Talregning. Aktivitet Emne Klassetrin Side. Indledning til VisiRegn ideer Oversigt over VisiRegn ideer 1-7 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talregning. Aktivitet Emne Klassetrin Side. Indledning til VisiRegn ideer 1-7 2 Oversigt over VisiRegn ideer 1-7 3"

Transkript

1 VisiRegn ideer 1 Talregning Inge B. Larsen INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Indledning til VisiRegn ideer Oversigt over VisiRegn ideer Vejledning til Talregning 4-5 Elevaktiviteter til Talregning 1.1 Talpuslerier (Regneregler) B-M-Æ 6-10 Angivelsen af klassetrin må naturligvis tages med en del forbehold. B: Begyndertrinnet klasse M: Mellemtrinnet klasse Æ: Ældste klassetrin klasse

2 Indledning til VisiRegn ideer 1-7 VisiRegn er et regneprogram udviklet specielt med skolens matematikundervisning for øje, og som kan være nyttigt på alle klassetrin. Programmet kan groft betegnes som en mellemting mellem en lommeregner og et regnearksprogram. Programmet adskiller sig dog fra disse to værktøjer på et for undervisningen meget væsentligt punkt: De regneudtryk, man vælger at anvende, er direkte synlige på skærmen. De forsvinder ikke som ved lommeregneren, og de er ikke gemt af vejen som ved regnearksprogrammer. Det er ved VisiRegn til enhver tid muligt at diskutere elevens fremgangsmåde (elevens valg af regnemodel), da denne er fuldt synlig, både på skærmen og ved udskrift på papir. Med et regneprogram til rådighed kan man lægge de trivielle udregninger fra sig og koncentrere sig om, hvilke regneoperationer situationen kræver. Med andre ord: valg af model kommer i fokus. Netop derfor er det vigtigt, at regneprogrammet umiddelbart viser, hvordan man har opbygget modellen, sådan at dens anvendelighed let lader sig debattere. Med et regneprogram kan man naturligvis løse de problemer, der traditionelt stilles i skolens matematikundervisning, men det vil jo oftest være som at skyde spurve med kanoner. Langt mere interessant er det at undersøge hvilke nye problemfelter og metoder, der er kommet inden for rækkevidde. Disse hæfter er et forsøg på noget sådant. I hæfterne er samlet en række aktivitetsark, der kan kopieres til eleverne. De er først og fremmest tænkt som ideer, som en lærer selv kan omforme og tilpasse til netop sin undervisning. Aktivitetsarkene er ledsaget af en vejledning til læreren: intentionerne med aktiviteten, nødvendige forkundskaber, særlige materialer, der skal huskes, baggrundsstof for emnet, osv. Disse vejledninger er samlet i begyndelsen af hæftet. I samarbejde med Birgitte Madsen og Flemming Meyer er en del af aktiviteterne i årene afprøvet i klasser på Dronninggårdskolen i Holte, dels med VisiRegn og dels med dens forløber miniregn. En kort introduktion til VisiRegn gennem små eksempler og en udførlig beskrivelse af programmet gives i: Inge B. Larsen Introduktion til VisiRegn INFA, december 2000, MI 163, 43 sider En analyse af regneprogrammer i skolens matematikundervisning gives i: Inge B. Larsen Regneprogrammer - en analyse af faglige og pædagogiske muligheder INFA-Småtryk , MI 118, 74 sider Samarbejdet med Dronninggårdskolen er beskrevet i: Inge B Larsen og Viggo Sadolin Matematik I Skolen It & Læring. MISIL-projektet. Rapport 97/98. INFA Rapport 1998, MI 139, 54 sider 2

3 Oversigt over VisiRegn ideer 1-7 VisiRegn ideer 1: Talregning Der arbejdes med regneudtryk, hvori der ikke indgår navne, men kun tal. Regneudtryks opbygning og virkning udforskes. VisiRegn ideer 2: Navneregning Her tages det vigtige skridt fra at bruge VisiRegn blot som lommeregner og til at anvende navne (variable), der giver mulighed for at opbygge modeller med inddata og uddata, og med mulighed for at opsamle data fra modellen og afbilde dem grafisk. Dette åbner for enkel løsning (ved hjælp af gættemetoden) af problemer, der før har været uden for rækkevidde. VisiRegn ideer 3: Talrækker Her frembringes talrækker ved hjælp af kopiering med relative og absolutte henvisninger. VisiRegn ideer 4: Ligeværdige udtryk Her arbejdes med udtryk, og hvordan man kan omforme dem, uden at udtrykkets værdi forandres (reduktion). VisiRegns feedback om udtrykkenes værdier bruges som støtte ved disse omformninger. VisiRegn ideer 5: Eksperimenter med areal og rumfang Man går på jagt efter størsteværdier ved hjælp af gættemetoden. Letforståelige problemer, hvis løsning traditionelt falder uden for skolens matematikundervisning, kan her klares med VisiRegn. VisiRegn ideer 6: Simulering af chancer Statistiske sandsynligheder, som faghæftet jo lægger op til anvendelsen af, bliver først for alvor interessante, når man hurtigt og enkelt kan udføre eksperimenter et stort antal gange. Det kan man i VisiRegn. Tre væsentlig forskellige (også i sværhedsgrad) metoder til simulering af chanceeksperimenter tages op i forbindelse med forskellige chancesituationer. VisiRegn ideer 7: Skatteberegning Mens man i de andre afsnit selv opbygger VisiRegn ark, så arbejdes der her med et allerede udarbejdet ark til beregning af slutskat for år

4 Talregning VisiRegn Vejledning Her bliver VisiRegn anvendt som en avanceret lommeregner. Det vil sige, at der udelukkende regnes med tal og ikke med det, der er VisiRegns egentlige styrke, nemlig navne (variable). Aktiviteterne giver blot nogle få ideer. Kunsten for læreren og eleverne vil i det daglige arbejde ligge i at se, hvor man kan have glæde af at anvende VisiRegn. Fx kunne VisiRegn på de første klassetrin indgå i forbindelse med arbejdet med talvenner (to naturlige tal, der lagt sammen giver 10) på de første klassetrin: - Når du har fundet to talvenner, så lad VisiRegn kontrollere, at de er talvenner. - Lav en liste over talvenner i VisiRegn. - Sammenlign jeres lister over talvenner. - Kan vi sikre os, at vi har alle talvennerne med i listen? Senere i skoleforløbet kan VisiRegn fx, som det ses i nogle af de efterfølgende opgaver, bruges til udforskning af de algebraiske regneregler. Talpuslerier (Regneregler) Aktivitet 1.1 Der arbejdes med regneudtryk, hvori der ikke indgår navne men kun tal og her faktisk kun heltal. Kendskab til regneudtryks opbygning og virkning er vigtig i forbindelse med brug af regneprogrammer. Kendskab til VisiRegn Aktiviteten forudsætter, at eleverne har/får kendskab til følgende i VisiRegn: 1. At man i kolonnen Udtryk kan indsætte et regneudtryk, og at man så gratis vil få udtrykkets værdi leveret i kolonnen Værdi. 2. Hvordan man anbringer markøren og indtaster (og redigerer) udtryk. Se eventuelt afsnit 2.1 i Introduktion til VisiRegn, eller se i programmets indbyggede vejledning, der fås med menuvalget: Hjælp / Vejledning eller ved tryk på funktionstasten F1. Klik i vejledningen på Indtastning og afmærkning af område, der findes under overskriften Redigering i arket. 3. Taltasterne, herunder dem på det numeriske tastatur, der kun er virksomme, når Num Lock tasten er tændt. Tasterne for de 4 almindelige regneoperationer: + - * /. I opgaverne er der desuden behov for en introduktion til, hvordan man skriver potenser i VisiRegn: 4 2 skrives i VisiRegn og andre regneprogrammer som 4^2. ^ er egentlig et accent tegn (accent cirkumfleks), så når man holder skiftenøglen nede og trykker på ^-tasten, sker der tilsyneladende ikke noget. Først ved næste tastetryk bliver tegnet ^ vist. 1. At værdien bliver vist som???, hvis programmet ikke kan tyde udtrykket (fx 2+*4), eller hvis det ikke kan beregne udtrykket (fx 8/0). 5. Der er ikke i aktiviteterne opfordret til rent administrative ting som ( a ) at rense hele eller dele af VisiRegn-arket (afmærk og brug Delete) ( b ) at indsætte eller fjerne linier (menuvalg Redigér) ( c ) at gemme VisiRegn-arket (menuvalg Filer) 4

5 ( d ) at udskrive VisiRegn-arket (menuvalg Filer) Hvad der skal ske af den slags må aftales med eleverne på forhånd. Kort beskrivelse af opgaverne: Opgave 1)-10) omhandler, hvordan et regneudtryk beregnes: I hvilken orden regneoperationerne udføres (Først opløftes til potens ^. Dernæst udføres multiplikation * og division /. Endelig udføres addition + og subtraktion - ) Hvordan man selv med parenteser kan styre den orden, regneoperationerne udføres i Eleverne bør have hørt om at nogle regnetegn (* og /) er stærkere end andre (+ og -), og at de derfor bliver udført først. Samt at beregninger ved flere regnetegn med samme styrke bliver udført fra venstre mod højre, og endelig at indholdet af eventuelle parenteser beregnes først, startende med den inderste parentes (hvis der er flere parenteser). Opgaverne kan meget vel løses uden VisiRegn, og det ville måske være en fordel først at overveje en del af dem uden programmet, men VisiRegn kan tjekke og give oversigt over løsninger, så man let kan sammenligne fremgangsmåder og resultater. I opgaverne 4-7 vil man næppe i første omgang finde alle muligheder. Det er en god idé at give hjælp til jagten lidt efter lidt, fx: 1. hjælp: oplysning om, at der er flere muligheder. 2. hjælp: oplysning om, hvad det er for en værdi, man også kan frembringe. Bemærk i øvrigt, at opgave 8 i princippet er løst for et vilkårligt naturligt tal, når man har løsningen til tallet 1. Opgave 11)-14) behandler problemet med at bruge parenteser ved udformningen af udtryk. Opgave 11: Start med 7. Træk 3 fra. Gang med 2. Her vil man nok kunne blive enige om at resultatet bliver 8, men der skal nok være nogen, der umiddelbart mener, at det tilsvarende regneudtryk ser sådan ud: 7-3*2. VisiRegn vil jo så give dette udtryk værdien 1, hvad der må mane til eftertanke: Hvordan får VisiRegn værdien 1? Hvordan skal udtrykket ændres for at give den rigtige beskrivelse af situationen? Opgave 15)-21) behandler at gange ind i en parentes og at sætte fælles faktor udenfor parentes noget man jo egentlig ikke har brug for ved talregning, men måske er det nemmere her end ved navneregning at erkende at det virker. Opgave 22)-24) lidt flere opgaver med taljonglering. Opgave 25)-30) forudsætter kendskab til potenser, kvadrattal og opløsning i faktorer og specielt primfaktorer. I opgave 18 kan man gå trinvist frem med opløsningen, idet VisiRegn bruges til at tjekke, fx 24 kan skrives som 4*6 i første linie, i dette udtryk kan 4 opløses, så man får næste linies udtryk 2*2*6, osv. indtil der ikke er flere faktorer, der kan opløses. 5

6 Talpuslerier (Regneregler) VisiRegn Aktivitet 1.1 1) Hvad bliver 2+4*3? Indtast udtrykket i et Udtryksfelt i VisiRegn. Tjek i Værdifeltet, om værdien bliver det, du havde gættet på? Hvad bliver først udført + eller *? 2) Hvad bliver (2+4)*3? Tjek dit svar med VisiRegn. Hvilken virkning har parentesen? 3) Hvilken værdi giver de følgende udtryk? (Regn selv først, og tjek så med VisiRegn). Udtryk Dit bud VisiRegns værdi 5 + 2*3 (5+2)*3 5+(2*3) (5+(2*3)) ((5+2)*3) 12/2*3 4) Hvilken værdi giver udtrykket 2+3*4+1? Hvilke andre værdier kan man få frem ved at sætte parenteser i udtrykket? (Man må her og i de næste opgaver gerne bruge flere sæt af parenteser). Lad VisiRegn vise alle de muligheder, du finder. 5) Hvilken værdi giver udtrykket 12/2+1*4? Hvilke andre værdier kan man få frem ved at sætte parenteser i udtrykket? 6) Hvilken værdi giver udtrykket 2*13-3*4/2? Hvilke andre værdier kan man få frem ved at sætte parenteser i udtrykket? 6

7 Talpuslerier (Regneregler) VisiRegn Aktivitet 1.1 7) Hvilken værdi giver udtrykket 24/3+1*3? Hvilke andre værdier kan man få frem ved at sætte parenteser i udtrykket? 8) Find udtryk, der giver værdierne: 1, 2, 3,, 10 Der må kun anvendes de fire tegn: 4, 7, + og - Hvert af de fire tegn må gerne anvendes flere gange. Prøv at finde udtryk, der er så korte som muligt. Eksempel: giver værdien 1 9) Find udtryk, der giver værdierne: 0, 1, 2,, 9 Tegnet 3 skal i hvert udtryk indgå netop fire gange. Der må derudover kun anvendes de fire regnetegn: +, -, *, / og parenteser: ( ) Disse sidste seks tegn må gerne anvendes flere gange. Eksempel: 3/3+3-3 giver værdien 1 10) Som opgave 9), men nu skal der bruges fire 4-taller i stedet for fire 3-taller. 11) Regn i hovedet : Start med 7 Træk 3 fra Gang med 2 Skriv resultatet her: Tilsvarende regneudtryk i én linie i VisiRegn: Tjek, at dit VisiRegn udtryk giver det samme som din hovedregning. 12) Regn i hovedet : Start med 2 Gang med 3 Læg 4 til Gang med 5 Skriv resultatet her: Tilsvarende regneudtryk i én linie i VisiRegn: Tjek, at dit VisiRegn udtryk giver det samme som din hovedregning. 7

8 Talpuslerie r (Regneregler) VisiRegn Aktivitet ) Regn i hovedet : Start med 3 Læg 2 til Gang med 4 Skriv resultatet her: Tilsvarende regneudtryk i én linie i VisiRegn: Tjek, at dit VisiRegn udtryk giver det samme som din hovedregning. 14) Regn i hovedet : Start med 3 Gang med 4 Læg 2*4 til Skriv resultatet her: Tilsvarende regneudtryk i én linie i VisiRegn: Tjek, at dit VisiRegn udtryk giver det samme som din hovedregning. Hvorfor får man det samme resultat i 13) og 14)? Udtrykket (4+3)*2 regnes ud ved først at lægge 4 og 3 sammen og så gange resultatet med 2. Men man kan også omforme udtrykket til 4*2+3*2 og altså først gange både 4 og 3 med 2 og så lægge resultaterne sammen. Man siger, at man har ganget ind i parentesen. Bemærk, at det i de følgende opgaver ikke er dig, der skal regne. Du skal blot fortælle VisiRegn, hvad der skal regnes. 15) Indtast udtrykket (4+6)*10 i VisiRegn Indtast nedenunder udtrykket, der fås ved at gange ind i parentesen. 16) Indtast udtrykket 5*(7-3) i VisiRegn Indtast nedenunder udtrykket, der fås ved at gange ind i parentesen. 17) Indtast udtrykket 4*(16-6)+(2+3)*5 i VisiRegn Indtast nedenunder udtrykket, der fås ved at gange ind i parenteserne. 18) Indtast udtrykket 59*(432+15*23)+54*( ) i VisiRegn Indtast nedenunder udtrykket, der fås ved at gange ind i parenteserne. 8

9 Talpuslerier (Regneregler) VisiRegn Aktivitet 1.1 Man kan også gå den anden vej og sætte en fælles faktor uden for parentes. Eksempel: Udtrykket 5*2+5*4 kan omformes til udtrykket 5*(2+4) eller udtrykket (2+4)*5 19) Indtast udtrykket 16*2+4*2 i VisiRegn Indtast nedenunder udtrykket, der fås ved at sætte uden for parentes. 20) Indtast udtrykket 343* *16 i VisiRegn Indtast nedenunder udtrykket, der fås ved at sætte uden for parentes. 21) Indtast udtrykket 448* * *602 i VisiRegn Indtast nedenunder udtrykket, der fås ved at sætte uden for parentes. Og nu til noget helt andet: 22) Brug enten talrækken 1, 2, 3, 4, 5 eller talrækken 5, 4, 3, 2, 1 sammen med parenteser og regnetegn ( + - * / ) til at frembringe hver af værdierne 5, 10, 15, 20, 25 og 30. Eksempel: Værdien 5 kan frembringes med udtrykket (1+2-3)*4+5 23) Brug enten talrækken 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller talrækken 6, 5, 4, 3, 2, 1 sammen med parenteser og regnetegn ( + - * / ) til at frembringe hver af værdierne 10, 20, 30, ) Brug enten talrækken 1, 3, 5, 7, 9 eller talrækken 9, 7, 5, 3, 1 sammen med parenteser og regnetegn ( + - * / ) til at frembringe hver af værdierne 10, 20, 30, 40. 9

10 Talpuslerier (Regneregler) VisiRegn Aktivitet ) Hvilken værdi giver udtrykket 2^4 +1? Tjek med VisiRegn. Man kunne naturligvis også have skrevet 2*2*2*2+1. Prøv det. 26) Indsæt i VisiRegn de 6 udtryk: 1^2, 2^2,., 6^2 (kvadrattallene) og brug dem ved løsningen af denne opgave: Vis, at værdierne 20, 21, 10, 18, 34, 12, 24, 32 og 40 kan fås som en sum eller en differens af kvadrattal. Eksempel: værdien 20 kan frembringes ved udtrykket Eksempel: værdien 21 kan frembringes ved udtrykket ) Vis i VisiRegn alle de måder, hvorpå man kan skrive 24 som et produkt af to naturlige tal. 28) Indtast et udtryk, der viser 24 opløst i primfaktorer. (VisiRegn viser dig om produktet har værdien 24, men du må selv kontrollere, at faktorerne er primtal). 29) Hvad er det for tal, der har primfaktoropløsning: (a) (b) ) Indtast udtryk, der viser, hvordan følgende tal opløses i primfaktorer: (a) 18 (e) 49 (b) 27 (f) 64 (c) 36 (g) 72 (d) 48 (h) 93 10

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

Ligeværdige udtryk. Aktivitet Emne Klassetrin Side. Vejledning til Ligeværdige udtryk 2

Ligeværdige udtryk. Aktivitet Emne Klassetrin Side. Vejledning til Ligeværdige udtryk 2 VisiRegn ideer 4 Ligeværdige udtryk Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Ligeværdige udtryk 2 Elevaktiviteter til Ligeværdige udtryk 4.1 Ligeværdige

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 3 Talrækker Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Talrækker 2-4 Elevaktiviteter til Talrækker 3.1 Talrækker (1) M-Æ 5-9 3.2 Hanoi-spillet

Læs mere

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj 2001 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) Juni 2001

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj 2001 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) Juni 2001 VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj 2001 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) Juni 2001 I det følgende gives et forslag til, hvordan en elev i 9. klasse med programmet VisiRegn til

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk)

VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) VisiRegn og folkeskolens skriftlige afgangsprøve i matematik, maj-juni 2000 Inge B. Larsen (ibl@dpu.dk) I det følgende gives et forslag til, hvordan en elev i 9. klasse med programmet VisiRegn til rådighed

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Simulering af chancer. Aktivitet Emne Klassetrin Side. Vejledning til Simulering af chancer 2-11

Simulering af chancer. Aktivitet Emne Klassetrin Side. Vejledning til Simulering af chancer 2-11 VisiRegn ideer 6 Simulering af chancer Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Simulering af chancer 2-11 Elevaktiviteter til Simulering af chancer

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Isolere en ubekendt... 3 Hvis x står i første brilleglas...

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter (ræsonnementskompetence)

ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter (ræsonnementskompetence) Matematiske kompetencer indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik (tankegangskompetence) løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed

Læs mere

Eksperimenter med areal og rumfang. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Eksperimenter med areal og rumfang. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 5 Eksperimenter med areal og rumfang Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Areal og Rumfang 2 Red burhønsene. Vejledn. 3-7 Største

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Lektion 3 Sammensætning af regnearterne

Lektion 3 Sammensætning af regnearterne Lektion Sammensætning af regnearterne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division... Negative tal... Parenteser og brøkstreger... Potenser og rødder... Lektion Side 1 Plus,

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk matematik excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk brikkerne til regning &matematik excel F+E+D 3. udgave som E-bog 978-87-92488-23-7 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet

MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet Tænk, hvis alle elever kunne arbejde med procesorienteret matematik. En arbejdsform, hvor du forsøger at arbejde med matematiske problemstillinger

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Spor 1. numeralitet. Afdækning af. hos nyankomne elever. Elever yngre end 9 år TRIN

Spor 1. numeralitet. Afdækning af. hos nyankomne elever. Elever yngre end 9 år TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Afdækning af numeralitet TRIN 2 Afdækning af numeralitet hos nyankomne

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE:

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: Udgangspunktet for Hareskovens Lilleskoles matematikundervisning er vores menneskesyn: det hele menneske. Der lægges

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-36 Geometri 1 Indlæring af geometriske navne Figurer har bestemte egenskaber Lære at måle vinkler med vinkelmåler

Læs mere

2 Brøker, decimaltal og procent

2 Brøker, decimaltal og procent 2 Brøker, decimaltal og procent Faglige mål Kapitlet Brøker, decimaltal og procent tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Brøker: kunne opstille brøker efter størrelse samt finde det antal af en helhed,

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne Umulige figurer Periode Mål Eleverne skal: At opdage muligheden for og blive fascineret af gengivelse af det umulige. At få øvelse

Læs mere

dynamisk geometriprogram regneark Fælles mål På MULTIs hjemmeside er der en oversigt over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med kapitlet.

dynamisk geometriprogram regneark Fælles mål På MULTIs hjemmeside er der en oversigt over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med kapitlet. Algebra og ligninger - Facitliste Om kapitlet I dette kapitel om algebra og ligninger skal eleverne lære at regne med variable, få erfaringer med at benytte variable Elevmål for kapitlet Målet er, at eleverne:

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 5 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning Opmærksomhedspunkt Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Matematik - undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9-10.

Matematik - undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9-10. Form Undervisningen vil veksle mellem individuelt arbejde, gruppearbejde og tavleundervisning. Materialer Undervisningen tager udgangspunkt i følgende grundbøger og digitale lærings- og undervisningsplatforme.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet penge Periode Mål Eleverne skal: Lære at anvende simpel hovedregning gennem leg og praktiske anvende addition og

Læs mere

Fagplan for matematik

Fagplan for matematik Fagplan for matematik Formål Undervisningen i matematik skal give eleverne lyst til, forståelse for og teoretisk baggrund for at analysere, vurdere, kontrollere og argumentere, når de i deres dagligdag

Læs mere

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Ideer til Excel regneark. i matematikundervisningen

Ideer til Excel regneark. i matematikundervisningen Ideer til Excel regneark i matematikundervisningen Inge B. Larsen INFA 2000 Indhold Side Forord 4 Talrækker (1) 5 De naturlige tal 5 De positive lige tal 5 og 7-8 De positive ulige tal 5 og 7-8 De naturlige

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler:

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: I cellerne A1, A2 og A3 er der indtastet tekst. Tekst bliver venstrestillet. I cellerne B1 og B2 er der indtastet tal. Tal bliver

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Gør det selv-øvelser udi regneark for begyndere! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er et regneark?...4

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34 Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 33-34 Årsprøve og rettevejledledning 34-36 Årsprøven i matematik Talmængder og regnemetoder 37 Fordybelses uge 38-39 40 Termins-prøve 41 Studieturen 42 Efterårsferie

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Ringsted Lilleskole, Uffe Skak Årsplan for 5. klasse, matematik Som det fremgår af nedenstående uddrag af undervisningsministeriets publikation om fælles trinmål til matematik efter 6. klasse, bliver faget

Læs mere

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014 Matematik Hayati Balo,AAMS August, 2014 1 Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske symboler.

Læs mere

ÅRSPLAN M A T E M A T I K

ÅRSPLAN M A T E M A T I K ÅRSPLAN M A T E M A T I K 2013/2014 Klasse: 3.u Lærer: Bjørn Bech 3.u får 5 matematiktimer om ugen: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Matematik Matematik Lektion 4 Matematik

Læs mere

Algebra INTRO. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber:

Algebra INTRO. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: INTRO Kapitlet sætter fokus på algebra, som er den del af matematikkens sprog, hvor vi anvender variable. Algebra indgår i flere af bogens kapitler, men hensigten med dette kapitel er, at eleverne udvikler

Læs mere

MATEMATIK. Basismål i matematik på 1. klassetrin:

MATEMATIK. Basismål i matematik på 1. klassetrin: MATEMATIK Basismål i matematik på 1. klassetrin: at kunne indgå i samtale om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik at kunne afkode og anvende tal og regnetegn og forbinde dem

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Introduktion til. VisiRegn. 2. udgave til version 1.68

Introduktion til. VisiRegn. 2. udgave til version 1.68 Introduktion til VisiRegn 2. udgave til version 1.68 Inge B. Larsen INFA maj 2002 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Om intentionerne med VisiRegn 3 2 Prøv selv 5 2.1 Regneudtryk 5 2.2 Navne i udtryk 7 2.3

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra F+E+D preben bernitt 1 brikkerne. Tal og algebra E+D 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Indhold. Indledning 7 Læsevejledning 9

Indhold. Indledning 7 Læsevejledning 9 Indhold Indledning 7 Læsevejledning 9 1 Hvad er åbne opgaver? 13 2 Hvorfor arbejde med åbne opgaver? 17 3 Udfordringer i arbejdet med åbne opgaver 19 4 En ny didaktisk kontrakt 21 5 Et par eksempler 23

Læs mere

Matematik - Årsplan for 6.b

Matematik - Årsplan for 6.b Matematik - Årsplan for 6.b 2013-2014 Kolorit for 6. klasse består af en grundbog, en rød og en grøn arbejdsbog. Grundbogen er inddelt i 4 forskellige arbejdsformer: Fællessider, gruppesider, alenesider

Læs mere

Matematik Delmål og slutmål

Matematik Delmål og slutmål Matematik Delmål og slutmål Ferritslev friskole 2006 SLUTMÅL efter 9. Klasse: Regning med de rationale tal, såvel som de reelle tal skal beherskes. Der skal kunne benyttes og beherskes formler i forbindelse

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Ligningsløsning som det at løse gåder

Ligningsløsning som det at løse gåder Ligningsløsning som det at løse gåder Nedenstående er et skærmklip fra en TI-Nspirefil. Vi ser at tre kræmmerhuse og fem bolsjer balancerer med to kræmmerhuse og 10 bolsjer. Spørgsmålet er hvor mange bolsjer,

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden

Læs mere