VISUEL IDENTITET & NAVIGATION IDÉKATALOG DECEMBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISUEL IDENTITET & NAVIGATION IDÉKATALOG DECEMBER"

Transkript

1 VISUEL IDENTITET & NAVIGATION IDÉKATALOG DECEMBER

2 VISUEL IDENTITET OG NAVIGATION Supercykelstierne er i rivende udvikling. I dag er to ruter etableret henholdsvis Albertslundruten og Farumruten men der er planlagt 495 kilometer Supercykelsti til realisering i et sammenhængende net af 28 ruter. Visionen er at gøre Supercykelstierne til et seriøst transportalternativ på strækninger over fem kilometer og matche andre tilbud på transport til og fra arbejde og uddannelse. Det kræver god kommunikation og planlægning, og en tydelig markering til cyklisten, så denne ved at der cykles på en Supercykelsti. Dette idékatalog vil inspirere til løsninger, der fremmer Supercykelstiernes visuelle identitet og navigationen til, fra og på ruterne. Kataloget tager højde for ruternes alsidige omgivelser og viser løsninger, der kan implementeres både i land- og byområder. Således sigter kataloget at give hver enkelt kommune mulighed for at udvælge de løsninger, der passer til netop deres rute, borgere og omgivelser. Bemærk at idékataloget ikke er tænkt til direkte implementering på tværs af rutenettet. Løsningerne skal godkendes af Vejdirektoratet, og hvordan de forskellige elementer bedst kombineres i praksis vil kræve fysiske forsøg og mere detaljerede designretningslinjer. Niels Hoé Lotte Rosenholm Andreas Hammershøj Alle fotografier (c) Andreas Hammershøj med undtagelse af foto på s. 23 (c) Superscykelstier 2 3

3 MATERIALEVALG Afmærkning foreslås udført i materialet Premark, som muliggør en højere detaljeringsgrad end Termaplast. Den større detaljeringsgrad, muliggør tekst med eksempelvis anvisning af bynavne eller angivelse af rutenummere. Premark kan forventes at have en maximal levetid på to år og ned til et år, hvis der er anden trafik over afmærkningen end cykler, eksempelvis ved busstoppesteder eller overkørsler. Materialet har dog længere levetid jo større flade afmærkningen har. For skilte er valgt standard materiale i metal, således at skilte vil fremstå i samme udtryk som eksisterende kendte skilte. VEJDIREKTORATET, DRIFT OG OMKOSTNINGER Under de enkelte løsningsforslag i dette katalog findes en sondering omkring Vejdirektoratets forventede indstilling og mulige indvendinger. overordnet set er der nogle centrale faktorer som spiller ind: Farver Vejdirektoratet opererer primært med blå og hvid, som illustreret på side 6, hvor det orange Supercykelsti logo dog er med. Valget af orange er dermed et brud med det gængse farvevalg og der skal derfor opnås tilladelse fra vejdirektoratet. Permanent og midlertidigt Generelt er der en forskel mellem løsninger af permanent karakter og løsninger, som anvendes i afgrænset tid, til eksempelvis kampagne eller introduktion af ny rute. Det er erfaringsmæssigt lettere, at opnå tilladelse til tidsafgrænset afmærkning. Katalogets løsningsforslag er både af permanent karakter og tidsafgrænsede løsninger. Dog med det fællestræk, at de alle kommunikerer til cyklisterne og derfor bør vurderes som sådan, i forhold til en tilladelsesvurdering. Der er ingen af forslagene som anses som trafikalt uegnede. Drift og omkostning Udover at forslagene vurderes i forhold til Vejdirektoratet, gives der et bud på driftmæssige konsekvenser og et omkostningsestimat, samt dimensioner og placering af de forskellige løsninger. 4 5

4 EKSISTERENDE ELEMENTER Idéerne i dette katalog er udviklet på baggrund af grundelementerne i det eksisterende design og bygger videre på den allerede etablerede genkendelighed. En genkendelighed og designmæssig konsekvens som er vigtig for Supercykelstiernes samlede kommunikationsmæssige kvalitet og klarhed. Den velkendte orange streg Stregen videreudviklet til en stiplet linje VIDEREUDVIKLING Fleksibilitet Et fleksibelt design gør det muligt at skabe løsninger på tværs af kommunernes mange forskellige scenarier, designmanualer og behov. For at opnå denne fleksibilitet er det vigtigt at opretholde en klar overordnet konsekvens i brugen af den orange farve, striben, logoet og nye grafiske elementer fra dette katalog. Supercykelstiers visuelle identitet er pt. baseret på 3 overordnede elementer: Stregen C-logoet Skrift-logoet C-logoet Pile baseret på C-logoet Nye elementer I dette idékatalog introducerer vi 3 nye overordnede elementer, som kombineres til en række afledte idéer. 1) Den ificerede streg 2) Pile afledt af C-logoet 3) Destinationsvisning i form af en fleksibel destinationrulle. Se s. 16. Skrift-logoet Kombineret: Skrift-logoet understreges af en hvid pil. Vertikalt og horisontalt En central styrke ved løsningerne er som det ses på de følgende sider at elemeterne kan bruges både vertikal på traditionelle skilte og horisontalt som vejafmærkning. Rutenumre En undtagelse fra den vigtige designmæssige konsekvens er dog den digitale skrifttype som bruges til bl.a. at skrive C99. det foreslås derfor at udfase brugen af skrifttypen. At ruterne i så høj grad identificeres udfra C-numre ses desudens som problematisk, da de ikke er selvforklarende og kræver forhåndsviden om rutesystemet. Vi anbefaler derfor at nedtone brugen af rutenumre og istedet identificere ruterne udfra destinationer. Se mere på s. 14. Rute-logo med digital skrifttype som foreslås udfaset Supercykelsti markeret i forbindelse med traditionel skiltning. Kraftig brug af orange Bevidst farvebrug Designets fleksibilitet betyder også, at der kan justeres efter kontekst. Eksempelvis kan den orange farve gøres dominerende i designet og man opnår derved et kraftigt udtryk. Omvendt kan farven indenfor samme design bruges mere let, elegant og diskret. Til detaljeret afmærkning på asfalt anbefales det at kombinere den orange med en hvid baggrund, da farven ellers kan være svær at se på asfaltbaggrund. Let brug af orange 6 7

5 AT VISE VEJ Vejdirektoratet Striben er blot godkendt af Vejdirektoratet som kampagne element. Der er risiko for at striben ikke bliver godkendt som permanent løsning, da betænkeligheden er, at den kan forveksles med den gule afmærkning, der markerer midlertidige ændringer i vejforløb. 20 B IRKERØD 15 k m LYN GBY 4 KM Der er blandt cyklister en positiv opfattelse af den orange afmærkningsstribe som markerer de to nuværende Supercykelstier. Det er dog ikke alle steder, der er behov for en orange stribe, som følger ruten fra ende til anden. Striben kan i stedet varieres på et utal af måder og derved tilpasses til sine omgivelser. 10 STRIBEN 30 SU PERC YKELSTI Når der vises vej gøres det først og fremmest, så cyklisten bliver på ruten, men det hjælper yderligere, hvis det også vises, hvor cyklisten kommer af ruten det rigtige sted og hvordan man finder hen til ruten. Det skal være let at bruge Supercykelstierne og det skal være let at finde vej. Erfaringen med navigationen på Supercykelstierne er, at skiltningen ikke er tydelig nok og at cyklisten har svært ved at finde vej. Der er derfor behov for en tydeligere markering, så cyklisten aldrig er i tvivl, når denne er på en Supercykelsti. 30 Øget kendskab Selv med udbredt brug af striben er det ingen garanti for at uindviede genkender den som del af en Supercykelsti. Derfor anbefales det at man med jævne mellemrum skriver Supercykelsti som del af den øvrige afmærkning. Dog anbefales det ikke udelukkende at skrive de vigtigste informationer langs striben, da den let dækkes af bladfald, is og sne i kraft af sin placering på kanten af cykelstien. 8 9

6 STIPLET STRIBE Striben kan gøres mindre tung ved at bryde den op til en stiplet linje bestående af prikker. 200 Drift Prikkerne, kaldet rondeller, holder forventeligt et år, hvori en stribe har en forventet levetid på op til 2 år. Prikkerne tager længere tid at anlægge, da der mellem hver rondel skal opmåles afstand til den næste rondel. SU P ERC YK ELSTI Vejdirektoratet Ved at bryde striben op, så den ikke fremstår som én sammenhængende, lang afmærkning kan risikoen for forveksling med midlertidig afmærkning mindskes. Generelt ligner den stiblede linje ikke noget velkendt vej-element, samtidig med at den ikke er voldsomt fremmedartet. Samlet set kan dette øge sandsynligheden for godkendelse hos Vejdirektoratet. B IRKERØD 15 k m KM Som illustreret øges tætheden i forhold jo tættere cyklisten kommer på et opmærksomhedspunkt. Længst fra er der 2 meter mellem prikkerne, dernæst 1 meter og tættest på en halv meter. SUPERC YKELSTI Prikkerne kan samtidig fungere som rumlestriber og således være en markør til cyklisten, hvis man kommer for tæt på rabatten. Rumlestriberne er en løsning, der med fordel kan implementeres i natur- og landomgivelser med begrænset belysning. Prikkerne passer til det runde Supercykelsti logo, og det åbner derved også for muligheden for at prikker til tider kan varieres med C-logoet. 50 Omkostning Orange linje: 23,- pr. meter Orange rondel 13,50 pr. stk. Hvide bogstaver 24,50,- pr. stk. (hvorved ordet Supercykelsti koster godt 320,-) Udførelse 85,- hhv. pr. meter/stk/ord

7 BEKRÆFTELSE Det markeres på Supercykelstierne når cyklisten skal være ekstra opmærksom og når ruten drejer, men der kan også være behov for løbende at bekræfte cyklisten i at denne er på rette vej. Dette er særligt relevant på lange strækninger, hvor ruten blot skal følges og henvender sig især til nyere cyklister på Supercykelstierne. Det anbefales derfor at der løbende kommunikeres til cyklisten når man befinder sig på en Supercykelsti ved jævnligt at markere med én af løsningerne fra idékataloget. Dette vil skabe en stærkere visuel identitet og hjælpe cyklisten trygt på vej. Flere ruter på samme strækning Der har blandt kommunerne været en del opmærksomhed omkring hvordan afmærkning skal gribes an hvis der løber flere Supercykelstier på den samme vejstrækning. Ser man sagen fra brugernes side mener vi ikke at det er så vigtigt at vide hvor mange ruter man følger så længe det fremgår at det er en Supercykelsti, og at slut-destinationen, samt afgreninger til andre ruter løbende fremgår af skiltning og afmærkning. Se mere om vejvisning på s. 16. Cykling i forskellige hastigheder Ved at give Supercykelstierne en fælles identitet, kan der sendes et signal om, at der cykles over længere afstande end nogle cyklister er forvent med og at man dermed kan forvente cyklister som cykler i høj fart

8 PILE 5 Som et supplement eller alternativ til striben og den stiplede linje foreslår vi at der introduceres et sæt pile. Dels kan de bruges til grundlæggende vejvisning som vist på dette opslag, og dels er de nyttige i forbindelse med mere detaljeret vejvisning som beskrevet på næste opslag. Designet er inspireret af det runde C-logo og bygger derfor videre på genkendeligheden i det eksisterende udtryk. Visuelt er pilen desuden et grafisk element med iboende retning og bevægelse som passer godt til Supercykelsti-konceptet Pilene kan anvendes i mange scenarier og i kombination med andre løsningsforslag. I praksis vil pilene skulle placeres efter forholdene, men som tommelfingerregel anbefales intervaller på 20 m i tæt by og 100 m på landet. Vejdirektoratet De retningsanvisende pile placeres centeret på Supercykelstien på samme måde som traditionelle cykelsymboler, hvilket taler for en tilladelse. Pilene vil være mindre end cykelsymbolet og vil ikke på nogen måde fjerne fokus fra trafikken Drift Grundet større dimension end prikkerne, har de en bedre holdbarhed. Der er igen en højere omkostning end for stregen forbundet med etablering, da der skal opmåles afstande mellem de enkelte pile. Omkostning Pile kr. 223,- pr. stk. Udførelse 500,- pr. stk

9 VEJVISNING OG AFSTANDE Den garvede cyklist på Supercykelstierne kender sandsynligvis sin eksisterende position og afkørslernes retning, men en ny bruger kan have brug for mere hjælp. Ved konsekvent at gennemføre et positionsanvisende element vil der blive skabt forudsigelighed og tryghed ved brug af Supercykelstierne og det vil medføre en stærk identitet som pålidelig transportmulighed. Derfor bør vejvis-ning og navigation styrkes ved at gøre brugerne opmærksom på: Hvor man er Kommune eller bykvarter 4 km 10 km 14 km 24 km 2 4 km 50 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 5 min 5 min 50 - Ballerup 4 km 10 km 14 km 24 km 2 4 km - Hospital Hvilken retning man er på vej i Rutens slutdestination, fx Albertslund Hvor man kommer hen ved at dreje fra Veje, steder, nabobyer, andre C-ruter, etc) 10 km 30 km 3 10 min 15 min 20 min 10 km 20 km 2 Km- eller tids-afstanden til udvalgte destinationer Destinationsrulle Metoden til at anvise cyklistens position er inspireret af S-togsystemets destinationslinje, som i vognene viser de tilbagelagte og de kommende stationer. Idet løsningen bygger på en kendt afkodningsmanøvre er positionsanvisningen let at forstå for cyklisten. 2 km 4 km 24 km 2 10 min 5 min 5 min 10 min 15 min - Tuborg 2 km 4 km 14 km 1 Vores forslag består af en destinations-rulle, som kan varieres i design og informationstyngde, samt bruges både vertikalt på eksempelvis skilte, eller horisontalt som asfaltmærker. Den kan stå alene, men kan også kombineres med andre løsninger, som f.eks. striben, eller implementeres på udvalgt byinventar. 15 min 10 min 5 min 5 min - Industripark Vejdirektoratet Som skilt skal det sammenlignes med en Stitabelvejviser (F 21.3), hvor farven rød indgår. Det kan også anvendes som afmærkning, dog kan det være vanskeligt 11 km Simpel udgave af destinationsrullen 10 min Destinationsrulle med minutangivelse. Her vist som skilt. Udviddet destinationsrulle med markering af afkørsler og retnings-pile 11 km 16 17

10 at opnå acceptvisuel i forhold til anvisning af Konsekvent kommunikation Sit, autem og fugitiu menimus sitatem molorafstande destination, da der ilikke er rum ipsandis aut quunt aut aut ommo tradition for dette. optatiumende voleni offictecto etum audiste Drift labore eosam, que asimus ipicius nati berehenis inciliaspere es quat prem Standard skilt,delmed lang levetid. Dog que nonsequiat as res ea dendel in ni archill udsætte alt byrumsinventar til tider aborerferor reprovid quias sinullaut lignian for hærværk eller påkørsler, hvilket vil delique veruptas volumet, te et, sum alianim bevirke en nulpa omkostning, men ikke i andet laccaborias dolore nossit, consequodi omfang end hvad der ellers forekommer solorate nonse parum sequat lam, et ipide med skilte. velitasitat exped ut peruntissin nonectur? 4 km - Hospital Som afmærkning op til 2 års levetid. Optatenis dolupta tiscias sintio. Ut as quis ipsapit ut hita dolorum aut ut ex esequi ut Omkostning ut quid mollict emperiaersequiasi sit odiscia Da destinationsskilte stedsspecifikke, atem perrum ipsuntem fugia sit, er dethillautae nødvendigt med tilpassede skilte illuptatem fugit que endit, quatur?lumet, ved hver placering, hvilket ikke muliggør te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore mængdeindkøb. nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut Destinationsrullen koster som skilt i etum størperuntissin nonectur? i offictecto relsen cirka krque 600,pr styk og i audiste50x40cm labore eosam, asimus ipicius 50x60 cirka kr. 800,ex. opsætning. nati berehenis del inciliaspere es quat prem que nonsequiat as res ea dendel in ni archill aborerferor reprovid quias sinullaut lignian Distinationsrulle, som afmærkning 500,delique pr. stk. veruptas volumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut peruntissin nonectur? Lut idenim reprorro voluptas autet ulliti iat as res ea dendel in ni archill aborerferor reprovid quias sinullaut lignian delique veruptas volumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut peruntissin nonectur? Optatenis dolupta tiscias sintio. Ut as quis ipsapit ut hita dolorum aut ut ex esequi ut ut quid mollict emperia sequiasi sit odiscia atem hillautae perrum ipsuntem fugia sit, illuptatem fugit que endit, quatur?lumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate non 25 2 km - Tuborg Gadesvej 10 km 4 km - Industripark Destinationsrulle som vejmærkat. Byer som allerede er passeret udelades. Mærkatens grå baggrundsfarve minder bevidst om asfaltens og sikrer samtidig tekstens læsbarhed

11 FORVARSLING Før et vigtigt punkt på ruten nås, som eksempelvis en forgrening eller en central afkørsel kan cyklisten med fordel forvarsles. Denne metode kendes fra biltrafikken, hvor afkørslerne på motorveje markeres gentagende gange og i god tid. På Supercykelstierne vil et forvarsel hjælpe til at vække cyklistens opmærksomhed og finde den rette frakørsel til den endelige destination, og dermed lette cyklistens besvær med navigation betydeligt. Forvarslingen kan gives ved brug af både destinationsrulle og pile. Ballerup 200 Ballerup 30 5 Ballerup Herlev Vejdirektoratet Denne afmærkning kan fungere både som skilt og afmærkning og er i udformning at sammenligne med skiltet på side 6, Stipilvejviser (F ) og har den samme type af information og må anses som samme niveau i forhold til tolkning. Drift Som standard skilt, er der en lang levetid. Men der er forventeligt mindre omkostninger forbundet med vanligt hærværk eller påkørsler. Som afmærkning gælder en kortere levetid end for et skilt. Ballerup 100 m Omkostning De smalle forvarslingsmarkeringer her på siden koster cirka 1.000,- pr stk. Pilene og cirklerne med rute nummer og destination, cirka 500,- pr stk. 100 m Ballerup Herlev Ballerup 200 m 100 m Forvarslingsmarkering. 200 x 20 cm med 10 cm høje bogstaver. Pile som navigationsanvisning med brug af mindre informationsrondel til bekræftelse og forvarsling. Et eksempel på hvordan det kan vises at to ruter deler sig

12 Sydby Østby Vestby Vestby Vestby Sydby Sydby Nordby Vestby Sydby Ligeud I dette eksempel en bekræftelse af at man bliver på den Supercykelsti man allerede følger. Nordby Eksempel 2 To Supercykelstier krydser hinanden. Når to stier krydses skal der optimalt set ved hver af de krydsende veje vises af i 3 retninger: Østby Eksempel 1 Kryds hvor én Supercykelsti løber igennem et kryds. Her placeres pile umiddelbart før krydset og igen et stykke efter som bekræftelse. Nordby PILE I KRYDS Til venstre Én retning af den krydsende Supercykelsti. Til højre Den anden retning af den krydsende Supercykelsti. Eksemepl 1: En Supercykelsti løber lige igennem et kryds Østby Sydby Vestby Nordby Vestby Nordby Østby Nordby Sydby 22 Nordby Vejdirektoratet Placeringen umiddelbart før stopstreg, kan muligvis være vanskelig at opnå. Der kan være argumenter omkring orientering ved svingning. Dog er der eksempler på afmærkning netop der i kryds i forbindelse med højresvingskampanger. Viser det sig at vøre et problem kan afmærkningen trækkes meter tilbage fra krydset. Eksemepl 2: To Supercykelstier krydser hinanden. Hele krydset kan være svært at overskue på en gang, men reelt vil man kun skulle tage stilling til én retning af gangen. Vestby Nordby Østby 23

13 BYINVENTAR 70 Både nyt og eksisternede byinventar kan bruges til vejvisning og PR. C-skilt Ligesom Metro og S-togsstationer anvender deres respektive logoer til at vise sin lokation kan Supercykelstierne skilte med deres eksistens ved brug af et højt skilt med et stort C-logo. Hvor S-togs- og Metro-skilte ofte anvendes i nogle hundrede meters afstand af stationerne, anbefales det i forbindelse med Supercykelstier at skiltetypen kun bruges direkte på ruten. Skiltning af denne type er mest tænkt til knudepunkter med megen krydsende cykeltrafik. Det er naturligvis vigtigt at der i umiddelbar nærhed af C-skiltet som minimum er en nærmere forklaring af hvilken Supercykelsti der er tale om. C-skilt Inforstander På udvalgte steder kan der opsættes infostandere med detaljerede kort og information. Det er oplagt at placere dem på steder hvor det ikke kun er eksisterende Supercykelsti-brugere der ser dem, så de også kan fungere som PR og introduktion til Supercykelstierne. 280 Fodhvileren Fodhvileren er allerede taget i brug i forbindelse med Supercykelstierne, men kan bruges til mere. I dag bruges fodstøtten til beskeder til cyklisterne, men ved at montere et større skilt kan den henvende sig til både cyklisterne og bilisterne. På den vertikale flade, der vender i fortovet kan der desuden kommunikeres til fodgængere. Skraldespande En stor del af Københavns skraldespande er dækket af grønt materiale med ordene REN KBH. Denne løsning kan overføres til Supercykelstierne og i stedet dækkes af orange materiale med en markering af, at man befinder sig på en Supercykelsti. Hellerup 10 km Gentofte Lyngby 4 km - Skøjtebane Birkerød 20 km Allerød 2 Eksisternde Sit, autem fugitiu menimus sitatem il molorrum ipsandis aut quunt aut aut ommo optatiumende voleni offictecto etum audiste labore eosam, que asimus ipicius nati berehenis del inciliaspere es quat prem que nonsequiat as res ea dendel in ni archill aborerferor reprovid quias sinullaut lignian delique veruptas volumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut peruntissin nonectur? Optatenis dolupta tiscias sintio. Ut as quis ipsapit ut hita dolorum aut ut ex esequi ut ut quid mollict emperia sequiasi sit odiscia atem hillautae perrum ipsuntem fugia sit, illuptatem fugit que endit, quatur?lumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut peruntissin nonectur? i offictecto etum audiste labore eosam, que asimus ipicius nati berehenis del inciliaspere es quat prem que nonsequiat as res ea dendel in ni archill aborerferor reprovid quias sinullaut lignian delique veruptas volumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut peruntissin nonectur? Lut idenim reprorro voluptas autet ulliti iat as res ea dendel in ni archill aborerferor reprovid quias sinullaut lignian delique veruptas volumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut peruntissin nonectur? Infostander for både brugere og forbipasserende

14 Pumper Der er især opmærksomhed omkring pumpen under stop og den kan derfor bære den mere detaljerige del af kommunikationen. Pumpens store vertikale flade er derfor særligt velegnet til rutekort og detaljerede rulletavler. Pullerter Som en alternativ vejvisning kan der påsættes orange markeringer på pullerter, der følger ruten. Markeringerne kan evt. laves i reflekterende materiale og derved sikre bedre synlighed til cyklister i sparsomt belyste områder. Lygtepæle Lygtepæle kan bruges på samme måde som pullerter. Med jævne mellemrum kan de lakeres helt eller delvist orange, eller påføres et orange bånd, som en repeterende Supercykelsti-markør. Cykelmærke Det hvide cykelmærke på cykelstierne kan midlertidigt eller permanent ændres til en orange Supercykelsti-markør. HERLEV FARUM GLOSTRUP VÆRLØSE 1 12 km 11 km 10 km 8 km 7 km Eksisterende pumpe med tilføjet information i form af en destinationsrulle 10 CYKELSUPERSTIER afstand til fastegenstande fra cykelstien. Pullerterne er i standard mål som kendes fra de pullerter som typisk anvendes til cykelstativer, som også placeres i den afstand fra sti. Cykelsymbolet anvendes allerede på de fleste cykelstier, men farvevalget vil udgøre en faktor, især må det forventes at være et emne ved placering i kryds og overgange, mens placering på selve stiernes strækning, er mindre markant. Drift Ikke højere end tilsvarende eksisterende inventar. Omkostning Pullert som varmgalvaniseret koster fra cirka 1.000,- stykket og cirka 400,- i etableringsomkostning. Orange cykelsymbol, 1 meter høj 210,- pr. stk. Orange cykelsymbol, 2 meter høj 390,- pr. stk. Vejdirektoratet C-skiltet kendes som anvisning af S- togsstationer og senest for Metrostationer og tjener samme formål og bør ikke være problematiske at indføre. Stål 10 C-skilt: cirka 1.500,- Infostander: 3.800,- Skilt i fodhviler: 2.000,- Infostander, kendes i forvejen og er placeret mange steder også langs veje og stier, hvorfor det ikke burde være en udfordring at få sådanne opstillet Stikers til Lygtepæle: 75,- Alle disse priser er ex opsætning. Skiltet i fodhvileren kan anvendes med budskab på begge sider eller blot på siden væk fra vejbane. Den enkelsidede kan være nemmere at opnå accept til, da den ikke kommunikere i retning af den kørende trafik. Destinationsangivelse på cykelpumper, bør være noget, som kan påsættes uden yderligere forudgående dialog. Pullerter skal placeres 30 cm fra stien, således at de overholder regler for 30 cm til sti/kørebane Træ Træ, malet 26 27

15 BELYSNING Skilte I natur- og landområder kan belysningen være begrænset, og gøre det svært at aflæse informationer på skilte. Dette kan afhjælpes med skiltebelysning. Belysning fra andet byinventar Special-belysning kan integreres i pullerter, lygtepæle, eller andre eksisterende byrumselementer. Belysningen kan både bestå af spotlights på skilte eller asfaltmærker, eller være selvstændige spots med eksempelvis C-loget som vist på satte side. Belægning Som en avanceret udgave af den stiblede stribe kan der lægges dioder i asfalten til at markere rabatten på de svagt oplyste ruter. Vejdirektoratet Solceller og LED: Der er i tidligere tilfælde bevilliget midler fra Vejdirektoratets Cykelpulje til afmærkning af cykelsti med solcelle-drevet LED-belysning. Drift Ingen særlige hensyn end for tilsvarende eksisterende inventar. Dog skal det bemærkes, at der kan være udfordringer med tilstrækkelig energi fra solcellerne til oplysning i måneder med få dagslystimer. Omkostning Solceller er billigere at etablere end belysning som kobles på el-nettet. Belysning: her er der meget store variationer i pris og især etableringsomkostninger, hvor udgiften til etablering af strøm vil udgøre en meget stor post, ca ,- pr. løbende meter. Primært til nedgravning af el. Pullert med Led-lys koster fra cirka 2.500,- stykket. En løsning med solceller koster fra cirka 4.500, - stykket

16 Pullert for hver 100 m.: ,- / Destinationsrulle, som skilt, 2 styk: 1.200,- / i alt: ,- CYKELSU- PERSTIER CYKELSU- PERSTIER KOMBINATIONER Der er i dette idékatalog præsenteret en række forskellige løsninger til visuel kommunikation og navigation. Forslagene passer til forskellige brugssituationer og budgetstørrelser, og har desuden varierende muligheder i forhold til permanent godkendelse hos Vejdirektoratet. Igennem konsekvent brug af faste elementer som farve, logo og skrifttype opnås der dog en lighed imellem dem. Idéen er at elementerne skal kunne kombineres alt efter kommunernes individuelle behov. Som sådan er det derfor ikke tanken at der skal være regide regler for kombinationer, men for at undgå visuel og navigationsmæssig forvirring lægges der op til nogle grundlæggende principper for brug og kombination: Orientering: linje på asfalt Navigation: destinationsrulle på skilt 11 km Orange linje: ,- / Rutenummer og distination, hver 100 m: 2.700,- / Destinationsrulle, som skilt, 2 styk: 1.200,- / i alt ,- Orientering: pile Navigation: pile med info-rondeller Orientering: stiblet stribe Navigation: destinationsrulle på asfalt SUPERCYKELSTI Prik for hver meter: ,- / Rute nummer og distination, hver 100 m: 4.000,- / 1 Forvarsling: 500,- / i alt ,- Orientering: pile Navigation: destinationsrulle på skilt - Gadesvej Orientering: linje Navigation: destinationsrulle på skilt og asfalt Orientering: pile Navigation: info-rondeller og destinationsrulle på skilt 11 km - Gadesvej Brug så få forskellige elementer som muligt Skift ikke mellem element-typer hvis det ikke er højst nødvendigt Herlev 11 km 11 km Herlev Brug helst samme element-kombinationer på hele ruten Ét orienteringselement pr. strækning stribe, pile, pullerter, etc Pile hver 100 m: 2.200,- / 1 Pil med retningsændring og rute no: 450,- / i alt 2.680,- Pile hver 100 m: 2.200,- / Destinationsrulle, som skilt, 2 styk: 1.200,- / i alt: 3.400,- Ét navigationselement pr. strækning destinationsrulle, etc De forskellige kombinationer er prissat som eksempel på en kilometer Supercykesti. Orientering: pullerter Navigation: destinationsrulle på skilt Orientering: bånd på lygtepæle Navigation: destinationsrulle på lygtepæl Orientering: bånd på lygtepæle og linje på asfalt Navigation: destinationsrulle på lygtepæl 11 km Bånd på lygtepæle for hver 100m: 750,- / Destinationsrulle, som skilt, 2 styk: 1.200,- / i alt: 2.000,

17 PRISOVERSIGT SKILTE AFMÆRKNING BYINVENTAR, ETC Alle priser er cirka-priser. Bemærk at der på nogle af produkterne kan være mulighed for mængderabat, mens det for eksemepelvis destinationsrullerne ikke er sandsynligt, da hvert skilt eller mærkat vil være unikt. Destinationsrulle Skilt 50x40 cm cirka 600,- pr. stk. Skilt 50x60 cm cirka 800,- pr. stk. ex opsætning. Linjer Orange linje: 23,- pr. meter Orange rondel (prik) 13,50 pr. stk. ex udførelse. Pullert, varmgalvaniseret: cirka 1.000,- pr. stk. + cirka 400,- i etableringsomkostninger. C-skilt: cirka 1.500,ex opsætning. Tekst på asfalt Hvide bogstaver, 10 cm høje, 24,50 pr. stk. Udførelse kr. 85 hhv. pr. meter/stk/ord. Infostander: cirka 3.800,ex opsætning. Pile Pile kr. 223,- pr. stk. Unika-rondel til vejvisning ca. 500,- pr. stk. Udførelse 500,- pr. stk. Skilt i fodhviler: cirka 2.000,ex opsætning. Pullert med Led-lys: cirka 2.500,- pr. stk. Med solceller fra cirka 4.500, - pr. stk. Etableringsomkostninger cirka 1.000,- pr. løbende meter. Primært nedgravning af el. Stikers til Lygtepæle: 75,ex opsætning. Distinationsrulle Afmærkning 500,- pr. stk. Orange cykelsymbol: 1 meter høj 210,- pr. stk. ex opsætning. 2 meter høj 390,- pr. stk. ex opsætning

18

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014 Allerødruten Projektgruppemøde 4. februar 2014 Deltagere: Thor Bjørnboe, Københavns Kommune Helle Riis, Rudersdal Kommune Stinne Bjerg, Allerød Kommune Thomas Gjerulff, Gentofte Kommune Ulrik Djupdræt,

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv.

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv. Brandguide Introduktion Denne PDF er en kortfattet guide til design og pay-off for Visit Vestsjælland. Guiden præsenterer de overordnede retningslinjer for Visit Vestsjællands identitet og brand i kontakten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Projektgruppemøde, Cykelsuperstier i hovedstadsregionen 09-02-2012. Sagsnr. 2010-58524. Dato: 17-11-11. Dokumentnr. 2012-121698.

Projektgruppemøde, Cykelsuperstier i hovedstadsregionen 09-02-2012. Sagsnr. 2010-58524. Dato: 17-11-11. Dokumentnr. 2012-121698. Projektgruppemøde, Cykelsuperstier i hovedstadsregionen Dato: 17-11-11 Tid: 09:00-12:00 Sted: Sojakagen, Islands Brygge 37 2300 København S 09-02-2012 Sagsnr. 2010-58524 Dokumentnr. 2012-121698 Sagsbehandler

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner Agenda 1. En klog investering - derfor 2. Projekt Cykelsuperstier 3. Albertslundruten 4. Kommunikation og kampagner En klog investering - derfor Ved Maria Streuli, overordnet projektleder Bedre miljø og

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask Før: Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Efter: Fra GST; Pia: Ang. rundkørsler, det ser umiddelbart ud til at

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage!

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage! 4 BRUGERTYPER I forbindelse med cykelparkering i gågaderne er der tre bruger typer med hver deres adfærd og behov. Ved at matche brugertypernes behov kan man motivere brugerne til at parkere steder, der

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Vejforum 8. december 2010 Agenda Forslag til kvalitetsmål Hvorfor cykelsuperstier? Proces og samarbejde hvad har vi lært? Hvad er en cykelsupersti Første pilotrute

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Gammel Holte ruten Nuværende forhold Gammel Holte ruten forbinder Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Gammel

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER Side 1 Hvem gavner cykelsuperstierne?

Læs mere

02-10-2014. Styregruppemøde

02-10-2014. Styregruppemøde 02-10-2014 Styregruppemøde Dato 24. september 2014 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Ivan Christensen, Gladsaxe Thomas Gjerulff, Gentofte Anker

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Dette hæfte henvender sig til kommuner og politi og indeholder gode råd

Læs mere

Design manual 2013 Version 1.0-2013

Design manual 2013 Version 1.0-2013 Design manual 2013 Version 1.0-2013 DK-CAMP, Designmanual og visuel identitet Denne designmanual er udarbejdet i november 2013 og er gældende for DK-CAMP. Formålet med designmanualen er, at DK-CAMP har

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Oplæg til retningslinjer for skilte og byrumsinventar i Lyngby-Taarbæk Kommune - sammenfatning. Af Janik Frithioff, August 2014

Oplæg til retningslinjer for skilte og byrumsinventar i Lyngby-Taarbæk Kommune - sammenfatning. Af Janik Frithioff, August 2014 Oplæg til retningslinjer for skilte og byrumsinventar i Lyngby-Taarbæk Kommune - sammenfatning Af Janik Frithioff, August 2014 Motivation & Problemstillinger Lyngby-Taarbæk Kommune i dag Nye lygtepæle

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere

Styregruppemøde 26. januar 2015

Styregruppemøde 26. januar 2015 Styregruppemøde 26. januar 2015 Dagsorden 1. Velkommen 2. Highlights fra SCS 3. Ny principplan og visioner 4. Ansøgninger til pulje 5. Missing links brugerperspektiv 6. Cykelkonference og SCS 2015 7. Frem

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

CBR-club Denmark. De grundliggende principper. Den blå pil illustrerer i det følgende vores kørselsretning. Den røde prik illustrerer vejviseren

CBR-club Denmark. De grundliggende principper. Den blå pil illustrerer i det følgende vores kørselsretning. Den røde prik illustrerer vejviseren CBR-club Denmark Når vi er mange motorcykler der er ude at køre sammen, har det vist sig, at den nemmeste måde at holde styr på flokken, at få alle med, er at bruge den gruppekørsel-metode, hvor 2. køreren

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning.

DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning. DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning. Danage Target face type 'Tuning' Vejledning - 2 - Danage Skydeansigt type 'Tuning', vejledning. Introduktion. Denne vejledning i at anvende Danage Skydeansigt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG - Idékataloget er blevet til på et brainstorming møde mellem Dansk Cyklistforbund, kommunale medarbejdere og cykel-ildsjæle Gladsaxe Rådhus torsdag den 29.

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

DIN SCHRIFT 1451 Engschrift

DIN SCHRIFT 1451 Engschrift 1 Opgaven Opgaven gik up på at lave en ny identitet til en allerede eksisterende bar i indre København. Der skulle laves et nyt logo, til brug på facade samt paperline og diverse materialer. Det eneste

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF Hillerød Kommunes byggepladsskilte

RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF Hillerød Kommunes byggepladsskilte RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF Hillerød Kommunes byggepladsskilte INDHOLD FORMÅL OG RETNINGSLINJER FOR DESIGN AF BYGGEPLADSSKILTE... 3 BYGGEPLADSSKILTETS PLACERING OG STØRRELSE... 4 BYGGEPLADSSKILTETS UDFØRELSE

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Planlægning af de nationale og regionale cykelruter er en spændende udfordring, som kommunerne har fået tildelt efter

Læs mere

NICOLE PIPER. Designguide

NICOLE PIPER. Designguide Designguide Titel: Nicole Piper Navn: Line Lundquist Årgang: 2010 Hold: 4DesI Vejleder: BIP og REB Studieretning: Design Studieelement: Iscenesættelse Designvalg Designet til Nicole Piper udspringer af

Læs mere

Styregruppemøde. 11. juni 2014

Styregruppemøde. 11. juni 2014 Styregruppemøde 11. juni 2014 Dagsorden 1. Velkommen 2. Evaluering, Supercykelstier 2011-2013 3. Skiltning, afmærkning og identitet Præsentation af idékataloget Drøftelse og beslutning om test af idéer

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Referat af projektgruppemøde 19. november 2014

Referat af projektgruppemøde 19. november 2014 04-12-2014 Referat af projektgruppemøde 19. november 2014 Dato og tidspunkt 19. november 2014, kl. 9.00-15.00 Sted Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Claus Rosenkilde (København), Hans Hybschmann

Læs mere