne i artikel 4, 6 og 7 i

15 forordning nr. 6/2002. Det fremgår imidlertid af undersøgelsen af det første og det andet anbringende, at det af sagsøgeren anførte i den henseende under alle omstændigheder er ugrundet. 90 Hvad angår den påståede tilsidesættelse af sagsøgerens ret til forsvar fremgår det af artikel 62 i forordning nr. 6/2002, at Harmoniseringskontorets afgørelser kun må støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om. I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren for Harmoniseringskontorets instanser udtalt sig om regningen for forsendelsens beviskraft, om designerens frihed, om den ufuldstændige gengivelse af SYMBICORT-modellen og om betydningen af fastgørelsesbestanddelen i det helhedsindtryk, som et ur, der er fastgjort til en nøglesnor, giver. Den omstændighed, at fastgørelsesbestanddelen ikke indgår i de bestanddele, der er beskyttet af det omtvistede design, er for sit vedkommende nævnt udtrykkeligt i punkt 21 i ugyldighedsafdelingens afgørelse, hvorfor sagsøgeren har været i stand til at fremsætte sine bemærkninger til dette punkt i forbindelse med klagesagen. Følgelig må anbringendet vedrørende en tilsidesættelse af sagsøgerens ret til forsvar også forkastes. 91 For så vidt som de argumenter, der er blevet fremført i forbindelse med det tredje anbringende, også kan fortolkes således, at de omhandler en tilsidesættelse af begrundelsespligten, som præciseret i artikel 62 i forordning nr. 6/2002, eller af forpligtelsen til at prøve de af parternes fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 63, stk. 1, må det fastslås, at den anfægtede afgørelse på en sammenhængende og tilstrækkeligt detaljeret måde fremfører grundene til, at appelkammeret dels fandt, at beviserne vedrørende SYMBICORT-modellen, især regningen for forsendelsen, var troværdige og egnede til at tjene som beviser (punkt 7 og i den anfægtede afgørelse), dels at det omtvistede design under hensyntagen til designerens grad af frihed giver den informerede bruger det samme helhedsindtryk som SYMBICORTmodellen (punkt i den anfægtede afgørelse). Den anfægtede afgørelse er således ikke ulovlig på dette punkt. 92 I lyset af det ovenstående må det tredje anbringende forkastes. 93 Eftersom ingen af de af sagsøgeren fremførte anbringender har noget grundlag, i det omfang de vedrører beviset for offentliggørelsen af SYMBICORT-modellen og sammenligningen af denne og det omtvistede design, er det ikke længere nødvendigt at undersøge dem i forhold til modellerne C og F, som redegjort for ovenfor i præmis Under disse omstændigheder udgør den sammenligning mellem det omtvistede design og SYMBICORT-modellen, der blev foretaget af appelkammeret, nemlig et tilstrækkeligt grundlag for den anfægtede afgørelse. 94 Følgelig må Harmoniseringskontoret frifindes i det hele. Sagens omkostninger 95 Ifølge artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand.

16 På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer RETTEN (Fjerde Afdeling): 1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes. 2) Sphere Time betaler sagens omkostninger. Pelikánová Jürimäe Van der Woude Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 14. juni Underskrifter

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 22. juni 2010 (*) Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, Shenzhen, Guangdong (Kina), ved avocats M. Hartmann og M.

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 22. juni 2010 (*) Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, Shenzhen, Guangdong (Kina), ved avocats M. Hartmann og M. RETTENS DOM (Anden Afdeling) 22. juni 2010 (*)»EF-design ugyldighedssag registreret EF-design, som forestiller kommunikationsudstyr ældre internationalt design ugyldighedsgrund manglende individuel karakter

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * GLAVERBEL MOD KHIM DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * I sag C-445/02 P, Glaverbel SA, Bruxelles (Belgien), ved advokat S. Möbus og med valgt adresse i Luxembourg, appellant, angående

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 * SYKES ENTERPRISES MOD KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 * I sag T-130/01, Sykes Enterprises, Incorp., Tampa, Florida (USA), ved avocat E. Körner, sagsøger,

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 18. oktober 2011(*)

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 18. oktober 2011(*) RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 18. oktober 2011(*)»EF-design ugyldighedssag ugyldighedsafdelingens afslag på ugyldighedsbegæringen meddelelse af ugyldighedsafdelingens afslag pr. telefax klage for appelkammeret

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 I sag R 1713/2007-3 Top-Line Møbelproduktion Møldrup A/S Vestergade

Læs mere

RETTENS DOM (Sjette Afdeling) 6. juni 2013 (*)

RETTENS DOM (Sjette Afdeling) 6. juni 2013 (*) RETTENS DOM (Sjette Afdeling) 6. juni 2013 (*)»EF-design ugyldighedssag EF-design, der gengiver urskiver ældre ikkeregistreret design ugyldighedsgrund nyhed artikel 4 og 5 samt artikel 25, stk. 1, litra

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 19. januar 2005 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 19. januar 2005 * PROTEOME MOD KHIM (BIOKNOWLEDGE) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 19. januar 2005 * I sag T-387/03, Proteome Inc., Beverly, Massachusetts (De Forenede Stater), ved barrister M. Edenborough og solicitors C.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 13. november 2012 (*)

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 13. november 2012 (*) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 13. november 2012 (*)»EF-design ugyldighedssag registrerede EF-design, der gengiver termosifoner til radiatorer ældre design ugyldighedsgrund manglende individuel karakter

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)»Appel EF-varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 8, stk. 1, litra b) ordmærket Barbara Becker indsigelse rejst af indehaveren af EF-ordmærkerne BECKER

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, mod

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, mod DOM AF 22.6.2005 SAG T-19/04 RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * I sag T-19/04, Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. september 2002 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. september 2002 * DOM AF 19.9.2002 SAG C-104/00 P DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. september 2002 * I sag C-104/00 P, DKV Deutsche Krankenversicherung AG ved Rechtsanwalt S. von Petersdorff- Campen, og med valgt adresse

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 4. oktober 2007 * angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 17.

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 4. oktober 2007 * angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 17. DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 4. oktober 2007 * I sag C-144/06 P, angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 17. marts 2006, Henkel KGaA, Düsseldorf (Tyskland), ved Rechtsanwalt

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 3. maj 2006 * Eurohypo AG, Eschborn (Tyskland) ved avocats M. Kloth og C. Rohnke, og med valgt adresse i Luxembourg, mod

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 3. maj 2006 * Eurohypo AG, Eschborn (Tyskland) ved avocats M. Kloth og C. Rohnke, og med valgt adresse i Luxembourg, mod EUROHYPO MOD KHIM (EUROHYPO) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 3. maj 2006 * I sag T-439/04, Eurohypo AG, Eschborn (Tyskland) ved avocats M. Kloth og C. Rohnke, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger,

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, mod

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, mod DOM AF 1.3.2005 SAG T-169/03 RETTENS DOM (Anden Afdeling) 1. marts 2005* I sag T-169/03, Sergio Rossi SpA, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italien), ved avocat A. Ruo, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

Beskyttelsen af design i EU

Beskyttelsen af design i EU CIIR Update den 3.5.2011 Beskyttelsen af design i EU Professor Jens Schovsbo Dias 1 Design? Dias 2 DSL (DF art. 5 og 6 og 10) 3.Designret kan kun opnås, hvis designet er nyt og har individuel karakter.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 21. oktober 2004*

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 21. oktober 2004* KWS SAAT MOD KHIM DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 21. oktober 2004* I sag C-447/02 P, angående en appel i henhold til artikel 49 i EF-statutten for Domstolen, iværksat den 11. december 2002, KWS Saat AG,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 9. juli 2003 *

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 9. juli 2003 * STIHL MOD KHIM (FARVEKOMBINATIONEN ORANGE OG GRÅ) RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 9. juli 2003 * I sag T-234/01, Andreas Stihl AG & Co. KG, Waiblingen (Tyskland), ved S. Völker og A. Klett, og med valgt

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 23. oktober 2013 (*)

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 23. oktober 2013 (*) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 23. oktober 2013 (*)»EF-design ugyldighedssag registrerede EF-design, der gengiver en kop og en underkop med striber samt en dyb tallerken med striber ugyldighedsgrund uhjemlet

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. juni 2005*

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. juni 2005* DOM AF 8.6.2005 SAG T-315/03 RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 8. juni 2005* I sag T-315/03, Hans-Peter Wilfer, Markneukirchen (Tyskland), ved Rechtsanwalt A. Kockläuner, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * DOM AF 29.6.1995 SAG C-391/92 DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * I sag C-391/92, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, først ved R. Pellicer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, og M. V. Melgar, der er

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Udvidede Afdeling) 20. marts 2002 * DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Tyskland), ved advokat S. Völker, mod

RETTENS DOM (Anden Udvidede Afdeling) 20. marts 2002 * DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Tyskland), ved advokat S. Völker, mod DOM AF 20.3.2002 SAG T-356/00 RETTENS DOM (Anden Udvidede Afdeling) 20. marts 2002 * I sag T-356/00, DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Tyskland), ved advokat S. Völker, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

PRAKTISKE ANVISNINGER. vedrørende direkte søgsmål og appelsager

PRAKTISKE ANVISNINGER. vedrørende direkte søgsmål og appelsager PRAKTISKE ANVISNINGER vedrørende direkte søgsmål og appelsager Denne udgave koordinerer de praktiske anvisninger vedrørende direkte søgsmål og appelsager fastsat den 15. oktober 2004 (EUT L 361 af 8.12.2004,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 22. september 2005 * Alcon Inc., Hünenberg (Schweiz), ved solicitor G. Breen og barrister J.

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 22. september 2005 * Alcon Inc., Hünenberg (Schweiz), ved solicitor G. Breen og barrister J. ALCON MOD KHIM - BIOFARMA (TRAVATAN) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 22. september 2005 * I sag T-130/03, Alcon Inc., Hünenberg (Schweiz), ved solicitor G. Breen og barrister J. Gleeson, sagsøger, mod Kontoret

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 5. APRIL 1979 1 Høje Ret. Den 12. juli 1973 udførte firmaet Galster, Hamburg, ikke-udbenet skinke og svinekam (karbonade)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * HENKEL MOD KHIM DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * I de forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel KGaA, Düsseldorf (Tyskland), ved Rechtsanwalt C. Osterrieth, og med valgt adresse

Læs mere

DOM AF SAG C-361/04 P. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 12. januar 2006*

DOM AF SAG C-361/04 P. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 12. januar 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 12. januar 2006* I sag C-361/04 P, angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 18. august 2004, Claude Ruiz-Picasso, Paris (Frankrig), Paloma

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * PROCTER & GAMBLE MOD KHIM DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * I de forenede sager C-468/01 P C-472/01 P, Procter & Gamble Company, Cincinnati (USA), ved advocaten C. van Nispen og G. Kuipers,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 24. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 24. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 24. maj 2012 (*)»Appel EF-varemærker figurmærke F1-LIVE indsigelse rejst af indehaveren af de internationale og nationale ordmærker F1 og af et EF-figurmærke F1 Formula

Læs mere

InfoCuria Domstolens praksis

InfoCuria Domstolens praksis InfoCuria Domstolens praksis dansk (da) Naviger Startside > Søgning > søgeresultater > Dokumenter Udskriv Dokumentets sprog : dansk DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 (*)»Varemærker forordning

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 21. april 2005 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 21. april 2005 * AMPAFRANCE MOD KHIM JOHNSON & JOHNSON (MONBEBÉ) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 21. april 2005 * I sag T-164/03, Ampafrance SA, Cholet (Frankrig), ved advokat C. Bercial Arias, sagsøger, mod Kontoret for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Sag C-152/05 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 29. januar 2013(*)

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 29. januar 2013(*) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 29. januar 2013(*)»Offentlige tjenesteydelsesaftaler udbudsprocedure bustransport i fast rutefart i Italien og Europa afvisning af en tilbudsgivers bud beslutning om at tildele

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * MARCA MODE DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * I sag C-425/98, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling

UfR /2 H Taewoong. Højesteretsdommer Michael Rekling UfR 2016.1558/2 H Taewoong Højesteretsdommer Michael Rekling T s hovedanbringender til støtte for ugyldighed 1. Tilsidesættelse af kontradiktions- og forhandlingsprincippet (VL 37, stk. 2, nr. 1, litra

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 K E N D E L S E Tømrermester Bent Mousten Vestergaard (advokat K.W. Schmith, Skive) mod Spøttrup boligselskab

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 22. december 2008 (*)»Traktatbrud

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten J.nr.: 7504201 HS/RHO Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Q&A om konsekvenserne af, at Søndagsavisen har anlagt annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens statsstøttegodkendelse af mediestøtten

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere