Solceller - et område i konstant udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solceller - et område i konstant udvikling"

Transkript

1 Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange ændret reglerne senest med vedtagelsen af lovforslag L 199, den 28. juni Tidspunktet for ikrafttræden er endnu ikke fastlagt, fordi det blandt andet afhænger af, om EUkommissionen siger god for reglerne. Indtil de nye regler er trådt i kraft, er det uklart, hvilke afregningspriser, man kan forvente at få for den el, der leveres til el-nettet. Sandsynligheden er dog, at man alene vil kunne få den lave afregningspris på 60 øre pr. kwh. de første 10 år, og 40 øre pr. kwh. de følgende 10 år. Venter man med at købe anlægget til de nye regler er trådt i kraft, vil man kunne søge midler fra den pulje, som Energinet.dk skal bestyre, og som kan føre til, at man kan få en forhøjet afregningspris på mellem 130 og 145 øre pr. kwh. Udnyt tiden Har foreningen truffet beslutning om at investere i solceller, bør I bruge tiden, indtil de nye regler træder i kraft, på at overveje og tilrettelægge købet af solceller i samarbejde med en rådgiver. Kommer I frem til, at effekten af de solceller I ønsker at opsætte, fører til, at jeres forbrug og produktion går nogenlunde op, så vil en ansøgning til puljen formentlig ikke give mening i jeres forening. I det tilfælde får det altså ingen betydning, om I køber og opsætter solceller før puljereglerne træder i kraft. Hvis anlægget er købt før 11. juni 2013, men endnu ikke nettilsluttet, bør I kontakte en rådgiver for at sikre jer, at I opfylder kravene for den afregningspris, I forudsatte, da I købte anlægget. Beslutningen Når en andelsboligforening skal beslutte, om der skal opsættes solceller, er der en række overvejelser, der skal gøres. Det handler, f.eks. om anlægstypen og afstemningskravene i foreningen i forbindelse med beslutningen om at opsætte solceller. Det er derfor altid en god idé at søge professionel rådgivning hos f.eks. en advokat og en energirådgiver i forbindelse med overvejelser om opsætning af solcelleanlæg eller andre vedvarende energianlæg. Nedenfor har vi beskrevet nogle af de udfordringer, der er i forbindelse med solcelleanlæg, og som man skal være opmærksom på. Udfordringerne afhænger af, om en andelshaver ønsker at opsætte sit eget anlæg, eller om der skal opsættes anlæg til forsyning af hele foreningen med strøm. Beskrivelsen tager udgangspunkt i reglerne om solceller pr. 28. juni Reglerne om solceller er under konstant udvikling, og der er derfor forskellige regler om f.eks. afskrivning og pristillæg, afhængigt af tidspunktet for nettilslutningen af solcellerne. Det er derfor en god idé altid at kontakte en rådgiver inden bestående anlæg ændres eller udskiftes. Det er ærgerligt at investere i ekstra paneler under forudsætning af, at de f.eks. kan afskrives, hvis det viser sig, at det ikke er tilfældet.

2 Andelshaverens eget anlæg Når en andelshaver ønsker at sætte solceller på eget tag, vil det være at betragte som en individuel forbedring, som nedskrives og tillægges andelsværdien som forbedring ved salg. Selve udførelsen skal følge vedtægternes bestemmelser om forbedringsarbejder. Det er vigtigt, at der i forbindelse med beslutningen om at opsætte solcellerne, tages stilling til, hvordan man vil forholde sig i forbindelse med eventuel reparation eller nyopsætning af foreningens tag, som kan føre til midlertidigt driftstop til gene for andelshaveren og øgede omkostninger i forbindelse med nedtagningen af solcellerne til gene for foreningen. Ønsker en andelshaver i etagebyggeri at opføre et solcelleanlæg på taget af foreningens ejendom, kan det ske, ved at skal der træffes aftale med foreningen om, at solcellerne kan opsættes på foreningens ejendom. Det er i den forbindelse vigtigt, at foreningen og andelshaveren indgår aftale om, hvem der er ansvarlig i tilfælde af, at solcellerne ved opsætningen forårsager skade på foreningens ejendom. Det er også vigtigt at tage stilling til, hvordan såvel andelshaver som andelsboligforening skal forholde sig økonomisk, hvis foreningens tag skal renoveres. Nettomålerordning: Andelshaveren kan benytte nettomålerordningen, hvis andelshaverens forbrug i øvrigt opgøres på egen hovedmåler. Produktion og forbrug opgøres pr. time, og overskydende el sælges til nettet. Prisen for salg af el til nettet varierer afhængigt af nettilslutningstidspunktet. Det forudsættes, at der opsættes en særlig måler, der kan løbe både forlæns og baglæns før der kan ske nettoafregning. Det er energinet.dk, der behandler ansøgninger om nettoafregning. Læs mere på Energinet.dk's hjemmeside. Skattemæssige forhold: Den skattemæssige stilling for andelshavere med private solcelleanlæg afhænger af datoen for anlæggets etablering. Anlæg købt efter 19. november 2012 vil blive anset for en privat investering. Andelshaveren bliver altså ikke "erhvervsdrivende" ved at købe et solcelleanlæg til brug for egen el-produktion. Heller ikke, når overskydende el sælges til el-nettet. Skattemæssigt skal andelshaveren benytte den skematiske ordning, også kaldet standardmetoden, der betyder, at man får et bundfradrag på kr. om året. 60 pct. af den del af indkomsten fra anlægget, som overstiger kr., skal der betales skat af. Andelshaverens eget forbrug er skattefrit. Man kan ikke få fradrag med den skematiske ordning, som dog kan kombineres med boligjob-ordningen. Kombinerer man den skematiske ordning med nettomålerordningen, vil man sjældent få en indtægt, som overstiger bundfradraget på kr. pr. år. Dermed er det i praksis ganske usædvanligt, at der ved kombinationen af nettomålerordningen og den skematiske ordning, er grundlag for beskatning. 2/8

3 Energiafgift: Andelshaveren, der selv producerer noget af sin strøm, fritages for at betale energiafgifter til staten for den del af egenproduktionen, andelshaveren selv anvender. Den energi, som andelshaveren får behov for at købe ved siden af sin egenproduktion, skal der fortsat betales energiafgift af. Fællesanlæg til forbrug på fælles arealer Hvis foreningen ønsker at opsætte et fælles solcelleanlæg, der betales og ejes af foreningen, og som dækker det fælles forbrug af strøm, f.eks. i fælleshuset, på trappeopgange og i kældre, er der ifølge SKAT tale om et driftsmiddel, der ikke indgår i den offentlige vurdering. Solcelleanlægget vil indgå i opgørelsen af foreningens formue som et aktiv, der afskrives i overensstemmelse med den reelle værdi af aktivet på et givet tidspunkt. Anlægget skal være placeret på taget på foreningens ejendom for at foreningen kan få den fordelagtige afregningspris og for at opfylde kravene i nettomålerordningen om 100 % ejerskab og placering på forbrugsstedet. Foreningen kan godt placere solcellerne på de tage i foreningen, hvor solcellerne udnyttes bedst. Det forudsætter blot, at foreningen kun ligger på ét matrikelnummer. Hvis alle foreningens bygninger ligger på samme matrikelnummer, vil det være muligt at placere anlægget på tagene af 1 eller flere af de sydvendte tage, selvom strømmen hovedsageligt skal bruges i fælleshuset, hvor taget alene skråner mod nord. Foreningen som el-leverandør Formålsbestemmelsen i foreningens vedtægt sætter rammerne for, hvilke opgaver foreningen kan påtage sig. Et af de spørgsmål, der endnu ikke findes et entydigt svar på er, om en forenings beslutning om at opsætte et fællesanlæg med solceller, der skal dække det fælles strømforbrug, kan rummes indenfor en formålsbestemmelse, der giver foreningen mulighed for at eje og administrere foreningens ejendom. Solceller har i de senere år været gennem en rivende teknologisk udvikling. Prisen for solcelleanlæg er i dag lavere end tidligere, og tilbagebetalingstiden er forkortet. Ved et nogenlunde stabilt antal årlige soltimer i solcelleanlæggets levetid, og med forbehold for uforudsete ændringer i renteniveau mv., forventes foreninger, der opsætter solcelleanlæg at kunne spare penge på det fælles strømforbrug i forhold til foreninger, hvor der alene anvendes konventionel el. ABF vurderer, at en domstol vil komme frem til, at opsætning af et solcelleanlæg, vil ligge indenfor rammerne af formålet med foreningen, således som dette er formuleret i standardvedtægten. Det skyldes blandt andet, at foreningen i forvejen betaler strømmen på fællesarealerne, via opkrævninger over boligafgiften, og fordi foreningen ved at investere i solceller skaber et bedre økonomisk fundament for administrationen af ejendommen, og endelig at ministeren for by, bolig, og landdistrikter i et svar til Folketinget har tilkendegivet, at han mest er af den opfattelse, at opsætning af et solcelleanlæg vil ligge inden for rammerne af en formålsbestemmelse med et indhold som beskrevet, er det efter ABF's opfattelse sandsynligt, En endelig afgørelse af spørgsmålet foreligger som nævnt endnu ikke. Kommer det til en retssag, hvor der stilles spørgsmål ved foreningens mulighed for at fungere som el-leverandør, så vil det i sidste ende være domstolene, der må tage stilling til spørgsmålet. Hvor mange skal stemme for? Hvis foreningen har vurderet, at det ligger indenfor formålet med foreningen at levere strøm til fællesforbrug, kan en beslutning om opsætning af anlægget træffes på en generalforsamling som andre beslutninger. 3/8

4 Kravet til stemmefordeling afhænger af foreningens vedtægt. Efter standardvedtægtens 25, stk. 1, kan en beslutning om opsætning af fællesanlæg træffes ved simpelt flertal, medmindre, beslutningen vil være omfattet af stk. 2. Det er tilfældet, hvis beslutningen om opsætning af et solcelleanlæg til brug for strøm på fællesarealer kræver ændring i vedtægten eller fører til en stigning i boligafgiften på mere end 25%. Er det tilfældet, vil beslutningen skulle træffes med dobbelt 2/3 flertal. Nettomålerordningen Foreningen kan benytte nettomålerordningen, hvis det fælles strømforbrug i øvrigt opgøres på foreningens hovedmåler og reglerne for eget forbrugssted / egen forbrugsinstallation i nettoafregningsbekendtgørelsen overholdes. Produktion og forbrug opgøres pr. time, og overskydende el sælges til nettet. Den pris foreningen får for strøm solgt til nettet varierer, afhængigt af, hvornår anlægget er nettilsluttet. Det forudsættes, at der opsættes en særlig måler, der kan løbe både forlæns og baglæns før der kan ske nettoafregning. Måleren skal være godkendt hos relevante instanser. Det er energinet.dk, der behandler ansøgninger om nettoafregning. Læs mere på energinet.dk's hjemmeside. ABF anbefaler, at en forening med flere bygninger altid søger rådgivning om de krav, der stilles for at kunne anvende nettomålerordningen og dermed opnår sikkerhed for, om foreningen kan benytte nettomålerordningen. Skattemæssige forhold for foreningen En andelsboligforening er undtaget fra skattepligt for omsætning med sine medlemmer (andelshaverne). En andelsboligforening er dog skattepligtig af f.eks. udlejningsvirksomhed og andre sideaktiviteter, og skal i den forbindelse opgøre en skattepligt indkomst. Et solcelleanlægs skattemæssige behandling i en andelsboligforening er afhængig af de faktiske forhold, herunder om foreningen allerede er skattepligtig, og om foreningen, herunder andelshaverne selv kan aftage hele el-produktionen. Foreningen, herunder andelshaverne, aftager al strøm selv En andelsboligforening, der udelukkende har andelshavere, kan anskaffe et solcelleanlæg uden at blive skattepligtige af solcelleaktiviteten forudsat at foreningen selv aftager al den producerede el, fordi omsætning med medlemmer er fritaget for skattepligt. 4/8

5 Foreningen sælger strøm til eksterne Hvis andelsboligforeningen allerede er skattepligtig, vil indkomst i forbindelse med salg til eksterne (el-nettet og lejere, men ikke andelshaverne i foreningen), være skattepligtig indkomst. Har en andelsboligforening udlejning af restlejligheder til ikke andelshavere påvirker solcelleanlægget den skattemæssige opgørelse på lige fod med andre aktiver, der anvendes forholdsmæssigt af henholdsvis andelshavere og ikke andelshavere. Foreningen er således fuldt skattepligtig for den opkrævede boligafgift og salg af el til ikke andelshavere. Dette gælder uanset om el-salget opkræves, som en del af boligafgiften eller som et separat beløb. Foreningen har forholdsmæssigt fradrag for de skattemæssige afskrivninger (efter saldometoden) og for driftsomkostninger, der kan henføres til solcelleanlægget. Det vil sige, at udgifter til bl.a. vedligeholdelse, reparation og skattemæssige afskrivninger på solcelleanlægget, kan fratrækkes forholdsmæssigt i den skattepligtige indkomst. Modtager man tilskud til opførelsen af solcelleanlægget fra anden side påvirker dette den skattemæssige opgørelse. Det vil bero på en konkret vurdering af det modtagne tilskud og eventuelle tilbagebetalingsbetingelser, hvorvidt et tilskud, vil blive anset for en indtægt i foreningen, der skal indtægtsføres allerede i modtagelsesåret eller hvorvidt tilskuddet skal modregnes i den opgjorte anskaffelsesværdi. For eksempel skal foreninger, der frem til 1. april 2013 har fået udbetalt el-sparetilskud for opførte solcelleanlæg, indtægtsføre det pågældende tilskud i det år tilskuddet er modtaget.også eventuelle renteudgifter forbundet med investeringen, er forholdsmæssigt fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst. Foreningen anbefales, at kontakte en revisor, der kan bistå med en vurdering af de skattemæssige forhold inden der træffes endelig beslutning om opsætning af et solcelleanlæg. Energiafgift: Foreningen, der selv producerer noget af sin strøm, fritages for at betale energiafgifter til staten for den egenproduktion foreningen selv aftager. Den energi, som foreningen får behov for at købe ved siden af sin egenproduktion, skal der fortsat betales energiafgift af. Fællesanlæg til forbrug på fælles arealer og til individuelt forbrug En model, hvor foreningen ejer anlægget, og foruden at levere strøm til det fælles forbrug, også tilbyder medlemmerne af foreningen at levere strøm til dagligt forbrug, er den mest komplicerede model. Hvis alle i foreningen ønsker, at foreningen skal levere solenergi til både individuelt og fælles forbrug, er udfordringerne af én art. Der vil i den forbindelse være nogle spørgsmål, der ikke er afklaret i retspraksis, og som foreningen må tage stilling, hvordan den vil håndtere, før projektet sættes i gang. Hvis ikke alle i foreningen ønsker at modtage strøm fra foreningen, er udfordringerne nogle lidt andre. Her vil spørgsmålet om fordeling af udgifter og eventuelt indtægter fra foreningens anlæg, samt lånoptagelse og værditilvækst i egenkapitalen, kunne få indflydelse på muligheden for overhovedet at etablere et fælles anlæg. Alternativet kan her være at etablere et solcelleanlæg, der alene leverer strøm til fælles forbrug. Først skal der tages stilling til, om foreningen overhovedet, indenfor rammerne af vedtægtens formålsbestemmelse, må optræde som el-leverandør i forhold til det fælles forbrug og i forhold til det forbrug, som medlemmerne af foreningen har. 5/8

6 Dernæst er der spørgsmålet om, hvordan man håndterer reglerne om det frie elvalg for den enkelte forbruger, og dermed også hvordan man håndterer et ønske om ikke at aftage strøm fra foreningen. Foreningen som el-leverandør Fællesanlæg omfattet af denne kategori opsættes og betales af foreningen, og dækker både det fælles og det individuelle forbrug af strøm. Anlægget skal være placeret på taget på foreningens ejendom for at opfylde kravet i nettomålerordningen om ejerskab og placering på forbrugsstedet. Foreningen kan godt placere solcellerne på de tage i foreningen, hvor solcellerne udnyttes bedst. Det forudsætter blot, at foreningen kun ligger på ét matrikelnummer. Når foreningen ejer og betaler solcelleanlægget, er der ifølge SKAT tale om et driftsmiddel, der ikke indgår i den offentlige vurdering. Solcelleanlægget vil indgå i opgørelsen af foreningens formue som et aktiv, der afskrives i overensstemmelse med den reelle værdi af aktivet på et givet tidspunkt. Den strøm, anlægget producerer, anvendes til såvel det fælles og det individuelle strømforbrug. Spørgsmålet er derfor også for denne type anlæg, om foreningens produktion af el kan rummes indenfor formålet med foreningen, således som det er beskrevet i foreningens vedtægter. For så vidt angår den del af anlægget, der leverer strøm til de fælles arealer, så vil det formentlig, som beskrevet ovenfor, ligge indenfor formålet med foreningen. Om etablering af et anlæg, der er dimensioneret, så der også kan leveres strøm til de enkelte beboere i ejendommen også kan rummes indenfor formålet med foreningen, er der endnu ikke taget stilling til i retspraksis. Ministeren for by, bolig og landdistrikter har i et svar til Folketinget meddelt: Ministeriet er mest af den opfattelse, at opsætning af et solcelleanlæg som beskrevet vil ligge inden for rammerne af normalvedtægtens formålsbestemmelse, og at beslutning om opsætning heraf efter denne vedtægt vil kunne træffes med kvalificeret flertal. Den type anlæg, ministeren refererer til i sit svar, er anlæg, der er ejet og opsat af foreningen, og som leverer strøm til de enkelte andelshavere. På denne baggrund, og da det bliver en mere og mere integreret del af det at eje og administrere en andelsboligforening at bidrage til et mere bæredygtigt og CO 2 -neutralt energiforbrug, herunder ved at producere energi fra solceller, finder ABF det sandsynligt, at en domstol på samme måde vil finde, at opsætning og drift af solceller, der leverer strøm til de enkelte andelshavere, kan rummes indenfor formålet med foreningen. Spørgsmålet er dog ikke endeligt afgjort af en domstol. Hvor mange skal stemme for? Hvis foreningen har vurderet, at det ligger indenfor formålet med foreningen at levere strøm til fællesforbrug, kan en beslutning om opsætning af anlægget træffes på en generalforsamling som andre beslutninger. Kravet til stemmefordeling afhænger af foreningens vedtægt. Efter standardvedtægtens 25, stk. 1, kan en beslutning om opsætning af fællesanlæg træffes ved simpelt flertal, medmindre, beslutningen vil være omfattet af stk. 2. Det er tilfældet, hvis beslutningen om opsætning af et solcelleanlæg til brug for strøm på fællesarealer kræver ændring i vedtægten eller fører til en stigning i boligafgiften på mere end 25 %. Er det tilfældet, vil beslutningen skulle træffes med dobbelt 2/3 flertal. 6/8

7 Det frie el-valg Selvom der i foreningen kan træffes beslutning om opsætning af et solcelleanlæg, der både leverer strøm til fællesarealer og til de enkelte husstande ved simpelt eller kvalificeret flertal, kan man ikke samtidig forpligte alle til at modtage strøm fra foreningens solceller. Det skyldes regler fra EU, som sikrer den enkelte husstand retten til selv at bestemme, hvor strømmen skal komme fra. Den enkelte andelshaver kan kun blive bundet til den valgte el-leverandør, herunder andelsboligforeningen, i 6 måneder. Herefter er man ifølge EU-retten frit stillet til at vælge en ny el-leverandør. Klima- energi- og bygningsministeren har overfor Folketinget meddelt, at den enkelte andelshaver til enhver tid kan benytte det frie el-valg til at vælge strøm produceret på solceller i foreningen fra. Selvom en andelshaver i første omgang får leveret strøm fra foreningens solceller, kan en andelshaver frit beslutte at skifte elleverandør. Det kan få nogle konsekvenser for ejeren af solcelleanlægget, nemlig andelsboligforeningen, idet størrelsen af anlægget påvirker den afregningspris, foreningen får ved salg af el til el-nettet. Når anlægget dimensioneres, skal der således tages højde for, at der kan være andelshavere, der på et tidspunkt ikke længere ønsker at modtage strøm fra anlægget. Som udgangspunkt bør jeres rådgiver være opmærksom på det forhold, men hvis rådgiveren ikke er opmærksom på konsekvenserne af, at nogle af andelshaverne ønsker at ændre el-leverandør, bør I selv gøre opmærksom på problemet. Da der som udgangspunkt vil være en økonomisk fordel for den enkelte andelshaver ved at indgå i solcelleordningen og den fælles nettomålerordning, idet andelshaveren vil opnå en lavere el-pris end, hvis man vælger at stå udenfor, vil mange andelshavere formentlig vælge at deltage i ordningen. Dertil kommer, at man på foreningsbasis formentlig vil kunne forhandle sig til en lavere el-pris end det er muligt at forhandle sig til som enkelt-forbruger hos el-selskaberne. Som reglerne er formuleret i øjeblikket, anbefaler ABF, at anlægget dimensioneres, så det ikke på noget tidspunkt vil komme til at overstige en ydelseseffekt på 6 kw pr. husstand, der forsynes fra anlægget og at anlægget i udgangspunktet dimensioneres efter, hvor mange andelshavere, der vælger at tilslutte sig og i realiteten bruge andelsboligforeningen, som el-leverandør. Hvordan I foretager den endelige fordeling af udgifter forbundet med anlægget og håndterer en eventuel ændret ledningsføring i tilfælde af, at en eller flere andelshavere ønsker at aftage konventionel i stedet for solenergi, afhænger helt af de konkrete forhold i foreningen. Det er derfor vigtigt, at I drøfter de forskellige muligheder med en rådgiver, så I kan træffe beslutning om, I skal opsætte et solcelleanlæg på så oplyst og korrekt et grundlag som muligt. Nettomålerordningen Foreningen kan benytte nettomålerordningen, hvis strømforbruget i øvrigt opgøres på foreningens hovedmåler, og foreningen så fordeler strømforbruget på baggrund af bimålere opsat hos den enkelte andelshaver, og reglerne for eget forbrugssted / egen forbrugsinstallation i nettoafregningsbekendtgørelsen overholdes. Produktion og forbrug opgøres pr. time, og overskydende el sælges til nettet. Den pris foreningen får for strøm 7/8

8 solgt til nettet varierer, afhængigt af, hvornår anlægget er nettilsluttet. Det forudsættes, at der opsættes særlige målere (hoved- og bimålere), der kan løbe både forlæns og baglæns før der kan ske nettoafregning. Det er energinet.dk, der behandler ansøgninger om nettoafregning. Læs mere på energinet.dk's hjemmeside. De målere, foreningen opsætter, skal alle være godkendt af relevante instanser. Derudover er det foreningen, der skal sørge for eftersyn og kontrol med målerne på samme måde som andre el-leverandører skal. Det vil være hensigtsmæssigt, at bimålerne, kan fjernaflæses, da det vil gøre det nemmere at udarbejde elregnskabet. ABF anbefaler, at en forening med flere bygninger altid søger rådgivning om de krav, der stilles for at kunne anvende nettomålerordningen og dermed opnår sikkerhed for, at foreningen kan benytte nettomålerordningen. Skattemæssige forhold De skattemæssige forhold i de situationer, hvor foreningen leverer strøm til såvel fælles som individuelt forbrug, skal behandles på samme måde som beskrevet ovenfor, dvs. Sælger man direkte eller indirekte el til andre end andelshaverne, dvs. til lejere (via boligafgift eller fællesregnskab) eller til el-selskabet, så har foreningen en skattepligtig indkomst Omkostninger og afskrivninger kan forholdsmæssigt fratrækkes i indtægterne Relevante aktører Energinet.dk Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energiog bygningsministeriet og med egen bestyrelse. Virksomheden er etableret i kraft af Lov om Energinet Danmark fra december Energinet.dk træffer afgørelse om nettomålerordningen og tilskud efter 20MWpuljen. Energitjenesten Energitjenesten er et tiltag under foreningen VedvarendeEnergi og er bygget op omkring 10 lokale Energitjenester fordelt i hele landet. Energitjenestens fælles sekretariat ligger i Århus. Energistyrelsen Styrelse under Klima- Energi- og Bygningsministeriet, der løser opgaver vedrørende såvel konventionel energi som vedvarende energi. 8/8

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat / FCL Den 26. november 2012 Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk BL - Danmarks Almene

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Solceller. Merkur Andelskasse

Solceller. Merkur Andelskasse Solceller Merkur Andelskasse Merkur Andelskasse 4 afdelinger stiftet i 1982. 75 medarbejdere Balance på 1,9 mia. 120 nye kunder i København pr. mdr. Co2 indlånskonto til udlån. Egenkapital på ca. 200 mio.

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) E erfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Indledning Dette notat omhandler de skattemæssige regler i forbindelse med personers investeringer i solcelleanlæg. Reglerne er dog som udgangspunkt de samme for øvrige Vedvarende

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vedrørende husstandsmøller

Vedrørende husstandsmøller Ellemarksvej 47 8000 Århus C Telefon 8611 2600 Telefax 8611 2700 info@dkvind.dk www.dkvind.dk Giro 6 33 79 10 CVR. 88 46 85 11 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 Til Klima-, energi- og bygningsminister

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR

Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR - 1 Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar ref. i SKM2013.785.SR om opgørelsen

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

for parameter.ffejl! KLAGE FRA Ringe Fri- og Efterskole

for parameter.ffejl! KLAGE FRA Ringe Fri- og Efterskole (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 33FFejlFejl! Ukendt argument for parameter.! Ukendt argument for parameter.ejl!

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening SOLCELLER Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening Installeret effekt i DK 20,00 Akkumuleret PV effekt installeret i DK [MWp] 15,00 MWp 10,00

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Slide nr. 1 Udstykning Landinspektør H.P. Faustrup vil gennemgå dette punkt Etagebebyggelse

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

25/2013. Beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg

25/2013. Beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 25 Beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Offentligt 25/2013 Beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg 25/2013 Beretning om ændringen af støtten

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven) 1 I lov om afgift

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland DANTAX Steuerberatungsgesellschaft mbh www.dantax.dk Reinhard Herrmann Steuerberater, Fachberater f. internationales Steuerrecht Registreret Revisor udelukkende for danske virksomheder i Tyskland 1 Investering

Læs mere