Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen."

Transkript

1 Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/ Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. januar 2013 en anmeldelse af en fusion mellem EnergiMidt Infrastruktur A/S og andelsselskabet ELRO, jf. konkurrencelovens 12 b. Anmeldelsen var fuldstændig den 9. januar Transaktionen Fusionen vil medføre, at EnergiMidt Infrastruktur A/S, der er en del af Energi- Midt-koncernen, overtager størstedelen af de aktiviteter, der hidtil har ligget i datterselskaber til Andelsselskabet ELRO. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Både EnergiMidt og ELRO er energiselskaber, der har størstedelen af deres aktiviteter inden for køb, salg og distribution af el. Derudover har parterne visse andre overlappende aktiviteter, herunder salg af solcelleanlæg og jordvarmeanlæg, gadelysaktiviteter, installationsaktiviteter samt energirådgivning. Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. De relevante markeder er engrosmarkedet for el, detailsalg af el, distribution af el, salg af solcelleanlæg, gadelysaktiviteter, installationsaktiviteter, salg af jordvarmeanlæg og energirådgivning. Det vurderes, at EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af kontrollen med ELROs aktiviteter er omfattet af fusionsbegrebet jf. konkurrencelovens 12 a stk. 1 nr Parterne og deres aktiviteter EnergiMidt EnergiMidt-koncernen er et elforsyningsselskab, som udover aktiviteter inden for el-handel, herunder som forsyningspligtsselskab og netselskab, har aktiviteter, der omfatter andre former for forsyning. Aktiviteterne omfatter opsætning af solcelleanlæg og opsætning af forskellige varmeaggregater, herunder varmepumper. EnergiMidt er også aktiv på området for gadelyskontrakter, dvs. kontrakter vedrørende drift og vedligehold af lygtepæle og kabler. Endvidere har EnergiMidt forskellige installationsaktiviteter, som kabellægning og elinstallationer. Arbejdet omfatter typisk el-entrepriser i forbindelse med istandsættelse af ejendomme eller nye byggerier samt installation af vedvarende energiløsninger. Derudover

2 er EnergiMidt medejer af Waoo A/S og tilbyder tv, internet og telefoni, ligesom EnergiMidt er medejer af internetvirksomheden Nianet A/S. EnergiMidt yder også energirådgivning og sælger administrationsydelser til andre energiforsyningsselskaber. Herudover sælger EnergiMidt andre produkter som energistyring, alarmanlæg og sikkerhedspakker. EnergiMidt er desuden aktiv på markedet for køb af energibesparelser. EnergiMidt er pålagt at foretage eller købe en vis mængde energisbesparelse per år. Dette finansieres af kunderne over de almindelige tariffer. ELRO ELRO-koncernen har forskellige aktiviteter inden for elvirksomheds-området. ELRO har sine hovedaktiviteter inden for el-handel, primært salg af el, både på det frie marked og som forsyningspligtselskab. Desuden er ELRO-koncernen distributør af el i et område der svarer til det område hvor ELRO har forsyningspligtbevilling. ELRO er også aktiv inden for salg og opsætning af solcelleanlæg og varmeaggregater, herunder varmepumper. Endvidere er ELRO også aktiv på området for gadelyskontrakter, som omfatter drift og vedligehold af lygtepæle og kabler. ELRO udover også installationsaktiviteter. ELRO yder også energirådgivning og tilbyder visse administrative services herunder bistand til andre forsyningsselskaber i forbindelse med indkøb af el. EL- RO er også pålagt at iværksætte eller indkøbe en vis mængde energibesparelse om året, hvilket finansieres over tarifferne. ELRO har haft aktiviteter inden for bl.a. internetvirksomhed, men blandt de overdragne aktiviteter indgår ikke forretning relateret til internet, tv eller telefoni. Dette skyldes, at Andelsselskabet ELROs internetvirksomhed, Skyline, er gået konkurs. Skyline lå i det selskab, der hedder ELRO Erhverv. 3. Jurisdiktion De deltagende virksomheder er EnergiMidt Infrastruktur A/S og Andelsselskabet ELRO. Ifølge det oplyste havde EnergiMidt koncernen i 2011 en omsætning på mio. kr. og de relevante aktiviteter fra Andelsselskabet ELRO i 2011 en samlet omsætning på 604 mio. kr. Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1 er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. 4. Vurdering af fusionen 4.1. Det/de relevant(e) marked(er) Parterne har oplyst, at de har overlappende aktiviteter på følgende relevante markeder: A. Indkøb på engrosmarkedet for el. B. Detailsalg af el. C. Distributi- 2

3 on af el. D. Salg af solcelleanlæg. E. Gadelysaktiviteter. F. Installationsaktiviteter. G. Salg af jordvarmeanlæg. H. Energirådgivning og energispareaktiviteter. A. Indkøb på engrosmarkedet for el Elforsyningsselskaber indkøber el engros igennem grossistvirksomheder eller direkte fra producenterne. Størstedelen af engrosindkøb sker på den nordiske elbørs, Nord Pool. Indkøbet foretages oftest af grossistvirksomheder, som køber ind på vegne af elforsyningsselskaber. Derudover sker indkøb bl.a. gennem bilaterale kontrakter, som indebærer, at et elforsyningsselskab køber direkte fra en producent. På grund af kapacitetsbegrænsninger har Nord Pool opdelt det nordiske marked i syv prisområder. (Vestdanmark, Østdanmark, Finland, fire områder i Sverige, samt fem områder i Norge). Det er således muligt, at markedet for indkøb af el på engrosmarkedet, kan opdeles i disse tolv prisområder. Det er også muligt, at markedet kan afgrænses som et samlet marked for indkøb af el i norden. I denne sag er det ikke nødvendigt endeligt at afgøre, hvordan markedet for indkøb på engrosmarkedet for el skal afgrænses. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme uanset hvordan området afgrænses. B. Detailsalg af el Detailsalg af el sker fra et elforsyningsselskab til en kunde, som kan være en forbruger eller en virksomhed. Kunderne kan inddeles i små og store kunder, afhængigt af, om deres forbrug ligger over eller under kwh. En gennemsnitlig husstand bruger typisk omkring kwh årligt. De store kunder er timeafregnet, hvilket betyder, at deres elpris varierer, alt efter elprisen på Nord Pool, mens de små kunder er skabelonafregnet, og betaler en fast elpris over en tre-måneders periode. De store kunder er som regel ret aktive på markedet mens de små kunder i vidt omfang køber el gennem deres forsyningspligtselskab. Et forsyningspligtselskab forsyner de kunder indenfor et afgrænset geografisk område, som ikke aktivt har valgt en anden leverandør. Prisen på forsyningspligt-el reguleres i Energitilsynet. Kommissionen og Konkurrencerådet har konkluderet, at der kan afgrænses to forskellige markeder, afhængigt af, om det er store eller små kunder. 1 I 2006 fandt Kommissionen, at det relevante geografiske marked for detailsalg af el kan afgrænses enten nationalt eller regionalt, svarende til de tidligere elmonopolers distributionsområder. Som indikation for, at markedet fortsat var regionalt, fandt Kommissionen, at hovedparten af de små kunder fortsat fik el fra deres lokale forsyningspligtselskab og at graden af skift til andre leverandører var lav. På den baggrund fandt Kommissionen at der ikke var lige konkur- 1 Konkurrencerådets afgørelse af 14.marts 2004 i ELSAM/NESA fusionen, s. 167 ff. Og Kommissionens afgørelse af 11. juni 2003, COMP/M.2947 Verbund/EnergieAllianz, pkt

4 rence indenfor og udenfor en given aktørs forsyningspligtsområde. Kommissionen fandt også, at der var tegn på en ændring af markedet for detailsalg, til i højere grad at være nationalt. Kommissionen begrundede dette med, at der var et stigende antal leverandører på markedet for detailsalg af el til mindre forbrugere, der var aktive i hele landet, og der var nogle forsyningspligtsselskaber, som var begyndt at levere el til kunder uden for deres eget lokale forsyningsområde. Kommissionen fandt ikke, at der var tegn på at det vestdanske og det østdanske marked for salg af el udgjorde to separate markeder. 2 I denne sag er det ikke nødvendigt endeligt at afgøre, hvordan markedet for detailsalg af el skal afgrænses. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme uanset hvordan området afgrænses. C. Distribution af el Netselskaberne står for den fysiske leverance af elektricitet til kunderne og skal sørge for måling og aflæsning af elektricitetsforbruget. Adgangen til distributionsnettene er bestemt ved reguleret tredjepartsadgang. Det betyder, at netselskaberne skal give eksempelvis handelsselskaber adgang til nettet på objektive, ikke diskriminerende og gennemsigtige vilkår. Priserne for distribution af el er reguleret af Energitilsynet. Netselskaberne har pligt til at tilslutte alle slutbrugere i sit forsyningsområde. Netselskaberne opkræver betaling for brug af distributionsnettet og for de ydelser systemansvaret, Energinet.dk, leverer. Det er desuden netselskabet, som opkræver energi- og miljøafgifter til staten. Da distribution af el kun er tilladt for bevillingshavere, er disse naturlige monopoler indenfor deres respektive netområde. Konkurrencerådet og Kommissionen har i tidligere afgørelser fastslået, at der kan identificeres et separat marked for distribution af el. 3 Netvirksomhederne er naturlige monopoler, der opererer inden for deres egne distributionsområder. Der ses ikke i denne sag at være nye faktiske forhold, der kan begrunde en ændret vurdering. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder derfor, at der til brug for denne sag kan afgrænses et regionalt marked for distribution af el, svarende til netvirksomhedernes distributionsområder. D. Salg af solcelleanlæg Når en forbruger køber et solcelleanlæg, køber forbrugeren oftest en pakke, hvori der indgår det fysiske solcelleanlæg og opsætningen heraf, herunder tilslutning til netsystemet. Selve opsætningen af solcelleanlægget på forbrugerens 2 Kommissionens afgørelse af 14. marts 2006, COMP/M DONG/Elsam/Energi E2, pkt Konkurrencerådets afgørelse af 24. marts 2004 i ELSAM/NESA fusionen, s. 69 og Kommissionens afgørelse af 10. maj 2010 i COMP/M.5827 Elia/Ifm/50Hertz pkt

5 tag bliver udført enten af lokale håndværkere, der bliver hyret til opgaven, eller af håndværkere ansat af et el-selskab. For nærværende transaktion anfører parterne, at der kan opereres med et marked for salg af solcelleanlæg, men i øvrigt at den nærmere definition kan lades stå åbent. Parterne oplyser, at der efter deres opfattelse kan afgrænses et nationalt marked for salg af solceller. De virksomheder der tilbyder solcelleløsninger, kan gøre det overalt i landet, da de fleste virksomheder hyrer lokale håndværkere til at sætte solcelleanlægget op. Det er derfor ikke nødvendigt at være lokalt forankret for at tilbyde kunderne en solcelleanlægsløsning. Det er til brug for behandlingen af denne sag ikke nødvendigt nærmere at afgøre, hvordan området for salg af solcelleanlæg afgrænses geografisk. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme uanset hvordan området afgrænses. E. Gadelysaktiviteter Begge parter har aktiviteter inden for drift og vedligehold af gadelys, dvs. drift og vedligehold af lygtepæle og kabler. Begge parter varetager endvidere etablering og renovering af gadelys. Det er primært kommunerne, der har ansvaret for belysning ved veje i byer. Ved privatveje er det dog borgerne, der har ansvaret for gadelyset. Kommunerne har i mange år valgt at udbyde denne opgave, således at kommunen ikke selv skal have elektrikere ansat til at tage sig af drift og vedligeholdelse af gadelyset. Eftersom kommunerne er underlagt udbudsreglerne, er der konkurrence på gadelysområdet. Da gadelyskontrakterne ikke længere indeholder en forpligtelse til at levere el til gadelys, er der flere aktører, der kan byde på kontrakterne. Parterne oplyser, at det efter deres opfattelse giver mening at se på et marked for gadelysaktiviteter, uanset at denne definition muligvis er for snæver. Parterne oplyser endvidere, at markedet for gadelyskontrakter må anses for at være et nationalt marked. Flere aktører på markedet udfører gadelysaktiviteter langt fra deres "hjemmeadresse". Det er til brug for behandlingen af denne sag ikke nødvendigt nærmere at afgøre hvordan markedet for gadelysaktiviteter afgrænses geografisk. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme uanset hvordan området afgrænses. F. Installationsaktiviteter Parternes aktiviteter vedrører el-installationer, primært el-entrepriser i forbindelse med nybyggeri og renovering, samt kabellægningsprojekter og renovering af elforsyningsanlæg. Derudover omfatter det bl.a. højspændingsarbejder, tavlebygning, forsynings- og vejbelysningsarbejder, alle former for lys- og kraftinstallationer, svagstrømsinstallationer, intelligente styringssystemer og service og vedligeholdelsesopgaver. Arbejdsopgaverne opnås typisk ved afgivelse af tilbud i forbindelse med udbud. 5

6 Parterne oplyser, at det gengrafiske marked kan afgrænses nationalt til Danmark, da der er en række landsdækkende aktører, og at det for en meget stor del af installationsopgaverne gælder, at den geografiske afstand ikke er til hinder for, at en aktør er konkurrencedygtig. Det er til brug for behandlingen af denne sag ikke nødvendigt nærmere at afgøre, hvordan området for installationsaktiviteter afgrænses geografisk. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme uanset hvordan området afgrænses. G. Salg af jordvarmeanlæg Området omfatter installation og opsætning af varmeaggregater, herunder jordvarmeanlæg i form af bl.a. varmepumper. Det er i den konkrete sag ikke nødvendigt at afgøre om markedet kan defineres snævert til salg af jordvarme eller bredere end det, da vurderingen af fusionen vil være den samme. Parterne har oplyst, at det geografiske marked efter deres vurdering som minimum kan afgrænses nationalt til det danske marked. Det er i den konkrete sag ikke nødvendigt at afgøre hvordan området for installationsaktiviteter afgrænses geografisk. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme uanset hvordan området afgrænses. H. Energirådgivning og energispareaktiviteter Fusionsparterne har begge aktiviteter indenfor områderne energirådgivning og opkøb af energibesparelser fra virksomheder og private. Energirådgivning er blandt andet, men ikke alene, accessorisk i forbindelse med opnåelse af energibesparelser eller i forbindelse med opsætning af solcelleanlæg og varmepumper. Energirådgivning omfatter også større projekter, som skal minimere energiforbrug, eksempelvis ESCO-projekter. Efter parternes opfattelse udgør disse aktiviteter ikke et eller flere deciderede markeder, men er at anse som et accessorium til parternes øvrige aktiviteter i bred forstand. Det er i den konkrete sag ikke nødvendigt at afgøre om områderne kan defineres som selvstændige markeder eller er at betragte som accessoriske aktiviteter, da vurderingen af fusionen vil være den samme. Til brug for behandling af sagen er det ikke nødvendigt at afgøre hvordan områderne energirådgivning og energispareaktiviteter afgrænses geografisk. Det skyldes, at vurderingen af fusionen vil være den samme uanset hvordan området afgrænses Vurdering af fusionen A. Indkøb på engrosmarkedet for el EnergiMidt og ELRO foretager begge indkøb af el. Størstedelen af engrosindkøb sker på Nord Pool, den nordiske elbørs. Indkøbet foretages oftest af grossistvirksomheder, som køber ind på vegne af elforsyningsselskaber. Derudover sker indkøb bl.a. gennem bilaterale kontrakter, som indebærer at et elforsyningsselskab køber direkte fra en producent. EnergiMidt og ELRO køber primært igennem grossister og er aktive på det vestdanske marked. 6

7 Efter styrelsens oplysninger, udgør parternes samlede køb på det vestdanske marked for engrosindkøb af el væsentligt under 25 % af det samlede marked. Det medfører, at der er en formodning for, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence. 4 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på den baggrund, at fusionen ikke vil få en mærkbar virkning på markedet for engros-indkøb af el. B. Detailsalg af el EnergiMidt og ELRO sælger el til private og erhvervsdrivende. Indenfor parternes forsyningspligtsområder er der et mindre overlap. EnergiMidt har således en mindre andel af kunderne i ELROS forsyningspligtsområde og omvendt. Hvis markederne for skabelonafregnede- og timeafregnede kunder begge afgrænses nationalt til Danmark, har EnergiMidt og ELRO tilsammen en forholdsvis lille del af de respektive markeder og fusionen vil ikke medføre en mærkbar virkning på et nationalt marked for detailsalg af el, heller ikke når markedet opdeles på skabelonafregnede- og timeafregnede kunder. Såfremt markedet for skabelonafregnede kunder og markedet for timeafregnede kunder opdeles regionalt /lokalt, med udgangspunkt i de afgrænsede forsyningspligtsområder, er overlappet mellem EnergiMidt og ELRO efter styrelsens oplysninger, af en så begrænset størrelse, at fusionen ikke vil medføre en mærkbar virkning på markedet for detailsalg af el. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på den baggrund, at fusionen ikke vil få en mærkbar virkning på markedet for detail-salg af el. C. Distribution af el EnergiMidt og ELRO må ligesom de øvrige el-distributører kun distribuere el i de områder, hvor deres respektive distributionskabler ligger, og hvor de hver især har bevilling til distribution. Der er intet geografisk overlap mellem distributionsområderne. Fusionen ændrer ikke på eksisterende markedsforhold, da der både før og efter fusionen er monopol i de berørte områder, og der ikke er et geografisk overlap mellem distributionsområderne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer på den baggrund, at fusionen ikke vil få en mærkbar virkning på markedet for distribution af el. 4 Kommissionens Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning, (2004/C 31/03) pkt

8 D. Salg af solcelleanlæg EnergiMidt og ELRO har begge aktiviteter indenfor markedet for solcelleanlæg. EnergiMidt er en af markedets mere etablerede aktører, mens ELRO har beskedne aktiviteter på området. Ifølge styrelsens oplysninger, vil fusionen udelukkende føre til en marginal forhøjelse af markedsandelene. vil få en mærkbar virkning på området for solcelleanlæg. E. Gadelysaktiviteter EnergiMidt og ELRO har begge aktiviteter indenfor markedet for gadelysaktiviteter. Parternes samlede markedsandele på markedet udgør væsentligt mindre end 25 pct. Det medfører, at der er en formodning for, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence. 5 Parterne oplyser endvidere, at der er tale om et marked, der er kendetegnet ved en række forskellige konkurrencedygtige aktører, herunder flere energiselskaber. vil få en mærkbar virkning på området for gadelysaktiviteter. F. Installationsaktiviteter Ifølge styrelsens oplysninger, er parternes markedsandele på installationsområdet, nationalt såvel som lokalt, enten meget beskedne eller fører alene til en marginal forhøjelse af markedsandelene. vil få en mærkbar virkning på området for el-installationer. G. Salg af jordvarmeanlæg Ifølge styrelsens oplysninger, er parternes markedsandele på jordvarmeområdet, nationalt såvel som lokalt, enten meget beskedne eller fører alene til at marginal forhøjelse af markedsandelene. vil få en mærkbar virkning på området salg af jordvarmeanlæg. 5 Kommissionens Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning, (2004/C 31/03) pkt

9 H. Energirådgivning/energispareaktiviteter Ifølge styrelsens oplysninger, er parternes markedsandele på områderne enten meget beskedne og for dele af området for energirådgivning er parternes aktiviteter endvidere ikke overlappende. vil få en mærkbar virkning på områderne for energirådgivning og energispareaktiviteter. Det skyldes parternes begrænsede markedsandele, samt at parternes aktiviteter ikke er overlappende. På baggrund af de foreliggende oplysninger er det således Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen ikke giver anledning til indsigelser. 5. Konklusion Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, der kan tilskrives de deltagende virksomheder, er korrekte, jf. konkurrencelovens 12 f, stk. 1, nr. 1. 9

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Den danske rollemodel

Den danske rollemodel Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 3: Den danske rollemodel November 20 Rev. 2 Dok. løbenr. 79843-07_v2 /2 Indholdsfortegnelse. Den danske rollemodel... 3 2. Oversættelse af roller til dansk...

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Konkurrencen på detailmarkedet for el

Konkurrencen på detailmarkedet for el Konkurrencen på detailmarkedet for el DECEMBER 2009 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 E-mail: ks@ks.dk www.ks.dk Online ISBN 2 Forord Liberaliseringen

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group Vølund Varmeteknik Spar penge og CO 2 - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag Member of the NIBE Group Tilskud til energiforbedringer Der kan være mange penge

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Dansk handlefrihed TRE-FOR

Dansk handlefrihed TRE-FOR Dansk handlefrihed TRE-FOR Perspektiverne for Mikrokraftvarme v/ Martin Vesterbæk, Projektleder Agenda Kort om TRE-FOR. Pilotprojekt med mikrokraftvarme Perspektiverne for mikrokraftvarme Spørgsmål. Fakta

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere