Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS"

Transkript

1 Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS

2 Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus 15/ Januar 2016 Publikationen er offentliggjort elektronisk på Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus Side 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Om akkrediteringsrapporten... 4 Indstilling... 5 Begrundelse for indstilling... 5 Akkrediteringspanelet... 6 Grundoplysninger... 6 Uddannelsestal... 7 Kriterium I: Behov og relevans... 8 Kriterium II: Videngrundlag... 9 Kriterium III: Mål for læringsudbytte Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation samlet oversigt Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus Side 3

4 Om akkrediteringsrapporten Denne rapport omhandler det engelsksprogede udbud af uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør på VIA University College i Aarhus og skal læses på følgende baggrund: VIA University College udbyder også uddannelsen på dansk i Aarhus, og det dansksprogede udbud har for nyligt været igennem en akkrediteringsproces. I juni 2015 traf Akkrediteringsrådet afgørelse om positiv akkreditering for det dansksprogede udbud. Beskrivelser og vurderinger af forhold, som ifølge VIA University College er fælles for både det dansksprogede og det engelsksprogede udbud, og som findes i akkrediteringsrapporten for det dansksprogede udbud af uddannelsen er også lagt til grund for den samlede vurdering og indstilling for det engelsksprogede udbud i nærværende rapport. Som supplement til beskrivelserne og vurderingerne i akkrediteringsrapporten for det dansksprogede udbud har nærværende rapport særskilt fokus på: De forhold, som ifølge dokumentationsmaterialet er udtryk for forskelle mellem det dansksprogede og det engelsksprogede udbud De særlige forhold, som er vigtige for kvaliteten af et engelsksproget udbud, og som derfor altid skal belyses, når et engelsksproget udbud skal akkrediteres, jf. Tillæg til Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud, juni 2015 for engelsksprogede uddannelser og udbud, juli Nærværende rapport skal, for at opnå en fyldestgørende beskrivelse og vurdering af det engelsksprogede udbud, læses i sammenhæng med akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus Side 4

5 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller det engelsksprogede udbud af uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør på VIA University College i Aarhus til: Begrundelse for indstilling Positiv uddannelsesakkreditering Den samlede indstilling er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevante vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud. Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at VIA University Colleges (VIA UC s) udbud af bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus overordnet lever op til de fem akkrediteringskriterier. Udbuddet er baseret på et solidt videngrundlag og tilknyttet et relevant fagligt miljø. Særligt er det akkrediteringspanelets vurdering, at underviserne har god kontakt til virksomhederne gennem undervisningen, bl.a. i kraft af at oplæg fra gæsteforelæsere og byggepladsbesøg indgår som en del af undervisningen på udbuddet. Det er også panelets vurdering, at de studerende har god kontakt til det faglige miljø på udbuddet, både gennem den almindelige undervisning, og ved at de ud over undervisningen deltager i aktiviteter, der giver dem relevant faglig viden. Panelet vurderer, at uddannelsen bygger videre på uddannelsens adgangsgrundlag, og vurderer det positivt, at udbuddet for at give de studerende det samme grundlag for at nå uddannelsens mål for læringsudbytte dels har en obligatorisk mentorordning på 1. semester og dels arbejder målrettet med gruppesammensætning på uddannelsens første semestre, for at de studerende på den måde kan drage nytte af den forskellige viden, som de har i kraft af deres uddannelsesbaggrund. Hvad angår udbuddets interne kvalitetssikring og -udvikling, indsamler og anvender udbuddet løbende information om uddannelseskvaliteten, herunder både kvaliteten af undervisningen på udbuddet og kvaliteten af praktikken. Efter hvert semester evaluerer de studerende undervisningen gennem en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. De studerende vurderer ligeledes praktikken efter praktikopholdets afslutning. Midtvejs i semestret gennemføres desuden en mundtlig evaluering af undervisningen i de enkelte fag. Både udbuddets ledelse og de studerende er involveret i behandlingen af resultaterne fra begge disse evalueringer. Udbuddet gennemfører desuden hvert tredje år en dimittendundersøgelse og udarbejder årligt en kvalitetsrapport, hvor ledelsen samler, beskriver og behandler den information om uddannelseskvaliteten, der er indsamlet i løbet af året, herunder resultater fra dimittendundersøgelsen og praktikevalueringerne. Udbuddets kvalitetsrapport bliver efterfølgende drøftet i VIA UC s centrale kvalitetsafdeling, der vurderer behovet for at iværksætte initiativer på baggrund af rapportens resultater og konklusioner. Hvad angår tilrettelæggelsen af udbuddet, vurderer akkrediteringspanelet, at udbuddet er tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 210 ECTS-point. Underviserne er pædagogisk kvalificerede, og udbuddet tilrettelægges, så det vil være muligt at gennemføre praktikopholdet i udlandet. Praktikforløb og studieophold, der kan gennemføres uden for institutionen, indgår som integrerede dele af uddannelsen. Frafaldet blandt udbuddets studerende er højt, men akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet har tilstrækkelig viden om årsagerne til frafaldet, og at udbuddets strategi og tiltag for at nedbringe frafaldet er relevante og hensigtsmæssige. Bl.a. har udbuddet en studentermentorordning, som er obligatorisk for de studerende på 1. semester, og der bliver gennemført obligatoriske studievejledningssamtaler med alle studerende på 1. semester. På alle semestre bliver der gennemført handlingsanvisende samtaler for studerende med meget fravær eller lav studieaktivitet. Akkrediteringspanelet finder, at andelen af udbuddets studerende, der gennemfører uddannelsen inden for normeret tid, ikke er tilfredsstillende. Udbuddet er opmærksomt på problemet, hvilket bl.a. ses, ved at problemerne Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus Side 5

6 med de internationale dimittenders beskæftigelse indgår i den handlingsplan, som udbuddet har udarbejdet som opfølgning på den seneste dimittendundersøgelse. Da panelet vurderer, at både udbuddets tilrettelæggelse, udbuddets indsats for at nedbringe frafaldet blandt udbuddets studerende og indsatserne for at øge andelen af studerende, der gennemfører inden for normeret tid, er tilfredsstillende, har panelet dog ikke tillagt disse svagheder afgørende vægt i den samlede vurdering af udbuddet. Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af: Thomas Asmus Petersen, tømrer og bygningsingeniør, lektor og uddannelseskoordinator for byggeteknisk retning på Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Ud over at undervise i geoteknik og vejbygning har Thomas Asmus Petersen bl.a. ansvar for studieudvikling, underviserressourcer, undervisningsevalueringer, studenterrådgivning m.m. Josephine Maria Mitzi Bojang, tidl. studerende på bygningskonstruktøruddannelsen på KEA Københavns Erhvervsakademi, dimitteret i Josephine Maria Mitzi Bojang er tidligere erhvervsakademirepræsentant i Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser og tidligere formand for De Studerendes Råd på KEA Københavns Erhvervsakademi. Lotte Bjerregaard Jensen, cand.arch., ph.d. i arkitektur og teknologi, studieleder og lektor på bygningsdesignuddannelsen på Institut for Byggeri og Anlæg på Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg). Lotte Bjerregaard Jensen er desuden medlem af planlægningsudvalget for bacheloruddannelserne i bygningsdesign ved DTU Byg. Thomas Asmus Petersen og Josephine Maria Mitzi Bojang har tidligere deltaget i akkrediteringen af institutionens dansksprogede udbud af uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør. Lotte Bjerregaard Jensen indgik i akkrediteringspanelet for det dansksprogede udbud af bygningskonstruktøruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense og på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen bliver udbudt på Halmstadgade 2, 8200 Aarhus N, hvor det dansksprogede udbud også udbydes. Sprog Undervisningen foregår på engelsk. Hovedområde Uddannelsen hører under det tekniske hovedområde. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus Side 6

7 Uddannelsestal Uddannelser og udbud 2012/ / /15 Antal nye studerende optaget på uddannelsen eller udbuddet de seneste tre år Antal indskrevne studerende de seneste tre år Antal dimittender de seneste tre år Antal undervisere i seneste undervisningsår: 62 Antal årsværk i seneste undervisningsår: 49,32 Det skal bemærkes, at antal undervisere og årsværk også omfatter udbudsstedets dansksprogede udbud af uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør. Institutionen oplyser, at det ikke har været muligt at opdele disse tal, da der er stort sammenfald mellem undervisere, der underviser på de to udbud. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus Side 7

8 Kriterium I: Behov og relevans Uddannelsen er relevant i forhold til arbejdsmarkedets behov. Uddybning: dimittenderne finder relevant beskæftigelse eller videre uddannelse, institutionen indgår i en løbende dialog med aftagere og andre relevante interessenter med henblik på fortsat at sikre uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet. Kriteriet vurderes ikke i denne rapport på grund af utilstrækkeligt datagrundlag. Det tilgængelige datagrundlag for ledighedsopgørelsen omfatter aktuelt både dimittender fra det dansksprogede og det engelsksprogede udbud, som er ledige, står til rådighed for det danske arbejdsmarked og som er registreret som aktivt jobsøgende. Data giver således ikke mulighed for at foretage en selvstændig vurdering af ledigheden blandt dimittender fra det engelsksprogede udbud. Dette forhold har været afgørende for ikke at bruge datagrundlaget i denne rapport, idet dimittender fra det engelsksprogede udbud formodes at udgøre en mindre del af de registrerede dimittender, der indgår i ledighedsopgørelsen, da en del af dimittenderne fra engelsksprogede udbud antages at forlade Danmark efter endt uddannelse. Tallet for ledigheden blandt udbuddets dimittender er desuden en væsentlig oplysning for vurderingen af de øvrige forhold, der indgår i kriteriet. Derfor vurderes det, at der på baggrund af det tilgængelige datamateriale heller ikke kan foretages en tilstrækkelig valid vurdering af de øvrige forhold i kriterium 1. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus Side 8

9 Kriterium II: Videngrundlag Uddannelsen er baseret på det videngrundlag, som følger af reglerne for uddannelsen. Uddybning: uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, uddannelsen er baseret på ny viden og tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer, de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil. Vurdering Kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddets undervisere er tilknyttet de relevante faglige miljøer inden for bygningskonstruktion, herunder projektering og udførelse, og at udbuddet er baseret på ny viden. Underviserne har kontakt til relevante forsknings- og udviklingsmiljøer, fx gennem projekter, netværk, samarbejde med forskningsinstitutioner og videreuddannelsesaktiviteter. Underviserne får desuden viden om centrale tendenser inden for professionen, bl.a. gennem den kontakt til virksomhederne, som underviserne har i relation til undervisningen. Udbuddet tilrettelægges af undervisere, der deltager i og har aktiv kontakt til udbuddets faglige miljøer. De studerende får kendskab til udbuddets videngrundlag gennem undervisningen, hvor de bl.a. deltager i byggeplads- og virksomhedsbesøg. Derudover deltager de studerende bl.a. i internationale workshops samt i foredrag og konferencer. Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevante vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud: Står relevante undervisere bag udbuddet? Ud af den samlede undervisergruppe på 65 fastansatte undervisere underviser 42 på både det dansksprogede og det engelsksprogede udbud og er herved en del af udbudsstedets samlede faglige miljø. Af de 42 undervisere har 21 en uddannelse, som ligger over bygningskonstruktøruddannelsens niveau (redegørelsen, s ). Der henvises til akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud (s. 17) for en uddybende beskrivelse af undervisergruppens uddannelses- og erhvervsmæssige kompetencer. Det er de samme undervisere, der står for at tilrettelægge hhv. det dansksprogede og det engelsksprogede udbud (redegørelsen, s. 18). Der henvises til akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud (s ) for en uddybende beskrivelse af undervisergruppens løbende faglige opdatering. Akkrediteringspanelet vurderer, at underviserne på udbuddet har de nødvendige kvalifikationer og kompetencer til at kunne undervise på udbuddet. Det er udbuddets undervisere, der tilrettelægger udbuddet, og panelet vurderer, at de deltager i relevante videnaktiviteter. Får de studerende kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget? Studieforløbet er ligesom på det dansksprogede udbud tilrettelagt med udgangspunkt i tværfaglige projekter og projektarbejde. De studerende er igennem disse aktiviteter løbende i kontakt med det faglige miljø. Der henvises til akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud (s. 18) for en beskrivelse af disse aktiviteter. Udbudsstedet har derudover oplyst, at udbudsstedets interne konferencer og fælles forelæsninger altid afholdes på både dansk og engelsk (supplerende dokumentation, s. 3). Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddets studerende gennem kontakten til underviserne har god kontakt til det faglige miljø, der er knyttet til udbuddet, og at de studerende ud over den almindelige undervisning deltager i Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus Side 9

10 en række aktiviteter, bl.a. internationale workshops og konferencer, og at de herigennem får viden, som er relevant for deres uddannelse. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus Side 10

11 Kriterium III: Mål for læringsudbytte Der er sammenhæng mellem uddannelsens indhold og målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsens mål for læringsudbytte lever op til den relevante typebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser, der er sammenhæng mellem uddannelsens struktur, læringsmål og adgangsgrundlag set i forhold til målene for læringsudbytte. Vurdering Kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i tilfredsstillende grad bygger videre på de studerendes adgangsgrundlag, og at udbudsstedet sikrer, at de studerende har de fornødne engelskkundskaber. Akkrediteringspanelet har kun forholdt sig til denne del af kriteriet, da målene for læringsudbytte er fastlagt af Uddannelses- og Forskningsministeriet i uddannelsens bekendtgørelse, og udbuddet følger den nationalt fastlagte studieordning uden lokale tilpasninger af læringsmål for uddannelsens elementer og af uddannelsens struktur. Derfor er der ikke behov for at vurdere det enkelte udbuds praksis med hensyn til disse punkter. Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevante vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud: Hvad er adgangsgrundlaget for internationale studerende? Adgangskravene for udbuddets studerende svarer til de adgangskrav, der gælder for det dansksprogede udbud af uddannelsen. Der henvises til akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud, hvor disse adgangskrav er uddybet. På udbudsstedets hjemmeside findes en liste med eksempler på nogle af de udenlandske uddannelser, der ækvivalerer med de danske uddannelser, der er omfattet af adgangskravet, fx uddannelsen til bygge- eller anlægstekniker i Norge. Hvad angår de studerendes engelskkundskaber, skal ansøgere til udbuddet kunne dokumentere, at de har bestået en af de sprogtest, som institutionen stiller som adgangskrav, fx IELTS- eller TOEFL-testen. Ansøgere, der ikke opfylder dette krav, har mulighed for at gennemføre en sprogtest med en af institutionens sprogundervisere og vil på denne måde kunne opfylde adgangskravet for så vidt angår engelsksproglige kompetencer (redegørelsen, s. 8). Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer, at de studerende adgangsforudsætninger modsvarer uddannelsens krav. Bygger udbuddet videre på adgangsgrundlaget? Udbuddet er tilrettelagt på en måde, der bl.a. betyder, at de studerende på 1. semester bliver sat sammen i grupper på tre-fire personer med forskellig uddannelsesbaggrund. Under akkrediteringspanelets besøg på udbuddet fortalte ledelsen, at formålet med denne gruppesammensætning er, at de studerende kan lære af hinandens viden og erfaringer. Under besøget fremgik det desuden af interviewet med de studerende, at de oplever, at gruppesammensætningen på tværs af uddannelsesbaggrund giver et fagligt udbytte, idet de lærer meget af hinanden. Det fremgår derudover af udbuddets dimittendundersøgelse, at dimittenderne mener, at de har fået et stort udbytte af gruppearbejdet (redegørelsen om det dansksprogede udbud, s. 87). Det fremgik desuden af interviewet med de studerende, at de oplever, at det faglige niveau i starten af uddannelsen er passende, og at det højnes i løbet af uddannelsen. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus Side 11

12 Institutionen har desuden redegjort for, at udbuddet gennem flere år har erfaret, at de internationale studerende har et tilstrækkeligt fagligt niveau, og at udfordringerne i højere grad tager afsæt i kulturelle forskelle med hensyn til læringsstile. Udbuddet har af den grund tilpasset undervisningsformerne på udbuddet til de kulturelle udfordringer og bl.a. indført personlig portfolio, mentorordning og vejledningssamtaler (redegørelsen, s. 8). Mentorordningen er obligatorisk for studerende på 1. semester. Ordningen består i, at studerende fra 3. semester uddannes til at give både gruppevejledning og individuel vejledning. I de tilfælde, hvor undervisere eller mentorer konstaterer, at en studerende har faglige udfordringer, har ledelsen mulighed for at iværksætte særlige undervisningstiltag for den pågældende studerende, fx lektiehjælp (redegørelsen om det dansksprogede udbud, s. 19). Akkrediteringspanelet vurderer, at der generelt er overensstemmelse mellem udbuddets niveau og de forudsætninger, som de studerende har i kraft af adgangsgrundlaget. Da udbuddet optager studerende med en række forskellige adgangsgivende uddannelser, har udbuddet indført en obligatorisk mentorordning på 1. semester og tilrettelagt undervisningen sådan, at de studerende gennem gruppearbejde kan drage nytte af hinandens forskellige faglige kompetencer fra de adgangsgivende uddannelser. Desuden har de studerende med særlige undervisningsbehov mulighed for at benytte sig af særligt tilrettelagt undervisning. Disse tiltag bidrager efter panelets vurdering til, at de studerende på tværs af de forskellige adgangsgivende uddannelser i højere grad får et fælles fagligt udgangspunkt for at gennemføre uddannelsen. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus Side 12

13 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point, undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret, uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen eller udbuddet i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid, dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, indgår som integrerede dele af uddannelsen, således at de studerendes læring på institutionen og på dele, der gennemføres uden for institutionen, supplerer hinanden. Vurdering Kriteriet er delvist tilfredsstillende opfyldt. Akkrediteringspanelet vurderer, at andelen af studerende, der falder fra udbuddet, er høj og at der desuden har været en negativ udvikling i fraværet i perioden 2009/ /12. Set i lyset af disse tal er det panelets vurdering, at udbuddets viden om årsagerne til frafaldet blandt udbuddets studerende og udbuddets tiltag for at nedbringe frafaldet ikke er tilstrækkelige til, at panelet finder det realistisk, at frafaldet vil kunne reduceres inden for den nærmeste fremtid. Andelen af studerende, der gennemfører på normeret tid, er relativt lille, men akkrediteringspanelet vurderer, at udbudsstedet har fokus på problematikken og gør en indsats for at medvirke til, at de studerende ikke bruger længere tid end nødvendigt på at gennemføre uddannelsen. Panelet vurderer derudover, at underviserne på udbuddet har de rette sproglige kompetencer. Udbuddet er tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 210 ECTS-point. Underviserne er pædagogisk kvalificerede, og udbuddet tilrettelægges, så det vil være muligt at gennemføre praktikopholdet i udlandet. Praktikforløb og studieophold, der kan gennemføres uden for institutionen, indgår som integrerede dele af uddannelsen. Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevante vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud: Hvilke strategier og tiltag er iværksat for at afhjælpe eventuel lav gennemførelse? Det er akkrediteringspanelets vurdering, at andelen af studerende, der gennemfører uddannelsen inden for normeret studietid, er relativt lille. I studieåret 2011/12 gennemførte kun 36 % af de studerende således uddannelsen inden for den normerede studietid, mens 61,2 % af de studerende på det dansksprogede udbud i gennemførte uddannelsen inden for normeret tid. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus Side 13

14 Det fremgår af akkrediteringsrapporten for det dansksprogede udbud (s. 23), at en af de væsentligste årsager til den lave gennemførelsesgrad blandt de studerende er, at de studerende har brugt et ekstra semester på at gennemføre 7. semester, da det er en stor udfordring for dem sideløbende at skulle skrive både speciale som del af det valgfri studieelement og det afsluttende bachelorprojekt. For at undgå, at de studerende bruger et ekstra semester på at gennemføre 7. semester, ændrede udbuddet i 2013 planlægnings- og eksamensstrukturen, sådan at de to opgaver nu ligger forskudt i stedet for parallelt. Samtidig opfordrer institutionen de studerende til ikke at forlænge deres praktikophold i virksomhederne ud over det normerede. Der henvises til rapporten om det dansksprogede udbud for en beskrivelse af de øvrige årsager til, at de studerende er længere tid om at gennemføre uddannelsen. Under akkrediteringspanelets besøg fortalte de studerende, at flere af udbuddets studerende har fået studietidsforlængelse, fordi de havde svært ved at finde en praktikplads i Danmark, og de fleste af dem endte derfor med at finde en praktikplads i deres hjemland. Som det fremgår under kriterium V, er dette dog ikke et aktuelt problem, da størstedelen af de studerende p.t. får en praktikplads til tiden. Studerende, der ikke har en praktikplads ved semesterstart, har fået en praktikplads umiddelbart efter semesterstart og har derfor ikke haft studietidsforlængelse på grund af vanskeligheder med at finde praktikplads. Akkrediteringspanelet vurderer, at andelen af udbuddets studerende, der gennemfører på normeret tid, er relativt lille. Panelet vurderer desuden, at udbudsstedet har fokus på de forskellige årsager, der kan være til studietidsforlængelse blandt udbuddets studerende, og at udbudsstedet gør en indsats for at medvirke til, at de studerende ikke bruger længere tid end nødvendigt på at gennemføre uddannelsen. Det indgår også i panelets vurdering, at en væsentlig årsag til problemet, nemlig de studerendes vanskeligheder med at finde en praktikplads til tiden, p.t. ikke er et problem, da det primært gælder i perioder med lavkonjunktur. Hvilke strategier og tiltag er iværksat for at afhjælpe eventuelt højt frafald? Akkrediteringspanelet vurderer, at frafaldet blandt udbuddets studerende både 12 måneder efter studiestart og inden for normeret studietid er højt. Tabellen i det foregående afsnit viser bl.a., at frafaldet blandt udbuddets studerende i studieåret 2011/12 var 42 % og dermed højere end blandt de studerende på det dansksprogede udbud, hvor frafaldet i kalenderåret 2011 var 28,5 %. Panelet bemærker også, at tallene viser en negativ udvikling i den opgjorte periode, hvor frafaldet efter normeret studietid er steget fra 31 % til 42 %. Studievejledningen registrerer årsager til frafald, når der har været vejledning forud for udmeldelse. Hvis der ikke har været vejledning, registrerer studieadministrationen om muligt frafaldsårsager for de frameldte studerende. Det fremgår af redegørelsen for det dansksprogede, at det for de internationale studerende på det engelsksprogede udbud ofte er økonomien, der er årsag til frafaldet. For at afdække og afhjælpe særlige behov og studiemæssige problemer blandt de studerende igangsatte udbuddet i 2013 sammen med andre af institutionens udbud en studentermentorordning, som er obligatorisk for de studerende på 1. semester og frivillig på 2. semester. Derudover har udbuddet siden 2012 gennemført obligatoriske studievejledningssamtaler med alle studerende på 1. semester. På alle semestre bliver der gennemført handlingsanvisende samtaler for studerende med meget fravær eller lav studieaktivitet (redegørelsen for det dansksprogede udbud). Akkrediteringspanelet vurderer, at frafaldet er højt. Det er panelets vurdering, at udbudsstedets tiltag for at nedbringe frafaldet er relevante, men ikke tilstrækkelige, idet tallene for frafald har udviklet sig negativt i de tre opgjorte år. Har underviserne de rette sproglige kompetencer? Institutionen har redegjort for, at udbudsstedet i forbindelse med ansættelse af nye undervisere stiller krav om, at ansøgeren kan dokumentere et fagligt engelskniveau enten gennem formelle kompetencer eller gennem praksiserfaringer (redegørelsen, s. 9). Som praksiserfaring tæller bl.a. tidligere ansættelse i virksomheder, hvor koncernsproget er engelsk, og tidligere ansættelse i udlandet (supplerende dokumentation, s. 4). Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus Side 14

15 Institutionen har desuden redegjort for, at mere end halvdelen af underviserne har flere års erfaring med undervisning på engelsk på erhvervsakademiniveau (supplerende dokumentation, s ). Herudover tilbyder udbudsstedet underviserne på udbuddet løbende opkvalificering gennem kurser, udvekslingsophold mv. En gang årligt afholder udbudsstedet i samarbejde med universiteter i bl.a. Finland, Spanien og Polen et ugekursus med titlen English Language and Networking Course. I 2015 deltog to af udbuddets undervisere i dette kursus (redegørelsen, s. 9). Under akkrediteringspanelets besøg fortalte ledelsen, at der i ét tilfælde har været kritik fra de studerende af undervisernes engelskkompetencer, og at denne kritik har ført til, at udbuddet i forbindelse med ansættelse af nye undervisere kræver, at underviserne kan dokumentere et tilstrækkeligt engelskniveau. Derudover har nogle undervisere som opfølgning på kritikken deltaget i et kursus for at opkvalificere deres engelskkompetencer. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer, at underviserne har de rette engelskkompetencer til at undervise på udbuddet. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus Side 15

16 Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Kvalitetssikringen af uddannelsen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring af uddannelser og er velfungerende i praksis. Uddybning: Institutionen sikrer, at: der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen, der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter, dele af uddannelsen, som gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af det systematiske kvalitets-sikringsarbejde, uddannelsens fysiske faciliteter, og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbyttet. Vurdering Kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Akkrediteringspanelet vurderer, at studerende på det engelsksprogede udbud evaluerer undervisernes sprogkundskaber i engelsk. Institutionen understøtter, at studerende på engelsksprogede linjer finder en praktikplads. Udbuddet sikrer, at undervisningsmaterialer samt centrale dokumenter med grundlæggende information om uddannelsen er tilgængelige på engelsk. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet løbende gennemfører kvalitetssikring og -udvikling af udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder midtvejs- og slutevalueringer af undervisningen og praktikken, praktikstedernes evaluering og hvert tredje år en dimittendundersøgelse. Udbuddet har i 2014 udarbejdet en kvalitetsrapport for det samlede udbud, som bl.a. omfatter resultater fra praktikstedernes evaluering af praktikforløbet og fra udbuddets dimittendundersøgelse. De dele af udbuddet, som kan gennemføres uden for institutionen, er omfattet af kvalitetssikringsarbejdet. Udbuddets fysiske faciliteter og materielle ressourcer bliver løbende sikret. Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevante vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud: Hvordan evaluerer de studerende undervisernes sprogkundskaber i engelsk? Institutionen redegør for, at de studerende har mulighed for at evaluere undervisernes engelskkundskaber i forbindelse med både den mundtlige midtvejsevaluering og opfølgningen på den skriftlige slutevaluering (redegørelsen, s. 11). Derudover har de studerende mulighed for at evaluere undervisernes engelskkundskaber i forbindelse med opfølgningen på studentertilfredshedsundersøgelsen, der gennemføres hvert andet år. Opfølgningen gennemføres som et møde mellem udbudsstedets ledelse og repræsentanter og undervisere fra hvert hold (supplerende dokumentation, s. 4). Begge evalueringer gennemføres på engelsk (supplerende dokumentation, s. 5) Institutionen oplyser, at der ud over et enkeltstående eksempel ikke i nyere tid har været eksempler på, at undervisningsevalueringerne har peget på problemer vedrørende undervisernes engelskkompetencer. Der henvises til akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud for en beskrivelse af opfølgningen på et eksempel på negativ feedback fra de studerende vedrørende en undervisers engelskkundskaber. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende i forbindelse med både midtvejsevalueringen og opfølgningen på den skriftlige slutevaluering har mulighed for at evaluere undervisernes sproglige kompetencer. Panelet vurde- Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus Side 16

17 rer det dog som en mindre svaghed, at den skriftlige evaluering ikke indeholder spørgsmål, der direkte fokuserer på spørgsmålet, idet det for nogle studerende kan være en barriere at skulle kritisere en undervisers sprogkundskaber direkte til den pågældende underviser. Sikrer udbuddet, at centrale dokumenter og undervisningsmaterialer er tilgængelige på engelsk? Institutionen har redegjort for, at de centrale dokumenter med grundlæggende information om udbuddet er oversat til engelsk og tilgængelige for de studerende på deres elektroniske studieplatform. De studerende har bl.a. adgang til en engelsk udgave af studieordningen, beskrivelser af de enkelte semestre, praktikmanualen, eksamensreglerne og informationer om studievejledningen (redegørelsen, s. 23). Desuden er det nødvendige undervisningsmateriale tilgængeligt på VIA UC s Studienet og AARHUS TECHs itslearning (redegørelsen, s. 11). Derudover er udbudsstedets digitale og fysiske biblioteksservicer tilgængelige på engelsk (redegørelsen, s. 11). De studerende har hvert semester mulighed for at evaluere undervisningsmaterialet i forbindelse med den mundtlige midtvejsevaluering (supplerende dokumentation, s. 5). Under akkrediteringspanelets besøg gav de studerende udtryk for, at det er et problem, at ikke alt undervisningsmateriale foreligger på engelsk, og at de har givet udtryk for dette over for underviserne. Underviserne fortalte under besøget, at de er opmærksomme på problemet, og at de løbende oversætter skriftligt materiale til engelsk, i det omfang det er muligt at indgå aftale om dette med producenterne. Underviserne fortalte også, at de i de tilfælde, hvor der ikke findes materiale på engelsk, finder noget tilsvarende eller oversætter brudstykker, men at det ikke er muligt at få alt materialet på engelsk, fx byfornyelsesloven eller SBI-anvisninger. Det fremgik desuden af interviewet med underviserne, at de studerende i forbindelse med den seneste midtvejsevaluering har vurderet de skriftlige materialer positivt (akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud, s ). Institutionen oplyser, at institutionen som opfølgning på denne kritik sammen med de øvrige udbydere af det engelsksprogede udbud har valgt at dele det engelsksprogede undervisningsmateriale og at deles om udgifterne til at oversætte teknisk fælleseje og andre relevante materialer fra dansk til engelsk (supplerende dokumentation, s. 5). Akkrediteringspanelet vurderer, at udbudsstedet sikrer, at undervisningsmaterialer samt centrale dokumenter med information om udbuddet er tilgængelige på engelsk. Understøtter udbuddet praktikpladser til studerende på de engelsksprogede linjer? Institutionen har redegjort for, at størstedelen af de studerende får en praktikplads til tiden. De studerende, der ikke har fået en praktikplads til tiden, dvs. ved semesterstart, har fået en praktikplads umiddelbart efter semesterstart og har derfor ikke haft studietidsforlængelse på grund af vanskeligheder med at finde en praktikplads (redegørelsen, s ). Det fremgår af institutionens redegørelse, at det kun i perioder med lavkonjunktur kan være vanskeligt for de studerende at finde en praktikplads til tiden. For at understøtte de studerende i at finde praktikpladser i Danmark har udbudsstedet haft fokus på at skabe nye kontakter til potentielle praktiksteder, bl.a. ved at opfordre virksomhederne til at være mere åbne over for internationale praktikaner. På praktikvirksomhedernes opfordring har udbudsstedet desuden opfordret de studerende til at deltage i danskundervisning (redegørelsen, s. 10). Akkrediteringspanelet vurderer, at udbudsstedet ikke har problemer med, at studerende opnår studietidsforlængelse på grund af vanskeligheder med at finde en praktikplads. Det er også panelets vurdering, at udbuddet har fokus på at understøtte de studerende i at finde en relevant praktikplads, uden at det medfører studietidsforlængelse. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus Side 17

18 Om akkrediteringen Lovgrundlag En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 852 af (bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser). Metode og proces Akkrediteringsprocessen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Hovedelementerne i akkrediteringsprocessen er, at institutionen indsender sit skriftlige materiale for at vise, hvordan kriterierne er opfyldt, at et fagligt akkrediteringspanel vurderer dette, og at der udarbejdes en akkrediteringsrapport, som offentliggøres. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som akkrediteringspanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen skitseres kort herunder. En uddybning af processen findes i AI s Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud, som er tilgængelig på Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt redegørelsen og bilag for at vise, hvordan de opfylder kriterierne. Kravene til den skriftlige dokumentation fremgår af Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud. Akkrediteringspanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af eksisterende uddannelser og udbud, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. Akkrediteringspanelet og AI har gennemført interviews med studerende, undervisere og ledelse på uddannelsesinstitutionen. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af institutionens skriftlige materiale og besøget samt akkrediteringspanelets analyse og vurdering heraf. Rapporten er godkendt af akkrediteringspanelet. Rapporten har været i høring på uddannelsesinstitutionen. Hvis institutionen har indsendt et høringssvar, der har givet anledning til ændringer i vurderinger i rapporten, vil det fremgå i det følgende afsnit om sagsbehandling. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv uddannelsesakkreditering, betinget positiv uddannelsesakkreditering eller afslag på uddannelsesakkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler sin afgørelse til uddannelsesinstitutionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Organisering Fra AI har akkrediteringskonsulent Grith Zickert stået for at gennemføre akkrediteringsprocessen og at udarbejde rapporten i samarbejde med områdechef Inge Enroth, der har det overordnede ansvar. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus Side 18

19 Sagsbehandling Ansøgningen er modtaget 13. oktober Akkrediteringsrapporten er sendt i høring hos institutionen 19. november Akkrediteringsrapporten er behandlet på Akkrediteringsrådets møde 14. januar Dokumentation samlet oversigt Redegørelse Bilagsoversigt (redegørelsen, s. 2) Bilag, kriterium II: Bilag 1 - Undervisernes formelle faglige kvalifikationer (Bilag Revideret d ) Bilag 2 - Ansvar for den overordnede tilrettelæggelse af BK-uddannelsen Bilag List of Books ATCM S15 Bilag List of Books and compendia, a guide ATCM S15 Bilag List of Drawings equipment_accessories ATCM S15 Bilag, kriterium V: Bilag 4 - Centrale dokumenter som foreligger på engelsk på udbuddets Studienet Bilag 5 Beskrivelse og illustrationer af centrale dokumenter samt undervisningsmateriales organisering på Studienet Supplerende dokumentation Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør (engelsksproget), VIA University College i Aarhus Side 19

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Uddannelsen til professionsbachelor som

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J 14/006361 Januar 2016 Publikationen er offentliggjort elektronisk

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi 15/014576 December 2015 Publikationen

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i VVS-installation Akkrediteringsrådet

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17. Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Inger Christensen Sendt pr. e-mail: eadania@eadania.dk, lra@eadania.dk, ic@eadania.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 truffet afgørelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Dorte Merete Jakobsen Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk, dmj@via.dk Positiv akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2016 Ny uddannelse Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi 16/004364 Juni 2016 Publikationen

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud Vejledning til uddannelsesakkreditering Eksisterende uddannelser og udbud 30. september 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets. Nye uddannelser

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets. Nye uddannelser Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets uddannelser Nye uddannelser Oktober 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Faser

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse inden for

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis Erhvervsakademi

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud Vejledning til uddannelsesakkreditering Eksisterende uddannelser og udbud Juni 2015 Indhold Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Uddannelse og udbud...

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser og udbud Marts 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Uddannelse og udbud... 4 1.3.1.

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse til produktionsteknolog

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse via Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse Nyt udbud af eksisterende uddannelse 14/003426 Juni 2014 Publikationen er

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKISTERENDE UDDANELSE ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Erhvervsakademiuddannelse i administration

Læs mere

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-462/BTH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen UC Nordjylland Rektor Kirsten Ravn Bundgaard Lene Zakarias Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk, KIB@ucn.dk, lez@ucn.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse som diplomingeniør i forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarme.

Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse som diplomingeniør i forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarme. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Lotte Thøgersen Sendt pr. e-mail: viauc@viauc.dk, hm@viauc.dk, lot@via.dk Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse som

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-501/ MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen University College Nordjylland Rektor Kirsten Ravn Bundgaard Lene Zakarias Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk, KIB@ucn.dk, lez@ucn.dk Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse i webudvikling

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-477/ KST DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr.

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring Sendt pr. e-mail: ovmo@tietgen.dk ts@tiegen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle Akkrediteringsrapport 2015 Nyt udbud af ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af eksisterende uddannelse. Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration Erhvervsakademi Dania, Viborg

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af eksisterende uddannelse. Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration Erhvervsakademi Dania, Viborg Akkrediteringsrapport 2015 Nyt udbud af eksisterende uddannelse Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration Erhvervsakademi Dania, Viborg Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse(

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Slagelse) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0228/KZP DANMARKS

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0229/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere