Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D 021 (samme bygning som der tidligere har været afholdt bestyrelsesmøder i men i et andet lokale) Bestyrelsen Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat Beslutning om rentestrategi for Campus Roskilde Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering Beslutning vedr. UCSJ s koncernstrategi og orientering om opsamling på bestyrelsesseminar Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2014 og Orientering og drøftelse af afrapportering af udviklingskontrakt Orientering om akkreditering af UCSJ Orientering om voldgiftsager ift. Campus Roskilde Drøftelse af Offentlig-Privat Innovation Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne i Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet Eventuelt Beslutning om ansættelse af rektor /20

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Indstilling Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes. 2/20

3 2. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat Sagsfremstilling Årsrapport og revisionsprotokollat 2014 gennemgås af revisorerne Søren Stampe, Lars Stuhr Vestmose og Lars Hillebrand. Der er afsat 30 minutter til revisionens gennemgang og 15 minutter til bestyrelsens spørgsmål. Årsresultat UCSJ s resultat for året er et overskud efter ekstraordinære poster på 50,6 mio.kr. Dette fremkommer således: Mio. kr. Overskud total 50,6 Ekstraordinære poster Frascatimidler (forskningsmidler) 23,3 Fortjeneste ved salg af bygninger 5,9 Renter ved salg af bygninger 1,0 Resultat af ekstraordinære poster 30,2 Resultat af ordinær drift 20,4 Resultatmål (af ordinær drift) 20,0 Diff., mio. kr. 0,4 Diff., pct. 2,0% Det realiserede resultat for 2014 betyder et overskud på 20,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 20 mio. kr. og et forecast på 20 mio. kr. Dette er en afvigelse på 2,0% i forhold til det budgetterede, hvilket er tilfredsstillende. I det samlede overskud er indregnet 23,3 mio.kr. ift. Frascatimidler til forskning og udvikling. Dette skyldes en ændring i retningslinjerne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet for bogføring af disse indtægter. UCSJ har indtil 2013 haft et forsigtighedsprincip, hvor midlerne blev reserveret til igangsatte projekter og efterfølgende taget ind som indtægt i det år, hvor omkostningerne blev afholdt. Herved blev det sikret, at alle projekter ved igangsætningen var fuldt finansieret. Praksisændringen betyder, at UCSJ s reservation af midler til ph.d. forløb, gennemførelse af forskningsprojekter m.v. fremover ikke længere vil kunne tages af hensatte midler, men vil påvirke driften i det pågældende år. Det nu indtægtsførte tilskud vil således medføre et akkumuleret underskud i størrelsesordenen 23,3 mio.kr. over de kommende år. I overskuddet er modregnet en nedskrivning af det tidligere Haslev Seminarium på 11,5 mio. kr. I resultatet er indregnet en fortjeneste for salg af ejendomme på 5,9 mio.kr. samt renteindtægter i forbindelse med ejendomssalg på 1 mio. kr. Bemærkninger til den formålsopdelte regnskabsopgørelse I forhold til den formålsopdelte regnskabsopgørelse skal det bemærkes, at den del af UCSJ s forsknings- og udviklingsaktiviteter, der finansieres af andre kilder end Frasca- 3/20

4 timidlerne, placeres under aktiviteter med særlige tilskud efter regnskabskrav fra ministeriet. Formålslinjen forskning og udvikling indeholder således alene den del af den samlede indsats, der er finansieret af Frascatimidler. Dette betyder, at vores indsats i forbindelse med EU projekter, rekvireret forskning, følgeforskning betalt af vækstforum og øvrige typer af forskningsaktiviteter ikke indgår i formålslinjen forskning og udvikling. Dette betyder, at professionshøjskolernes regnskabstal for forskningsindsats ikke direkte kan sammenlignes med universiteternes forskningsindsats, på det af ministeriet definerede regnskabsgrundlag. Det skal tilsvarende bemærkes, at formålslinjen undervisningens gennemførelse, jf. ministeriets regnskabskrav, alene indeholder direkte underviserlønninger og materialeforbrug til undervisning. Alle omkostninger til studieadministration, vejledning, kvalitetssikringsenhed og HR tiltag for at udvikle undervisernes kompetencer er placeret under formålslinjen ledelse og administration. Disse poster udgør sammenlagt ca. halvdelen af de samlede omkostninger til ledelse og administration. 2.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen: - godkender årsrapport og revisionsprotokollat tager UCSJ s notat vedr. revisionsprotokollat 2014 til efterretning. 2.3 Proces Årsrapporten skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, rektor samt teknologi- og ressourcedirektør inden indsendelse til ministeriet og rigsrevisionen. 2.4 Kommunikation Bestyrelse og rektor orienterer UCSJ s medarbejdere om resultatet for Bilag Bilag 2.1 Årsrapport 2014 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat 2014 Bilag 2.3 UCSJ s notat vedr. revisionsprotokollat 4/20

5 3. Beslutning om rentestrategi for Campus Roskilde 3.1 Sagsfremstilling Revisorerne Søren Stampe, Lars Stuhr Vestmose og Lars Hillebrand deltager under dette punkt. Den forhenværende bestyrelse besluttede i i forbindelse med beslutning om finansiering af byggeriet i Campus Roskilde - at bestyrelsen mindst en gang årligt skal tage rentestrategien op til drøftelse. Finansieringen er sammensat som en kombination af fastforrentede lån og variabelt forrentede lån med forskellige refinansieringsterminer: Rentelofter i op til 26 år (rentemax) Fastrente i 26 år Nyt renteloft i 10 år Ny fastrenteaftale i 10 år Nyt renteloft i 5 år 53,5 mio. kr. 22,4 mio. kr. 56,0 mio. kr. 56,0 mio. kr. 56,0 mio. kr. Af bilag 1 fremgår bilag fra bestyrelsesmødet i marts 2011 vedr. rentestrategi. I 2013 blev formand og rektor bemyndiget til at optage et realkreditlån på 25 mio. kr. af hensyn til konsolidering af likviditeten. Formandsskabet besluttede efterfølgende, at der skulle optages et fast forrentet lån. Bestyrelsen har siden godkendt rentestrategien for Campus Roskilde hvert år i marts, når regnskabet også skulle godkendes. Rentestrategien er fastholdt hvert år. Det er ikke længere relevant at have årlig gennemgang af rentestrategien, dels fordi strategien hidtil har vist sig at være robust i forhold til markedssituationen, dels fordi UCSJ nu har en velkonsolideret økonomi. Det vurderes dog at være relevant at gennemgå strategien ved begyndelsen af en ny bestyrelses funktionsperiode. Formålet er både at orientere nye bestyrelsesmedlemmer og fastslå rentestrategien for en ny bestyrelsesperiode. 3.2 Indstilling Rektor indstiller, at: rentestrategien fremover godkendes, når der viser sig behov for en ændret rentestrategi rentestrategien som minimum gennemgås og godkendes ved hver bestyrelsesperiode rentestrategien fastholdes 3.3 Bilag Bilag 3.1 Rentestrategi (bilag fra bestyrelsesmødet i marts 2011) 5/20

6 4. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering 4.1 Sagsfremstilling Nyhedsbrev for marts måned udgør rektors meddelelser (bilag 1). Hans Stige orienterer om møde i formandskollegiet den 25. februar. Referat af forretningsudvalgsmødet den 27. februar fremgår af bilag 2. Bente Sorgenfrey og Niels Milling orienterer om nyt fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. 4.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4.3 Bilag Bilag 4.1 Nyhedsbrev Bilag 4.2 Referat af forretningsudvalgsmødet den 27. februar /20

7 5. Beslutning vedr. UCSJ s koncernstrategi og orientering om opsamling på bestyrelsesseminar 5.1 Sagsfremstilling Forud for bestyrelsesseminaret den 28. januar var der lagt op til, at UCSJ skulle have en ny koncernstrategi for perioden , og at bestyrelsen på seminaret skulle identificere de 3 5 strategiske udfordringer, der som pejlemærker skulle guide udviklingen af den ny strategi. Det foreslås nu, at der alene gennemføres en justering af den eksisterende koncernstrategi, og at den forlænges til og med Begrundelserne for dette er: Det er væsentligt med en tæt sammenhæng mellem koncernstrategi og udviklingskontrakt, så de er harmoniseret både indholds- og tidsmæssigt. Drøftelserne på bestyrelsesseminaret viste, at meget af indholdet i koncernstrategien for stadig er relevant. Det er væsentligt at sikre kontinuitet under rektorskiftet. Indholdet af en justering Det er nødvendigt at afklare niveauet for en justering, da der er en sammenhæng mellem hvor store ændringer der foretages i koncernstrategien og graden af medarbejder- og studenterinddragelse, som har betydning for proces- og tidsplan. Missionen formuleret i koncernstrategi 2015: UCSJ uddanner, skaber viden, værdi og vækst med udgangspunkt i region Sjælland. Visionen formuleret i koncernstrategi 2015: UCSJ vil gennem høj faglighed, innovation og gennemslagskraft udfordre vanetænkning og aktivt møde samfundets og borgernes foranderlige behov for uddannelser og faglige løsninger. Det foreslås, at den eksisterende vision og mission fastholdes, da de udgør fundamentet for strategien og begge fortsat er dækkende for organisationens arbejde. Grundet missionens og visionen helt centrale karakter som grundlaget for organisationens strategiske retning, bør disse ikke ændres uden bred inddragelse af medarbejdere og studerende. Koncernstrategi 2015 består af seks fokusområder, som omfatter hele organisationen: Transparens Digitalisering Blended learning Tværprofessionalitet Fleksibilitet Internationalisering 7/20

8 Det foreslås, at de nuværende seks fokusområder suppleres med et syvende fokusområde med den foreløbige arbejdstitel UCSJ i Region Sjælland. Dette nye fokusområde hænger sammen med det selvvalgte mål i udviklingskontrakten UCSJ som central regional videns- og netværksinstitution (interessentvaretagelse) og kan rumme de fleste af elementerne fra formandens opsamling på bestyrelsesseminaret. Overordnet proces- og tidsplan Oktober 2015: Inddragelse af Hovedsamarbejdsudvalget December 2015: Bestyrelsen godkender justeret koncernstrategi som forlænges til og med kvartal 2016: Ny strategiproces igangsættes med henblik på at nå frem til ny strategi, der har virkning fra 1. januar I strategiprocessen inddrages studerende, medarbejdere og uddannelsesudvalg. Af bilag 1 fremgår opsamling på bestyrelsesseminar. UCSJ s koncernstrategi kan læses her: Indstilling Rektor indstiller, at: Der gennemføres en justering af den eksisterende koncernstrategi og den forlænges til og med Den eksisterende vision og mission i koncernstrategi 2015 fastholdes De nuværende seks fokusområder suppleres med et syvende fokusområde med den foreløbige arbejdstitel UCSJ i Region Sjælland. Bestyrelsen tager opsamling på bestyrelsesseminaret den 28. januar til efterretning. 5.3 Kommunikation Medarbejderne orienteres om processen. 5.4 Bilag Bilag 5.1 Opsamling på bestyrelsesseminar 28. januar 2015 (offentliggøres ikke) 8/20

9 6. Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2014 og Sagsfremstilling Resultatlønskontrakt 2014 Den forhenværende bestyrelse indgik en resultatlønskontrakt med rektor for Af bilag 1 fremgår udkast til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2014 med en samlet opfyldelse på 96 pct. Resultatlønskontrakt 2015 Formand og næstformand har indgået en resultatlønskontrakt med rektor for 1. januar 2015 til 30. april 2015 i overensstemmelse med de overordnede mål, som bestyrelsen har fastlagt. Kontrakten fremgår af bilag 2. Da afrapporteringen kun omfatter fire måneder og for at kunne få afrapporteringen på plads umiddelbart efter 1. maj, indstilles det, at formand og næstformand bemyndiges til at godkende afrapportering af denne kontrakt. 6.2 Indstilling Formanden indstiller, at: - rektors resultatlønskontrakt 2014 er opfyldt med 96 pct. - at formand og næstformand bemyndiges til at godkende afrapportering af rektors resultatlønskontrakt for 1. januar 2015 til 30. april Økonomi Den maksimale ramme for rektors resultatløn i 2014 er kr. (aktuelt niveau). 6.4 Kommunikation Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt offentliggøres på UCSJ s hjemmeside ligesom de øvrige direktionsmedlemmers afrapportering. 6.5 Bilag Bilag 6.1 Udkast til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2014 Bilag 6.2 Rektors resultatlønskontrakt /20

10 7. Orientering og drøftelse af afrapportering af udviklingskontrakt Sagsfremstilling UCSJ skal som øvrige institutioner afrapportere målopfyldelsen for 2014-målene i udviklingskontrakt i årsrapporten. Afrapporteringen fremgår således af bilag 2.1, som bestyrelsen får i papirformat. Afrapporteringen sker efter en fastlagt ramme fra ministeriet. Baggrund I forbindelse med indgåelsen af Udviklingskontrakt lagde uddannelses- og forskningsministeren meget vægt på, at institutionerne skulle være ambitiøse i målsætningen, og at det ikke forventedes at man skulle nå alle udviklingskontraktmål hvert år. UCSJ satte derfor overliggeren højt i mange indikatorer, velvidende at det kunne blive vanskeligt at nå alle mål, men med den klare hensigt at arbejde sig i retning af de ambitiøse målsætninger. Og det har været et bevidst mål at skabe maksimal sammenhæng og synergi mellem de seks strategiske fokusområder i UCSJ s koncernstrategi (Transparens, Digitalisering, Blended learning, Tværprofessionalitet, Fleksibilitet og Internationalisering), udviklingskontrakten og så det store arbejde i forbindelse med institutionsakkrediteringsansøgningen i Afrapportering Det samlede resultat for UCSJ s målopfyldelse i 2014 af de i alt 20 indikatorer i udviklingskontrakten er som følger: Helt opfyldte mål: 10 indikatorer Stort set opfyldte mål: 6 indikatorer Delvis opfyldte mål: 4 indikatorer Ikke opfyldte mål: 0 indikatorer Nedenfor fremgår målopfyldelsen for de enkelte indikatorer Udviklingskontrakt-indikator (kort form) Målopfyldelse 1.1 Implementering og synliggørelse af studieaktivitetsmodel m.m. Helt opfyldt 1.2 Pædagogstuderendes vurdering af studieintensiteten Delvis opfyldt 1.3 De studerendes studieglæde, udbytte og loyalitet Stort set opfyldt 1.4 Aftager- og dimittendtilfredshed m.m. Stort set opfyldt 1.5 Tæt dialog med aftagerne, herunder om folkeskolen Helt opfyldt 2.1 Aktiv brug af individuel og realkompetencevurdering Helt opfyldt 2.2 Overgange mellem professions- og universitetsuddannelser Stort set opfyldt 3.1 Antal studerende, som fortsat er indskrevet efter 1. studieår Delvis opfyldt 10/20

11 3.2 Antal studerende, som fuldfører hele uddannelsen Delvis opfyldt 4.1 FoU-projekter med hel eller delvis ekstern finansiering Stort set opfyldt 4.2 Tværprofessionel innovation i grunduddannelserne Helt opfyldt 4.3 Tilfredshed med CFV og CFU Stort set opfyldt 5.1 Antal og andel undervisere med ph.d. eller i gang med ph.d. Helt opfyldt 5.2 Ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsaktiviteter Helt opfyldt 5.3 FoU Baseline 2013 Helt opfyldt 5.4 Forsknings- og udviklingsbasering af lærer- og pædagogudd. Helt opfyldt 6.1 Multianvendelige og efterspurgte faciliteter Helt opfyldt 7.1 Andel studerende på studie- eller praktikophold i udlandet Delvis opfyldt 7.2 Optag på international talentlinje på læreruddannelsen Stort set opfyldt 7.3 Internationale bachelorprojekter på læreruddannelsen Helt opfyldt 7.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 11/20

12 8. Orientering om akkreditering af UCSJ 8.1 Sagsfremstilling Proces for UCSJ s institutionsakkreditering Den 11. marts offentliggjorde Akkrediteringsinstitutionen UCSJ s akkrediteringsrapport, der indstiller UCSJ til positiv institutionsakkreditering. Dermed ser det ud til, at UCSJ bliver den første professionshøjskole, som bliver positivt institutionsakkrediteret. Umiddelbart efter offentliggørelsen blev medarbejdere, bestyrelse, uddannelsesudvalg, regionens borgmestre samt regionsrådet orienteret om indstillingen til positiv institutionsakkreditering. Der har i forbindelse med processen været taget særskilt kontakt til udvalgte medier og der er udsendt pressemeddelelse. Den 25. marts behandler Akkrediteringsrådet UCSJ s ansøgning om institutionsakkreditering. Det er pt. uklart, hvornår UCSJ orienteres om rådets afgørelse. Efter modtagelse af rådets afgørelse orienteres bestyrelse og medarbejdere, og der udsendes pressemeddelelse. Muligheder ved en positiv institutionsakkreditering Alle erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter skal institutionsakkrediteres. En positiv institutionsakkreditering er et kvalitetsstempel, som viser overfor studerende og samarbejdspartnere, at UCSJ selv kan sikre, at uddannelserne gennemføres med høj kvalitet. Konkret medfører en positiv institutionsakkreditering, at UCSJ fremover ikke skal have nye og eksisterende uddannelser igennem akkreditering, da UCSJ s kvalitetssystem fremover selv skal stå for kvalitetssikringen af uddannelserne. Alle nye uddannelser, oprettelse af nye udbud og flytning af udbud mellem eksisterende lokationer skal dog stadig igennem en prækvalifikation i ministeriet, før UCSJ kan udbyde dem. I henhold til UCSJ s kvalitetsårshjul har bestyrelsen hvert år i december en drøftelse af UCSJ s uddannelsesportefølje. Til bestyrelsesmødet den 11. december vil bestyrelsen således drøfte, om der skal ske ændringer i UCSJ s uddannelsesportefølje. Markering af medarbejdernes indsats Som tidligere nævnt fejres institutionsakkrediteringen med medarbejderne som seks særskilte arrangementer på hver af vores seks lokationer den april. Udover bestyrelsen er UCSJ s 10 uddannelsesudvalg, regionsrådet samt regionens 17 borgmestre inviteret til at deltage. 8.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 12/20

13 8.3 Kommunikation Pressemeddelelse vedr. Akkrediteringsrådets afgørelse udsendes efter påske. 13/20

14 9. Orientering om voldgiftsager ift. Campus Roskilde 9.1 Sagsfremstilling Som opfølgning på bestyrelsesmødet i december, hvor bestyrelsen efterspurgte en orientering om tvisten med Enemærke & Petersen i forbindelse med byggeriet af Campus Roskilde, er der udarbejdet notat som fremgår af bilag Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager notatet til orientering. 9.3 Bilag Bilag 9.1 Notat (fortroligt) 14/20

15 10. Drøftelse af Offentlig-Privat Innovation 10.1 Sagsfremstilling Der er afsat ½ time til dette punkt (oplæg og drøftelse) fra kl Mål for UCSJ Det er et overordnet mål for UCSJ, at vi skal medvirke aktivt til at implementere innovative velfærdsteknologiske løsninger, som kan løfte kvaliteten i den offentlige sektor. Det gør vi bl.a. ved at samarbejde med private virksomheder, som udvikler teknologier, der skal bruges i de professioner, som UCSJ uddanner til. Derfor har UCSJ et mål i udviklingskontrakten om, at UCSJ skal indgå i samarbejde med private virksomheder om teknologikompetencer. Dette mål kan ses som et eksempel på Offentlig-Privat Innovation (OPI), der er et udviklingsorienteret samarbejde mellem offentlige og private aktører med det formål at udvikle velfærdsydelser. I et OPI-samarbejde er både den offentlige og den private aktør udviklingspartnere, der i et samarbejde udforsker og udvikler nye innovative løsninger. OPI-samarbejderne indebærer nye samarbejdsrelationer, hvor producenter, eksperter og brugere inddrages i strategiske innovationssamarbejder. Hvorfor indgå i OPI Helt overordnet indgår UCSJ i aktørrollen i OPI-samarbejder for at generere udvikling, værdi og vækst i Region Sjælland. Som OPI-aktør er UCSJ en ressource for regionen ift. Erhvervsudvikling, i og med at OPI-samarbejdet kan bidrage til udvikling af virksomhederne og deres produkter. For UCSJ kan OPI-samarbejdet konkret medvirke til: Sikring af relevans i uddannelserne ved at de studerende bliver uddannet til fremtidens behov, uanset om det handler om de kommende medarbejdere i professioner fra en af de ti grunduddannelser, eller de professionelle, der allerede udøver en profession og som er i gang med en diplomuddannelse eller andre former for efteruddannelse og udvikling. Tværfaglighed. Den ny teknologi fx i form af robotter skaber nye praksisser, der øger behovet for dialog og fælles udvikling mellem forskellige fagligheder. Understøtte innovative uddannelser gennem styrkelse af de innovative kompetencer. OPI samarbejdspartnere UCSJ samarbejder med flere private virksomheder. Disse samarbejder er på forskellige udviklingsstadier. UCSJ har valgt at centrere OPI-samarbejdet om to prioriterede virksomheder: Zealand Care som servicerer kommuner med håndtering, vedligeholdelse og distribution af hjælpemidler til ældre og handicappede borgere. Blue Ocean Robotics som fokuserer på kommercialisering af robotteknologi inden for bl.a. sundheds- og uddannelsessektoren ved at bygge bro mellem forskning, udvikling og markedets efterspørgsel. Det gælder for begge samarbejdsrelationer, at samarbejdet er baseret på et gensidigt ønske om at videndele, samarbejde og skabe klare veje ind i videnkredsløbet med henblik på at kunne udvikle bæredygtige produkter. UCSJ kan bl.a. bidrage med implementering, anvendelse, læringsmæssig og pædagogisk ekspertise. De to virksomheder får testet deres produkter gennem UCSJ, som kan bidrage med et unikt testmiljø i form af de studerende som er morgendagens brugere af teknologierne. 15/20

16 På bestyrelsesmødet vil Lena Venborg Pedersen introducere til samarbejdet mellem Zealand Care og UCSJ, hvorefter Birgitte Kræmmergaard, som er administrerende direktør for Zealand Care, vil holde et oplæg Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen med udgangspunkt i oplæg af Lena Venborg Pedersen og Birgitte Kræmmergaard drøfter muligheder og udfordringer for UCSJ ved OPIsamarbejde. 16/20

17 11. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne i Sagsfremstilling Der er pt. følgende emner for bestyrelsesmøderne i juni 2015 Orientering om 1. trimester regnskab og godkendelse af revideret forecast Orientering om frafald på grunduddannelserne Møder oktober 2015 Orientering om halvårsregnskab og godkendelse af revideret forecast Drøftelse og beslutninger vedr. budget 2016 ift. grundlæggende beslutninger, modeller og principper november (seminar) 11. december 2015 Beslutning om budget Beslutning om mål for rektors resultatlønskontrakt 2016 Drøftelse af kvalitetsarbejdet og UCSJ s uddannelsesportefølje Orientering om beretning fra uddannelsesudvalgene 11.2 Indstilling Til drøftelse 17/20

18 12. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet 12.1 Sagsfremstilling 12.2 Indstilling Formand og rektor indstiller, at medarbejderne orienteres om: - det økonomiske resultat for ansættelse af ny rektor. Formanden indstiller, at der udsendes pressemeddelelser vedr. ansættelse af ny rektor. 18/20

19 13. Eventuelt 19/20

20 14. Beslutning om ansættelse af rektor 14.1 Sagsfremstilling Der afholdes 2. samtale med kandidater til rektorstillingen den 19. marts. Dernæst mailes indstillingsudvalgets indstilling til bestyrelsen Indstilling Indstillingsudvalgets indstilling eftersendes Kommunikation Bestyrelsen orienterer medarbejderne og udsender pressemeddelelse, når der er indgået aftale med ny rektor. 20/20

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Fredag den 11. december 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Mødested: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt...

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt... Dagsorden Mødedato: tirsdag den 10. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Lokale: D 010 Deltagere: Mødesekretær: Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 70-74, 4180

Læs mere

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 13. december 2016 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 021 Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. juni 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 021 Deltagere: Mødesekretær:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 27. august 2015 Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere:

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand...

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen Dagsorden Mødedato: Mandag den 21. januar 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil...

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale: A2.16 Deltagere: Afbud:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gård Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødet afholdes

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kl i lok. D002 fælles med de øvrige uddannelsesudvalg Kl i lok. D021 læreruddannelsen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kl i lok. D002 fælles med de øvrige uddannelsesudvalg Kl i lok. D021 læreruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Kl. 13-14 i lok. D002 fælles med de øvrige

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 8. november 2016 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D021 Bestyrelsen

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag d. 11.april 2014 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for Læreruddannelsen

Læs mere

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen Stort velkommen som medlemmer af UCSJ s uddannelsesudvalg for perioden 2014 2018. I dag er ekstraordinært møde grundet kompakt

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Roskilde Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde Mødelokale:

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 17. januar 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Næstved Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved A02 Journalnummer:

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 25. august 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 29. marts 2010. Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:45

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 29. marts 2010. Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 17. december 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. MODTAGET f 7 MRS, 2015 u r. ri Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Ejnar Hobolth Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) Som opfølgning

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 21.13 8200 Aarhus N Mødedato: Den 6. oktober 2014 kl. 14.00-16.30 Deltagere

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Der er Ipad introduktion kl. 13-14 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være 1 Rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Bemærkninger Lavt frafald blandt de studerende på

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3 Dagsorden Mødedato: Mandag den 5. januar Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Leisure Management

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen,

Læs mere

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet.

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet. Referat Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Starttidspunkt: Monofagligt møde Kl. 14.00 16.00 Fællesmødet er fra kl. 13.00 14.00 Mødested: Ankerhus, Slagelsevej 70-74. 4180 Sorø - Lokale D014 Mødelokale:

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Direktionen vers: 12. april 2010 Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 16. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Grethe Funch Pedersen, Benedicte Hesselager, Camilla

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-02) Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Mødedato: Fredag den 27. marts 2015, kl. 12.30-15.30 Der serveres

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning Dato & tid 29. marts 2016 / kl. 16-19 SIG C211 Referent Afbud Deltagere Stine Hauge Nielsen Jens Elmelund, Charlotte Rønhof, Karsten Skawbo-Jensen, Randi Brinckmann; René van Laer, Henning Bach Christensen,

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 16. marts Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 16. marts Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 16. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé...

1. Godkendelse af dagsorden Optag Budgetopfølgning for 1. halvår Budget Niels Bohrs Allé... Dagsorden til bestyrelsen Mødedato Torsdag den 13. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Sundhedsuddannelserne Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale Gæstekantinen

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3 Referat Mødedato: Mandag den 5. januar Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Leisure Management

Læs mere

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Tidspunkt og sted: Torsdag 19. marts 2015 kl. 16.00-19.00, Sønderhøj 30, 8260 Viby J. Deltagere: Finn Lund Andersen, Camilla Kølsen, Gitte

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Kjeld Møller Pedersen, Peter Christensen-Dalsgaard, Michael Jepsen, Birgitte Nielsen, Jytte Thomassen, Jes Johansen, Chagana Tharmakulasingam

Kjeld Møller Pedersen, Peter Christensen-Dalsgaard, Michael Jepsen, Birgitte Nielsen, Jytte Thomassen, Jes Johansen, Chagana Tharmakulasingam Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 12. december 2012. Til stede: Afbud: Øvr. deltagere: Kjeld Møller Pedersen, Peter Christensen-Dalsgaard, Michael Jepsen, Birgitte Nielsen, Jytte Thomassen, Jes Johansen,

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. u?' n Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Nils Peter Terp Uhre Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 64.600,- (niveau marts 2013) Som opfølgning på revisionsprotokollen

Læs mere

Uddannelsesudvalget Ernæring og Sundhedsuddannelsen

Uddannelsesudvalget Ernæring og Sundhedsuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalget Ernæring og Sundhedsuddannelsen Mødedato: 20. januar 2017 Starttidspunkt: 11.00 Sluttidspunkt: 13.00 Mødested: Mødelokale: Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus,

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C.

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Social- og Sundhedsskolen Fyn Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Til stede: Direktør Erik Knudsen,

Læs mere

Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013

Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Referat fra mødet i bestyrelsen 4. april 2013 Mødedato Mandag den 4. april 2013 Mødested Sundhedsuddannelser Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Journalnummer 0200-2-2013 Til stede Rektor ved Fredericia

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf ,

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf , Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: A 17 Journalnummer:

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat fra mødet i bestyrelsen

Referat fra mødet i bestyrelsen Referat fra mødet i bestyrelsen Mødedato Torsdag den 20. juni 2013 Starttidspunkt Kl. 08:30 Sluttidspunkt Kl. 11:30 Mødested Hotel Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mødelokale Lokale

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Referat J.nr.: U Ref: EM

Referat J.nr.: U Ref: EM Referat J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale U102)

Læs mere

Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen

Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: 29. april 2015 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokaler: Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø 13-14.00: Fælles uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Giv mening VIA University College Uddannelsesudvalg for 3K 14:00-16:00 Sted: Diakonhøjskolen i Aarhus Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Deltagere Bettina Maindal Kjærgaard (underviser), Johannes

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Bestyrelsesmøde den Referat fra 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2017

Bestyrelsesmøde den Referat fra 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2017 Referat fra 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde i 2017 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af 16-12-2016. Fremlagt til underskrift. 3. spunkt: Forretningsorden for forretningsudvalget 4.

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere