Socialministeriets ligestillingsrapport 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialministeriets ligestillingsrapport 2005"

Transkript

1 Socialministeriets ligestillingsrapport Indledning Socialministeriets ligestillingsrapport sammenfatter ligestillingsforholdene på de 7 institutioner under Socialministeriet, der har mere end 50 ansatte. De enkelte institutioner har afgivet deres ligestillingsredegørelser elektronisk til Ligestillingsafdelingen i Socialministeriet. Socialministeriet har udarbejdet ligestillingsrapporten på baggrund af data i redegørelserne. De enkelte institutioner: Den Sociale Sikringsstyrelse (DSS) Videns- og Formidlingscenter For Socialt Udsatte (VFC-Udsatte) Socialforskningsinstituttet (SFI) Kofoeds Skole (KS) Ankestyrelsen (AST) Socialministeriets departement (incl. Ligestillingsafdelingen) (SM) Kennedy Instituttet-Statens Øjenklinik (KISØ) Der er mange initiativer på Socialministeriets område, når man ser på ligestilling i bred forstand. 6 ud af de 7 institutioner har en politik for særlige indsatsområder på personaleområdet enten som en del af personalepolitikken, som en selvstændig ligestillingspolitik eller som handleplan. Alle institutioner har ligestillingsinitiativer og måltal for særlige indsatsområder. Flere af institutionerne, fx Socialministeriets departement og Den Sociale Sikringsstyrelse, har ganske mange initiativer og indsatsområder. Flere af de store institutioner, Ankestyrelsen og Den Sociale Sikringsstyrelse, har det som et særligt indsatsområde at få en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd. Departementet vil i den kommende tid udarbejde en samlet kønsmainstreamingstrategi for departementets sagsområder, da det er vigtigt, at vi i forhold til vores samlede sagsområde og de projekter og initiativer, vi arbejder med, systematisk tænker ligestilling ind. Som led i dette er departementet i gang med et kompetenceopbygningsprojekt for kønsmainstreaming, hvor vi videreudvikler arbejdet med ligestilling og uddanner medarbejdere inden for samtlige faglige enheder i at arbejde med kønsmainstreaming på egne fagområder. 3 af institutionerne (VFC-Udsatte, Socialforskningsinstituttet og Ankestyrelsen) har en samlet kønsmainstreamingstrategi i forhold til deres opgaver, fx projekter, kampagner og planlægningsopgaver. Dette er et område, der fremover vil komme mere i fokus. Side 1 af 10

2 Over halvdelen af institutionerne har desuden aktiviteter, hvor de i forbindelse med deres sagsområder direkte eller indirekte arbejder med et kønsperspektiv. Det er Socialministeriets mål at fremme ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår og medarbejdere med en anden etnisk baggrund. Det afspejler sig i vores koncernmål og af resultatkontrakterne med de selvejende institutioner, hvor det fremgår, at der i institutionerne skal være måltal for ansatte på særlige vilkår samt ansatte med anden etnisk baggrund end dansk. På personaleområdet er der dermed et samspil mellem målsætningen om kønsligestilling og mangfoldighed. Ligestillingsredegørelserne fra de enkelte institutioner viser desuden, at de også tænker i ligestilling på en række områder, hvor der ikke stilles specifikke krav. Det gælder både internt i forhold til personalet og eksternt med kønsmainstreaming på de sagsområder og de projekter og initiativer, som institutionerne arbejder med. 2. Ligestillingspolitik på personaleområdet 4 (Socialforskningsinstituttet, Ankestyrelsen, Socialministeriets departement og Kennedy Instituttet-Statens Øjenklinik) ud af 7 af Socialministeriets institutioner har et afsnit om ligestilling i institutionens personalepolitik. Ankestyrelsen har desuden beskrevet en særskilt ligestillingspolitik. Desuden har 4 institutioner (Den Sociale Sikringsstyrelse, VFC-Udsatte, Ankestyrelsen og Socialministeriets departement) en eller flere handlingsplaner, hvor konkrete ligestillingsmæssige indsatsområder er beskrevet. 2 institutioner (VFC-Udsatte og Socialministeriets departement) har et ligebehandlingsudvalg eller et andet udvalg, der arbejder med ligestilling Områder berørt i politikken Nedenfor er der en oversigt over, hvilke områder der er berørt i institutionernes ligestillingspolitik, personalepolitik eller handlingsplan. DSS VFC -U SFI KS AST SM KIS Ø Ligestilling af mænd og kvinder Ligestilling af personer med handicap og anden funktionsnedsættelse Ligestilling af personer med anden etnisk baggrund end dansk Ligestilling af personer med forskellig alder (seniorpolitik) Ligestilling af personer med forskellig seksuel orientering Det ses af oversigten, at 6 af institutionerne har berørt emnerne ligestilling af mænd og kvinder. 5 af institutionerne har berørt emnerne ligestilling af personer med handicap og anden funktionsnedsættelse, ligestilling af personer med Side 2 af 10

3 anden etnisk baggrund end dansk og ligestilling af personer med forskellig alder (seniorpolitik) Konkrete målsætninger og måltal I oversigten nedenfor kan man se, hvilke konkrete måltal eller målsætninger vedrørende ligestilling den enkelte institution har beskrevet. Målsætninger om at fremme kønsblandede arbejdspladser. Målsætninger om at fremme en kønsneutral rekruttering af personale. (Eksempelvis ved at have begge køn i ansættelsesudvalget, udarbejde kønsneutrale jobopslag) Målsætninger om at fremme flere kvinder i ledelse Målsætninger om at fremme en kønsneutral adgang til kompetenceudvikling Målsætninger om at tilrettelægge arbejdet, så det passer både kvinder og mænd Målsætninger om at skabe familievenlige arbejdspladser Målsætninger om at skabe en rummelig eller mangfoldig arbejdsplads DSS VFC -U SFI KS AST SM KIS Ø Målsætninger om at skabe ligeløn Målsætninger om at følge kvinder og mænds lønudvikling under Ny Løn Måltal for kønsfordelingen på forvaltningsorganets arbejdspladser (Eksempelvis at der ikke må være mere end 70% af det ene køn på en arbejdsplads) Måltal for den kønsmæssige fordeling på ledelsesposter (Eksempelvis at 30% af toplederne skal være kvinder) Måltal for hvor mange personer af anden etnisk baggrund, der skal være ansat på forvaltningsorganets arbejdspladser Måltal for hvor mange personer med handicap eller anden funktionsnedsættelse, der skal være ansat på forvaltningsorganets arbejdspladser Det gælder for alle institutioner, at de har måltal for at afgøre, hvor mange personer af anden etnisk baggrund, der skal være ansat, og måltal for hvor mange der skal være ansat på særlige vilkår. Derudover har Ankestyrelsen en målsætning om at have såvel yngre som ældre medarbejdere ansat. Socialministeriets departementet har en målsætning om at tilstræbe en ligelig fordeling af mænd og kvinder på alle niveauer Aktiviteter, projekter eller initiativer med et kønsperspektiv Over halvdelen af Socialministieriets institutioner har aktiviteter, projekter eller initiativer, der direkte eller indirekte arbejder med et kønsperspektiv rettet mod egen organisation/personalet. Tabellen nedenfor viser hvilke institutioner, der har hvilken type af initiativer. Side 3 af 10

4 Initiativer, hvor der arbejdes for kønsblandede arbejdsplader Initiativer hvori der arbejdes for en kønsneutral rekruttering af personale Initiativer hvorigennem der arbejdes for flere kvinder i ledelse Initiativer hvorigennem der arbejdes for lige adgang til kompetenceudvikling Initiativer som handler om at tilrettelægge arbejdet, så det passer både mænd og kvinder Initiativer der skal være med til at skabe familievenlige arbejdspladser Initiativer der skal være med til at skabe en rummelig eller mangfoldig arbejdsplads DSS SFI AST SM Initiativer der skal være med til at skabe ligeløn Initiativer der skal følge kvinder og mænds lønudvikling under Ny Løn Initiativer der skal følge mænd og kvinders brug af barsel Initiativer der skal følge mænd og kvinders brug af barnets første sygedag Det ses, at de store institutioner (Socialministeriets departement, Den Sociale Sikringsstyrelse og Ankestyrelsen) har initiativer, hvor der arbejdes for kønsblandende arbejdspladser, idet institutionerne har en overvægt af kvinder, jf nedenfor. Supplerende bemærkninger til tabellen: Ankestyrelsen Ankestyrelsen har som supplement til skemaet bl.a. oplyst: at de arbejder på at få en ligelig fordeling af mænd og kvinder, da omkring 70% af medarbejderne er kvinder. Det opnås bl.a. ved at ansætte mænd, når der er lige kvalifikationer blandt ansøgere. at de for at opnå en familievenlig arbejdsplads har et konkret initiativ, der har til formål at forene arbejdsliv med familieliv. Initiativet indebærer bl.a. flekstid, udvidet adgang til orlov og ekstraordinær frihed uden løn. at de har et konkret initiativ for at opnå mangfoldighed i medarbejdergruppen for at blive en rummelig arbejdsplads med fokus på ligestilling. Mangfoldighed i medarbejdergruppen opfattes som en ressource. Dette opnås bl.a. ved at rette op på en skæv kønsfordeling, at have yngre såvel som ældre medarbejdere og at have 8 medarbejdere ansat på særlige vilkår. Side 4 af 10

5 Den Sociale Sikringsstyrelse Den Sociale Sikringsstyrelse har udover de i skemaet nævnte initiativer en kønsopdelt sygefraværsstatistik. Den Sociale Sikringsstyrelse har som supplement til skemaet bl.a. oplyst, at de har målsætninger om: at rekruttere med henblik på en mere ligelig kønssammensætning i personalegruppen. Rekrutteringen skal samtidig være kønsneutral, så der bliver ansat de mest kvalificerede medarbejdere, at give lige løn for lige arbejde, at nedbringe styrelsens for høje sygefravær bla. ved at lave kønsopdelt sygefraværsstatistik og holde bedre fraværssamtaler med medarbejdere med højt fravær, at styrke lige adgang til kompetenceudvikling for at opnå at flere medarbejdere blandt de kontoruddannede og især de kvindelige medarbejdere kan og vil påtage sig forskellige koordinerende og generelle opgaver, at være en attraktiv arbejdsplads og tilrettelægge arbejdet, så det passer både mænd og kvinder med fleksibel opgave- og arbejdstidstilrettelæggelse og at tage hensyn til småbørnsfamilier og medarbejdere, som i perioder har krævende personlige forhold, at være en rummelig og mangfoldig arbejdsplads, der er sig sit sociale ansvar bevidst og at følge lønudviklingen under Ny Løn. Styrelsen har nu opnået, at kvindernes andel af løntillægget afspejler deres andel af medarbejderne. Socialforskningsinstituttet Socialforskningsinstituttet har som supplement til skemaet oplyst, at de arbejder på: at instituttets politik for at skabe en familievenlig arbejdsplads skal udbredes, at være en rummelig og socialt ansvarlig arbejdsplads ved at ansætte og fastholde medarbejdere på særlige vilkår (evt. i forbindelse med længere tids sygdom), at skabe mere fleksibilitet for medarbejderne til at tilrettelægge arbejdet, således at arbejdsliv og familieliv hænger sammen, bl.a ved fleksible it-løsninger, at have mere fokus på resultaterne af den lokale løndannelse set i forhold til bl.a. køn, bl.a. ved udarbejdelse af statistikker, og at udarbejde statistikker fordelt på køn over anvendelsen af barns første sygedag. VFC-Udsatte VFC-Udsatte har udarbejdet en handleplan for kønsmainstreaming og nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en handleplan for mainstreaming af alder, etnicitet og handicap, bl.a. for at indarbejde dette i personalepolitikken. Side 5 af 10

6 Socialministeriets departement Socialministeriets departement forsøger at rekruttere med henblik på at opnå en mere ligelig kønsfordeling på alle niveauer. 3. Personalet 3.1. Medarbejdere fordelt på køn 67,7 % af personalet på de 7 institutioner er kvinder, mens 32,3 % er mænd. Yderpunkterne er, som det også viste sig i ligestillingsrapporten for 2003, Kennedy Instituttet-Statens Øjenklinik, hvor der er 86,3 % kvinder og 13,7 % mænd og Kofoeds skole, hvor der er 51,6 % kvinder og 48,4 % mænd. Denne sammensætning af personalet er baggrunden for, at flere af institutionerne har specielle målsætninger/handleplaner med henblik på at få en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder blandt de ansatte, jf og 2.3. ovenfor. Grafen nedenfor viser fordelingen i procent af mænd og kvinder på de enkelte institutioner. Medarbejdere fordelt på køn 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% Kvinder Mænd 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% DSS VFCU SFI KS AST SM KISØ I alt 3.2. Antal chefer på ledelsesniveauer Tabellerne nedenfor viser fordelingen på antal af kvindelige og mandlige chefer på niveau 1, 2 og 3 på institutionerne. Ledelsesniveauerne er ændret i forhold til ligestillingsrapporten for Der indgår således både lr. 37 og 38 i niveau 2, hvor niveau 2 tidligere alene var lr. 38. Og niveau 3 er nu lr. 35 og 36, hvor den tidligere var lr. 36 og 37. Derfor kan niveauerne ikke helt sammenlignes med de niveauer, der blev brugt i Side 6 af 10

7 Ledelsesniveau 1, Topchefer ansat i lønramme c Kvinder Mænd 0 DSS VFCU SFI KS AST SM KISØ I alt Ledelsesniveau 2 (chefer i lønramme 37-38) Kvinder Mænd DSS VFCU SFI KS AST SM KISØ I alt Ledelsesniveau 3 (lederspecialister, lønramme 35-36) Kvinder Mænd DSS VFCU SFI KS AST SM KISØ I alt Side 7 af 10

8 På ledelsesniveau 1 (departementschefer og direktører i lønramme 39-42) er der 2 kvinder og 1 mand. På ledelsesniveau 2 er der en lille overvægt af kvinder (28 kvinder, ca. 53%, i forhold til 25 mænd, ca. 47%), mens der på ledelsesniveau 3 er en overvægt af mænd (40 mænd, ca. 57 %, i forhold til 30 kvinder, ca. 43 %). Der er dog forskel fra institution til institution. Fx har Ankestyrelsen mange kvinder (ankechefer) på ledelsesniveau 2. Samlet set er der på ledelsesniveau 1-3 en beskeden overvægt af mænd (66 mænd, ca. 52 %, i forhold til 60 kvinder, ca. 48 %). Set i forhold til det samlede antal medarbejdere er der dog en overvægt af mandlige ledere, idet der er ca. 52 % mandlige ledere og ca. 32 % mandlige ansatte i hele koncernen. Det skal dog nævnes, at med indlemmelsen af lr. 35 i niveau 3 er der kommet en lidt større andel af mænd på ledelsesniveau, end der var i ligestillingsrapporten for 2003, hvor der var 50 % mandlige chefer. Desuden er der tegn på, at den ovennævnte fordeling vil ændre sig. Fx har der i visse år været en overvægt af kvinder på førlederkurser. Det skal bemærkes, at indberetningerne fra institutionerne er korrigeret for fejl, jf. ovenstående grafer. 4. Andre forhold, herunder køns-mainstreaming 4.1. Aktiviteter der direkte eller indirekte arbejder med et kønssperspektiv VFC-Udsatte, Socialforskningsinstituttet, Kofoeds Skole og Socialministeriets departement har aktiviteter, projekter eller initiativer, der direkte eller indirekte arbejder med et kønsperspektiv i forhold til sagsområderne. VFC-Udsatte har 3 projekter, heriblandt en undersøgelse af hjemløse kvinder med det formål at sætte fokus på om indsatsen mod hjemløshed skal være forskellig for mænd og kvinder. Socialforskningsinstituttet har i alt 14 projekter, fx Forældres valg af strategier for arbejdslivet; Mænd, orlov og arbejdspladskultur og Kønsforskelle i cheflønninger. Der er i alle tilfælde tale om forskningsprojekter, der har til formål at fremstille viden om ligestilling og køn. Kofoed Skole har i alt 5 projekter. Det drejer sig fx om Gymnastik for kvinder; Mor-barn sommerlejer i Sorø og Frisørdag kun for kvinder. Socialministeriets departement har i alt 8 initiativer, bl.a. en frivillighedskampagne, der skal udbrede kendskabet til frivilligt arbejde; Den nationale strategirapport om det danske pensionssystem, der bl.a. belyser spørgsmålet om en EU-målsætning om ligestilling mellem mænd og kvinder og Pulje til øget indsats mod selvmord og selvmordsforsøg. Side 8 af 10

9 4.2. Samlet kønsmainstreamingstrategi Departementet vil i den kommende tid udarbejde en samlet kønsmainstreamingstrategi for departementets sagsområder, da det er vigtigt, at vi i forhold til vores samlede sagsområde og de projekter og initiativer, vi arbejder med, systematisk tænker ligestilling ind. Som led i dette er departementet i gang med et kompetenceopbygningsprojekt for kønsmainstreaming, hvor vi videreudvikler arbejdet med ligestilling og uddanner medarbejderne inden for samtlige faglige enheder i at arbejde med kønsmainstreaming på egne fagområder. Kompetenceopbygningsprojektet startede i foråret Det er tilrettelagt sådan, at der er taget udgangspunkt i en workshop for chefgruppen og i udvikling af konkrete projekter og opstilling af konkrete og målbare mål for kønsmainstreamingsarbejdet og kompetenceudbygningen. I forbindelse med projektet er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hver af de faglige enheder. Målet med arbejdsgruppens indsats er, at departementet bliver i stand til at arbejde fagligt og professionelt med kønsmainstreaming af departementets kerneområder. Kompetenceopbygningsforløbet er delt op i 6 faser for at opnå målsætningen med arbejdsgruppens virke og sikre, at alle medarbejdere får det fornødne kendskab til kønsmainstreaming. Arbejdsgruppen finder først en fælles forståelse af, hvad kønsmainstreaming er. De følgende faser arbejder arbejdsgruppen videre med formulering af konkrete projekter og opstilling af konkrete mål og formulering af samlede mål for departementet. Endelig skal disse mål implementeres. 3 ud af Socialministeriets institutioner (VFC-Udsatte, Socialforskningsinstituttet og Ankestyrelsen) har en samlet kønsmainstreamingstrategi i forhold til de opgaver, de har, fx kampagner, implementerings- og planlægningsopgaver og projekter. Socialforskningsinstituttet kønsmainstreamer alle deres forskningsprojekter, udrednings- og evalueringsopgaver. Der er tale om et tværgående satsningsområde i organisationen, hvor køn og ligestilling tænkes ind i projekterne, herunder hvilke forskere, der deltager i projekterne. Formålet er bl.a. at tænke kønsaspektet ind i sammenhænge, hvor det normalt ikke indgår. VFC-Udsatte implementerer kønsmainstreaming på en lang række af deres aktiviteter. Handlingsplanen vil blive præsenteret på afdelingsmøder, og der skal udarbejdes redskaber til at kortlægge og dokumentere implementering af kønsmainstreamingprocessen. Desuden vil indsatsen én gang årligt blive evalueret. VFC-Udsatte, Socialministeriets departement og Kofoed Skole har sat et eller flere kønsmainstreamingsinitiative i gang. Side 9 af 10

10 VFC-Udsatte har afholdt en temadag med deltagelse af medarbejdere fra Ligestillingsafdelingen i Socialministeriet, hvor VFC-Udsatte s kønsmainstreamingstrategi er blevet formidlet. Socialministeriets departement har et initiativ, der identificerer nye lovforslags mulige ligestillingsmæssige konsekvenser, når lovforslagene udarbejdes. Kofoed Skole har iværksat elevrettede aktiviteter særligt for kvinder. Det skal ses på baggrund af, at nogle tilbud ellers vil være udelukket for særligt muslimske kvinder, hvis holdene er blandede. Side 10 af 10

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det Page 1 of 5 Print og gem indberetningsskemaet Den endelige indberetning fremgår nedenstående side. For at kunne dokumentere indberetning af ligestillingsredegørelsen, bedes du gemme denne kvitteringsside

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar 2004 1 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Departementet 6. november 2003 J.nr. 2003-010-0041 Personale og økonomi Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Oktober 2003 P:\SurveyAndDataAnalysis\PLS Survey projekter\mainstreaming.dk\portal\ligestillingsrapporter\skat

Læs mere

Ligestillingsrapport til Ligestillingsministeriet

Ligestillingsrapport til Ligestillingsministeriet Notat Ligestillingsministeriet, Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. Postboks 40 1002 København K Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed 30. oktober 2003 104 MAJ, lokaltelefon 24321 Personale- og Sekretariatskontoret

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Patientombuddet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Følgende myndigheder og institutioner under Forsvarsministeriet har mere end 50 ansatte:

Følgende myndigheder og institutioner under Forsvarsministeriet har mere end 50 ansatte: Indledning Det egentlige ligestillingsarbejde inden for Forsvarsministeriets ressort er delegeret til myndigheder og institutioner under departementet. Ca. 93 % af personellet hører under Forsvarskommandoens

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra det tidligere Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

Ligestillingsrapport 2015 fra det tidligere Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Ligestillingsrapport 2015 fra det tidligere Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Rapporten tager udgangspunkt i de ligestillingsredegørelser, der er indberettet fra det tidligere

Læs mere

Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for IT og Læring Styrelsen for IT og Læring Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen,

Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen, Finansministeriets ligestillingsrapport 2003 5. november 2003 5. kt. MSV / ALW J.nr. 000-7 Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen,

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Ifølge ligestillingslovens 5, stk. 1 skal ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år inden den 1. september udarbejde

Læs mere

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet)

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja Nej 2. Har I målsætninger

Læs mere

Den Danske Filmskole

Den Danske Filmskole Den Danske Filmskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets departement

Beskæftigelsesministeriets departement Beskæftigelsesministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater DMI Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 1 Indhold Status om ligestilling fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 3

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Arbejdsskadestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Arbejdsskadestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Arbejdsskadestyrelsen Vores gode eksempler

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning Ministeriet for Ligestilling og Kirke er et lille departement med i alt 58 ansatte. Departementet er delt op i to ressortområder.

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Danmarks Statistik Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnskommandoen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding Designskolen Kolding Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 EA Copenhagen Business Academy 1 Indhold Status om ligestilling fra EA Copenhagen Business Academy 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for EA Copenhagen Business

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejdirektoratet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen.

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen. Til: Koncerndirektionen Koncern Organisation og Personale Enhed for personalepolitik og arbejdsmiljø Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5000 Ref.: Mette Rye Dato: 16. september 2013 Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. november 2003 Kontor: Sekr. J.nr.: 2003-030-12 Sagsbeh.: SIS Fil-navn: Ligestillingsrapport nov.2003.doc Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest

Erhvervsakademi Midtvest Erhvervsakademi Midtvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Finansministeriets departement

Finansministeriets departement Finansministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danmarks Medie og Journalisthøjskole Danmarks Medie og Journalisthøjskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

https://interview.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.coreresponden...

https://interview.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.coreresponden... Side 1 af 5 WVJ3-FALL-71LS Kommunernes indberetning af ligestillingsredegørelser 2017 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2017 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet 1 Indhold Status om ligestilling fra Økonomi- og Indenrigsministeriet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Lemvig Kommune Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Revideret december 2014 - j. nr. 81.00.00P22-0030 05-11-2014 Indhold 1. Forord... 2 2. Ligestillingspolitikkens mål og konkrete handlinger... 2 3. Arbejdspladsudvikling...

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kolding Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Københavns Erhvervsakademi

Københavns Erhvervsakademi Københavns Erhvervsakademi Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 SKAT 1 Indhold Status om ligestilling fra SKAT 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for SKAT Vores gode eksempler for SKAT 6 P E R S O N A L E O M R Å D E T Hvad

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Konkurrence-

Læs mere

SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Professionshøjskolen University College Nordjylland Professionshøjskolen University College Nordjylland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Gennemgang af pointsystem til ligestillingsredegørelsen

Gennemgang af pointsystem til ligestillingsredegørelsen Gennemgang af pointsystem til ligestillingsredegørelsen Introduktion: Formålet med pointsystemet er tydeligt at kunne benchmarke statslige institutioner på ligestillingsområdet. I det følgende redegøres

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Statens Museum for Kunst 1 Indhold Status om ligestilling fra Statens Museum for Kunst 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Statens Museum for Kunst Vores gode

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors)

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Institut for Menneskerettigheder 1 Indhold Status om ligestilling fra Institut for Menneskerettigheder 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Moderniseringsstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Moderniseringsstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Moderniseringsstyrelsen Vores gode

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Socialstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Trafikstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Trafikstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Trafikstyrelsen Vores gode eksempler for Trafikstyrelsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejen Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Kulturministeriets departement

Kulturministeriets departement Kulturministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holstebro Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Statens Serum Institut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Københavns Erhvervsakademi 1 Indhold Status om ligestilling fra Københavns Erhvervsakademi 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Københavns Erhvervsakademi Vores

Læs mere

Professionshøjskolen UCC

Professionshøjskolen UCC Professionshøjskolen UCC Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Civilstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Thisted Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra Transport- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra Transport- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Transport- og Bygningsministeriet Indledning Transport- og Bygningsministeriet arbejder med planlægning, anlæg, drift og vedligehold samt regulering af og tilsyn med det samlede

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Naturstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax RAPPORT OM LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE 2015 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk 1. Indledning Det fremgår af ligestillingslovens

Læs mere

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Statens Serum Institut 1 Indhold Status om ligestilling fra Statens Serum Institut 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Statens Serum Institut Vores gode eksempler

Læs mere

Tabellerne i afsnit 5 er baseret på tal fra Videnskabsministeriets departement og Forskningsstyrelsen.

Tabellerne i afsnit 5 er baseret på tal fra Videnskabsministeriets departement og Forskningsstyrelsen. Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal 22 1060 København K Videnskabsministeriets ligestillingsrapport 2005 Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets ligestillingsrapport

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Søfartsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Resultater for ligestillingsredegørelser. Hovedrapport

Resultater for ligestillingsredegørelser. Hovedrapport Resultater for ligestillingsredegørelser 2011 Hovedrapport Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2. marts 2012 Marts 2012 Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1. Rapportens formål og baggrund

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Statsforvaltningen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere