Analyse 27. september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 27. september 2012"

Transkript

1 27. september Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet beregnes størrelsen af subsidieringen af privatejede solcelleanlæg, og der foretages en vurdering af deres samlede bidrag til reduktionen af CO 2 -udledningen. Hovedkonklusioner Privatejede solcelleanlæg er blevet privatøkonomisk rentable bl.a. pga. en kraftig subsidiering, og udbygges nu hastigt. Det årlige subsidium udgør mindst for et gennemsnitligt anlæg og vil samlet løbe op i godt 220 mio. kr. pr Hvis ordningen fastholdes kan udgiften løbe op i omkring 1 mia. kr. i Regeringens målsætning for solcelleudbygning ventes nået ved årsskiftet. Hvis subsidieringen af nye solcelleanlæg fastholdes, vil det derfor isoleret set være udtryk for en forøgelse af ambitionsniveauet for udbygningen af den vedvarende energi. Som følge af EU's CO 2 -kvotemarked kan solcelleudbygningen imidlertid ikke påregnes at have en direkte effekt på den samlede europæiske (og globale) CO 2 -udledning. Nye anlæg har dermed reelt ingen direkte, positiv effekt på klimaet. Den samlede europæiske afhængighed af fossile brændsler reduceres dermed heller ikke. Hvis det forventede subsidium i stedet var blevet brugt til at opkøbe og annullere CO 2 -kvoter, kunne der være opnået en reel CO 2 - reduktion på næsten 2 mio. ton CO 2 pr. år svarende til over 3 pct. af Danmarks udledning af drivhusgasser. Den kraftige subsidiering af solcelleanlæggene bør således bringes til ophør snarest. Et højere klimapolitisk ambitionsniveau kan nås ved køb af CO 2 -kvoter, mens målsætningen for den vedvarende energi kan nås med andre og billigere VE-teknologier. FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 20A, 3. SAL 1208 KØBENHAVN K

2 Kontakt Cheføkonom Jens Hauch Tlf

3 Hvorfor opsættes der så mange solceller lige nu? 1. januar 2011 var der i Danmark opsat solcelleanlæg i Danmark. 1. januar 2012 var tallet steget til anlæg og 7. september i år var tallet oppe på anlæg. Der er således tale om en nærmest eksplosiv udvikling i antallet af solcelleanlæg. Regnereglerne for afregning af strøm produceret på små privatejede solcelleanlæg betyder, at anlæggene er kraftigt subsidierede. Faldende priser på anlæg betyder, at subsiderne nu er tilstrækkelige til, at anlæggene er privatøkonomisk særdeles attraktive. Når der skal afregnes elektricitet, tages der udgangspunkt i, at den producerede strøm får elmåleren til at køre baglæns. Det betyder med andre ord, at en husstand, der har en solcellebaseret elproduktion, der netop svarer til forbruget, kun skal betale abonnementsafgiften og momsen heraf. Ved overproduktion afregnes overproduktionen til 60 øre/kwh. Der kan inden for disse afregningsregler installeres anlæg på max kw. Den gennemsnitlige installation har dog kun en effekt på 5,3 kw, jf. Energinet.dk. I praksis, under danske forhold, og når der tages højde for, at ikke alle anlæg er orienteret optimalt mod syd, vil et sådant anlæg dog ikke kunne producere helt så meget. På den baggrund er det lagt til grund, at det gennemsnitlige anlæg i Danmark har en produktion på ca kwh årligt. Tabel 1 viser sammensætningen af elprisen i Som der fremgår, er den samlede elregning på knap 2 kr. pr. kwh. Udgiften til abonnement, udgør kun en meget begrænset andel af elprisen. Abonnementsprisen er fast, dvs. installation af et solcelleanlæg reducerer ikke udgiften til abonnement. Alle øvrige poster på elregningen afregnes afhængig af forbrug, og reduceres altså svarende til produktionen på solcelleanlægget. Samlet set betyder ordningen, at det for mange husejere kan være særdeles lukrativt at opsætte et solcelleanlæg, jf. boks 1. 3

4 Tabel 1: Sammensætningen af husholdningernes elregning i 2009 øre/kwh Kommerciel el 37,9 Abonnement 2,5 Nettarif, lokal 13,8 Abonnement, net 14,9 Reg. transmission 0,8 Net. og systemtarif 7,4 Elpris, ekskl. PSO og afgifter 77,4 PSO 10,6 I alt ekskl. afgifter 88,0 Elafgift 55,0 Eldistributionsafgift 4,0 Elsparebidrag 0,6 CO 2 -afgift 8,9 Moms 39,1 I alt inkl. Moms 195,6 Kilde: Togeby, M., A. Larsen og N. P. Nimb (2011): Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Boks 1: Den privatøkonomiske gevinst ved et gennemsnitligt solcelleanlæg Den privatøkonomiske gevinst ved at installere et gennemsnitligt solcelleanlæg beregnes her med udgangspunkt i et gennemsnitligt solcelleanlæg, der producerer kwh om året. Det antages, at husstandens elforbrug i alle år er mindst lige så stort som produktionen. Husstanden får derved reduceret elregningen med ca kr. pr. år (1,78*4.600). Prisen på et anlæg, der kan producere kwh pr. år varierer afhængig af husets beliggenhed, tagets hældning og retning mv. Kontakt med en række installatører indikerer, at en sådan installation typisk vil koste ca kr., når der tages højde for bolig-job fradrag for den arbejdsløn, der er medgået til installationen. Med en kalkulationsrente på 4 pct. har denne installation en nettonutidsværdi på godt kr., hvis det antages, at levetiden på anlægget er 30 år som producenterne oplyser. Denne kalkule er forenklet og tager ikke højde for, at der kan være service- /reparationsomkostninger på anlægget, og at effekten af anlægget kan falde over tid. Omvendt tager beregningen heller ikke højde for potentielt stigende elpriser. 1 1 Mange producenter baserer tilbud på mere optimistiske forudsætninger, f.eks. stigende reale elpriser, og ingen service- og reparationsomkostninger, hvorfor disse tilbud ofte fremstår som mere attraktive end i ovenstående beregning. 4

5 Samlet set må investeringen dog vurderes at have lav risiko i sammenligning med alternative kapitalplaceringer f.eks. aktier. Alt i alt må ordningen siges at være særdeles attraktiv. Der kan anvendes forskellige skattemæssige regler i forbindelse med anlægget, en skematisk regel eller en regnskabsmæssig regel. Det ovenstående regnestykke er baseret på afregningen efter den skematiske regel. Den regnskabsmæssige regel betyder, at ejeren af anlægget opfattes som producent, og derfor på den ene side beskattes med 60 øre/kwh af den producerede strøm, men på den anden side kan fradrage investeringen. Investeringen foretaget i sidste halvdel af 2012 og i 2013 fradrages med 115 pct. pga. afskrivningsvinduet. Revisorer vurderer, at det for mange i særdeleshed personer med høj indkomst vil være fordelagtigt, at anvende regnskabsmæssig regel. Anvendelse af regnskabsmæssig regel kræver dog udvidet selvangivelse og dermed muligvis revisoromkostninger, ligesom der kan være usikkerhed om beskatningen af værdien af anlægget, hvis huset sælges. Pga. disse usikkerhedsmomenter ved den regnskabsmæssige regel er der i ovenstående regneeksempel taget udgangspunkt i, at der anvendes den skematiske regel. Dermed kan den privatøkonomiske gevinst ved investeringen altså i en del tilfælde være højere end i regneeksemplet. Subsidieringen af solceller Som det fremgår af tabel 1 er elforbruget kraftigt afgiftsbelagt: Således betales der PSOafgift, elafgift, CO2-afgift, elsparebidrag, moms m.m. Hertil kommer, at man betaler nettarif, hvilket kan opfattes som en betaling for brug af elnettet. En husstand, der installerer et solcelleanlæg vil pga. afregningsformen, hvor måleren kører baglæns, blive subisidieret ad to veje: Dels reduceres skattebetalingen af forbruget (man sparer afgifter), dels reduceres betalingen for brug af nettet. Værdien af den samlede subsidiering af et gennemsnitligt anlæg er godt kr. pr. år, som det fremgår af tabel 2. Tabel 2: Subsidiering af et gennemsnitligt solcelleanlæg Kr./år Værdi af reduceret netbetaling 1015 Værdi af reduceret skattebetaling, inkl. moms 5238 I alt inkl. Moms 6254 Værdi af håndværkerfradrag v. investering, kr Anm: Der er taget udgangspunkt i et anlæg, der producerer 4600 kwh pr. år i hele anlæggets levetid. Det antaget, at produktionen på anlægget ikke på noget tidspunkt overstiger husholdningens forbrug. Det er yderligere antaget, der afregnes efter skematisk regel. 5

6 Værdien af den reducerede skattebetaling opgøres som værdien af PSO-afgift, elafgift, eldistributionsafgift, elsparebidrag, CO 2 -afgift samt momsen heraf. Samlet set udgør skattesubsidiet godt kr. pr. år for en gennemsnitlig husholdning. Ligesom i beregningen af den privatøkonomiske gevinst, er det forenklende antaget, at der anvendes den skematiske regel (herunder muligheden for at bruge afskrivningsvinduet). Dette vil som udgangspunkt undervurdere størrelsen af subsidiet. Beregningen af værdien af subsidiet via reduceret netbetaling gennemgås i boks 1. Boks 1: Belastningen af elnettet Produktion og forbrug af el belaster elnettet, det gælder også solcelleanlæg. Hvis man forestiller sig, at produktionen af el med solcellerne typisk ikke tidsmæssigt falder sammen husstandens forbrug af el, kan der argumenteres for, at både forbruget og produktionen belaster elnettet. Hvis man forestiller sig den modsatte situation, at elproduktionen er mest muligt sammenfaldende med elforbruget i husholdningen, vil elnettet kun belastes med differencen mellem produktion og forbrug. Solcellerne spiller også sammen med de øvrige produktionsteknologier. På den ene side er det vejret og ikke elproducenten, der bestemmer, hvornår solcellerne producerer energi. Det betyder, at der alt andet lige er behov for reservekapacitet til de perioder, hvor solen ikke skinner. På den anden side er det muligt, at solcelleproduktionen typisk ikke tidsmæssigt samvarierer med vindmølleproduktionen, hvilket i princippet ville kunne reducere behovet for reservekapacitet. Der er med andre ord tale om et ganske kompliceret samspil. Der er flere arbejder/projekter i gang i elbranchen, der har til formål at afdække, i hvilket omfang opførelsen af solcelleanlæg belaster elnettet, men der er endnu ikke draget en entydig konklusion. Det er derfor i beregningerne forenklende antaget, at opsætningen af et solcelleanlæg ikke påvirker husstandens netbelastning. Dvs. værdien af netlbelastningen er antaget at svare til netbetalingen af elforbruget. Værdien af dette er for et gennemsnitligt anlæg godt 1000 kr. årligt, jf. tabel 2. Netbelastningssubsidiet belaster ikke statskassen, men reducerer indtægterne i de transmissions- og distributionsansvarlige selskaber. De transmissions- og distributionsansvarlige selskaber må hente de mistede indtægter andre steder, f.eks. i form af højere satser for transmission og distribution af el. I så tilfælde vil det være elforbrugerne generelt, der betaler netbelastningssubsidiet til solcelleproducenterne. Hvis der anvendes den skematiske regel, og hvis investeringen finder sted inden udgangen af 2013, er det muligt at opnå det såkaldte håndværkerfradrag for lønudgiften i forbindelse med installeringen. Flere leverandører oplyser, at lønomkostningen ved et standardanlæg ligger på godt kr. Det maksimale fradrag er på kr. per voksen i husstanden. Det er forenklende antaget, at der i gennemsnit opnås et håndværkerfradrag på kr. ved en installation. Dette må forventes at undervurdere den gennemsnitlige værdi af fradraget. Værdien af et fradrag på i en gennemsnitskommune er godt kr., som det også fremgår af tabel 2. Værdien af håndværkerfradraget er dog ikke medregnet i beregningen af subsidiet. 6

7 Det samlede subsidium Størrelsen af det samlede subsidium afhænger i sagens natur af, hvor mange anlæg, der installeres. Energinetdk oplyser, at der pr. 7. september var registreret anlæg, men at det faktisk installerede antal formentlig er større, da en del distributionsselskaber er op til 14 dage forsinkede med indberetningerne. Alene i perioden 7. august til 7. september kom der nye anlæg. Hvis det antages, at intensiteten for august holder, vil der pr være installeret knap anlæg. Disse vil have en samlet effekt på knap 200 MW. Dette svarer til at regeringens solcellemålsætning er nået ved årsskiftet og er i øvrigt i overensstemmelse med Energinetdk s prognose for kapaciteten. Disse anlæg vil med et gennemsnitligt årligt subsidum på godt kr. samlet set være subsidieret med 220 mio. kr. årligt Denne årlige udgift vil skulle afholdes i anlæggenes levetid, dvs. forventeligt de næste 30 år. 2 Det er imidlertid sandsynligt, at også efter vil blive installeret nye anlæg, hvis ordningen fortsætter. En prognose fra Energinetdk viser, at der kan forventes en samlet kapacitet på 1000 MW i 2020, hvis den nuværende privatøkonomisk attraktive ordning fortsætter. Dette vil i så fald betyde, at solcelleanlæggene subsidieres med over 1 mia. kr. årigt. Drivhuseffekt og forsyningssikkerhed? Regeringen har en række målsætninger på energiområdet. En af de centrale målsætninger er, at Danmark via sin deltagelse i EU's CO 2 kvotemarked bidrager til at CO 2 emissionen, der bl.a. stammer fra elproduktionen i EU, reduceres. Herudover har regeringen en forsyningssikkerhedsmålsætning og en målsætning for anvendelse af VE-teknologier, herunder en målsætning om, at der skal installeres solceller med en kapacitet på 200 MW. Det er hævet over enhver tvivl, at den nuværende udbygning bidrager til at opfylde målsætningen om installeret solcelleeffekt og sandsynligvis allerede i år. Men hvilken effekt kan der ventes mht. udledningen af CO 2, der skaber drivhuseffekten? Danmarks deltagelse i EU's kvotemarked betyder, at CO 2 -udledningen fra de kvoteomfattede sektorer i EU holdes under den aftalte grænse. De kvoteomfattede sektorer er elproduktion og visse større industrielle sektorer. 2 Dog kan en forventet reduktion af et installeret solcelleanlægs effektivitet over tid reducere værdien af subsidiet lidt. 7

8 Danske initiativer inden for elproduktion såsom en kraftig solcelleudbygning kan reducere den danske CO 2 -udledning, men den reducerede danske udledning vil imidlertid frigøre kvoter til anvendelse i andre EU-lande, der således kan udlede tilsvarende mere. Den samlede europæiske udledning af CO 2 vil altså ikke påvirkes af den danske solcelleudbygning, dvs. solcellerne vil ikke bidrage til at reducere drivhuseffekten. Hvis man teoretisk forestiller sig, at Danmark ikke var med i EU's kvotemarked, ville solocelleudbygningen kunne give anledning til en reel CO 2 -reduktion ved at fortrænge anden og mere forurenende elproduktion. Tilsvarende er tilfældet, hvis kvotemarkedet viser sig ikke at være virkningsfuldt. En analyse udført af EA Energianalyse konkluderer, at 1 kwh el giver anledning til 966 g. CO 2 i 2010 og 374 g i Dvs. hvis kvotemarkedet ikke eksisterede, ville solcellerne fortrænge ton CO 2. Det svarer til, der subsidieres med godt kr. pr ton CO 2. Dette er en meget høj omkostning i sammenligning med f.eks. dagsprisen på CO 2 -kvoter, der er på 116 kr..3 Dvs. selv hvis man ikke har tiltro til EU's kvotemarked vil det næppe være hensigtsmæssigt at subsidiere solcellerne så kraftigt som det er tilfældet, hvis formålet er at reducere drivhuseffekten. Der findes langt mere omkostningseffektive instrumenter. 4 EU's kvotemarked har også betydning for forsyningssikkerheden: Det danske elmarked er fuldt integreret med elmarkederne i resten af (Vest-) Europa. Dvs. den danske forsyningssikkerhed er derfor ikke bestemt af det danske forbrug af fossile brændsler, men af det europæiske forbrug af fossile brændsler. CO 2 -kvotemarkedet betyder, at et lavere forbrug af fossile brændsler i Danmark giver plads til en helt tilsvarende stigning i brugen af fossile brændsler i andre europæiske lande. Dvs. den samlede europæiske brug af fossile brændsler reduceres ikke af den danske solcelleudbygning, hvis ellers kvotesystemet virker efter hensigten. Det betyder, at den europæiske og pga. det integrerede europæiske elmarked danske afhængighed af potentielt ustabile regimer næppe ændres af den danske udbygning med solceller. Kunne pengene have været brugt bedre? Det er muligt inden for rammerne af EU's kvotemarked at sikre faktiske reduktioner i CO 2 udledningen. Det kan gøres ved at opkøbe og annullere CO 2 -kvoter. Dagsprisen på en kvote til udledning af ét ton CO 2 er 116 kr. Dvs. hvis f.eks. den danske stat bruger 116 kr. på at købe en kvote og ikke anvender den, vil Europas samlede CO 2 -udledning reduceres med ét ton. 3 Det bemærkes, at subsidiet ikke kan tages som udtryk for den marginale samfundsøkonomiske omkostning ved solceller. Det skyldes, at der bl.a. ikke er taget højde for forvridningseffekter eller nettobenefits i husholdningerne. 4 Det bør dog bemærkes, at der er tale om en forenklet beregning, der f.eks. ikke tager højde for tilbageløb. 8

9 Hvis man forestiller sig, at man i stedet for at subsidiere solcelleproduktionen opkøber og annullerer CO2-kvoter, vil der kunne købes kvoter svarende til 2 mio. ton CO 2. Den samlede korrigerede danske udledning af CO 2 var i 2009 på 59 mio. ton CO 2. Det betyder, at hvis man i stedet for at subsidiere opsætningen af solceller havde valgt at opkøbe CO2 kvoter for et tilsvarende beløb, ville man kunne have opkøbt kvoter svarende til knap 3,5 pct. af Danmarks samlede udledning af CO 2, hvis kvoteprisen også fremover svarer til dagsprisen. Dette regnestykke er dog behæftet med usikkerhed. På den ene side er der i beregningen af subsidiets størrelse konsekvent anvendt antagelser, der kan trække i retning af at subsidiet undervurderes. På den anden side er der ikke regnet med afledte effekter af subsidieringen, og der er ikke taget højde for, at CO2-kvoteprisen kan forventes at stige frem mod 2020 i takt med at antallet af udstedte CO2-kvoter reduceres på europæisk plan. Det er således både muligt, at der kan købes flere eller færre CO 2 -kvoter end 2 mio. ton. Størrelsesordenen illustrerer dog, at hvis det handler om at reducere klimapåvirkningen, så er den nuværende danske subsidiering af solceller langt fra at være det mest omkostningseffektive instrument. Andre VE-teknologier vil desuden være samfundsøkonomisk billigere end solceller. F.eks. peger en analyse fra Det Miljøøkonomiske Råd på, at en europæisk CO 2 -kvotepris på 150 kr. pr. ton, vil resultere i, at halvdelen af den danske elproduktion vil være baseret på vind, affald og biomasse i 2025, hvis produktionen skal være omkostningseffektiv. 5 Denne omkostningsminimerende løsning er solceller ikke en del af. Andre argumenter for en solcelleudbygning Det har været fremført, at nogle mulige VE-teknologier ikke udvikles tilstrækkeligt fordi der ikke er et marked. Dette holder dog næppe fsv. angår solceller i Danmark. Solcelleanlæg har i en årrække været opført i bl.a. Tyskland, og der findes globalt en lang række solcelleproducenter. Det må derfor forventes, at den danske solcelleudbygning kun i meget begrænset omfang kan medvirke til at accelerere den globale teknologiske udvikling. Det har været fremført i debatten omkring energiplanen, at Danmark med VEsatsning kan fungere som et foregangsland, der viser andre lande, at det også i 5 Jf. Det Miljøøkonomiske Råd (2008): Miljø og økonomi

10 praksis er muligt at reducere klimapåvirkningen. Danmark er ikke foregangsland på solcelleområdet, men det kan ikke udelukkes, at en generel dansk VEudbygning kan have en sådan effekt. En vurdering af værdien af en sådan effekt ligger dog uden for rammerne af dette papir. 10

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i.

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Udarbejdet af Dan Belusa, marts 2014 Indhold Side 2 Side 3 Sammendrag Intro og betragtninger

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere