Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn"

Transkript

1 Boligrådgivning - Huseftersyn

2 Forord: Nordisk Engineering ApS Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os med mange områder vedrørende bygningsforhold bl.a. projektering, statik, indeklima, tilstandsrapporter, energimærker, Bedrebolig-rådgivning, syn og skøn og energirammer m.m. Vi giver gerne et godt tilbud, men går aldrig på kompromis med kvalitet og kundebetjening. Kontakt oplysninger: Direktør: Søren Erik Krogh - tlf. nr.: Ingeniør, energikonsulent og bygningssagkyndig Tekniskpersonale: Søren Chr. Kjær - tlf. nr.: Bygningskonstruktør, energikonsulent og BedreBolig rådgiver Kontorpersonale: Lola Friis tlf. nr.: Bogholder og kontor- og forsikringsfunktionær Lise Boje - tlf. nr Kvalitetsstyringsansvarlig og advokatsekretær Version 1 april 14 2

3 Indhold: Nordisk Engineering ApS Side: Tilstandsrapporter/besigtigelsesrapporter. 4 Køberrapport.. 5 Ind- og fraflytningsrapporter. 5 Energimærker/automatmærker 6 Energirammer/varmetabsberegninger. 7 BedreBolig-rådgivning 8-9 Syn og skøn 10 Tæthedsprøver Termografi Fugtmålinger.. 13 Radon Statik 15 Energitilskud Vedligeholdelsesplan 19 Projektering.. 20 Teknisk hjælp i forbindelse med forsikringssag 21 Tilsyn med nybyggeri og ombygninger. 22 LC-varmfundamenter.. 23 Samarbejdspartnere

4 Tilstandsrapporter Nordisk Engineering ApS En tilstandsrapport har til formål at beskrive, i hvilket omfang bygningens fysiske tilstand er ringere end tilstanden i tilsvarende, intakte bygninger af samme alder. Tilstandsrapporten afdækker synlige skader, der nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt. Endvidere afdækkes tegn på skader eller fysiske forhold som kan medføre at en skade udvikler sig. En tilstandsrapport udarbejdet af Nordisk Engineering Aps udføres professionelt og neutralt på baggrund af en visuel gennemgang af bygningens synlige og alment tilgængelige bygningsdele. Med en tilstandsrapport er det muligt for dig som sælger at frigøre dig for dit 10-årige ansvar overfor køber. For at du som sælger kan frigøre dig fra det 10-årige ansvar, skal du, inden købsaftalen skrives under af køber, gøre følgende: Fremlægge en tilstandsrapport og en el-installationsrapport for køber. Fremlægge et tilbud på en ejerskifteforsikring for køber. Give køber skriftligt tilsagn om, at du vil betale et beløb svarende til halvdelen af forsikringspræmien på den tilbudte forsikring. Informere køber om, at det almindelige ansvar for mangler bortfalder Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikringen dækker skjulte fejl og mangler. Sælger skal tilbyde køber at betale halvdelen af præmien, for at opnå ansvarsfraskrivelse. Nordisk Engineering ApS kan tilbyde at indhente et billigt tilbud. Sælgers oplysninger til tilstandsrapport Som en del af tilstandsrapporten indgår sælgers oplysninger om ejendommen. F.eks. om tidligere udførte reparationer samt information af reel viden om skader, der måtte være på salgstidspunktet. Sælger kan ikke fritages for denne oplysningspligt. 4

5 Køberrapporter Hvor skal du hen? Nordisk Engineering ApS Når du skal købe fast ejendom kan du have brug for faglig rådgivning så risikoen for fejlkøb minimeres. Få en realistisk levetidsvurdering på f.eks. tag, vinduer m.m. Du kan også få et realistisk overslag på omkostninger forbundet med eventuelle udbedringer. Disse priser kan anvendes til at forhandle om nedslag i prisen. Vurdering af fast ejendom kan foretages med stor erfaring i kulturelle og sociale værdier. Ikke alt var bedre dengang, men vi vil alle gerne medvirke til rene madvarer og ren luft. Drømmen om en ren, ubesmittet jomfruelig klode er blevet den stærkeste af vores kulturelle værdier. Din drøm kan realiseres når din hushandel bliver en succes og hvor du kan glæde dig til en god fortælling. Ind- og fraflytningsrapport Ved ind- og fraflytning kan der hurtigt opstå uenighed omkring lejemålets stand. Derfor tilbyder Nordisk Engineering ApS at udføre en uvildig indflytningsrapport, der skriftligt og med billeddokumentation kortlægger lejlighedens tilstand inden indflytningen. Indflytningsrapporten kombineret med en fraflytningsrapport vil være en stor hjælp for dig, når der over for udlejer skal forhandles om fraflytningsbeløb. 5

6 Energimærker Nordisk Engineering ApS Energimærker udføres på et sagligt grundlag, for at definere bygningers energiforbrug og for at påvise eventuelle besparelsesforslag. Energimærket er lovpligtigt og udføres i forbindelse med salg af boliger, i forbindelse med nybyggeri, udlejning samt om- og tilbygning. Fra den 1. juli 2010 blev sælger og ejendomsformidler forpligtiget til at fremvise et gyldigt energimærke før en ejendommen annonceres til salg. En energimærkning er oplysninger om ejendommens forbrug af varme samt forslag til forbedringer. Beregningsgrundlaget er uafhængigt af brugervaner. Med denne forudsætning giver energimærkningen mulighed for, at forskellige ejendomme kan sammenlignes på et objektivt grundlag. I forbindelse med nybyggeri skal der foreligge et energimærke, når boligen færdigmeldes til kommunen. Energiplanen er en vurdering af, hvilke rentable energibesparende foranstaltninger der kan anbefales, og hvor meget de skønnes at ville koste, samt hvor stor besparelsen vil være. Automatmærker Efter 1. marts 2011 blev det muligt at udarbejde energimærkninger uden bygningsgennemgang for visse bygninger. Dette indebærer, at der udarbejdes en energimærkning for en bygning ud fra BBRoplysningerne og de oplysninger der tilvejebringes af ejeren, uden at bygningen gennemgås af energikonsulenten. Energimærkning uden bygningsgennemgang kan dog kun gennemføres hvis: Bygningen er et- eller tofamiliehus Stuehus til landbrugsejendom Række-, kæde-, eller dobbelthus Bygningen maksimalt er 25 år gammel Ejer erklæring udfyldes. 6

7 Energirammeberegning Energirammeberegning udføres på nybyggeri og ombygning af eksisterende byggeri. Der udarbejdes en rapport, som skal indleveres til kommunen for at få byggetilladelse til nyopførelse. Det er meget vigtigt at der ved byggeriets afslutning udarbejdes en opdateret energirammeberegning således sikres det, at byggeriet kan færdigmeldes korrekt. For at energirammeberegningen kan udføres, er det nødvendigt at Nordisk Engineering ApS modtager: Bygningstegninger med detaljerede fakta vedrørende ventilation og varmeanlæg. Oplysninger om vinduer har energiruder. Andre isoleringsmæssige forhold, alt i forhold til relevant bygningsreglement. Varmetabsberegning Hvis der opføres en tilbygning, kan der ikke udføres en samlet energirammeberegning på hele bygningen, som opfylder kravene. Der udføres i stedet en varmetabsberegning for tilbygningen alene, og den skal kun overholde kravene i det gældende bygningsreglement. For at varmetabsberegningen kan udføres er det nødvendigt at Nordisk Engineering ApS modtager følgende oplysninger: - Se venligst ovenstående faktaboks. 7

8 BedreBolig-rådgivning Fremtidssikring af din bolig BedreBolig ordningen trådte i kraft i januar 2014 og hører under Energistyrelsen. Ordningen er udviklet for at imødekomme den øgede interesse, og det voksende marked for energirenovering af boliger. BedreBolig ordningen skal hjælpe dig som boligejer med at gennemføre energirenovering, og gøre det enklere samt mere overskueligt for os alle at opnå en bedre bolig herunder et bedre indeklima. Tag BedreBolig-planen med til dit pengeinstitut Som en del af BedreBolig-ordningen indgår der en BedreBolig-plan som udarbejdes af BedreBolig-rådgiveren, og fungerer som et redskab til brug for boligejeren eller boligkøberens dialog med banker og realkreditinstitutter. Dette skal gøre det nemmere for banker og realkreditinstitutter at tage stilling til investeringer i energitiltag i den konkrete bolig og skabe overblik over mulighederne for at mindske udgifterne til opvarmning. Målet er at give bankerne mulighed for at rådgive deres kunder om finansiering af energiforbedringsprojekter på et solidt grundlag. Med en BedreBolig-rådgiver bliver det nemmere at tænke energi, når du skal renovere dit hus. Når energiforbedring bliver en del af renoveringen, opnår du mange fordele og fremtidssikrer samtidig din bolig på flere måder. Med en BedreBolig-plan kan du f.eks. opnå: En mindre energiregning Et mindre energiforbrug giver dig både en mindre regning og gør, at du bliver mindre påvirket af stigende energipriser. En øget markedsværdi Et bedre energimærke gør boligen mere attraktiv, når den skal sælges og gør den dermed mere værd. Et sundere komfort og indeklima Når træk og kuldenedfald mindskes, får du ikke bare bedre komfort, men også et bedre indeklima. En bedre udnyttelse af boligens areal Du kan udnytte boligens areal bedre, fordi der bliver lunt og behageligt i rum, der før var kolde og hvor der var træk gener. 8

9 Få den rådgivning du har behov for Din BedreBolig-rådgiver kan følge dig hele vejen fra overblik over dine muligheder til det færdige resultat. Du vælger selv, hvor meget rådgivning du ønsker og du kan få rådgivning til præcis de dele af renoveringsprocessen, du har brug for. Som BedreBolig-rådgiver kan vi tilbyde at: Afklare dine behov og ønsker til forbedringer af din bolig. Kortlægge dit hus energimæssige tilstand Rådgive om mulige energimæssige forbedringer og hjælpe med at prioritere dem. Udarbejde en BedreBolig-plan med overblik over og budget for renoveringen. Projektere, indhente tilbud og lave aftale med valgte håndværkere. Føre tilsyn med renovering og kvalitetssikre arbejdet. Afsluttende gennemgang og overlevering. Følge op på hele projektet et år efter renoveringen. Hvis du ønsker det, kan du som afslutning på et BedreBolig-planen få dokumenteret din boligs nye energitilstand med et energimærke. 9

10 Syn og skøn Nordisk Engineering ApS Ved Syn og skøn vurderer Nordisk Engineering ApS som uvildig en sag hvor 2 eller flere parter er blevet uenige. Uenighed kan bero på mangelfuldt eller forkert udført arbejde i en byggesag eller prisen på det udførte. Alt skal bedømmes i forhold til den indgåede aftale eller mangel på samme. En skønserklæring kan blandt andet anvendes som hjælp til at indgå et forlig, således at en dyr retssag undgås. Formålet med et syn og skøn er at en sagkyndig fag person (skønsmand) foretager en teknisk og uvildig vurdering af sagen. Hvis tvisten ikke umiddelbart kan forliges, kan skønserklæringen indgå som bevis ved en retssag ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. 10

11 Tæthedsprøve/trykprøve En tæthedsprøve afklarer hvor utæt dit hus er, og hvor eventuel varmetabet forefindes. Med en tæthedsprøve er det nemt at få konstateret, om et nyt byggeri eller en renovering af en eksisterende bolig er udført korrekt så utætheder og unødvendigt varmetab undgås. I forbindelse med nybyggeri kan der i byggetilladelsen være stillet krav om, at der skal foretages trykprøvning af den færdige bygning til dokumentation af, at kravet om lufttæthed er opfyldt. Kommunalbestyrelsen skal, i mindst 5 pct. af byggesagerne, stille krav om måling af lufttæthed. Kravet om måling af lufttæthed i 5 pct. af byggesagerne gælder kun for de bygninger, der er omfattet af regler om udførelse af energirammer og som opvarmes over 15 grader. For alle bygninger, der opføres jf. bygningsreglementet vedrørende lavenergibyggeri 2015 og bygningsklasse 2020, stilles der krav om dokumentation af klimaskærmens lufttæthed ved prøvning med Blowerdoor udstyr samt programmel. Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og undertryk. Hvordan laves en tæthedsprøvning? Der monteres en fleksibel dør, med ventilator, i en af bygningens udvendige dørkarme. Udstyret kobles til en pc, der styrer ventilator m.m. og måler lufttætheden i bygningen. Når resultatet er tilfredsstillende, udarbejdes der en rapport som dokumentation overfor myndigheder eller til udlevering til en mulig køber af ejendommen. Opnås der ikke et tilfredsstillende resultat, så bygningen kan overholde kravene i bygningsreglementet, kan de konkrete fejl findes gennem en termografering, forudsat at forholdene til termografering er til stede. Tekniske data: Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. For lavenergibygninger, efter energiklasse 2015, må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke overstige 1,0 l/s pr. m². For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, må luftskiftet ikke overstige 0,5 l/s pr. m² klimaskærm og for lavenergibygninger 0,3 l/s pr. m². 11

12 Termografi Nordisk Engineering ApS Termografiundersøgelse af kuldebroer med mere: I disse tider, hvor olien og naturgassen, som er et fossilt brændstof, påvirker vores klima negativt, skal vi alle medvirke til at nedbringe det samlede CO2 udslip. Som boligejer kan der gøres en ekstra indsats som giver besparelsesmulighed for dig som boligejer og samtidigt forbedre indeklimaet i boligen. En termografisk undersøgelse af din bolig kan vise, hvor dit hus trænger til at blive efterisoleret eller tætnet, så der ikke slipper unødvendig megen varme ud. Nordisk Engineering ApS kan være med til, på en let og billig måde, at finde de steder i boligen, hvor besparelsen er størst og mest hensigtsmæssig. Vi tilbyder at udføre en professionel og billig termografering af boligen, herunder at foretage en varmeteknisk undersøgelse af bygningens klimaskærm (loft, udvendige vægge, vinduer og gulve m.m.) uden ødelæggende indgreb. Endvidere er vi i stand til at registrere byggefejl, herunder kontrol af kvaliteten af et eventuelt udført efterisoleringsarbejde. Termografering udføres for at undersøge for kuldebroer og utætheder. Termografering anvendes for at sikre kvaliteten af byggeriet og for at leverandør har dokumentation for, at det udførte arbejde opfylder kravene i byggelovgivningen. 12

13 Fugtmåling Nordisk Engineering ApS Fugt i bygninger fører hvert år til omfattende og kostbare skader i nyopførte og ældre bygninger. Nordiske Engineering ApS kan foretage fugtmåling i din bolig for at finde årsagen til fugtproblemet, og rådgiver om hvorledes fugten kan fjernes eller begrænses, så der forebygges mod yderligere skader. På baggrund af undersøgelsen udarbejdes en let forståelig fugtrapport med beskrivelse af den gennemførte undersøgelse, samt med anbefalinger til udbedring eller begrænsning af fugtproblemerne. Vi foretager også måling af byggefugt i forbindelse med nybyggeri. Det er vigtigt at konstruktioner til en bygning ikke har for stort fugt indhold, da dette vil kunne give varige fugtskader. Målingen udføres oftest inden konstruktionerne lukkes for at undgå destruktive indgreb. På baggrund af undersøgelsen udarbejdes der dokumentation for korrekt affugtning, der kan anvendes i forbindelse med kvalitetssikring eller som dokumentation overfor forsikringsselskabet. 13

14 Radonundersøgelse Radon er en radioaktiv luftart, som er kræftfremkaldende. Radon findes i vores boliger, ofte i for høj koncentration, hvilket vi desværre ikke er opmærksomme på. De fleste har aldrig hørt om radon, selv om det er videnskabeligt bevist, at radon er årsag til flest tilfælde af kræft om året næst efter rygning. Radonniveauet varierer afhængigt af undergrunden, boligens radonsikring og ventilationsforholdene i boligen. Den største radonindtrængning sker gennem revner og utætheder i fundamenter og terrændæk, fordi lufttrykket ofte er lavere indenfor end udenfor, således at radon under huset bliver trukket ind i huset. Radon måles i Becquerel pr. m³ og forkortes til Bq/m³ De internationale anbefalinger er, at der bør foretages foranstaltninger med henblik på at reducere radonindholdet i indeklimaet, når niveauet ligger over 100 Bq/m³. Når radonniveauet ligger mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³, kan enkle og billige løsninger ofte bringe niveauet ned, eventuelt ved daglige ventilationer af boligen. Overstiger radon niveauet 200 Bq/m³, skal der ofte mere komplekse Nordisk Engineering ApS tilbyder at lave radonmålinger i din bolig, hvor vi klarlægger, om din bolig har et sundhedsskadeligt højt radonindhold, og vi kommer med forbedringsforslag, hvis radonkoncentrationen er for høj. 14

15 Statik Nordisk Engineering ApS En statisk beregning beskriver bl.a. de bærende konstruktioners størrelse, styrke og hvordan de hænger sammen. Det vil sige, at beregningerne sikrer at huset bliver stående selv i kraftigt stormvejr. For at opnå byggetilladelse til byggeri der kan betegnes som kompliceret byggeri, skal der blandt andet foreligge en statisk beregning. Loven definerer hovedsagligt kompliceret byggeri således: Etageboligbebyggelse. (vandret lejlighedsskel) Række/kæde/dobbelthuse (med flere end 2 boliger m. lodret lejlighedsskel) Kontorbebyggelse Erhvervsbyggeri Butikker Hoteller Institutioner Kirker Der findes flere eksempler på kompliceret byggeri end de nævnte. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en byggesag er kompliceret eller af begrænset kompleksitet, afgøres dette af kommunen 15

16 Få energitilskud hos energiselskaberne Energiselskabernes spareindsats hvad er det? I Danmark har vi i dag stor fokus på at reducere energiforbruget. Derfor er der indgået en aftale med energiselskaberne i Danmark om en samlet energispareindsats. Energiselskaberne skal årligt sørge for, at der bliver gennemført en vis mængde besparelser. Aftalen kaldes i daglig tale Energiselskabernes spareindsats, og den gælder foreløbigt indtil år Vi kan hjælpe dig med at søge om tilskud og/eller rådgivning om energisparetiltag hos energiselskaberne. Ét projekt én aftale Det er vigtigt, at I indgår en aftale, inden der bestilles materialer og arbejdet går i gang. Husk, at der kun kan indgås én aftale om støtte dvs. der kan ikke indgås aftale med flere om samme projekt, hvis der f.eks. er flere håndværkerfirmaer/rådgivere med til at løse opgaven. 16

17 Hvad kan der søges støtte til? Eksempler på tiltag omfattet af ordningen Efterisolering af ydervægge og tagkonstruktioner Udskiftning af gamle vinduer/ruder til mere energieffektive vinduer/ruder. Udskiftning varmtvandsbeholder/brugsvandsveksler. Overgang til mere energieffektiv opvarmning herunder udskiftning af kedler. Hvad kan der ikke søges støtte til? Eksempler på tiltag, der ikke er omfattet af ordningen Installation af solceller Udskiftning af hårde hvidevarer Udskiftning af computere Bygninger til eget brug: Uanset om bygningerne anvendes til privat bolig, erhverv eller udlejningsejendom kan ordningen bruges af alle slutbrugere af energi i Danmark, dvs. både private boligejere, erhverv og store industrier. Alle el-, naturgas-, fjernvarme- og olieselskaber er med i ordningen. 17

18 Sådan gøres det: Nordisk Engineering ApS 1. Kontakt Nordisk Engineering ApS og lad os indhente tilbud (evt. fra flere energiselskaber), og vurdere hvilken ordning der passer bedst til dit projekt. Det er vigtigt, at aftalen indgås inden du går i gang med arbejdet. Aftalen skal være skriftlig. 2. Sæt arbejdet med det energibesparende tiltag i gang (bestil materialer, håndværkere osv.). 3. Når arbejdet er færdigt, dokumenterer vi gerne overfor energiselskabet, at projektet er gennemført. F.eks. via opdatering af energimærke, Blowerdoor test, regninger fra indkøb af materialer eller håndværkere. 4. Vi tager os gerne af kvalitetssikringen af projektet og vi opbevarer sagens akter i minimum 5 år. Dermed behøver du ikke selv kontakte et energiselskab, og du undgår den administrative jungle. 5. Har du indgået aftale om tilskud udbetales dette, og energibesparelsen kan nu, indberettes af energiselskabet. Bygninger til udlejning: Der er med et nyt lovforslag blevet mulighed for at udlejerne i Danmark ved at energiforbedre deres bygninger kan kræve huslejestigninger og samtidig få støtte fra landets energiselskaber til at udføre disse energiforbedrende tiltag. Desværre er der en række betingelser som skal være opfyldt førend huslejestigningen kan gøres gældende. Blandt andet skal udlejer indgå i en gyldig aftale med lejer m.m. 18

19 Vedligeholdelsesplan En vedligeholdelsesplan er et værdifuldt værktøj for ejere/administratorer af små og store ejendomme, der ønsker at få en tids- og økonomistyring på vedligeholdelsen de næste 10 år. Det er samtidigt et effektivt styringsværktøj, for en eventuel bestyrelse eller administrator, til at undgå ubehagelige økonomiske overraskelser på vedligeholdelseskontoen, til at få overblik over opgaverne så det bliver let at disponere ressourcerne langt frem i tiden. Hvad indeholder en vedligeholdelsesplan? Professionel rådgivning af et rutineret rådgivende ingeniørfirma med højt uddannede konsulenter. Fysisk gennemgang på adressen med foto dokumentation. Skriftlig og detaljeret rapport der specificere hvad vi anbefaler der skal vedligeholdes, hvornår samt et kvalificeret skøn over udgiftsniveauet. Hvilke andre fordele har en vedligeholdelsesplan? Nem budgettering af vedligeholdelsesudgifter 10 år frem. Overblik over vedligeholdelsesudgifterne for evt. lånoptagning. Et godt overblik der kan bruges som salgsargument ved evt. salg. 19

20 Projektering Nordisk Engineering ApS Har du lyst til at bygge om, bygge til eller bygge nyt? Lad Nordisk Engineering ApS hjælpe dig på vej. Sammen kan vi afklare dine håb, drømme og behov, så du opnår det bedst mulige resultat - alt kan lade sig gøre! Lad os sammen finde muligheder, og lad os skabe det bedste rum at være menneske i. For at kunne få en byggetilladelse, skal teknisk forvaltning modtage et projekt som indeholder oplysninger om byggeriets omfang. Bygherren har derfor brug for at få egne ideer fastlagt, så drømmen kan realiseres og ideen visualiseres i form af anvendelige tegninger, som entreprenøren kan give sit tilbud ud fra. Sagsforløb: Ideoplæg med bygherre som beskriver arealer, varmekilde og økonomiske rammer. Skitseforslag Overslag ud fra prisbog Udbud og udbudsform som er licitation Kontrakt og tidsplan/rateplan Tidsplan med kontrakt herunder rateplan som informerer om udbetalinger til entreprenøren. 20

21 Teknisk hjælp i tvister med forsikringsselskab Positive afgørelser i antallet af anmeldte forsikringssager vedrørende fast ejendom, er efterhånden så få, at erstatninger, blot i rimelig omfang, er en sjælden vare. Vedrørende ejerskifteforsikringer er det et krævende forløb man skal igennem, hvis man vil anmode om erstatning for fejl og mangler på den ejendom man har købt. Især er den tidkrævende og generende for huskøber der gerne vil i gang med en påtænkt udbedring, ombygninger eller renoveringer. Tilstandsrapporten hæfter kun for de synlige skader/mangler Ejerskifteforsikringen dækker for skjulte fejl og mangler der ikke er nævnt i tilstandsrapporten Derfor anbefaler vi en teknisk og uvildig gennemgang, hvor der efterfølgende udføres en skriftlig rapport med billeddokumentation. Denne rapport anvendes som hjælp i forbindelse med en eventuel klage til et forsikringsselskab eller i en civil retssag, herunder en syn og skønssag. Vi har inden for det sidste år haft 22 uvildighedsrapporter hvor de 18, svarende til ca. 80 %, har været vellykkede. Derfor ser vi os kvalificeret til at påtage os, at yde dig den bedste assistance. Hvis det ønskes, kan vi ligeledes være dig behjælpelige med at indsende klage til diverse instanser bl.a. ankenævnet for huseftersyn og ejerskifteforsikringen m.m. 21

22 Tilsyn med nybyggeri og ombygninger Som privat person/bygherre kan det være et stort projekt at igangsætte og holde styr på et større byggeri. Det kan dreje sig om renovering, tilbygning eller nybyggeri. På basis af skriftlig aftale tilbyder vi at udføre det tilsyn, som sikrer økonomisk styring ved en rate-tidsplan. Vi kan også udføre nøglefærdigt projekt inklusiv energiramme beregning og statik samt indhente byggetilladelse og tilbud fra de af bygherren udpegede entreprenører. I disse tilfælde udfører entreprenøren selve byggeledelsen. Tilsynsforløb: Vi vil som din Byggerådgiver stå til rådighed under hele byggeprocessen. Vi står for korrespondancen med håndværkerne på dine vegne, men du vil løbende blive inddraget I de nødvendige beslutninger og rådgivet omkring disse. Ved byggepladsbesøg jf. tidsplan vil korrespondance til entreprenør være underlagt bygherrens beslutning/godkendelse. Vi deltager ved afleveringsforretning af byggeriet. Vi tilstræber at opnå en mangel fri aflevering, og kontrollerer at byggeriet opfylder den tidligere udarbejdede energirammeberegning. Her efter skal byggeriet meldes færdig overfor kommunen og sagen afsluttes. 22

23 LC-varmfundamenter Dette fundament er et svensk patent og udføres blandt andet i Danmark, Sverige og Tyskland. Fundamentet lægges på en sandpude, således at den traditionelle udgravning til fundament undgås og dermed eliminerer problemet med opståede revner og i værste fald sætningsskader. Ydermere er kanterne isoleret, således at kuldebro minimeres. Fundamentet er ligeledes radonsikret. Selve fundamentet er hurtigt og nemt at lægge efter de udførlige vejledninger, der følger med, eller det kan også udføres af vores leverandør i Sverige. Med LC-Varmt fundament kan vi levere en løsning, som tilgodeser de nye normer og som opfylder varmetabsrammen, herunder linietab. Kontakt os for et uforpligtende tilbud. 23

24 Nordisk Engineering er medlem af Erfa-syn Hvad er Erfa-syn: Erfa-syn er en landsdækkende forening, som består af selvstændige og veldrevne ingeniør- og arkitektfirmaer. Alle medlemmer er erfarne og kompetente ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører, bygningssagkyndige og energikonsulenter m.m. Erfa-syns fornemste opgave er at løse alle opgaver på kundernes præmisser, og at løse dem på en fleksibel måde uden at gå på kompromis med kvaliteten. Medlemmer af Erfa-syn: Nordisk Engineering ApS v/ Søren Erik Krogh Tlf Arkitektfirma Max Sonne ApS v/ Max Sonne Tlf Total-Tjek v/ Kenneth Madsen Tlf Dansk Bygningstermografi v/ Kurt Lynge Christensen Tlf Arkitektfirma Jens Hedegaard v/ Jens Hedegaard Tlf Ingeniørfirmaet Noe Sørensen v/ Jens Peter Sørensen Tlf Rådgivende ingeniørfirma Søren Sørensen A/S v/ Finn Nørgaard Tlf Jydsk Huseftersyn ApS v/ Freddy Vilhelmsen Tlf Energihuset A/S Tlf Nyland rådgivende ingeniør ApS v/ Ivan Nyland Tlf

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning. Huseftersyn energiberegning - klimakontrol. Nordisk Engineering ApS Tlf.: 86 48 88 08 www.nordeng.

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning. Huseftersyn energiberegning - klimakontrol. Nordisk Engineering ApS Tlf.: 86 48 88 08 www.nordeng. Boligrådgivning Huseftersyn energiberegning - klimakontrol Forord: Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014 for ejendommen Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso dresse Kongevejen 94 Postnr. 3480 Dato 02-01-2014 y Fredensborg Udløbsdato 02-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 210-2372 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Villy Peter Brødsgaard dresse Hyldevej 3 Postnr. 9480 Dato 20-02-2014 By Løkken Udløbsdato 20-08-2014 H-14-00-0019 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27444 Matrikel/Ejerlav: 6L Lyngby By,

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere