ANDELSBOLIGFORENINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN www.ab-jaeger.dk"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN Referat af generalforsamling i AIB Jæger d. 16.juni 2005 JÆGER Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent Karin Kilde blev valgt med applaus. Iht. 25 i foreningens vedtægter skal GF afholdes inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Dette er ikke blevet overholdt. Alligevel blev der besluttet at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt jf.. 26 og 27 Referent: Jakob Hvitnov og bestyrelsen 2. Godkendelse af bestyrelsens beretning Michael Bosnack: Formandens beretning koncentrerede sig om Afsluttede, igangværende og forestående byggesager, herunder de lejligheder, der nu kan forsikres mod svamp, fremtidig fugtsikrings- og gårdprojekt, samt BVB sagen med skimmelsvamp i taget Forandringer inden for den sidste tid med overtagelse af JKC, nye bestyrelsesmedlemmer, ændringer i den sociale sammensætning, flere sammenlagte lejligheder Tak til alles tålmodighed i forbindelse med organisatoriske problemer i den hektiske tid med mange samtidige byggesager og tak til enkelte for deres indsats for foreningen Kenneth Petersen: ABJ har købt nettet efter det lukkede JKC. Efter lukningen har ABJ opdateret flittigt og sammenlagt netværk med Parknet. Birgitte GIerup: Status på kælderudlejning til erhverv i gaden. Nu ca. 23 kældre udlejet, 15 klar/næsten klar. Debat om mundtlig beretning: Thomas NI. 2 angående tagene: Hvordan går det med retssag i den forbindelse? John Lademann: Der kører fortsat voldgiftssag. Per 42: Er det kun arbejdet på A/B Jægers bygninger der kan sagsøges på eller er der nogen hjælp til sager om fejl i byggeriet? John Lademann: Hvis en entreprenør har lavet fejl i en lejlighed, bestilt og betalt af den enkelte andelshaver, kan han selvfølgelig sagsøges af den der har bestilt arbejdet. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab og andelsværdi Regnskaberne 2003 og 2004 blev fremlagt af revisor Torben Schledermann Nielsen, Addere Revision, Køge (tidligere Revisorgården Køge) Regnskaber fra 2003/2004 samt andelskrone på 4366,- godkendt uden modstemmer. JÆGERSBORGGADE K0BENHA VN N. TELEFON FAX

2 ANDELSBOLIGFORENINGEN JÆGER 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften John Lademann gennemgik budgettets poster helt specifikt. Budgetforslaget indeholder ikke ændringer i boligafgift. Budgettet 2005 og 2006 er ens, da der ikke regnes med nævneværdige prisstigninger og andre ændringer. Budgettet vedtaget uden modstemmer. 5. Indkomne forslag 1) Fuldmagt til bestyrelsen til optagelse af lån for byggesager. Forslaget om en fuldmagt i vedtægterne falder med kun 74 for i første omgang, men efter procedurefejl tælles om. Efter omtælling er der nu 89 for, og proceduren bekræftet ved advokaten. Forslag vedtaget og skal andenbehandle s ved en ekstraordinær generalforsamling. 2) Fuldmagt til bestyrelsen til at købe fast ejendom. Vedtages ved almindeligt flertal og gælder frem til næste generalforsamling Forslag vedtaget med overvældende majoritet 3) Forslag til bevaring af skorstene. To omdelte forslag Forslag 1, vedtægtsændring, falder. Forslag 2 Skorstenene skal forsøges renoveret samtidig med tagreparationen, når den udføres (byggeskadesagen) for at spare stilladsudgifter. Skorstene der ikke ønskes brugt, lukkes midlertidigt, men bevares som kanal gennem bygningen. Løbende vedligehold af anvendte skorstene betales af brugere. Forslag 2 vedtaget. 4) Forslag om vedtægtsændringer. Omdelt på separate bilag. Nye forslag: Nv lov om pantsætning, kaution m.v. Som følge af at andele nu af andelshaverne kan pantsættes, foreslås at 7 stk. 1 ændres til følgende: "Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens 4 a. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Foreningen kan ved overdragelser kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andels bolig bogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg ellerauktion. JÆGERSBORGGADE K0BENHA VN N. TELEFON FAX

3 ANDELSBOLIGFORENINGEN JÆGER I tilfælde af, at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum eller enforbedring, og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restancen inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne om eksklusion. Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når overdragelsessummen for salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 måneder efter, at skriftlig underretning om restancen er givet. Garantien kan kun gøres gældende for det beløb, som restgælden efter låneaftalen skulle udgøre, da underretning om restancen blev givet, med tillæg af 6 foregående månedsydelser og med tillæg af rente af de nævnte beløb. Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i " Følgende ~~ er foreslået fiernet fra vedtægterne: - 7 stk.2., ordene: "der skal angive at dette træder i stedet for et bortkommet andelsbevis" - 12 stk. 2, pkt. e, ordene: "optaget via foreningen" - 16 stk. 2 og 5: stk. 2.: Nye andelshavere kan forlange at foreningen kautionerer for lån i pengeinstitut for max. 80 % af den lovligt opgjorte andelsværdi med tillæg af godkendte forbedringer, og med løbetid max. 20 år. Kaution kan betinge s af at lånet optages i en af bestyrelsen anvist bank. Dog kan den samlede kaution for en lejlighed ikke overstige kr ,00 pr. m2. Dette beløb er basisbeløb svarende til nettoreguleringspristallet pr. april Beløbet pristalsreguleres hvert år, første gang pr. 1. august 2003 i forhold til stigning eller fald i nettoreguleringspristallet fra april 2002 til april stk. 5.: En ny andelshaver eller en andelshaver kan altid forlange at foreningen kautionerer i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i Lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber." ~16 stk. 3 er foreslået ændret til: stk. 3.: Foreningen kan kautionere for pantsikrede lån i pengeinstitut eller anden af bestyrelsen godkendt udlånsvirksomhed for udgifter til renovering eller ombygning af lejligheder, hvor dette af foreningen vurderes at have været nødvendig eller ønskelig som følge af konstateret råd/svampeangreb eller hvor renoveringen er ønskeligt på baggrund af muligheden for at få slettet forsikringsforbehold i ejendomsforsikringen. Dog kan kautionen ikke overstige følgende beløb: Køkkener kr ,-; Bade kr ,-; Gulve kr ,- pr. m2; Lovlige adgangsdøre kr ,-. Disse be- JÆGERSBORGGADE K0BENHA VN N. TELEFON FAX

4 ANDELSBOLIGFORENINGEN JÆGER løb er basisbeløb svarende til nettoreguleringspristallet pr. april Beløbene pristalsreguleres hvert år, 1. gang pr. 1. august 2003 i forhold til stigning eller fald i nettoreguleringspristalletfra april 2002 til april Bestyrelsen kan nægte godkendelse hvis bestyrelsen, efter teknisk rådgivning, ikke kan acceptere den tekniske løsning eller ikke mener at ny installationen/renoveringen er til gode for ejendommen. ~ 18. stk afsnit ændres til: Overdragelsessummen skal indbetales tilforeningen, som efter fradrag af evt. tilgodehavender og sikrede beløb udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. I ~ 18 stk. 4 udgår 4. afsnit som er sålydende: I stedet for indbetaling af overdragelsessummen kan overdragelsessummen berigtiges ved bankgaranti, idet garantien i så fald skal bero hos foreningen. Vedr. & 16 var flere forslag stillet. Følgende blev besluttet: Der indsættes som nyt 4. afsnit i 16 stk. 1: Fra 1. januar 2006 reduceres den andel af værdiforøgelsen som efter 3. afsnit tilfalde rforeningen med 5/6% pr. måned. Ved interne handler, jfr. 16, stk. 1, 3. afsnit, 2. punktum, skal andelshaveren, fsva det areal der ikke overstiger den tidligere andelslejligheds areal - alene betale den pris som han selv vil kunne få for den solgte andel. Forslag: Bestemmelsen om mulighed for at erhverve loftsarealer til favørpris, jfr. 16, stk. 1, 3. afsnit, 4. punktum, bortfalder. Bevarelse af en leiebolig Nyt 3. afsnit i 3 Uden generalforsamlingens beslutning om andet skal foreningen altid bevare en lejebolig. Boligen skal anvendes til almindelig boligudlejning eller som funktionærbolig. Formål Ændring 2 - ny tekst: Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendomme. JÆGERSBORGGADE K0BENHA VN N- TELEFON FAX

5 ANDELSBOLIGFORENINGEN JÆGER Foreningens formål er tillige at tilvejebringe hensigtsmæssig kommunikation ved installation af anlæg for telekommunikation, fællesantenneanlæg m.m. ~25 indeholder i dag: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: Det foreslås ændret til: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni med følgende dagsorden: ~ 26 stk. 1 og to lyder i dag: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. stk. 2.: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Det foreslås ændret til: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 21 dages varsel der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Bilag til generalforsamlingen udsendes senest 8 dage inden generalforsamlingen ved ordinær generalforsamling og 3 dage inden generalforsamling ved ekstraordinær generalforsamling. stk. 2.: Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 30.april eller 14 dage inden generalforsamlingen, hvis generalforsamlingen afholdes før den 15. maj. Forslag, som ønskes behandlet på en ekstraordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 5 dage inden generalforsamlingen. ~34 lyder i dag Det reviderede underskrevne årsregnskab, samt forslag til drifts- og likviditetsbudget, udsendes til andelshaverne senest samtidig med udsendelse af dagsorden og eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen, jfr. 26, stk. 2. Det foreslås ændret til: Det reviderede underskrevne årsregnskab, samt forslag til drifts- og likviditetsbudget, udsendes til andelshaverne 8 dage før generalforsamlingen. JÆGERSBORGGADE K0BENHA VN N. TELEFON FAX

6 ANDELSBOLIGFORENINGEN JÆGER I ianuar 2004 besluttede generalforsamlingen vedtægtsændringer, der skulle bekræftes: Vedr. 2 blev der i januar 2004 besluttet: Lokalerne Jægersborggade 17, kld. og Jægersborggade 41, kld. ejes af andelsboligforeningen og er forbeholdt til beboerrum, udlejning til fester, beboer- og klub-aktiviteter og lign. efter bestyrelsens bestemmelse. Lokalet må ikke udlejes til en lejer men skal stå til rådighed for alle. Generalforsamlingen ændrede dette til: Lokalet i lægersborggade 41, kld. ejes af andelsboligforeningen og erforbeholdt til beboerrum, udlejning tilfester, beboer- og klub-aktiviteter og lign. efter bestyrelsens bestemmelse. Lokalet må ikke udlejes til en lejer, men skal stå til rådighedfor alle. Bestemmelsen blev bekræftet og er dermed endeligt optaget i foreningens vedtægter. Vedr. 31 stk. 4 blev der i januar 2004 besluttet at formuleringen ændres til: Ingen bestyrelsesmedlemmer i A/B læger kanfastansættes eller ansættes påfastansatslignende vilkår i A/B Jæger. Bestemmelsen blev bekræftet og er dermed endeligt optaget i foreningens vedtægter. I januar 2004 blev 16 stk. 2 og 3 ændret til at lyde: "Pengeinstitut" erstattes af "pengeinstitut eller anden af bestyrelsen godkendt udlånsvirksonlhed" Der blev ikke stemt herom, idet hele bestemmelsen skulle ophæves i lyset af den nye lovgivning om pantsætning. Paragraffen blev ikke optaget i vedtægterne. I januar 2004 blev 33 om revision ændres således at "statsautoriseret revisor" erstattes af "statsautoriseret eller registreret revisor" Bestemmelsen blev bekræftet og er dermed endeligt optaget i foreningens vedtægter. I januar 2004 blev 24, stk. 1, pkt. 2) ændret til: Når et medlem er i restance med boligydelse eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, herunder omdelingsgebyr, restancegebyrlrykkergebyr, vaskeriafregning, varmeforbrug, antenne/tv-bidrag, internet, dørtelefon, telefoni o.l., og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 7 dage efter et anbefalet skriftligt påkrav herom er afsendt til medlemmet. Bestemmelsen blev bekræftet og er dermed endeligt optaget i foreningens vedtægter. 5) Forslag om bytteret Faldt. 6) Forslag om fri omsættelighed af andelene Faldt. 7) Forslag om indkøb af mobilt samtaleanlæg Bortfaldt uden afstemning. 8) Diverse forslag fra Henrik Just Rasmussen: Forslag l: Vedr. Postvæsenets uddeling af administrationens skrivelser JÆGERSBORGGADE K0BENHA VN N. TELEFON , FAX

7 ANDELSBOLIGFORENINGEN JÆGER Der blev stemt. Forslaget faldt Forslag 2: Fremlæggelse af bestyrelsesmedlemmerne s engagement i hhv. byggefirma og FBI Bestyrelsen har tidligere offentliggjort disse forhold og berettede om det samme igen til forsamlingen. Der blev derfor ikke stemt. John Lademann: Forslaget har givet anledning til undersøgelser af de selskaber foreningen handler med. Undersøgelsen har omfattet mere end 20 firmaer der arbejder i gaden, og har vist at der i ingen af disse selskaber er ejet af eller har ansatte der er bestyrelsesmedlemmer i ABJ. Et enkelt firma har tidligere været ejet af et bestyrelsesmedlem. Kontoret 30 Aps, rådgivende ingeniørfirma, er delvist ejet af Lars Gravesen, bestyrelsesmedlem. Begge engagementer blev tidligere offentliggjort i Jægerposten og skrevet i referater på bestyrelsesmøderne. Omkring FBI: En række bestyrelsesmedlemmer har lån i FBI: En del er aktionærer -ligesom over 150 andre beboere Forslag 3: Finansieringsform for døre Marianne svarer at der ikke kan opnås rentefradrag for den enkelte, hvis foreningen optager et samlet lån og omlægger ydelsen på boligafgiften. Der blev ikke stemt om forslaget, da det ikke var formuleret som et spørgsmål til en afstemning. Forslag 4: Nebos pris på døre ønskes offentliggjort. Der blev ikke stemt om forslaget, idet den allerede var offentliggjort i beretningen. Alle kan få fakturakopi på deres døre. Nebo fakturerer kr ,60 AB] fakturerer kr ,50 Forskellen på kr.875 dækker bla. en andel af AB]' s pudsudgifter Forslag 5: Gæld i div. kælderlejemål Bestyrelsen nægter at offentliggøre eventuelle restancelister med navns nævnelse. Alle andelshavere er velkommen til at se anonymiserede restanceoversigter på kontoret. Bestyrelsesmedlemmer, der er kælderlejere, har ingen restancer. 9) Forslag om diverse forbedringer Dirigenten afviste forslaget som værende for ukonkret. 6. Valg af formand for bestyrelsen Michael Bosnack er genvalgt med applaus 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af suppleanter Punkterne 7 og 8 blev behandlet under et Alle medlemmer er til valg pga. lang tid siden sidste generalforsamling. Der skal vælges 10 nye medlemmer og 3 suppleanter De 5 der får flest stemmer vælges for 2 år De 5 næste vælges for 1 år De tre sidste er suppleanter Bestyrelsen ser nu sådan ud: Valgt for 2 år: Lars Gravesen Kenneth Petersen Louise Hansen Janus Porsborg JÆGERSBORGGADE K0BENHA VN N. TELEFON FAX

8 Sune Oslev ANDELSBOLIGFORENINGEN JÆGER Valgt for 1 år: Allan Ryholt Christina Perret-Gentil Lars Schrøder Rune Skipper Kim Døssing Suppleanter: 1. Birgitte Glerup (fik flere stemmer, men ønskede kun at være suppleant) 2. Christina Ebbesen (fik flere stemmer, men ønskede kun at være suppleant) 3. Christina Bille Sørensen (fik flere stemmer, men ønskede kun at være suppleant) 9. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår at der gives fuldmagt til bestyrelsen til valg af revisor. Forslaget vedtaget med overvældende flertal 10. Eventuelt Tagterrassesagen afventer byggeskadesag, men reservationer og ventelister fortsat aktuelle Ad notam til bestyrelsen: Cykelkælder i nr. 4 mangler lås Det foreslås smæklåse i cykelkældre som dirigent (Karin Kilde): som referent (Jakob HVitnov)~ Bestyrelse: I) /~ ;JJÆit #-:,.IlJ1i tit. C'5'( ~v/ JÆGERSBORGGADE K0BENHA VN N. TELEFON FAX

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 26042011 /w h VEDTÆ GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN NAVN, HJEMSTED og FORMÅL: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 VEDTÆGT for Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade37-39 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere