PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S"

Transkript

1 PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE I. RESUMÉ side 1 II. RISIKOFAKTORER side 2 1. Lovgivningsmæssige rammer side 2 2. Tilsyn side 2 3. Virksomhedsområde side 2 4. Realkreditinstitutters långivning side Registreret pant i fast ejendom side Værdiansættelse og låneudmåling side Løbetid og afdragsprofil side Hæftelse side 4 5. Finansiering af realkreditinstitutters långivning side Lovgivning side Obligationsudstedelse side Totalkredits kapitalcenter C side Fælles finansiering side 6 6. Balanceprincip side 6 7. Risici i øvrigt side 8 8. Markedsrisiko side 8 III. OPLYSNINGER OM TOTALKREDIT 1. Ansvarlige side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side 9 2. Totalkredits revisorer side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side 9 3. Udvalgte regnskabsoplysninger side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side 9 4. Risikofaktorer side Oplysninger om Totalkredit side Totalkredits historie og udvikling side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side Investeringer side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side Forretningsoversigt side Hovedvirksomhed side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side Væsentligste markeder side (ingen overskrift) side Organisationsstruktur side 11

3 7.1 (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side Trendoplysninger side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side Resultatforventninger eller prognoser side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer side (ingen overskrift) side Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer interessekonflikter side Bestyrelsens arbejdspraksis side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side Større aktionærer side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater side Historiske regnskabsoplysninger side Regnskaber side Revision af historiske regnskabsoplysninger side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side De seneste regnskabsoplysningers alder side (ingen overskrift) side Midlertidige oplysninger og andre regnskabsoplysninger side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side Rets- og voldgiftssager side Væsentlige ændringer i udsteders finansielle eller handelsmæssige stilling side Yderligere oplysninger side Aktiekapital side (ingen overskrift) side Stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter side (ingen overskrift) side Væsentlige kontrakter side Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side Dokumentationsmateriale side 14 IV. OBLIGATIONSOPLYSNINGER 1. Ansvarlige side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side 15

4 2. Risikofaktorer side (ingen overskrift) side Nøgleoplysninger side Fysiske og juridiske personers interesse i udstedelsen/tilbuddet side Årsag til udbydelsen og anvendelsen af provenuet side Oplysninger om de værdipapirer, der udbydes eller optages til notering side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side Vilkår og betingelser for tilbuddet side Udbudsstatistik, forventet tidsplan og nødvendige foranstaltninger ved benyttelse af tilbuddet side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side Fordelingsplan og tildeling side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side Kursfastsættelse side (ingen overskrift) side Placering og garanti side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side Aftaler om optagelse til omsætning og handel side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side Yderligere oplysninger side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side (ingen overskrift) side 17

5 Bilag: - Oversigt over dokumenter, der henvises til i prospektet - Oversigt over fondskoder/serier i Totalkredit, der er åbne for emission, inkl. obligationsvilkår for de i oversigten anførte fondskoder/serier

6 I. Resumé Totalkredit A/S (i dette prospekt refereret til som Totalkredit ) udsteder fra og med 1. juli 2005 realkre- under dette prospekt. Realkreditobligationerne udstedes i serier i Totalkredits kapitalcen- ditobligationer ter C. Realkreditobligationerne udstedes til finansiering af udlån mod pant i fast ejendom, der ydes af Totalkredit. Totalkredit er et realkreditinstitut. Totalkredit har siden 10. november 2003 været et datterselskab af Nykredit Realkredit A/S. Et realkreditinstitut er en virksomhed, der med tilladelse fra Finanstilsynet yder lån mod registreret pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer. Totalkredit er i sit virke underlagt lov om finansiel virksomhed og lov om realkreditlån og realkreditobliprospekt. gationer m.v. De to love har væsentlig betydning for investorernes læsning af dette Lovene regulerer centrale forhold i Totalkredits virksomhedsudøvelse og drift, idet lovene bl.a. fastsætter retningslinier for Totalkredits realkreditudlån, obligationsudstedelse, hæftelsesforhold, kapitalforhold, virksomhedsområde og dikterer et balanceprincip, der bidrager til at mindske de risici, som Totalkredit kan påtage sig i forbindelse med sit realkreditudlån. Realkreditinstitutter er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, som påser overholdelsen af de to love. Totalkredit gør opmærksom på, at: 1. Dette resumé bør læses som en indledning til prospektet. 2. Enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrund af prospektet som helhed. 3. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet, inden sagen indledes. 4. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet. Prospektet er underlagt dansk lovvalg og værneting

7 II. Risikofaktorer Investorer bør tage følgende forhold i betragtning i deres beslutning om at investere i de udbudte real- kreditobligationer. Forholdene er væsentlige i vurderingen af den med investeringen forbundne risiko. 1. Lovgivningsmæssige rammer Totalkredit er et realkreditinstitut. Realkreditinstitutter er kreditinstitutter reguleret i lov om finansiel virksomhed med hensyn til regler om tilladelse, eneret, virksomhedsområde, god skik, ejerforhold, ledelse, indretning af virksomheden, videregivelse af fortrolige oplysninger, solvens, midlernes anbringelse, likviditet, koncernregler, konsolide- ophør af den ring, årsrapport, revision, anvendelse af årets overskud, sammenlægning og omdannelse, finansielle virksomhed, krisehåndtering, tilsyn og afgifter. Realkreditinstitutter er tillige reguleret i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Denne lov fastsætter regler om realkreditlån med hensyn til sikkerhed for realkreditlån, løbetider og afdragsprofiler, lånegrænser, udbetaling mod garanti, værdiansættelse af ejendomme, udmåling af realkreditlån og real- uden for Danmark. Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. fastsætter tillige regler kreditlån om udstedelse af realkreditobligationer herunder regler om eneret, obligationsudstedelse, balanceprincip og hæftelsesforhold. Loven indeholder også regler om tilsyn. 2. Tilsyn Realkreditinstitutter er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, som påser overholdelsen af lov om realkredit- og Selskabsstyrelsen lån og realkreditobligationer m.v. og (på nogle punkter i samarbejde med Erhvervsog Fondsrådet) lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør af heraf. 3. Virksomhedsområde Realkreditinstitutter må drive realkreditvirksomhed, hvorved forstås ydelse af lån mod registreret pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer eller andre værdipapirer. Realkreditinstitutter må ikke udøve anden virksomhed end realkreditvirksomhed, medmindre det er tilladt inden for rammerne af følgende undtagelsestilfælde: Realkreditinstitutter kan med tilladelse fra Finanstilsynet drive virksomhed som værdipapirhandlere for så vidt angår realkreditobligationer og heraf afledte instrumenter. Realkreditinstitutter kan drive virksomhed, som er accessorisk til realkreditvirksomhed. kan bestemme, at den accessoriske virksomhed skal udøves af et andet selskab. Finanstilsynet Realkreditinstitutter må gennem dattervirksomhed drive anden finansiel virksomhed. 4. Realkreditinstitutters långivning 4.1 Registreret pant i fast ejendom Realkreditlån ydes mod registreret pant i fast ejendom. Hvis den i lovgivningen forudsatte pantsikkerhed ikke er til stede, kan realkreditlån i visse situationer midlertidigt ydes mod anden sikkerhedsstillelse. Reglerne herom findes i den i medfør af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. udstedte bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.m. Som sikkerhedsstillelse, der midlertidigt kan erstatte registreret pant i fast ejendom kan anvendes: 1) garanti udformet som selvskyldnerkaution stillet af et kreditinstitut, jf. kreditinstitutdirektivet (2000/12/EF), i zone A, jf. 4, eller af et skadesforsikringsselskab, der har fået koncession hertil af Finanstilsynet, eller som opfylder betingelserne for udøvelse af forsikringsvirksomhed her i lan

8 det på basis af tilladelse hertil meddelt af hjemlandets tilsynsmyndigheder, og hvis garantistiller ikke samtidig er debitor på lånet, 2) garanti udformet som selvskyldnerkaution stillet af stat eller kommune, 3) pant i obligationer noteret på Københavns Fondsbørs, eller 4) pant i kontantbeholdning eller pengeinstitutindestående. Ved zone A-lande forstås medlemslandene i EU, andre lande, der er fulde medlemmer af OECD samt andre lande, som har indgået særlige låneoverenskomster med IMF og er tilknyttet Den Almindelige Lånefølge af manglende betalingsevne omlægger sin udenlandske statsgæld, overenskomst. Et land, der som udelukkes fra zone A i en periode på 5 år. 4.2 Værdiansættelse og låneudmåling Realkreditlån udmåles på grundlag af den pantsatte ejendoms værdi. Realkreditinstitutter skal foretage værdiansættelse og låneudmåling på baggrund af reglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og den i medfør heraf udstedte bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Reglerne om værdiansættelse og låneudmåling har til formål at sikre, at lån udmåles og ydes indenfor de i lovgivningen fastsatte grænser. Et realkreditlån kan maksimalt udmåles til den maksimalt tilladte belåningsprocent af ejendommens vær- di: Ejendomskategori Ejerbolig til helårsbrug Private andelsboliger Private beboelsesejendomme til udlejning Alment boligbyggeri** Ungdomsboliger Ældreboliger mv. Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål Maksimalt tilladte belåningsprocent 80 % Landbrugs- og skovbrugsejendomme, gartnerier 70 % mv. Fritidshuse Kontor og forretningsejendomme Industri- og håndværksejendomme Kollektive energiforsyningsanlæg 60 % Andre ejendomme herunder ubebyggede grunde 40 % ** Lån kan ydes ud over belåningsgrænsen mod garanti fra offentlige myndigheder for den del af lånet, der ligger ud over den maksimalt tilladte belåningsprocent 4.3 Løbetid og afdragsprofil Et realkreditlån kan maksimalt have en løbetid på 30 år. For lån til alment boligbyggeri, ungdomsboliger og private andelsboliger er den maksimale løbetid dog 35 år, hvis långivningen sker på grundlag af tilsagn om støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger. Lån til ejerboliger til helårsbrug og fritidshuse kan uanset den sikkerhedsmæssige placering ikke ydes, så de amortiseres langsommere end et 30-årigt lån, der amortiseres over løbetiden med en ydelse, som - 3 -

9 udgør en fast procentdel af hovedstolen (annuitetslån). Dette krav kan inden for lånets løbetid fraviges for en periode på op til 10 år. 4.4 Hæftelse For et realkreditlån hæfter låntager både med det pantsatte og personligt. 5. Finansiering af realkreditinstitutters långivning 5.1 Lovgivning Reglerne om udstedelse af realkreditobligationer til finansiering af realkreditudlån findes i lov om realkre- mv. og i den i medfør heraf udstedte bekendtgørelse om realkreditinstitut- ditlån og realkreditobligationer ters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici ( obligationsbekendtgørelsen ). 5.2 Obligationsudstedelse Realkreditlån finansieres ved løbende udstedelse af realkreditobligationer. Realkreditobligationer skal være omsættelige massegældsbreve eller fondsaktiver og optaget til offentlig notering på en fondsbørs. Ydelse af realkreditlån og udstedelse af realkreditobligationer kan ske i serier. 5.3 Totalkredits kapitalcenter C Realkreditobligationer omfattet af dette prospekt udstedes i serier i Totalkredits kapitalcenter C. Kapitalcenter C udgøres af en gruppe serier med fælles seriereservefond C og fælles hæftelse. Serierne i kapitalcenter C blev tidligst åbne for obligationsudstedelse med henblik på finansiering af realkreditlån, der udbetaltes fra og med den 1. oktober Vilkårene for Totalkredits obligationsserier er godkendt af Totalkredits bestyrelse i forbindelse med åbningen af de enkelte obligationsserier. Aktiverne i kapitalcenter C består af samtlige pantebreve fra de i kapitalcenteret ydede realkreditlån og de til kapitalcenteret knyttede reservefondsmidler m.v. Passiverne i kapitalcenter C består af obligationsejernes krav i henhold til samtlige de i kapitalcenteret udstedte realkreditobligationer og seriereservefonden. Herudover kan kapitalcenter C bestå af ikke-balanceførte poster, som f.eks. finansielle instrumenter. Indtægterne i kapitalcenter C består af rente og lignende af pantebreve, stiftelsesprovision, bidrag, gebyr og lignende indtægter samt afkast af de øvrige aktiver i kapitalcenter C og ikke-balanceførte poster. Udgifterne i kapitalcenter C består af rente af realkreditobligationer, udgifter til administration og lignen- på aktiverne i kapitalcenter C, ikke-balanceførte poster samt skat af kapital- de, tab og nedskrivninger centerets resultat. Totalkredit og kapitalcenter C hæfter for forpligtelser ifølge realkreditobligationerne i overensstemmelse med reglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. Ved lån baseret på obligationer fra serier i kapitalcenter C hæfter låntager ud over eget lån solidarisk sammen med seriens andre låntagere over for serien med et beløb svarende til lånets hovedstol. Låntager hæfter ikke personligt for det beløb, som udgør den solidariske hæftelse, men alene med den pantsatte ejendom

10 Til fyldestgørelse af det solidariske ansvar kan der opkræves ekstraordinære bidrag til reserverne. Det solidariske ansvar ophører, når regnskabet for det år, hvori lånet er ordinært indfriet, er godkendt på generalforsamlingen. Med hensyn til ekstraordinære indfrielser ophører det solidariske ansvar kun, sådet, den til enhver tid gældende lovgivning kræver. Totalkredit fremt reservefonden ikke er mindre end kan dog give kvittering, såfremt reservefonden har en efter Totalkredits skøn tilstrækkelig størrelse, eller der stilles en af Totalkredit godkendt sikkerhed. Totalkredit kan beslutte, at den solidariske hæftelse ophører, forudsat at Totalkredit på tidspunktet for beslutningen opfylder de i lovgivningen gældende krav til solvens i Totalkredit (instituttet) i øvrigt og i de pågældende serier. Det i lov om finansiel virksomhed 124 opstillede krav til basiskapital finder for realkreditinstitutters vedkommende anvendelse i forhold til de enkelte serier med seriereservefonde og i forhold til instituttet i øvrigt. Kapitalcenter C skal således til enhver tid opfylde det lovbestemte krav til basiskapital, som siden åbning af kapitalcenter C har udgjort 8 % af de risikovægtede aktiver i kapitalcenteret. Totalkredit kan overføre midler fra kapitalcenter C til Totalkredit (instituttet) i øvrigt og andre kapital- lovbestemte centre inden for Totalkredit, hvis kapitalcenter C fælles seriereservefond er større end det krav til ansvarlig kapital. Der skal ske overførsel af midler til kapitalcenter C fra Totalkredit (instituttet) i øvrigt, hvis det er nøden sådan overfør- vendigt for at opfylde det lovbestemte krav til størrelsen af basiskapitalen, medmindre sel medfører, at realkreditinstituttet i øvrigt ikke længere vil kunne opfylde solvenskravet. Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. giver i kapitel 4 en fortrinsret for obligationsejerne ved konkurs. Fortrinsretten indebærer, at ejerne af de i kapitalcenter C udstedte realkreditobligationer har separatistret til dækning af følgende krav af midlerne i kapitalcenter C, som består i de i kapitalcenter C udstedte pantebreve og kapitalcentrets reservefondsmidler: betaling af krav i henhold til de udstedte realkreditobligationer. krav på de fra konkursdekretets afsigelse påløbne renter på de nævnte fordringer. Overskydende midler indgår herefter i konkursmassen, jf. konkurslovens 32. Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. giver i 31 obligationsejerne en fortrinsret til fyldestgørelse af konkursmas- de udstedte realkreditobligationer og krav på de fra konkursdekretets afsigelse sen af krav i henhold til påløbne renter. Obligationsejernes har krav på fyldestgørelse af konkursmassen forud for simple kredito- rer. Afsigelse af et konkursdekret over et realkreditinstitut kan ikke af obligationsejerne gøres gældende som årsag til førtidig indfrielse af betalingsforpligtelser og fratager ikke realkreditinstituttets låntagere disses ret til at foretage hel eller delvis indfrielse af realkreditlån i overensstemmelse med de for lånet særligt gældende indfrielsesvilkår. Et konkursbo har ikke ret til at erlægge en ydelse til opfyldelse af krav fra obligationsejerne på et tidligere tidspunkt, end realkreditinstituttet var berettiget til at frigøre sig ved erlæggelse af ydelsen. Konkursboet kan heller ikke opsige låneaftaler sikret ved tinglyst pantebrev i fast ejendom i videre omfang, end det tilkom realkreditinstituttet. Konkursboet kan ikke ændre bidrag og lignende. I tilfælde af betalingsstandsning skal realkreditinstituttet i videst muligt omfang fortsat opfylde sine betalingsforpligtelser overfor obligationsejerne ved forfaldstid, medmindre det beskikkede tilsyn bestemmer andet. I tilfælde af konkurs skal kurator i videst muligt omfang fortsætte eller genoptage honoreringen af - 5 -

11 realkreditinstituttets forpligtelser i form af renter og afdrag over for obligationsejerne, jf. lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 32. Modregning i henhold til konkurslovens 42 kan ikke finde sted til opfyldelse af en fordring, som tilkom realkreditinstituttet. 5.4 Fælles finansiering Finanstilsynet kan i medfør af 20, stk. 3 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. tillade, at der i koncernforhold kan udstedes realkreditobligationer og andre værdipapirer i et realkreditinstitut til finansiering af realkreditlån i et andet realkreditinstitut. Finanstilsynet har den 21. marts 2005 givet tilladelse til, at Totalkredits moderselskab Nykredit Realkredit A/S udsteder realkreditobligationer til finansiering af realkreditlån i Totalkredit. Finanstilsynet lagde ved tilladelsen vægt på, at obligationsindehaverne opnår tilnærmelsesvis samme sikkerhed, som den sikkerhed, de ville have opnået, hvis udlånet kun var foretaget i det udstedende institut. Obligationsudstedelsen i Nykredits kapitalcenter D kan anvendes til finansiering af realkreditudlån i både Nykredit (Nykredits kapitalcenter D) og Totalkredit (Totalkredits kapitalcenter D). Vilkårene for kapitalcenter D i Totalkredit er i nøje overensstemmelse med vilkårene i kapitalcenter D i Nykredit. Til regulering af forholdet mellem de to kapitalcentre er der udstedt et rammeværdipapir, som samtidig er det eneste værdipapir, der er udstedt i kapitalcenter D i Totalkredit. Rammeværdipapiret er et værdi- med de rettig- papir som omtalt i 1, stk. 1, 1. punktum i lov om realkreditlån og realkreditobligationer heder, der er knyttet hertil, jfr. samme lovs kapitel 4, hæftelsesforhold m.v. Rammeværdipapiret har samme rettigheder herunder i konkurs som en realkreditobligation. Aktiverne i Totalkredits kapitalcenter D i form af pantebreve og reservefondsmidler er alene til rådighed for Nykredit som kreditor, idet kapitalcenteret ikke kan hæfte for andre forpligtelser bortset fra, at kapiefter de almindeligt gældende regler skal bidrage til betaling af Totalkredits udgifter til admi- talcenteret nistration og lignende. Der er dog mulighed for at optage hybrid kernekapital eller ansvarlig lånekapital med henblik på at supplere reservefondsmidlerne. En sådan kapital er imidlertid efterstillet Nykredits krav i.h.t. rammeværdipapiret. Betalingerne fra Totalkredit, som skal videreføres til obligationsejerne i Nykredit, vil ske med mindst samme sikkerhed, som hvis de tilsvarende betalinger kom direkte fra låntagerne i henhold til realkreditlån i Nykredit. Vilkårene for kapitalcenter D i Totalkredit er godkendt af bestyrelsen i Totalkredit den 23. februar Balanceprincip Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og den i medfør heraf udstedte obligationsbekendtgørelse stiller krav om, at realkreditinstitutter skal overholde et i bekendtgørelsen defineret balanceprincip. Obligationsbekendtgørelsen fastsætter grænser for, hvor store forskelle der må være mellem på den ene side indbetalingerne fra låntagerne (rente og afdrag), finansielle instrumenter og overskydende midler i henhold til obligationsbekendtgørelsens 2 stk. 2 og på den anden side udbetalingerne (rente og afdrag) til ejerne af de udstedte realkreditobligationer, andre værdipapirer og finansielle instrumenter. Endvidere - 6 -

12 sætter bekendtgørelsen grænser for den renterisiko, der følger af sådanne ubalancer. Bekendtgørelsen indeholder desuden en række andre bestemmelser om grænser for finansielle risici. Balanceprincippet finder anvendelse på de enkelte kapitalcentre. Balanceprincippet består af to hovedpunkter: 1. Realkreditudlån skal finansieres ved udstedelse af realkreditobligationer og andre værdipapirer. 2. Provenuet af de udstedte realkreditobligationer og andre værdipapirer skal anvendes til udlån mod registreret pant i fast ejendom D er er imidlertid en række tekniske forhold som midlertidigt kan medføre afvigelser fra de overordnede principper: I forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån, udbetaling af nye lån og omlægning eller indfrielse af eksisterende lån vil der cirkulere realkreditobligationer, for hvilke Totalkredit endnu ikke har pant i fast ejendom (udbetalinger og refinansiering) eller afventer indfrielse af cirkule- obligationsudste- rende obligationer (omlægning og indfrielse). Denne midlertidige overskydende delse har sikkerhed i sikre likvide værdipapirer, indlån i eller garantier fra pengeinstitutter i zone A lande som defineret i obligationsbekendtgørelsens 2 stk. 2. Det er tilladt, at op til 2 % af de udstedte realkreditobligationer ved indfrielse af udlån i stedet kan have sikkerhed i andre særligt sikre aktiver som f.eks. stats- eller realkreditobligationer. De til indfrielsen anvendte obligationer skal have tilnærmelsesvis samme betalingsrække som de udlån, der indfries. Et realkreditinstituts renterisiko som følge af ubalancer mellem på den ene side betalingsrækkerne på de ydede lån, finansielle instrumenter og overskydende midler og på den anden side beta- instrumen- lingsrækkerne på de udstedte realkreditobligationer, andre værdipapirer og finansielle ter må ikke overstige et beløb svarende til 1 % af basiskapitalen. Renterisikoen opgøres for hver valuta som det største fald i nutidsværdien af betalingsforskellene opgjort på 6 forskellige måder i henhold til bekendtgørelsens 11, stk. 2. Renterisikoen for hver valuta adderes og der er ikke adgang til modregning mellem renterisici i de forskellige valutaer. Fremtidige likviditetsunderskud som følge af, at udbetalingerne overstiger indbetalingerne, er til- basiskapital. Grænsen for, hvor store fremtidi- ladte, men begrænsede til en andel af instituttets ge likviditetsunderskud, der må opstå i et realkreditinstitut, afhænger af, hvor langt ude i fremti- ikke oversti- den, det beregnede underskud ligger. Eksempelvis må det akkumulerede underskud ge 25 % af instituttets basiskapital, hvis det forfalder mindre end 3 år fra opgørelsestidspunktet. Et realkreditinstituts valutarisiko må ikke overstige et beløb svarende til 0,1 % af instituttets basiskapital. Risikoen beregnes ved anvendelse af valutakursindikator 2, en Value-at-Risk-lignende metode fastsat af Finanstilsynet. Nettopositioner i valutaer, der ikke indgår i valutaindikator 2, må for hver enkelt valuta ikke overskride 5 mio. DKK. Et realkreditinstitut må ikke yde indekslån på grundlag af udstedelse af nominelle realkreditobligationer og andre nominelle værdipapirer, eller omvendt, eller indekslån på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer og andre værdipapirer, der indekseres med et andet indeks end det, der anvendes for det ydede lån. Kravet kan fraviges ved fuld afdækning af forskelle mellem betalingsrækker gennem anvendelse af finansielle instrumenter

13 Et realkreditinstitut må ikke yde konverterbare lån på grundlag af udstedelse af inkonverterbare realkreditobligationer eller andre værdipapirer. Kravet kan ikke fraviges gennem anvendelse af finansielle instrumenter. Optioner og tilsvarende afledte instrumenter med asymmetrisk afkast, der indgår i opgørelsen af fremtidige betalingsforskelle inden for balanceprincippet, må maksimalt have en løbetid på 4 år fra det tidspunkt, hvor aftalen indgås med låntager. Det skal bemærkes, at balanceprincippet regulerer den faktiske udstedelse af realkreditobligationer og andre værdipapirer. Den faktiske obligationsudstedelse fremgår ikke direkte af hovedtallene i års- og perioderapporter aflagt efter IFRS. Det skyldes, at passivposten udstedte obligationer efter IAS 39 skal reduceres med Totalkredits eventuelle beholdninger af egne udstedte realkreditobligationer og andre værdipapirer. Trods de tilladte risikorammer i balanceprincippet har Totalkredit i praksis indrettet sin realkreditudlåns- vedrørende ud- virksomhed på en sådan måde, at instituttet ikke påtager sig væsentlige finansielle risici lån og finansiering af udlånet. Tilsvarende vil placering af midler i sikre likvide værdipapirer i henhold til obligationsbekendtgørelsen ikke direkte fremgå af aktiverne. Det skyldes, at eventuelle beholdninger af egne udstedte realkreditobligatio- i passivposten udstedte ner og andre værdipapirer efter IFRS skal elimineres obligationer. 7. Risici i øvrigt Ansvaret for at afgrænse og overvåge selskabets risici ligger hos Totalkredits bestyrelse, som fastsætter de overordnede politikker og instrukser, herunder grænserne for eksponeringernes størrelser. Risikoeksponeringer og aktiviteter rapporteres løbende til bestyrelsen. 8. Markedsrisiko Markedsværdien af de udbudte realkreditobligationer kan ændre sig i takt med ændringer i udbud og efterspørgsel

14 III. Oplysninger om Totalkredit 1. Ansvarlige 1. 1 Nærværende prospekt er udarbejdet af Totalkredit. 1.2 Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Den 28. juni 2005 Niels Tørslev, direktør Hans Henrik Andersen, direktør På vegne af Totalkredits bestyrelse og direktion 2. Totalkredits revisorer 2.1 Totalkredits revisorer indtil udgangen af regnskabsåret 2004: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1780 København V PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup Efter aflæggelse af årsrapport for 2004 er PricewaterhouseCoopers fratrådt, hvorefter Totalkredits revisor er: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1780 København V 2.2 Totalkredit skiftede revisor på en ekstraordinær generalforsamling den 3. november 2003, hvor KPMG C.Jepsersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab fratrådte og PricewaterhouseCoo- tiltrådte. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab pers, Statsautoriseret Revisionsselskab var revisor i hele regnskabsåret Udvalgte regnskabsoplysninger 3.1 Der henvises til årsrapporten for 2004, Hovedtal anført på side 2. Årsrapporten er tilgængelig på Totalkredits hjemmeside: og på Københavns Fondsbørs hjemmeside: 3.2 Der henvises til kvartalsrapporten for 1. kvartal 2005, Hovedtal anført på side 2. Kvartals- og halvårsrapporterne bliver ikke revideret

15 4. Risikofaktorer Der henvises til afsnittet Risikofaktorer tidligere i prospektet. 5. Oplysninger om Totalkredit 5.1 Totalkredit historie og udvikling Totalkredits registrerede selskabsnavn er Totalkredit A/S. Totalkredits binavn er: Provinsbankernes Reallånefond A/S (Totalkredit A/S) Totalkredits registrerede hjemsted er Helgeshøj Allé 53, DK-2630 Taastrup Totalkredits registreringsnummer i CVR-registeret er Totalkredit er baseret på Provinsbankernes Reallånefond, der blev etableret i 1959 og drev realkreditvirksomhed under dette navn frem til 1971, hvor fonden ophørte som aktivt realkreditinstitut. I 1990 genoptog fonden aktiv realkreditvirksomhed under navnet Totalkredit Real- Totalkredit A/S. kreditfond. I juni 2000 blev Totalkredit omdannet til aktieselskab under navnet Den 10. november erhvervede Nykredit Realkredit A/S 51,8% af aktierne i Totalkredit. Pr. juni 2005 besidder Nykredit Realkredit A/S 74,1% af aktiekapitalen Udsteder er organiseret og indregistreret som et dansk aktieselskab. Reglerne om danske aktieselskaber findes i lov om aktieselskaber. Totalkredits hovedkontor og registrerede domicil er: Helgeshøj Allé 53, DK-2630 Taastrup, tele- fonnummer (-45) I sin egenskab af dansk finansiel virksomhed er Totalkredit underlagt lov om finansiel virksomhed. I sin egenskab af dansk realkreditinstitut er Totalkredit underlagt reglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og realkreditloven Siden offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 1. kvartal 2005 har Totalkredit styrket sit kapitalgrundlag med 2,6 mia. kr. Der henvises til fondsbørsmeddelelse af 24. juni Investeringer Der er ikke foretaget væsentlige investeringer siden offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 1. kvartal Totalkredit har ikke forpligtet sig til at foretage væsentlige investeringer i fremtiden Dette punkt er udeladt, da Totalkredit ikke har påtaget sig forpligtelser under punkt Forretningsoversigt 6.1 Hovedvirksomhed Totalkredit driver realkreditvirksomhed som defineret i lov om finansiel virksomhed 8. Totalkredit har siden sin genoptagelse af udlånsaktivitet i 1990 kun ydet realkreditlån til finansiering af ejerboliger og fritidshuse. Totalkredits vedtægter er dog ikke til hinder for, at der kan ydes realkreditlån til andre ejendomskategorier

16 Totalkredit kan yde alle typer af realkreditlån. Totalkredits produktudbud og finansieringen af de ydede realkreditlån skal til enhver tid overholde lov om realkreditlån og realkreditobligatio- ner. Totalkredit udvikler løbende virksomhedens produkter indenfor lovgivningens rammer. For en nærmere gennemgang af de lovbestemte grænser for Totalkredits virksomhed og produkter henvises til afsnittet Risikofaktorer tidligere i prospektet Totalkredits virksomhed og produkter skal ligge indenfor rammerne af de i lov om realkre- m.v. fastsatte rammer. Totalkredit har derfor ikke væsent- ditlån og realkreditobligationer ligt nyt at bemærke i relation til produkter og virksomhedsområde. 6.2 Væsentligste markeder Totalkredits primære marked er det danske marked for realkreditudlån til finansiering af ejerboliger og fritidshuse. 6.3 Prospektet indeholder ikke udtalelser om Totalkredits konkurrencesituation. 7. Organisationsstruktur 7.1 Totalkredit er ejet af Nykredit Realkredit A/S for 74,1% s vedkommende. Den resterende ejerandel er fordelt på knapt 100 regionale og lokale pengeinstitutter. Nykredit har option på køb af de resterende 25,9% af aktierne pr. 1. oktober Totalkredit driver realkreditvirksomhed. Totalkredit driver med tilladelse fra Finanstilsynet tillige virksomhed som værdipapirhandler for så vidt angår realkreditobligationer og heraf afledte instrumenter. 8. Trendoplysninger 8.1 Totalkredit erklærer, at der ikke er sket en forværring i selskabets fremtidsudsigter siden datoen for de senest offentliggjorte regnskaber Der foreligger ikke kendte tendenser, usikkerhed, krav, forpligtelser eller begivenheder, der med rimelighed kan forventes at få en væsentlig indflydelse på Totalkredits fremtidsudsigter for det igangværende regnskabsår. 9. Resultatforventninger eller prognoser 9.1 Der er ikke indarbejdet selvstændig resultatprognose i dette prospekt. Der henvises i øvrigt til punkt Se punkt Se punkt Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer 10.1 Totalkredits bestyrelse: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, Nykredit Realkredit A/S, formand Bankdirektør Bent Naur, Ringkjøbing Landbobank A/S, næstformand Koncerndirektør Peter Engberg Jensen, Nykredit Realkredit A/S Sparekassedirektør Ole Kamstrup, Sparekassen Hobro Bankdirektør Preben Lund Hansen, Sydbank A/S Johnna Bechsøfft, fuldmægtig, medarbejderrepræsentant Steen Larsen, fuldmægtig, medarbejderrepræsentant Merete Nilausen, fuldmægtig, medarbejderrepræsentant

17 Totalkredits direktion: Direktør Niels Tørslev* Direktør Hans Henrik Andersen Direktør Per Nykjær *Ledelseshverv: Direktør i Nykredit Holding A/S Koncerndirektør i Nykredit Realkredit A/S Medlem af bestyrelsen for: Nykredit Mægler A/S Nykredit Forsikring A/S Danske Pantebrevsbørs A/S Nykredit Bank Hipoteczny S.A. Terra Boligkreditt A/S Totalkredit har ikke etableret tilsynsorganer Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer - interessekonflikter Der eksisterer ingen potentielle interessekonflikter mellem de under 10.1 nævnte personers poster i Totalkredit og deres øvrige aktiviteter, som ikke udføres hos Totalkredit. 11. Bestyrelsens arbejdspraksis Totalkredit har ikke nedsat et revisionsudvalg Der findes ikke en dansk ordning, der formulerer særlige krav til god virksomhedsledelse for ikke-børsnoterede danske realkreditobligationsudstedende virksomheder. 12 Større aktionærer 12.1 Nykredit Realkredit A/S er den største aktionær i Totalkredit. Der henvises i øvrigt til punkt 7 (organisationsstruktur) i dette afsnit: Oplysninger om Totalkredit. Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om aktieselskaber samt lov om finansiel virksomhed opstiller tilsammen regler til imødegåelse af en hovedaktionærs mis- brug af sin dominerende stilling. Totalkredit har ikke iværksat særlige foranstaltninger med henblik på at forhindre Nykredit Realkredit A/S i at misbruge sin kontrol med Totalkredit Totalkredit har ikke kendskab til aftaler, som kan medføre, at andre overtager kontrollen med Totalkredit. 13 Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater 13.1 Historiske regnskabsoplysninger Der henvises til de seneste to reviderede og godkendte årsrapporter for Totalkredit for 2003 respektive Årsrapporterne revideres og godkendes for hvert år i februar

18 Totalkredits reviderede og godkendte årsrapport offentliggøres via Københavns Fondsbørs og er tilgængelig på Københavns Fondsbørs hjemmeside: og på Totalkredits hjemme side: Regnskaber Se punkt Revision af historiske regnskabsoplysninger Totalkredit erklærer, at selskabets årsrapporter bliver revideret og henviser til revisionspåtegningen fra både intern og ekstern revision i årsrapporten for 2003, side respektive årsrapporten for 2004, side Dette prospekt henviser ikke til andre reviderede oplysninger end årsrapporten For historiske regnskabsoplysninger henvises udelukkende til Totalkredits offentliggjorte årsrapporter, der er offentligt tilgængelige på Totalkredits hjemmeside og Københavns Fondsbørs hjemmeside: De seneste regnskabsoplysningers alder Da Totalkredit årligt i februar offentliggør en revideret årsrapport, vil de senest reviderede regnskabsoplysninger på intet tidspunkt være ældre end 14 måneder Midlertidige oplysninger og andre regnskabsoplysninger Totalkredit udarbejder og offentliggør via Københavns Fondsbørs kvartals- og halvårsrapporter. Kvartals- og halvårsrapporter bliver ikke revideret og er offentligt tilgængelige på Københavns Fondsbørs hjemmeside: og på Totalkredits hjemmeside: For så vidt angår forventninger til 2005 henvises til kvartalsrapporten for 1. kvartal 2005, side Dette prospekt er ikke dateret mere end ni måneder efter udgangen af det senest reviderede regnskabsår Rets- og voldgiftssager Totalkredit er ikke part i verserende retssager Væsentlige ændringer i udsteders finansielle eller handelsmæssige stilling Totalkredit har styrket sit kapitalgrundlag med 2,6 mia. kr. Der henvises til punkt Derudover er der ikke indtruffet væsentlige ændringer i Totalkredits finansielle stilling og resultater siden offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 1. kvartal Yderligere oplysninger 14.1 Aktiekapital Totalkredits aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr. 100 og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne lyder på navn og noteres i selskabets aktiebog. Der udstedes ikke aktiebreve. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaveren og er ikke omsætningspapirer. Aktierne er ikke opdelt i klasser Stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter Totalkredit er registreret i CVR-registeret med registreringsnummer og optaget i registeret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

19 Det fremgår af pkt. 3.1 i Totalkredits vedtægter, at Selskabets formål er at drive realkre- virksomhed, der må anses for accessorisk ditvirksomhed samt hertil. 15. Væsentlige kontrakter Totalkredit har ikke udenfor rammerne af sit normale virksomhedsområde indgået væsentlige kontrakter, der pålægger Totalkredit forpligtelser eller rettigheder, som påvirker Total- kredits evne til at overholde sine forpligtelser overfor obligationsejerne. 16. Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer 16.1 Prospektet indeholder ikke udtalelser eller rapporter fra eksterne eksperter Prospektet indeholder ikke oplysninger fra tredjemand. 17. Dokumentationsmateriale Totalkredit erklærer, at selskabets vedtægter og historiske regnskabsoplysninger er offentligt tilgængelige i prospektets gyldighedsperiode. Totalkredits vedtægter er tilgængelige ved henvendelse til Totalkredits hovedsæde Helgeshøj Allé 53, DK-2630 Taastrup. De historiske regnskabsoplysninger er tilgængelige på Totalkredits hjemmeside

20 IV. Obligationsoplysninger 1. Ansvarlige 1. 1 Se pkt i afsnittet Oplysninger om Totalkredit. 1.2 Se pkt i afsnittet Oplysninger om Totalkredit. 2. Risikofaktorer 2.1 Vedrørende markedsrisikoen på de udstedte realkreditobligationer, se punkt 8 i afsnittet Risikofaktorer. 3. Nøgleoplysninger 3.1 Fysiske og juridiske personers interesse i udstedelsen/tilbuddet Totalkredit har ikke noget at bemærke under dette punkt. 3.2 Årsag til udbydelsen og anvendelse af provenuet Finansiering af udlån mod pant i fast ejendom, der ydes af Totalkredit, se punkt 5.4 i afsnittet Risikofaktorer. 4. Oplysninger om de værdipapirer, der udbydes eller optages til notering 4.1 Totalkredit udsteder under dette prospekt realkreditobligationer i Totalkredits kapitalcenter C. For en nærmere beskrivelse af realkreditobligationer og fondskoder henvises til de endelige vilkår Udstedelse af realkreditobligationer er reguleret af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. For en nærmere gennemgang af de lovbestemte rammer henvises til punkt 5. i afsnittet Risikofaktorer. 4.3 Oplysninger om notering, omsættelighed og registrering fremgår af de endelige vilkår. 4.4 Den anvendte valuta fremgår af de endelige vilkår Obligationsejerne nyder en lovbestemt konkursretlig fortrinsstilling. For en nærmere beskrivelse af den konkursretlige fortrinsstilling, se punkt 5.3 i afsnittet: Risikofaktorer. Se endvidere angivelsen af hæftelsesgrundlag i de endelige vilkår. 4.6 Beskrivelsen af obligationsejernes rettigheder, herunder begrænsninger heri, fremgår af de endelige vilkår. 4.7 Den nominelle rente og bestemmelserne for rentebetaling fremgår af de endelige vilkår. 4.8 Forfaldsdato samt nærmere bestemmelser for lånets afvikling, vilkår for ordinær og førtidig indfrielse fremgår af de endelige vilkår

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I. RESUMÉ side 1 II. RISIKOFAKTORER side 2 1. Lovgivningsmæssige rammer side 2 2. Tilsyn side 2 3. Virksomhedsområde side

Læs mere

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit.

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit. Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 16. august 2007 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt

Læs mere

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02 Til Københavns Fondsbørs 13. juli 2005 Opdatering af Totalkredits basisprospekt vedrørende obligationsudstedelse Vedlagt fremsendes opdateret basisprospekt. Den i prospektet indeholdte oversigt over fondskoder/serier

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditobligationer

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditobligationer Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) 18. august 2011 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 2 II. RISIKOFAKTORER... 4 1. Lovgivningsmæssige

Læs mere

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009 Til NASDAQ OMX København Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 5. februar 2009 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 II. RISIKOFAKTORER... 2 1. Lovgivningsmæssige rammer...2 2. Tilsyn...2 3. Virksomhedsområde...2 4. Realkreditinstitutters långivning...2 4.1 Registreret pant i fast ejendom...2

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008 Til OMX Den Nordiske Børs København Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Kapitalecenter E 7. februar 2007 14. august 2008 Nykredit Realkredit

Læs mere

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ...1

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ...1 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ...1 II. RISIKOFAKTORER...2 1. Lovgivningsmæssige rammer...2 2. Tilsyn...2 3. Virksomhedsområde...2 4. Realkreditinstitutters udstedelse af obligationer i medfør af 33 e i

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S Prospekt for udbud af realkreditobligationer

Nykredit Realkredit A/S Prospekt for udbud af realkreditobligationer Nykredit Realkredit A/S Prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I 24. maj 2012 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 II. RISIKOFAKTORER...3 1. Lovgivningsmæssige rammer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 II. RISIKOFAKTORER... 2 1. Lovgivningsmæssige rammer...2 2. Tilsyn...2 3. Virksomhedsområde...2 4. Realkreditinstitutters långivning ved udstedelse af RO er...2 4.1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 1. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer... 9 1. Risikofaktorer ved de udbudte obligationer... 9 2. Lovgivningsmæssige rammer... 9 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer... 9 1. Risikofaktorer ved de udbudte obligationer... 9 2. Lovgivningsmæssige rammer... 9 3. Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 22. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H. 18. august 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 II. RISIKOFAKTORER...5 1. Lovgivningsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici Bekendtgørelse nr. 1190 af 17. december 2003 Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici I medfør af 20, stk. 2, 21, 26, stk. 4, og 39, stk.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København. 14. august 2008

Til OMX Den Nordiske Børs København. 14. august 2008 Til OMX Den Nordiske Børs København 14. august 2008 offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds)

Læs mere

Til NASDAQ OMX København A/S. 2. marts februar 2007

Til NASDAQ OMX København A/S. 2. marts februar 2007 Til NASDAQ OMX København A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 2. marts

Læs mere

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Lov nr. 454 af 11. juni 2003 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Til NASDAQ OMX København A/S. 7. februar 2007. 5. februar 2009

Til NASDAQ OMX København A/S. 7. februar 2007. 5. februar 2009 Til NASDAQ OMX København A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af 7. februar 2007 5. februar 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten

Læs mere

Københavns Fondsbørs. 7. februar 2007. 7. februar 2007

Københavns Fondsbørs. 7. februar 2007. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 7. februar 2007 Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S åbner d. 16. november særligt dækkede obligationer i kapitalcenter

Nykredit Realkredit A/S åbner d. 16. november særligt dækkede obligationer i kapitalcenter Til OMX Den Nordiske Børs, København Nykredit Realkredit A/S offentliggør prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer 7. februar 2007 15. november 2007 Nykredit Realkredit A/S åbner d. 16. november

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Tillæg nummer 1 til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit af 17. januar 2014 19. marts 2014 Realkredit CVR

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 4 B RISIKOFAKTORER 10 1 RISIKOFAKTORER VED DE UDBUDTE

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt dækkede

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 11. maj 2006

Til Københavns Fondsbørs. 11. maj 2006 Til Københavns Fondsbørs og Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekter for udbud af 11. maj 2006 og Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekter for udbud af i forbindelse med offentliggørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. marts februar 2007

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. marts februar 2007 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 1. marts

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

5. februar 2009 7. februar 2007

5. februar 2009 7. februar 2007 0BTil NASDAQ OMX København A/S 1B offentliggør tillæg til prospekt for 2Bobligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån 3Bog realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 5. februar 2009

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR)

BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) Indholdsfortegnelse: A. Resumé B. Risikofaktorer 1. Generelt 2. Markedsrisiko 3. Særlige risici C. Udstederoplysninger

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds)

BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (med eventuelle senere ændringer) af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. februar 2010 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring

Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring Erhvervsudvalget 2006-07 L 199 Bilag 13 Offentligt Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring I medfør af 152 e, stk. 1, nr. 5, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2015 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2015 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2015 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 8.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Vedtægter

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Vedtægter Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Vedtægter Gældende fra 16. juni 2015 Vedtægter for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Navn og formål Selskabets kapital og aktier 1 3 Selskabets navn er Nordea Kredit

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) DECEMBER 2007 Side 1 af 33 Indholdsfortegnelse Resumé.. 3 Risikofaktorer...... 5 Generelt... 5 Dansk realkreditlovgivning..

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 21. maj 2014 Side 1

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Endelige vilkår Serie 20S

Endelige vilkår Serie 20S Endelige vilkår Serie 20S Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S 10-årige konverterbare annuitetsobligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds, SSB) udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds, SSB) udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds, SSB) udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Det bemærkes særskilt, at tillæggene som noget nyt føjer et afsnit om pari-reglen.

Det bemærkes særskilt, at tillæggene som noget nyt føjer et afsnit om pari-reglen. Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 9. februar 2006 Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S offentliggør

Læs mere

Basisprospekt for obligationer udstedt i Kapitalcente

Basisprospekt for obligationer udstedt i Kapitalcente Basisprospekt for obligationer udstedt i Kapitalcenter T i medfør af 33e i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. udstedt af Realkredit Danmark A/S Marts 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Vedtægter Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Gældende fra 9. august 2012 Selskabets navn og formål. 1 Selskabets navn er Realkredit Danmark A/S. Selskabet har binavnene Den Danske Kreditforening A/S

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1)

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1) BEK nr 1035 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0016 Senere ændringer til

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 05. januar 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 05. januar 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 05. januar 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet er dateret 12. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 4 B RISIKOFAKTORER 10

Læs mere

Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015 "Basisprospektet")

Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015 Basisprospektet) Endelige Vilkår af 13. maj 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015 "Basisprospektet")

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Endelige vilkår Serie 10T. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.

Endelige vilkår Serie 10T. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339. Endelige vilkår Serie 10T Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare stående obligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Danmarks Skibskreditfond 30.06.2005

Danmarks Skibskreditfond 30.06.2005 Danmarks Skibskreditfond 30.06.2005 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1 2 RESUMÉ...3 3 RISIKOFAKTORER...5 1. LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER...5 2. TILSYN...6 3. VIRKSOMHEDSOMRÅDE...6 3.1 Udlån og

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut 1)

Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut 1) LBK nr 851 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0004 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) SKJAL 1 danska lógin LBK nr 1261 af 15/11/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-11-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010 31 LOV nr

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B 2017 IT (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B 2017 IT (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B 2017 IT (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut BEK nr 1513 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Lov nr. 577 af 6. juni 2007 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) (Særligt dækkede obligationer) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. februar maj 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. februar maj 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i kapitalcenter G 7. februar 2007 14. maj 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 06. april 2016. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015

Nasdaq Copenhagen. 06. april 2016. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 06. april 2016 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR

Læs mere

Kapitalcenter T. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T.

Kapitalcenter T. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Kapitalcenter T Oktober 2011 Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.9174, København Indholdsfortegnelse

Læs mere

SDO'ere - en oversigt over det ny regelsæt

SDO'ere - en oversigt over det ny regelsæt 'ere - en oversigt over det ny regelsæt August 2007 Realkreditrådet Udstedere af obligationer med sikkerhed i fast ejendom Udstedere Indtil 1. juli 2007 Efter 1. juli 2007 Realkreditinstitutter Realkreditobligationer

Læs mere

Tillæg til Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S

Tillæg til Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S Tillæg til Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit Tillæg til Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit I forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i kapitalcenter G 20. august 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapport

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 21. september 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere