VISUEL IDENTITET & NAVIGATION IDÉKATALOG DECEMBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISUEL IDENTITET & NAVIGATION IDÉKATALOG DECEMBER"

Transkript

1 VISUEL IDENTITET & NAVIGATION IDÉKATALOG DECEMBER

2 VISUEL IDENTITET OG NAVIGATION Supercykelstierne er i rivende udvikling. I dag er to ruter etableret henholdsvis Albertslundruten og Farumruten men der er planlagt 495 kilometer Supercykelsti til realisering i et sammenhængende net af 28 ruter. Visionen er at gøre Supercykelstierne til et seriøst transportalternativ på strækninger over fem kilometer og matche andre tilbud på transport til og fra arbejde og uddannelse. Det kræver god kommunikation og planlægning, og en tydelig markering til cyklisten, så denne ved at der cykles på en Supercykelsti. Dette idékatalog vil inspirere til løsninger, der fremmer Supercykelstiernes visuelle identitet og navigationen til, fra og på ruterne. Kataloget tager højde for ruternes alsidige omgivelser og viser løsninger, der kan implementeres både i land- og byområder. Således sigter kataloget at give hver enkelt kommune mulighed for at udvælge de løsninger, der passer til netop deres rute, borgere og omgivelser. Bemærk at idékataloget ikke er tænkt til direkte implementering på tværs af rutenettet. Løsningerne skal godkendes af Vejdirektoratet, og hvordan de forskellige elementer bedst kombineres i praksis vil kræve fysiske forsøg og mere detaljerede designretningslinjer. Niels Hoé Lotte Rosenholm Andreas Hammershøj Alle fotografier (c) Andreas Hammershøj med undtagelse af foto på s. 23 (c) Superscykelstier 2 3

3 MATERIALEVALG Afmærkning foreslås udført i materialet Premark, som muliggør en højere detaljeringsgrad end Termaplast. Den større detaljeringsgrad, muliggør tekst med eksempelvis anvisning af bynavne eller angivelse af rutenummere. Premark kan forventes at have en maximal levetid på to år og ned til et år, hvis der er anden trafik over afmærkningen end cykler, eksempelvis ved busstoppesteder eller overkørsler. Materialet har dog længere levetid jo større flade afmærkningen har. For skilte er valgt standard materiale i metal, således at skilte vil fremstå i samme udtryk som eksisterende kendte skilte. VEJDIREKTORATET, DRIFT OG OMKOSTNINGER Under de enkelte løsningsforslag i dette katalog findes en sondering omkring Vejdirektoratets forventede indstilling og mulige indvendinger. overordnet set er der nogle centrale faktorer som spiller ind: Farver Vejdirektoratet opererer primært med blå og hvid, som illustreret på side 6, hvor det orange Supercykelsti logo dog er med. Valget af orange er dermed et brud med det gængse farvevalg og der skal derfor opnås tilladelse fra vejdirektoratet. Permanent og midlertidigt Generelt er der en forskel mellem løsninger af permanent karakter og løsninger, som anvendes i afgrænset tid, til eksempelvis kampagne eller introduktion af ny rute. Det er erfaringsmæssigt lettere, at opnå tilladelse til tidsafgrænset afmærkning. Katalogets løsningsforslag er både af permanent karakter og tidsafgrænsede løsninger. Dog med det fællestræk, at de alle kommunikerer til cyklisterne og derfor bør vurderes som sådan, i forhold til en tilladelsesvurdering. Der er ingen af forslagene som anses som trafikalt uegnede. Drift og omkostning Udover at forslagene vurderes i forhold til Vejdirektoratet, gives der et bud på driftmæssige konsekvenser og et omkostningsestimat, samt dimensioner og placering af de forskellige løsninger. 4 5

4 EKSISTERENDE ELEMENTER Idéerne i dette katalog er udviklet på baggrund af grundelementerne i det eksisterende design og bygger videre på den allerede etablerede genkendelighed. En genkendelighed og designmæssig konsekvens som er vigtig for Supercykelstiernes samlede kommunikationsmæssige kvalitet og klarhed. Den velkendte orange streg Stregen videreudviklet til en stiplet linje VIDEREUDVIKLING Fleksibilitet Et fleksibelt design gør det muligt at skabe løsninger på tværs af kommunernes mange forskellige scenarier, designmanualer og behov. For at opnå denne fleksibilitet er det vigtigt at opretholde en klar overordnet konsekvens i brugen af den orange farve, striben, logoet og nye grafiske elementer fra dette katalog. Supercykelstiers visuelle identitet er pt. baseret på 3 overordnede elementer: Stregen C-logoet Skrift-logoet C-logoet Pile baseret på C-logoet Nye elementer I dette idékatalog introducerer vi 3 nye overordnede elementer, som kombineres til en række afledte idéer. 1) Den ificerede streg 2) Pile afledt af C-logoet 3) Destinationsvisning i form af en fleksibel destinationrulle. Se s. 16. Skrift-logoet Kombineret: Skrift-logoet understreges af en hvid pil. Vertikalt og horisontalt En central styrke ved løsningerne er som det ses på de følgende sider at elemeterne kan bruges både vertikal på traditionelle skilte og horisontalt som vejafmærkning. Rutenumre En undtagelse fra den vigtige designmæssige konsekvens er dog den digitale skrifttype som bruges til bl.a. at skrive C99. det foreslås derfor at udfase brugen af skrifttypen. At ruterne i så høj grad identificeres udfra C-numre ses desudens som problematisk, da de ikke er selvforklarende og kræver forhåndsviden om rutesystemet. Vi anbefaler derfor at nedtone brugen af rutenumre og istedet identificere ruterne udfra destinationer. Se mere på s. 14. Rute-logo med digital skrifttype som foreslås udfaset Supercykelsti markeret i forbindelse med traditionel skiltning. Kraftig brug af orange Bevidst farvebrug Designets fleksibilitet betyder også, at der kan justeres efter kontekst. Eksempelvis kan den orange farve gøres dominerende i designet og man opnår derved et kraftigt udtryk. Omvendt kan farven indenfor samme design bruges mere let, elegant og diskret. Til detaljeret afmærkning på asfalt anbefales det at kombinere den orange med en hvid baggrund, da farven ellers kan være svær at se på asfaltbaggrund. Let brug af orange 6 7

5 AT VISE VEJ Vejdirektoratet Striben er blot godkendt af Vejdirektoratet som kampagne element. Der er risiko for at striben ikke bliver godkendt som permanent løsning, da betænkeligheden er, at den kan forveksles med den gule afmærkning, der markerer midlertidige ændringer i vejforløb. 20 B IRKERØD 15 k m LYN GBY 4 KM Der er blandt cyklister en positiv opfattelse af den orange afmærkningsstribe som markerer de to nuværende Supercykelstier. Det er dog ikke alle steder, der er behov for en orange stribe, som følger ruten fra ende til anden. Striben kan i stedet varieres på et utal af måder og derved tilpasses til sine omgivelser. 10 STRIBEN 30 SU PERC YKELSTI Når der vises vej gøres det først og fremmest, så cyklisten bliver på ruten, men det hjælper yderligere, hvis det også vises, hvor cyklisten kommer af ruten det rigtige sted og hvordan man finder hen til ruten. Det skal være let at bruge Supercykelstierne og det skal være let at finde vej. Erfaringen med navigationen på Supercykelstierne er, at skiltningen ikke er tydelig nok og at cyklisten har svært ved at finde vej. Der er derfor behov for en tydeligere markering, så cyklisten aldrig er i tvivl, når denne er på en Supercykelsti. 30 Øget kendskab Selv med udbredt brug af striben er det ingen garanti for at uindviede genkender den som del af en Supercykelsti. Derfor anbefales det at man med jævne mellemrum skriver Supercykelsti som del af den øvrige afmærkning. Dog anbefales det ikke udelukkende at skrive de vigtigste informationer langs striben, da den let dækkes af bladfald, is og sne i kraft af sin placering på kanten af cykelstien. 8 9

6 STIPLET STRIBE Striben kan gøres mindre tung ved at bryde den op til en stiplet linje bestående af prikker. 200 Drift Prikkerne, kaldet rondeller, holder forventeligt et år, hvori en stribe har en forventet levetid på op til 2 år. Prikkerne tager længere tid at anlægge, da der mellem hver rondel skal opmåles afstand til den næste rondel. SU P ERC YK ELSTI Vejdirektoratet Ved at bryde striben op, så den ikke fremstår som én sammenhængende, lang afmærkning kan risikoen for forveksling med midlertidig afmærkning mindskes. Generelt ligner den stiblede linje ikke noget velkendt vej-element, samtidig med at den ikke er voldsomt fremmedartet. Samlet set kan dette øge sandsynligheden for godkendelse hos Vejdirektoratet. B IRKERØD 15 k m KM Som illustreret øges tætheden i forhold jo tættere cyklisten kommer på et opmærksomhedspunkt. Længst fra er der 2 meter mellem prikkerne, dernæst 1 meter og tættest på en halv meter. SUPERC YKELSTI Prikkerne kan samtidig fungere som rumlestriber og således være en markør til cyklisten, hvis man kommer for tæt på rabatten. Rumlestriberne er en løsning, der med fordel kan implementeres i natur- og landomgivelser med begrænset belysning. Prikkerne passer til det runde Supercykelsti logo, og det åbner derved også for muligheden for at prikker til tider kan varieres med C-logoet. 50 Omkostning Orange linje: 23,- pr. meter Orange rondel 13,50 pr. stk. Hvide bogstaver 24,50,- pr. stk. (hvorved ordet Supercykelsti koster godt 320,-) Udførelse 85,- hhv. pr. meter/stk/ord

7 BEKRÆFTELSE Det markeres på Supercykelstierne når cyklisten skal være ekstra opmærksom og når ruten drejer, men der kan også være behov for løbende at bekræfte cyklisten i at denne er på rette vej. Dette er særligt relevant på lange strækninger, hvor ruten blot skal følges og henvender sig især til nyere cyklister på Supercykelstierne. Det anbefales derfor at der løbende kommunikeres til cyklisten når man befinder sig på en Supercykelsti ved jævnligt at markere med én af løsningerne fra idékataloget. Dette vil skabe en stærkere visuel identitet og hjælpe cyklisten trygt på vej. Flere ruter på samme strækning Der har blandt kommunerne været en del opmærksomhed omkring hvordan afmærkning skal gribes an hvis der løber flere Supercykelstier på den samme vejstrækning. Ser man sagen fra brugernes side mener vi ikke at det er så vigtigt at vide hvor mange ruter man følger så længe det fremgår at det er en Supercykelsti, og at slut-destinationen, samt afgreninger til andre ruter løbende fremgår af skiltning og afmærkning. Se mere om vejvisning på s. 16. Cykling i forskellige hastigheder Ved at give Supercykelstierne en fælles identitet, kan der sendes et signal om, at der cykles over længere afstande end nogle cyklister er forvent med og at man dermed kan forvente cyklister som cykler i høj fart

8 PILE 5 Som et supplement eller alternativ til striben og den stiplede linje foreslår vi at der introduceres et sæt pile. Dels kan de bruges til grundlæggende vejvisning som vist på dette opslag, og dels er de nyttige i forbindelse med mere detaljeret vejvisning som beskrevet på næste opslag. Designet er inspireret af det runde C-logo og bygger derfor videre på genkendeligheden i det eksisterende udtryk. Visuelt er pilen desuden et grafisk element med iboende retning og bevægelse som passer godt til Supercykelsti-konceptet Pilene kan anvendes i mange scenarier og i kombination med andre løsningsforslag. I praksis vil pilene skulle placeres efter forholdene, men som tommelfingerregel anbefales intervaller på 20 m i tæt by og 100 m på landet. Vejdirektoratet De retningsanvisende pile placeres centeret på Supercykelstien på samme måde som traditionelle cykelsymboler, hvilket taler for en tilladelse. Pilene vil være mindre end cykelsymbolet og vil ikke på nogen måde fjerne fokus fra trafikken Drift Grundet større dimension end prikkerne, har de en bedre holdbarhed. Der er igen en højere omkostning end for stregen forbundet med etablering, da der skal opmåles afstande mellem de enkelte pile. Omkostning Pile kr. 223,- pr. stk. Udførelse 500,- pr. stk

9 VEJVISNING OG AFSTANDE Den garvede cyklist på Supercykelstierne kender sandsynligvis sin eksisterende position og afkørslernes retning, men en ny bruger kan have brug for mere hjælp. Ved konsekvent at gennemføre et positionsanvisende element vil der blive skabt forudsigelighed og tryghed ved brug af Supercykelstierne og det vil medføre en stærk identitet som pålidelig transportmulighed. Derfor bør vejvis-ning og navigation styrkes ved at gøre brugerne opmærksom på: Hvor man er Kommune eller bykvarter 4 km 10 km 14 km 24 km 2 4 km 50 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 5 min 5 min 50 - Ballerup 4 km 10 km 14 km 24 km 2 4 km - Hospital Hvilken retning man er på vej i Rutens slutdestination, fx Albertslund Hvor man kommer hen ved at dreje fra Veje, steder, nabobyer, andre C-ruter, etc) 10 km 30 km 3 10 min 15 min 20 min 10 km 20 km 2 Km- eller tids-afstanden til udvalgte destinationer Destinationsrulle Metoden til at anvise cyklistens position er inspireret af S-togsystemets destinationslinje, som i vognene viser de tilbagelagte og de kommende stationer. Idet løsningen bygger på en kendt afkodningsmanøvre er positionsanvisningen let at forstå for cyklisten. 2 km 4 km 24 km 2 10 min 5 min 5 min 10 min 15 min - Tuborg 2 km 4 km 14 km 1 Vores forslag består af en destinations-rulle, som kan varieres i design og informationstyngde, samt bruges både vertikalt på eksempelvis skilte, eller horisontalt som asfaltmærker. Den kan stå alene, men kan også kombineres med andre løsninger, som f.eks. striben, eller implementeres på udvalgt byinventar. 15 min 10 min 5 min 5 min - Industripark Vejdirektoratet Som skilt skal det sammenlignes med en Stitabelvejviser (F 21.3), hvor farven rød indgår. Det kan også anvendes som afmærkning, dog kan det være vanskeligt 11 km Simpel udgave af destinationsrullen 10 min Destinationsrulle med minutangivelse. Her vist som skilt. Udviddet destinationsrulle med markering af afkørsler og retnings-pile 11 km 16 17

10 at opnå acceptvisuel i forhold til anvisning af Konsekvent kommunikation Sit, autem og fugitiu menimus sitatem molorafstande destination, da der ilikke er rum ipsandis aut quunt aut aut ommo tradition for dette. optatiumende voleni offictecto etum audiste Drift labore eosam, que asimus ipicius nati berehenis inciliaspere es quat prem Standard skilt,delmed lang levetid. Dog que nonsequiat as res ea dendel in ni archill udsætte alt byrumsinventar til tider aborerferor reprovid quias sinullaut lignian for hærværk eller påkørsler, hvilket vil delique veruptas volumet, te et, sum alianim bevirke en nulpa omkostning, men ikke i andet laccaborias dolore nossit, consequodi omfang end hvad der ellers forekommer solorate nonse parum sequat lam, et ipide med skilte. velitasitat exped ut peruntissin nonectur? 4 km - Hospital Som afmærkning op til 2 års levetid. Optatenis dolupta tiscias sintio. Ut as quis ipsapit ut hita dolorum aut ut ex esequi ut Omkostning ut quid mollict emperiaersequiasi sit odiscia Da destinationsskilte stedsspecifikke, atem perrum ipsuntem fugia sit, er dethillautae nødvendigt med tilpassede skilte illuptatem fugit que endit, quatur?lumet, ved hver placering, hvilket ikke muliggør te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore mængdeindkøb. nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut Destinationsrullen koster som skilt i etum størperuntissin nonectur? i offictecto relsen cirka krque 600,pr styk og i audiste50x40cm labore eosam, asimus ipicius 50x60 cirka kr. 800,ex. opsætning. nati berehenis del inciliaspere es quat prem que nonsequiat as res ea dendel in ni archill aborerferor reprovid quias sinullaut lignian Distinationsrulle, som afmærkning 500,delique pr. stk. veruptas volumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut peruntissin nonectur? Lut idenim reprorro voluptas autet ulliti iat as res ea dendel in ni archill aborerferor reprovid quias sinullaut lignian delique veruptas volumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut peruntissin nonectur? Optatenis dolupta tiscias sintio. Ut as quis ipsapit ut hita dolorum aut ut ex esequi ut ut quid mollict emperia sequiasi sit odiscia atem hillautae perrum ipsuntem fugia sit, illuptatem fugit que endit, quatur?lumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate non 25 2 km - Tuborg Gadesvej 10 km 4 km - Industripark Destinationsrulle som vejmærkat. Byer som allerede er passeret udelades. Mærkatens grå baggrundsfarve minder bevidst om asfaltens og sikrer samtidig tekstens læsbarhed

11 FORVARSLING Før et vigtigt punkt på ruten nås, som eksempelvis en forgrening eller en central afkørsel kan cyklisten med fordel forvarsles. Denne metode kendes fra biltrafikken, hvor afkørslerne på motorveje markeres gentagende gange og i god tid. På Supercykelstierne vil et forvarsel hjælpe til at vække cyklistens opmærksomhed og finde den rette frakørsel til den endelige destination, og dermed lette cyklistens besvær med navigation betydeligt. Forvarslingen kan gives ved brug af både destinationsrulle og pile. Ballerup 200 Ballerup 30 5 Ballerup Herlev Vejdirektoratet Denne afmærkning kan fungere både som skilt og afmærkning og er i udformning at sammenligne med skiltet på side 6, Stipilvejviser (F ) og har den samme type af information og må anses som samme niveau i forhold til tolkning. Drift Som standard skilt, er der en lang levetid. Men der er forventeligt mindre omkostninger forbundet med vanligt hærværk eller påkørsler. Som afmærkning gælder en kortere levetid end for et skilt. Ballerup 100 m Omkostning De smalle forvarslingsmarkeringer her på siden koster cirka 1.000,- pr stk. Pilene og cirklerne med rute nummer og destination, cirka 500,- pr stk. 100 m Ballerup Herlev Ballerup 200 m 100 m Forvarslingsmarkering. 200 x 20 cm med 10 cm høje bogstaver. Pile som navigationsanvisning med brug af mindre informationsrondel til bekræftelse og forvarsling. Et eksempel på hvordan det kan vises at to ruter deler sig

12 Sydby Østby Vestby Vestby Vestby Sydby Sydby Nordby Vestby Sydby Ligeud I dette eksempel en bekræftelse af at man bliver på den Supercykelsti man allerede følger. Nordby Eksempel 2 To Supercykelstier krydser hinanden. Når to stier krydses skal der optimalt set ved hver af de krydsende veje vises af i 3 retninger: Østby Eksempel 1 Kryds hvor én Supercykelsti løber igennem et kryds. Her placeres pile umiddelbart før krydset og igen et stykke efter som bekræftelse. Nordby PILE I KRYDS Til venstre Én retning af den krydsende Supercykelsti. Til højre Den anden retning af den krydsende Supercykelsti. Eksemepl 1: En Supercykelsti løber lige igennem et kryds Østby Sydby Vestby Nordby Vestby Nordby Østby Nordby Sydby 22 Nordby Vejdirektoratet Placeringen umiddelbart før stopstreg, kan muligvis være vanskelig at opnå. Der kan være argumenter omkring orientering ved svingning. Dog er der eksempler på afmærkning netop der i kryds i forbindelse med højresvingskampanger. Viser det sig at vøre et problem kan afmærkningen trækkes meter tilbage fra krydset. Eksemepl 2: To Supercykelstier krydser hinanden. Hele krydset kan være svært at overskue på en gang, men reelt vil man kun skulle tage stilling til én retning af gangen. Vestby Nordby Østby 23

13 BYINVENTAR 70 Både nyt og eksisternede byinventar kan bruges til vejvisning og PR. C-skilt Ligesom Metro og S-togsstationer anvender deres respektive logoer til at vise sin lokation kan Supercykelstierne skilte med deres eksistens ved brug af et højt skilt med et stort C-logo. Hvor S-togs- og Metro-skilte ofte anvendes i nogle hundrede meters afstand af stationerne, anbefales det i forbindelse med Supercykelstier at skiltetypen kun bruges direkte på ruten. Skiltning af denne type er mest tænkt til knudepunkter med megen krydsende cykeltrafik. Det er naturligvis vigtigt at der i umiddelbar nærhed af C-skiltet som minimum er en nærmere forklaring af hvilken Supercykelsti der er tale om. C-skilt Inforstander På udvalgte steder kan der opsættes infostandere med detaljerede kort og information. Det er oplagt at placere dem på steder hvor det ikke kun er eksisterende Supercykelsti-brugere der ser dem, så de også kan fungere som PR og introduktion til Supercykelstierne. 280 Fodhvileren Fodhvileren er allerede taget i brug i forbindelse med Supercykelstierne, men kan bruges til mere. I dag bruges fodstøtten til beskeder til cyklisterne, men ved at montere et større skilt kan den henvende sig til både cyklisterne og bilisterne. På den vertikale flade, der vender i fortovet kan der desuden kommunikeres til fodgængere. Skraldespande En stor del af Københavns skraldespande er dækket af grønt materiale med ordene REN KBH. Denne løsning kan overføres til Supercykelstierne og i stedet dækkes af orange materiale med en markering af, at man befinder sig på en Supercykelsti. Hellerup 10 km Gentofte Lyngby 4 km - Skøjtebane Birkerød 20 km Allerød 2 Eksisternde Sit, autem fugitiu menimus sitatem il molorrum ipsandis aut quunt aut aut ommo optatiumende voleni offictecto etum audiste labore eosam, que asimus ipicius nati berehenis del inciliaspere es quat prem que nonsequiat as res ea dendel in ni archill aborerferor reprovid quias sinullaut lignian delique veruptas volumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut peruntissin nonectur? Optatenis dolupta tiscias sintio. Ut as quis ipsapit ut hita dolorum aut ut ex esequi ut ut quid mollict emperia sequiasi sit odiscia atem hillautae perrum ipsuntem fugia sit, illuptatem fugit que endit, quatur?lumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut peruntissin nonectur? i offictecto etum audiste labore eosam, que asimus ipicius nati berehenis del inciliaspere es quat prem que nonsequiat as res ea dendel in ni archill aborerferor reprovid quias sinullaut lignian delique veruptas volumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut peruntissin nonectur? Lut idenim reprorro voluptas autet ulliti iat as res ea dendel in ni archill aborerferor reprovid quias sinullaut lignian delique veruptas volumet, te et, sum alianim laccaborias nulpa dolore nossit, consequodi solorate nonse parum sequat lam, et ipide velitasitat exped ut peruntissin nonectur? Infostander for både brugere og forbipasserende

14 Pumper Der er især opmærksomhed omkring pumpen under stop og den kan derfor bære den mere detaljerige del af kommunikationen. Pumpens store vertikale flade er derfor særligt velegnet til rutekort og detaljerede rulletavler. Pullerter Som en alternativ vejvisning kan der påsættes orange markeringer på pullerter, der følger ruten. Markeringerne kan evt. laves i reflekterende materiale og derved sikre bedre synlighed til cyklister i sparsomt belyste områder. Lygtepæle Lygtepæle kan bruges på samme måde som pullerter. Med jævne mellemrum kan de lakeres helt eller delvist orange, eller påføres et orange bånd, som en repeterende Supercykelsti-markør. Cykelmærke Det hvide cykelmærke på cykelstierne kan midlertidigt eller permanent ændres til en orange Supercykelsti-markør. HERLEV FARUM GLOSTRUP VÆRLØSE 1 12 km 11 km 10 km 8 km 7 km Eksisterende pumpe med tilføjet information i form af en destinationsrulle 10 CYKELSUPERSTIER afstand til fastegenstande fra cykelstien. Pullerterne er i standard mål som kendes fra de pullerter som typisk anvendes til cykelstativer, som også placeres i den afstand fra sti. Cykelsymbolet anvendes allerede på de fleste cykelstier, men farvevalget vil udgøre en faktor, især må det forventes at være et emne ved placering i kryds og overgange, mens placering på selve stiernes strækning, er mindre markant. Drift Ikke højere end tilsvarende eksisterende inventar. Omkostning Pullert som varmgalvaniseret koster fra cirka 1.000,- stykket og cirka 400,- i etableringsomkostning. Orange cykelsymbol, 1 meter høj 210,- pr. stk. Orange cykelsymbol, 2 meter høj 390,- pr. stk. Vejdirektoratet C-skiltet kendes som anvisning af S- togsstationer og senest for Metrostationer og tjener samme formål og bør ikke være problematiske at indføre. Stål 10 C-skilt: cirka 1.500,- Infostander: 3.800,- Skilt i fodhviler: 2.000,- Infostander, kendes i forvejen og er placeret mange steder også langs veje og stier, hvorfor det ikke burde være en udfordring at få sådanne opstillet Stikers til Lygtepæle: 75,- Alle disse priser er ex opsætning. Skiltet i fodhvileren kan anvendes med budskab på begge sider eller blot på siden væk fra vejbane. Den enkelsidede kan være nemmere at opnå accept til, da den ikke kommunikere i retning af den kørende trafik. Destinationsangivelse på cykelpumper, bør være noget, som kan påsættes uden yderligere forudgående dialog. Pullerter skal placeres 30 cm fra stien, således at de overholder regler for 30 cm til sti/kørebane Træ Træ, malet 26 27

15 BELYSNING Skilte I natur- og landområder kan belysningen være begrænset, og gøre det svært at aflæse informationer på skilte. Dette kan afhjælpes med skiltebelysning. Belysning fra andet byinventar Special-belysning kan integreres i pullerter, lygtepæle, eller andre eksisterende byrumselementer. Belysningen kan både bestå af spotlights på skilte eller asfaltmærker, eller være selvstændige spots med eksempelvis C-loget som vist på satte side. Belægning Som en avanceret udgave af den stiblede stribe kan der lægges dioder i asfalten til at markere rabatten på de svagt oplyste ruter. Vejdirektoratet Solceller og LED: Der er i tidligere tilfælde bevilliget midler fra Vejdirektoratets Cykelpulje til afmærkning af cykelsti med solcelle-drevet LED-belysning. Drift Ingen særlige hensyn end for tilsvarende eksisterende inventar. Dog skal det bemærkes, at der kan være udfordringer med tilstrækkelig energi fra solcellerne til oplysning i måneder med få dagslystimer. Omkostning Solceller er billigere at etablere end belysning som kobles på el-nettet. Belysning: her er der meget store variationer i pris og især etableringsomkostninger, hvor udgiften til etablering af strøm vil udgøre en meget stor post, ca ,- pr. løbende meter. Primært til nedgravning af el. Pullert med Led-lys koster fra cirka 2.500,- stykket. En løsning med solceller koster fra cirka 4.500, - stykket

16 Pullert for hver 100 m.: ,- / Destinationsrulle, som skilt, 2 styk: 1.200,- / i alt: ,- CYKELSU- PERSTIER CYKELSU- PERSTIER KOMBINATIONER Der er i dette idékatalog præsenteret en række forskellige løsninger til visuel kommunikation og navigation. Forslagene passer til forskellige brugssituationer og budgetstørrelser, og har desuden varierende muligheder i forhold til permanent godkendelse hos Vejdirektoratet. Igennem konsekvent brug af faste elementer som farve, logo og skrifttype opnås der dog en lighed imellem dem. Idéen er at elementerne skal kunne kombineres alt efter kommunernes individuelle behov. Som sådan er det derfor ikke tanken at der skal være regide regler for kombinationer, men for at undgå visuel og navigationsmæssig forvirring lægges der op til nogle grundlæggende principper for brug og kombination: Orientering: linje på asfalt Navigation: destinationsrulle på skilt 11 km Orange linje: ,- / Rutenummer og distination, hver 100 m: 2.700,- / Destinationsrulle, som skilt, 2 styk: 1.200,- / i alt ,- Orientering: pile Navigation: pile med info-rondeller Orientering: stiblet stribe Navigation: destinationsrulle på asfalt SUPERCYKELSTI Prik for hver meter: ,- / Rute nummer og distination, hver 100 m: 4.000,- / 1 Forvarsling: 500,- / i alt ,- Orientering: pile Navigation: destinationsrulle på skilt - Gadesvej Orientering: linje Navigation: destinationsrulle på skilt og asfalt Orientering: pile Navigation: info-rondeller og destinationsrulle på skilt 11 km - Gadesvej Brug så få forskellige elementer som muligt Skift ikke mellem element-typer hvis det ikke er højst nødvendigt Herlev 11 km 11 km Herlev Brug helst samme element-kombinationer på hele ruten Ét orienteringselement pr. strækning stribe, pile, pullerter, etc Pile hver 100 m: 2.200,- / 1 Pil med retningsændring og rute no: 450,- / i alt 2.680,- Pile hver 100 m: 2.200,- / Destinationsrulle, som skilt, 2 styk: 1.200,- / i alt: 3.400,- Ét navigationselement pr. strækning destinationsrulle, etc De forskellige kombinationer er prissat som eksempel på en kilometer Supercykesti. Orientering: pullerter Navigation: destinationsrulle på skilt Orientering: bånd på lygtepæle Navigation: destinationsrulle på lygtepæl Orientering: bånd på lygtepæle og linje på asfalt Navigation: destinationsrulle på lygtepæl 11 km Bånd på lygtepæle for hver 100m: 750,- / Destinationsrulle, som skilt, 2 styk: 1.200,- / i alt: 2.000,

17 PRISOVERSIGT SKILTE AFMÆRKNING BYINVENTAR, ETC Alle priser er cirka-priser. Bemærk at der på nogle af produkterne kan være mulighed for mængderabat, mens det for eksemepelvis destinationsrullerne ikke er sandsynligt, da hvert skilt eller mærkat vil være unikt. Destinationsrulle Skilt 50x40 cm cirka 600,- pr. stk. Skilt 50x60 cm cirka 800,- pr. stk. ex opsætning. Linjer Orange linje: 23,- pr. meter Orange rondel (prik) 13,50 pr. stk. ex udførelse. Pullert, varmgalvaniseret: cirka 1.000,- pr. stk. + cirka 400,- i etableringsomkostninger. C-skilt: cirka 1.500,ex opsætning. Tekst på asfalt Hvide bogstaver, 10 cm høje, 24,50 pr. stk. Udførelse kr. 85 hhv. pr. meter/stk/ord. Infostander: cirka 3.800,ex opsætning. Pile Pile kr. 223,- pr. stk. Unika-rondel til vejvisning ca. 500,- pr. stk. Udførelse 500,- pr. stk. Skilt i fodhviler: cirka 2.000,ex opsætning. Pullert med Led-lys: cirka 2.500,- pr. stk. Med solceller fra cirka 4.500, - pr. stk. Etableringsomkostninger cirka 1.000,- pr. løbende meter. Primært nedgravning af el. Stikers til Lygtepæle: 75,ex opsætning. Distinationsrulle Afmærkning 500,- pr. stk. Orange cykelsymbol: 1 meter høj 210,- pr. stk. ex opsætning. 2 meter høj 390,- pr. stk. ex opsætning

18

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Designmanual til online kommunikationsplatform

Designmanual til online kommunikationsplatform Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar 2012 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 2. Research og metode... 3 2.1 Designmanual... 3 2.2.

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Hastighedsstrategi 2010 2012

Hastighedsstrategi 2010 2012 Dokumentet er senest opdateret i april 2010 Dokumentet er ikke endeligt! RESUMÉ Handling fører til holdning. Det er grundtanken bag fartstrategien fra 2010 frem. Det er således en strategi som skal aktivere

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 3 Netto offline og online

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere