De tre fundamentale principper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De tre fundamentale principper"

Transkript

1 De tre fundamentale principper Af Imam Muhammad bin Abdul-Wahhaab Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) være dig barmhjertighed at det er obligatorisk for os at lære disse fire ting: - At man har viden om Allah (subhânahu wa ta âlâ), Hans Profet sallallâhu alayhi wa sallam og om Religionen Islam med beviser. - At man handler ud fra det. - At man inviterer mennesker til det. - At man er tålmodig når man står overfor besværligheder i denne sag. Beviset for dette er Allah s Erklæring, I Allah s Navn, Den Nådige, Den Barmhjertige: Ved al-asr (tiden). Sandelig! Mennesket er i fortabelse, undtagen dem som tror (på Islamisk Monoteisme) og udfører retfærdige og gode handlinger og anbefaler troen til hinanden (dvs. anbefaler hinanden at udføre alle former for gode handlinger som Allah (subhânahu wa ta âlâ) har påbudt og fholder sig fra alle former for synder og dårlige handlinger som Allah (subhânahu wa ta âlâ) har forbudt) og anbefaler hinanden at være tålmodige (for lidelserne, skaderne og fornærmelserne som man møder i Allah s Sag ved forkyndelse af Hans Religion, bestående af Islamisk Monoteisme, Jihad osv.) (Asr 103:1-3) Imam Shafi (må Allah være ham nådig) sagde: Hvis Allah (subhânahu wa ta âlâ) ikke havde åbenbaret et andet bevis til Hans skabelse ud over denne Surah, så ville det være tilstrækkeligt for dem. Bukhari (må Allah være ham nådig) sagde: Viden kommer før handling. Beviset er fra Allah (subhânahu wa ta âlâ): Så vid (Oh Muhammad) at La ilaha illa Allah (ingen har retten til at blive tilbedt ud over Allah), og spørg om tilgivelse for din synd. (Muhammad 47:19) 1

2 Så Allah (subhânahu wa ta âlâ) nævnte viden før tale og handling. Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) være dig barmhjertig at det er obligatorisk for enhver Muslimsk mand og kvinde at lære de følgende tre ting og handle i overensstemmelse med dem: 1. Allah (subhânahu wa ta âlâ) skabte os, forsynede os med ernæring og lod os ikke være vanrøgtede. Snarere sendte Han en Profet til os. Så hvem der end adlyder Ham (ved at følge Hans Profet) vil indtræde Paradiset, og hvem der end er ulydig overfor Ham vil indtræde Helvedesilden. Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: Sandelig, Vi har sendt jer en Budbringer (Muhammad) til at vidne for jer, ligesom Vi sendte en Budbringer til Firaun. Men Firaun adlød ikke Budbringeren (Musa) så Vi greb ham med en grusom straf. (Muzzammil 73:15-16) 2. Allah (subhânahu wa ta âlâ) accepterer ikke at der bliver associeret partnere med Ham i tilbedelse, hverken en mægtig engel eller en sendt profet. Beviset for dette er Og sandelig, moskéerne tilhører Allah, så påkald ikke nogen som helst sammen med Allah. (Jinn 72:18) 3. Hvem der end adlyder Budbringeren og opretholder Allah s Énhed i Tilbedelse, har ikke tilladelse til at føre venskaber med dem, som modsætter sig Allah (subhânahu wa ta âlâ) og Hans Profet (sallallâhu alayhi wa sallam), selv hvis det er nærmeste slægtning. Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: Du (Oh Muhammad) vil ikke finde nogen mennesker der tror på Allah og den Sidste Dag, som fører venskaber med dem som sætter sig op imod Allah og Hans Budbringer (Muhammad), ikke engang, hvis det skulle være deres fædre eller sønner eller brødre eller slægtninge. Han har prentet troen i deres hjerter og styrket dem med Ruh (lys og retledning) fra Sig Selv. Han lader dem træde ind i Haver (Jannah) med rindende floder; dér skal de forblive for evig tid. Allah er tilfreds med dem, og de er tilfredse med Ham. De er Allah s Tilhængere. Sandelig, det er Allah s Tilhængere som vil være de succesfulde. (Mujadilah 58:22) 2

3 Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) skænke dig evnen til at adlyde Ham at al- Hanifiyyah (Ibrahim s Religion) er tilbedelse af Allah (subhânahu wa ta âlâ) ene og alene og at man udfører religionen udelukkende for Ham. Dette er hvad Allah (subhânahu wa ta âlâ) har beordret hele menneskeheden og dette er formålet med at Han skabte dem, da Allah (subhânahu wa ta âlâ) siger: Og Jeg (Allah) har ikke skabt Jinn og mennesker for andet end at de skal tilbede Mig (ene og alene). (Dhariyat 51:56) Meningen med de skal tilbede Mig er de skal opretholde Min Énhed i Tilbedelse. Den største beordring som Allah (subhânahu wa ta âlâ) er kommet med er Tawheed (Opretholdelse af Allah s Énhed i Tilbedelse) og det største forbud som Allah (subhânahu wa ta âlâ) er kommet med er Shirk (Tilbedelse af andre samtidig med Allah). Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: Tilbed Allah og tilskriv ikke partnere til Ham! (Nisa 4:36) Så hvis du bliver spurgt: Hvad er de tre fundamentale principper som er obligatorisk for menneskeheden at vide? Så sig: At slaven vedkender sin Herre, sin Religion og sin Profet, Muhammad (sallallâhu alayhi wa sallam). 3

4 Det Første Fundamentale Princip Viden om din Herre Hvis du bliver spurgt: Hvem er din Herre? Så sig: Min Herre er Allah (subhânahu wa ta âlâ). Den som opfostrede mig og opfostrede hele skabelsen med Hans Velsignelser og Han er Den som jeg tilbeder og jeg har ikke nogen Herre ud over Ham. Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: Må al lovprisning være til Allah, Herren over Aalameen (hele skabelsen). (Fatiha 1:2) Ordet Aalam henviser til alt ud over Allah (subhânahu wa ta âlâ) og du er en del af denne skabelse. Så hvis du bliver spurgt: Hvordan lærte du din Herre at kende? Så sig: Igennem Hans Tegn og skabelse. Blandt Hans tegn er dagen og natten, solen og månen. Blandt Hans skabelser er de syv (niveauer af) himmel og de syv (niveauer af) jord, såvel som hvem der end (eller hvad der end) ligger i dem eller mellem dem. Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: Og blandt Hans Tegn er natten og dagen, og solen og månen. Underkast jer hverken for solen eller for månen, men underkast jer Allah Som skabte dem, hvis du (virkelig) tilbeder Ham. (Fussilat 41:37) Og Hans Åbenbaring: Sandelig, din Herre er Allah, som skabte himlene og jorden på seks dage og derefter steg op på Tronen. Han tildækker dagen med natten, idet den hastigt følger den. Og Han skabte solen, månen og stjernerne, som er sat i tjeneste på Hans befaling. Ham tilkommer det at skabe og at befale. Velsignet være Allah, alverdens Rabb (Herre). (Araf 7:54) 4

5 Ordet Rabb (Herre) betyder: den der bliver tilbedt. Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: I mennesker! Tilbed jeres Herre, der skabte jer og dem før jer; måske bliver i gudfrygtige. Han er Den der lavede jorden som et hvilested for jer, og himlen som et bygværk, sendte vand ned fra himlen og derved frembragte frugter som forsørgelse for jer. Så sæt ikke rivaler op imod Allah, når i dog har viden (om at Han alene har retten til at blive tilbedt). (Baqarah 2:21-22) Ibn Kathir (må Allah være ham nådig) sagde: Skaberen af disse ting er Den som fortjener at blive tilbedt. Typerne af tilbedelse som Allah (subhânahu wa ta âlâ) har fastlagt er Islam, Iman og Ihsan, som indebærer: Påkaldelse (Dua a), Frygt (Khawf), Håb (Rajaa), Tillid (Tawakkul), Længsel (Raghbah), Frygt (Rahbah), Ydmyghed (Khushu), Ærefrygt (Khashyah), Anger (Inaabah), Søge Hjælp (Isti aanah), Søge Tilflugt (Isti aadhah), Spørge om Hjælp (Istighaathah), Ofre (Dhabah), Aflægge Ed (Nadhar) og alle andre former for tilbedelse som Allah (subhânahu wa ta âlâ) har beordret og alt dette tilhører Allah (subhânahu wa ta âlâ), ene og alene. Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: Og sandelig, moskéerne tilhører Allah, så påkald ikke nogen som helst sammen med Allah. (Jinn 72:18) Så hvem der end adresserer noget af dette til andre end Allah (subhânahu wa ta âlâ) er en Mushrik og en Kafir. Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: Og hvem der end ved siden af Allah påkalder en anden gud, som han ikke har noget bevis for, skal stå til regnskab for hans Herre. Sikkert er det, at de vantro ikke vil være succesfulde. (Muminoon 23:117) Det er erklæret i en Hadith: Påkaldelsen er tilbedelsens kerne. (Tirmidhi) Og beviset for dette er Allah s Åbenbaring: 5

6 Jeres Herre siger: Påkald Mig, og Jeg vil bønhøre jer! Sandelig, de der er for hovmodige til at tilbede Mig, vil indtræde Helvede med ydmygelse. (Ghafir 40:60) Beviset for Frygt (Khawf) er Allah s Åbenbaring: Så frygt dem ikke, men frygt Mig hvis i er troende. (Imran 3:175) Beviset for Håb (Rajaa) er Allah s Åbenbaring: Så den, der håber på at møde sin Herre, skal handle retfærdigt og i tilbedelsen af sin Herre ikke sætte nogen ved Hans side. (Kahf 18:110) Beviset for Tillid (Tawakkul) er Allah s Åbenbaring: Og hav tillid til Allah hvis i virkelig er troende (Maidah 5:23) Og: Og hvem der end sætter sin tillid til Allah, for ham vil Han være tilstrækkelig. (Talaq 65:3) Beviset for Længsel (Raghbah), Frygt (Rahbah) og Ydmyghed (Khushu) er Allah s Åbenbaring: De var ivrige efter at gøre gode gerninger, de påkaldte Os i længsel (efter belønningen) og frygt (for straffen), og de var ydmyge overfor Os. (Anbiya 21:90) Beviset for Ærefrygt (Khashyah) er Allah s Åbenbaring: Så frygt dem ikke, men frygt Mig. (Baqarah 2:150) Beviset for Anger (Inaabah) er Allah s Åbenbaring: Vend jer angrende til jeres Herre, og overgiv jer til Ham. (Zumar 39:54) Beviset for at Søge Hjælp (Isti aanah) er Allah s Åbenbaring: Dig alene tilbeder vi, og Dig alene beder vi om hjælp. (Fatiha 1:5) 6

7 Og Profeten (sallallâhu alayhi wa sallam) sagde: Når du søger hjælp, så søg hjælp hos Allah. (Tirmidhi) Beviset for at Søge Tilflugt (Isti aadhah) er Allah s Åbenbaring: Sig: Jeg søger tilflugt hos daggryets Herre. (Falaq 113:1) Og: Sig: Jeg søger tilflugt hos menneskehedens Herre. (Nas 114:1) Beviset for at Spørge om Hjælp (Istighaathah) er Allah s Åbenbaring: Da i bad jeres Herre om hjælp, da bønhørte Han jer (Anfal 8:9) Beviset for at Ofre (Dhabah) er Allah s Åbenbaring: Sig: Sandelig, min bøn og mit offer, mit liv og min død tilhører Allah, alverdens Herre. Han har ingen partnere. Jeg har fået befaling til dette, og jeg har som den første overgivet mig til Allah. (Anam 6: ) Profeten (sallallâhu alayhi wa sallam) sagde: Må Allah forbande den, der ofrer et offer til andre end Allah. (Muslim) Beviset for at Aflægge Ed (Nadhar) er Allah s Åbenbaring: Det er dem som holder deres løfter og frygter en dag, hvor ondskab vil brede sig overalt. (Insan 76:7) 7

8 Det Andet Fundamentale Princip At kende Religionen Islam med beviser Islam er fuldstændig hengivelse til Allah (subhânahu wa ta âlâ) gennem Tawheed, ved at man løsriver sig fra Shirk og dens tilhængere. Dette inddeles i Islam, Iman og Ihsan, som hver har deres søjler: Niveauet Islam Islam s Søjler er fem: 1. At bevidne at der ikke er nogen som har retten til at blive tilbedt ud over Allah (subhânahu wa ta âlâ) og at Muhammad (sallallâhu alayhi wa sallam) er Allah s Budbringer. 2. At etablere Salah (de fem daglige bønner). 3. At betale Zakah. 4. At faste i Ramadan. 5. At udføre Hajj. Beviset for Bevidnelsen er Allah s Åbenbaring: Allah bevidner, at der ikke er nogen guder der har retten til at blive tilbedt ud over Ham og det samme gør englene og dem der besidder viden. Han opretholder altid Sin skabelse med retfærdighed. Ingen har retten til at blive tilbedt, ud over Ham Den Almægtige, Den Vise. (Imran 3:18) Meningen med bevidnelsen er: Der er ingen som har retten til at blive tilbedt ud over Allah (subhânahu wa ta âlâ), ene og alene. La ilaha nægter alt hvad der bliver tilbedt ved siden af Allah (subhânahu wa ta âlâ), mens illa Allah bekræfter tilbedelsen af udelukkende Allah (subhânahu wa ta âlâ). Han har ingen partnere i tilbedelse, ligesom Han ikke har nogen partnere i Hans Herredømme. 8

9 En forklaring som kan afklare dette yderligere, kan findes i Allah s Åbenbaring: Og husk da Ibrahim sagde til hans far og hans folk: Sandelig, jeg tager afstand fra alt det i tilbeder ud over Ham som skabte mig, og sandelig, Han vil retlede mig. Han gjorde dette til et ord som eksisterede blandt hans efterkommere. Måske vender de tilbage. (Zukhruf 43:26-28) Og Hans Åbenbaring: Sig: Oh Bogens Folk. Kom til en aftale mellem os og jer at vi ikke tilbeder nogen ud over Allah og at vi ikke associerer nogen partnere med Ham og at ingen af os skal tage andre som herrer ved siden af Allah. Og hvis de vender sig om, sig: Vær i vidner til, at vi er Muslimer. (Imran 3:64) Beviset for bevidnelsen af, at Muhammad (sallallâhu alayhi wa sallam) er Allah s Budbringer er Allah s Åbenbaring: Sandelig, der er til jer kommet en Budbringer, en af jeres egne. Det sørger ham, at i skulle komme ud for nogle skader eller vanskeligheder. Han er bekymret for jer (om i bliver retledet) og han er fuld af medfølelse og barmhjertighed overfor de troende. (Tawbah 9:128) Det man skal forstå ved bevidnelsen af at Muhammad (sallallâhu alayhi wa sallam) er Allah s Budbringer er, at man skal adlyde ham i hvad han har beordret, tro på det han har informeret os om, undgå hvad han forbød og advarede os imod og at man ikke skal tilbede Allah (subhânahu wa ta âlâ) på andre måder, end den måde som han har beordret. Beviset for Salah, Zakah og forklaringen af Tawheed er Allah s Åbenbaring: Det blev kun befalet dem at tilbede Allah og vie religionen til Ham alene, at udføre Salah og give Zakah; og dette er den sande religion. (Bayyinah 98:5) Beviset for fasten er Allah s Åbenbaring: Oh i troende! Det er foreskrevet jer at faste, ligesom det var foreskrevet dem før jer, for at i kan opnå Taqwa (gudfrygtighed). (Baqarah 2:183) 9

10 Beviset for Hajj er Allah s Åbenbaring: Og Hajj (pilgrimsfærd) til Huset (Kabah) er en pligt, for dem som er i stand til det, som menneskeheden skylder Allah. Og enhver som er vantro (ved at benægte Hajj), så er Allah ganske vist ikke afhængig af noget af Hans skabelse. (Imran 3:97) Niveauet Iman Iman består af mere end halvfjerds grene. Den højeste er at sige La ilaha illa Allah og den laveste er at flytte en skadelig genstand fra en vej. Beskedenhed er en gren af Iman. Iman har seks søjler: 1. Troen på Allah (subhânahu wa ta âlâ). 2. Troen på Hans Engle. 3. Troen på Hans Bøger. 4. Troen på Hans Profeter. 5. Troen på Dommedagen. 6. Troen på al-qadar (skæbne) både det gode og det dårlige. Beviset for disse seks søjler er Allah s Åbenbaring: Fromhed er ikke, om i vender jeres ansigt mod øst eller vest (bøn). Fromhed er, når man tror på Allah, Dommedagen, Englene, Bøgerne og Profeterne. (Baqarah 2:177) Og beviset for al-qadar (skæbne) er Allah s Åbenbaring: Sandelig, Vi har skabt alting med Qadar. (Qamar 54:49) Niveauet Ihsan 10

11 Ihsan har kun én søjle og det er at tilbede Allah (subhânahu wa ta âlâ) som om du kan se Ham, men selv om du ikke kan se Ham, ser han ganske vist dig. Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: Sandelig, Allah er med dem som har Taqwa (gudfrygtighed) og dem som har Ihsan. (Nahl 16:128) Og Hans Erklæring: Sæt din lid til Den Almægtige og Den Barmhjertige, som ser dig når du står op (til bøn om natten) og dine bevægelser blandt dem som underkaster sig Ham. Sandelig, Han er den Althørende, Alvidende. (Shuara 26: ) Og Hans Åbenbaring: Der er ingen handling som du (Oh Muhammad) laver, heller ikke nogen del af Quran som du reciterer, heller ingen handlinger i (mennesker) laver, uden at Vi er vidner til det, mens i gør det. (Yunus 10:61) Beviset fra Sunnah er den berømte Hadith med englen Jibreel, som er berettet af Umar bin Khattaab som sagde: En dag, mens vi sad med Profeten, dukkede der en mand op med en særdeles hvid beklædning og med særdeles mørkt hår. Der var ingen tegn på at han var rejsende og ingen af os havde set ham før. Så satte han sig overfor Profeten med knæene mod hans knæ og placerede sine håndflader på sine lår og sagde: Oh Muhammad, oplys (fortæl) mig om Islam. Så sagde han (Profeten): Islam er at bevidne at der ikke er nogen guder som har retten til at blive tilbedt ud over Allah, og at Muhammad er Allah s Budbringer, at etablere bønnen, betale Zakah, faste i Ramadan og udføre Hajj til Allah s Hus, hvis du er i stand til at gøre det. Han sagde: Du har talt sandt. Vi var forbløffede over at han havde stillet ham (Profeten) spørgsmål og derefter sagt at han talte sandt. Så sagde han: Oplys (fortæl) mig nu om Iman. Han (Profeten) sagde: Iman er, at du tror på Allah, Hans engle, Hans bøger, Hans budbringere, dommedagen og at du tror på al-qadar, både det gode og det dårlige. 11

12 Han sagde: Du har talt sandt. Oplys (fortæl) mig nu om Ihsan Han (Profeten) sagde: Det er, at du tilbeder Allah som om du kan se Ham, men selv om du ikke kan se Ham, ser Han ganske vist dig. Så sagde han: Oplys (fortæl) mig nu om den Sidste Time. Han (Profeten) sagde: Den der er blevet spurgt, har ikke mere viden om dette, end den der spørger. Han sagde: Så oplys (fortæl) mig om tegnene (på dommedagen). Han (Profeten) sagde: Det vil være når en slavinde føder hendes kvindelige herskerinde og når den barfodede, sparsom beklædte og beskedne fårehyrde vil konkurrere med andre i at bygge høje bygninger. Så gik han og vi blev siddende et stykke tid. Så sagde han (Profeten): Oh Umar, ved du hvem spørgeren var? Jeg sagde: Allah og Hans Budbringer ved bedst. Han (Profeten) sagde: Det var Jibreel som kom til jer for at lære jer om jeres Religion. (Muslim) 12

13 Det Tredje Fundamentale Princip Viden om din Profet Muhammad (sallallâhu alayhi wa sallam) Han er Muhammad, søn af Abdullah, søn af Abdul-Muttalib ibn Haashim. Haashim var fra stammen Quraysh og Quraysh var fra araberne. Araberne er efterkommere af Profeten Ismail, søn af Profeten Ibrahim. Må Allah s (subhânahu wa ta âlâ) Fred og Velsignelser være med ham og med vores Profet Muhammad (sallallâhu alayhi wa sallam). Han levede i treogtres år, fyrre af dem var før han blev Profet og treogtyve som Profet. Han blev informeret om at han ville blive Profet med verset Iqraa (al- Alaq:1) og han blev informeret om at han ville blive Budbringer med vers fra al- Muddaththir. Han var fra Makkah og senere emigrerede han til Madinah. Allah (subhânahu wa ta âlâ) sendte ham for at advare mod Shirk (polyteisme) og invitere folk til Tawheed (monoteisme). Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: Du (Muhammad) der er tildækket! Rejs dig og advar! Lovpris din Herre (Allah)! Rens dine klæder! Hold dig fra ar-rujz (afguder)! Giv ikke noget for selv at få mere. Vær tålmodig for din Herres Sag. (Muddaththir 74:1-7) Meningen med: Rejs dig og advar! betyder advar mod Shirk og kald til Tawheed. Lovpris din Herre! betyder lovpris Ham gennem Tawheed. Rens dine klæder! betyder rens dit folks handlinger fra Shirk. Rujz betyder statuer og Hold dig fra dem betyder forlad og fri dig selv fra dem og de som tilbeder dem. Han blev ved med at kalde folk til Tawheed i ti år, hvorefter han steg op til himlen, hvor de fem daglige bønner blev gjort obligatoriske. Han bad i Makkah i tre år og derefter var han beordret til at lave Hijrah (emigrere) til Madinah. Hijrah betyder at flytte fra et land med Shirk til et land med Islam. Det er obligatorisk for denne Ummah at flytte fra et land med Shirk til et land med Islam og dette vil blive ved med at gælde, indtil den Sidste Time er kommet. Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: 13

14 Sandelig, til dem som englene kalder bort, mens de handler uret mod dem selv (ved ikke at udføre Hijrah), de (englene) vil sige (til dem): Hvordan levede i? De vil svare: Vi var svage og undertrykte i vores land. De (englene) vil sige: Var Allah s land ikke stort nok til, at i kunne være udvandret dertil? Deres herberg skal være Helvede hvilken ond destination! Undtaget de svage blandt mænd, kvinder og børn som ikke kan udtænke en plan, heller ikke er de i stand til at finde vej. Dem vil Allah måske tilgive. Allah er Den Tilgivende, Den Barmhjertige. (Nisa 4:97-99) Og Allah s Åbenbaring: Mine tjenere som tror (på Mig)! Sandelig, Min jord er rummelig så Mig alene skal i tilbede. (Ankabut 29:56) Al-Baghawee (må Allah være ham nådig) sagde: Anledningen til åbenbaringen af denne Ayah var passende til nogle Muslimer som blev bosiddende i Makkah og ikke emigrerede (til Madinah). Allah (subhânahu wa ta âlâ) har kaldt dem troende. Beviset for Hijrah er også Profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord: Hijrah vil ikke ophøre indtil anger (Tawbah) ophører. Anger ophører ikke før solen stiger op i vest. (Abu Dawud) Da han (sallallâhu alayhi wa sallam) slog sig ned i Madinah, fastsatte han alle de resterende Islamiske Love som Zakah, Fasten, Hajj, Adhan, Jihad, at beordre det gode og forbyde det onde og de andre Islamiske Love. Han gjorde dette i ti år og så døde han (må Allah s Fred og Velsignelser være med ham), men hans Religion fortsætter. Dette var hans Religion. Der var intet godt som han ikke vejledte hans Ummah om og der var intet ondt som han ikke advarede hans Ummah imod. Det bedste han vejledte hans Ummah om var Tawheed og alt det som Allah (subhânahu wa ta âlâ) elsker og er tilfreds med. Den værste ondskab han advarede imod var Shirk og alt det som Allah (subhânahu wa ta âlâ) hader og afviser. Allah (subhânahu wa ta âlâ) sendte ham til hele menneskeheden og Han gjorde det obligatorisk for alle Jinn og Mennesker at adlyde ham. Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: 14

15 Sig: I Mennesker! Sandelig er jeg Allah s Budbringer, sendt til jer alle. (Araf 7:158) Allah (subhânahu wa ta âlâ) fuldendte og færdiggjorde Hans Religion gennem ham (sallallâhu alayhi wa sallam). Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: I dag har Jeg fuldkommengjort jeres Deen for jer og fuldbyrdet Min Nåde over jer og valgt Islam som jeres Deen. (Maidah 5:3) Beviset for at han (sallallâhu alayhi wa sallam) døde er Allah s Åbenbaring: Sandelig, skal du dø (Oh Muhammad) og sandelig, vil de også dø. Derefter vil i på Genopstandelsens Dag strides foran jeres Herre. (Zumar 39:30-31) Når mennesker dør, så vil de genopstå. Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: Af den (jorden) har Vi skabt jer, til den lader Vi jer vende tilbage og af den vil Vi lade jer genopstå. (Taha 20:55) Og Allah s Åbenbaring: Allah lod jer fremstå fra jorden. Senere vil Han bringe jer tilbage dertil og atter lade jer genopstå. (Nuh 71:17-18) Efter de er genopstået, vil de blive dømt og belønnet for deres handlinger. Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: Alt i himlene og på jorden tilhører Allah. Han vil gengælde dem der handler ondt, for det de gør (dvs. straffe dem i Helvede), og belønne dem der handler godt, med det skønneste (Paradis). (Najm 53:31) Hvem der end benægter genopstandelsen er vantro. Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: De vantro påstår at de aldrig vil genopstå. Sig (Oh Muhammad): Ja, ved min Herre! I vil bestemt genopstå og så vil i blive underrettet om de gerninger i har lavet. Dette er let for Allah. (Taghabun 64:7) 15

16 Allah (subhânahu wa ta âlâ) har sendt alle budbringere som meddelere af gode budskaber og for at advare. Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: Det var budbringere som bragte gode budskaber og advarede så menneskerne ikke skulle have nogen påstand mod Allah efter (ankomsten af) budbringerne. (Nisa 4:165) Den første budbringer var Nuh (as) og den sidste var Muhammad (sallallâhu alayhi wa sallam) som var Profeternes Segl. Beviset for at Nuh (as) var den første budbringer er Allah s Åbenbaring: Sandelig, har Vi sendt åbenbaringer til dig (Oh Muhammad), ligesom Vi sendte åbenbaringer til Nuh og profeterne efter ham. (Nisa 4:163) Allah (subhânahu wa ta âlâ) har sendt en profet til ethvert folk, fra Nuh (as) til Muhammad (sallallâhu alayhi wa sallam) og beordret dem at tilbede Allah (subhânahu wa ta âlâ) ene og alene og forbudt dem at tilbede falske guder. Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: Sandelig, til enhver Ummah (fællesskab, nation) har Vi sendt en Budbringer (sigende): Tilbed Allah (alene), og undgå (hold jer fra) Taghut (afguder). (Nahl 16:36) Allah (subhânahu wa ta âlâ) har gjort det obligatorisk for alle Hans tjenere at fornægte Taghut og tro på Allah (subhânahu wa ta âlâ). Ibn Qayyim (må Allah være ham nådig) sagde: Taghut er nogen eller noget som er anledning til, at en slave overskrider sin grænse, om det så er en der bliver tilbedt, fulgt eller adlydt og der er mange Taghut. Tawagheet (flertal af Taghut) er der mange af, men der er hovedsageligt fem: 1) Iblis (Shaytaan), må Allah s Forbandelser være over ham. 2) Hvem der end bliver tilbedt og er tilfreds med det. 16

17 3) Hvem der end opfordrer mennesker at tilbede andre end Allah (subhânahu wa ta âlâ). 4) Hvem der end påstår at have viden om det Usete. 5) Hvem der end regerer med andet (lovgivning) end hvad Allah (subhânahu wa ta âlâ) har åbenbaret (Islamisk Shariah). Beviset for dette er Allah s Åbenbaring: Der er ingen tvang i religionen. Den rette vej er blevet tydelig overfor vildfarelsen. Hvem der end fornægter Taghut (afguder) og tror på Allah, har taget fat i det stærkeste håndtag som aldrig vil gå i stykker. Allah er Althørende, Alvidende. (Baqarah 2:256) Dette er betydningen af La ilaha illa Allah. Profeten (sallallâhu alayhi wa sallam) sagde i en Hadith: Hovedsagen er Islam og dens hovedsøjle er bønnen. Den højeste del er Jihad i Allah s Vej. (Tirmidhi) Og Allah (subhânahu wa ta âlâ) ved bedst. Må Allah s (subhânahu wa ta âlâ) Fred og Velsignelser være med Muhammad (sallallâhu alayhi wa sallam), hans familie og hans ledsagere. 17

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

DEN SANDE MUSLIM www.ahlu-tawheed.com

DEN SANDE MUSLIM www.ahlu-tawheed.com DEN SANDE MUSLIM Denne bog er oversat af og kan frit kopieres og distribueres, da vores eneste formål er at formidle Tawheed og oplyse folk om Islam s grundlæggende principper. 3 Indholdsfortegnelse Islam...

Læs mere

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage:

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage: Munida 06.10.13 6. October 2013 C.E. svarer til 1. Dhul-Hijjah 1434 A.H. Nogle nætter, dage, måneder mere velsignede end andre. De første 10 dage af Dhul Hijjah fyldt med velsignelser som Allah swt sværger

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Hadithstudier HA10 De Frommes Haver del 1 Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 Alle rettigheder

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn Aqidat Al-Muslim Muslimernes Tro Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn INDHOLDSFORTEGNELSE - Oversætterens forord - Sheikh Ibn Bâzs indledning (må Allahs barmhjertighed være med ham) - Forfatterens introduktion

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Youth By Night inviterer til

Youth By Night inviterer til Youth By Night inviterer til Vi nærmer os en afslutning Underemner 1. Hvad betyder Dajjal og hvorfor er han al Masîh? 2. Hvad vil finde sted før hans kommen? 3. Hans beskrivelse (fysisk) 4. Hvorfra vil

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

De Fire Principper For Shirk

De Fire Principper For Shirk Sheikh Muhammad bin Abdul-Wahab De Fire Principper For Shirk Med Forklaring af Sheikh Abdullah bin Abdur-Rahman Al-Jibrin Jeg spørger Allah, den ædle Herre af den mægtige trone, om at Han må være jeres

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Noter til Forberedelse af Døden

Noter til Forberedelse af Døden Noter til Forberedelse af Døden Et brev af imam al-ghazali Risalat Sharh as-sadr 1 Af imam Hujjat al-islam (Islams bevis) Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-ghazali Må Allah være ham barmhjertig d. 505

Læs mere

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM):

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM): Islam - kort fortalt Islam og muslimer Budskabets sammenhæng Islams "fem søjler" Mennesket og den frie vilje Koranen og Hadith Meningen med tilbedelsen Islamisk livsførelse Det historiske perspektiv Islams

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

"Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu Forklaringen af Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu رسالة أصل دين أإلسالم وقاعدته "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Skrevet af Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abdul-Wahhab Efterfulgt af Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 1 Andagt 1-59 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er et

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske.

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. marts 2013 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Matt 21,1-9 Salmer: SK: 83 * 84 * 176 * 177 * 202 * 172 LL: Optakt til påske med Dorthe Zielke og Søren Johannsen

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Allah siger i Surat ul-anfal:

Allah siger i Surat ul-anfal: Iman Diskussion Iman er den absolutte erkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser. Dette er en shariamæssig definition; og der findes adskillige Ayaat, som antyder, at denne

Læs mere

Englenes rolle på dommedag i Kristendom og Islam

Englenes rolle på dommedag i Kristendom og Islam Englenes rolle på dommedag i Kristendom og Islam En komparativ primærkilde analyse af Biblen og Koranen Af Jimmie Winther Nielsen Aalborg Seminarium Hold 25.8 Engle er mærkværdige væsner, de optræder i

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser...

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... II Mos 3:1-14 Prædiken v. pastor Jais H. Tinglund 19. juli 2010 på Evangelisk Luthersk Frikirkes sommerlejr Herren har set sit folks lidelse. Og Han sender frelse til

Læs mere

Englene i Kristendom og Islam

Englene i Kristendom og Islam Englene i Kristendom og Islam En komparativ primærkilde analyse af Biblen og Koranen Aalborg Seminarium Fag: Kristendomkundskab og livsoplysning Eksamensmåned og-år:. 06-2006 Studienr.: Stamhold: Søjle:

Læs mere

ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH)

ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH) ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH) Underviser: Salma El Abdellaoui 19. august 2017 E-mail: salma@saifi.dk Fahm al-dīn (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ʿulūm H. J. Holst Vej

Læs mere

Bilag 1: Profeten Muhammads afskedspraediken

Bilag 1: Profeten Muhammads afskedspraediken Bilag 1: Profeten Muhammads afskedspraediken Få måneder før sin død holdt Profeten Muhammad - under sin sidste pilgrimsrejse fra Medina til Mekka i året 632 - på Arafat- Sletten sin sidste prædiken for

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Islamisk forhindring af sekularisme og demokrati 1 Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Ideen bag forhindring af sekularisme og demokrati er at forhindre muslimerne i at falde i nogle katastrofale handlinger

Læs mere

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Intro Kendskab til de lærde Forståelse for deres liv Indsigt i historikken Hjælpe vores egen situation Indsigt i behandling af forskellige hændelser Opnåelse af Respekt

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

5. Hadj, pilgrimsfærd til Mekka: Skal udføres én gang i éns levetid, hvis man økonomisk og fysisk er i stand til det.

5. Hadj, pilgrimsfærd til Mekka: Skal udføres én gang i éns levetid, hvis man økonomisk og fysisk er i stand til det. Nedenstående tekstuddrag fra Koranen er medtaget i dybeste respekt for Islam og profeten Muhammed og hans tilhængere. Tekstuddragene er sammenholdt med, hvad Sathya Sai Baba i forskellige taler har sagt

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Johannesevangeliet 17

Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde:»fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk -------------------------------------------------------------------------------------------------

Islams Principper. www.masjed.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- Kapitel 2 - Tro og lydighed Tro - Hvad er det for noget? Hvordan opnår man viden om Gud? Troen på det ukendte TRO OG LYDIGHED Islam står for Lydighed overfor Gud. Det er almindelig sund fornuft,

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab Promotion of the Amman Message Amman-Budskab 2 I Guds navn, Den Mest Barmhjertige, Den Mest Medfølende; Må Guds bønner være med Hans udvalgte Profet, med Profetens husstand, hans modige ledsagere, og alle

Læs mere

Målet med Da'wah La ilaha illa Allah's Aqeedah

Målet med Da'wah La ilaha illa Allah's Aqeedah Målet med Da'wah Målet og metoden af Muhammads (saaws) Da'wah i Makkah vedbliver at være årsag for megen spekulation og forvirring blandt nogle muslimer. Mange individer, grupper og bevægelser påstår at

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1: Nutidens virkelighed...7 Kapitel

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN Forbønner for katekumenerne P: Kære brødre og søstre: I forbereder jer nu til at fejre påskens frelsebringende mysterier og har i dag påbegyndt den 40 dage lange vandring frem mod

Læs mere

Hebr 12,1-13: v1 Så lad da også os, Hebr 11: Troen og tros-heltene:

Hebr 12,1-13: v1 Så lad da også os, Hebr 11: Troen og tros-heltene: Hebr 12,1-13: v1 Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, v2 idet

Læs mere