NOTAT vedr. Rapport om asylansøgeres mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentrene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT vedr. Rapport om asylansøgeres mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentrene"

Transkript

1 August 2012 Refugees Welcome / Komiteen Flygtninge under Jorden vi har 26 års erfaring med juridisk bistand og støtte til flygtninge i Danmark NOTAT vedr. Rapport om asylansøgeres mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentrene 1. Indledning 2. Adgang til arbejdsmarked og udflytning 3. Motivationsfremmende foranstaltninger 4. Økonomiske og administrative konsekvenser 5. Anbefalinger for asylsøgende børn 1. INDLEDNING Fra regeringsgrundlaget: Asylansøgere skal have mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene. På den måde bygges afviste asylansøgere op som mennesker og får flere kompetencer. Således vil de have lettere ved at integrere sig i Danmark, hvis de får asyl, eller bedre forudsætninger for at starte et nyt liv, når de vender hjem. Det er fuldstændig korrekt, og netop derfor burde det gælde for alle og ikke være afhængigt af, om de skriver under på at samarbejde omkring udrejsen. Regeringen anerkender jo netop, at det vil være nemmere for de afviste at vende hjem, hvis de er i en bedre forfatning. Planen lægger derimod i praksis op til, at en gruppe afviste fortsat skal sygne hen i udrejsecentre. Vores holdning er, at asylansøgere i meget højere grad er i stand til, og vil have gavn af, at klare sig selv, frem for at være sat helt udenfor indflydelse på deres eget liv i et lukket og passivt centersystem. Vi er også overbevist om, at man vil kunne spare penge på at gøre dem mere selvhjulpne, og at flere vil vælge at vende hjem frivilligt, hvis de beholder deres kompetencer, og bliver motiveret positivt frem for negativt. Perioden som asylansøger bør tænkes som den første del af integrationsforløbet for de p.t. 40%, der får lov at blive, og som opbyggelse af kompetencer til dem, der skal tilbage. Ved udflytning fra centrene opstår dog en ny risiko for isolation, og problemer med at få hjælp og rådgivning. Derfor opfordrer vi til i højere grad at inddrage kommuner og lokale aktører, og ikke mindst sætte gode rammer op for det frivillige arbejde. 1

2 Vi ville foretrække en model som den svenske, hvor man kun har modtagecentre, og hvor de forskellige opgaver er lagt ud til kommunerne, ligesom når man får asyl. Vores væsentligste anke er dog, at regeringen med åben pande fortsat vil skade børn ved at lade dem tilbringe år i asylcentre, hvis deres forældre ikke medvirker til udrejse. Dette er i voldsom modstrid med regeringens øvrige fokus på barnets tarv. Det er dokumenteret udenfor enhver tvivl, at børn tager skade af at bo i asylcentre, og det kan ikke være rimeligt, at børnene direkte skal undgælde for deres forældres handlinger. Den danske rapport indeholder dog også mange gode elementer, som vi også kommenterer i det følgende. 2. ADGANG TIL ARBEJDSMARKEDET OG UDFLYTNING Afgrænsning af målgruppen: Af praktiske hensyn tilslutter vi os, at tilbuddet om udflytning og arbejde ikke gives til ansøgere i fase 1, Åbenbart Grundløs og Åbenbart Grundløs Haste- procedure. Vi ser dog ingen grund til at udelukke sårbare grupper, personer på tålt ophold og uledsagede mindreårige. Disse ville også have glæde af et mere normaliseret liv, dog med bedre adgang til støtte. Medvirken til udrejse: Som asylansøger er man i forvejen forpligtet til at medvirke til at fastlægge sin identitet det er en forudsætning for en korrekt afgørelse i asylsagen. Dette bør således allerede være på plads inden et eventuelt afslag man bør ikke vente med at fastlægge identiteten til efter asylbehandlingen. Derimod mener vi, at kravet om at skrive under på at rejse hjem frivilligt er urimeligt, eftersom de fleste nærer en seriøs frygt for at vende tilbage, uanset hvad de danske myndigheder vurderer. Vi er enige i, at når man er afvist, bør man i princippet rejse tilbage. Dette forudsætter dog, at der virkelig ikke hersker tvivl om sikkerheden i hjemlandet. I mange afgørelser gennem tiden har Flygtningenævnet givet afslag på asyl til personer, som efter UNHCRs mening bør tildeles en form for beskyttelse, og hvor man direkte advarer mod at sende afviste tilbage til området. Denne konflikt opstår, fordi Flygtningenævnet i modsætning til UNHCR kræver, at der er tale om individuel og konkret forfølgelse. Der kan dog meget vel herske forhold, som vil sætte mange afviste i en reel nødsituation ved tilbagevenden. Nogle af disse personer ville muligvis alligevel rejse frivilligt, hvis de fik et reelt tilbud om støtte ved tilbagevenden, sådan som vi beskriver under overskriften Motivationsfremmende foranstaltninger. Og uanset om folk bor i centrene eller udenfor, vil langt de fleste kunne tvangshjemsendes uden underskrift, som det også sker i Sverige. Derfor er der ingen grund til at bruge centrene som et bevidst nedbrydende pressionsmiddel. Som nævnt i indledningen mener vi, at børnefamilier skal være undtaget fra kravene om medvirken. Hvis ikke, er det børnene, der kommer til at betale den største pris for noget, de ikke selv har indflydelse på. Tilbudet om udflytning fra centrene vedtaget under VKO forholdt sig således også kun til opholdstiden (18 mdr) efter afslag, og der blev ikke stillet krav om at forældrene medvirkede. Rent praktisk vil det også blot betyde flere flytninger og udgifter samt en dårligere barndom, hvis man indfører krav om samarbejde, men alligevel fastholder det vedtagne tilbud om udflytning. 2

3 Indkvartering: Det er vigtigt at det bliver nemmere at få adgang til dette tilbud, og at man også får lov at bo hos venner, kæreste og fjerne slægtninge. Der kan indføres krav om bolig af en vis størrelse, men kravene må ikke være alt for begrænsende. Vi mener også, det bør være muligt selv at finde en bolig, fx et lejet værelse, og få dækket udgiften, hvis den ikke er urimelig. Dette bør ikke begrænses til selvforsørgende ansøgere, men også være en mulighed for studerende og ansøgere med en supplerende indtægt. Så vidt muligt bør man kunne blive i samme kommune eller område, hvis man får opholdstilladelse, således at man kan fortsætte sin integration, og ikke skal starte forfra. Sverige: Bemærk at Migrationsverket kun indlogerer folk i små og mellemstore byer eftersom mange af dem, der selv finder bolig/bor hos venner eller familie, ender i de store byer. På den måde sker der en fordeling. Enlige deler bolig med andre enlige. 60% er indlogeret via MV, 40% bor privat (uden tilskud til husleje, hvilket vi dog ville anbefale). Hævekort udleveres (i Danmark uddeles kontanter på centret). Boliger for ansøgere med omsorgsbehov: De mest sårbare asylansøgere har brug for en bolig med tilknyttet personale ikke nødvendigvis i form af asylcentre, det kunne også være som beskyttede boliger, fx rækkehuse. Center Kongelunden er ikke velfungerende, hvor for mange bor uden eget køkken, med for megen larm og uro mellem værelserne, og med en alt for isoleret beliggenhed samt støjgener fra flytrafikken. I øjeblikket er der kun omsorgspladser + kvindecenterpladser til 4% af asylansøgerne. Dette er langtfra tilstrækkeligt til at dække behovet, da der er lange ventelister. Desuden er selve beliggenheden af to centre et problem for de mange sårbare og traumatiserede mennesker, som bor i dem: Center Kongelunden, pga. de voldsomme støjgener fra flytrafikken lige hen over centret, og for Center Sandholm pga. det militære øvelsesterræn, som omgiver centret. Arbejde: Rapporten anslår at ca. 1% vil være i stand til at finde et arbejde, hvilket også er tilfældet i Sverige. Vi er enige i, at meget få vil være i stand til at finde et fuldtidsjob under normale betingelser. Mange vil dog kunne finde løsarbejde og deltidsarbejde, hvor de kan supplere deres indtægt i perioder. Modregningen i ydelser bør derfor være fleksibel og enkel. Der bør også fokuseres mere på jobtræning og praktik, udover de mere regulære uddannelser. Mange kommer med en faglig baggrund, men har brug for tilpasning og erfaring med de danske arbejdsforhold. Her kunne lokale Trampolinhuse også være en indgang til kontakt med arbejdsmarkedet, og bl.a. generere indtægter til den enkelte via socialøkonomisk virksomhed (mere om dette nedenfor). Sundhedsydelser: Vi anbefaler, at asylansøgere får almindelig adgang til sundhedsydelser i kommunen frem for via asylcentret. Ansøgerne oplever en klientgørelse og en forskelsbehandling, når de ikke selv 3

4 kan henvende sig til en læge. Desuden ser vi en risiko for at normalitetsbegrebet påvirkes hos de sundhedsarbejdere, som kun møder asylansøgere. Som et eksempel blev 21 irakiske asylbørn i 2009 undersøgt af 6 udefrakommende børnepsykiatere, og her fandt man at samtlige børn, bortset fra en baby, havde omfattende psykiske forstyrrelser men kun to af børnene havde modtaget behandling. Sverige: Kommunerne har det fulde ansvar for børnenes skolegang og alle asylansøgeres sundhed (ikke Migrationsverket). Dette anbefaler vi også at indføre i Danmark. Fast kontaktperson: Vi anbefaler, at én person bliver tilknyttet hver person/familie. Det kunne være en Røde Kors- ansat eller en kommunalt ansat, og denne kontaktperson skulle have ansvar for at holde løbende kontakt med ansøgeren, og holdes informeret om sagens forløb. I praksis har det allerede været sådan for de familier, der er flyttet i egen bolig. Trampolinhuse (forslaget indgår som bilag til udvalgets anbefalinger): Vi støtter ideen om at oprette et antal lokale Trampolinhuse, som opbygger selvtillid, kompetencer og sociale netværk blandt brugerne. Det er en praktisk form for demokrati, integration og kulturmøde, som kunne fungere som bindeled mellem mange aktører i lokalområdet. Det første af slagsen i København har vist, at man kan møde asylansøgere på en ny måde og opnå flotte resultater. Grundtanken om ligeværd, personligt ansvar og brugerstyring er et direkte modspil til den passive klientgørelse i asylcentrene. Man kunne derfor med fordel flytte en del af de penge, der bruges til frivillige aktiviteter via Røde Kors over til lokale Trampolinhuse. Se mere på Greencard: Der lægges op til at man kan søge opholdstilladelse efter Greencard- ordning så længe, at asylsagen er under behandling. Forslag: udvide adgangen, også for afviste, til at søge opholdstilladelse på ethvert grundlag, også familiesammenføring, medmindre man er i Åbenbart Grundløs- procedure. Dette vil opfange dem, der har gode erhvervsevner eller familie/ægtefælle her i landet. Man vil ikke kunne udnytte det bevidst, eftersom man lige så godt kunne søge fra hjemlandet, hvis man ikke havde et asylmotiv. Når man kan søge om humanitært ophold efter et afslag, bør man også kunne søge ophold på andet grundlag. 3. MOTIVATIONSFREMMENDE FORANSTALTNINGER Der er generel enighed om, at det bevidste pres på de afviste har en meget begrænset effekt på udrejsen. Selv dengang, hvor folk boede en hel familie i ét rum, og fik en papkasse med madvarer hver 14. dag, rejste meget få frivilligt hjem. En del afviste vælger oven i købet at leve under jorden i Danmark, hvor deres livsvilkår er endnu dårligere end i asylsystemet. Til gengæld har presset en tydelig effekt på de afvistes helbred det er meget klart faktorer, som er med til at nedbryde dem psykisk og fysisk. 4

5 Den nye plan om at målrette de motivationsfremmende foranstaltninger er en erkendelse af, at det er omsonst for visse personer, men vi ser ingen grund til at opretholde dem overhovedet. Jo mindre flygtninge nedbrydes, jo mere vil de være tilbøjelige til selv at vende hjem. Blandt bosniske flygtninge i Norge vendte flere frivilligt hjem i en gruppe, der fik asyl med det samme, end i den gruppe, der måtte vente på ophold i asylcentrene. Det samme gjorde sig gældende for de irakiske tolke, som fik ophold straks efter ankomsten til Danmark en stor del af dem valgte selv at rejse hjem. fordi de havde svært ved at falde til. De motivationsfremmende foranstaltninger bør afskaffes helt, da de samlet set har en negativ effekt. Efter et stykke tid med stress og nedbrydning er folk slet ikke i stand til at rejse hjem, da de slet ikke kan overskue det. Tværtimod bør man bruge ordet i dets egentlige betydning: motivere folk positivt til at rejse hjem gennem seriøse repatrieringstilbud. Når man vil opretholde foranstaltningerne alligevel, bør alternativer i det mindste overvejes fx kunne en daglig meldepligt erstatte frihedsberøvelse, og et fast telefonopkald kunne erstatte almindelig, ugentlig meldepligt. Rådgivning om hjemrejse: Det nuværende beløb på kr. i støtte til tilbagevenden er ikke tilnærmelsesvis tilstrækkeligt. Mange har betalt kr. til agenter for at komme herop, solgt alt hvad de ejede, og rejst under livsfarlige forhold i månedsvis. Der bør afsættes tilstrækkelige beløb til at give den afviste et reelt tilbud, som kunne sikre en ny start. Vi kender fire udgaver af hjælp til repatriering: 1) Hvis man har opholdstilladelse kan man få ca kr., hvis man vil rejse tilbage til hjemlandet for bestandigt. Denne ordning appellerer til en del ældre indvandrere og flygtninge fra bl.a. Tyrkiet og Balkan. Dansk Flygtningehjælp tager sig af rådgivningen i denne forbindelse, og har bl.a. gode erfaringer med at arrangere besøgsrejser til hjemlandene. Dette åbner op for en situation hvor personen selv på en uforpligtende måde, kan vurdere om denne ønsker at vende tilbage. 2) Afviste irakere og afghanere fik i perioder tilbud om beløb på pr. voksen, og irakerne fik derudover et tilbud om at færdiggøre en uddannelse indenfor et halvt år. Gennem årene har det dog kun været mellem 5% og 20%, der har taget imod tilbuddet. 3) Dansk Flygtningehjælp fik finansiering til et projekt i Kosova, hvor afviste kunne få hjælp til etablering af bolig og job fra et kontor, som DFH drev i Kosova. Beløbene var for små, men trygheden og kontakten var positiv for dem, der lod sig overtale. 4) Center mod Menneskehandel tilbyder handlede kvinder, via kontrakt med IOM, et beløb på kr., men så vidt vides, beholder IOM selv et endnu større beløb for at påtage sig opgaven. Enkelte har fået ekstra støtte fra organisationen HopeNow i form af en kontaktperson, som følger med på rejsen, og et privat indsamlet beløb til supplement. 5

6 Nogle lande har også etableret jobtræning og undervisning for at hjælpe kvinderne til selvforsørgelse. Erfaringerne har ikke været særlig gode, og meget få kvinder har taget imod tilbuddene. Forslag: Samler man erfaringerne fra alle disse projekter, samt de anbefalinger, som Dansk Flygtningehjælp kommer med i bilag 3, ser man, at pengene aldrig vil kunne stå alene, da mange mennesker frygter en tilbagevenden. Nogle gange er denne frygt berettiget, da der er flere eksempler på afviste, som straks bliver fængslet ved ankomst i lufthavnen i hjemlandet, eller som må gå under jorden. Andre oplever dog, at den hjemsendelse, som de var panisk angste for, faktisk gik fint og det var en lettelse at komme hjem. En ordning, hvor man kunne tage af sted med en gruppe, ledsaget af personale, og modtagelse i et sikkert område, kunne måske overtale flere. Man må selvsagt kunne garantere disse personers sikkerhed ved en eventuel hjemsendelse. Forslag: Vi anbefaler, at man frem for IOM (som ikke har et godt ry blandt flygtninge, og ofte blot er et fordyrende mellemled) indleder samarbejde med de NGOer, som allerede arbejder i de pågældende lande. Hvis man kunne overlade opgaven til en dansk NGO i samarbejde med en NGO i hjemlandet, ville det være optimalt. En udgift på kr. til transport, etablering af bolig og job og dækning af leveomkostninger de første måneder, ville hurtigt kunne tjene sig hjem sammenlignet med udgifterne i Danmark, og vi mener ikke det i sig selv ville tiltrække nye asylansøgere. I modsætning til den herskende opfattelse inden for en politisk, såvel som samfundsmæssig diskurs, har de fleste asylansøgere allerede betalt store beløb for at komme til landet, og er sjældent flygtet pga. fattigdom. Denne model vil dog være svær at anvende i de lande, hvor den generelle sikkerhedssituation er så dårlig, at NGO- arbejdet vil være for farligt, fx i Irak. Sverige: Afviste fra udsatte lande, som rejser frivilligt, kan modtage SEK pr. voksen (max pr. familie) til repatriering. Efter vores mening er det ikke tilstrækkeligt at tilbyde penge alene, men beløbet er dog væsentligt højere end de kr. i Danmark. 4. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER Vi anbefaler som det første, at man gør en større indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden, som i gennemsnit stadig er alt for lang (alene 200 dage i Flygtningenævnet) og i visse sager helt urimelig (vi har eksempler på over 2 år). Man må se udgiften ved at ansætte flere medarbejdere i forhold til udgiften ved indkvartering, og at udgifter til sundhed stiger med opholdstiden. Det oplyses i rapporten, at en beboer på et center koster fra kr. op til kr. om året for de mindreårige uledsagede, og at de boliger, som er blevet lejet via Røde Kors udenfor centrene i gennemsnit koster kr. årligt inklusiv diverse driftsudgifter. Den samlede, gennemsnitlige udgift til sundhedsydelser er kr. 6

7 Disse beløb forekommer meget høje, når man sammenholder med de beløb, som asylansøgerne selv får udbetalt (enlige: kr. pr. md i fase 2 og kr. i fase 3). Ifølge en rapport fra Institut for Menneskerettigheder fra 2009 er disse beløb ikke engang tilstrækkelige til at få en sund og varieret kost. Vores argument er, at der vil kunne spares mange penge ved at overlade det til asylansøgerne selv eller kommunerne at finde en bolig, som de så kan få betalt huslejen til. Ydermere er selve driften af centrene en unødig, høj udgift, som kunne spares ved at lægge opgaven ud til egnede kommuner. Inden for det eksisterende centersystem hersker en total klientgørelse og umyndiggørelse af asylansøgerne. Ved at overlade flere af de praktiske opgaver til ansøgerne selv kunne man både spare penge og vedligeholde deres selvværd og kompetencer. En høj og stærkt stigende post på asylbudgettet er medicin, psykiatri og social støtte. Blandt de 16 familier, der flyttede ud i 2010, faldt medicinforbruget. Hele udgiften til sundhedsområdet vil sandsynligvis falde, hvis man nedlægger Røde Kors sundhedscentre og gør brug af det etablerede sundhedssystem, som i Sverige. Til sammenligning for tallene i rapporten har vi et eksempel, hvor Allerød Kommune har beregnet den samlede udgift til tre nyankomne, enlige kvoteflygtninge fratrukket statens refusion på 50% af visse udgifter (se *). Tallene er fra januar 2011, og beregnet på introduktionsydelse. Selv hvis man lægger statens refusion oveni, er der langt op til prisen for en plads i et asylcenter, eller en satellitbolig i tilknytning til et Røde Kors- center. Eksempel: Anslået nettoudgift ved 3 ekstra kvoteflygtninge opgørelsen er i høj grad baseret på skøn. Jobcenter kr. Udgifter til forsørgelse kr.* Enkeltydelser (første år) kr.* Boligsikring kr. Total kr. mport/sund69/ / pdf.ashx Vi stiller os undrende over for udgiften på mio. alene til målrettet indkvartering. At man deler centrene mere klart op mellem modtage- og udrejsecentre betyder vel ikke nødvendigvis nogen udgift. Men hvis man, imod vores anbefalinger, fastholder at en vis gruppe skal bo i årevis i udrejsecentre, må der nødvendigvis bruges penge på at indrette flere private køkkener og toiletter. 5. ANBEFALINGER FOR ASYLSØGENDE BØRN (se også resumé fra konferencen Asylbørn i Danmark vores ansvar - content/uploads/konference_asylboern_resume.pdf) 7

8 Ingen børn bør opholde sig længere end 6 mdr. i asylcentre, uanset om deres forældre medvirker eller ej. Selve opholdet i asylcentre skader børn. De oplever jævnligt sammenstød mellem de voksne beboere, ser at alle de andre børn også er angste og utrygge, og de fleste oplever traumatiserende ting som familier, der bliver hentet af politiet, og kammerater som pludselig er væk (udsendt, flyttet eller har fået ophold). Et ophold på 6 mdr. i et modtagecenter kunne dog være positivt, hvis der blev etableret en effektiv undersøgelse af familiens tilstand og behov, som fulgte med ud i den modtagende kommune, samt effektiv rådgivning og information i forhold til asylansøgningen. Det er vigtigt at ingen børn sakker bagud socialt eller fagligt, eller lider skade under opholdet og det gælder både for børn, der får opholdstilladelse og skal integreres i det danske samfund, men også for børn, der skal sendes hjem, eller som på et tidspunkt rejser frivilligt hjem. Social inklusion i det lokale miljø er vigtigt: Herunder skole/institution og naboer, samt fast kontaktperson fra myndighederne og meget gerne etablering af frivilliggrupper til besøg, lektiehjælp o.l. Her kunne oprettelse af flere Trampolinhuse også være en gevinst. Skolegang bør være i lokale folkeskoler: Dette giver samme læringsniveau og samme kontaktflade, som danske børn får her kræves medfølgende ressourcer til støtte, således at den enkelte skole ikke ser det som en belastning. Det er essentielt, at skolen har erfaringer og kompetencer indenfor dansk som andetsprog modersmålsundervisning er særligt vigtigt for asylsøgende børn Adgang til praktiserende læge, sundhedsplejerske, skoletandlæge osv. lokalt og ikke via asylcentret: Hermed anvendes allerede eksisterende funktioner, og man sikrer, at et korrekt normalitetsbegreb opretholdes (hvorimod erfaringen er at for få børn kommer i behandling, når de bor i asylcentre, jf. de tidligere nævnte 22 undersøgte irakiske børn) Mulighed for at blive boende i kommunen, hvis man får ophold: Vi har oplevet, at familier som blev tilbudt bolig udenfor centret måtte flytte langt væk, hvis de fik ophold. Dette er helt utroligt uhensigtsmæssigt, navnlig af hensyn til børn i institution, skole og ungdomsuddannelse og for alle aldre med henblik på integration. Fokus på uledsagede mindreårige (UMI): Det er stærkt kritisabelt, at embedsmandsrapporten slet ikke omtaler denne gruppe, som i øjeblikket lever i meget isolerede centre i årevis. Der bruges ganske mange penge på denne gruppe, men de unge er selv meget utilfredse med livet i centrene, og ville foretrække mindre bofællesskaber i byområder. Vi henviser til de anbefalinger, som DFUNK nåede frem til under deres projekt med denne gruppe tidligere i år. Læs dem her: Kontakt: Michala C. Bendixen, mobil , e- mail 8

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE Arbejdet i Røde Kors Børnesamdriften RØDE 1 UMA EN DEFINITION Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne, som

Læs mere

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark N o t a t Arbejdsmarkedskontor Øst 18. februar 2016 Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark Dette notat giver et overblik over de mange forskellige instanser og indsatser, den enkelte flygtning

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Udarbejdet oktober 2007, Asylafdelingen Baggrund I en årrække har det været umuligt at tilbagesende afviste asylansøgere fra Irak.

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Familiesammenføring Slotsholmsgade 10 1216 København K. Høringssvaret

Læs mere

Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård

Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård Kontoret for Økonomi og Indkvartering Dato: 9. februar 2016 Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård 1. Hvorfor etableres Udrejsecenter Kærshovedgård? Kærshovedgård, der hidtil har fungeret som åbent fængsel,

Læs mere

Åbent brev Onsdag, 25. december 2013 11:15 - Åbent brev. til regeringen, Folketingets partier og medierne. fra 1 / 10

Åbent brev Onsdag, 25. december 2013 11:15 - Åbent brev. til regeringen, Folketingets partier og medierne. fra 1 / 10 Åbent brev til regeringen, Folketingets partier og medierne fra 1 / 10 SOS mod Racisme, Bedsteforældre for Asyl og Et anstændigt Danmark vedr. den danske asyl- og udlændingepolitik. Ovenstående 3 foreninger

Læs mere

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om de afviste asylansøgere.

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om de afviste asylansøgere. NOTAT Dato: 16. januar 2008 Aftale om vilkår for asylansøgere. 1. Indledning Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om de afviste asylansøgere. Aftalen omfatter to dele: Første del indeholder

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål N og O i integrationsudvalget. Folketingets udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål N og O i integrationsudvalget. Folketingets udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 75 Offentligt TALEPAPIR Dato: 25. januar 2007 Kontor: Økonomi- og Analysekontoret J.nr.: 2007-5014-12 Sagsbeh.: LKN Fil-navn:

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato 24-11-05 Holbergsgade 6 Ref. dosc 1057 København K

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato 24-11-05 Holbergsgade 6 Ref. dosc 1057 København K Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato 24-11-05 Holbergsgade 6 Ref. dosc 1057 København K Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven (Fremrykket

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 L 130 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 L 130 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 L 130 Bilag 7 Offentligt Baggrundsmateriale til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik. Uddrag af rapporten Asylcenter Limbo af Michala

Læs mere

INFORMATIONSMØDE FOR SOMALIERE OM INDDRAGELSE AF ASYL LÆS MERE:

INFORMATIONSMØDE FOR SOMALIERE OM INDDRAGELSE AF ASYL LÆS MERE: INFORMATIONSMØDE FOR SOMALIERE OM INDDRAGELSE AF ASYL af Michala Bendixen, Refugees Welcome, Trampolinhuset 10.10.2016 LÆS MERE: AKTUELT 20.09.16: Ny praksis: Somaliere mister opholdstilladelse efter 4

Læs mere

Bilag 3 - Erkendelsesopgaver

Bilag 3 - Erkendelsesopgaver Bilag 3 - Erkendelsesopgaver Vi har valgt at opstille en række erkendelsesopgaver som vi vil belyse for at kunne besvare vores underspørgsmål, som skal bruges til at besvare vores valgte problemformulering.

Læs mere

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård. Den 3. februar 2016 i Bording Hallen, Bording

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård. Den 3. februar 2016 i Bording Hallen, Bording Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård Den 3. februar 2016 i Bording Hallen, Bording Program Indledning ved Ikast-Brande Kommune Oplæg fra Udlændingestyrelsen om indkvartering, baggrund

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011.

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 20. februar 2012 Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 09/05239 Filnavn: NOTAT Sagsbeh.: CKO Om meddelelse

Læs mere

Høringssvar fra foreningen Refugees Welcome

Høringssvar fra foreningen Refugees Welcome Høringssvar fra foreningen Refugees Welcome vedr.: L87: Lov om ændring af udlændingeloven (udskydelse af ret til familiesammenføring, skærpelse af regler for tidsubegrænset ophold o.a.) Høringsfrist 06.01.2016

Læs mere

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Der kommer historisk mange flygtninge og migranter til Europa. Det presser alle lande også Danmark. Hvis Danmark oplever en væsentlig

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

I denne folder finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får stillet. Du kan også få mere at vide på hjemmesiden www.drk.

I denne folder finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får stillet. Du kan også få mere at vide på hjemmesiden www.drk. i 1 Vilkårene for asylansøgere og asylbørn er hyppigt til debat, blandt andet i medierne. Gennem debatten er der opstået forskellige opfattelser i offentligheden om Dansk Røde Kors asylarbejde og hverdagen

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark Ved kontorchef Thomas Mortensen, Udlændingestyrelsen, den 17. marts 2015 i Kulturhus Trommen, Hørsholm Indhold Baggrund og rammer for udrejsecenteret

Læs mere

Sygehussocialrådgivere Landeseminar RØDE KORS 1

Sygehussocialrådgivere Landeseminar RØDE KORS 1 Sygehussocialrådgivere Landeseminar RØDE KORS 1 En flygtnings vej gennem det danske system Mødet med sygehusvæsnet 16. marts 2017 RØDE KORS 2 En flygtnings vej gennem det danske system Mødet med sygehusvæsnet

Læs mere

Afviste asylansogere og andre udlaendinge i udsendelsposition i Danmark

Afviste asylansogere og andre udlaendinge i udsendelsposition i Danmark Afviste asylansogere og andre udlaendinge i udsendelsposition i Danmark O INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER Udredning nr. 6 Institut for Menneskerettigheder 2009 Indholdsfortegnelse Resumé 10 Kapitel 1.

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse 2012/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 14. november 2012 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_180917 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Danmark Hvad krig gør ved mennesker Psykiatridage København november 2016 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte

Modtagelse af flygtninge i Danmark Hvad krig gør ved mennesker Psykiatridage København november 2016 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Modtagelse af flygtninge i Danmark Hvad krig gør ved mennesker Psykiatridage København - 10. november 2016 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Oplæggets pointer Flygtningene

Læs mere

Jammerbugt Asylafdeling

Jammerbugt Asylafdeling Jammerbugt Asylafdeling Frivillig voksenven søges Vi er glade for, at du har valgt at blive Voksenven på vores børnecentre ( Børnecenter Vester Thorup og Børnecenter Vester Hjermitslev). Vi har samlet

Læs mere

Spørgsmål og svar om flygtninge i Gentofte Kommune

Spørgsmål og svar om flygtninge i Gentofte Kommune Spørgsmål og svar om flygtninge i Gentofte Kommune Her er svar på de nogle de oftest stillede spørgsmål om flygtninge i Gentofte Kommune. Har du mere generelle spørgsmål til flygtninge, kan du gå ind på

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7, december 2016

Nyhedsbrev nr. 7, december 2016 Nyhedsbrev nr. 7, december 2016 Velkommen til LGBT Asylums nyhedsbrev, der opsummerer vores arbejde og situationen vedrørende LGBT-asylsager ved udgangen af 2016. Nyhedsbrevet præsenterer et overblik over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) 2012/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-941-0004 Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 36 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 36 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 36 Offentligt NOTAT Dato: 24. januar 2008 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 2002/4112-1 Sagsbeh.: CVK

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven)

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven) Til Social- og Indenrigsministeriet 24.11.2016 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven) Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AF fra Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget.

Udkast til tale til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AF fra Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 720 Offentligt Talepapir Arrangement: Samrådsspørgsmål AF Hvornår: Onsdag d. 15. juni 2016 kl. 13.00-14.30 DET

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Kvoteordningen) Sagsnr

HØRINGSNOTAT. Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Kvoteordningen) Sagsnr HØRINGSNOTAT København, den 5. oktober 2017. Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Kvoteordningen) Sagsnr. 2017-6285. Ved mail af 9. september 2017 har Udlændinge- og Integrationsministeriet

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård. Den 25. maj 2016 i Bording Hallen, Bording

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård. Den 25. maj 2016 i Bording Hallen, Bording Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Kærshovedgård Den 25. maj 2016 i Bording Hallen, Bording Program Indledning ved Ikast-Brande Kommune Oplæg fra Udlændingestyrelsen Oplæg fra Kriminalforsorgen

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Bilag 145 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del Bilag 145 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 145 Offentligt NOTAT Dato: 11. maj 2011 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 09/05239 Sagsbeh.: CVK Fil-navn:

Læs mere

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002.

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Statsborger fra Irak Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Ansøgeren er etnisk araber, sunni muslim og stammer

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Præsentation til borgermøde om asylcenter i Annebergparken den 27. oktober 2014

Præsentation til borgermøde om asylcenter i Annebergparken den 27. oktober 2014 Præsentation til borgermøde om asylcenter i Annebergparken den 27. oktober 2014 Hvad? Asylansøgere i Annebergparken (1) Op til 100 pladser til uledsagede mindreårige asylansøgere (i daglig tale kaldet

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Dansk Røde Kors. Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig anmodning om ikraftsættelse af udlændingeloven for Færørerne.

Dansk Røde Kors. Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig anmodning om ikraftsættelse af udlændingeloven for Færørerne. Skjal 4, undirskjal b Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Dansk Røde Kors København, d. 30. september 1999 Asyl/JØC/KBH/31-5/0517 Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. april 2013 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for

Læs mere

Høringssvar på lovudkast om ro og orden på børnecentre, herunder husordener, økonomiske sanktioner, magtanvendelse og tvangsanbringelse m.v.

Høringssvar på lovudkast om ro og orden på børnecentre, herunder husordener, økonomiske sanktioner, magtanvendelse og tvangsanbringelse m.v. Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk Til Udlændinge- og Integrationsministeriet, Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. mail til fkh@uim.dk og uim@uim.dk 9. marts

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Flygtninge, familier og traumer

Flygtninge, familier og traumer Trine Brinkmann, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge, familier og traumer Traumatiserede flygtningefamilier hvordan møder lærere, pædagoger og vejledere disse familier? - Fyraftensmøde,

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Notat. Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen

Notat. Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen Notat Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen Det er afgørende for en god integrationsindsats, at den kommune, der modtager en flygtning, så tidligt som muligt har adgang til relevante

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Flygtningehjælp Dagens program > Flygtninges ankomst til Danmark

Læs mere

FLYGTNINGE I DANMARK ASYL DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID

FLYGTNINGE I DANMARK ASYL DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID FLYGTNINGE I DANMARK ASYL DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID Flygtninge i Danmark Asyl Redaktionen afsluttet i april 2006 Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K Tlf.

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven Asyl- og Visumkontoret Dato: 14. december 2012 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik Christensen Sagsnr.: 2012-941-0004 Dok.: 632993 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Introduktion til ministerområdet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 17. september 2015

Introduktion til ministerområdet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 17. september 2015 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til ministerområdet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 17. september 2015 Regeringens

Læs mere

Integrationsministeriet har herefter modtaget høringssvar fra Flygtningenævnet og Retssikkerhedsfonden.

Integrationsministeriet har herefter modtaget høringssvar fra Flygtningenævnet og Retssikkerhedsfonden. Dato: 23. maj 2007 Kontor: Lovkontoret Sagsbeh.: MMI Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Kontraktsordning for afviste asylansøgere, der samarbejder

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2013 haft kontakt til 17.983 brugere

Læs mere

FLYGTNINGE UNDER JORDEN

FLYGTNINGE UNDER JORDEN Nyhedsbrev nr. 44 Oktober 2012 Refugees Welcome / Komitéen Flygtninge Under Jorden ISSN: 1604-8385 REFUGEES WELCOME bring your families FLYGTNINGE UNDER JORDEN Ny aftale på plads omkring udflytning og

Læs mere

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge Punkt 3. Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge 2015-062390 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at Der igangsættes

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark.

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Udarbejdet af Dorte Smed, december 2008. Indledende bemærkninger Det er almindeligt

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

din vej [ navn:... ] informationspjece om det danske asylsystem til uledsagede mindreårige asylansøgere

din vej [ navn:... ] informationspjece om det danske asylsystem til uledsagede mindreårige asylansøgere din vej [ navn:..................................... ] informationspjece om det danske asylsystem til uledsagede mindreårige asylansøgere DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID 2 KÆRE ASYLANSØGER

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark. 9. juni 2016 i Skovhus, Hørsholm

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark. 9. juni 2016 i Skovhus, Hørsholm Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark 9. juni 2016 i Skovhus, Hørsholm Indhold Asyl- og indkvarteringssituationen Kort om baggrund og rammer for udrejsecentre Ændret regime for udrejsecentre

Læs mere

Forord. Ebeltoft. Gribskov Auderød Jægerspris Sjælsmark Sandholm Kongelunden Avnstrup. Thyregod. Sandvad. Jelling. HCØ voksenskole.

Forord. Ebeltoft. Gribskov Auderød Jægerspris Sjælsmark Sandholm Kongelunden Avnstrup. Thyregod. Sandvad. Jelling. HCØ voksenskole. 2 Forord Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance offentliggjorde den 19. september 2012 aftalen Øget fokus på udrejse nye muligheder for asylansøgere der bl.a. giver asylansøgere mulighed for at flytte

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Uledsagede mindreårige asylansøgere

Uledsagede mindreårige asylansøgere Uledsagede mindreårige asylansøgere Opdateret: marts 2005 Udarbejdet af Eva Green Meinel, Asyl og Repatriering 1. Baggrund Definition på en uledsaget mindreårig asylansøger En uledsaget mindreårig asylansøger

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

DFUNKs grundholdninger

DFUNKs grundholdninger DFUNKs grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere