Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte"

Transkript

1 Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte

2 Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet med udvikling Egtved By. Områdefornyelsen i Egtved bymidte var er af de handlinger, der blev besluttet i hæftet. Det var baggrunden for at Vejle Kommune i januar 2012 indsendte en ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse. I foråret gav Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tilsagn om reservation af en samlet udgiftsramme på Tilsagnet er betinget af at Vejle Kommunes eget bidrag udgør det dobbelte beløb, det vil sige kr. Hvordan disse potentialer skal realiseres og hvilke konkrete tiltag, der helt præcist skal gennemføres er i overordnede linjer beskrevet på det følgende sider. Men den præcise udformning og placering af de enkelte anlæg fastlægges først i en efterfølgende fase. Programmet er blevet til på baggrund af en bred involvering af borgerne i Egtved. Mere end 100 borgere og erhvervsdrivende har på den ene eller ande måde bidraget til processen, der bestod af en kombination af spørgeskemaundersøgelse, cafe-dialoger og afsluttende workshops. Byrådet i Vejle. Fra kommunens side har valgt vi at prioritere penge til dette projekt i et stramt budget, fordi vi tror, at det er vigtigt, og fordi vi tror på at det nytter noget. De midler der investeres i bymidten i Egtved i medfør af områdefornyelsen skal medvirke til gøre området attraktivt for beboere og erhvervsdrivende og ikkke mindst for investorer. Forløbet omkring udarbejdelsen af dette program har peget at området rummer mange potentialer som ikke er udnyttet i dag. Det gælder de velbevarede gadebilleder, udsigten over ådalen, margueritruten, der gennemskærer området og de mange muligheder for friluftsliv og motion.

3 4 Indhold Borgerinddragelse 5 Projekter 6 Bydelen 8 Områdets potentiale 10 Planlægning og initiativer 11 Støtteberettigede foranstaltninger 15 Borgerne sagde 20 Organisering 21 Budget 21 Tidsplan 22

4 Borgerindragelse 5 Den gennemførte proces med borgerinddragelse har haft to formål: Dels har processen skulle inddrage borgerne med henblik på at skabe ejerskab til det efterfølgende områdefornyelsesprojekt og dels har processen skulle tilvejebringe og afdække de lokale ønsker forud for kommunens udarbejdelse af et byfornyelsesprogram. Borgerinddragelsesprocessen har forløbet i oktober og november 2012 og har bestået af følgende tiltag: Åben byfornyelses-cafe Cafeen var et åbent tilbud om dialog på et uformelt plan, Den var bemandet af 2 medarbejdere fra NIRAS-konsulenterne. Cafeen holdt åbent 3 dage i uge 45 i lokalerne Vestergade 1, venligst udlånt af Simonsens Ejendomme. I løbet af de 3 dage var ca. 70 mennesker gennem cafeen, fordelt med 30 besøgende den første dag og 20 besøgende hver de to efterfølgende dage. Åbningstiderne var tilrettelagt, så cafeen var tilgængelig for alle og arrangementet blev annonceret i Egtvedposten, ligesom der blev omdelt invitationer og ophængt information i lokalområdet.der blev også gennemført fokusinterview med et antal udvalgte fokuspersoner Spørgeskemaundersøgelse En interviewundersøgelse hvor det har været muligt at svare på spørgeskemaer både i cafeen og i Egtvedposten Med udgangspunkt i 8 fokuspunkter, primært hentet i dokumentet Visioner for Egtved fra 2011, blev der udarbejdet et spørgeskema, med mulighed for, under hvert spørgsmål, at svare i 5 kategorier dækkende fra meget lille betydning, lille betydning, nogen betydning, stor betydning og meget stor betydning. Derudover blev der spurgt om alder, køn samt hvorvidt personen bor i området eller ej, og om hvor mange år personen har boet i Egtved. Spørgeskemaet blev bragt i Egtvedposten, ligesom det dannede grundlag for borgerdialogerne i cafeen. Der indkom i alt 83 besvarelser - 41 % kvinder og 59 % mænd Heraf bor 34% i området, og 66 % bor uden for området 45 % af respondenterne har boet 30+ år i Egtved Blandt besvarelserne er der en overvægt fra 40 år og opad - 63 % er 50+ Det skal dog her anføres, at besvarelserne ikke er statistisk signifi kante, men bør betragtes som tendenser. Understøttet af de kvalitative interview og resultaterne fra workshoppen giver de dog et godt billede af borgernes ønsker og fokuspunkter. Åbent borgermøde med workshop Resultaterne fra cafe, interview og spørgeskema dannede baggrund for planlægning af et åbent borgermøde den 19. november på Roberthus. Der deltog små 100 borgere i mødet. Efter indlæg fra Udviklingsråd, politiker, embedsmænd og konsulent blev der afholdt 4 workshops med emnerne: GRUPPE 1 Gaderum og torv GRUPPE 2 Silo og foderstof GRUPPE 3 Karréens indre GRUPPE 4 Natur og Stier

5 6 Byen Potentiale for udvikling Egtved er den tidligere hovedby i Egtved Kommune. Den har ca indbyggere og er dermed den mindste af de 5 tidligere hovedbyer i Vejle kommune. Befolkningstallet er stagnerende og gennemsnitsalderen er stigende. Egtved ligger forholdsvist centralt i forhold til arbejdspladser. Man kan på ½ time nå arbejdspladser og på en time kan man nå ikke mindre end arbejdspladser. Samtidig har byen store herlighedsværdier, med store naturområder tæt ved og, mange steder, en smuk udsigt over det kuperede terræn, som byen ligger i. Der er altså et stort uudnyttet potentiale for bosætning. Egtved har også et betydeligt turistmæssigt potentiale med nærheden til bl. a. Tørskind Grusgrav (skulpturpark af Robert Jacobsen) og Vejle Ådal. Bortset fra kirken bestod Egtved indtil slutningen af 1800 tallet kun af nogle store gårde og en kro. Efter anlæggelsen af Egtvedbanen i 1898 begyndte byen for alvor at vokse og fi k en funktion som center for handel med et større opland. Selvom banen blev nedlagt allerede i 1930 er byens vækst fortsat til i dag om end som nævnt ikke så kraftigt som andre byer på Vejleegnen. Identitet Byen har ikke den store tiltrækning på tilfyttere, derimod er beboerne meget glade for at bo der og vil nødigt fl ytte. Der er et meget stærkt foreningsliv og mange engagerede borgere. Borgerne arbejder især med idrætsliv, kultur og naturstier. Trafikale forhold Egtved har gode vejforbindelser til Vejle, Kolding og Billund. Via motorvejstilslutning nord for Kolding er der endvidere god forbindelse til hele regionen. Derimod er den kollektive trafi k ikke så god som i de øvrige centerbyer, idet der ikke er jernbane. Natur og landskab Byen ligger i et dramatisk landskab omkring Egtved ådal. Vejen fra Billund følger ådalen det sidste stykke ind mod Egtved og det giver en meget fl ot oplevelse af landskabet. Vejen er da også en del af Margeritruten. Når man kommer af vejen fra Gravens har man et fi nt vue over ådalen mod syd. Ådalen deler byen i en nordlig og en sydlig del. Erhvervsområdet syd for Dalgade virker i nogen grad som en barriere for kontakten mellem byen og ådalen. Kultur Egtved vil gerne være en by for kultur og turisme og borgerne giver udtryk for, at de gerne vil have fl ere kulturelle tilbud i byen, ikke mindst til de unge. Der mangler i nogen grad kultur og oplevelser i byen. Der er hverken biograf eller teatersal og byens spillested er forsamlingshuset ved den tidligere bymidte, der lejlighedsvis har koncert. Fritidsaktiviteter foregår oftest i foreningsregi, især i idrætsforeningerne. Der mangler tilbud til de, der ikke tiltrækkes af foreningslivet. Nye tiltag indenfor kulturområdet bør ske i tilknytning til Kulturcirklen omkring medborgerhuset Roberthus Det er vigtigt at opnå en synergi effekt af kulturelle tilbud frem for at sprede dem ud over hele byen. Der er allerede en del tilbud i kulturcirklen, der koncentrerer sig om det gamle rådhus med borgerservice, bibliotek og forsamlingssal, museet Højvang, skolen og hallen. Kulturcirklen kunne markeres med en kulturakse fremhævet af en skulptur, evt. Egtvedpigen. Turisme Der er en del turistattraktioner i den nære omegn af Egtved; Vejle Ådal, Egtved pigens grav samt Tørskind grusgrav. Hvis man etablerede en attraktion inde i Egtved by ville det være lettere at få de turister, der allerede er i området, ind til byen. Den nye attraktion kunne være et Robert Jakobsen museum, et rekreativt grønt lege/læringsområde eller andet. Fritidstilbud Egtved har en meget aktiv idrætsforening, hvor mange af byens indbyggere er medlem. I hallen er der også et fi tness center og en mindre cafe tilknyttet. Der arbejdes lige nu en omfattende renovering og udvidelse af idrætshallen som fi nansieres med en kombination af kommunale og lokalt indsamlede midler.

6 Fotos fra Egtved og omegn: Naturen i Egtved ådal, Museeet Højvang, skulptur i Tørskind Grusgrav, interiør fra bibliotektet, Vejle Ådal ved Ravning. 7

7 8 Byfornyelsesområdet Byfornyelsesområdets struktur og bebyggelse er præget af at det, fra sidst i 1800-tallet og frem til 1970 erne, var Egtveds centrum, med station, posthus, hotel, kro og en række butikker. Jernbanen Kolding-Egtved blev nedlagt allerede i 1930, men området fortsatte med at udvikle sig frem til udfl ytningen af butikker og andre servicefunktioner i slutningen af 1970 erne. Til højre: Historiske fotos af området fra lokalhistorisk arkiv i Egtved. Den tidligere station som posthus i 1960 erne. Søndergade med jernbaneoverskæring Området set fra engen med jernbanen i forgrunden. I dag er området, med sammenhængende randbebyggelse i op til 2½ etage, stort set tømt for butikker. Senest er posthuset lukket og erstattet af en postbutik på den lokale Statiol-tank. Mellem Vestergade og Søndergade ligger et lille torv. Torvet er fi nt orienteret i forhold til sol og er forholdsvis nyanlagt. Men indretningen lægger ikke op til en aktiv brug og det ligner mest af alt en parkeringsplads. Mellem Dalgade og Vestergade/Søndergade er der et forholdsvist stort grønt gårdrum, der også rummer en del parkering. Syd for Dalgade ligger den gamle foderstofforretning med den karakteristiske silo. Til højre: Interiør fra Forsamlinghuset, som ligger i området, og Søndergade set mod Torvet.

8 Områdets afgrænsning 9

9 problemer og potentialer 10 Områdets Området ligger centralt i Egtved og samtidig tæt på landskabelige værdier. Der er en stor trafi kbelastning på Dalgade. Men trafi kken giver også muligheder for turisterhvervet i byen. Trafi kken knytter sig bl. a. til Billund Lufthavn og Legoland og har derfor et andet mønster end det typiske. Margueritruten løber også gennem området og giver anledning til en vis trafi k af turistmæssig karakter. Beboerne peger på, at der er problemer med En af mulighederne, som borgerne peger på, er at etablere et udgangspunkt for vandreture på i området. Punktet kan løbende udbygges med fl ere faciliteter som spisesteder, overnatningsmuligheder, udstilling o. s. v. Områdefornyelsen vil søge at understøtte etablering af privat virksomhed, som kan udnytte dette potentiale. Engområdet set mod øst Langs Dalgade fi ndes fl ere bygninger og arealer der fremstår nedslidte. Den gamle foderstofforretning er den mest markante. Det ligger ikke umiddelbart indenfor rammerne af områdefornyelsen at fjerne bygninger. Men muligheden for at foderstoffen kan indgå i et rekreativt område holdes åben. Karreens indre har i kraft af det markante terræn en særlig kvalitet, som kan udnyttes bedre end i dag f. eks. ved etablering af infi ll byggeri og etablering af et offentligt byrum og styrkelse af eksisterende stisystemer. Terrænet giver også nogle begrænsninger især i forhold til tilgængelighed for ældre og gangbesværede. Søndergade set mod øst Stejlbjerg set fra syd, med sti til torvet i baggrunden

10 11 Den tidligere kro Den gamle foderstof Dalgade set mod øst

11 12 Planlægning og initiativer Vision og Strategi for Egtved Der er udarbejdet et hæfte med titlen Vision og Strategi for Egtved for Egtved. Hæfte udstikker en retning for hvordan byen kan udvikle sig. Det er udarbejdet på baggrund af dialog med borgerne i Etgved. I boksen til højre kan du se planens hovepunkter. FREMTIDENS EGTVED Egtved by har med sin landskabelige beliggenhed og mange service tilbud gode forudsætninger for at udvikle sig til en god bosætningsby. Den overordnede vision for Egtved er, at det skal være en attraktiv bosætningsby med gode rammer for borgernes dagligliv. Der skal være nærhed til offentlig service, dagligvarebutikker, arbejdspladser og rekreative udfoldelsesmuligheder. HANDEL Handelsområdet ved Aftensang skal styrkes, og det er her alt detailhandel på sigt skal etableres. Dette kræver nye udvidelsesmuligheder, nye oplevelser og et sammenhængende fodgængerstrøg. GAMMEL BYKERNE Den gamle bykerne ved Østergade fremtræder halvtom og nedslidt, men kan forskønnes med facadefornyelse og gaderenovering. Bykernen skal omdannes til et spændende kvarter, der sikrer rammerne for et godt byliv. KULTUR, TURISME OG FRITID Kultur, turisme og fritid er områder, der kan styrkes ved at samle de tilbud, der er i dag, og de der kan udvikles i fremtiden. En god synergi mellem de forskellige tilbud vil bidrage til at udvikle dette område yderligere. En samling af funktioner skal ske i tilknytning til de eksisterende, som borgerservice, hal og skole. BOLIGER Boligområderne i fremtidens Egtved skal have god kontakt til det grønne strøg og have hver deres særegne identitet. Dette kan medvirke til at tiltrække endnu fl ere beboere til byen. Hæftet Vision og Strategi for Egtved som er udarbejdet i et samarbejde mellem Vejle Kommune og borgerne i Egtved. Mellembyprojektet Egtved indgår sammen med 6 andre byer af samme størrelse i Projekt Mellemby hvor videndeling og erfaringsudveksling er hovedtemaet. Landdistrikternes Fællesråd er projektleder for det projekt. EGTVED ÅDAL Det grønne strøg igennem byen er vigtig for byens karakter. Strøget kan udvikles og gøres til en aktiv grøn kile med rekreative aktiviteter, der kan benyttes af byens borgere og turister. ERHVERV Erhvervslivet er på nuværende tidspunkt ikke i udvikling og det er begrænset med antallet af arbejdspladser i byen. Nye erhverv vil primært være liberale erhverv og mindre virksomheder. Der er kun udlagt mindre nye arealer til udvikling af erhvervsområder ved Tudvadvej i kommuneplanen. VELKOMMEN TIL EGTVED For at gennemkørende bilister skal opleve Egtved by, som en hyggelig og indbydende by, foreslår borgerne at der opstilles porte, så man bliver gjort opmærksom på byen og dens kvaliteter. Disse porte kunne være inspireret af Robert Jacobsen skulpturer, Egtved pigen eller andet markant signal.

12 13

13 14 Støtteberettigede foranstaltninger På baggrund af borgernes ønsker, som de er kommet til udtryk i byfornyelsescafeen, i spørgeskemaundersøgelsen og på borgermødet, har vi valgt at områdefornyelsen skal fokusere på 2 tiltag: Gaderum og trafik Borgerinddragelsen har afdækket nogle helt konkrete problemer omkring fremkommelighed, støjbelastning og trafi ksikkerhed. Gaderummene skal bearbejdes med henblik på større sikkerhed og tryghed, mindre trafi kstøj og et smukkere gadebillede. Hvilke tiltag der skal gennemføres afhænger af det videre arbejde, men en omdannelse af torvet og ændringer af vejprofi ler vil have høj prioritet. Der skal gennem skiltning og ændringer i udformningen af gader og stier skabes en sikker og attraktiv gang- og cykelforbindelse mellem Torvet og ådalen. Grønne rum og oplevelser Karreens indre bearbejdes med henblik på at gøre området mere attraktivt som boligområde. Omdannelsen tager udgangspunkt i områdets særlige kvaliteter: Det dramatiske terræn, udsigten og den selvgroede karakter. Disse kvaliteter skal styrkes gennem nye stiforløb, opholdsarealer og in-fi ll byggeri. Engarealet omkring åen syd for Dalgade udvikles med henblik på rekreativ anvendelse og styrkelse af muligheder for leg og bevægelse også med fokus på aldersgruppen år. Området er lavtliggende og omfattet af en række restriktioner, der skal sikre områdets fl ora og fauna. De tiltag, der skabes skal derfor udføres på en måde, der ikke medfører at området opfyldes eller drænes. Der kan arbejdes med gangbroer og lignende. Samtidig skal der etableres et rekrativt støttepunkt med informationspavillon, madpakkehus eller lignende med henblik på at binde områdets stier og cykelruter sammen og markedsføre områdets attraktioner overfor turister / udfl ugtsgæster. Borgerne har mange synspunkter og ideer omkring den gamle foderstofforretning i Dalgade. I dette program er der ikke taget endeligt stilling til denne del af del af området, idet den ikke er en del af de offentlige områder. Men muligheden er åben for, at ejendommen kan indgå i ovennævnte koncept, hvis der kan opnås en tilfredstillende aftale med ejeren om dette.

14 15

15 16 Borgerne sagde... Spørgeskemaundersøgelsen og dialogerne i byfornyelsescaféen dannede baggrund for 4 emner, der blev udvalgt til videre bearbejdelse i workshops på det åbne borgermøde: 1. Gaderum og Torv 2. Silo og foderstof 3. Karreens indre (ml. Dalgade, Søndergade og Vestergade) 4. Natur og Stier Der er i forbindelse med gruppe 1 mange forskellige forslag til trafi kløsninger, som ikke refereres her. I forbindelse med gruppe 2; silo og foderstof, deler ønskerne sig i to. En del af ønskerne er pragmatiske og går ud på at skærme og pakke området ind. En anden del af ønskerne er mere proaktive og sætter området i spil i forbindelse med for eksempel turisme og formidling. Det anbefales, at man i forbindelse med kommende aktiviteter i dette område, bemærker og anvender potentialet med de mange gennemkørende trafi kanter og etablerer tilbud, der gør det interessant at holde ind. Emnet for gruppe 3, er arealet, der ligger mellem Dalgade, Søndergade og Vestergade. Her er der kun to mindre offentlige arealer. Men da området, trods den traditionelle bagside-karakter, ligger på en sydvendt skrænt og derfor fungerer som en front og en facade mod Dalgade, er det afgørende for bymidtens visuelle fremtræden, at også dette område aktiveres i byfornyelsen; evt. gennem inddragelse af de private grundejere. Naturen og stier, der var emnet for gruppe 4, er allerede genstand for en lokal arbejdsgruppe. Her er det primært sammenhæng og oversigt over de samlede stiforløb ønskerne samler sig omkring. Natur og landskab er for de fleste borgere højt profi lerede fokuspunkter, når de bliver spurgt om Egtveds særlige potentialer. Dette matcher meget godt de generelle bevæggrunde, der angives i de seneste analyser af bosætningspotentialer uden for de større byer. På de følgede sider er de enkelte gruppers afrapportering refereret.

16 17 GRUPPE 1 Gaderum og torv Trafikken omkring Søndergade og Vestergade er for tæt og der bør skabes et bedre flow. Trafikken fra Søndergade kan evt. fortsætte direkte over i Kirkevej, ligesom trafikken fra dalgade evt. kan fortsætte direkte over i Vestergade. Trafikken i Dalgade bør føres igennem, så primærtrafikken glider gennem byen. Træerne i gadebilledet er pæne, men de er en ulempe for trafikken. Foreslås fjernet. Det grønne skal indskrænkes, eller evt. placeres andetsteds. De bløde trafikanter skal sikres. Cykelstier i Søndergade og Vestergade med god markering. Der er inspiration at hente i de tyske torve, hvor trafikken siver igennem. Torvet skal være et fælles værested. Man kan evt. inddrage en del af præstegårdens areal i torvet for at få udvidet mulighederne for et bedre torvemiljø. Egtvedpigen og Robert Jakobsen bør repræsenteres på det centrale torv. Der bør tilstræbes en ensartet belysning og bedre harmoni mellem armaturer og by inventar. Søndergade og Vestergade anvendes som P-arealer i dag. Parkeringen bør i fremtiden holdes uden for torveområdet. Torvet kunne evt. blive et fælles mødested og udgangspunkt for motionscyklister. Mere farverige bygninger ønskes inspiration fra Nyhavn Der kan evt. dannes en grundejerforening, der kan stå bag sociale tiltag, renhold, grill og fester. Der mangler toiletforhold mulighed for toiletter og cykeludlejning i den gamle kro. De omkringliggende bygninger bør indtænkes på sigt Torvet kunne være udgangspunkt for cykeludlejning. Der kunne være et spisested. GRUPPE 2 Silo og foderstof Sker der noget med posthuset? Dalgade trænger til en ansigtsløftning. Skøjtebane på engen. Engen som et vådområde med en snoet sti på pæle ikke Kongens Kær, men Pigens Kær. Lukke op mod naturen. Forslag om at Kresten bør sælge grunden. Fælles aktiviteter med rengøring, maling, oprydning, mm. Lad os løfte i fl ok. Solcelleanlæg. Bevoksning, der er ideel for dyrene på engen. Den røde bygning mod Rydeng / mod vest, nedrives i Egtvedpigen bør placeres her. Sti rundt om Hejlskovbjerg / gartnerigrund eventuelt

17 18 som en Hjertesti. Tårnet som et vandrehjem med 16 værelser. Spisested. Primitiv teltplads med offentligt toilet. Station for information til turister stier og lignende i området Centrum for stier. Langt maleri som blikfang Legeplads for børn og voksne - naturfi tness Silogrunden skal gøre offentlig Enighed om at Tårnet bør bevares. Åen skal renses op, så engen bliver farbar. GRUPPE 3 Karréens indre Mange stisystemer i området + Buchsvej. Vision for området: bosætning for børnefamilier. God idé med bjerglandsbyen udnytte terrænet i området. Fin ide med de smalle intime stisystemer de skal være oplyste. Der bør foretages en kortlægning af stisystemerne i området + plan for fremtidige stier. Trappe / sti ved Kro. Evt. et tværgående stisystem det er der ikke i dag. Fornuftigt gade / park belysning. Fokus på god bosætning og bearbejdning af mindre fællesområder. Det er dog begrænset med hvor mange nye boliger der kan etableres Fællesrum med grille og borde. Der er en udfordring med de private ejendomme. Der bør etableres en forening af en slags eksempelvis til at varetage vedligehold. Der skal skabes ejeskab. Idé om en grundejerforening/beboerforening der skal skabes ejerskab for de tiltag der sættes i gang og de ting der anlægges på ny, skal passes og vedligeholdes. Primært aktiviteter for de mindre børn; de større børn skal på en eller anden måde sikkert over Dalgade til aktiviteter på foderstofgrunden/engen her skal der være aktiviteter for voksne + de større børn. Der er en trafi kal udfordring. Ønske om en fælles legeplads til de små børn, bålsted, borde og bænke (fælles opholdssted). (Det var der tidligere, da der boede mange børn i området) Parkeringspladserne bør friskes op måske også til ophold. Der skal skabes sammenhæng mellem stierne.

18 GRUPPE 4 Natur og Stier Engen er dels offentlig, delt privat ejet, men området skal bevares som en grøn kile. Der er meget dyreliv i området. gerne skovbeplantning for dyrene. Natursti /grøn kile, hvor der åbnes for dyreliv / sø, sumpområde, bæk etablering af skov Sti gennem området. Der kan evt. dannes en sø. Indhegnet hundelegeplads. Der skal åbnes op til Hejlskov og Vinkelgarden. Det skal være et børnevenligt område. Bålplads og shelters Madpakkested. Naturfi tness og naturlegeplads Stier til byparken Eventyrtræet gav anledning til mange besøgende, hvorfor der foreslås en kunstnerisk historisk frise Egtved fra bronzealder til nutid - for at forskønne området evt. søge om tilskud. Skulpturpark. Fitnessstier med kilometerangivelser. Løbestier der kan binde byen sammen / rute i byområdet. Trappen gennem karreen bør inddrages som en forbindelse op gennem området. Mere information om områdets seværdigheder. Informationscenter. Bykort ved grusgrav Få turister og gennemkørende til at stoppe Kan den gamle banesti sættes i spil. Stejlbjerg gennem byområdet/trappegang skal være mere indbydende sti gennem bebyggelsen Afsluttende bemærkninger på borgermødet Der kan være boliger i siloen. Der mangler et spisested det kan være på posthuset. Bebyggelse på engen kræver pilotering. Ønske om cafe. Forslag om at cafe kan bemandes med det grå guld. Forslag om at cafe evt. kan tilvejebringes i samarbejde med områdets institutioner 19

19 20 Organisering Områdefornyelsen er politisk forankret i Teknisk Udvalg. Arbejdet organiseres i kommunen i en projektgruppe med deltagelse af relevante afdelinger og forvaltninger. Det daglige arbejde udføres af en projektsekretariat bestående af 2-3 medarbejdere i Kommuneplan & Klima. Samarbejdet med borgere og grundejere foregår via Egtved Udviklingsråd og via 3 arbejdsgrupper med følgende opgaver: 1) Trafi k og gaderum 2) Stier og grønne områder 3) Midlertidige aktiviteter og anvendelser. Budget Projekt samlet investering mio. kr. refusion mio. kr. Grønne rum og oplevelser 2.1 mio 0,7 mio. Trafik og gaderum 4,5 mio. 1,5 mio. Planlægning og borgerinddragelse 0,5 mio. 0,17 mio. I alt 7.1 mio. 2,37 mio. I forhold til ansøgningen om reservation af ramme er budgettet ændret på flere punkter....

20 21

21 VEJLE KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, 2008

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Indhold. Indledning. Projektområde - Ådalen 1:5.000 - Projektområdet 1:1.000 - Billeder fra stedet

Indhold. Indledning. Projektområde - Ådalen 1:5.000 - Projektområdet 1:1.000 - Billeder fra stedet Indhold Indledning Rekreative forbinlser i områt - Kortlægning Projektområ - Ådalen 1:5.000 - Projektområt 1:1.000 - Biller fra stet Ådalen i fremtin - Collage - Plan - Reference biller 3 Øverst: Orthofoto

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD 28-07-2016 BYKERNE- UNDERSØGELSEN Bykerneundersøgelsen tager udgangspunkt i de fire pejlemærker for visionen for Hillerøds bykernen, som skal være levende, tilgængelig,

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Aftenens program Velkommen Områdefornyelse i Hirtshals - hvorfor og hvad skal der ske Hvordan I ser jeres by Resultaterne

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Forslag. Udviklingsplan for. Klovborg

Forslag. Udviklingsplan for. Klovborg Forslag Udviklingsplan for Klovborg Klovborg og omegns Borgerforening November 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Boligbyggeri i Ringsted bymidte

Boligbyggeri i Ringsted bymidte 1 Boligbyggeri i Ringsted bymidte April 2012 2 KORT OVER BYMIDTEN 3 Indledning I henhold til strategi 2011 for Plan og Agenda 21 ønsker byrådet, at befolknings- og boligtilvæksten skal fortsætte. Flere

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse

Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse Kategori By Nedslidte byområder i mindre byer Øster Tørslev, Randers Kommune Randers Kommune, Januar 2011 Indhold Indledning... Områdefornyelsens

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS. Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS. Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016 VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM OMRÅDEFORNYELSEN I HIRTSHALS Hirtshals Idrætscenter den 24. november 2016 Dagsorden Velkomst v. Jørgen Christensen Status for områdefornyelsen Præsentation af indsatsområderne

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Områdefornyelse i Varde midtby

Områdefornyelse i Varde midtby Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE NYKØBING SJ

OMRÅDEFORNYELSE NYKØBING SJ VELKOMMEN Plan, Byg og Erhverv/ Plan og Byggeri OMRÅDEFORNYELSE NYKØBING SJ Nykøbing Sj. 19. Januar 2017 Titti Donsted, Planlægger m.a.a. (tidon@odsherred.dk) DAGSORDEN 1. Processen 2. orientering om effekt-måling

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Oplæg til til lokal udvikling Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg I samarbejde

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser område 2 38 Område 2 knytter sig til Helsingørs bykerne og kystog havnearealerne med det kommende Kulturværft og søfartsmuseum samt Kronborg, Nordhavnen og Grønnehave Strand. Området strækker sig fra kysten/havnen

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere