K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R."

Transkript

1 Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. januar R har været tilknyttet revisionsvirksomheden Selskab 1 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. #1, fra den 12. februar 2004 til den 19. oktober 2011 og har derefter været tilknyttet Selskab 2 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. #2. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har tilsidesat god revisorskik ved i sin revisionspåtegning på årsrapporten for 2008 for Selskab 3 A/S at have undladt at afgive en supplerende oplysning om ulovlig selvfinansiering. Sagsfremstilling: Revisionsvirksomheden Selskab 1 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. #1, blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i Kvalitetskontrollanten afgav erklæring vedrørende den udførte kontrol den 29. november Erklæringen indeholder følgende: Konklusion Ved den gennemførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. 1

2 Ved den udførte gennemgang er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav. Kvalitetskontrollanten udarbejdede i forbindelse med kontrollen en Rapport om Revisortilsynets gennemgang i 2010 af generelt kvalitetsstyringssystem og erklæringer på enkeltsager. Følgende fremgår blandt andet af rapporten: Rapport vedr. Kvalitetskontrol 2010 hos Selskab 1 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab D. Gennemgang af udvalgte sager Gennemgangen af de i stikprøven udvalgte sager har som helhed ikke givet anledning til at konkludere, at virksomhedens kvalitetsstyringssystem ikke i al væsentlighed overholdes. Gennemgang af 66 af de udtagne 67 sager har ikke givet anledning til beskrivelse af væsentlige mangler Ved gennemgangen af 1 sag er der konstateret væsentlige mangler, idet revisionspåtegningen ikke er afgivet i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. På grundlag af gennemgangen af de udtagne sager, hvoraf der kun er fejl i en sag ud af 67, vurderes det, at manglerne i denne sag ikke giver anledning til at konkludere at kvalitetsstyringssystemet generelt ikke anvendes i revisionsvirksomheden. Det er således den samlede vurdering, at sagen, hvori der kommer fejl, ikke skal give anledning til forbehold i erklæringen vedrørende kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden. D. 1 Sag, hvori der er fundet væsentlige mangler Erklæringen på 1 sag er behæftet med væsentlige mangler. Erklæringen, hvori der er konstateret væsentlige mangler, er afgivet af 1 revisor. Der er ikke konstateret fejl i den udvidede stikprøve på 3 sager for denne revisor. D. 1.1 Opgave 62 Der er tale om en produktionsvirksomhed, der efterfølgende er gået konkurs. Selskabet blev overtaget af en ny ejer primo 2008, som erhvervede selskabet gennem et holdingselskab. I denne forbindelse blev Selskab 1 (revision) valgt som selskabets revi- 2

3 sor. Købet af selskabet blev af holdingselskabet primo 2008 primært finansieret via et gældsbrev til sælger og via et banklån på ca. 5 mio. kr. Fejl og mangler Medio 2008 drøftes moderselskabets og datterselskabets finansieringsstruktur med banken og i den forbindelse aftales det med selskabernes bankforbindelse, at der foretages et nyt udlån til driftsselskabet (datterselskabet) på ca. 11 mio. kr. mod pant i driftsselskabets bygning mv. Provenuet anvendes til indfrielse af prioritetsgæld ca. 6 mio. kr., og til udlån til moderselskabet på ca. 5 mio. kr. Moderselskabet anvender det modtagne lån fra datterselskabet på ca.5 mio. kr. til indfrielse af sit banklån, som blev optaget til brug for køb af datterselskabet. Herved finansierer datterselskabet købet af sig selv, ligesom selskabet stiller pant i egne aktiver for lånet til købet af sig selv. Den underskrivende revisor er uenig og mener, at aktieselskabsloven er overholdt. Den underskrivende revisor oplyser, at forholdet på tidspunktet for låneomlægningen er drøftet både med banken, selskabets ledelse og selskabets advokatforbindelse, herunder om transaktionen kunne være i strid med forbuddet om selvfinansiering i aktieselskabsloven. Den underskrivende revisor oplyser endvidere, at forholdet er drøftet internt i Selskab 1 (revision). På baggrund heraf var det revisors opfattelse, at transaktionen ikke kunne være i strid med forbuddet i aktieselskabsloven om selvfinansiering. Der foreligger ikke dokumentation for disse drøftelser og konklusion. Vurdering Transaktionen er efter vores opfattelse i modstrid med aktieselskabslovens 115 (forbud mod selvfinansiering og sikkerhedsstillelse for lån til køb af selskabet), hvorfor der burde have været en supplerende oplysning i revisionspåtegningen om forholdet. Revisionspåtegningen på årsregnskabet for 2008 er således ikke i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen, idet der ikke i erklæringen var afgivet supplerende oplysning om ulovlig selvfinansiering. Indklagede havde den 27. april 2009 afgivet blank revisionspåtegning på årsrapporten for Selskab 3 A/S for regnskabsåret Det fremgik af ledelsesberetningen, at selskabets hovedaktivitet bestod af produktion af specialmaskiner og anlæg efter opgave samt udførelse af konstruktions- og underleverandørarbejde. Ifølge årsrapporten var årets resultat kr., aktiverne udgjorde kr. og egenkapitalen udgjorde kr. Mellemregning med Selskab 4 ApS var anført til 0 kr., og mellemregning med Holding Selskab 5 A/S var anført til kr. Det fremgik endvidere, at Holdingselskabet Selskab 6 A/S ejede mere end 5 % af aktiekapitalen. Indklagede havde endvidere den 11. maj 2009 afgivet blank revisionspåtegning på årsrapporten for Holdingselskabet Selskab 6 A/S for regnskabsåret 7. januar til 31. december

4 Det fremgik af ledelsesberetningen, at selskabets formål var at besidde aktier i Selskab 3 A/S. Ifølge årsrapporten var årets resultat kr., aktiverne udgjorde kr. ( udgjorde aktiverne kr.) og egenkapitalen udgjorde kr. ( udgjorde egenkapitalen kr.). Mellemregning med Selskab 4 ApS var anført til kr. ( var mellemregningen 0 kr.), og mellemregning med Selskab 3 A/S var anført til kr. ( var mellemregningen 0 kr.). Det fremgik endvidere, at A ejede mere end 5 % af aktiekapitalen. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer Checkliste 4a- Gennemgang af en revisionsopgave Lille pakke - vedrørende den kontrollerede erklæringsopgave: Selskab 3 A/S, CVR-nr. #3, årsrapport for 2008, fremgår følgende: Kontrollantens konklusion på gennemgangen af den afgivne revisionspåtegning: Det er opfattelsen, at der har været ulovlig selvfinansiering, som ikke er oplyst i en modificeret påtegning. Sagen kort: Selskab 3 A/S fik primo 2008 ny ejer. Erhvervelsen sker, efter det oplyste, gennem, Holdingselskabet Selskab 6 A/S (nystiftet med 500 TDKK i kapital) der erhvervede Selskab 3 A/S ved gældsbrev til tidligere ejer samt kontant betaling på ca. 5 mio. kr., der blev finansieret gennem Selskab 7 (bank) ved udlån til holdingselskabet. Medio 2008 drøftes selskabernes finansieringsstruktur og i den forbindelse aftales det med Selskab 7 (bank), at der foretages et udlån til Selskab 3 A/S på ca. 10 mio. kr. mod pant i bygning mv. Provenuet anvendes til indfrielse af prioritetsgæld og til udlån til Holdingselskabet Selskab 6 A/S på ca. 5 mio. kr. Holdingselskabet Selskab 6 A/S anvender det modtagne lån fra datterselskabet Selskab 3 A/S til indfrielse af sit lån hos Selskab 7 (bank), som blev optaget til brug for køb af Selskab 3 A/S. Herved finansierer Selskab 3 A/S købet af sig selv, ligesom selskabet stiller pant i egne aktiver for lånet til købet af sig selv. Dette er efter vores opfattelse i modstrid med aktieselskabslovens 115. Den underskrivende revisor er uenig og mener at aktieselskabsloven er overholdt, hvorfor der ikke skal afgives en supplerende oplysning om forholdet. Den underskrivende revisor oplyser "På tidspunktet for låneomlægningen drøftede jeg med Selskab 7 (BANK), ledelsen og selskabets advokatforbindelse hvorvidt dette kunne være i strid med forbuddet om selvfinansiering. De var alle af den opfattelse at dette ikke kunne være i strid med forbuddet i aktieselskabsloven om selvfinansiering. Jeg undersøgte forholdet og fandt et memo skrevet af Erik Werlauff, der understøtter Selskab 7 (bank)s, ledelsens og advokatens holdning. Jf. pkt. 5 i vedhæftede." Revisor skulle efter det oplyste have talt med Selskab 1 (revision) s faglige afdeling i [By 1]. Ifl. det oplyste skulle den underskrivende revisor ikke have modtaget et konkret svar, men blev henvist til faglitteratur, som der henvises til ovenfor. Revisor har ikke valgt at gå videre med spørgsmål til den faglige afdeling i [By 2]. 4

5 Der er ikke modtaget dokumentation for udtalelser fra ledelsen, Selskab 7 (bank) og selskabets advokat. På kontrollantens arbejdspapir har den opgaveansvarlige partner indklagede - den 15. november 2010 anført følgende bemærkninger: Jeg er ikke enig i at jeg i årsrapporten burde have medtaget en supplerende oplysning omkring et eventuelt ulovligt aktionærlån. I henhold til RS 701 pkt. 10b skal revisor som supplerende oplysning, oplyse om forhold, som revisor bliver bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden I forbindelse med låneomlægningen i koncernen i sommeren 2008 drøftede jeg forholdet med selskabets ledelse og med selskabets advokatforbindelse. De er af den opfattelse at det pågældende mellemværende ikke er ulovligt, da det ikke er opstået som led i erhvervelsen af datterselskabet. Jeg foretager herefter selvstændigt en undersøgelse af regelsæt mv. Der foreligger på dette tidspunkt en artikel skrevet af professor, dr. Jur. Erik Werlauff, der omhandler denne situation. I denne artikel er konkluderet således: "Finansieringen af et køberselskabs erhvervelse af målselskabet skal derfor grundlæggende være selvbærende" således at forstå, at der kan præsteres de af banken forlangte sikkerheder, uden at der opnås lån, sikkerhedsstillelse eller i øvrigt stilles midler til rådighed fra målselskabet. Når dette forudsættes at være tilfældet, kan der imidlertid ikke opstilles nogen tidsmæssig definition af, hvor længe moderselskabet skal afholde sig af sin lovmæssigt sikrede ret efter 115a, stk. 1, til at kunne modtage lån fra målselskabet. Det er indlysende, at den omstændighed, at et moderselskab helt eller delvis har lånefinansieret sin erhvervelse af et datterselskab, ikke for tid og evighed afskærer moderselskabet fra at benytte sig af retten efter 115a, stk. 1, til lovligt at modtage koncernlån fra sit datterselskab." l samme artikel er en henvisning til en domstolsafgørelse UfR Denne afgørelse omhandler lovligheden af udlån fra datter til moder. Det er heri anført "Endelig lægger afgørelsen til grund, at bestemmelsens kerneområde er, om der i erhvervelsesøjeblikket ydes lån, stilles sikkerhed eller stilles midler til rådighed til gennemførelse af handelen." På baggrund af ovenstående er det ikke min opfattelse at jeg kunne have en begrundet formodning om at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, Tværtimod er det min opfattelse at på det foreliggende grundlag må der være en begrundet formodning om at ledelsen ikke kan ifalde ansvar i situationen. Ved skrivelse af 18. marts 2011 foretog Revisortilsynet høring af indklagede i anledning af kvalitetskontrollantens erklæring. Indklagede har i skrivelse af 12. april 2011 til Revisortilsynet anført følgende: 5

6 Jeg kan oplyse, at jeg ikke er enig i, at jeg burde have medtaget en supplerende oplysning om en eventuel ulovlig selvfinansiering baseret på resultatet af min revision af 2008-regnskabet. Det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens 7 stk. 2, at revisor som supplerende oplysning skal oplyse om forhold, som revisor bliver bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer, eller medarbejdere. Jeg er af den opfattelse, at jeg på baggrund af de forespørgsler og tiltag jeg iværksatte ikke havde eller burde have begrundet formodning om, at der var tale om ulovlig selvfinansiering. I forbindelse med låneomlægningen i koncernen i sommeren 2008 drøftede jeg forholdet med selskabets ledelse og selskabets advokatforbindelse. Jeg har nedenfor nærmere redegjort for forløbet: Ultimo 2007 stiftes Holdingselskabet Selskab 6 A/S med det formål at købe aktierne i Selskab 3 A/S. Købesummen andrager ca t.kr. En del af købesummen finansieres ved gældsbrev til sælger, mens Selskab 7 (bank) finansierer den del, der skal betales kontant. I maj 2008 aftaler selskabets ledelse og Selskab 7 (bank), at Selskab 3 A/S skal optage et lån med sikkerhed i selskabets ejendom. Provenuet fra dette lån udlånes til moderselskabet, og moderselskabet indfrier herefter akvisitionslånet, der andrager ca t.kr. Jeg bliver 2. juni 2008 informeret om, at denne låneomlægning, er aftalt og kontakter selskabets ledelse og nævner for dem, om det er overvejet, hvorvidt låneomlægningen er lovlig i relation til reglerne om selvfinansiering. Formålet med låneomlægningen er at reducere renteudgiften for moder og Selskab 3 A/S samlet. Argumentet for aftalen mellem Selskab 7 (bank) og Selskab 3 A/S er, at det vil være til Selskab 3 A/Ss fordel, da serviceringen af gælden i moder under alle omstændigheder skal foretages med udbytte fra Selskab 3 A/S. Sidstnævnte er efter sædvanlige praksis normalt ikke i strid med selvfinansieringsforbuddet i aktieselskabslovens 115 stk. 2. Selskabets ledelse anfører, at forholdet er vurderet både via Selskab 7 (bank) (Selskab 7 (bank) har været med i hele forløbet fra overtagelsen og kender selskabernes situation mv. indgående) og med selskabets advokatforbindelse. Jeg drøfter forholdet med selskabets advokatforbindelse den 6. juni Advokaten oplyser, at låneomlægningen ikke er i strid med forbuddet mod selvfinasiering, da der ikke er tale om et mellemværende, der opstår i forbindelse med erhvervelsen af Selskab 3 A/S. Jeg har desværre ikke en skriftlig bekræftelse herpå. Jeg drøfter herefter forholdet med en kollega, som ikke kan svare på, hvorvidt låneomlægningen er lovlig, men henviser til en artikel i Revision & Regnskabsvæsen. Artiklen er ikke særlig klar omkring spørgsmålet, men det fremgår ikke, at det er ulovligt. I min 6

7 søgen finder jeg til gengæld en artikel af Erik Werlauff (Ufr 2006B). Denne artikel omhandler lovligheden af udlån fra datter til moder. Artiklen er vedhæftet. I artiklen er det anført, at udlån fra datter til moder vil være ulovligt, såfremt overtagelsen og lånet fremstår som en helhed. Det er ikke tilfældet for Selskab 3 A/S. Erhvervelsen af Selskab 3 A/S var fuldt finansieret i moderselskabet. Min vurdering af forholdets lovlighed er således foretaget på baggrund af: drøftelse med selskabets ledelse drøftelse med Selskab 7 (bank) drøftelse med selskabets advokatforbindelse drøftelse med kollega gennemgang af litteratur på området Ingen af de nævnte forespørgsler og tiltag har peget på, at låneomlægningen skulle være omfattet af selvfinansieringsforbuddet. Det er derfor min opfattelse, at jeg har gjort det, jeg burde gøre i relation til min vurdering af, om der skulle medtages en supplerende oplysning i påtegningen. Med de anførte kommentarer er det min opfattelse, at jeg ikke havde belæg for som revisor at hævde, at der ved ydelse af lånet fra Selskab 3 A/S til moderselskabet var sket en omgåelse af selvfinansieringsforbuddet i den dagældende aktieselskabslov, 115 stk. 2, og dermed at påtegningen skulle forsynes med en supplerende oplysning, jf. erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2. Jeg havde altså ikke en begrundet formodning om, at selskabets ledelse kunne ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger, som erklæringsbekendtgørelsen 7, stk. 2 opstiller som en forudsætning for at skulle medtage en supplerende oplysning om ulovlig selvfinansiering. Klagen: Revisortilsynet har klaget over, at indklagede har overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, ved i sin revisionspåtegning for Selskab 3 A/S under konkurs for 2008 at have undladt at afgive en supplerende oplysning om ulovlig selvfinansiering. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har anført, det fremgår af 115, stk. 2 i den dagældende aktieselskabslov (LBK nr. 649 af 15/06/200b), at et selskab ikke må yde lån til finansiering af erhvervelse af aktier i selskabet. Et selskab må heller ikke stille midler til rådighed eller sikkerhed i forbindelse med sådan erhvervelse. Efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens praksis er en efterfølgende disposition, der alene har til formål at overføre den gæld, det har været nødvendigt at optage til brug for overtagelsen, til den overtagne virksomhed omfattet af selvfinansieringsforbuddet i 115, stk. 2, jf. A/S loven med kommentarer, 7. udgave. For at aktieselskabslovens 115, stk. 2 kan betragtes som overholdt, skal efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens praksis, således som denne er gengivet i artiklen Selskabslovgivningens forbud 7

8 mod selvfinansiering af Lars Bunch og Jan-Christian Nilsen i Revision & Regnskabsvæsen 2008 nr. 12, følgende punkter være opfyldt: Midlerne fra lånet må ikke direkte eller indirekte anvendes til at tilbagebetale den gæld, som moderselskabet optog ved erhvervelsen af aktierne i datterselskabet. Det gælder uanset, hvor lang tid der er mellem overtagelsen af datterselskabet og det efterfølgende lån til at refinansiere akkvisitionsgælden. Udlånet må ikke have indgået i finansieringsplanerne for overtagelsen af aktierne i datterselskabet. Det er på tidspunktet for udlånet forudsætningen, at moderselskabet har både evne og vilje til at tilbagebetale lånet. En efterfølgende låneomlægning som i denne sag har således også været i strid med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens praksis på tidspunktet for påtegningens afgivelse den 27. april Revisortilsynet har endvidere henvist til, at i henhold til aktieselskabslovens 54 og 63 skal ledelsen i datterselskabet endvidere påse, at formueforvaltningen i selskabet kontrolleres og sker på en efter selskabets forhold tilfredsstillende og betryggende måde. De, der er bemyndiget til at repræsentere selskabet, må ej heller disponere på en sådan måde, at dispositionen er åbenbart egnet til at skaffe visse aktionærer eller andre en utilbørlig fordel på andre aktionærers eller selskabets bekostning. Udlånet skal således være i selskabets interesse. Da Selskab 3 A/S udlånte ca. 5 mio. kr. til Holdingselskabet Selskab 6 A/S, hvorefter Holdingselskabet Selskab 6 A/S anvendte lånet til at tilbagebetale den gæld, moderselskabet optog ved erhvervelsen af Selskab 3 A/S, er forholdet omfattet af selvfinansieringsforbuddet i aktieselskabslovens 115, stk. 2. På den baggrund kan det derfor lægges til grund, at Selskab 3 A/S i strid med aktieselskabslovens 115, stk. 2, har ydet lån til finansiering af erhvervelse af aktier i Selskab 3 A/S. Det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, at der altid skal oplyses om overtrædelse af den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning. Ved ikke at have afgivet en supplerende oplysning om ulovlig selvfinansiering i påtegningen på årsrapporten for Selskab 3 A/S for 2008 har indklagede overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, og derved handlet i strid med god revisorskik. Indklagede påstået frifindelse. Vedrørende spørgsmålet om ulovlig selvfinansiering har indklagede oplyst, at Selskab 3 A/S blev erhvervet af Holdingselskabet Selskab 6 A/S, og at købet blev finansieret gennem optagelse af lån i Selskab 7 (bank). Cirka et halvt år senere blev der foretaget en låneomlægning i Selskab 3 A/S, hvorved der blev optaget lån med pant i Selskab 3 A/S' ejendom. En del af låneprovenuet blev udlånt til moderselskabet og anvendt til tilbagebetaling af akkvisitionsfinansieringen. Efter den dagældende aktieselskabslovs 115, stk. 2, må et selskab ikke yde lån til finansiering af aktier i selskabet eller aktier eller anparter i dets moderselskab. Et selskab må heller ikke stille midler til rådighed eller sikkerhed i forbindelse med en sådan erhvervelse. I denne sag er der ikke ydet lån til finansiering af erhvervelsen af aktierne. Spørgsmålet er derfor, om den senere låneomlægning i koncernen (låneoptagelse i Selskab 3 A/S og udlån til moderselskabet med henblik på nedbringelse af akkvisitionsfinansieringen) er lovlig. 8

9 Indklagede har anført, at en efterfølgende låneomlægning normalt primært har til formål at opnå en billigere lånefinansiering, hvilket må formodes også at have været tilfældet i denne sag. Indklagede har videre anført, at en disposition ikke nødvendigvis er ulovlig, fordi den er i strid med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens praksis. Den endelige vurdering henhører under domstolene. I Vestre Landsrets kendelse fra 1999, UfR V, udtalte landsretten i forbindelse med fortolkningen af udtrykket "stille midler til rådighed" i den daværende aktieselskabslov 115, stk. 2: "Landsretten kan tiltræde, at der ville være tale om en meget vidtgående fortolkning af forbuddet mod selvfinansiering, hvis dette skulle udstrækkes til at omfatte enhver efterfølgende disposition. Efter landsrettens vurdering må det afgørende være, om der i opkøbs- eller salgsøjeblikket af overskudsselskabet er ydet lån, stillet sikkerhed eller midler til rådighed til gennemførelse af handlen." Indklagede har ved sin vurdering af sagen baseret sig på professor Werlaufs artikel i Ugeskrift for Retsvæsen - UfR.2006B hvoraf det blandt andet fremgår: Finansieringen af køberselskabets erhvervelse af målselskabet skal derfor grundlæggende være»selvbærende«- således at forstå, at der kan præsteres de af banken forlangte sikkerheder, uden at der opnås lån, sikkerhedsstillelse eller i øvrigt stilles midler til rådighed fra målselskabet. Når dette forudsættes at være tilfældet, kan der imidlertid ikke opstilles nogen tidsmæssig definition af, hvor længe moderselskabet skal afholde sig fra at benytte sig af sin lovmæssigt sikrede ret efter 115 a, stk. 1, til at kunne modtage lån fra målselskabet. Det er indlysende, at den omstændighed, at et moderselskab helt eller delvis har lånefinansieret sin erhvervelse af et datterselskab, ikke for tid og evighed afskærer moderselskabet fra at benytte sig af retten efter 115 a, stk. l, til lovligt at modtage koncernlån fra sit datterselskab". Der er ikke er tvivl om, at efterfølgende låneomlægning som den i sagen foreliggende kendeligt er i strid med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nuværende praksis, se således Selskabsloven med kommentarer af Lars Bunch og Ida Rosenberg fra oktober 2010 side 579. Det er imidlertid helt afgørende, at vurderingen af denne sag sker på grundlag af litteratur og retlige afgørelser, der var kendt på tidspunktet for påtegningens afgivelse. Indklagede har vedrørende erklæringsbekendtgørelsens 7 stk. 2, anført, at i henhold til denne bestemmelse skal revisor give supplerende oplysninger i revisionspåtegningen om forhold, "som revisor bliver bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden..." Når revisor udformer sin revisionspåtegning er det vigtigt at overveje nøje, om der bør tages forbehold eller tilføjes supplerende oplysninger. Revisor kan skade en virksomhed eller en virksomheds ledelse ganske betydeligt ved i tvivlstilfælde blot at vælge den for revisor sikre løsning, nemlig at tage forbehold eller afgive supplerende oplysninger. Hvis revisor er i tvivl om, hvorvidt der i forbindelse med en konkret påtegning bør angives supplerende oplysninger, kan revisor foretage sine egne undersøgelser af den relevante regulering. Det har indklagede faktisk gjort i denne sag og er nået til den konklusion, at der ikke foreligger en ulovlig selvfinansiering og dermed heller ikke en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar. En anden adækvat måde at søge sådanne tvivlsspørgsmål afgjort ved er at bede selskabets advokat om et responsum. Foreligger et sådant responsum, der konkluderer, at der ikke foreligger noget grundlag for erstatnings- eller strafansvar, bør revisor under normale omstændigheder kunne basere sig herpå. I denne sag har revisor drøftet sagen telefonisk med advokaten. Der foreligger ikke i sa- 9

10 gen et responsum, men det må også anses som overflødigt henset til, at selskabets advokat var medlem af bestyrelsen og dermed medansvarlig for transaktionens lovlighed. Indklagede har videre anført, at det ikke er nok, at der foreligger en formodning for erstatningseller strafansvar. Der skal foreligge en begrundet formodning. Indklagede har foretaget adækvate handlinger med henblik på at afgøre om der foreligger en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar. Selv om Revisornævnet måtte være af den opfattelse, at der i sagen har foreligget ulovlig selvfinansiering, er det ikke et tilstrækkeligt grundlag for, at indklagede kan ifalde straf efter erklæringsbekendtgørelsens 7. Indklagede har i så fald befundet sig i en konkret vildfarelse omkring det retsgrundlag, der skulle danne grundlag for de supplerende oplysninger i påtegningen, og betingelserne for at ifalde straf er derfor ikke opfyldt. Der foreligger således en negativ uegentlig retsvildfarelse. Endvidere bør der helt generelt foreligge en klar retlig situation for, at indklagede kan dømmes efter erklæringsbekendtgørelsens straffebestemmelse. Indklagede været af den opfattelse, at der ikke forelå ulovlig selvfinansiering. Den præcise retlige situation er, at det ikke er afgjort, om der foreligger ulovlig selvfinansiering. Revisortilsynet anfører blot herom: "Revisortilsynet lægger derfor på baggrund af det oplyste til grund, at Selskab 3 A/S i strid med ASL 115, stk. 2, har ydet lån til finansiering af erhvervelsen af aktierne i Selskab 3 A/S." Der foreligger ingen godtgørelse heraf. Selskab 3 A/S er gået konkurs, men så vidt indklagede ved, har hverken kurator eller kreditorer anlagt erstatningssag mod ledelsen i Selskab 3 A/S. Endvidere er indklagede ikke bekendt med, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder skulle have indledt strafferetlig forfølgning af selskabets ledelse. Kurator og kreditorerne må således have vurderet, at en erstatningssag ikke kan vindes, og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen må have vurderet, at en strafferetlig forfølgning ikke kan gennemføres. Såfremt indklagedes antagelser herom er korrekte, vil der aldrig fremkomme en afgørelse i sagen, hvoraf det med klarhed vil fremgå, om der - baseret på dagældende regler - er sket en overtrædelse af forbuddet mod selvfinansiering. I så fald bør indklagede frifindes i denne klagersag. Såfremt der imod indklagedes antagelser er iværksat erstatnings- eller straffesag, bør denne sags afgørelse - medmindre der kan ske frifindelse på grund af manglende overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsens 7, stk.2, jævnfør nedenfor - afvente afgørelsen af erstatnings- eller straffesagen. Principalt gøres det imidlertid gældende, at indklagede bør frifindes i denne klage, allerede fordi indklagede har iværksat adækvate undersøgelser til afklaring af, om der var en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar. Både indklagedes egne undersøgelser og afdækning gennem selskabets advokat førte til en vurdering af, at der ikke forelå ulovlig selvfinansiering, og under disse omstændigheder er betingelserne for at idømme straf efter erklæringsbekendtgørelsen 17, jf. 7, stk. 2, ikke opfyldt. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Det følger af den dagældende aktieselskabslovs 115, stk. 2, at et selskab ikke må yde lån til finansiering af aktier i selskabet eller aktier eller anparter i dets moderselskab. Et selskab må heller ikke stille midler til rådighed eller sikkerhed i forbindelse med en sådan erhvervelse. 10

11 Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at Holdingselskabet Selskab 6 A/S blev stiftet ultimo 2007/primo 2008 med en aktiekapital på kr. med det formål at købe aktierne i Selskab 3 A/S, og at selskabet ved starten af 1. regnskabsperiode - den 7. januar havde en egenkapital på kr. Det fremgår videre, at købesummen for datterselskabet udgjorde ca t.kr., hvoraf ca. 5 mio kr. fremkom ved, at moderselskabet optog et lån i Selskab 7 (bank) bank, der var bank for både moder- og datterselskab. Det fremgår endelig, at datterselskabet omkring maj 2008 optog et lån på ca. 10 mio kr. i Selskab 7 (bank) bank mod pant i bygninger mv., og at dette lån blev anvendt til at indfri moderselskabets lån til samme bank, som var optaget i forbindelse med og til brug for moderselskabets køb af datterselskabet. Nævnet finder, at Selskab 3 A/S herved har finansieret købet af sig selv, ligesom selskabet har stillet pant i egne aktiver til sikkerhed for lånet til købet af sig selv, hvilket er i strid med selvfinansieringsforbuddet i den dagældende aktieselskabslovs 115, stk. 2. Den omstændighed, at Selskab 3 A/S låneoptagelse fandt sted ca. ½ år efter købet af selskabet, kan efter nævnets opfattelse ikke føre til andet resultat henset til, at lånet blev anvendt til at indfri den gæld, som moderselskabet havde påtaget sig i forbindelse med erhvervelsen af datterselskabet, og at datterselskabets låneoptagelse efter moderselskabets manglende kapitalberedskab må anses for at have været en forudsætning for købet af selskabet. Nævnet bemærker herved, at denne vurdering ses at være i overensstemmelse dels med artiklen af Erik Werlauff i UfR 2006B.325, hvoraf fremgår, at "der skal foretages en helt konkret bedømmelse af sådanne koncernlån. Det selskab, der har overtaget et andet selskab, er ikke for stedse afskåret fra at modtage koncernlån fra dette, men hvis overtagelsen og lånet fremstår som en helhed, har målselskabet "stillet midler til rådighed" for sin overtagelse, og lånet er dermed retsstridigt", og dels med artiklen "Selskabslovgivningens forbud mod selvfinansiering" i Revision og Regnskabsvæsen 2008 nr. 12. Indklagede har afgivet blank revisorerklæring på årsrapporterne for 2008 for Holdingselskabet Selskab 6 A/S og Selskab 3 A/S. Efter 7, stk. 2, i erklæringsbekendtgørelsen skal revisor give supplerende oplysninger i revisionspåtegningen om forhold, som revisor bliver bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden m.fl. Der skal altid oplyses om overtrædelse af den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning. Som ovenfor anført finder nævnet, at der ved låneomlægningen er sket ulovlig selvfinansiering i strid med den dagældende aktieselskabslov 115, stk. 2. Nævnet finder derfor, at indklagede i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2008 for Selskab 3 A/S skulle have afgivet en supplerende oplysning herom, jf. erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2. Den omstændighed, at indklagede har drøftet spørgsmålet med selskabets advokat, der samtidig var medlem af bestyrelsen, findes ikke at kunne fritage indklagede for ansvaret for vurderingen af, om der forelå ulovlig selvfinansiering. Revisornævnet har i den forbindelse også tillagt det vægt, at indklagedes arbejdshandlinger vedrørende undersøgelse af, hvorvidt der forelå ulovlig selvfinansiering, ikke ses dokumenteret i indklagedes arbejdspapirer. 11

12 Ved ikke i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2008 for Selskab 3 A/S at have afgivet en supplerende oplysning om ulovlig selvfinansiering, har indklagede således overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, og derved tilsidesat god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Indklagedes anbringende om at han befandt sig i en disculperende retsvildfarelse kan ikke føre til andet resultat, allerede fordi revisorlovens 16, stk. 1, vedrørende tilsidesættelse af god revisorskik efter nævnets faste praksis er et uagtsomhedsdelikt. For den herved skete tilsidesættelse af god revisorskik pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, statsautoriseret revisor R, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 12

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 10. februar 1977.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 10. februar 1977. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 77/2010 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. november 2010 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger:

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 091/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 5. april 2016 har Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen)

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 125/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 30/2013 Revisortilsynet mod Registeret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E. Den 26. marts 2013 blev der i sag nr. 88/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor E afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 069/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Tommy Rathmann afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 11. august 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 127/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden (Revision 1) ApS, CVR nr. xx xx xx x1 og 2) Registreret revisor (R) afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor B. Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 12. oktober 2011 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere