Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S af 11. juli 2014 udbød Aarhus Kommune som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) 3 delaftaler om levering, montering og tilslutning af komplette solcelleanlæg på en række skoler i kommunen. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Aarhus Kommune prækvalificerede 6 virksomheder, herunder Grøn Sol A/S, til at afgive tilbud på opgaven. 5 virksomheder afgav tilbud. Den 7. november 2014 meddelte Aarhus Kommune de virksomheder, der havde afgivet tilbud, at kommunen havde besluttet at tildele de 3 delaftaler til ViaSol A/S. Den 18. november 2014 indgav Grøn Sol A/S klage til Klagenævnet for Udbud over Aarhus Kommune. Klagen angår beskrivelsen og evalueringen af de kvalitative underkriterier. Grøn Sol A/S fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 1, skulle beslutte, at klagen skal have opsættende virkning. Den 19. december

2 traf klagenævnet afgørelse om ikke at tillægge klagen opsættende virkning, idet Aarhus Kommune den 25. november 2014 havde indgået kontrakt med ViaSol A/S, hvorfor det savnede mening at tillægge klagen opsættende virkning. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Grøn Sol A/S har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet for Udbud skal konstatere, at Aarhus Kommune har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudsdirektivets artikel 2 ved at anvende uklare underkriterier til tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i forbindelse med tildeling og tilbudsevalueringen. Påstand 2 Klagenævnet skal annullere Aarhus Kommunes beslutning af 7. november 2014 om at tildele delaftalerne til ViaSol A/S. Aarhus Kommune har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Sagens nærmere omstændigheder I udbudsbetingelserne af 18. september 2014 er anført følgende vedrørende tildelingskriteriet og tilbudsdispositionen: 3.4 Tildelingskriterium Kontrakter vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Aarhus Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende underkriterier med angivelse af vægtning lægges til grund for tilbudsvurderingen: Underkriterier Vægt 1. Pris: Kr./kWh pr. år 40 % 2. Teknisk løsning: 30 % 3. Æstetisk vurdering: 30 %

3 3. Underkriterium 1: Pris Ved bedømmelsen af prisen vil der blive lagt vægt på de af tilbudsgiver oplyste priser jf. det følgende. De angivne tilbudte priser vurderes som en samlet helhed, og den ovenfor nævnte rækkefølge er ikke udtryk for en prioritering. Underkriterium 2: Teknisk løsning Ved bedømmelsen af den tilbudte tekniske løsning vil iht. kravene til ydelse jf. de tekniske specifikationer blive lagt vægt på følgende delkriterier elementer: Beskrivelse af det tilbudte anlæg. Tegning med placering af anlæg PV-Syst beregninger Vurdering af løsning i forhold til færdsel på tage Vurdering af ydelse i forhold til anvendte arealer Derudover vil de tilbudte materialers funktionalitet og kvalitet blive vurderet. Der ønskes specifik dokumentation for Solcellepaneler Inverter Montageløsning og fastgørelse Tavler Solindstrålingsmåler Blændmoduler, løsning og materiale Delkriterierne til underkriteriet Teknisk Løsning vil for hver delaftale blive vurderet samlet. Underkriterium 3: Æstetisk vurdering Ved æstetisk vurdering af den tilbudte løsning vil der blive lagt vægt på følgende delkriterier elementer: Vurdering af montageløsninger for egnethed i/på tagflader f.eks. vejrbestandighed tæthed m.m - Visuel fremtoning på tagflader, herunder homogenitet og symmetri - Vurdering af endelig fremtoning af anlægget - Vurdering af materialevalg

4 4. Vurderingen foretages af en kyndig gruppe af medarbejdere fra Ejendomme. Delkriterierne til underkriteriet Æstetisk vurdering vil for hver delaftale blive vurderet samlet. Samlet vurdering Aftaler/delaftaler blive tildelt den/de tilbudsgiver(e), hvis tilbud samlet set, jf. ovenstående, vurderes at være det økonomisk mest fordelagtige. 6. Tilbudsdisposition 6.1 Generelle formkrav Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for besvarelse af kravene i udbudsmaterialets kapitel 3 Udvælgelse - og tildelingskriterier og kapitel 4 Kravspecifikation. Ved tilbudsafgivelsen bedes tilbudsdispositionen fulgt. Således skal alle punkter i tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. 6.2 Disposition af tilbuddet Ved udarbejdelse af tilbuddet bedes nedenstående disposition fulgt. Dispositionen modsvarer de i udbudsmaterialets afsnit 3.4 anførte delkriterier. 5 Underkriterium 2. Teknisk løsning: Her vedlægges: Beskrivelse af det tilbudte anlæg. Tegning med placering af anlæg PV-Syst beregninger Vurdering af løsning i forhold til færdsel på tage Samt specifik dokumentation for Solcellepaneler Invertere Montageløsning og fastgørelse Tavler Solindstrålingsmåler

5 5. Blændmoduler, løsning og materiale 6 Underkriterium 3. Æstetisk vurdering Her vedlægges billedmateriale samt designtegninger af de tilbudte solcelleløsninger. Herunder en beskrivelse materialevalg og disses fremtoning, overgange mellem anlæg og tag, tæthed og vejrbestandighed. For hver af de forventeligt 18 ejendomme, der skulle have installeret solcelleanlæg, var udbudsbetingelserne vedlagt teknisk beskrivelse, som i opbygning og indhold svarer til hinanden. Af den tekniske beskrivelse for Gammelgårdsskolen fremgår bl.a.: 2.17 Anmeldelser Den bydende skal levere dokumentation i form af tekniske beskrivelser, tegninger, beregninger m.v., som indgives til myndighederne for løbende myndighedsbehandling og udfærdigelse af endelig byggemateriale Målere/tavler I det omfang installationen kan tilsluttes på eksisterende målere skal tilpasninger, ombygning og ændringer i tavler udføres efter gældende regler og bekendtgørelser. Hvor der er behov for ny målerinstallation, skal dette medregnes i projektet. Øvrige installationer etableres i ny solstrømstavle, der typisk placeres nær hovedtavle/måler. Elinstallatøren er ligeledes ansvarlig for at dimensionere anlæggene således, at spændingsniveauet ved tavler ikke stiger mere end det overholdelse af gældende regler. Dokumentation herfor skal kunne fremvises på forlangende af den lokale elforsyningsvirksomhed Generelt Hvor kabler føres synligt, skal disse føres i vejrbestandige beskyttelsesrør, lukkede bakker el. lign som er sikret mod færdsel/hærværk på tagene. 4.7 Projektering Det vurderes at det er muligt at fordele dette på de anviste arealer. De indtegnede arealer er vejledende

6 6. Placeringen skal optimeres i forhold til inverter og produktion på de givne arealer. Samtidig skal placeringen optimeres således at anlægget fremstår så homogent som muligt på så få tagflader som muligt. I tilbuddet vedlægges en angivelse af den forventede og beregnede ydelse i KWh/år inkl. skygger og div. tab (f.eks. Varme), med angivelse af forventet placering. Metode til fastgørelse af solcelleanlæg skal tydeligt fremgå af tilbud, samt dokumentation for opnåelse af krav til vindlast. Anlægget optimeres, så der opnås mindst muligt spændingsfald = max 1% på DC og max 1% på AC siden. Anlægget skal ligeledes dimensioneres og indstilles så det ikke forhøjer/påvirker spændingsniveauet jf. Energinet.dk og Dansk Energi Udførelse Der skal ved placering af anlæggets opbygning tages højde for skygger fra nærliggende træer, så skygger ikke påvirker produktionen, der anvendes paneler med bypass. Al føring af enkelte eller flere kabler på tage beskyttes med rør eller afdækkede føringsveje. Ledninger fra invertere føres via en af Aarhus Kommune godkendt lukket føringsvej til solstrømstavle. Føringsveje etableres primært under solceller så de videst mulige omfang, ikke fremstår synlige. Afsat areal på oversigtsplaner er vejledende, anlægget udføres optimalt i forhold til konstruktion, ydelse design og pladsforhold dvs. størst mulig anlægsydelse på det givne areal. Invertere/vekselrettere etableres nær solcelleanlægget i omgivelser med gode varmeafledningsforhold og afskærmet for regn, støv/snavs. Jf leverandørforskrifter og gældende krav til tæthedsklasser m.m. Den bydende tilpasser rørføringen og føringsveje til den optimale fordeling af paneler. Af af 7. november 2014 om resultatet af evalueringen fremgår bl.a.: Evalueringen af tilbuddene er fortaget således, at der maksimalt kan scores 100 point.

7 7. Ved evalueringen af tildelingskriteriet Teknisk løsning er tilbuddene evalueret i forhold til de i udbudsmaterialet anførte underparametre. Hvert underparameter er tildelt mellem 0 og 5 point afhængig af i hvor høj grad det fremsendte tilbud forholder sig til tildelingskriteriet. De opnåede point divideres med det maksimale antal opnåelige point. Herefter multipliceres med vægtningen (30%) Ved evaluering af tildelingskriteriet Æstetisk løsning er tilbuddene evalueret i forhold til de i udbudsmaterialet anførte underparametre. Hvert underparameter er tildelt mellem 0 og 5 point afhængig af i hvor høj grad det fremsendte tilbud forholder sig til tildelingskriteriet. De opnåede point divideres med det maksimale antal opnåelige point. Herefter multipliceres med vægtningen (30%). Af af 11. november 2014 med supplerende oplysninger om den foretagne evaluering fremgår bl.a.: Pointene tildeles ud fra følgende skala: 5 point gives for den særdeles gode løsning som fuldt ud tilfredsstiller underkriteriet 4 point gives for en udmærket løsning som efterlever underkriteriet 3 point gives for den middelgode løsning som lever op til underkriteriet uden dog at imponere 2 point gives for en løsning som knapt så godt tilfredsstiller underkriteriet 1 point gives for en løsning som kun i begrænset omfang tilfredsstiller underkriteriet 0 point gives for en mangelfuld besvarelse som kun i meget begrænset omfang tilfredsstiller underkriteriet. en indeholdt desuden skemaer for hver enkelt delaftale med angivelse af de point, der var tildelt hver tilbudsgiver på de enkelte elementer til delkriterierne, således som disse fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 3.4. Parternes anbringender Ad påstand 1 Grøn Sol A/S har gjort gældende, at de to kvalitative underkriterier er uklare og derfor uegnede til at danne grundlag for en identifikation af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

8 8. Aarhus Kommune har under overholdelse af principperne om gennemsigtighed og ligebehandling, jf. udbudsdirektivets artikel 2, været forpligtet til at sikre, at tilbudsevalueringen og kontrakttildelingen skete på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier. Såvel formuleringen af delkriterierne som den efterfølgende evaluering på baggrund af disse har været uklar og vilkårlig og derfor i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. udbudsdirektivets artikel 2. Af udbudsmaterialets beskrivelse fremgår ikke andet end, at Aarhus Kommune vil lægge vægt på ovennævnte delkriterieelementer. Det fremgår ikke, hvordan kommunen vil bedømme hvert enkelt element, herunder hvad der vil blive lagt særlig vægt på. Ingen af delkriterierne har været vejledende for, hvor de bydende kunne gøre den udslagsgivende forskel, og delkriterierne indeholder ingen beskrivelser, der har gjort det muligt at foretage en saglig evaluering under overholdelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Tildelingsbeslutningen/evalueringen har således reelt kunne gennemføres på vilkårligt grundlag i henhold til parametre, som tilbudsgiverne, herunder Grøn Sol A/S, ikke har været bekendt med. Eksempelvis har Aarhus Kommune med henvisning til punkt i Teknisk Beskrivelse for Gammelgårdsskolen anført, at delkriteriet Tegning med placering af anlæg er vurderet ud fra, om tilbudsgiverne formåede at lave tegninger af en sådan kvalitet, at de var egnede til at danne grundlag for det videre forløb/myndighedsgodkendelser og dermed opfyldte kravene hertil. Dette fremgår imidlertid hverken direkte eller indirekte af ordlyden fra den tekniske beskrivelse. Af ordlyden fremgår alene, at det er et mindstekrav, at tilbudsgiver leverer dokumentation i form af bl.a. tegninger, der kan indgives til myndighederne. Der er derfor tale om et enten/eller -krav og ikke et evalueringsparameter. Tegningskvalitet i forhold til forventet myndighedsgodkendelse er desuden ikke egnet som evalueringsparameter; enten er tegningerne af en sådan kvalitet, at de er egnede til at danne grundlag for myndighedsgodkendelse, eller også er de ikke. Der er således ingen gråzoner og ingen mulighed for at foretage en nuanceret bedømmelse af delkriteriet Tegning med placering af anlæg. Tilsvarende gør sig gælden-

9 9. de vedrørende punkt Målere/tavler, der alene indeholder mindstekrav til etablering og krav til dokumentation. Det har således ikke været klart for tilbudsgiverne, hvorledes de anførte dokumentations-bullets ( Solcellepaneler, Invertere, Montageløsning og fastgørelse, Tavler, Solindstrålingsmåler og Blændmoduler, løsning og materiale ) ville blive bedømt, endsige at disse parametre overhovedet ville indgå i konkurrencen. Konkurrenceparametrene har således hverken været entydigt udformet eller tilstrækkelig præcise. Det anføres i udbudsbetingelserne desuden, at [d]elkriterierne til underkriteriet Teknisk Løsning vil for hver delaftale blive vurderet samlet. Dette ses ikke at være sket. Delkriterierne er reelt blevet vurderet selvstændigt, hvilket i sig selv udgør en overtrædelse af udbudsdirektivets artikel 2. Tilsvarende gør sig gældende for delkriterierne til underkriterium nr. 3 Æstetisk vurdering. Aarhus Kommune har gjort gældende, at indholdet af underkriterierne Teknisk løsning og Æstetisk vurdering har været så tilstrækkelig klart beskrevet, at tilbudsgiverne ved en naturlig læsning heraf kan forstå omfanget og indholdet af kriterierne. Der er i udbudsbetingelserne punkt 3.4 udførligt redegjort for indholdet af underkriteriet Teknisk løsning, herunder at kriteriet overordnet vurderes på 2 delkriterier, den tilbudte tekniske løsning iht. kravene til ydelse jf. de tekniske specifikationer og de tilbudte materialers funktionalitet og kvalitet. Grøn Sol A/S anvender i vidt omfang fejlagtigt betegnelsen delkriterier i forhold til de enkeltelementer ( deldelkriterier ), som kommunen i udbudsbetingelserne har oplyst vil indgå i vurderingen af de enkelte delkriterier. Det er således ikke korrekt, når Grøn Sol A/S i replikken betegner kommunens elementer/deldelkriterier Tegning med placering af anlæg og Tavler som delkriterier, idet disse, som det klart fremgår af udbudsmaterialet, netop alene er enkeltelementer, der indgår i den samlede vurdering af de to delkriterier. Herudover er der udførligt redegjort for, på hvilket grundlag vurderingen af ovenstående to delkriterier ville blive foretaget. Vurderingen af den tekniske løsning iht. kravene i de tekniske specifikationer ville således efter udbudsbetingelserne blive foretaget på baggrund af en række deldelkriterier.

10 10. Aarhus Kommune har i udbudsbetingelserne detaljeret redegjort for grundlaget for tilbudsvurderingen, herunder ved henvisningen til den tekniske beskrivelse, der indeholder de ønsker og krav, det enkelte tilbud måles op imod. Det forhold, at indholdet af tildelingskriteriet delvist skal udledes af et andet dokument end selve udbudsbetingelserne, her de tekniske beskrivelser for hver enkelt skole, fratager ikke tildelingskriteriet sin klarhed. Tværtimod bidrager den meget udførlige beskrivelse til at give et klart billede af, hvilke ønsker og forventninger Aarhus Kommune havde til tilbuddene. Aarhus Kommune havde således ikke alene oplyst sine delkriterier til underkriterierne, men tilmed udtømmende oplyst de enkeltelementer, der ville indgå ved vurderingen også af delkriterierne. I relation til underkriteriet Æstetisk vurdering gøres det ligeledes gældende, at Aarhus Kommune i udbudsbetingelsernes punkt 3.4 udførligt har beskrevet grundlaget for tilbudsevalueringen. Yderligere fremgår det af udbudsbetingelsernes punkt. 6.2, at tilbudsgiverne til brug for vurderingen af underkriteriet æstetisk vurdering skulle vedlægge billedmateriale samt designtegninger af de tilbudte solcelleløsninger. Herunder en beskrivelse [af] materialevalg og disses fremtoning, overgange mellem anlæg og tag, tæthed og vejrbestandighed. Enhver tilbudsgiver vil på baggrund af denne beskrivelse af kravene til tilbuddets indhold sammenholdt med beskrivelsen af delkriterierne have en klar forståelse både for, hvordan kommunen ville bedømme de enkelte elementer, og hvad der ville blive tillagt særlig positiv betydning. Da Aarhus Kommune i udbudsbetingelserne klart har beskrevet sit evalueringskriterium, herunder hvad kommunen ved sin vurdering vil lægge vægt på, bestrides det, at evalueringen kunne eller har været gennemført på et vilkårligt grundlag. Kommunen har tværtimod været meget bevidst om de opstillede kriterier og har hverken evalueret på mere eller mindre end dette, hvilket fremgår af Aarhus Kommunes supplerende redegørelse for sin vurdering. At kommunen har oplistet en række enkeltelementer, der indgår ved vurderingen af de ellers i sig selv fyldestgørende delkriterier, har bidraget til at skabe et klart og gennemsigtigt tildelingskriterium. Det kan således ikke

11 11. forventes, at kommunen også på deldelkriterie-niveau giver en udførlig beskrivelse af deldelkriteriets indhold. Det er ikke korrekt, når Grøn Sol A/S anfører, at tegningsmaterialet var udtryk for et mindstekrav til tilbuddet. Tværtimod var det netop i udbudsmaterialet ved den udførlige redegørelse for tildelingskriteriet med angivelse af en række elementer/deldelkriterier til de enkelte delkriterier præciseret for tilbudsgiverne, at tegningsmaterialet indgik som et konkurrenceparameter. Kvaliteten af dette tegningsmateriale kunne således også meget vel have været forskellig fra tilbudsgiver til tilbudsgiver, således at de enkelte tilbudsgivere havde kortere eller længere i mål for at producere et materiale, kommunen kunne anvende i forbindelse med sin myndighedsgodkendelse. Dette var tilmed et relevant parameter for kommunen, idet dette kunne få negative konsekvenser for kommunens tidsplan. Det forhold, at kommunen til brug for sin fastlæggelse af den enkelte tilbudsgivers point på de to underkriterier har gennemført en separat vurdering af de enkelte deldelkriterier/elementer under delkriterierne, indebærer ikke, at den samlede karakter på hvert af de to underkriterier ikke skulle være udtryk for en samlet vurdering af underkriteriet som angivet i udbudsbetingelserne. Aarhus Kommunes interne evaluering på delkriterie-niveau gennemførtes således blot af hensyn til at sikre, at alle de i udbudsbetingelserne opstillede kriterier faktisk indgik i den samlede vurdering. Da kommunen i udbudsmaterialet for hvert delkriterium har valgt at opliste en række elemeter/deldelkriterier, der indgår i evalueringen, har kommunen naturligvis været forpligtet til faktisk at evaluere på samtlige elemeter/deldelkriterier. Da elementerne/deldelkriterierne endvidere er væsensforskellige, har kommunen været forpligtet til at foretage en separat, kvalitativ bedømmelse af de enkelte elementer/deldelkriterier for herefter at lade disse indgå i den samlede vurdering af delkriterierne og underkriterierne. Denne indledende, separate vurdering af de enkelte elementer/deldelkriterier medfører imidlertid ikke, at den samlede karakter på hvert af de to underkriterier ikke skulle være udtryk for en samlet vurdering som angivet i udbudsmaterialet. De bagvedliggende separate vurderinger fratager således ikke den samlede vurdering sin rigtighed/lovlighed. Grøn Sol A/S påstand 1 skal derfor ikke tages til følge.

12 12. Ad påstand 2 Grøn Sol A/S har gjort gældende, at Aarhus Kommunes udbudsproces, herunder udformning af underkriterier og tilbudsevalueringen, har været i strid med udbudsdirektivets artikel 2. Tildelingsbeslutningen skal derfor annulleres. Uklarheden i udformningen af de respektive underkriterier indebærer, at Aarhus Kommune reelt har haft frit spil i forhold til at kunne gennemføre en vilkårlig evaluering. Da det derfor ikke er muligt at efterprøve sagligheden og objektiviteten af evalueringen kan det ikke afvises, at udbuddet ikke skulle have haft et andet resultat. Aarhus Kommunes fejl er af en sådan karakter, at udbudsbetingelserne ikke kan føre til en lovlig tildelingsbeslutning. Det følger af fast klagenævnspraksis, at der ikke kan foretages lovlig kontrakttildeling på baggrund af uklare underkriterier, idet disse er uegnede til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. herved bl.a. Klagenævnets kendelse af 4. marts 2010 (Dansk Flygtningehjælp mod Hvidovre Kommune), ad påstand 1. Det følger endvidere af fast praksis, at hvis et udbud som følge af ordregivers fejl har fået det forkerte resultat, eller hvis det blot ikke med sikkerhed kan lægges til grund, at fejlen har været uden betydning for udfaldet af bedømmelsen af tilbuddene, skal tildelingsbeslutningen annulleres, jf. herved bl.a. Klagenævnets kendelse af 9. januar 2012 (RenoNorden A/S mod Skive Kommune) og Klagenævnets kendelse af 15. februar 2012 (Activ Care A/S mod Billund Kommune). Aarhus Kommune har gjort gældende, at kommunens gennemførelse af udbudsforretningen i det hele er sket i overensstemmelse med reglerne i udbudsdirektivet. Aarhus Kommunes beslutning om at tildele de tre delaftaler til ViaSol A/S er således i det hele udtryk for lovlige tildelingsbeslutninger, hvorfor der ikke er grundlag for at annullere beslutningerne.

13 13. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Det følger af udbudsdirektivets artikel 53, at der til tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud skal fastsættes underkriterier, og at vægtningen af underkriterierne skal offentliggøres. I overensstemmelse hermed har Aarhus Kommune fastsat 3 underkriterier, Pris, Teknisk løsning og Æstetisk vurdering og offentliggjort en vægtning heraf. De underkriterier, som Aarhus Kommune har valgt, ligger inden for de rammer, der i artikel 53 anses for egnede kriterier. Der er ikke efter udbudsdirektivet et krav om, at der skal fastsættes og offentliggøres delkriterier til underkriterierne. Der skal dog i udbudsbetingelserne være fastsat parametre, der gør det muligt at bedømme tilbuddene i forhold til de enkelte underkriterier, og hvis der fastsættes delkriterier, skal de være så klare, at tilbudsgiverne ved en naturlig læsning af udbudsbetingelserne kan forstå omfanget og betydningen heraf. Der er efter udbudsdirektivet endvidere som udgangspunkt ikke krav om, at vægtningen af eventuelle delkriterier skal offentliggøres som en del af udbudsbetingelserne, medmindre ordregiveren lader delkriterier vægte forskelligt under evalueringen, og en oplysning om vægtningen kunne have haft indflydelse på udformningen af tilbuddene. Aarhus Kommune har fastsat delkriterierne kravene til ydelse jf. de tekniske specifikationer og de tilbudte materialers funktionalitet og kvalitet til underkriteriet Teknisk løsning og delkriteriet Vurdering af montageløsninger for egnethed i/på tagflader f.eks. vejrbestandighed tæthed m.m til underkriteriet Æstetisk vurdering. For hver af delkriterierne har kommunen anført en række elementer, der indgår i vurderingen af det enkelte delkriterium. Elementerne må i den sammenhæng, hvori de fremgår, naturligt læses som en præcisering af, hvad der indgår i vurderingen af delkriterierne og ikke som selvstændige elementer eller mindstekrav. De fastsatte og offentliggjorte underkriterier har således ikke været uklare. De udbudsretlige regler indeholder som udgangspunkt ikke krav om, at en ordregiver på forhånd skal offentliggøre, hvilken evalueringsmodel der vil blive anvendt. Dette kræves således alene, hvis der anvendes en usædvanlig

14 14. og for tilbudsgiverne upåregnelig model. Valget af evalueringsmodel og selve evalueringen af tilbuddene skal ske inden for de rammer, som er fastsat i udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne. Den valgte evalueringsmodel skal endvidere være egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 3.4, at delkriterierne til de enkelte underkriterier for hver delaftale [vil] blive vurderet samlet. At Aarhus Kommune, som hjælp til den samlede evaluering af delkriterierne, har valgt en model, hvor hvert enkelt element til delkriterierne er tildelt point, bl.a. med henblik på at sikre, at alle oplyste elementer indgår i evalueringen, giver ikke grundlag for at fastslå, at evalueringen er foretaget i strid med den beskrivelse, der fremgår af udbudsbetingelserne. Der er heller ikke grundlag for at anse den måde, hvorpå evalueringen er sket, for usædvanlig og upåregnelig. Grøn Sol A/S påstand 1 tages derfor ikke til følge. Ad påstand 2 Efter udfaldet af klagenævnets afgørelse vedrørende påstand 1 er der ikke grundlag for at tage påstand 2 til følge. Grøn Sol A/S påstand 2 tages derfor ikke til følge. Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge. Grøn Sol A/S skal i sagsomkostninger til Aarhus Kommune betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Mette Langborg

15 15. Genpartens rigtighed bekræftes. Johannes Krogsgaard fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026374 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Poulsen) 31. august 2012 K E N D E L S E Invacare A/S (advokat Mogens Aarestrup Vind, København) mod Viborg Kommune (advokat Henrik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Hvidovre Kommune (advokat Annelouise Dalgaard

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2722 (Mette Langborg, Pernille Hollerup) 9. juli 2015 K E N D E L S E Lely Turfcare DK A/S (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Københavns Kommune (advokat Anders

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9691 (Nikolaj Aarø-Hansen, Stephan Falsner) 15. september 2015 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Aarhus Kommune (advokat Christian

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2732

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2732 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-2732 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 25. marts 2015 K E N D E L S E ZENZO Group ApS (advokat Annacarina Staunstrup, Holte) mod Horsens Kommune (advokat Martin Stæhr,

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026344 (Katja Høegh, Mogens Hansen) 28. november 2012 K E N D E L S E CG Jensen A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015 K E N D E L S E Factor Insurance Brokers A/S (selv) mod Haderslev Kommune (selv) Haderslev Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032917 (Poul Holm, Birgitte Dam Kræmmergaard) 22. august 2013 K E N D E L S E Dafolo A/S (advokat Birte Rasmussen, Aalborg) mod KOMBIT A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 K E N D E L S E BabySam A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Jysk Fællesindkøb ved Viborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 K E N D E L S E Ulefos NV A/S (selv) mod Esbjerg Forsyning A/S (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 22. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 22. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 22. februar 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036274 (Poul Holm, Anne-Mette Udsen) 4. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036274 (Poul Holm, Anne-Mette Udsen) 4. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036274 (Poul Holm, Anne-Mette Udsen) 4. juni 2015 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Emil Baumann Geist, København) mod Region Hovedstaden (advokat Trine Bøgelund-Kjær,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-135.177 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 8. marts 2005 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Amager Strandpark I/S

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

K E N D E L S E. 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet De Jysk-Fynske Bandagerier og Skomagerier (advokat Tina Braad, Århus)

K E N D E L S E. 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet De Jysk-Fynske Bandagerier og Skomagerier (advokat Tina Braad, Århus) Klagenævnet for Udbud (Erik P. Bentzen, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) J.nr.: 2008-0016964 J.nr.: 2008-0016965 J.nr.: 2008-0016966 15. januar 2009 K E N D E L S E 1. Ortos A/S 2. Sahva A/S 3. Konsortiet

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0031935

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0031935 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0031935 (Mette Langborg, Knud-Erik Busk) 25. oktober 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (Advokat Thomas Ryhl, København) mod Vejle Kommune (Advokat Erik Bertelsen,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9801 (Mette Langborg) 23. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9801 (Mette Langborg) 23. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9801 (Mette Langborg) 23. marts 2015 K E N D E L S E Logiwaste AB (selv) mod Odense Renovation A/S (advokat Birgitte Dahl, Odense) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024989 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde) 30. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024989 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde) 30. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024989 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde) 30. september 2011 K E N D E L S E MCI Copenhagen A/S ICS A/S DIS Congress Service A/S og Congrex Sverige AB BDP A/S og Eventually

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud

Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud 1 2 INTRODUKTION Siden sidste Orientering er der offentliggjort en kendelse, en dom fra Retten samt en ny analyse fra Konkurrence- og

Læs mere