KonjunkturNYT - uge 50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 50"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på betalingsbalancen i oktober Stigning i den offentlige beskæftigelse i 3. kvartal Fortsat mange nyregistrerede personbiler i november Forbrugerprisinflationen aftog igen i november Nationalbankens kvartalsoversigt Internationalt USA: Faldende ledighed, stigende forbrugertillid og detailhandel Euroområdet: Faldende industriproduktion Tyskland: Faldende industriproduktion Sverige: Faldende industriproduktion og uændret ledighed Kina: Stigende industriproduktion Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Fald i det danske og de ledende internationale aktiekursindeks med undtagelse af det japanske Fald i olieprisen (målt i USD) Styrkelse af den danske krone over for dollaren Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 12 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Firmaernes samlede salg steg i oktober Firmaernes samlede salg (eksklusive energi, løbende priser) steg med 1,1 pct. i oktober i forhold til september, når der korrigeres for almindelige sæsonudsving, jf. figur 1.1. Det kommer efter et kraftigt dyk i september, og i tremåneders perioden augustoktober lå firmaernes samlede salg, pct. lavere end i de forudgående tre måneder. Den lille tilbagegang i firmaernes salg i august-oktober dækker over en ret markant fremgang i industriens salg, mens salget inden for handel og transport mv. gik tilbage. Det skyldes især mindre salg inden for engros- og detailhandel. Handel er i vid udstrækning rettet mod hjemmemarkedet, mens industriens salg i langt højere grad er internationalt orienteret. Det danner dermed en del af baggrunden for, at det indenlandske salg er gået tilbage med 2, pct. i tremåneders perioden august-oktober, mens salget til eksportmarkederne steg med 2,7 pct., jf. figur 1.2. Også salget inden for transport faldt i august-oktober i forhold til de forudgående tre måneder, i særdeleshed på grund af mindre eksport. En stigning i tjenesteeksporten, som for en stor del består af søtransport, i samme periode peger imidlertid på en mere positiv udvikling, end momsstatistikken giver indtryk af. Der findes ikke et prisindeks for firmaernes samlede salg. Deflateres med prisindekset for industriens omsætning lå det samlede salg,3 pct. lavere i august-oktober i forhold til maj-juni. Deflateres der i stedet med forbrugerprisindekset var det samlede salg, pct. lavere. Figur 1.1 Firmaernes salg i alt Figur 1.2 Firmaernes salg i alt (3 mdr. glidende gnst.) 2 2 Indeks (21=) Indeks (21=) Samlet Indenlandsk salg Eksport Anm: Firmaernes salg til udlandet er beregnet som et residual. Alle serier er sæsonkorrigerede og ekskl. energi. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 2

3 Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester I oktober steg eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly mv.) med 2½ pct. i forhold til september. Set over tremåneders perioden august-oktober i forhold til maj-juli var der en stigning på 2¼ pct. Det afspejler i høj grad en stigning i eksporten til EU og USA. Igennem 213 har der været en stigende tendens i eksporten, jf. figur 1.3. Det skal ses i lyset af stabiliseringen af europæisk økonomi. År til dato er vareeksporten knap 1½ pct. højere end sidste år. Fremgangen i vareeksporten over de seneste tre måneder dækker over fremgang i alle varegrupper med undtagelse af råstoffer mv. og næringsmidler (drikkevarer, tobak, mv.). Den største stigning var inden for forarbejdede varer (primært halvfabrikata). Importen af varer (samme definition) faldt svagt i oktober. Det skal ses i lyset af en stærkere krone (handelsvægtet), som har gjort de udenlandske varer billigere i danske kroner. Sammenlignes perioden august-oktober med de forudgående tre måneder ses en stigning på ½ pct. År til dato er vareimporten 2¾ pct. højere end sidste år. Eksporten af tjenester (værdier, egen sæsonkorrektion) steg 1 pct. i august-oktober i forhold til maj-juli. I forhold til 212 er tjenesteeksporten år til dato steget 1¾ pct. Der synes således at være kommet mere gang i tjenesteeksporten efter tilbagegangen i andet halvår 212, jf. figur 1.. Importen af tjenester steg godt ¼ pct. i august-oktober i forhold til de forudgående tre måneder, og niveauet år til dato er 1¼ pct. lavere end sidste år. Figur 1.3 Udenrigshandlen med varer (ekskl. skibe og fly) Figur 1. Udenrigshandlen med tjenester Eksport Import Eksport Import Anm.: Egen sæsonkorrektion. Begge figurer er i 3-måneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik. 3

4 Fortsat stort overskud på betalingsbalancen i oktober I oktober viste den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster et overskud på 18½ mia. kr., jf. figur 1.. Overskuddet i oktober var dermed 3½ mia. kr. større end i september. Det skyldes primært et større overskud på varebalancen, som steg til godt 8 mia. kr. Tjenestebalancen havde et omtrent uændret overskud på mia. kr. Overskuddet på vare- og tjenestebalancen skal blandt andet ses i lyset af en relativt svag udvikling i den indenlandske efterspørgsel efter tilbageslaget i i forhold til udviklingen hos Danmarks primære handelspartnere. Det afspejles i en relativt lav import af varer og tjenester. Løn- og formueindkomsten havde et overskud på,8 mia. kr., mens de løbende overførsler bidrog negativt med et underskud på 2, mia. kr. I årets første ti måneder var overskuddet på 111, mia. kr., hvilket er 18, mia. kr. mere end for samme periode i 212, jf. figur 1.. Det kan primært tilskrives et større overskud fra løn- og formueindkomsten samt tjenestebalancen. Overskuddet på betalingsbalancen har ligget på et meget højt niveau de seneste år, hvilket skal ses i lyset af et stort opsparingsoverskud hos virksomhederne. Figur 1. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur 1. Saldo på betalingsbalancens løbende poster Varer og tjenester Løn- og formueindkomst Overførsler Løbende poster Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger År til dato Resterende måneder

5 Stigning i den offentlige beskæftigelse i 3. kvartal Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service steg med 1. fuldtidspersoner i 3. kvartal i forhold til 2. kvartal, jf. figur 1.7. Størstedelen af fremgangen skyldes normaliseringen efter lærerkonflikten i 2. kvartal, som reducerede antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med ca Ses der bort fra virkningen af lærerkonflikten, er den offentlige fuldtidsbeskæftigelse steget med ca. 2. personer i 3. kvartal. Det dækker over en stigning i kommunerne på 1. fuldtidspersoner, mens beskæftigelsen i regioner og stat er steget med henholdsvis og fuldtidspersoner, jf. figur 1.8. Beskæftigelsen er steget med knap. fuldtidspersoner (2, pct.) i sundhedsvæsenet over det seneste år. På undervisningsområdet har der været en fremgang på 1. fuldtidspersoner (1,1 pct.) fra 3. kvartal 212 til 3. kvartal 213, og inden for social beskyttelse er beskæftigelsen steget med 1. fuldtidspersoner (, pct.). Nationalregnskabet viser en tilsvarende udvikling, idet den offentlige beskæftigelse ekskl. orlov er steget med ca.. personer i 2. og 3. kvartal under ét. Nationalregnskabet tæller antal personer i beskæftigelse uanset timetal for den enkelte og kan blandt andet derfor ikke direkte sammenlignes med fuldtidsbeskæftigelsen i den offentlige beskæftigelsesstatistik. Figur 1.7 Offentlig fuldtidsbeskæftigelse Figur 1.8 Offentlig fuldtidsbeskæftigelse fordelt på sektorer 1. personer 1. personer personer 1. personer Stat Regioner Kommuner (h. akse) Anm.: Antal sæsonkorrigerede fuldtidsbeskæftigede opgjort på basis af arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eindkomst i overensstemmelse med statistikken for beskæftigelse for lønmodtagere. Strejken i foråret 28 og lærerkonflikten i foråret 213 reducerer midlertidigt den offentlige beskæftigelse. Kilde: Danmarks Statistik.

6 Fortsat mange nyregistrerede personbiler i november I november udgjorde det samlede antal nyregistrerede personbiler 1., og dermed har niveauet de seneste tre måneder (september-november) i gennemsnit ligget pct. højere end de forudgående tre måneder (juni-august), når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.9 Det afspejler fremgang i bilsalget til husholdningerne, mens salget til erhvervene er faldet svagt. Det seneste år har bilsalget til husholdninger ligget ganske stabilt på et meget højt niveau på over 9. nyregistreringer om måneden, mens erhvervene har ligget på omkring.. Figur 1.9 Udvikling i nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigeret Antal 2. Antal Personbiler i husholdningerne Personbiler i erhvervene Personbiler i alt Kilde: Danmarks Statistik.

7 Forbrugerprisinflationen aftog igen i november Forbrugerprisinflationen var, pct. i november efter en inflation på,7 pct. i oktober, jf. figur 1.1. Inflationen fortsætter således på det meget lave niveau, der har kendetegnet 213, især andet halvår. Den lavere prisstigning i november skyldes især faldende priser på tøj og rejser. Den lave inflation i løbet af året som helhed skal ses i lyset af et generelt lavt underliggende inflationspres kombineret med faldende energipriser og fjernelse af fedtafgiften samt nedsættelsen af øl- og sodavandsafgiften, som har medvirket til en moderat fødevareinflation. Det betyder også, at nettoprisinflationen, som svarer til forbrugerprisinflationen fratrukket afgifter, var,2 pct.-point højere end forbrugerprisinflationen i november. Den beskedne forbrugerprisinflation i november dækker over en stigning i tjenesteinflationen på 2, pct. år-år og en vareinflation på -,8 pct., jf. figur De seneste to måneder er tjenesteinflationen øget betragteligt, hvilket blandt andet skal ses på baggrund af stigende priser på tjenester i forbindelse med fritid og sport. Omvendt er varepriserne fortsat faldende, hvilket blandt andet skyldes faldende priser på importerede varer i 213. Denne udvikling skal desuden ses i lyset af en gradvis appreciering af den effektive kronekurs i løbet af i år. Figur 1.1 Forbrugerprisinflation Figur 1.11 Vare- og tjenesteinflation,,,, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, , 3, 2, 2, 1, 1,,, Vareinflation Tjenesteinflation Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 7

8 Nationalbankens Kvartalsoversigt Nationalbanken har offentliggjort en ny konjunkturvurdering af dansk økonomi. Banken forudser en fremgang i BNP på, pct., 1, pct. og 1, pct. i hhv. 213, 21 og 21. I forhold til bankens prognose fra september er der tale om en opjustering på,1 pct.-point i 213 og en nedjustering på,1 pct.-point i 21 og 21. Banken bemærker, at der har været positiv vækst i de seneste to kvartaler, men at det private forbrug endnu ikke har løftet sig. Grundlaget for fremgang i det private forbrug er dog til stede ifølge banken. Samtidig bemærker banken, at der allerede ses stigende regionale boligpriser og et strammere arbejdsmarked indenfor nogle områder. Det gør det vigtigt at følge udviklingen på bolig- og arbejdsmarkederne for at sikre, at den forventede økonomiske fremgang bliver holdbar, og at der ikke opbygges ubalancer i økonomien. Banken vurderer, at risiciene for prognosen er lidt mindre nedadrettede end tidligere. De største risici omfatter, at et fornyet tilbageslag i udlandet kan forsinke vendingen i dansk økonomi, ligesom en hurtig normalisering af renteniveauet kan lægge en dæmper på væksten. Finanspolitikken er ifølge banken så ekspansiv, som rammerne i budgetlov og finanspagten tillader, og skønnes at være omtrent neutral for BNPvæksten i 21. Nationalbankens nye prognose er generelt på linje med prognosen i Økonomisk Redegørelse, december 213. Tabel 1.1 Seneste vækstskøn for Danmark ØR NB ØR NB ØR NB Realvækst, pct. BNP,, 1, 1, 1,9 1, Privat forbrug,, 1,3 1, 1, 2, Offentligt forbrug,3,3 1, 1,3,, Offentlige investeringer -2,3,3 2,1 -, -8, -7,3 Boliginvesteringer -3, -,,1 3, 1,,1 Erhvervsinvesteringer,8 2,9 2,2,3,, Lagerinvesteringer,,,,,,1 Eksport,7,7 3,7 3,,7 2,8 Import 2,1 2, 3,9 3,7, 3, Betalingsbalance,2,,,,9,7 Offentlig saldo -,2 -, -1,2-1, -2,9-2,9 Beskæftigelsen Bruttoledighed Kilder: Økonomisk Redegørelse, december 213, Nationalbankens Kvartalsoversigt,. kvartal

9 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Ledigheden faldt fra oktober til november med,3 pct.-point til 7, pct. af arbejdsstyrken, mens antallet af beskæftigede steg med 23. personer, jf. figur 2.1. Fremgangen i beskæftigelsen skyldes en stigning i den private beskæftigelse på 19. personer og en lille stigning i den offentlige beskæftigelse på 7. personer. Ledigheden har generelt været faldende siden slutningen af 21. Forbrugertilliden, målt ved Michigan-indikatoren, steg med 7, point i december til indeks 82,, jf. figur 2.2. Fremgangen skyldes både bedre forventninger til fremtiden og vurderingen af den nuværende situation. Forbrugertilliden er således steget igen, efter et kraftigt fald i efteråret pga. usikkerhed omkring amerikansk finanspolitik. Figur 2.1 Figur 2.2 Ledighed, USA Forbrugertillid, USA af arbejdsstyrken 1. personer Indeks Indeks Ændring (m/m) i beskæftigelse (h. akse) Ledighed Samlet indikator Forventninger til fremtiden Nuværende situation Historisk gennemsnit Kilde: Reuters Ecowin. Detailhandlen, opgjort i løbende priser, steg med,7 pct. fra oktober til november, jf. figur 2.3. Både bilsalget og kernedetailsalget (detailsalg ekskl. biler, benzin og byggematerialer) bidrog positivt til fremgangen i november. Detailhandlen har generelt været stigende siden starten af 29, og i november i år blev der handlet,7 pct. mere end i november sidste år. Figur 2.3 Detailhandel, USA Figur 2. Industriproduktion, euroområdet Indeks (28M1=) 12 Indeks (28M1=) 12 Indeks (28=) Indeks (28=) Total Bilsalg Kilde: Reuters Ecowin. 9

10 Euroområdet Industriproduktionen faldt med 1,1 pct. fra september til oktober, jf. figur 2.. Overordnet set har industriproduktionen ligget omtrent uændret siden efteråret 212. Faldet dækker over en tilbagegang i en række eurolande, herunder Tyskland og Frankrig. Tyskland Industriproduktion faldt med 1,2 pct. fra september til oktober, jf. figur 2.. Faldet kommer oven på et fald på,7 pct. i september. Industriproduktionen har generelt ligget stabilt siden 211. Figur 2. Figur 2. Industriproduktion, Tyskland Industriproduktion, Sverige Indeks (27M1=) Indeks (27M1=) Indeks (28M1=) Indeks (28M1=) Kilde: Reuters Ecowin. Sverige Industriproduktionen faldt med 1,7 pct. fra september til oktober, jf. figur 2.. I samme måned faldt ordreindgangen med 2, pct., hvilket især skyldes et fald i de udenlandske ordrer. Ledigheden var uændret fra oktober til november og udgjorde dermed 7,9 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur 2.7. I forhold til samme måned sidste år er ledigheden, pct.- point lavere. Ledigheden har generelt ligget på omkring 8 pct. af arbejdsstyrken siden 211. Figur 2.7 Ledighed, Sverige Figur 2.8 Industriproduktion, Kina af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken (å/å) (å/å) Kilde: Reuters Ecowin. 1

11 Kina Industriproduktionen steg med 1 pct. i oktober når der sammenlignes med samme måned sidste år, jf. figur 2.8. Årsvæksten har ligget i underkanten af 1 pct. siden foråret 212, men er gået styrket ind i andet halvår af

12 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Det danske og de ledende internationale aktieindeks er faldet med undtagelse af det japanske, som er steget, jf. figur 3.. Olieprisen (målt i USD) er faldet siden sidste fredag. Den danske krone er styrket overfor dollaren, den svenske krone, den norske krone, pundet og den japanske yen. Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag Ændring ift. sidste 13/12 sidste fredag 13/12 fredag Renter, pct. p.a.: 3-md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,, pct.point USA (federal funds rate),2, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1-årig 1,89,2 pct.point Sverige (repo) 1,, pct.point Realkreditrenter 1 : Euroområdet (min. bid),2, pct.point Kort realkreditlån,18 -,2 pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån 3,8 -,3 pct.point Danmark (udlånsrenten),2, pct.point Nationalbankens satser: Rente på 1-årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA 2,88,2 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan, -,1 pct.point Indskudsbeviser -,1, pct.point Tyskland 1,8, pct.point Udlån,2, pct.point Storbritannien 2,91,2 pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser 2 : Kort (3-md.) -,1, pct.point USD/JPY 3 13,3, pct. Langt (1-årigt),,2 pct.point GBP/USD 1,17 -,1 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC2 (3/7-89 = ) 8,8-1,2 pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD 137,,37 pct. USD, S&P 177-1, pct. Valutakurser 2 : Japan, Nikkei 22 13,7 pct. EUR/DKK 7,8,2 pct. USD/DKK 2, -,32 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 297-1,7 pct. SEK/DKK 82,2-1,72 pct. Storbritannien, FTSE -1,3 pct. NOK/DKK 87,7-1, pct. GBP/DKK 88, -,33 pct. Oliepriser: JPY/DKK,2 -,78 pct. Brent (USD) 18, -2,73 USD Effektiv kronekursindeks (19 = ) 1,17,39 point Brent (DKK) 89-3, DKK 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og 2-årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. 2) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank 12

13 Figur 3.1 Pengepolitisk rente Figur 3.2 Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland , 2, 1, 1,,, okt 11 dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun point aug okt ,,8,,,2, -,2 -, -, -,8-1, USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin 1-årig, rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 3-mdr., rentespænd (h.a.) 3-mdr., dansk Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point okt 11 jun 12 feb 13 okt 13 Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar okt 11 feb 12 jun 12 okt 12 feb 13 jun 13 okt 13 Euro Dollar (h. akse) Figur 3. Udvalgte aktieindeks Figur 3. Udvalgte valutakurser Indeks (2=) Indeks (2=) okt 11 feb 12 jun 12 okt 12 feb 13 jun 13 okt 13 USD/EUR USD/JPY, 1,8, 9,7, 8,, 7 okt 11 feb 12 jun 12 okt 12 feb 13 jun 13 okt 13 Eurostoxx OMX C2 Nikkei 22 S&P USD/EUR USD/JPY (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin 13

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 7. december. december Danmark Mindre fald i industriproduktionen i oktober Fald i dankortomsætningen i november efter stigning i oktober Lille stigning i bilsalget i november Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge. november. november Danmark Firmaernes samlede salg faldt i. kvartal Både eksporten af varer og tjenester steg i. kvartal Fortsat stort overskud på betalingsbalancen i september Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere