Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering."

Transkript

1 Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen d. 19. juni 2013 præsenteres i det følgende notat resultatet af undersøgelserne i forbindelse med rækkehusenes eksisterende tagbelægning. Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Generelt Bygningerne er opført sidst i tresserne. Facader fremstår i gule facadesten, og tagene er udført med belægning af B6 bølgeeternitplader. Bebyggelsen er beliggende Boserupvej og , 3050 Humlebæk og består af 60 familieboliger i et-plans rækkehuse. Boligerne er fordelt med 12 stk. 2-rums boliger og 48 stk. 4-rums boliger. Tilstand af eksisterende tagbelægning Vurdering af eksisterende tagkonstruktioner er udført på baggrund af besigtigelse, informationer fra bygherre/ejendomspersonale samt viden og erfaringer om eternittage udført i tresserne. Tagpladerne er de oprindelige fra bebyggelsens opførelse, tagplader er derfor nu omkring 45 år gamle. Den forventede levetid på asbestholdige bølgeeternitplader er ca år. Gaihede a/s Trekronergade 126 H, Valby tlf: cvr: Ud fra besigtigelsen kan der konstateres væsentlige problemer med tagbelægningen. Der er stort omfang af mosbegroning og et begrænset omfang af afskalninger på tagplader samt smuldring af pladernes kanter, hvilket indikerer en begyndende delaminering af plader. Rygningerne på tagene er generelt utætte og i meget dårlig stand. Der ses enkelte revnede beskadigede plader. Flere steder kan det inde fra konstateres, at tagkittet er udtørret eller helt mangler. Regn og fygesne kan komme ind gennem åbninger ved de rette betingelser. Der ses opfugtning på bagsiden af tagpladerne på flere tage. Der er dog flere tage, hvor dette problem ikke er opstået endnu. Efterhånden som taget nedbrydes yderligere i de følgende år, vurderes denne type skade at blive meget mere udbredt og generel. 1

2 Omkring taggennemførelse og ovenlysvinduer ses der store utætheder. Generelt er tagvinduer udført uhensigtsmæssigt eller er endda direkte fejlkonstruerede. Der er ikke gjort noget for at forhindre fygesne eller slagregn i at komme ind. Karsten samt beboere fortæller, at der fra tid til anden har været vandindtrængning ved ovenlys, hvilket ses flere steder. Dette er udbedret ved at afrense løs mos samt evt. rette inddækningsdugen omkring ovenlyset. Tagene har kraftig mosbegroning. Det skal frarådes at afrense disse med hørtrykspuling eller lignende. Der er i årenes løb skiftet enkelte tagplader på rækkehusene. Ejendomspersonalet oplyser, at der pt. skiftes i omegnen af plader årligt. Det er Gaihedes vurdering at behovet for udskiftning af tagplader vil stige i de følgende år. Oprindeligt er tagende isoleret med ca. 100 mm glasuld. Der er udlagt dampspærrer i alukraft. Zinktagrender er meget nedslidte, ejendomspersonalet oplyser, at der ikke længere kan loddes på render og nedløb. Ejendomspersonalet fortæller ligeledes, at den massive mosbegroning er medvirkende til tilstoppede render og nedløb. Flere steder mangler de træklodser som lukker taget ved tagfod. Taget er her helt åbent for slagregn og fygesne. Udhængs- og sternbrædder er flere steder nedbrudte og medtagne af råd. Anbefaling Ud fra en samlet betragtning, herunder ovennævnte tilstandsvurdering samt øvrige tekniske og økonomiske overvejelser, har Gaihede a/s følgende anbefaling. Det anbefales at udskifte alle tagplader, tagrender, nedløb, inddækninger og tagudhæng og sternbrædder. Udbedring af taget kan godt udskydes i en kortere periode, men i så fald må man påregne stadig stigende udgifter til reparationer. Renoveringsopgaverne kan derfor ikke udskydes, uden samtidig enten at regulere omkostninger til forebyggende arbejder eller acceptere, at bygningsdele tager skade. Der kan forventes et stigende omfang af vandskader. Enten ved indsivning der giver risiko for råd og svamp eller akutte vandskader, der giver vandindtrængning i boliger. Der er stor risiko for, at en afrensning vil kunne medføre nye og omfattende utætheder på tagene, da der vil kunne opstå åbninger i taget når begroninger, der sidder i pladesamlingerne fjernes. En eventuel maling af tagplader vil ikke forlænge levetiden på taget, ligesom Cembrit A/S som producerer eternittagpladerne anbefaler, at man kun maler/ overfladebehandler tagplader, som er leveret malede fra fabrik. Hejrevangens 2

3 tagplader har ikke været malede. Gaihede fraråder derfor afrensning og maling/ overfladebehandling af tagplader Gaihede anbefaler, at tagdækningen udskiftes med nye eternittagplader eller med tagpap med listedækning. En løsning med tagpap og listedækning vil, udover at give et mere holdbart tag, bidrage til at rækkehusene ændrer deres arkitektoniske udtryk. En ændring af tagdækningen vil derfor kræve kommunens tilladelse. Gaihede har lavet en indledende dialog med kommunen herom, og de er ikke afvisende overfor, at der kan give tilladelse såfremt, at ændring af tagbelægning omfatter hele bebyggelsen. Der er mulighed for at reducere husenes energiforbrug i forbindelse med renoveringen ved at efterisolere lofter med ekstra 200 mm isolering samt eventuelt at montere et fælles solcelleanlæg. Gaihede anbefaler, at tagender undersøges af en bygningsbiolog inden evt. udbud for at sikre, at der ikke er skimmelvækst i tagkonstruktionen. En eventuel skimmelvækst bør afrenses, inden man etablerer det nye tag. Årsagen til at Gaihede anbefaler denne undersøgelse er dampspærrens alder, sammenholdt med de erfaringer man har omkring dampspærrer udført i tresserne i alukraft. Undersøgelsen bør fortages, inden man laver et eventuelt udbud. De estimerede ,- kr. for en sådan undersøgelse, kan hurtigt vise sig at være tjent ind, da der er konkurrence på prisen for eventuel afrensning, og at man har et veldefineret udbud uden usikkerhed. Det kan alt efter resultatet af en eventuel skimmelundersøgelse være nødvendigt at etablere helt ny isolering. Det kan ikke anbefales at undlade at fjerne den eksisterende tagbeklædning, da konstruktionen ikke overholder gældende krav med hensyn til lægtestørrelse med mere. Den eksisterende tagbeklædning er asbestholdig. Asbest er kræftfremkaldende, og der er ingen nedre grænse for hvor lidt der skal til. Gaihede anbefaler derfor, at belægningen fjernes helt. 3

4 Bestyrelsen har spurgt til muligheden for enten at etablere solvarme eller solceller på ejendommenes tag. Mulighed for solvarme: Et solvarmeanlæg for hver bolig vil ikke være rentabel, da fjernvarmen er billig. Mulighed for solcelleanlæg: Taget kan sagtens bære den ekstra vægt fra solceller. Der er derfor gode muligheder for at etablere et stort solcelleanlæg, dog er orienteringen af taget ikke helt optimal uden dog at være helt skidt. For at et solcelleanlæg skal være rentabelt gælder det om, at man har så stort strømforbrug som muligt i dagtimerne, hvor strømmen produceres. Årsagen er, at den pris man kan få ved salg af overskudsproduktion af strøm, ikke er så høj som det man betaler ved køb af strøm. Det kan derfor bedst betale sig, hvis man selv kan forbruge den strøm man producerer. For at imødese dette anbefales det, at elektriciteten omlægges. Der skal etableres en fælles hovedmåler for hele afdelingen, for den solcelleproducerede strøm afregnes via huslejen. I boliger skal der derfor etableres bimålere, hvorefter forbruget i den enkelte bolig afregnes (strømforbrug skal herefter betales over huslejen). Derved opnår man, at alle boligers strømforbrug i dagtimer kan bidrage til at aftage den strøm, der produceres af solceller. Som sidegevinst hertil giver det mulighed for at indkøbe strøm fælles, og derfor opnå bedre aftale (billiger kwh pris typisk 10%). Der er rent teknisk mulighed for at etablere et forholdsvis stort solcelleanlæg. Det anbefales, at lade dette køre som et selvstændigt projekt uden for tagentreprisen, da man på den måde har stører sikkerhed for, hvem der leverer solcelleanlægget, og at kravene til anlægget bliver overholdt, end hvis det kører over en tilfældig tagentreprenør. Nogle udbydere giver mulighed for at give en garanteret produktion i tredive år, så man sikrer, at man som minimum får den budgetterede el-produktion i indtægt, da udbyderen kompenserer for det, som anlægget evt. ikke kan producere i forhold til budget. Inden man beslutter at arbejde videre med denne løsning, forslår Gaihede, at der laves et budget over solcelleanlægget. Her vil medtages anlægsudgifter, indtægter på el-produktion, besparelse på indkøb af elektricitet ved storkøb og beregning af en forventet tilbagebetalingstid ud fra den aktuelle placering med mere. Samtidig bør der søges en forhåndsgodkendelse hos kommunen, til solcelleprojektet. 4

5 Budget for de anbefalede tiltag De nedenfor anførte budgettal er beregnet på grundlag af V & S Byggedatas priser samt erfaringstal fra lignende arbejder. Alle priser er beregnet som forventede 2013 priser. Alle budgetter er angivet med forbehold for efterfølgende indhentelse af tilbud fra håndværkere. Alle delpriser er eksklusiv moms. Bemærk: Omkostninger til evt. administration, finansiering og offentlige afgifter er ikke medregnet. Forslag 1 Udskiftning af eksisterende tagplader med nye eternittagplader Eksisterende tagbeklædning, lægter, tagrender og nedløb, sternbrædder og taghætter nedtages og bortkøres. Der monteres nye lægter, eternit bølgeplader, taghætter, sternbrædder samt zinktagrender og nedløb. Stilladser med totaloverdækning er ikke indregnet i budgettet, da det ikke umiddelbart er økonomisk rentabelt ved huse i et plan, der er dog medregnet sikkerhedsmæssigt stillads. Aktivitet Forslag med bølgeeternit Udskiftning af tagbeklædning med bølgeeternit Uforudseelige omkostninger Håndværkeromkostninger i alt ekskl. moms Teknisk rådgivning og byggestyring I alt ekskl. moms % moms Forsikring (ej moms) I alt inkl. moms

6 Forslag 2 Udskiftning af eksisterende tagplader med tagpap (listedækning) Eksisterende tagbeklædning, lægter, tagrende og nedløb, sternbrædder og taghætter nedtages og bortkøres. Der monteres nyt tagunderlag (plader eller brædder), tagpap med listedækning, taghætter, sternbrædder samt zinktagrender og nedløb. Stilladser med totaloverdækning er ikke indregnet i budgettet, da det ikke umiddelbart er økonomisk rentabelt ved huse i et plan, der er dog medregnet sikkerhedsmæssigt stillads. Aktivitet Forslag med tagpap Udskiftning af tagbeklædning med tagpap med lister Uforudseelige omkostninger Håndværkeromkostninger i alt ekskl. moms Teknisk rådgivning og byggestyring I alt ekskl. moms % moms Forsikring (ej moms) I alt inkl. moms Ved et glat tagpap tag (det vil sige uden listedækninger) vil der være en besparelse på ca ,- kr. Videre forløb Vi håber dette kan give inspiration til videre overvejelse. Det er naturligvis muligt at lave alternative løsninger eller etapeopdelinger efter nærmere drøftelse. Hvis I vil i gang med at få ovennævnte gennemført, hjælper vi jer naturligvis meget gerne igennem processen. Vi ser frem til at høre jeres kommentarer. Med venlig hilsen Gaihede a/s Tomas Heiner tlf.: Bilag: - Bilag 1 Fotos 6

7 Bilag 1 Foto 1 - Kraftig mosvækst på tag Foto 2 - Kraftig mosvækst på tag, mos løfter plader fra hinanden 7

8 Foto 3 Lodning på tagrender er nedbrudte og tærede Foto 4 Der mangler rendejern og tagrende bøjer ud. Træklods falder ud, hvorfor der kan komme fygesne ind her. 8

9 Foto 5 Inddækninger er tyndslidte og utætte. Foto 6 Rygning er fugtpåvirket, og der vokser skimmel på bagsiden af pladen. 9

10 Foto 7 Spær er fugtpåvirkede og der er skimmel og begyndende svampevækst. Foto 8 Synlig fugt på bagside af tagplader indikerer, at tagplade ikke længere er tæt. 10

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i 1983. Gårdlauget er selvadministrerende og driver

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport Tag og altaner

Tilstandsrapport Tag og altaner Andelsboligforening J.M.Thorvald Thorvaldsensvej og J. M. Thieles vej Tilstandsrapport Tag og altaner 14. maj 2008 Sags nr. 08037/Kms Taastrup Hovedgade 22 Telefon 43 99 22 77 www.danakon.dk Reg.nr. 11

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mozartsvej 22 2450 København SV ens energimærke: Gyldig fra 9. december 204 Til den 9. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 8 Munkeparken, Rimmens Allé, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Inddragelse

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype B Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014 Til den

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere