1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling"

Transkript

1 .:- l:?i.:'.. *jf:.-:" 'l,, Giunddj6rfo Referat af generalforsamling 1. Valg af dirigent. Bgrge Stjernholm enstemmigt valgt Dirigenten kunne konstatere at Generalforsam lingen Genera lforsam lingen var beslutn ingsdygtig. var rettidigt indkaldt d.l Oktober og at Fremm6dte : 32 husstande og 4 fuldmagter. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr Beretnins: Formanden bod velkommen og takkede den foreg6ende formand og den afgsende bestyrelse for en god overlevering til den nye bestyrelse. Sooresmil: D345 m6l for skur skal afstemmes, da der er tvivl om de oplyste m5l stemmer. K540: Kommer der en ekstra regning relateret til kedeludskiftn ing? Nej det forventes ikke at der kommer yderligere regninger. D337: Yousee - hvorfor kan man ikke se fjernsyn om formiddagen? Det er fordi der udfores arbejde pii nettet i dagstid - Bedste rid er at kontakte kundeservice. Beretning er taget til efterretning. Status fra eierlauqet: rl. P. forklarede sanrmenheng mellem varmelegnskab. Erer-d:ebude!fts! Den 16 gaspris i den nye gasaftale er steget med ca. 10% i forhold til den sidste aftale og det er reelt kun ca.25% af gasprisen som vi kan forhandle med om. Resten er energiafgifter og moms. Generelt er gaspriserne steget L5%-30% i 2OI7. Kedeludskiftn ins: Forventet besparelse er 74%i gasforbrug iforhold til gamle kedler. Driftsudgifter: Administrator udgifter er steget da denne ydelse er momspligtig. til varmemester og afloser er stort set uendrede.

2 Kontrol og reparationer har varet vasentligt hojere en tidligere 6r steget fra 80'000 kr. til kr. Budget for naeste 5r: Engangsudgifter ifbm. kontrol af varmem6lere og reparation forventes ikke i neste Ar. Renter og afskrivninger p5 nye kedler forventes at blive ca kr' Sporesmil: K550: stiller sporgsm6l til principper for afskrivning (kassekredit og udgifter) Hvorn6r er der indhentet tilbud pd ny administrator: For to ir siden er der indhentet nw tilbud. K54O: Hvem indkalder hindverkerne, og bliver opgaverne sendt i udbud? Svar: der er indhentet tilbud fra tre leverandorer ifbm. udskiftning af kedlerne' H u ssta n d sfo rb ru g: Kobenhavns energi: 130 M priser Gode r6d: -snavsfilter ved foiere p5 loftet kan vare 6rsag tii at der lober mindre vand igennem. -Udskiftning af varmvandsveksler og indstilling af termostater Vejledninger bliver lagt p6 foreningens hjemmeside 3. Fremleggelse o! det reviderede regnskab lor det foregdende regnskabsdr til g odke ndelse e IIer elte rretni n g Regnskabet er ikke godkendt af revisor, og kan derfor ikke godkendes af genera lforsam lingen. Der indkaldes til ekstraordiner gen eralforsa mling nir det reviderede regnskab foreligger. K550, afvigelse pi generalforsam lingsudgifter skyldes, at der er afholdt flere generalforsamlinger end normalt. Cecilie Schubert, K540, hvorfor er det ikke ferdigt? Det skyldes helt serlige omstaendigheder for vores kasserer, som pt' er bortrejst' Henrik Bernard, K546, det er kritisabelt, at regnskabet ikke foreligger nu, specielt da et meget lille antal stemmer p5 en ekstraordiner generalforsam ling efterf6lgende kan godkende det. Mener tillige, at der er ting, der er konteret forkert.

3 K550: Thomas har siddet med kassereren i adskillige timer indenfor de sidste 14 dage og mener ikke at det skyldes mangel pi vilje fra den tidligere kasser at regnskabet ikke er afsluttet. e, Valg al formand, kasserer og 3-S bestyrelsesmedlemmer. Formand: Erik Lawaelz - valgt for 2 fu.phvalgi2014 Kasserer: Carsten Lundberg - valgt for 1 ar. Pivalg i 2013 Bestvrelsemedlemmer: Finn Eriksen - valgl for 2 itr. P 6 valg i 2014 Hans Peter Bork - valgt for 2 6r. Pi valg i 2014 Charlotte Bredsgaard - valgt for 1 6r. Pi valg i 2013 Peter Bogebjerg - valgt for 1 ir. Pi valg i 2013 s. Volg ol 2 bestyrelsessuppleonter lor 7 dr. Suppleant: Ib Guldager - valgt for 1 6r. Pi valg i Volg ol 7 ekstern revisor og 2 interne revisorer, jf, vedtagternes Revisor: Bestyrelsen fbresiar genvalg af Anders Albrechtsen Kommentarer til Revisor D35l: Bor man ikke skifte? Det er ikke bestyrelsen oplevelse at der har veret problemer med dialogen K550: Den tidligere bestyrelse har haft oplevelsen at han ikke reagerer pa henvendelser. Fagligt er der intet at udseette pa ham. Intem Revisor: Erik Ostergaard genvalgt for 1 5r.. PA valg i 2013 z. Indkomne forslag D429 - Mulished for at opsatte solcelle anlas: Bestyrelsen har fremsat endringsforslag - Forslagsstiller er villig til at trekke oprindeligt forslag hvis bestyrelsens andringsforslag godkendes. D411: Er det i forbindelse med solcelle anleg pi tagene, hvornir forventer man at tagene udskiftes, da det har veret droftet tidligere?

4 : : -:.:--1..!*{ I :.-.' J I svor. Tagene ejes af husejerne selv. Der er i gru ndejerforeningens perspektiv ikke taget hojde for dette. Man bor t nke pa dette i arbejdsgruppen K540: Kommentar - To plans ejendomme ved solcelle anleg er som regel beregnet ved sydvendt placering. K550: Hvem skal betale for den okonomiske ridgivning? Svor: Udgift skulle afholdes af gru ndejerforeningen K540: Kommentar -kunne man stille et princip sp6rgsm6l om man i grundejerforeningen overhovedet viltillade solceller, nir man ikke vil tillade paraboler, markiser, drivhuse? Dette forslag burde man stille pi den ekstraordinare generalforsa mling K550: Kommentar - Mht udgifter. Mener det er forbudt for en grun dejerforening at bruge penge pe aktiviteter der ikke vedr. alle grundejere. AIle udgifter skal vedtages pd en generalforsam ling D337: Kommentar - Skal undersoge okonomien i /st/vest vendte anleg. K550: Kommentar - Qst/Vest vendt er udnyttelsesgrad jv. Bolius 97% ifht. Sydvendt. Tag hojde for at der er nye regler pi vej omkring afskrivning. H.P: kommentar - Der er forskellige beregninger vendte paneler der viser forskellige udnyttelsesgr'ader. D417: Kommentar - Det er nemt at stille sporgsmil, der bqr nedsettes en arbejdsgruppe, der kan undersoge det nermere. D429: Kommentar - der er ingen der ved hvad der sker i det nye 6r iforhold til afgifter K550: Vil man fra bestyrelsen bruge penge pi unders6gelsen eller vil man arbejde med gratis radgivning? Svor; hvis vi kan undgs at bruge penge si vil bestyrelsen gore det, men det kan vere man havner i en bygnings teknisk situation hvor en ekstern r6dgivning er nodvendig.forslag kan justeres sa der ikke kan bruges penge pi underspgelsen. Afstemning: For: 28 lmod: 4 Forslag blev vedtaget - Forslag fra D429 er trukket tilbage.

5 D407 Udskiftnine af hovedddr: Afstemning: For:26 lmod:0 Forslag blev vedtaget D407 Parkeringspladser: K55O: Kan ikke lase i servitutterne at man skol udvide med ekstra p-pladser. Der er i dag 1,5 parkeringsplads pr husstand. Svor: D540: Kommentar - Man kan etablere p-pladserne p6 havedag D345: Det afhaenger af hvilket underlag man vaelger K550: Kommentar - bestyrelse m5 have overvejet hvordan pladserne etableres Svar; etableres evt. med grus D429: Kommentar - Kan man etablere med SF sten? K546: Kommentar - det er "no go" at etablere med stabilt grus - ellers godt forslag D453j Kommentar - Hvorfor ikke flytte flaskecontainer Syar Placering er meget central D429: Mi man holde uden for carporten p6 vejen Svor: Biler skal holdes p5 ejerens grund eller parkeres p5 areal der er udlagt til parkering D417: Kommentar - Kan glascontainer flyttes til varmecentral? D459: Kommentar - Kan vi ikke legge fliser selv p6 en arbejdsdag? D540: Kommentar - Det er svart at stemme n6r man ikke ved hvad belegning der valges Afstemning: For:24 lmod:0 Hverken for/imod: 11 Forslag blev vedtaget

6 Det kommende drs budget, herunder kontingent. Formand gennemgik budget, noter og vasentlige endringer ifht. sidste regnskabsir. Forslag at kontingent fastholdes p kr/kvartal. D352 (Martin) Hvorfor er bestyrelsesmiddagen steget til kr K540: Der er afsat for meget i budget til arra ngementsu dgifter K550: Kommentar - Med reference til artikel vedr. anvendelsen afforeningens penge pi aktiviteter, hvor alle grundejere ikke deltager, anbefaler K550 ikke at afholde aktiviteter hvor alle ikke deltager. Svor. Sagen u nderspges D317: Kommentar - Hvis aktiviteter er vedtaget pi generalforsa mling, si kan bestyrelsen vel ikke holdes ansvarlig. lngen stemte imod vedtagelsen af budgettet. Eventuelt. Formanden: Peter (Flagmand), K536, mi meget gerne kontaktes ved festlige anledninger. Tak til Cecilie for administration af hjemmeside. Formand og dirigent afsluttede generalforsa mlingen S6ledes passeret, dato: '-).C- tr -'j( DiricenT0rce olm

7 d:" -x' Formand E _fu_l:1.//*. Referent lb Guldager

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a.

UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. Referat fra Udsholt Vandverks ordinare generalforsamling afholdt d. L maj 2015 pa Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksassistent Steffen Nielsen, revisor Per

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ

EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ Ar 2010, den 30. marts afholdtes ordinar generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj. Tilstedevarejerneaflejliqhedsnr.:6,7,A, 12,20,21, 22, 2a,37,34, 37, 48, 49, 59, 61,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere