Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen."

Transkript

1 Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/ Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. januar 2013 en anmeldelse af en fusion mellem EnergiMidt Infrastruktur A/S og andelsselskabet ELRO, jf. konkurrencelovens 12 b. Anmeldelsen var fuldstændig den 9. januar Transaktionen Fusionen vil medføre, at EnergiMidt Infrastruktur A/S, der er en del af Energi- Midt-koncernen, overtager størstedelen af de aktiviteter, der hidtil har ligget i datterselskaber til Andelsselskabet ELRO. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Både EnergiMidt og ELRO er energiselskaber, der har størstedelen af deres aktiviteter inden for køb, salg og distribution af el. Derudover har parterne visse andre overlappende aktiviteter, herunder salg af solcelleanlæg og jordvarmeanlæg, gadelysaktiviteter, installationsaktiviteter samt energirådgivning. Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. De relevante markeder er engrosmarkedet for el, detailsalg af el, distribution af el, salg af solcelleanlæg, gadelysaktiviteter, installationsaktiviteter, salg af jordvarmeanlæg og energirådgivning. Det vurderes, at EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af kontrollen med ELROs aktiviteter er omfattet af fusionsbegrebet jf. konkurrencelovens 12 a stk. 1 nr Parterne og deres aktiviteter EnergiMidt EnergiMidt-koncernen er et elforsyningsselskab, som udover aktiviteter inden for el-handel, herunder som forsyningspligtsselskab og netselskab, har aktiviteter, der omfatter andre former for forsyning. Aktiviteterne omfatter opsætning af solcelleanlæg og opsætning af forskellige varmeaggregater, herunder varmepumper. EnergiMidt er også aktiv på området for gadelyskontrakter, dvs. kontrakter vedrørende drift og vedligehold af lygtepæle og kabler. Endvidere har EnergiMidt forskellige installationsaktiviteter, som kabellægning og elinstallationer. Arbejdet omfatter typisk el-entrepriser i forbindelse med istandsættelse af ejendomme eller nye byggerier samt installation af vedvarende energiløsninger. Derudover

2 er EnergiMidt medejer af Waoo A/S og tilbyder tv, internet og telefoni, ligesom EnergiMidt er medejer af internetvirksomheden Nianet A/S. EnergiMidt yder også energirådgivning og sælger administrationsydelser til andre energiforsyningsselskaber. Herudover sælger EnergiMidt andre produkter som energistyring, alarmanlæg og sikkerhedspakker. EnergiMidt er desuden aktiv på markedet for køb af energibesparelser. EnergiMidt er pålagt at foretage eller købe en vis mængde energisbesparelse per år. Dette finansieres af kunderne over de almindelige tariffer. ELRO ELRO-koncernen har forskellige aktiviteter inden for elvirksomheds-området. ELRO har sine hovedaktiviteter inden for el-handel, primært salg af el, både på det frie marked og som forsyningspligtselskab. Desuden er ELRO-koncernen distributør af el i et område der svarer til det område hvor ELRO har forsyningspligtbevilling. ELRO er også aktiv inden for salg og opsætning af solcelleanlæg og varmeaggregater, herunder varmepumper. Endvidere er ELRO også aktiv på området for gadelyskontrakter, som omfatter drift og vedligehold af lygtepæle og kabler. ELRO udover også installationsaktiviteter. ELRO yder også energirådgivning og tilbyder visse administrative services herunder bistand til andre forsyningsselskaber i forbindelse med indkøb af el. EL- RO er også pålagt at iværksætte eller indkøbe en vis mængde energibesparelse om året, hvilket finansieres over tarifferne. ELRO har haft aktiviteter inden for bl.a. internetvirksomhed, men blandt de overdragne aktiviteter indgår ikke forretning relateret til internet, tv eller telefoni. Dette skyldes, at Andelsselskabet ELROs internetvirksomhed, Skyline, er gået konkurs. Skyline lå i det selskab, der hedder ELRO Erhverv. 3. Jurisdiktion De deltagende virksomheder er EnergiMidt Infrastruktur A/S og Andelsselskabet ELRO. Ifølge det oplyste havde EnergiMidt koncernen i 2011 en omsætning på mio. kr. og de relevante aktiviteter fra Andelsselskabet ELRO i 2011 en samlet omsætning på 604 mio. kr. Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1 er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. 4. Vurdering af fusionen 4.1. Det/de relevant(e) marked(er) Parterne har oplyst, at de har overlappende aktiviteter på følgende relevante markeder: A. Indkøb på engrosmarkedet for el. B. Detailsalg af el. C. Distributi- 2

3 on af el. D. Salg af solcelleanlæg. E. Gadelysaktiviteter. F. Installationsaktiviteter. G. Salg af jordvarmeanlæg. H. Energirådgivning og energispareaktiviteter. A. Indkøb på engrosmarkedet for el Elforsyningsselskaber indkøber el engros igennem grossistvirksomheder eller direkte fra producenterne. Størstedelen af engrosindkøb sker på den nordiske elbørs, Nord Pool. Indkøbet foretages oftest af grossistvirksomheder, som køber ind på vegne af elforsyningsselskaber. Derudover sker indkøb bl.a. gennem bilaterale kontrakter, som indebærer, at et elforsyningsselskab køber direkte fra en producent. På grund af kapacitetsbegrænsninger har Nord Pool opdelt det nordiske marked i syv prisområder. (Vestdanmark, Østdanmark, Finland, fire områder i Sverige, samt fem områder i Norge). Det er således muligt, at markedet for indkøb af el på engrosmarkedet, kan opdeles i disse tolv prisområder. Det er også muligt, at markedet kan afgrænses som et samlet marked for indkøb af el i norden. I denne sag er det ikke nødvendigt endeligt at afgøre, hvordan markedet for indkøb på engrosmarkedet for el skal afgrænses. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme uanset hvordan området afgrænses. B. Detailsalg af el Detailsalg af el sker fra et elforsyningsselskab til en kunde, som kan være en forbruger eller en virksomhed. Kunderne kan inddeles i små og store kunder, afhængigt af, om deres forbrug ligger over eller under kwh. En gennemsnitlig husstand bruger typisk omkring kwh årligt. De store kunder er timeafregnet, hvilket betyder, at deres elpris varierer, alt efter elprisen på Nord Pool, mens de små kunder er skabelonafregnet, og betaler en fast elpris over en tre-måneders periode. De store kunder er som regel ret aktive på markedet mens de små kunder i vidt omfang køber el gennem deres forsyningspligtselskab. Et forsyningspligtselskab forsyner de kunder indenfor et afgrænset geografisk område, som ikke aktivt har valgt en anden leverandør. Prisen på forsyningspligt-el reguleres i Energitilsynet. Kommissionen og Konkurrencerådet har konkluderet, at der kan afgrænses to forskellige markeder, afhængigt af, om det er store eller små kunder. 1 I 2006 fandt Kommissionen, at det relevante geografiske marked for detailsalg af el kan afgrænses enten nationalt eller regionalt, svarende til de tidligere elmonopolers distributionsområder. Som indikation for, at markedet fortsat var regionalt, fandt Kommissionen, at hovedparten af de små kunder fortsat fik el fra deres lokale forsyningspligtselskab og at graden af skift til andre leverandører var lav. På den baggrund fandt Kommissionen at der ikke var lige konkur- 1 Konkurrencerådets afgørelse af 14.marts 2004 i ELSAM/NESA fusionen, s. 167 ff. Og Kommissionens afgørelse af 11. juni 2003, COMP/M.2947 Verbund/EnergieAllianz, pkt

4 rence indenfor og udenfor en given aktørs forsyningspligtsområde. Kommissionen fandt også, at der var tegn på en ændring af markedet for detailsalg, til i højere grad at være nationalt. Kommissionen begrundede dette med, at der var et stigende antal leverandører på markedet for detailsalg af el til mindre forbrugere, der var aktive i hele landet, og der var nogle forsyningspligtsselskaber, som var begyndt at levere el til kunder uden for deres eget lokale forsyningsområde. Kommissionen fandt ikke, at der var tegn på at det vestdanske og det østdanske marked for salg af el udgjorde to separate markeder. 2 I denne sag er det ikke nødvendigt endeligt at afgøre, hvordan markedet for detailsalg af el skal afgrænses. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme uanset hvordan området afgrænses. C. Distribution af el Netselskaberne står for den fysiske leverance af elektricitet til kunderne og skal sørge for måling og aflæsning af elektricitetsforbruget. Adgangen til distributionsnettene er bestemt ved reguleret tredjepartsadgang. Det betyder, at netselskaberne skal give eksempelvis handelsselskaber adgang til nettet på objektive, ikke diskriminerende og gennemsigtige vilkår. Priserne for distribution af el er reguleret af Energitilsynet. Netselskaberne har pligt til at tilslutte alle slutbrugere i sit forsyningsområde. Netselskaberne opkræver betaling for brug af distributionsnettet og for de ydelser systemansvaret, Energinet.dk, leverer. Det er desuden netselskabet, som opkræver energi- og miljøafgifter til staten. Da distribution af el kun er tilladt for bevillingshavere, er disse naturlige monopoler indenfor deres respektive netområde. Konkurrencerådet og Kommissionen har i tidligere afgørelser fastslået, at der kan identificeres et separat marked for distribution af el. 3 Netvirksomhederne er naturlige monopoler, der opererer inden for deres egne distributionsområder. Der ses ikke i denne sag at være nye faktiske forhold, der kan begrunde en ændret vurdering. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder derfor, at der til brug for denne sag kan afgrænses et regionalt marked for distribution af el, svarende til netvirksomhedernes distributionsområder. D. Salg af solcelleanlæg Når en forbruger køber et solcelleanlæg, køber forbrugeren oftest en pakke, hvori der indgår det fysiske solcelleanlæg og opsætningen heraf, herunder tilslutning til netsystemet. Selve opsætningen af solcelleanlægget på forbrugerens 2 Kommissionens afgørelse af 14. marts 2006, COMP/M DONG/Elsam/Energi E2, pkt Konkurrencerådets afgørelse af 24. marts 2004 i ELSAM/NESA fusionen, s. 69 og Kommissionens afgørelse af 10. maj 2010 i COMP/M.5827 Elia/Ifm/50Hertz pkt

5 tag bliver udført enten af lokale håndværkere, der bliver hyret til opgaven, eller af håndværkere ansat af et el-selskab. For nærværende transaktion anfører parterne, at der kan opereres med et marked for salg af solcelleanlæg, men i øvrigt at den nærmere definition kan lades stå åbent. Parterne oplyser, at der efter deres opfattelse kan afgrænses et nationalt marked for salg af solceller. De virksomheder der tilbyder solcelleløsninger, kan gøre det overalt i landet, da de fleste virksomheder hyrer lokale håndværkere til at sætte solcelleanlægget op. Det er derfor ikke nødvendigt at være lokalt forankret for at tilbyde kunderne en solcelleanlægsløsning. Det er til brug for behandlingen af denne sag ikke nødvendigt nærmere at afgøre, hvordan området for salg af solcelleanlæg afgrænses geografisk. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme uanset hvordan området afgrænses. E. Gadelysaktiviteter Begge parter har aktiviteter inden for drift og vedligehold af gadelys, dvs. drift og vedligehold af lygtepæle og kabler. Begge parter varetager endvidere etablering og renovering af gadelys. Det er primært kommunerne, der har ansvaret for belysning ved veje i byer. Ved privatveje er det dog borgerne, der har ansvaret for gadelyset. Kommunerne har i mange år valgt at udbyde denne opgave, således at kommunen ikke selv skal have elektrikere ansat til at tage sig af drift og vedligeholdelse af gadelyset. Eftersom kommunerne er underlagt udbudsreglerne, er der konkurrence på gadelysområdet. Da gadelyskontrakterne ikke længere indeholder en forpligtelse til at levere el til gadelys, er der flere aktører, der kan byde på kontrakterne. Parterne oplyser, at det efter deres opfattelse giver mening at se på et marked for gadelysaktiviteter, uanset at denne definition muligvis er for snæver. Parterne oplyser endvidere, at markedet for gadelyskontrakter må anses for at være et nationalt marked. Flere aktører på markedet udfører gadelysaktiviteter langt fra deres "hjemmeadresse". Det er til brug for behandlingen af denne sag ikke nødvendigt nærmere at afgøre hvordan markedet for gadelysaktiviteter afgrænses geografisk. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme uanset hvordan området afgrænses. F. Installationsaktiviteter Parternes aktiviteter vedrører el-installationer, primært el-entrepriser i forbindelse med nybyggeri og renovering, samt kabellægningsprojekter og renovering af elforsyningsanlæg. Derudover omfatter det bl.a. højspændingsarbejder, tavlebygning, forsynings- og vejbelysningsarbejder, alle former for lys- og kraftinstallationer, svagstrømsinstallationer, intelligente styringssystemer og service og vedligeholdelsesopgaver. Arbejdsopgaverne opnås typisk ved afgivelse af tilbud i forbindelse med udbud. 5

6 Parterne oplyser, at det gengrafiske marked kan afgrænses nationalt til Danmark, da der er en række landsdækkende aktører, og at det for en meget stor del af installationsopgaverne gælder, at den geografiske afstand ikke er til hinder for, at en aktør er konkurrencedygtig. Det er til brug for behandlingen af denne sag ikke nødvendigt nærmere at afgøre, hvordan området for installationsaktiviteter afgrænses geografisk. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme uanset hvordan området afgrænses. G. Salg af jordvarmeanlæg Området omfatter installation og opsætning af varmeaggregater, herunder jordvarmeanlæg i form af bl.a. varmepumper. Det er i den konkrete sag ikke nødvendigt at afgøre om markedet kan defineres snævert til salg af jordvarme eller bredere end det, da vurderingen af fusionen vil være den samme. Parterne har oplyst, at det geografiske marked efter deres vurdering som minimum kan afgrænses nationalt til det danske marked. Det er i den konkrete sag ikke nødvendigt at afgøre hvordan området for installationsaktiviteter afgrænses geografisk. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme uanset hvordan området afgrænses. H. Energirådgivning og energispareaktiviteter Fusionsparterne har begge aktiviteter indenfor områderne energirådgivning og opkøb af energibesparelser fra virksomheder og private. Energirådgivning er blandt andet, men ikke alene, accessorisk i forbindelse med opnåelse af energibesparelser eller i forbindelse med opsætning af solcelleanlæg og varmepumper. Energirådgivning omfatter også større projekter, som skal minimere energiforbrug, eksempelvis ESCO-projekter. Efter parternes opfattelse udgør disse aktiviteter ikke et eller flere deciderede markeder, men er at anse som et accessorium til parternes øvrige aktiviteter i bred forstand. Det er i den konkrete sag ikke nødvendigt at afgøre om områderne kan defineres som selvstændige markeder eller er at betragte som accessoriske aktiviteter, da vurderingen af fusionen vil være den samme. Til brug for behandling af sagen er det ikke nødvendigt at afgøre hvordan områderne energirådgivning og energispareaktiviteter afgrænses geografisk. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme uanset hvordan området afgrænses Vurdering af fusionen A. Indkøb på engrosmarkedet for el EnergiMidt og ELRO foretager begge indkøb af el. Størstedelen af engrosindkøb sker på Nord Pool, den nordiske elbørs. Indkøbet foretages oftest af grossistvirksomheder, som køber ind på vegne af elforsyningsselskaber. Derudover sker indkøb bl.a. gennem bilaterale kontrakter, som indebærer at et elforsyningsselskab køber direkte fra en producent. EnergiMidt og ELRO køber primært igennem grossister og er aktive på det vestdanske marked. 6

7 Efter styrelsens oplysninger, udgør parternes samlede køb på det vestdanske marked for engrosindkøb af el væsentligt under 25 % af det samlede marked. Det medfører, at der er en formodning for, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence. 4 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på den baggrund, at fusionen ikke vil få en mærkbar virkning på markedet for engros-indkøb af el. B. Detailsalg af el EnergiMidt og ELRO sælger el til private og erhvervsdrivende. Indenfor parternes forsyningspligtsområder er der et mindre overlap. EnergiMidt har således en mindre andel af kunderne i ELROS forsyningspligtsområde og omvendt. Hvis markederne for skabelonafregnede- og timeafregnede kunder begge afgrænses nationalt til Danmark, har EnergiMidt og ELRO tilsammen en forholdsvis lille del af de respektive markeder og fusionen vil ikke medføre en mærkbar virkning på et nationalt marked for detailsalg af el, heller ikke når markedet opdeles på skabelonafregnede- og timeafregnede kunder. Såfremt markedet for skabelonafregnede kunder og markedet for timeafregnede kunder opdeles regionalt /lokalt, med udgangspunkt i de afgrænsede forsyningspligtsområder, er overlappet mellem EnergiMidt og ELRO efter styrelsens oplysninger, af en så begrænset størrelse, at fusionen ikke vil medføre en mærkbar virkning på markedet for detailsalg af el. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på den baggrund, at fusionen ikke vil få en mærkbar virkning på markedet for detail-salg af el. C. Distribution af el EnergiMidt og ELRO må ligesom de øvrige el-distributører kun distribuere el i de områder, hvor deres respektive distributionskabler ligger, og hvor de hver især har bevilling til distribution. Der er intet geografisk overlap mellem distributionsområderne. Fusionen ændrer ikke på eksisterende markedsforhold, da der både før og efter fusionen er monopol i de berørte områder, og der ikke er et geografisk overlap mellem distributionsområderne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på den baggrund, at fusionen ikke vil få en mærkbar virkning på markedet for distribution af el. 4 Kommissionens Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning, (2004/C 31/03) pkt

8 D. Salg af solcelleanlæg EnergiMidt og ELRO har begge aktiviteter indenfor markedet for solcelleanlæg. EnergiMidt er en af markedets mere etablerede aktører, mens ELRO har beskedne aktiviteter på området. Ifølge styrelsens oplysninger, vil fusionen udelukkende føre til en marginal forhøjelse af markedsandelene. vil få en mærkbar virkning på området for solcelleanlæg. E. Gadelysaktiviteter EnergiMidt og ELRO har begge aktiviteter indenfor markedet for gadelysaktiviteter. Parternes samlede markedsandele på markedet udgør væsentligt mindre end 25 pct. Det medfører, at der er en formodning for, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence. 5 Parterne oplyser endvidere, at der er tale om et marked, der er kendetegnet ved en række forskellige konkurrencedygtige aktører, herunder flere energiselskaber. vil få en mærkbar virkning på området for gadelysaktiviteter. F. Installationsaktiviteter Ifølge styrelsens oplysninger, er parternes markedsandele på installationsområdet, nationalt såvel som lokalt, enten meget beskedne eller fører alene til en marginal forhøjelse af markedsandelene. vil få en mærkbar virkning på området for el-installationer. G. Salg af jordvarmeanlæg Ifølge styrelsens oplysninger, er parternes markedsandele på jordvarmeområdet, nationalt såvel som lokalt, enten meget beskedne eller fører alene til at marginal forhøjelse af markedsandelene. vil få en mærkbar virkning på området salg af jordvarmeanlæg. 5 Kommissionens Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning, (2004/C 31/03) pkt

9 H. Energirådgivning/energispareaktiviteter Ifølge styrelsens oplysninger, er parternes markedsandele på områderne enten meget beskedne og for dele af området for energirådgivning er parternes aktiviteter endvidere ikke overlappende. vil få en mærkbar virkning på områderne for energirådgivning og energispareaktiviteter. Det skyldes parternes begrænsede markedsandele, samt at parternes aktiviteter ikke er overlappende. På baggrund af de foreliggende oplysninger er det således Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen ikke giver anledning til indsigelser. 5. Konklusion Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, der kan tilskrives de deltagende virksomheder, er korrekte, jf. konkurrencelovens 12 f, stk. 1, nr. 1. 9

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK 22-05 2014 13/13057 /LJE/MSE/CHM /KB/LKA Punkt 2: Rådsmødet den 28. maj 2014 EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S 26-09-2012 12/11898 /SBR, MNI, JF, AWF, RFW, NE, MST PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2012 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK RÅDSMØDET DEN 18. JUNI 2003 Journal nr. 3/1120-0401-0050 & 3/1120-0401-0051/Medier,

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Økonomisk regulering af elnetselskaberne

Økonomisk regulering af elnetselskaberne 12 samfundsøkonomen nr. 1 marts 2012 Økonomisk regulering af elnetselskaberne Økonomisk regulering af elnetselskaberne De selskaber, der distribuerer el til husholdninger og virksomheder, reguleres gennem

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet)

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) 2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. juni 2007 i sagerne 2005-0004732, 2005-0004752 og

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Lokalbanksamarbejdet Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Rådsmødet den 28. marts 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om et ulovligt samarbejde mellem Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere