Solceller - et område i konstant udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solceller - et område i konstant udvikling"

Transkript

1 Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange ændret reglerne senest med vedtagelsen af lovforslag L 199, den 28. juni Tidspunktet for ikrafttræden er endnu ikke fastlagt, fordi det blandt andet afhænger af, om EUkommissionen siger god for reglerne. Indtil de nye regler er trådt i kraft, er det uklart, hvilke afregningspriser, man kan forvente at få for den el, der leveres til el-nettet. Sandsynligheden er dog, at man alene vil kunne få den lave afregningspris på 60 øre pr. kwh. de første 10 år, og 40 øre pr. kwh. de følgende 10 år. Venter man med at købe anlægget til de nye regler er trådt i kraft, vil man kunne søge midler fra den pulje, som Energinet.dk skal bestyre, og som kan føre til, at man kan få en forhøjet afregningspris på mellem 130 og 145 øre pr. kwh. Udnyt tiden Har foreningen truffet beslutning om at investere i solceller, bør I bruge tiden, indtil de nye regler træder i kraft, på at overveje og tilrettelægge købet af solceller i samarbejde med en rådgiver. Kommer I frem til, at effekten af de solceller I ønsker at opsætte, fører til, at jeres forbrug og produktion går nogenlunde op, så vil en ansøgning til puljen formentlig ikke give mening i jeres forening. I det tilfælde får det altså ingen betydning, om I køber og opsætter solceller før puljereglerne træder i kraft. Hvis anlægget er købt før 11. juni 2013, men endnu ikke nettilsluttet, bør I kontakte en rådgiver for at sikre jer, at I opfylder kravene for den afregningspris, I forudsatte, da I købte anlægget. Beslutningen Når en andelsboligforening skal beslutte, om der skal opsættes solceller, er der en række overvejelser, der skal gøres. Det handler, f.eks. om anlægstypen og afstemningskravene i foreningen i forbindelse med beslutningen om at opsætte solceller. Det er derfor altid en god idé at søge professionel rådgivning hos f.eks. en advokat og en energirådgiver i forbindelse med overvejelser om opsætning af solcelleanlæg eller andre vedvarende energianlæg. Nedenfor har vi beskrevet nogle af de udfordringer, der er i forbindelse med solcelleanlæg, og som man skal være opmærksom på. Udfordringerne afhænger af, om en andelshaver ønsker at opsætte sit eget anlæg, eller om der skal opsættes anlæg til forsyning af hele foreningen med strøm. Beskrivelsen tager udgangspunkt i reglerne om solceller pr. 28. juni Reglerne om solceller er under konstant udvikling, og der er derfor forskellige regler om f.eks. afskrivning og pristillæg, afhængigt af tidspunktet for nettilslutningen af solcellerne. Det er derfor en god idé altid at kontakte en rådgiver inden bestående anlæg ændres eller udskiftes. Det er ærgerligt at investere i ekstra paneler under forudsætning af, at de f.eks. kan afskrives, hvis det viser sig, at det ikke er tilfældet.

2 Andelshaverens eget anlæg Når en andelshaver ønsker at sætte solceller på eget tag, vil det være at betragte som en individuel forbedring, som nedskrives og tillægges andelsværdien som forbedring ved salg. Selve udførelsen skal følge vedtægternes bestemmelser om forbedringsarbejder. Det er vigtigt, at der i forbindelse med beslutningen om at opsætte solcellerne, tages stilling til, hvordan man vil forholde sig i forbindelse med eventuel reparation eller nyopsætning af foreningens tag, som kan føre til midlertidigt driftstop til gene for andelshaveren og øgede omkostninger i forbindelse med nedtagningen af solcellerne til gene for foreningen. Ønsker en andelshaver i etagebyggeri at opføre et solcelleanlæg på taget af foreningens ejendom, kan det ske, ved at skal der træffes aftale med foreningen om, at solcellerne kan opsættes på foreningens ejendom. Det er i den forbindelse vigtigt, at foreningen og andelshaveren indgår aftale om, hvem der er ansvarlig i tilfælde af, at solcellerne ved opsætningen forårsager skade på foreningens ejendom. Det er også vigtigt at tage stilling til, hvordan såvel andelshaver som andelsboligforening skal forholde sig økonomisk, hvis foreningens tag skal renoveres. Nettomålerordning: Andelshaveren kan benytte nettomålerordningen, hvis andelshaverens forbrug i øvrigt opgøres på egen hovedmåler. Produktion og forbrug opgøres pr. time, og overskydende el sælges til nettet. Prisen for salg af el til nettet varierer afhængigt af nettilslutningstidspunktet. Det forudsættes, at der opsættes en særlig måler, der kan løbe både forlæns og baglæns før der kan ske nettoafregning. Det er energinet.dk, der behandler ansøgninger om nettoafregning. Læs mere på Energinet.dk's hjemmeside. Skattemæssige forhold: Den skattemæssige stilling for andelshavere med private solcelleanlæg afhænger af datoen for anlæggets etablering. Anlæg købt efter 19. november 2012 vil blive anset for en privat investering. Andelshaveren bliver altså ikke "erhvervsdrivende" ved at købe et solcelleanlæg til brug for egen el-produktion. Heller ikke, når overskydende el sælges til el-nettet. Skattemæssigt skal andelshaveren benytte den skematiske ordning, også kaldet standardmetoden, der betyder, at man får et bundfradrag på kr. om året. 60 pct. af den del af indkomsten fra anlægget, som overstiger kr., skal der betales skat af. Andelshaverens eget forbrug er skattefrit. Man kan ikke få fradrag med den skematiske ordning, som dog kan kombineres med boligjob-ordningen. Kombinerer man den skematiske ordning med nettomålerordningen, vil man sjældent få en indtægt, som overstiger bundfradraget på kr. pr. år. Dermed er det i praksis ganske usædvanligt, at der ved kombinationen af nettomålerordningen og den skematiske ordning, er grundlag for beskatning. 2/8

3 Energiafgift: Andelshaveren, der selv producerer noget af sin strøm, fritages for at betale energiafgifter til staten for den del af egenproduktionen, andelshaveren selv anvender. Den energi, som andelshaveren får behov for at købe ved siden af sin egenproduktion, skal der fortsat betales energiafgift af. Fællesanlæg til forbrug på fælles arealer Hvis foreningen ønsker at opsætte et fælles solcelleanlæg, der betales og ejes af foreningen, og som dækker det fælles forbrug af strøm, f.eks. i fælleshuset, på trappeopgange og i kældre, er der ifølge SKAT tale om et driftsmiddel, der ikke indgår i den offentlige vurdering. Solcelleanlægget vil indgå i opgørelsen af foreningens formue som et aktiv, der afskrives i overensstemmelse med den reelle værdi af aktivet på et givet tidspunkt. Anlægget skal være placeret på taget på foreningens ejendom for at foreningen kan få den fordelagtige afregningspris og for at opfylde kravene i nettomålerordningen om 100 % ejerskab og placering på forbrugsstedet. Foreningen kan godt placere solcellerne på de tage i foreningen, hvor solcellerne udnyttes bedst. Det forudsætter blot, at foreningen kun ligger på ét matrikelnummer. Hvis alle foreningens bygninger ligger på samme matrikelnummer, vil det være muligt at placere anlægget på tagene af 1 eller flere af de sydvendte tage, selvom strømmen hovedsageligt skal bruges i fælleshuset, hvor taget alene skråner mod nord. Foreningen som el-leverandør Formålsbestemmelsen i foreningens vedtægt sætter rammerne for, hvilke opgaver foreningen kan påtage sig. Et af de spørgsmål, der endnu ikke findes et entydigt svar på er, om en forenings beslutning om at opsætte et fællesanlæg med solceller, der skal dække det fælles strømforbrug, kan rummes indenfor en formålsbestemmelse, der giver foreningen mulighed for at eje og administrere foreningens ejendom. Solceller har i de senere år været gennem en rivende teknologisk udvikling. Prisen for solcelleanlæg er i dag lavere end tidligere, og tilbagebetalingstiden er forkortet. Ved et nogenlunde stabilt antal årlige soltimer i solcelleanlæggets levetid, og med forbehold for uforudsete ændringer i renteniveau mv., forventes foreninger, der opsætter solcelleanlæg at kunne spare penge på det fælles strømforbrug i forhold til foreninger, hvor der alene anvendes konventionel el. ABF vurderer, at en domstol vil komme frem til, at opsætning af et solcelleanlæg, vil ligge indenfor rammerne af formålet med foreningen, således som dette er formuleret i standardvedtægten. Det skyldes blandt andet, at foreningen i forvejen betaler strømmen på fællesarealerne, via opkrævninger over boligafgiften, og fordi foreningen ved at investere i solceller skaber et bedre økonomisk fundament for administrationen af ejendommen, og endelig at ministeren for by, bolig, og landdistrikter i et svar til Folketinget har tilkendegivet, at han mest er af den opfattelse, at opsætning af et solcelleanlæg vil ligge inden for rammerne af en formålsbestemmelse med et indhold som beskrevet, er det efter ABF's opfattelse sandsynligt, En endelig afgørelse af spørgsmålet foreligger som nævnt endnu ikke. Kommer det til en retssag, hvor der stilles spørgsmål ved foreningens mulighed for at fungere som el-leverandør, så vil det i sidste ende være domstolene, der må tage stilling til spørgsmålet. Hvor mange skal stemme for? Hvis foreningen har vurderet, at det ligger indenfor formålet med foreningen at levere strøm til fællesforbrug, kan en beslutning om opsætning af anlægget træffes på en generalforsamling som andre beslutninger. 3/8

4 Kravet til stemmefordeling afhænger af foreningens vedtægt. Efter standardvedtægtens 25, stk. 1, kan en beslutning om opsætning af fællesanlæg træffes ved simpelt flertal, medmindre, beslutningen vil være omfattet af stk. 2. Det er tilfældet, hvis beslutningen om opsætning af et solcelleanlæg til brug for strøm på fællesarealer kræver ændring i vedtægten eller fører til en stigning i boligafgiften på mere end 25%. Er det tilfældet, vil beslutningen skulle træffes med dobbelt 2/3 flertal. Nettomålerordningen Foreningen kan benytte nettomålerordningen, hvis det fælles strømforbrug i øvrigt opgøres på foreningens hovedmåler og reglerne for eget forbrugssted / egen forbrugsinstallation i nettoafregningsbekendtgørelsen overholdes. Produktion og forbrug opgøres pr. time, og overskydende el sælges til nettet. Den pris foreningen får for strøm solgt til nettet varierer, afhængigt af, hvornår anlægget er nettilsluttet. Det forudsættes, at der opsættes en særlig måler, der kan løbe både forlæns og baglæns før der kan ske nettoafregning. Måleren skal være godkendt hos relevante instanser. Det er energinet.dk, der behandler ansøgninger om nettoafregning. Læs mere på energinet.dk's hjemmeside. ABF anbefaler, at en forening med flere bygninger altid søger rådgivning om de krav, der stilles for at kunne anvende nettomålerordningen og dermed opnår sikkerhed for, om foreningen kan benytte nettomålerordningen. Skattemæssige forhold for foreningen En andelsboligforening er undtaget fra skattepligt for omsætning med sine medlemmer (andelshaverne). En andelsboligforening er dog skattepligtig af f.eks. udlejningsvirksomhed og andre sideaktiviteter, og skal i den forbindelse opgøre en skattepligt indkomst. Et solcelleanlægs skattemæssige behandling i en andelsboligforening er afhængig af de faktiske forhold, herunder om foreningen allerede er skattepligtig, og om foreningen, herunder andelshaverne selv kan aftage hele el-produktionen. Foreningen, herunder andelshaverne, aftager al strøm selv En andelsboligforening, der udelukkende har andelshavere, kan anskaffe et solcelleanlæg uden at blive skattepligtige af solcelleaktiviteten forudsat at foreningen selv aftager al den producerede el, fordi omsætning med medlemmer er fritaget for skattepligt. 4/8

5 Foreningen sælger strøm til eksterne Hvis andelsboligforeningen allerede er skattepligtig, vil indkomst i forbindelse med salg til eksterne (el-nettet og lejere, men ikke andelshaverne i foreningen), være skattepligtig indkomst. Har en andelsboligforening udlejning af restlejligheder til ikke andelshavere påvirker solcelleanlægget den skattemæssige opgørelse på lige fod med andre aktiver, der anvendes forholdsmæssigt af henholdsvis andelshavere og ikke andelshavere. Foreningen er således fuldt skattepligtig for den opkrævede boligafgift og salg af el til ikke andelshavere. Dette gælder uanset om el-salget opkræves, som en del af boligafgiften eller som et separat beløb. Foreningen har forholdsmæssigt fradrag for de skattemæssige afskrivninger (efter saldometoden) og for driftsomkostninger, der kan henføres til solcelleanlægget. Det vil sige, at udgifter til bl.a. vedligeholdelse, reparation og skattemæssige afskrivninger på solcelleanlægget, kan fratrækkes forholdsmæssigt i den skattepligtige indkomst. Modtager man tilskud til opførelsen af solcelleanlægget fra anden side påvirker dette den skattemæssige opgørelse. Det vil bero på en konkret vurdering af det modtagne tilskud og eventuelle tilbagebetalingsbetingelser, hvorvidt et tilskud, vil blive anset for en indtægt i foreningen, der skal indtægtsføres allerede i modtagelsesåret eller hvorvidt tilskuddet skal modregnes i den opgjorte anskaffelsesværdi. For eksempel skal foreninger, der frem til 1. april 2013 har fået udbetalt el-sparetilskud for opførte solcelleanlæg, indtægtsføre det pågældende tilskud i det år tilskuddet er modtaget.også eventuelle renteudgifter forbundet med investeringen, er forholdsmæssigt fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst. Foreningen anbefales, at kontakte en revisor, der kan bistå med en vurdering af de skattemæssige forhold inden der træffes endelig beslutning om opsætning af et solcelleanlæg. Energiafgift: Foreningen, der selv producerer noget af sin strøm, fritages for at betale energiafgifter til staten for den egenproduktion foreningen selv aftager. Den energi, som foreningen får behov for at købe ved siden af sin egenproduktion, skal der fortsat betales energiafgift af. Fællesanlæg til forbrug på fælles arealer og til individuelt forbrug En model, hvor foreningen ejer anlægget, og foruden at levere strøm til det fælles forbrug, også tilbyder medlemmerne af foreningen at levere strøm til dagligt forbrug, er den mest komplicerede model. Hvis alle i foreningen ønsker, at foreningen skal levere solenergi til både individuelt og fælles forbrug, er udfordringerne af én art. Der vil i den forbindelse være nogle spørgsmål, der ikke er afklaret i retspraksis, og som foreningen må tage stilling, hvordan den vil håndtere, før projektet sættes i gang. Hvis ikke alle i foreningen ønsker at modtage strøm fra foreningen, er udfordringerne nogle lidt andre. Her vil spørgsmålet om fordeling af udgifter og eventuelt indtægter fra foreningens anlæg, samt lånoptagelse og værditilvækst i egenkapitalen, kunne få indflydelse på muligheden for overhovedet at etablere et fælles anlæg. Alternativet kan her være at etablere et solcelleanlæg, der alene leverer strøm til fælles forbrug. Først skal der tages stilling til, om foreningen overhovedet, indenfor rammerne af vedtægtens formålsbestemmelse, må optræde som el-leverandør i forhold til det fælles forbrug og i forhold til det forbrug, som medlemmerne af foreningen har. 5/8

6 Dernæst er der spørgsmålet om, hvordan man håndterer reglerne om det frie elvalg for den enkelte forbruger, og dermed også hvordan man håndterer et ønske om ikke at aftage strøm fra foreningen. Foreningen som el-leverandør Fællesanlæg omfattet af denne kategori opsættes og betales af foreningen, og dækker både det fælles og det individuelle forbrug af strøm. Anlægget skal være placeret på taget på foreningens ejendom for at opfylde kravet i nettomålerordningen om ejerskab og placering på forbrugsstedet. Foreningen kan godt placere solcellerne på de tage i foreningen, hvor solcellerne udnyttes bedst. Det forudsætter blot, at foreningen kun ligger på ét matrikelnummer. Når foreningen ejer og betaler solcelleanlægget, er der ifølge SKAT tale om et driftsmiddel, der ikke indgår i den offentlige vurdering. Solcelleanlægget vil indgå i opgørelsen af foreningens formue som et aktiv, der afskrives i overensstemmelse med den reelle værdi af aktivet på et givet tidspunkt. Den strøm, anlægget producerer, anvendes til såvel det fælles og det individuelle strømforbrug. Spørgsmålet er derfor også for denne type anlæg, om foreningens produktion af el kan rummes indenfor formålet med foreningen, således som det er beskrevet i foreningens vedtægter. For så vidt angår den del af anlægget, der leverer strøm til de fælles arealer, så vil det formentlig, som beskrevet ovenfor, ligge indenfor formålet med foreningen. Om etablering af et anlæg, der er dimensioneret, så der også kan leveres strøm til de enkelte beboere i ejendommen også kan rummes indenfor formålet med foreningen, er der endnu ikke taget stilling til i retspraksis. Ministeren for by, bolig og landdistrikter har i et svar til Folketinget meddelt: Ministeriet er mest af den opfattelse, at opsætning af et solcelleanlæg som beskrevet vil ligge inden for rammerne af normalvedtægtens formålsbestemmelse, og at beslutning om opsætning heraf efter denne vedtægt vil kunne træffes med kvalificeret flertal. Den type anlæg, ministeren refererer til i sit svar, er anlæg, der er ejet og opsat af foreningen, og som leverer strøm til de enkelte andelshavere. På denne baggrund, og da det bliver en mere og mere integreret del af det at eje og administrere en andelsboligforening at bidrage til et mere bæredygtigt og CO 2 -neutralt energiforbrug, herunder ved at producere energi fra solceller, finder ABF det sandsynligt, at en domstol på samme måde vil finde, at opsætning og drift af solceller, der leverer strøm til de enkelte andelshavere, kan rummes indenfor formålet med foreningen. Spørgsmålet er dog ikke endeligt afgjort af en domstol. Hvor mange skal stemme for? Hvis foreningen har vurderet, at det ligger indenfor formålet med foreningen at levere strøm til fællesforbrug, kan en beslutning om opsætning af anlægget træffes på en generalforsamling som andre beslutninger. Kravet til stemmefordeling afhænger af foreningens vedtægt. Efter standardvedtægtens 25, stk. 1, kan en beslutning om opsætning af fællesanlæg træffes ved simpelt flertal, medmindre, beslutningen vil være omfattet af stk. 2. Det er tilfældet, hvis beslutningen om opsætning af et solcelleanlæg til brug for strøm på fællesarealer kræver ændring i vedtægten eller fører til en stigning i boligafgiften på mere end 25 %. Er det tilfældet, vil beslutningen skulle træffes med dobbelt 2/3 flertal. 6/8

7 Det frie el-valg Selvom der i foreningen kan træffes beslutning om opsætning af et solcelleanlæg, der både leverer strøm til fællesarealer og til de enkelte husstande ved simpelt eller kvalificeret flertal, kan man ikke samtidig forpligte alle til at modtage strøm fra foreningens solceller. Det skyldes regler fra EU, som sikrer den enkelte husstand retten til selv at bestemme, hvor strømmen skal komme fra. Den enkelte andelshaver kan kun blive bundet til den valgte el-leverandør, herunder andelsboligforeningen, i 6 måneder. Herefter er man ifølge EU-retten frit stillet til at vælge en ny el-leverandør. Klima- energi- og bygningsministeren har overfor Folketinget meddelt, at den enkelte andelshaver til enhver tid kan benytte det frie el-valg til at vælge strøm produceret på solceller i foreningen fra. Selvom en andelshaver i første omgang får leveret strøm fra foreningens solceller, kan en andelshaver frit beslutte at skifte elleverandør. Det kan få nogle konsekvenser for ejeren af solcelleanlægget, nemlig andelsboligforeningen, idet størrelsen af anlægget påvirker den afregningspris, foreningen får ved salg af el til el-nettet. Når anlægget dimensioneres, skal der således tages højde for, at der kan være andelshavere, der på et tidspunkt ikke længere ønsker at modtage strøm fra anlægget. Som udgangspunkt bør jeres rådgiver være opmærksom på det forhold, men hvis rådgiveren ikke er opmærksom på konsekvenserne af, at nogle af andelshaverne ønsker at ændre el-leverandør, bør I selv gøre opmærksom på problemet. Da der som udgangspunkt vil være en økonomisk fordel for den enkelte andelshaver ved at indgå i solcelleordningen og den fælles nettomålerordning, idet andelshaveren vil opnå en lavere el-pris end, hvis man vælger at stå udenfor, vil mange andelshavere formentlig vælge at deltage i ordningen. Dertil kommer, at man på foreningsbasis formentlig vil kunne forhandle sig til en lavere el-pris end det er muligt at forhandle sig til som enkelt-forbruger hos el-selskaberne. Som reglerne er formuleret i øjeblikket, anbefaler ABF, at anlægget dimensioneres, så det ikke på noget tidspunkt vil komme til at overstige en ydelseseffekt på 6 kw pr. husstand, der forsynes fra anlægget og at anlægget i udgangspunktet dimensioneres efter, hvor mange andelshavere, der vælger at tilslutte sig og i realiteten bruge andelsboligforeningen, som el-leverandør. Hvordan I foretager den endelige fordeling af udgifter forbundet med anlægget og håndterer en eventuel ændret ledningsføring i tilfælde af, at en eller flere andelshavere ønsker at aftage konventionel i stedet for solenergi, afhænger helt af de konkrete forhold i foreningen. Det er derfor vigtigt, at I drøfter de forskellige muligheder med en rådgiver, så I kan træffe beslutning om, I skal opsætte et solcelleanlæg på så oplyst og korrekt et grundlag som muligt. Nettomålerordningen Foreningen kan benytte nettomålerordningen, hvis strømforbruget i øvrigt opgøres på foreningens hovedmåler, og foreningen så fordeler strømforbruget på baggrund af bimålere opsat hos den enkelte andelshaver, og reglerne for eget forbrugssted / egen forbrugsinstallation i nettoafregningsbekendtgørelsen overholdes. Produktion og forbrug opgøres pr. time, og overskydende el sælges til nettet. Den pris foreningen får for strøm 7/8

8 solgt til nettet varierer, afhængigt af, hvornår anlægget er nettilsluttet. Det forudsættes, at der opsættes særlige målere (hoved- og bimålere), der kan løbe både forlæns og baglæns før der kan ske nettoafregning. Det er energinet.dk, der behandler ansøgninger om nettoafregning. Læs mere på energinet.dk's hjemmeside. De målere, foreningen opsætter, skal alle være godkendt af relevante instanser. Derudover er det foreningen, der skal sørge for eftersyn og kontrol med målerne på samme måde som andre el-leverandører skal. Det vil være hensigtsmæssigt, at bimålerne, kan fjernaflæses, da det vil gøre det nemmere at udarbejde elregnskabet. ABF anbefaler, at en forening med flere bygninger altid søger rådgivning om de krav, der stilles for at kunne anvende nettomålerordningen og dermed opnår sikkerhed for, at foreningen kan benytte nettomålerordningen. Skattemæssige forhold De skattemæssige forhold i de situationer, hvor foreningen leverer strøm til såvel fælles som individuelt forbrug, skal behandles på samme måde som beskrevet ovenfor, dvs. Sælger man direkte eller indirekte el til andre end andelshaverne, dvs. til lejere (via boligafgift eller fællesregnskab) eller til el-selskabet, så har foreningen en skattepligtig indkomst Omkostninger og afskrivninger kan forholdsmæssigt fratrækkes i indtægterne Relevante aktører Energinet.dk Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energiog bygningsministeriet og med egen bestyrelse. Virksomheden er etableret i kraft af Lov om Energinet Danmark fra december Energinet.dk træffer afgørelse om nettomålerordningen og tilskud efter 20MWpuljen. Energitjenesten Energitjenesten er et tiltag under foreningen VedvarendeEnergi og er bygget op omkring 10 lokale Energitjenester fordelt i hele landet. Energitjenestens fælles sekretariat ligger i Århus. Energistyrelsen Styrelse under Klima- Energi- og Bygningsministeriet, der løser opgaver vedrørende såvel konventionel energi som vedvarende energi. 8/8

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Inspirationsmøde om solceller

Inspirationsmøde om solceller Inspirationsmøde om solceller Private solcelleanlæg Øget interesse for solceller Udbygningen af solenergi på verdensplan nåede samlet set op på 16,5 GW i 2010. Dobbelt så meget som året før, hvor udbygningen

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Mere om skat af solcelleanlæg

Mere om skat af solcelleanlæg - 1 Mere om skat af solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har gennem de senere måneder offentliggjort flere afgørelser om skattereglerne for solcelleanlæg. De

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet.

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet. - 1 Ligningslovens 8 P - vedvarende energianlæg (VE-anlæg) jordvarmeanlæg, der forsynes fra solcelleanlæg VE-anlæg på blandet benyttede ejendomme SKM2011.344.SR, SKM2011.560.SR, SKM2011.566.SR, SKM2011.619.SR

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Solceller. Merkur Andelskasse

Solceller. Merkur Andelskasse Solceller Merkur Andelskasse Merkur Andelskasse 4 afdelinger stiftet i 1982. 75 medarbejdere Balance på 1,9 mia. 120 nye kunder i København pr. mdr. Co2 indlånskonto til udlån. Egenkapital på ca. 200 mio.

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat / FCL Den 26. november 2012 Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk BL - Danmarks Almene

Læs mere

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Indledning Dette notat omhandler de skattemæssige regler i forbindelse med personers investeringer i solcelleanlæg. Reglerne er dog som udgangspunkt de samme for øvrige Vedvarende

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Solenergi. Bygningsintegreret energiproduktion + Besparelse eller produktion. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Solenergi. Bygningsintegreret energiproduktion + Besparelse eller produktion. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Solenergi Bygningsintegreret energiproduktion + Besparelse eller produktion Søren Dyck-Madsen Besparelse eller produktion Solvarme og solceller kan både regnes som energibesparelse og som energiproduktion

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Hvem skal bestyre mit dødsbo?

Hvem skal bestyre mit dødsbo? - 1 Hvem skal bestyre mit dødsbo? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I et testamente kan man træffe beslutning om, hvem der skal forestå behandlingen af ens eget dødsbo, når den tid kommer.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri 25. marts 2014 GEE/GEE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Hvilke typer anlæg?... 2 2.1 Ikke omfattet af kravet om selskabsmæssig udskillelse... 3 3.

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om vedvarende energi

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om vedvarende energi N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om vedvarende energi Spørgsmål 1: Der anmodes om kommentarer og holdning til Enhedslistens tidligere fremlagte forslag

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) E erfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi Notat J.nr. 2008-629-0004 29. september 2008 Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi 1. Baggrund I forbindelse med energiforhandlingerne har skatteministeren lovet at undersøge mulighederne

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr PricewaterhouseCoopers Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Att. Ivan Ibsen/Sebastian Houe Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET SAMT FRA DIREKTØREN

MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET SAMT FRA DIREKTØREN PUNKT 3 APRIL 2016 21. marts 2016 Ret & Administration MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET SAMT FRA DIREKTØREN 1. NYE KLAGESAGER FOR ENERGIKLAGENÆVNET Der er ingen nye klagesager at orientere om. 2. AFGØRELSER

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] 31. marts 2016 LHT/LHT Energinet.dk har behandlet din sag om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Solenergi i Bygninger - kan det betale sig?

Solenergi i Bygninger - kan det betale sig? Solenergi i Bygninger - kan det betale sig? Lars Riise, Green Ways Jacob Ilsøe, Grontmij 26. februar 2013 Gladsaxe Hvem er vi? Lars Riise Partner Green Ways Statsautoriseret revisor Vedvarende Energi Ejendomme

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet 1 Foreløbigt anlægsbudget: 1 stk. N60/1300 KW... 6.750.000 Fundament... 650.000 Nettilslutning... 350.000 Nettilslutning Østkraft kniv og måler... 40.000 Andel af fællesomkostninger, gamle møller m.m....

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 20. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 20. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere