Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S."

Transkript

1

2 Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan og Udvikling Telefon Udvalgsbehandlet i TMU 1. vedtagelse: 12. august 21 Offentlighedsperiode: 2. august 24. september 21 Borgermøde: 6. september 21 Udvalgsbehandlet i TMU 2. vedtagelse: 4. November 21 Dato 9. november 21

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Resumé 6 3. Mål og indsatser Indsatsområder Perspektiver Varmeforsyningens udviklingsmuligheder i Roskilde Kommune Fjernvarme Konvertering fra naturgas til fjernvarme Restpotentiale i fjernvarmeområder Udvikling af fjernvarmeforsyningen Sænket returtemperatur på fjernvarmen Reduktion af fremløbstemperaturen Fjernvarmetariffer ved lavenergibyggeri Vedvarende energi i fjernvarmeproduktionen Varmelevering fra VEKS Solvarme Geotermisk anlæg Fjernkøling Kold fjernvarme Områder uden fjernvarme Varmepumper Biomasse Solvarme Biogas VE-el til opvarmning Vindmølle-el til opvarmning El fra solceller til opvarmning Samarbejde med nabo kommuner Roskilde Kommunes boligudbygningsplan Samfundsøkonomiske prioriteringer Scenarier Status for varmeforsyningen i Roskilde Kommune Varmeplanlægning i oprindelige kommuner Gældende bestemmelser Fjernvarmeområder (Roskilde og Svogerslev) Naturgasområderne Individuelt forsynede områder Kortlægning af varmeforbrug i Roskilde Kommune Bygningsmassen og nettovarmebehov Varmeforsyningsformer og CO 2 -emissioner Fordeling på geografiske områder i Roskilde Kommune Grundlaget for den kommunale varmeplanlægning Danmarks klimaforpligtigelser Internationale klimaaftaler Miljø- og energipolitik i EU Danmarks miljø- og energipolitik Dansk lovgivning på varmeforsyningsområdet 51 Bilag 1 Folketingets aftale om den fremtidige energispareindsats 52 Bilag 2 Dansk lovgivning på varmeforsyningsområdet 54 Bilag 3 Gældende bestemmelser for varmeforsyningen i Roskilde Kommune 59

4 Bilag 4 Roskilde Kommunes boligudbygningsplan 29 61

5 1. Indledning Det er kommunens opgave at gennemføre en varme- og energiforsyningsplanlægning for at sikre forbrugerne en velfungerende, omkostningseffektiv og miljøvenlig varmeforsyning. Udarbejdelsen af nærværende Strategi for varme- og energiforsyning i Roskilde Kommune er et led i arbejdet med at reducere CO 2 -emissionen fra varme- og energiproduktion og -forbrug. Opgaven løses i sammenhæng med kommunens indsatser i forbindelse med klimapolitikken og skal endvidere udføres i samarbejde med involverede aktører som borgere, forbrugere samt varme- og energileverandører. Det er Roskilde Kommunes mål at bidrage til at sikre en bæredygtig udvikling i kommunen. Derfor har Roskilde Kommune tilsluttet sig Danmark Naturfredningsforenings aftale som klimakommune, der forpligter kommunen som virksomhed til at reducere CO 2 -emissionen med 2% om året frem til 225. Samtidig har Roskilde Kommune underskrevet den Europæiske Borgmesterpagt om energi og klima, der forpligter kommunen til at reducere CO 2 -emissionen fra kommunen som geografisk område med minimum 2% inden 22. Roskilde Kommune indgår endvidere i Region Sjælland i et klimanetværk med Lolland og Kalundborg kommuner for at udvikle og udbrede bæredygtige og fremtidsrettede varme- og energiløsninger i hele regionen, herunder reducere afhængigheden af fossile brændstoffer som olie og naturgas til varme- og energiproduktion. Denne strategi indeholder følgende afsnit: Kapitel 3 Mål og indsatser: Målsætninger og indsatsområder for at fremme en forsyning, der tager fat på at begrænse miljøpåvirkningerne er præsenteret som resultat af indholdet i de efterfølgende 3 emner. Kapitel 4 Udviklingsmuligheder: Her beskrives mulige scenarier for varme- og energiforsyningen som følge af udbygningen i kommunen og bestræbelser på at begrænse energiforbruget. Kapitel 5 Status: Statusdelen indeholder en redegørelse for de aktuelle forhold for varme- og energiforsyning og forbrug i Roskilde Kommune efter sammenlægningen i 27. Kapitel 6 Grundlaget: Den juridiske og aftalemæssige baggrund for behovet for den kommunale varmeplanlægning beskrives, herunder gældende love og bekendtgørelser inden for varmeforsyningsområdet. Strategien er disponeret ud fra en hensigt om at gøre det muligt for menigmand at sætte sig ind i materialet ved blot at læse den første del mens fagfolk med større behov for at forstå grundlaget kan dykke ned i de andre dele ud fra konkrete behov. Det er på denne baggrund kommunens ønske at udbrede strategien til kommunens indbyggere og fagfolk dels for at få gode ideer til indholdet dels for at udbrede kendskabet til behovet for at agere på dette område. Endelig ønsker kommunen at drøfte strategien med nabokommuner og forsyningsselskaber med henblik på et konstruktivt samarbejde om den fremtidige varme- og energiforsyning. Side 5 af 62

6 2. Resumé Roskilde Kommune består efter kommunesammenlægningen d. 1. januar 27, af de tidligere Roskilde, Gundsø og Ramsø Kommuner. Hver af disse kommuner havde deres varmeplanlægning og der er i forbindelse med globale og nationale initiativer til at begrænse CO2-emissionen, behov for en samlet varme- og energiplanlægning i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune er den største kommune i Region Sjælland og har ca. 8. indbyggere. Roskilde har følgende nabokommuner Lejre, Køge, Solrød, Greve, Høje-Taastrup, Egedal og Frederikssund. I Roskilde Kommune anvendes hovedsagelig kollektiv fjernvarme, der, på baggrund af affaldsforbrænding og kraft/varmeproduktion, forsyner ca. halvdelen af Roskildes bygninger. Herudover sker varmeforsyningen ved oliefyr, gasfyr, jordvarmeanlæg og elvarme. Tabel 2-1 viser en status over leveret varme og CO2-emission i Roskilde Kommune, herunder en faktor for forsyningsformens andel af CO2-emissionen. Forsyningsform Etageareal 1 m² Nettovarme GWh/år CO 2 -emission Tons/år Faktor %/% Fjernvarme /3 = 1,8 Naturgas /3 =,8 Oliefyr /22 =,6 Elvarme /15 =,4 Varmepumpe /1 = 1 Andet /2 = 1 Total /1 Tabel 2-1: Status over varmeforsyning og CO2-emission i Roskilde Kommune (29). Den viste faktor, illustrerer eksempelvis, at fjernvarmen står for 53% af opvarmningen men kun bidrager med 3% af CO2-belastningen; altså en faktor 1,8. Denne opvarmningsform er derfor en mere miljøvenlig end de øvrige opvarmningsformer der har en dårligere faktor i forholdet mellem varme og emission. Der er derfor sund fornuft i at udvikle fjernvarmeløsningerne hvor det er muligt og uden for fjernvarmeområderne søge at erstatte gas og olie med mere vedvarende energiformer. Figur 1 viser forsyningssituationen i Roskilde. Det er strategiens mål at begrænse antallet af gule, blå og røde prikker til fordel for grønne og orange. Denne strategi indeholder derfor indsatser inden for følgende områder: Fjernvarmeforsyningen o Optimering af fjernvarmenettene gennem sænkning af først returtemperatur og derefter fremløbstemperatur o Udbygning af de eksisterende fjernvarmenet ved at konvertere naturgasområder o Undersøgelse af muligheder for mere vedvarende energi i fjernvarmeproduktionen (geotermi, solvarme og varmepumper) o Fjernkøling Naturgasforsyningen o Konvertering af naturgas, oliefyr og elvarme til vedvarende energiformer (f.eks. varmepumper i kombination med solvarme) o Undersøge biogaspotentialet med henblik på at erstatte naturgas o Undersøge mulighederne for at udnytte af vindkraft til opvarmning (varmepumper) o Undersøge mulighederne for at udnytte biomasse til opvarmning Side 6 af 62

7 Øvrige indsatsområder o Undersøge mulighederne for at begrænse emissionen af skadelige stoffer fra brændeovne o Forbedrede administrative redskaber og procedurer vedr. forsyningskort og forsyningspligt. Figur 1: Forsyningssituationen i Roskilde Kommune Side 7 af 62

8 3. Mål og indsatser Kommunen har som led i indgåede aftaler vedr. Klimakommune og Borgmesterpagten forpligtet sig til som virksomhed til at reducere CO 2 -emissionen med 2% om året frem til 225 samt at reducere CO 2 -emissionen fra kommunen som geografisk område med minimum 2% inden 22. Dette giver som anført i forrige afsnit anledning til at planlægge for en fremtidig varme- og energiforsyning ud fra følgende målsætninger: Målsætninger: 1. CO2-belastningen i kommunen skal reduceres i overensstemmelse med de indgåede aftaler i Klimakommuneaftalen og Borgmesterpagten 2. Olie, gas og el til opvarmning skal begrænses mhp. udfasning af fossile brændsler til opvarmning 3. Udbygningen af fjernvarmeområderne skal fremmes, hvor det er en samfundsøkonomisk fordel 4. Anvendelsen af vedvarende energikilder som solenergi, biomasse, vindkraft og geotermi skal fremmes 3.1 Indsatsområder På baggrund af ovenstående målsætninger og de skitserede scenarier i kapitel 4, er det kommunens vurdering, at der skal arbejdes videre med følgende indsatsområder og opgaver: Fjernvarme Udvidde fjernvarmenettet ved at konvertere naturgas til fjernvarme. Ved at konvertere de naturgasområder, hvor det er samfunds- og selskabsøkonomisk mere fordelagtigt med fjernvarme, vil der være både en økonomisk og en miljømæssig gevinst for samfundet. I første omgang arbejdes der med at konvertere Risø og dele af Himmelev til fjernvarme. Senere kan det blive aktuelt med andre områder bl.a. område ved Køgevej lige syd for motorvejen. Roskilde Kommune vil i samarbejde med Roskilde Forsyning fremme konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme i de områder, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Det mest sandsynlige er, at det i første omgang drejer sig om Risø, større blokbebyggelser og ejendomme i Himmelev, rækkehusbebyggelser i Himmelev tæt på de store ejendomme, parcelhuse i Himmelev tæt på eksisterende fjernvarmenet samt erhvervsområde ved Køgevej syd for motorvejen. Roskilde Forsyning opfordres til at udarbejde relevante projektforslag. Som udgangspunkt ønsker kommunen, at konverteringerne sker ad frivillighedens vej ved, at det er økonomisk fordelagtigt for ejendommene at konvertere til fjernvarme. Roskilde Kommune vil dog tage brugen af tilslutningspligt ved konvertering fra naturgas til fjernvarme op til overvejelse som et muligt styringsmiddel for at sikre konverteringerne. Både af hensyn til miljøet og fordi en større varmetæthed vil sikre lavere varmepriser for fjernvarmekunderne. Optimere fjernvarmenettet Optimering af temperaturer ved sænkning af først returtemperatur og derefter fremløbstemperatur. Returtemperaturen sænkes gennem optimering af forbrugerinstallationerne. Incitamentet for forbrugerne til at optimere deres varmeinstallationer sker gennem fjernvarmeselskabernes incitamentstariffer vedrørende afkøling samt gennem fjernvarmens serviceordning. Basere fjernvarmeproduktionen på mere vedvarende energi Fjernvarmsystemerne i Svogerslev og Roskilde er koblet til det storkøbenhavnske transmissionsnet. Derfor har tiltag på produktionsenhederne i andre kommuner ligeså positiv indvirkning på CO 2 - emisisonen fra varmeforbruget i Roskilde Kommune, som hvis tiltagene var foretaget i forbindelse med produktionsenheder i Roskilde Kommune. På de store kraftvarmeværker i hovedstadsområdet arbejdes Side 8 af 62

9 der i øjeblikket med at bringe mere biomasse ind i kraftvarmeproduktionen. Der arbejdes ligeledes på at finde den mest optimale placering af det næste geotermiske anlæg i hovedstadsområdet, hvor en placering i Roskilde Kommune er en blandt flere mulige placeringer. Tilsvarende undersøges mulighederne for at integrere store centrale solvarmeanlæg i fjernvarmeproduktion. Store varmepumper til fjernvarmeproduktion i perioder med meget vindmøllestrøm er en mulighed, som Roskilde Forsyning i samarbejde med VEKS vil afdække mulighederne for. Fastsætte konkurrencedygtige tariffer til lavenergihuse Fjernvarmeselskaberne bør se på muligheden for at tilbyde lavenergihuse specielle priser på investeringsbidrag og fast afgift. De specielle priser skal gøre det mere attraktivt for bygherrerne at vælge fjernvarme frem for alternativer, da fjernvarmen ved marginale udbygninger er samfundsøkonomisk og miljømæssigt mere fordelagtige end alternativerne. De specielle priser skal fastsættes, så lavenergihusene stadigvæk har et incitament at bidrage til fællesskabet. Anvende fjernvarmenettet til fjernkøling Roskilde Forsyning bør afdække potentialet for at etablere fjernkøling i midtbyen i Roskilde samt ved en eventuelt fremtidig etablering af Røde Port. Samtidig bør der i samarbejde med VEKS arbejdes på en speciel sommertarif til fjernkølingskunder, da varmen om sommeren er relativ billig affaldskraftvarme. Ligeledes hvis Projekt Røde Port etableres opfordres Roskilde Forsyning til at undersøge muligheden for at etablere fjernkøling til bygningerne, og Roskilde Kommune vil gå i dialog med bygherrer om at tænke fjernkøling ind i projektet. Roskilde Kommune vil i samarbejde med VEKS undersøge, hvorvidt en mere favorabel fleksibel prissætning af rigelig fjernvarme om sommeren, hvor kølebehovet er størst, kan opnås til gavn for rentabiliteten i fjernkølingsprojekter. Supplere fjernvarmeproduktionen med varmepunper Roskilde Kommune vil i samarbejde med VEKS og Roskilde Forsyning undersøge de økonomiske muligheder for etablering af varmepumper på fjernvarmen. Som forudsætning herfor vil Roskilde Kommune undersøge den miljø- og klimamæssige effekt at installation af varmepumpe, samt den tilknyttede økonomi, såfremt varmepumpen både skal anvendes til normalt drift, når der er vindstrøm i el-nettet, anvendes som afbrydelig produktion, når der ingen vindstrøm er, og anvendes som regulerkraft i forbindelse med balancering af el-systemet i minuttet og sekundet via et samarbejde med de forsyningspligtansvarlige. Konvertere oliefyr og elvarme til fjernvarme Roskilde Kommune vil i samarbejde med Roskilde Forsyning og Svogerslev Fjernvarme arbejde for at fremme konvertering af de ejendomme, der fortsat bruger oliefyr og elvarme i eksisterende fjernvarmeområder til fjernvarme. Naturgas Etablere en frikøbsaftale fra gas til anden opvarmning Roskilde Kommune vil i samarbejde med Roskilde Forsyning, VEKS og Dansk Fjernvarme arbejde for at få fastlagt en rimelig "frikøbspris" for nuværende gasforsynede kunder, således at rentabilitet m.v. for konvertering til fjernvarme eller anden opvarmning kan beregnes og annonceres. Alternative opvarmningsformer Biomasse Roskilde Kommune ønsker udenfor fjernvarmeområderne at fremme omstilling fra naturgas, oliefyr og elvarme til vedvarende energi som solvarme og varmepumper eller biomassebaserede løsninger (træpillekedler, finsk masseovn eller gårdbiogasanlæg). Anlæggene kan etableres som individuelle løsninger på den enkelte ejendom eller etableres i fællesskab med eksempelvis naboer som mindre blokvarmeanlæg. De fælles anlæg kan ofte etableres med store anlægs- og driftsøkonomiske besparelser. Vindmøller Side 9 af 62

10 Den foreløbige vurdering af kommunens vindmølle potentiale skal vurderes nærmere, og på baggrund af denne vurdering kan der udarbejdes en plan for placering af vindmøller inden for Roskilde Kommune. Roskilde Kommune vil undersøge muligheder for og økonomi i at etablere et kommunalt ejet aktieselskab under Roskilde Forsyning med det formål at opføre vindmøller på de udpegede områder eller give private mulighed for f.eks. via borgernes dannelse af private vindmøller/-laug. Solvarme og solceller Det skal undersøges om kommunen med fornuft kan medvirke til at fremme anlæg og anvendelse af individuelle eller fælles solvarmeanlæg og solcelleanlæg. Geotermi Roskilde Kommune vil i samarbejde med Roskilde Forsyning, VEKS, Dong Energy og HGS arbejde for etableringen af et geotermisk anlæg til fjernvarmeproduktion i Roskilde Kommune, såfremt dette findes optimalt i forhold til placering andetsteds på det samlede fjernvarmesystem i VEKS. Samarbejdet vil indbefatte en afdækning af, hvornår et sådant anlæg skal etableres under hensyn til evt. kommende reduktion af varmeoverskuddet i VEKS-området, samt hvordan etableringen af et geotermisk anlæg vil give anledning til mindst mulig substitution af affaldskraftvarme i VEKS-området. Biogas På baggrund af gylleproduktionen i Roskilde Kommune er der ikke umiddelbart på nuværende tidspunkt grundlag for at etablere større biogasanlæg i Roskilde Kommune. Det er dog en situation som kan se væsentlig anderledes ud, hvis der indledes samarbejde med nabokommunerne, eller der i Roskilde Kommune findes væsentlige mængder af andet organisk materiale (affald, spildevandsslam eller lign.), der kan anvendes til produktion af biogas. For at vurdere potentialet på området er der behov for at indgå samarbejde med nabokommunerne for at afklare, om der i en bredere sammenhæng skulle opstå en gunstig mulighed for at etablere biogasanlæg. Øvrige initiativer Skrotning af oliefyr: For at fremme skrotningen af gamle oliefyr vil Roskilde Kommune på sin hjemmeside informere om skrotningsordningen af gamle oliefyr, som der i finansloven for 21 er afsat 4 mio. kr. til. Roskilde Forsyning og Svogerslev Fjernvarme opfordres til at iværksætte en kampagne med information om skrotningsordningen i 21 overfor ejendomme i deres forsyningsområde med oliefyr. Evt. kan der afholdes et fælles informationsmøde. El-biler med styret opladning: Roskilde Kommune vil endelig undersøge, hvordan samspillet mellem anvendelsen af el til varmeformål med klimamæssig fordel kan kobles til en udbredelse af el-biler med styret opladning. Indsats over for brændeovne Roskilde kommune vil vurdere mulighederne for at emissionen fra brændeovne begrænses ved at brændeovne enten skal være certificerede eller brugen begrænses fx i byområder. Administrative opgaver: a) Udvikle et digitalt, interaktivt kort over forsyningsselskabernes forsyningsområder til brug for den fysiske planlægning. b) Udarbejde en oversigt over gældende bestemmelser for varmeforsyning i kommunen med henblik på at forenkle sagsbehandlingen i sager om varmeforsyning. c) Udvikle kompetence vedrørende varmeplanlægning gennem netværk, dialogfora og samarbejdsprojekter med henblik på at styrke den generelle strategiske planlægning mellem relevante kommuner og forsyningsselskaber. Samarbejde med nabokommuner mv Side 1 af 62

11 Fjernvarmetransmissionsledning til Frederikssund. Samarbejde med Frederikssund Kommune, Egedal Kommune og VEKS for at afdække muligheden for at etablere en fjernvarmetransmissionsledning fra Roskilde (Risø) og til Frederikssund med mulighed for at forsyne Jyllinge, Gundsømagle og blokbebyggelser i Ølstykke. Fjernvarmetransmissionsledning fra Havdrup til Viby Sjælland og Gadstrup. Samarbejde med Solrød Kommune og VEKS omkring at afdække muligheden for at etablere en VEKS fjernvarmetransmissionsledning fra Havdrup til Viby Sjælland og Gadstrup, hvis der etableres en fjernvarmetransmissionsledning fra VEKS-systemet til Havdrup. Fjernvarmetransmissionsledning fra Tune til Tune Lufthavn. Samarbejde med Greve Kommune og VEKS omkring at afdække muligheden for at etablere en VEKS fjernvarmetransmissionsledning fra Tune til Tune Lufthavn, hvis der etableres en fjernvarmetransmissionsledning fra VEKS-systemet til Tune. Fjernvarmetransmissionsledning fra Roskilde til Kalundborg. Kara/Noveren har via deres ejerkommuner i Holbæk og Kalundborg startet første sonderinger op omkring tilslutning af disse to byer til en eventuel forlængelse at VEKS's transmissionsledning fra Svogerslev og vest på. Handlingsplan Indsatserne vil blive udmøntet i en administrativ handlingsplan, der skal præcisere opgaverne og de deltagende aktører såvel som tidsplanen for opgavens gennemførelse. Evaluering af strategien Roskilde Kommune vil i løbet af perioden evaluere resultaterne af de ovenstående indsatsområder. Dette vil sandsynligvis afstedkomme revisioner og nyformuleringer af både mål, indsatsområder og handlingsplan. 3.2 Perspektiver I det lidt mere langsigtede perspektiv vil miljøvenlig varmeproduktion blive endnu mere centralt sammen med fleksibilitet og forsyningssikkerhed. Der hersker usikkerhed om hvor længe Danmark er selvforsynende med naturgas. 216 er blevet nævnt. I den seneste opgørelse fra Energistyrelsen er forventningen, at vi er selvforsynende med naturgas frem til 22. Herefter er vi afhængig af import fra udlandet. Det er en af grundene til, at der i perioden kan blive igangsat konvertering fra naturgas til fjernvarme blandt parcelhuse. Dette er dog afhængigt af udviklingen i energipriser og eventuelle statslige tiltag, f.eks. i forbindelse med regeringens kommende klimastrategi for perioden Det er derfor forventningen, at der i bliver sat yderligere skub i udfasningen af naturgas, olie og elvarme i Roskilde Kommune, samtidig med at fjernvarmen bliver mere miljøvenlig end den allerede er i dag. Side 11 af 62

12 4. Varmeforsyningens udviklingsmuligheder i Roskilde Kommune Dette kapitel udgør baggrundsmaterialet og en uddybning af emnerne i kap Kapitlet behandler de muligheder for udvikling af varmeforsyningen der findes med den nuværende kendte og afprøvede teknologi. Udviklingsmulighedernes potentiale for reduktion af CO 2 -emissionen vurderes og på den baggrund er der opstillet 6 scenarier for udviklingen af varmeforsyningen. I scenarierne indgår det totale varmebehov, varmebehov fordelt på forsyningsform samt CO 2 -emission. Kapitlet indeholder til slut nogle samfundsøkonomiske nøgletal til hjælp til prioritering af den fremtidige indsats. Beskrivelsen af udviklingsmulighederne er delt op, så der er en beskrivelse for fjernvarmeområderne (inkl. udvidelse af fjernvarmeområderne) og en beskrivelse af områderne udenfor fjernvarmeområderne. 4.1 Fjernvarme Konvertering fra naturgas til fjernvarme Et centralt emne i denne varmeplan er konvertering fra naturgas til fjernvarme. Klima- og energiministeren har skrevet til samtlige kommunalbestyrelser i Danmark og bedt dem om at se på mulighederne for at konvertere naturgasområder til fjernvarme. Samtidig fik Dansk Fjernvarme i 28 udarbejdet rapporten Varmeplan Danmark, hvori det blev konkluderet, at hvis bygningstætheden er tilstrækkelig stor eller hvis bygningerne ligger tæt på eksisterende fjernvarmenet, så er der store samfundsøkonomiske fordele med at konvertere naturgasområder til fjernvarme. Derudover er udledningen af drivhusgasser ved anvendelse af naturgas på individuelle anlæg ikke omfattet af kvotedirektivet omkring CO 2 udledninger. Udledningerne tæller således med i de ikke kvoteomfattede sektorer, hvor Staten fra 213 har reduktionsforpligtelsen. CO 2 -besparelser uden for EU s kvotesystem er derfor ganske interessante ud fra et nationalt synspunkt. Klima- og energiministeren har således også fremhævet at sådanne besparelser skal prioriteres. I det følgende gennemgås en række potentielle naturgasforsynede områder. Efter beskrivelsen af områderne vises en oversigt over områderne med etageareal, varmebehov og CO 2 -emission og CO 2 -besparelse ved fjernvarmeforsyning. Side 12 af 62

13 Frikøb fra naturgasforpligtelsen Da naturgassen blev udrullet over landet fulgte der en række investeringer i infrastruktur med. Disse investeringer er stort set tilbagebetalt i hovedstadsområdet. For at kunne lave selskabsøkonomiske beregning for forsyningsselskaberne og foretage en faktisk gennemførelse af konverteringerne, er det nødvendigt at kende en frikøbspris og at lave aftaler om en fast pris til endelig slutafdrag af investeringen i gasnettet for den enkelte konvertering. Således at udtrædelse kan ske og tilslutningen til fjernvarme kan gennemføres. Der pågår aktuelt drøftelser mellem Brancheforeningen Dansk Fjernvarme og naturgasselskaberne om at finde frem til en aftale Himmelev, Risø og Veddelev Naturgasområdet i Himmelev grænser op til Roskilde Forsynings fjernvarmeområde. Forskningscenter Risø har et betydeligt varmebehov og er i dag varmeforsynet via en gasmotor, der producerer både el og varme samt naturgasdrevne kedler. Mellem Himmelev og Risø ligger Veddelev, der er et naturgasbaseret parcelhusområde. Roskilde Forsyning har udarbejdet et foreløbigt projektforslag for fjernvarmeforsyning af Himmelev, Risø og Veddelev. I projektforslaget er området inddelt i 4 prioriterede områder: Område 1 omfatter Risø og større blokbebyggelser i Himmelev samt Himmelev Gymnasium og Himmelev Hallen Område 2 omfatter boliger mest tæt-lav i Himmelev, der er beliggende tæt på område 1 Område 3 omfatter resten af Himmelev, der ikke er fjernvarmeforsynet i forvejen. Består hovedsagelig af parcelhuse Område 4 omfatter Veddelev, som er bestående af hovedsagelig parcelhuse. Side 13 af 62

14 Det foreløbige projektforslag viser, at der er stor samfunds- og selskabsøkonomisk gevinst ved fjernvarmeforsyning af område 1, mens det samfunds- og selskabsøkonomiske overskud reduceres hvis område 2, 3 og 4 også fjernvarmeforsynes. Fjernvarmeforsyning kan ske ved at etablere end ny fjernvarmeledning fra KARA/NOVOREN og op til de områder, der skal fjernvarmeforsynes Jyllinge I Jyllinge er den sydlige del af byen naturgasforsynet, mens den nordlige del - Jyllinge Nordmark er individuelt forsynet. Den sydlige del af Jyllinge består af mange parcelhuse og rækkehuse med individuel naturgas. Derudover er der et par større forbrugere som bl.a. Jyllinge Skole, Baunehøjskolen, Jyllinge Svømmehal, Baunehøjparken og Jyllingecentret (dog delvist elopvarmet). Jyllinge Nordmark består af en blanding af parcelhuse og sommerhuse. Der er foretaget en opdeling, hvor Jyllinge er delt i 3 områder: Område 1 omfatter potentielle storforbrugere i Jyllinge Centrum Område 2 omfatter øvrige ejendomme i den sydlige del af Jyllinge (dvs. den del der er naturgasforsynet) Område 3 omfatter Jyllinge Nordmark Der er foretaget en samfunds- og selskabsøkonomisk vurdering af fjernvarmeforsyning af de potentielle store forbrugere i den centrale del af Jyllinge, og denne analyse viser, at der ikke er samfunds- og selskabsøkonomisk basis for at føre en eventuel fjernvarmeledning til Risø videre op til Jyllinge. Det er derfor ikke aktuelt at fjernvarmeforsyne Jyllinge, da varmetætheden er for lav. Fjernvarmeforsyning af Jyllinge kan i fremtiden muligvis komme på tale, hvis der etableres en fjernvarmetransmissionsledning fra Risø og til Frederikssund Gundsømagle Gundsømagle er naturgasforsynet. Udover Margretheskolen og Gundsø Rådhus er der primært enfamilieshuse samt lidt erhvervsejendomme. Varmetætheden i Gundsømagle er lav, og dermed er der ikke på nuværende tidspunkt samfunds- og selskabsøkonomisk basis for at etablere fjernvarme. Fjernvarmeforsyning af Gundsømagle vil ligesom Jyllinge kun komme på tale, hvis der etableres en transmissionsledning fra Risø til Frederikssund. Der er ca. 84 opvarmede ejendomme i Gundsømagle Ågerup og Store Valby Ågerup og Store Valby er naturgasforsynet. Udover omsorgscentret og nogle erhvervsejendomme er der primært enfamilieshuse. Varmetætheden i Ågerup og Store Valby er lav, og dermed er der ikke på nuværende tidspunkt samfunds- og selskabsøkonomisk basis for at etablere fjernvarme. Fjernvarmeforsyning af Ågerup og Store Valby vil ligesom Gundsømagle og Jyllinge kun komme på tale, hvis der etableres en transmissionsledning fra Risø til Frederikssund. Der er ca. 6 opvarmede ejendomme i Ågerup og Store Valby. Side 14 af 62

15 Sydlig del af Roskilde På Maglelunden i den sydlige del af Roskilde er der 4 parcelhuse, der i dag er naturgasforsynet. Disse 4 ligger meget tæt på Roskilde Forsynings fjernvarmeledninger, og ejendommene vil kunne forsynes ved at forlænge eksisterende ledning i Maglelunden. Syd for Maglelunden og syd for Holbækmotorvejen er der et naturgasforsynet område, som ligger op af Roskilde Forsynings fjernvarmeområde dog adskilt af Holbækmtorvejen. Området syd for Holbækmotorvejen består af blandet bolig og erhvervsområde. Det drejer sig om første del af Køgevej syd for motorvejen samt Søndermarksvej, del af Darupvej, Kamtrupsti og Rønøs Allé. Denne del vil kunne forsynes ved at forlænge Roskilde Forsynings fjernvarmeledning ledningen i Køgevej nord for motorvejen. Muligvis er det nødvendig med opdimensionering af en del af ledningen i Køgevej oppe fra Sdr. Ringvej. Der er ikke foretaget deciderede samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger, men på baggrund af konklusionerne fra Varmeplan Danmark er det sandsynligt, at der er en samfunds- og selskabsøkonomisk gevinst ved fjernvarmeforsyning af dette område. Der er knap 5 opvarmede ejendomme i naturgasområdet i den sydlige del af Roskilde Vor Frue 1,5 km længere mod syd ad Køgevej ligger Vor Frue, som er naturgasforsynet. Vor Frue består hovedsagelig af enfamilieshuse samt lidt erhvervsejendomme. Der er ca. 27 opvarmede ejendomme i Vor Frue. Vor Frue ville kunne fjernvarmeforsynes ved at etablere en forlængelse af Roskilde Forsynings fjernvarmeledning i Køgevej. Der er ikke foretaget deciderede samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger på fjernvarmeforsyning af Vor Frue. Da Vor Frue primært består af enfamilieshuse, og der er en vis afstand til det eksisterende fjernvarmenet i Roskilde, vurderes det på baggrund af konklusionerne fra Varmeplan Danmark og Varmeplan Hovedstaden, at der på nuværende tidspunkt umiddelbart ikke er en samfunds- og selskabsøkonomisk gevinst ved fjernvarmeforsyning af dette område Vindinge 2 km sydøst for Roskilde ligger Vindinge, som er naturgasforsynet. Vindinge består hovedsagelig af enfamilieshuse samt lidt erhvervsejendomme. Der er knap 7 opvarmede ejendomme i Vindinge. Vindinge ville kunne fjernvarmeforsynes ved at etablere en fjernvarmledning i Vindingevej fra Roskilde Forsynings fjernvarmeledning i Østre Ringvej og ud til Vindinge via Tingvej. Der er ikke foretaget deciderede samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger på fjernvarmeforsyning af Vindinge. Da Vindinge primært består af enfamilieshuse, og der er en vis afstand til det eksisterende fjernvarmenet i Roskilde, vurderes det på baggrund af konklusionerne fra Varmeplan Danmark og Varmeplan Hovedstaden, at der på nuværende tidspunkt umiddelbart ikke er en samfunds- og selskabsøkonomisk gevinst ved fjernvarmeforsyning af dette område Viby Sjælland og Gadstrup forsyning fra Solrød Kommune (VEKS) I den sydlige del af Roskilde Kommune ligger de to naturgasforsynede byer Viby Sjælland og Gadstrup. Begge byer består hovedsagelig af enfamilieshuse, men der er også potentielt større kunder som skoler og erhvervskunder. I Viby er der knap 16 ejendomme, mens der i Gadstrup er knap 8 ejendomme. Begge byer ligger for langt fra Roskilde til at det er aktuelt at etablere end transmissionsledning med forsyning fra Roskilde Forsyning. Der er imidlertid mulighed for at fjernvarmen kan komme fra Solrød Kommune enten via Solrød Fjernvarme eller VEKS. Solrød Fjernvarme og VEKS er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for at koble Havdrup, der i dag har fjernvarme baseret på decentral naturgaskraftvarme, på VEKS transmissionsnet. Side 15 af 62

16 Solrød Fjernvarme og VEKS undersøger samtidig muligheden for at fortsætte transmissionsledningen forbi Havdrup i videre ind i Roskilde Kommune for at kunne forsyne Gadstrup og Viby Sjælland. Gadstrup ligger ca. 5 km nordvest for Havdrup, mens Viby Sjælland ligger yderligere ca. 5 km sydvest for Gadstrup og ca. 9 km vest for Havdrup. Et par kilometer nordøst for Gadstrup ligger Tune Lufthavn, som er en naturgasfyret blokvarmecentral. Transmissionsledningen fra Solrød Fjernvarme/VEKS kunne også føres til Tune Lufthavn. I Tune Lufthavn er der ca. 4 opvarmede bygninger. Alternativt kunne Tune Lufthavn fjernvarmeforsynes via Greve Kommune, hvis der i fremtiden etableres en VEKS transmissionsledning til Tune Potentialer for konvertering af naturgasfyrede områder Tabel 4-1 og Tabel 4-2 viser en oversigt over etageareal, varmebehov og CO 2 -emission for område 1til 4 i Himmelev, Risø og Veddelev. Samtidig er besparelsen i CO 2 -emissionen ved fjernvarmeforsyning af områderne angivet. Varmebehov, CO 2 -emission og CO 2 -besparelse er vist både totalt for alle ejendomme i områderne og for de ejendomme, der i dag har naturgas eller oliefyr. Dette er gjort, da der er størst sandsynlighed for at konvertere naturgas- og oliefyrede ejendomme til fjernvarme. Ejendomme med elvarme kræver en noget større investering, da disse ejendomme ikke har et vandbåret varmesystem det samme gælder for nogle varmepumpeanlæg. Derfor er det mindre sandsynligt at disse ejendomme vil konvertere. Det fremgår, at hvis de naturgas- og oliefyrede ejendomme i de undersøgte områder fjernvarmeforsynes vil CO 2 -emissionen for varmeforsyningen af disse ejendomme reduceres med ca. 55%. Antal ejendomme Etageareal Varmebehov total Varmebehov naturgas/olie m² MWh MWh Himmelev, Risø, Veddelev Område Område Område Område Total Himmelev m.m Jyllinge Jyllinge centrum Jyllinge Syd Jyllinge Nordmark Total Jyllinge Gundsømagle Ågerup og Store Valby Sydlig del af Roskilde Vor Frue Vindinge Viby, Gadstrup, Tune Lufthavn Viby Sjælland Gadstrup Tune Lufthavn Total Viby m.m Total Tabel 4-1: Etageareal og varmebehov for potentielle naturgasfyrede områder. Varmebehovet er angivet både totalt med alle ejendomme og så for de ejendomme, der er naturgas- eller olieopvarmede. Side 16 af 62

17 CO 2 - emission Total Tons/år Nuværende CO 2 - emission Naturgas/olie Tons/år Ved fjernvarmeforsyning CO 2 - besparelse Total Tons/år CO 2 - besparelse Naturgas/olie Tons/år Himmelev, Risø, Veddelev Område Område Område Område Total Himmelev m.m Jyllinge Jyllinge centrum Jyllinge Syd Jyllinge Nordmark Total Jyllinge Gundsømagle Ågerup og Store Valby Sydlig del af Roskilde Vor Frue Vindinge Viby, Gadstrup, Tune Lufthavn Viby Sjælland Gadstrup Tune Lufthavn Total Viby m.m Total Tabel 4-2: Nuværende CO2-emission og CO2-besparelse ved fjernvarmeforsyning af de potentielle naturgasfyrede områder. Tallene er angivet både total med alle ejendomme samt med de ejendomme der er naturgas- eller olieopvarmede Restpotentiale i fjernvarmeområder Som det senere beskrives i afsnit blev der i 1993 gennemført et projekt med tilslutningspligt til fjernvarmenettene i Svogerslev og Roskilde. Dette projekt gør, at der i dag er en meget høj tilslutningsgrad til fjernvarmenettene. Ifølge BBR-registret er der imidlertid stadig knap 5 ejendomme i Svogerslev og 18 ejendomme i Roskilde, der er oliefyrede og dermed ikke tilsluttet fjernvarmenettet. Svogerslev Fjernvarme og Roskilde Forsyning bør arbejde hen imod at få disse ejendomme tilsluttet fjernvarmenettene, hvis oplysningerne i BBR er korrekte. Svogerslev Fjernvarme har i 29 fået godkendt et projektforslag for tilslutning af ejendommene Svogerslev Hovedgade 2-34 til fjernvarmenettet. I blandt disse ejendomme er der 11, der er oliefyret. Tabel 4-3 viser det opgjorte potentiale ved at konvertere de oliefyrede ejendomme i fjernvarmeområderne til fjernvarme. Varmebehov MWh CO 2 -emission Tons/år CO 2 -besparelse Tons/år Roskilde Forsyning Svogerslev Fjernvarme Total Tabel 4-3: Restpotentiale af oliefyrede ejendomme i fjernvarmeområder. Side 17 af 62

18 4.2 Udvikling af fjernvarmeforsyningen Sænket returtemperatur på fjernvarmen Alle fremtidens energieffektive energikilder til opvarmning bliver mere energieffektive, når returtemperaturen sænkes, og derudover reduceres udgifter til ledningsnet og varmetab. Kraftvarmeværkerne i hovedstadsområdet vil også blive mere energieffektive ved lavere fjernvarmereturtemperaturer. Tabel 4-4 viser hvor meget varmetabet vil reduceres, for hver 1 ºC returtemperaturen sænkes i Roskilde Forsynings og Svogerslev Fjernvarmes fjernvarmenet. Samtidig er reduktionen af CO 2 -emissionen som følge af det mindre varmetab angivet. Fjernvarmenet Reduktion af varmetab MWh/år/ºC Reduktion af CO 2 -emission Tons/år/ºC Roskilde Forsyning Svogerslev Fjernvarme 85 1 Tabel 4-4: Reduktion i varmetab og CO 2 -emission for hver grad returtemperaturen sænkes i fjernvarmenettet. Figur 4-1 illustrerer reduktionen i varmetab og CO 2 -emission som funktion af hvor mange grader returtemperaturen sænkes. Fjernvarmenettet i Roskilde er væsentlig større end fjernvarmenettet i Svogerslev, derfor giver reduktion af returtemperaturen en væsentlig større besparelse end i Svogerslev. Samtidig er returtemperaturen i Svogerslev på 38 ºC allerede relativ lav. I Roskilde ligger returtemperaturen på ca. 49º C. Returtemperaturen i Svogerslev er den laveste i hele Storkøbenhavn. Der er derfor mest perspektiv i at sænke returtemperaturen i Roskilde Forsynings fjernvarmenet Reduktion af Varmetab [MWh/år] Roskilde - varmetab Svogerslev - varmetab Roskilde - CO2 Svogerslev - CO Reduktion af CO2-emission [tons/år] Sænkning af returtemperatur [ºC] Figur 4-1: Reduktion af varmetab og CO 2 -emissoin som funktion af sænkning af returtemperaturen. Roskilde Forsyning indførte i 23 en afkølingstarif for at øge fjernvarmekundernes incitament til at forbedre afkølingen og derved sænke returtemperaturen. Afkølingstariffen har imidlertid givet nogle problemer, da der er stor forskel på den fremløbstemperatur, som fjernvarmeforbrugerne modtager, og dermed har fjernvarmekunderne ikke lige mulighed for at opnå den krævede afkøling. Specielt har villakunder beliggende yderst i fjernvarmenettet haft svært ved at opnå afkølingskravet. Side 18 af 62

19 Derfor har Roskilde Forsyning pr. 1. januar 21 ændret incitamentstariffen, således at kravet til den maksimale returtemperatur fra den enkelte fjernvarmekunde afhænger af den fremløbstemperatur, som den enkelte fjernvarmekunde modtager. Det vil som udgangspunkt gøre incitamentstariffen mere fair. Der i dag en lang række kunder, som modtager en høj fremløbstemperatur, og som ikke afkøler fjernvarmevandet ret meget, og derved leverer en høj returtemperatur. Med den nye incitamentstarif vil incitamentet for disse fjernvarmekunder til at sænke deres returtemperatur øges væsentligt. Samtidig tilbyder Roskilde Forsyning i forbindelse med ændringen af incitamentstariffen servicepakker til fjernvarmekunderne. Servicepakkerne indeholder blandt andet indeholde af varmeanlæg af VVS-installatører. Med indførslen af den nye incitamentstarif og tilbud om servicepakker har Roskilde Forsyning sat et fokus på at få sænket returtemperaturen Reduktion af fremløbstemperaturen Roskilde Forsyning har i en årrække arbejdet målrettet med at sænke fremløbstemperaturen på fjernvarmen, hvilket har medført store besparelser på varmetabet. Sænkning af fremløbstemperaturen medfører udover et reduceret varmetab imidlertid også at der er mindre kapacitet i rørene, hvorved det er nødvendigt med større fjernvarmerør, som er dyrere og som har et større varmetab. Derfor er det en forudsætning, at returtemperaturen sænkes, før der foretages yderligere optimeringer af niveauet for fremløbstemperaturen. I fremtiden forventes det, at de eksisterende fjernvarmeforsynede boliger vil blive efterisoleret. Dette vil medvirke til at øge kapaciteten i de eksisterende ledninger og kan medføre fornyede muligheder for at reducere fremløbstemperaturen yderligere. Ved fjernvarmeforsyning af nye lavenergiboligområder er der muligheder for at forsyne dem med lavtemperatur fjernvarme. Ved fjernvarmeforsyning af nye lavenergibygninger inde i det eksisterende fjernvarmenet kan der arbejdes med at forsyne disse via fjernvarmens returledning Fjernvarmetariffer ved lavenergibyggeri Kommunen har pligt til at give dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme til bygninger, der opføres som lavenergibygninger. Dette gælder for bygninger med en varmekapacitet under 25 kw. Bygninger med en varmekapacitet over 25 kw er omfattet af projektbekendtgørelsen, og varmeforsyningen skal godkendes ud fra samfundsøkonomiske kriterier. Det betyder, at en ejendom beliggende i fjernvarmeområde og med en varmekapacitet over 25 kw ikke kan få godkendt et andet produktionsanlæg, hvis det er mindre samfundsøkonomisk fordelagtigt end fjernvarme. I mange tilfælde er det også samfundsøkonomisk mest fordelagtigt, hvis lavenergibygningerne med varmekapacitet under 25 kw tilsluttes fjernvarme. Derfor er det væsentligt at fjernvarmeselskaberne udvider deres tariffer med en tarif for lavenergibyggeri, så det bliver mere attraktivt for bygherren at vælge fjernvarme, der er mere miljøvenligt end alternativerne. Lavenergibyggeri bruger både mindre energi pr. m2 og har et lavere effektbehov pr. m2, og derfor er det rimeligt, hvis fjernvarmeselskaberne giver en rabat til lavenergibyggeri på investeringsbidrag og fast afgift. Rabatten kan udformes på flere måder, men et simpelt forslag kunne være, at der i forhold til det normale takstblad gives en rabat på 25% til lavenergiklasse 2 bygninger og 5% til lavenergiklasse 1 bygninger. Energitilsynet har i en afgørelse fra 27 fastslået, at fjernvarmeselskaberne ikke umiddelbart kan lave en differentiering i den variable varmepris til lavenergibyggeri. Hvis det bliver aktuelt at forsyne et helt område med "lavenergifjernvarme" med f.eks. meget lavere fremløbstemperatur og supplerende energi til fremstilling af varmt brugsvand i de enkelte bygninger, er der tale om et andet produkt. Dette produkt kan godt sælges til en lavere variabel varmepris. Side 19 af 62

20 Tilsvarende, hvis det bliver aktuelt at forsyne nogle lavenergibygninger fra returledningen, er der tale om et andet produkt, der kan sælges til en lavere variabel varmepris. Roskilde Forsyning og Svogerslev Fjernvarme opfordres til at overveje mulighederne for lavere tariffer til lavenergibyggeri, således at fjernvarmen bliver økonomisk mere attraktiv fra bygherren. Det skal dog sikres, at sådanne initiativer ikke skaber uhensigtsmæssige selskabs- og samfundsøkonomiske effekter. 4.3 Vedvarende energi i fjernvarmeproduktionen Varmelevering fra VEKS Både Roskilde Forsyning og Svogerslev Fjernvarme får varmen leveret fra VEKS. Roskilde Kommune og fjernvarmeselskaberne i Roskilde og Svogerslev har dermed ikke direkte indflydelse på hvorledes fjernvarmen produceres. Som det fremgår af Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. er fjernvarmen herfra som udgangspunkt miljøvenlig. VEKS har sammen med CTR og Københavns Energi i sensommeren 29 offentliggjort Varmeplan Hovedstaden med en analyse af den fremtidige fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet. I Varmeplan Hovedstaden er der udarbejdet en række scenarier for bl.a. hvorledes fjernvarmeproduktionen vil udvikle sig frem mod 225. I grundscenariet i Varmeplan Hovedstaden er forventningen at der allerede i 21 vil ske et betydeligt skift fra fossile brændsler til biomasse som følge af ombygningen af Amagerværkets blok 1, så den også kan fyre med biomasse. Herefter er forventningen at alle blokke på Amagerværket og Avedøreværket frem mod 215 ombygges til at kunne anvende 1% biomasse. Forventningen er, at det er pris- og afgiftsforhold, der gør det økonomisk fordelagtigt at ombygge Avedøreværket og Amagerværket til at kunne anvende biomasse primært i form af træpiller. Den forventede øgede mængde biomasse i fjernvarmeproduktionen på Amagerværket og Avedøreværket gør, at det forventes at CO 2 -emissionen ved fjernvarmeforsyning falder mærkbart i de kommende år. Således at den miljøvenlige fjernvarme bliver endnu mere miljøvenlig. Det gør, at fordelene ved konvertering til fjernvarme giver endnu større reduktioner i CO 2 -emissionen end angivet i de foregående afsnit. Figur 4-2 viser den forventede CO 2 -emission an fjernvarmeforbruger i Roskilde/Svogerslev baseret på forventningen i grundscenariet i Varmeplan Hovedstaden og medtaget varmetab fra transmissionsnet og distributionsnet i Roskilde og Svogerslev. CO2-emission an fjernvarmeforbruger [kg/mwh] Figur 4-2: Forventet CO 2 -emission an fjernvarmeforbruger i Roskilde/Svogerslev baseret på grundscenarie i Varmeplan Hovedstaden. Side 2 af 62

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Strategi for varme- og energiplanlægning i Roskilde Kommune

Strategi for varme- og energiplanlægning i Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiplanlægning i Roskilde Kommune Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan-

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009 Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte.

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. Fra naturgas til...? Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. 1 Hvorfor? Kraftvarme mere energieffektivt end naturgas Selvforsyning med naturgas

Læs mere

VARMEPLAN. Hovedstaden. Østrigsk klimaindsats med fjernvarmen i front

VARMEPLAN. Hovedstaden. Østrigsk klimaindsats med fjernvarmen i front Nyhedsbrev nr. 3 - december 2008 Østrigsk klimaindsats med fjernvarmen i front Det danske hovedstadsområde er ikke det eneste sted, hvor fjernvarmeforsyningen spiller en væsentlig rolle for klimaindsatsen.

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Baggrund, Formål og Organisation

Baggrund, Formål og Organisation Baggrund, Formål og Organisation Om projektet Varmeplan Dansk Design Center 9 juni 2008 Inga Thorup Madsen Disposition Lidt fjernvarmehistorie Status for fjernvarmesystemet i Hovedstadsområdet Om projektet

Læs mere

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Strategi og politik for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...2 Indledning...3 Kommunens varmeplanlægning...3 Lovgrundlaget for varmeplanlægning...5 Planloven...6

Læs mere

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Marie Holst, konsulent Mhol@di.dk, +45 3377 3543 MARTS 2018 Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Danske virksomheder lukker store mængder varme ud af vinduet, fordi det danske afgiftssystem

Læs mere

Fjernvarme/alternativ varmeforsyning -fra plan til virkelighed. Oplæg ved kontorchef Charlotte Moosdorf, Industrimiljø

Fjernvarme/alternativ varmeforsyning -fra plan til virkelighed. Oplæg ved kontorchef Charlotte Moosdorf, Industrimiljø Odense Kommune: Fjernvarme/alternativ varmeforsyning -fra plan til virkelighed Oplæg ved kontorchef Charlotte Moosdorf, Industrimiljø 14. April 2010 Hillerød Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi

Læs mere

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF 1 AGENDA OVERSKUDSVARME? INTEGRATION MED DET DANSKE ENERGISYSTEM KØLEPLAN DANMARK FJERNKØLINGENS

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommune Hanne Christensen, Center for Miljø hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommunes Københavns Klimaplan Energiforsyning i København Nordhavn en ny bæredygtig bydel Amager Fælled Bykvarter et udredningsprojekt

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 07-12-2010 Dato: 24-11-2010 Sag nr.: KB 263 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLAN

STRATEGISK ENERGIPLAN UDkast til Høring 20.08.2015 STRATEGISK ENERGIPLAN Maj 2015 Forord Indhold Du sidder her med forslag til Roskilde Kommunes strategiske energiplan. Planen viser vejen til, hvordan Roskilde kan bidrage

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg Fjernvarme fra geotermianlæg Geotermianlæg producerer varme fra jordens indre ved at pumpe varmt vand op fra undergrunden og overføre varmen til fjernvarmenet med varmevekslere og varmepumper. Vind og

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune. Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune

Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune. Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune Organisering Milepæle i HTKs varmeforsyning Politisk forankring Koordinere

Læs mere

Nemt, fleksibelt og sikkert Hvis I vælger tidssvarende, grøn og fleksibel fjernvarme spares bekymringer om fremtidens opvarmning

Nemt, fleksibelt og sikkert Hvis I vælger tidssvarende, grøn og fleksibel fjernvarme spares bekymringer om fremtidens opvarmning Nemt, fleksibelt og sikkert Hvis I vælger tidssvarende, grøn og fleksibel fjernvarme spares bekymringer om fremtidens opvarmning Fjernvarme - fremtidssikret varme til jeres ejendom Gennem årene har vi

Læs mere

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg 1 Disposition for oplæg 1. Indledende om strategisk energiplanlægning & målsætninger

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011 Bidrag til idékonkurrence Sommer 2011 Udarbejdet af: 08500 Mette Thordahl Nørgaard mettethordahl@gmail.com petersen_mads@hotmail.com Resumé Dette bidrag til idékonkurrencen har udgangspunkt i et afgangsprojekt.

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER Christian Niederbockstruck Horsens Varmeværk a.m.b.a Energikonference 2012 Region Midtjylland 02.02.2012 Baggrund for fjernvarmesamarbejde

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning

Bæredygtig energiforsyning Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning i og udfordringer d i lovgivningen v/anders Johan Møller-Lund, energiplanlægger, Odense Kommune (v/mette Rude, funktionsleder,,

Læs mere

2. årlige geotermikonference

2. årlige geotermikonference 2. årlige geotermikonference Christiansborg, København 19. februar 2018 Perspektiver for geotermi i hovedstadsområdet - hvilke barrierer er der? Lars Gullev Formand for HGS CEO, VEKS Agenda Hovedstadens

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Dansk Fjernvarme, 9. og 10. december 2014 Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Flemming Hammer, Energiplanlægning og fjernvarme 1 Aktuel viden, udfordringer og perspektiver "Etablering

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Notat om vedvarende energianlæg i Roskilde kommune

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Notat om vedvarende energianlæg i Roskilde kommune Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 84089 Brevid. 1262186 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Notat om vedvarende energianlæg i Roskilde

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe

Ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe Ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe 1 Indledning Dette er en ansøgning om dispensation til HOFOR Fjernkøling A/S om opsætning af en kølepumpe. Der er tale om

Læs mere

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 Bilag 6 Fjernkøling i Nordhavnen Maj 2014 Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 I henhold til lov om kommunal fjernkøling skal Kommunalbestyrelsen

Læs mere

gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Varmeplan Hovedstaden 3. Regionalt fjernvarmeforum

Varmeplan Hovedstaden 3. Regionalt fjernvarmeforum Varmeplan 3 Regionalt fjernvarmeforum 15. Marts 2013 El og varme er forbundne kar Udvikling i elmarkedet: Tørår/vådår, brændsler, CO2, Investeringer Vindkraft etc. 15 Fjernvarmesystemet 16 Udgangspunkt

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Fremtidens fjernvarme

Fremtidens fjernvarme Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 89 Offentligt Fremtidens fjernvarme Et koncept for et skalérbart fjernvarmenet, der ved hjælp af lodrette jordvarmeboringer og varmepumper,

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Perspektivscenarier i VPH3

Perspektivscenarier i VPH3 Perspektivscenarier i VPH3 Jesper Werling, Ea Energianalyse VPH3 kommuneforum, 2. oktober 2013 VPH3 perspektivscenarier Formålet er at belyse forskellige fjernvarmestrategiers robusthed overfor udviklingsspor

Læs mere

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang Omstillingen af energien i kommunerne Afdelingsleder John Tang Det er varme der efterspørges Fjernvarme kan anvende alle former for varme og brændsler samt levere fleksibilitet Elektricitet (Kraftvarme,

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Giv din mening til kende på Tønder Fjernvarmes generalforsamling den 7. september

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017 IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 6. april 2017 SIKKER FORSYNING OGSÅ I 2025 Forsyningen af det moderne samfund med el, gas,

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Mål og midler Slide 2 Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser

Læs mere

ManagEnergy 18-03-2014

ManagEnergy 18-03-2014 ManagEnergy 18-03-2014 1 Nationale målsætninger 2020: Halvdelen af vores elforbrug dækkes af vind 2030: Kul udfases fra de centrale kraftværker 2035: El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi

Læs mere

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme Theodor Møller Moos Seniorprojekt- og markedsleder, fjernvarme 1 Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Energiforsyning i Odense Kommune

Energiforsyning i Odense Kommune Energiforsyning i Odense Kommune Fremtidig forsyningsstruktur Nedenstående tabel angiver Odense Kommunes fremtidige princip for forsyning af bygninger (vedtaget i Klimaplan 2010-2012) Områdetype Byggeri

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere