Analyse 27. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 27. september 2012"

Transkript

1 27. september Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet beregnes størrelsen af subsidieringen af privatejede solcelleanlæg, og der foretages en vurdering af deres samlede bidrag til reduktionen af CO 2 -udledningen. Hovedkonklusioner Privatejede solcelleanlæg er blevet privatøkonomisk rentable bl.a. pga. en kraftig subsidiering, og udbygges nu hastigt. Det årlige subsidium udgør mindst for et gennemsnitligt anlæg og vil samlet løbe op i godt 220 mio. kr. pr Hvis ordningen fastholdes kan udgiften løbe op i omkring 1 mia. kr. i Regeringens målsætning for solcelleudbygning ventes nået ved årsskiftet. Hvis subsidieringen af nye solcelleanlæg fastholdes, vil det derfor isoleret set være udtryk for en forøgelse af ambitionsniveauet for udbygningen af den vedvarende energi. Som følge af EU's CO 2 -kvotemarked kan solcelleudbygningen imidlertid ikke påregnes at have en direkte effekt på den samlede europæiske (og globale) CO 2 -udledning. Nye anlæg har dermed reelt ingen direkte, positiv effekt på klimaet. Den samlede europæiske afhængighed af fossile brændsler reduceres dermed heller ikke. Hvis det forventede subsidium i stedet var blevet brugt til at opkøbe og annullere CO 2 -kvoter, kunne der være opnået en reel CO 2 - reduktion på næsten 2 mio. ton CO 2 pr. år svarende til over 3 pct. af Danmarks udledning af drivhusgasser. Den kraftige subsidiering af solcelleanlæggene bør således bringes til ophør snarest. Et højere klimapolitisk ambitionsniveau kan nås ved køb af CO 2 -kvoter, mens målsætningen for den vedvarende energi kan nås med andre og billigere VE-teknologier. FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 20A, 3. SAL 1208 KØBENHAVN K

2 Kontakt Cheføkonom Jens Hauch Tlf

3 Hvorfor opsættes der så mange solceller lige nu? 1. januar 2011 var der i Danmark opsat solcelleanlæg i Danmark. 1. januar 2012 var tallet steget til anlæg og 7. september i år var tallet oppe på anlæg. Der er således tale om en nærmest eksplosiv udvikling i antallet af solcelleanlæg. Regnereglerne for afregning af strøm produceret på små privatejede solcelleanlæg betyder, at anlæggene er kraftigt subsidierede. Faldende priser på anlæg betyder, at subsiderne nu er tilstrækkelige til, at anlæggene er privatøkonomisk særdeles attraktive. Når der skal afregnes elektricitet, tages der udgangspunkt i, at den producerede strøm får elmåleren til at køre baglæns. Det betyder med andre ord, at en husstand, der har en solcellebaseret elproduktion, der netop svarer til forbruget, kun skal betale abonnementsafgiften og momsen heraf. Ved overproduktion afregnes overproduktionen til 60 øre/kwh. Der kan inden for disse afregningsregler installeres anlæg på max kw. Den gennemsnitlige installation har dog kun en effekt på 5,3 kw, jf. Energinet.dk. I praksis, under danske forhold, og når der tages højde for, at ikke alle anlæg er orienteret optimalt mod syd, vil et sådant anlæg dog ikke kunne producere helt så meget. På den baggrund er det lagt til grund, at det gennemsnitlige anlæg i Danmark har en produktion på ca kwh årligt. Tabel 1 viser sammensætningen af elprisen i Som der fremgår, er den samlede elregning på knap 2 kr. pr. kwh. Udgiften til abonnement, udgør kun en meget begrænset andel af elprisen. Abonnementsprisen er fast, dvs. installation af et solcelleanlæg reducerer ikke udgiften til abonnement. Alle øvrige poster på elregningen afregnes afhængig af forbrug, og reduceres altså svarende til produktionen på solcelleanlægget. Samlet set betyder ordningen, at det for mange husejere kan være særdeles lukrativt at opsætte et solcelleanlæg, jf. boks 1. 3

4 Tabel 1: Sammensætningen af husholdningernes elregning i 2009 øre/kwh Kommerciel el 37,9 Abonnement 2,5 Nettarif, lokal 13,8 Abonnement, net 14,9 Reg. transmission 0,8 Net. og systemtarif 7,4 Elpris, ekskl. PSO og afgifter 77,4 PSO 10,6 I alt ekskl. afgifter 88,0 Elafgift 55,0 Eldistributionsafgift 4,0 Elsparebidrag 0,6 CO 2 -afgift 8,9 Moms 39,1 I alt inkl. Moms 195,6 Kilde: Togeby, M., A. Larsen og N. P. Nimb (2011): Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Boks 1: Den privatøkonomiske gevinst ved et gennemsnitligt solcelleanlæg Den privatøkonomiske gevinst ved at installere et gennemsnitligt solcelleanlæg beregnes her med udgangspunkt i et gennemsnitligt solcelleanlæg, der producerer kwh om året. Det antages, at husstandens elforbrug i alle år er mindst lige så stort som produktionen. Husstanden får derved reduceret elregningen med ca kr. pr. år (1,78*4.600). Prisen på et anlæg, der kan producere kwh pr. år varierer afhængig af husets beliggenhed, tagets hældning og retning mv. Kontakt med en række installatører indikerer, at en sådan installation typisk vil koste ca kr., når der tages højde for bolig-job fradrag for den arbejdsløn, der er medgået til installationen. Med en kalkulationsrente på 4 pct. har denne installation en nettonutidsværdi på godt kr., hvis det antages, at levetiden på anlægget er 30 år som producenterne oplyser. Denne kalkule er forenklet og tager ikke højde for, at der kan være service- /reparationsomkostninger på anlægget, og at effekten af anlægget kan falde over tid. Omvendt tager beregningen heller ikke højde for potentielt stigende elpriser. 1 1 Mange producenter baserer tilbud på mere optimistiske forudsætninger, f.eks. stigende reale elpriser, og ingen service- og reparationsomkostninger, hvorfor disse tilbud ofte fremstår som mere attraktive end i ovenstående beregning. 4

5 Samlet set må investeringen dog vurderes at have lav risiko i sammenligning med alternative kapitalplaceringer f.eks. aktier. Alt i alt må ordningen siges at være særdeles attraktiv. Der kan anvendes forskellige skattemæssige regler i forbindelse med anlægget, en skematisk regel eller en regnskabsmæssig regel. Det ovenstående regnestykke er baseret på afregningen efter den skematiske regel. Den regnskabsmæssige regel betyder, at ejeren af anlægget opfattes som producent, og derfor på den ene side beskattes med 60 øre/kwh af den producerede strøm, men på den anden side kan fradrage investeringen. Investeringen foretaget i sidste halvdel af 2012 og i 2013 fradrages med 115 pct. pga. afskrivningsvinduet. Revisorer vurderer, at det for mange i særdeleshed personer med høj indkomst vil være fordelagtigt, at anvende regnskabsmæssig regel. Anvendelse af regnskabsmæssig regel kræver dog udvidet selvangivelse og dermed muligvis revisoromkostninger, ligesom der kan være usikkerhed om beskatningen af værdien af anlægget, hvis huset sælges. Pga. disse usikkerhedsmomenter ved den regnskabsmæssige regel er der i ovenstående regneeksempel taget udgangspunkt i, at der anvendes den skematiske regel. Dermed kan den privatøkonomiske gevinst ved investeringen altså i en del tilfælde være højere end i regneeksemplet. Subsidieringen af solceller Som det fremgår af tabel 1 er elforbruget kraftigt afgiftsbelagt: Således betales der PSOafgift, elafgift, CO2-afgift, elsparebidrag, moms m.m. Hertil kommer, at man betaler nettarif, hvilket kan opfattes som en betaling for brug af elnettet. En husstand, der installerer et solcelleanlæg vil pga. afregningsformen, hvor måleren kører baglæns, blive subisidieret ad to veje: Dels reduceres skattebetalingen af forbruget (man sparer afgifter), dels reduceres betalingen for brug af nettet. Værdien af den samlede subsidiering af et gennemsnitligt anlæg er godt kr. pr. år, som det fremgår af tabel 2. Tabel 2: Subsidiering af et gennemsnitligt solcelleanlæg Kr./år Værdi af reduceret netbetaling 1015 Værdi af reduceret skattebetaling, inkl. moms 5238 I alt inkl. Moms 6254 Værdi af håndværkerfradrag v. investering, kr Anm: Der er taget udgangspunkt i et anlæg, der producerer 4600 kwh pr. år i hele anlæggets levetid. Det antaget, at produktionen på anlægget ikke på noget tidspunkt overstiger husholdningens forbrug. Det er yderligere antaget, der afregnes efter skematisk regel. 5

6 Værdien af den reducerede skattebetaling opgøres som værdien af PSO-afgift, elafgift, eldistributionsafgift, elsparebidrag, CO 2 -afgift samt momsen heraf. Samlet set udgør skattesubsidiet godt kr. pr. år for en gennemsnitlig husholdning. Ligesom i beregningen af den privatøkonomiske gevinst, er det forenklende antaget, at der anvendes den skematiske regel (herunder muligheden for at bruge afskrivningsvinduet). Dette vil som udgangspunkt undervurdere størrelsen af subsidiet. Beregningen af værdien af subsidiet via reduceret netbetaling gennemgås i boks 1. Boks 1: Belastningen af elnettet Produktion og forbrug af el belaster elnettet, det gælder også solcelleanlæg. Hvis man forestiller sig, at produktionen af el med solcellerne typisk ikke tidsmæssigt falder sammen husstandens forbrug af el, kan der argumenteres for, at både forbruget og produktionen belaster elnettet. Hvis man forestiller sig den modsatte situation, at elproduktionen er mest muligt sammenfaldende med elforbruget i husholdningen, vil elnettet kun belastes med differencen mellem produktion og forbrug. Solcellerne spiller også sammen med de øvrige produktionsteknologier. På den ene side er det vejret og ikke elproducenten, der bestemmer, hvornår solcellerne producerer energi. Det betyder, at der alt andet lige er behov for reservekapacitet til de perioder, hvor solen ikke skinner. På den anden side er det muligt, at solcelleproduktionen typisk ikke tidsmæssigt samvarierer med vindmølleproduktionen, hvilket i princippet ville kunne reducere behovet for reservekapacitet. Der er med andre ord tale om et ganske kompliceret samspil. Der er flere arbejder/projekter i gang i elbranchen, der har til formål at afdække, i hvilket omfang opførelsen af solcelleanlæg belaster elnettet, men der er endnu ikke draget en entydig konklusion. Det er derfor i beregningerne forenklende antaget, at opsætningen af et solcelleanlæg ikke påvirker husstandens netbelastning. Dvs. værdien af netlbelastningen er antaget at svare til netbetalingen af elforbruget. Værdien af dette er for et gennemsnitligt anlæg godt 1000 kr. årligt, jf. tabel 2. Netbelastningssubsidiet belaster ikke statskassen, men reducerer indtægterne i de transmissions- og distributionsansvarlige selskaber. De transmissions- og distributionsansvarlige selskaber må hente de mistede indtægter andre steder, f.eks. i form af højere satser for transmission og distribution af el. I så tilfælde vil det være elforbrugerne generelt, der betaler netbelastningssubsidiet til solcelleproducenterne. Hvis der anvendes den skematiske regel, og hvis investeringen finder sted inden udgangen af 2013, er det muligt at opnå det såkaldte håndværkerfradrag for lønudgiften i forbindelse med installeringen. Flere leverandører oplyser, at lønomkostningen ved et standardanlæg ligger på godt kr. Det maksimale fradrag er på kr. per voksen i husstanden. Det er forenklende antaget, at der i gennemsnit opnås et håndværkerfradrag på kr. ved en installation. Dette må forventes at undervurdere den gennemsnitlige værdi af fradraget. Værdien af et fradrag på i en gennemsnitskommune er godt kr., som det også fremgår af tabel 2. Værdien af håndværkerfradraget er dog ikke medregnet i beregningen af subsidiet. 6

7 Det samlede subsidium Størrelsen af det samlede subsidium afhænger i sagens natur af, hvor mange anlæg, der installeres. Energinetdk oplyser, at der pr. 7. september var registreret anlæg, men at det faktisk installerede antal formentlig er større, da en del distributionsselskaber er op til 14 dage forsinkede med indberetningerne. Alene i perioden 7. august til 7. september kom der nye anlæg. Hvis det antages, at intensiteten for august holder, vil der pr være installeret knap anlæg. Disse vil have en samlet effekt på knap 200 MW. Dette svarer til at regeringens solcellemålsætning er nået ved årsskiftet og er i øvrigt i overensstemmelse med Energinetdk s prognose for kapaciteten. Disse anlæg vil med et gennemsnitligt årligt subsidum på godt kr. samlet set være subsidieret med 220 mio. kr. årligt Denne årlige udgift vil skulle afholdes i anlæggenes levetid, dvs. forventeligt de næste 30 år. 2 Det er imidlertid sandsynligt, at også efter vil blive installeret nye anlæg, hvis ordningen fortsætter. En prognose fra Energinetdk viser, at der kan forventes en samlet kapacitet på 1000 MW i 2020, hvis den nuværende privatøkonomisk attraktive ordning fortsætter. Dette vil i så fald betyde, at solcelleanlæggene subsidieres med over 1 mia. kr. årigt. Drivhuseffekt og forsyningssikkerhed? Regeringen har en række målsætninger på energiområdet. En af de centrale målsætninger er, at Danmark via sin deltagelse i EU's CO 2 kvotemarked bidrager til at CO 2 emissionen, der bl.a. stammer fra elproduktionen i EU, reduceres. Herudover har regeringen en forsyningssikkerhedsmålsætning og en målsætning for anvendelse af VE-teknologier, herunder en målsætning om, at der skal installeres solceller med en kapacitet på 200 MW. Det er hævet over enhver tvivl, at den nuværende udbygning bidrager til at opfylde målsætningen om installeret solcelleeffekt og sandsynligvis allerede i år. Men hvilken effekt kan der ventes mht. udledningen af CO 2, der skaber drivhuseffekten? Danmarks deltagelse i EU's kvotemarked betyder, at CO 2 -udledningen fra de kvoteomfattede sektorer i EU holdes under den aftalte grænse. De kvoteomfattede sektorer er elproduktion og visse større industrielle sektorer. 2 Dog kan en forventet reduktion af et installeret solcelleanlægs effektivitet over tid reducere værdien af subsidiet lidt. 7

8 Danske initiativer inden for elproduktion såsom en kraftig solcelleudbygning kan reducere den danske CO 2 -udledning, men den reducerede danske udledning vil imidlertid frigøre kvoter til anvendelse i andre EU-lande, der således kan udlede tilsvarende mere. Den samlede europæiske udledning af CO 2 vil altså ikke påvirkes af den danske solcelleudbygning, dvs. solcellerne vil ikke bidrage til at reducere drivhuseffekten. Hvis man teoretisk forestiller sig, at Danmark ikke var med i EU's kvotemarked, ville solocelleudbygningen kunne give anledning til en reel CO 2 -reduktion ved at fortrænge anden og mere forurenende elproduktion. Tilsvarende er tilfældet, hvis kvotemarkedet viser sig ikke at være virkningsfuldt. En analyse udført af EA Energianalyse konkluderer, at 1 kwh el giver anledning til 966 g. CO 2 i 2010 og 374 g i Dvs. hvis kvotemarkedet ikke eksisterede, ville solcellerne fortrænge ton CO 2. Det svarer til, der subsidieres med godt kr. pr ton CO 2. Dette er en meget høj omkostning i sammenligning med f.eks. dagsprisen på CO 2 -kvoter, der er på 116 kr..3 Dvs. selv hvis man ikke har tiltro til EU's kvotemarked vil det næppe være hensigtsmæssigt at subsidiere solcellerne så kraftigt som det er tilfældet, hvis formålet er at reducere drivhuseffekten. Der findes langt mere omkostningseffektive instrumenter. 4 EU's kvotemarked har også betydning for forsyningssikkerheden: Det danske elmarked er fuldt integreret med elmarkederne i resten af (Vest-) Europa. Dvs. den danske forsyningssikkerhed er derfor ikke bestemt af det danske forbrug af fossile brændsler, men af det europæiske forbrug af fossile brændsler. CO 2 -kvotemarkedet betyder, at et lavere forbrug af fossile brændsler i Danmark giver plads til en helt tilsvarende stigning i brugen af fossile brændsler i andre europæiske lande. Dvs. den samlede europæiske brug af fossile brændsler reduceres ikke af den danske solcelleudbygning, hvis ellers kvotesystemet virker efter hensigten. Det betyder, at den europæiske og pga. det integrerede europæiske elmarked danske afhængighed af potentielt ustabile regimer næppe ændres af den danske udbygning med solceller. Kunne pengene have været brugt bedre? Det er muligt inden for rammerne af EU's kvotemarked at sikre faktiske reduktioner i CO 2 udledningen. Det kan gøres ved at opkøbe og annullere CO 2 -kvoter. Dagsprisen på en kvote til udledning af ét ton CO 2 er 116 kr. Dvs. hvis f.eks. den danske stat bruger 116 kr. på at købe en kvote og ikke anvender den, vil Europas samlede CO 2 -udledning reduceres med ét ton. 3 Det bemærkes, at subsidiet ikke kan tages som udtryk for den marginale samfundsøkonomiske omkostning ved solceller. Det skyldes, at der bl.a. ikke er taget højde for forvridningseffekter eller nettobenefits i husholdningerne. 4 Det bør dog bemærkes, at der er tale om en forenklet beregning, der f.eks. ikke tager højde for tilbageløb. 8

9 Hvis man forestiller sig, at man i stedet for at subsidiere solcelleproduktionen opkøber og annullerer CO2-kvoter, vil der kunne købes kvoter svarende til 2 mio. ton CO 2. Den samlede korrigerede danske udledning af CO 2 var i 2009 på 59 mio. ton CO 2. Det betyder, at hvis man i stedet for at subsidiere opsætningen af solceller havde valgt at opkøbe CO2 kvoter for et tilsvarende beløb, ville man kunne have opkøbt kvoter svarende til knap 3,5 pct. af Danmarks samlede udledning af CO 2, hvis kvoteprisen også fremover svarer til dagsprisen. Dette regnestykke er dog behæftet med usikkerhed. På den ene side er der i beregningen af subsidiets størrelse konsekvent anvendt antagelser, der kan trække i retning af at subsidiet undervurderes. På den anden side er der ikke regnet med afledte effekter af subsidieringen, og der er ikke taget højde for, at CO2-kvoteprisen kan forventes at stige frem mod 2020 i takt med at antallet af udstedte CO2-kvoter reduceres på europæisk plan. Det er således både muligt, at der kan købes flere eller færre CO 2 -kvoter end 2 mio. ton. Størrelsesordenen illustrerer dog, at hvis det handler om at reducere klimapåvirkningen, så er den nuværende danske subsidiering af solceller langt fra at være det mest omkostningseffektive instrument. Andre VE-teknologier vil desuden være samfundsøkonomisk billigere end solceller. F.eks. peger en analyse fra Det Miljøøkonomiske Råd på, at en europæisk CO 2 -kvotepris på 150 kr. pr. ton, vil resultere i, at halvdelen af den danske elproduktion vil være baseret på vind, affald og biomasse i 2025, hvis produktionen skal være omkostningseffektiv. 5 Denne omkostningsminimerende løsning er solceller ikke en del af. Andre argumenter for en solcelleudbygning Det har været fremført, at nogle mulige VE-teknologier ikke udvikles tilstrækkeligt fordi der ikke er et marked. Dette holder dog næppe fsv. angår solceller i Danmark. Solcelleanlæg har i en årrække været opført i bl.a. Tyskland, og der findes globalt en lang række solcelleproducenter. Det må derfor forventes, at den danske solcelleudbygning kun i meget begrænset omfang kan medvirke til at accelerere den globale teknologiske udvikling. Det har været fremført i debatten omkring energiplanen, at Danmark med VEsatsning kan fungere som et foregangsland, der viser andre lande, at det også i 5 Jf. Det Miljøøkonomiske Råd (2008): Miljø og økonomi

10 praksis er muligt at reducere klimapåvirkningen. Danmark er ikke foregangsland på solcelleområdet, men det kan ikke udelukkes, at en generel dansk VEudbygning kan have en sådan effekt. En vurdering af værdien af en sådan effekt ligger dog uden for rammerne af dette papir. 10

Fleksibelt elforbrug eller

Fleksibelt elforbrug eller Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Anders Stouge krise på Anders Stouge Ast@di.dk Hvorfor det?? Hvis der ikke gøres noget, skaber den ustyrlige og stigende andel af vedvarende

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Inspirationsmøde om solceller

Inspirationsmøde om solceller Inspirationsmøde om solceller Private solcelleanlæg Øget interesse for solceller Udbygningen af solenergi på verdensplan nåede samlet set op på 16,5 GW i 2010. Dobbelt så meget som året før, hvor udbygningen

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag. 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser

1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag. 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser John Tang ANALYSER 1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser 6. Fremtidigt tilskud til landvind 1. UDVIKLING I AFGIFTS- OG TILSKUDSGRUNDLAG Optimalt beskatningssystem

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen EU-Kommissionen har underkendt den danske PSO-ordning, fordi PSO-støtten til vedvarende energi kun gives til indenlandsk energiproduktion,

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Oversigt Baggrund: Energiforbrug og CO 2 -udledning Global klimapolitik:

Læs mere

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO

Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO 1. Indledning PSO-afgiften blev indført i forbindelse med aftale om

Læs mere

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv.

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv. Sagsnr. 08-185 Ref. Skatteteknisk arbejdsgruppe Den 7. november 2008 %LODJ'HHQNHOWHILQDQVLHULQJVIRUVODJ 8GVNULYQLQJVJUXQGODJHW IRU EHWDOLQJ DI PHOOHPVNDW KDUPRQLVHUHV WLO UHJOHUQHIRUEHWDOLQJDIWRSVNDW Under

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Analyse 23. oktober 2013

Analyse 23. oktober 2013 23. oktober 2013. Den samfundsøkonomiske værdi af Timemodellen kan være overvurderet Af Jens Hauch Trafikstyrelsen har, efter at der er truffet beslutning om Timemodellen, offentliggjort en samfundsøkonomisk

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23.

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. november 2015 Præsentation af Klimarådet Klimarådet skal bidrage med uafhængig

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Bygningsintegrerede solcelleanlæg

Bygningsintegrerede solcelleanlæg Bygningsintegrerede solcelleanlæg Status og udfordringer Martin Risum Bøndergaard Workshop: Bygningsintegreret Solenergi Teknologisk Institut 2.10.2012 Rapport Rapport i samarbejde med VE-Byg Kortlægning

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 115 Offentligt Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats Mål for energibesparelser i perioden 2006 2013 Årligt energisparemål på

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi Notat J.nr. 2008-629-0004 29. september 2008 Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi 1. Baggrund I forbindelse med energiforhandlingerne har skatteministeren lovet at undersøge mulighederne

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Indledning Dette notat omhandler de skattemæssige regler i forbindelse med personers investeringer i solcelleanlæg. Reglerne er dog som udgangspunkt de samme for øvrige Vedvarende

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft DISCLAIMER: Disse elprisscenarier er lavet vha. en matematisk model Balmorel som bygger på en lang række usikre antagelser om den fremtidige udvikling i produktion, forbrug og transmission. Dansk Energi

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Analyse af samspil til energisystemet

Analyse af samspil til energisystemet Analyse af samspil til energisystemet Konference for demoprojekter om varmepumper Dansk Fjernvarme, Kolding, 21. januar 2016 Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse 2 Vestdanmark 2015 Energiforbrug til opvarmning

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Årsopgørelse og 1. acontoregning

Årsopgørelse og 1. acontoregning Årsopgørelse og 1. acontoregning Tina Thorborg Sørupvej 40 A, Sørup 3480 Fredensborg Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere