LEVERANCE AF FARTVISERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERANCE AF FARTVISERE"

Transkript

1 UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013

2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON <Tilføj dato> <Tilføj dok. nr,> <Tilføj sagsbehandler> <Tilføj mail> <Tilføj telefonnr.> BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1 ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte indkøb af varer, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. Ordregivende myndighed: Vejdirektoratet Niels Bohrs Vej 30 DK-9220 Aalborg øst Danmark Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan findes på 2 ORIENTERING Udbuddet er benævnt Leverance af fartvisere og omfatter levering, opstilling og installering af 5 fartvisere i Danmark for Vejdirektoratets tjenestesteder med option for køb, opstilling og installering af yderligere fartvisere i Danmark i en periode på 2,5 år. Aftalen kan efterfølgende forlænges 2 gange 12 måneder. I bilag D til Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) er ovennævnte 5 fartviseranlæg angivet samt yderligere 33 fartviseranlæg der forventes at skulle etableres i løbet af i prioriteret rækkefølge. På tilbudstidspunktet kendes den endelige udformning af fartviserne der forventes etableret i 2014 og 2015 ikke. Bygherre vil ved hver bestilling af fartviseranlæg tage stilling til udformningen af det enkelte anlæg. Det vil variere fra lokalitet til lokalitet, hvilken form for forsyning der skal etableres, og hvilken detekteringsform der vælges. I bilag D til Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) og tilbudslistens optionspost er udformningen således anslået. Grundsystemet for fartviseranlæg vil bestå af følgende elementer: Fartviser (tavle) Mast Vejskab Levering og tilslutning af alle nødvendige kabler mellem fartviser og vejskab. Forsyningen vil skulle udføres som én af følgende variationer: Fast forsyning Forsyning via solcellepanel Forsyning via eksisterende belysningsanlæg. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

3 2 af 6 Kommunikationen vil skulle udføres som: Trådløst internet via GPRS eller 3G. Køretøjsdetekteringen vil skulle udføres som én af følgende variationer Vejspoler Radardetektor. Fartviserne etableres som permanente anlæg og lokaliteterne vil være fordelt i hele Danmark. Følgende arbejder på projekterne udføres som bygherreleverancer: Bestilling og levering af cylinder og nøgle til vejskabe Bestilling og levering af router og sim kort for trådløst internetforbindelse. Vejdirektoratet vil ud fra tildelingskriteriet i afsnit 3.4 "Tildeling" vælge det tilbud, der er økonomisk mest fordelagtig og herefter indgå aftale. 3 UDBUD 3.1 Udbudsform Indkøbet af varer og tjenesteydelse udbydes som offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet. Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. 3.2 Udbudsmateriale Udbudsmaterialet omfatter følgende materiale med bilag: a) Udbudsbekendtgørelsen b) Nærværende BUT c) Udkast til aftale d) Tilbudsliste (TBL) e) Eventuelle rettelsesblade og spørgsmål/svar samt evt. yderligere oplysninger uploadet i tilbudsfasen f) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) g) Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) 3.3 Udvælgelse For at være egnet skal tilbudsgiver opfylde de mindstekrav, som fremgår af udbudsbekendtgørelsens punkter III.2.1), III.2.2) og III.2.3). 3.4 Tildeling Generelt Kriterium for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud Økonomisk mest fordelagtige tilbud

4 3 af 6 Karaktererne for de enkelte underkriterier sammenlægges. Det tilbud, der opnår den højeste totalværdi opgjort med 1 decimal, er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kontrakten tildeles tilbudsgiver med det økonomiske mest fordelagtige tilbud. Følgende underkriterier lægges til grund for tildeling: Underkriterium Vægtning A Pris 70 % B Tekniske løsninger 30 % Tildelingsmodel Hvert underkriterium bedømmes ud fra en karakterskala, jf. nedenstående. Summen af de vægtede karakterer for de enkelte underkriterier udgør den samlede karakter. Den samlede karakter kan blive maksimalt 10. Bedømmelse af underkriterium A - Pris: Som grundlag for prisbedømmelse anvendes den samlede sum fra tilbudslisterne for tilbudsevaluering. Karakteren for pris findes ved følgende omregning af pris til karakter: Laveste tilbud tildeles karakteren 10. Et tilbud, som er 1 mio. kr. over laveste pris, tildeles karakteren 0. De øvrige tilbudskarakterer findes ved at interpolere og ekstrapolere retlinet ud fra disse to punkter. Tilbud, som ligger mere end 1 mio. kr. over laveste pris tildeles negativ karakter. Karakterskala for underkriterium B Ved bedømmelsen af det kvalitative underkriterium B anvendes en 11-trins karakterskala fra 0 til 10. Bedømmelsen sker iht. følgende karakterskala: Karakter Beskrivelse 10 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser Gives for tilbud med god opfyldelse af underkriteriet 6 5 Gives for tilbud med middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 4 3 Gives for tilbud med mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (underkriteriet lige netop opfyldt)

5 4 af 6 Mellemliggende karakterer finder anvendelse til at udtrykke nuancer i forhold til ovenstående definition af skalaen. Vurderingen af de enkelte delkriterier baseres på de i tilbuddet vedlagte dokumenter jf. afsnit 6 nr. 3 med tilbudsgivers beskrivelse af funktionalitet ud over mindstekravene for de enkelte delkriterier. Kravene i dokumentet Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) med bilag er mindstekrav. Bedømmelse af underkriterium B - Tekniske løsninger Ved vurderingen af, hvordan tilbuddene udover mindstekravene opfylder Vejdirektoratets ønsker, vil der blive lagt vægt på følgende delkriterier: 1) Nem implementering af de påkrævede alarmer i den tilbudte service for overvågning og rapportering af fejl og alarmer samt brugervenligheden af servicen 2) Enkel og æstetisk udførelse af fartviser med radar, såvel som i hvor stor udstrækning radardetektoren er i stand til at registrere køretøjer. Ved æstetisk forstås her i hvor stor grad fartviser (tavle og stander) og radardetektor fremstår som en samlet enhed 3) Enkel, æstetisk og pålidelig solcelleforsyning af fartviser. Ved æstetisk forstås her i hvor stor grad fartviser (tavle og stander) og solcellepanel fremstår som en samlet enhed. 4 SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til Vejdirektoratet senest 10 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal ske skriftligt på dansk via til Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på Vejdirektoratets eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. Elektronisk adgang til materialet findes på under Aktuelle udbud, "Leverance af fartvisere". Vejdirektoratet vil foranledige spørgsmål, tilhørende besvarelse og eventuelt yderligere oplysninger offentliggjort på under Aktuelle udbud, "Leverance af fartvisere" senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. I begyndelsen af mailens emnebeskrivelse anføres: Spørgsmål vedr. udbud - Leverance af fartvisere" Det er tilbudsgivers ansvar at gøre sig bekendt med spørgsmål, svar samt eventuelt supplerende yderligere oplysninger og eventuelle rettelsesblade uploaded under spørgerunden. Ansvaret for

6 5 af 6 eventuelt mangelfuldt tilbud, som følge af manglende hensyntagen til spørgsmål, svar samt eventuelt yderligere oplysninger og eventuelle rettelsesblade, påhviler alene tilbudsgiver. 5 TILBUD 5.1 Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke. 5.2 Forbehold Såfremt tilbuddet indeholder forbehold eller oplysninger, der strider mod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet afvises af ordregiver. Såfremt tilbuddet indeholder ikke-væsentlige forbehold, kan tilbuddet afvises eller forbeholdene prissættes. Tilbudsgiverne anmodes derfor nøje om at overveje karakteren og omfanget af evt. forbehold, og søge alle usikkerheder afklaret i tilbudsfasen inden tilbudsafgivelsen. 5.3 Aflevering af tilbud Tilbud skal afleveres i 2 eksemplarer. Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (usb eller andet), både som pdf med underskrift og som Excel. Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal være modtaget hos Vejdirektoratet Att.: Aleks Danmark Niels Bohrs Vej 30 DK-9220 Aalborg øst senest på tidspunktet anført på under Aktuelle udbud, "Leverance af fartvisere". Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Åbning af tilbud vil ske uden tilbudsgivernes tilstedeværelse. Tilbud skal mærkes: "Vejdirektoratet, Leverance af fartvisere, TILBUD" samt "Må ikke åbnes i receptionen". 6 DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET Tilbudsgiver skal disponere tilbuddet i overensstemmelse med nedenstående disposition og besvare de stillede spørgsmål under de fremførte overskrifter.

7 6 af 6 Afsnit Vedlægges 1 Oplysninger som anført i udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2 Betingelser for deltagelse : De økonomiske aktørers personlige forhold, jf. Udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2.1 Økonomisk og finansiel kapacitet, jf. Udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2.2 Teknisk kapacitet, jf. Udbudsbekendtgørelsens pkt. III Udfyldt "Tilbudsliste" (TBL) 3 Tekniske beskrivelser af de tilbudte produkter og deres egenskaber, som skal anvendes til bedømmelse af underkriterium B Tekniske løsninger jf. afsnit En beskrivelse af den tilbudte service for overvågning og rapportering tilpasset nærværende udbudsmateriales krav Billeder og tekniske specifikationer for den tilbudte fartviser med radar Beskrivelse af radardetektorens funktion/virkemåde og ved hvilke forhold (fartviserens placering, omgivelser, trafiksituationer m.v.) disse funktioner/virkemåder evt. kan blive forringet. Billeder og tekniske specifikationer for den tilbudte fartviser med solcelleforsyning 4 Dokumentation, i form af prøvningsrapport fra akkrediteret prøvningsanstalt, for at de tilbudte eftergivelige master er testet efter DS/EN UNDERLEVERANDØRER Tilbudsgivers eventuelle brug af underleverandører skal fremgå af Tilbudsgivers tilbud. 8 VEDSTÅELSE Tilbud skal vedstås i 40 dage fra tilbudsfristen. 9 VEDERLAG Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivningen og efterfølgende kontraktindgåelse 10 ÆNDRINGER I UDBUDSMATERIALET Vejdirektoratet forbeholder sig ret til i videst muligt omfang at ændre i udbudsmaterialet, herunder forlænge tilbudsfristen. 11 ANNULLATION Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at annullere udbudsforretningen og/eller gennemføre nyt udbud, hvis der er saglige grunde eller forhold, der tilsiger dette.

8 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni 2013 13/13560 MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Juni

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere