Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Række."

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v Juni 1889, S Strafarbeidsanstalter 1887/88. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.) Norges Postvæsen (Statistique postale.) Skiftevæsenet (Tableaux des successions et faillites.) Fattigstatistik (Statistique de l'assistance publique.) Den norske Statstelegraf (Statistique des télégraphes de l'état.) Norges Sparebanker (Statistique des caisses d'épargne.) Skolestatistik (Statistique de l'instruction publique.) Norges Handel (Statistique du mmerce.) Krinainalstatistiske Tabeller (Statistique de la justice criminelle.) Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret (Rapports nsulaires.) Norges Fabrikanlæg (Établissements industriels.) Civil Retspleie (Statistique de la justice civile.) Norges Fiskerier (Grandes pêches maritimes.) Folkemængdens Bevægelse (Mouvement de la population.) De offentlige Jernbaner 1888/89. (Rapport sur les chemins de fer publics.) Beretninger om Amternes økonomiske Tilstand i Femaaret Bind 1-II. (Rapports sur l'état énomique des préfectures.) Sindssygeasylernes Virksomhed (Statistique des hospices d'aliénés.) Norges kommunale Finantser 1884 og (Finances des mmunes.) Norges Skibsfart (Statistique de la navigation.) Folkemængdens Bevægelse, Oversigt (Mouvement de la population. - Aperçu général.) Rekruteringsstatistik (Statistique du recrutement) Fattigstatistik (Statistique de l'assistance publique.) Den norske Statstelegraf (Statistique des télégraphes de l'état.) Folkemængdens Bevægelse (Mouvement de la population.) Norges Sparebanker (Statistique des caisses d'épargne.) Norges kommunale Finantser (Finances des mmunes.) Distriktsfængsler (Prisons départementales.) Skolestatistik (Statistique de l'instruction publique.) Norges Postvæsen (Statistique postale.) Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) Skiftevæsenet (Tableaux des successions et faillites.) Norges Handel (Statistique du mmerce.) Kriminalstatistiske Tabeller (Statistique de la justice criminelle.) Norges Fiskerier (Grandes pêches maritimes.) Skolestatistik (Statistique de l'instruction publique.) Civil Retspleie (Statistique de la justice civile.) Norges kommunale Finantser (Finances des mmunes.) Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret (Rapports nsulaires.) Sindssygeasylernes Virksomhed (Statistique des hospices d'aliénés.) Fortsættelse: se Omslagets 3die Side.

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE Nulls Bullmistirift AARENE 1886, 1887 og (Statistique des mines et usines en Norvége de 1886 et 1888.) Udgivne af Det statistiske Centralbureau. CE2Mi!=f KRISTIANIA. I Kommission hos H. As ch eh ou g & Co

4 Trykt i Itin.gvolds Bogtrykkeri.

5 Bureauet har herved den Ære at fremlægge en af Hr. Professor Th. Hiortdahl udarbejdet Statistik over Norges Bergværksdrift i Aarene 1886, 1887 og Det statistiske Centralbureau, Kristiania den 4de Marts A. N. Kiter.

6 INDHOLD. Side. Indledning 1 V Tabeller Bergmestrenes Beretninger om Bergværksdriften i Aarene 1886, 1837 og LXXXI Tabeller. Tabel 1. Summarisk Oversigt over Bergveerksdriften i Aarene 1886, 1887 og Detaillerede Opgaver over Grubedriften i 1886, 1887 og Detaillerede )pgaver over Hyttedriften i 1886, 1887 og Oversigt over Bergveerksdriften i Aarene Udforsel og Lidførsel af de vigtigste Bergværksprodukter og Mineralier i Aarene Beretninger. 1. Beretninger om Bergværksdriften i Aaret 1886 III 2. Beretninger om Bergveerksdriften i Aaret 1887 XXVII 3. Beretninger om Bergværksdriften i Aaret 1888 LV Introduction TABLE DES MATIÈRES. Pages. I V Tableaux statistiques Rapports des inspecteurs des mines pour les années 1886, 1887 et 1888 I LXXXI Tableaux statistiques. Tableau no. 1. Aperçu général de l'industrie minière pour les années 1886, 1887 et no. 2. Données détaillées sur l'exploitation des mines pendant les années 1886, 1887 et _. no. 3. Données détaillées sur l'exploitation des usines pendant les années 1886, 1887 et no. 4. Résumé rétrospectif pour les années no. 5. Exportation et importation de métaux et d'autres produits minéraux pendant les années Rapports. 1. Rapports des inspecteurs des mines pour l'année Rapports des inspecteurs des mines pour l'année 1887 XX VII 3. Rapports des inspecteurs des mines pour l'année 1888 LV

7 Indledning. Nærværende Hefte af Bergværksstatistiken, for Aarene , er paa Grundlag af Distriktsbergmesternes Indberetninger, Driftsberetningerne for Statens Sølvværk paa Kongsberg samt enkelte særskilt indhentede Oplysfinger udarbejdet i det væsentlige efter samme Principer som de nærmest foregaaende. Under Henvisning til disse skal blot her erindres om, at for Ertsernes Vedkommende Produktionens Mængde og antagne Værdi er angivet for den Tilstand, hvori Ertserne befinde sig ved Hytten eller ved Udskibningsstedet, altsaa Ertserne i opberedt Tilstand, forsaavidt de har undergaaet nogen Opberedningsproces. Produktionsværdierne er beregnede 1) efter Procentindholdet og Aarets Priser for vedkommende Metal efter Handelsstatistiken, idet et passende Fradrag er gjort for Omkostningerne ved Smeltningen. Tallene ere saaledes tildels skjønsmæssige, men formenes i det hele taget at ville give et nogenlunde rigtigt Begreb om de forskjellige Produktionsgrenes Betydning. Med Hensyn til Landets Inddeling i Bergdistrikter er at mærke, at disses Antal siden 1886 er forøget fra 3 til 4, idet af det forrige nordenfjeldske Distrikt Tromsø Stift er udskilt under Navn af Troms0 Bergdistrikt, hvorefter den tilbagestaaende Del benævnes Trondhjemske Bergdistrikt. I det heromhandlede Treaar har her i Landet været fort Bergveerksdrift paa Solv, Guld, Kobber og Svovlkis, Nikkel, Kobolt, Jern og Zink samt Molybdænglands, Apatit og Feltspat. Angaaende hver enkelt af disse bemærkes følgende. Solv. Statens SOlvvaark paa Kongsberg er, efter i nogen Tid at have havt en betydelig forøget Produktion og et store Overskud af Driften, indtraadt i en Periode af mindre Held, som det af følgende Tabel vil sees : i) Kfr. Bergværksstatistiken for , pag. VI VIII, og for , pag. VI VII.

8 Produceret fint Driftsomkost-Overskud'), Solv, Kilogr. finger, Kr. Kr ) l ) _85 2) II Siden 1886 foregaar imidlertid ved Sølvværket betydelige Arbeider til Udvidelse af Driften ved Gjenoptagelse af gamle Gruber. De af Private indehavte Sølvfelter ved Kongsberg har i Aarene ikke været Gjenstand for nogen Drift af Betydning. Nordenfjelds foregaar Drift paa Sølverts i Vefsen, siden 1879 i Svenningdals Grube og siden 1882 i Jab Knudsens Grube. Driften af den førstnævnte Grube indstilledes ved Udgangen af 1886, hvorpaa Bolaget opløstes ; den blev derefter forenet med Jab Knudsens Grube. Produktionen har stillet sig saaledes : Antaget Produceret Produktions. Mandskab. Solverts, Ton. værdi, Kr. 1879_85 2) Antallet af de ved Grubedrift paa Sølv beskjæftigede Arbeidere udgjorde : 1881_85 2) G u id. Driften i Guldforekomsten i Søndre Bergenhus Amt, hovedsageligst paa Bømmeløen, har efter de meddelte Opgaver havt følgende Resultat : Produceret Antaget Mandskab. Guld, Gr. Værdi, Kr Renterne af Driftsfondet samt Forstvesenets Overskud ikke medreguet. 2) Gjennemsnitlig aarlig.

9 III Kobb er og S v o vi k i s har i den heromhandlede Treaarsperiode, ligesom tidligere, været den vigtigste Gjenstand for Landets Bergvrerksdrift, af hele Grubedriftens Produktionsmængde kommer vel Trefjerdedele og af dens Produktionsværdi over Halvdelen paa Kobber og Kis. I Perioden sidste Aar er Kobberpriserne atter gaaet op, efter i lang Tid at have været stadigt og stærkt synkende. Prisen pr. Ton angives til : Kr. 750 i 1886, , Følgende Tabel viser Produktionen (i Ton) af Kobbermalm og Svovlkis, hvilken sidste ogsaa gjerne indeholder noget Kobber : ') ') ') Ialt. Kobbermalm. Svovlkis l Vigsnes. Ytterøen Heraf ved Roros. Kobbermalm. Svovlkis Kisproduktionen ved Ytterøen har fremdeles fortsat sin Tilbagegang, og en saadan er nu ogsaa indtraadt for Vigsnes Værk, hvor Produktionen er sunket betydeligt; derimod har Røros Værk, efterat Arvedals Grube ved en i 1886 aabnet Jernbane er kommet i Forbindelse med Trondhiemsbanen, havt en stærkt voxende Kisproduktion, der i 1888 gik op til henved Ton eller omtrent en Fjerdedel af det i hele Landet præsterede Malmkvantum. Det samlede Kobberindhold i den udvundne Kobbermalm og Svovlkis kan anslaaes til over 2000 Ton i 1886 og til mindst 1600 Ton i de to følgende Aar. Heraf tilgodegjøres kun en mindre Del ved Hyttedrift inden Landet ; saadan har foruden ved Røros foregaaet ved Merakers Værk (dog ikke i 1887) samt ved Vigsnes, hvor imidlertid Hyttedriften indstilledes Vaaren Ved Røros, hvor man, som i Indledningen til forrige Hefte omtalt, har anstillet vidtløftige Forsøg med Hensyn til Ertsernes Tilgodegjørelse, er man siden gaaet over til at producere saakaldet Manhés Kobber istedetfor det tidligere Garkobber. Hyttedriften ved Vigsn.es gik i 1886 og 1887 ligesom tidligere ud paa Fremstilling af Produkter med ca. 21 Pct. Kobber. I) Gjeunemsnitlig aarlig.

10 IV Følgende Tabel viser Kobberhytternes Produktion: Produceret Garkobber9: Produceret Kobber: Ialt. Ved Røros l). Ved Vigsnes ) Ton ) _85 2) Om Ind- og Udførselen af Kobber samt Udførselen af Kobbermalm og Svovlkis indeholdes Oplysning i følgende Tabel. Sammenholdes disse Opgaver med Opgaverne over Hytternes Produktion, fremkommer i det heromhandlede Treaar et gjennemsnitligt aarligt Forbrug af Robber, der neppe kan anslaaes til niere end mellem 400 og 500 Ton eller ikke fuldt en Trediedel af det i de udvundne Ertser indeholdne Kobber. Indført: Udfort: -- _ Kobber 3). Kobber 3). Kobbermalm 4). Svovlkis ) Ton ) ) , Antallet af de ved Kisgruberne og Kobberværkerne beskjæftigede Arbeidere udgjorde : Ved Kis- Ved Kobber- Ved Kobber- Ialt. gruberne. gruberne. byttedrift ) ) ) ) Ved Roos i 1888 hovedsagelig Manh6s Kobber. 3) Gjennemsnitlig aarlig. 3) Messing- og Kobberarbeide samt gammelt Kobber medregnet. 4) Herunder noget Skjærsten. Forøvrigt er i Handelsstatistiken Kis og Kobbermalm adskilt paa en noget anden Maade end i Bergvterkastatistiken, idet endel af Vigenes Malm er udfort som Kobbermalm.

11 Nik k e I produktionen befinder sig, som det af nedenstaaende Tabel vil sees, i en stærkt tiltagende Tilbagegang : Nikkelmalm. Hytteprodukternes Mandskab. Ialt udvundetsmeltet, For- Ton. Ton. Udført, Ton. Indhold af metallisk Nikkel, Ton. omtrentlige Værdi, Kr. Ved Grubedriften. Ved Hyttedriften. Ialt ') ) ) Kobo lt produktionen ved Modums Blaafarveværk gaar fremdeles ud paa at levere Mellemprodukter fra Hytten til videre Bearbeidelse i Udlandet. Disse Produkters Indhold af metallisk Kobolt antages at kunne sættes til: ') Kg ') J ern produktionen, om hvilken nedenstaaende Tabel giver Oplysning, indskrænker sig nu til en ren Ubetydelighed ; i 1886 var ikke nogen Marsovn igang her i Landet. Grub edrift. Hyttedri ft. Jernmalm, Ton. Mand- Rujern 2), Stangjern, Staal, Produceret. Udfort. skab. Ton. Ton. Ton. Mandskab ') ') ') Gjennemsnitlig aarlig. 2) For 1872 medregnet StObegods af Marsovn.

12 VI Ind- og Udførselen af Jern og Jernvarer udgjorde : Indførsel: Ialt. Heraf Rujern, Stang- Heraf Jernbaneskinnerjern og Staal. Udførsel ) ') ) ' Landets gjennemsnitlige aarlige Jernforbrug, hvoraf neppe 2 Pct. tilsvares af den indenlandske Produktion, kan anslaaes til : Ialt, Pr. Indbygger, Ton. Kilogram Z in k gruberne i Ryfylke var ikke i Drift i 1886 og 1887, men producerede i Ton Zinkmalm mod omtrent 300 Ton gjennemsnitlig aarlig i Tidsrummet Af M ol y b d ængl ands er udvundet nogle faa Ton ved Forekomster i Lister og Mandal Amt samt i Nordlands Amt. Kr om gruberne nordenfjelds har i den heromhandlecle Treaarsperiode, ligesom i de nærmest foregaaende Aar, ikke været i Drift. Distriktsbergmesternes Indberetninger indeholde ikke Oplysning om Driften paa ikke-metalliske Mineralier, af hvilke Apatit og Feltspat er de vigtigste ; angaaende disse indeholdes Oplysning i følgende Tabel, der er hentet fra Handelsstatistiken: Mængde, Ton. Værdi, Kroner. Apatit. Feltspat. Apatit. Feltspat ') ') ) ') Gjennemsnitlig aarlig.

13 VII De storste Be rg værker i Landet eller de, der i noget af de her omhandlede Aar beskjæftigede 100 eller flere Arbeidere ved Grube- og Hyttedrift tilsammen, ere følgende: Antal Arbeidere I. Vigsnes Kobberværk Røros Kobberværk Kongsberg Sølvværk Omdals Kobberværk Modum Blaafarveværk I 1883 var der inden Landet 8 Bergværker af denne Størrelse, nemlig foruden de 5 ovennævnte tillige Nes og Egelands Jernværk samt Senjens og Værdalens Nikkelværker. Af de 5 største Bergværker drives de 2 for norsk og 3 for udenlandsk Regning. Til de største Bergværker i Landet maa yderligere regnes de af et fransk Selskab drevne Apatitgruber i Bamle, angaaende hvis Arbeiderantal imidlertid Bergmesterindberetningerne ikke give Oplysning. Angaaende Arbeide rn es Ant al og deres Fordeling paa de forskjellige Produktionsgrene (Apatit og Feltspat ikke medregnet) meddeler følgende efter Tabel I udarbeidede Sammendrag Oplysning: Kobber Andre Solv. Guld. Nikkel. Kobolt Jern.Ialt. og Kis. Metaller ') ) Forholdet mellem de ved Grube- og Hyttedrift beskjeeftigede Arbeidere udgjorde: Ved Grubedrift. Ved Hyttedrift ') ') ) Gjeunemsnitlig aarlig.

14 VIII Produktionsværdien af Grube- og Hyttedriften anslaaes til: Grubeprodukter. Hytteprodukter. Kr. Kr ) ') ') Produktionsværdien af den samlede Berg- og Hyttedrift i hvert af de her omhandlede Aar samt gjennemsnitlig aarlig i de nærmest foregaaende Femaarsperioder antages at kunne beregnes saaledes : Solv: a) fint Sølv. b) Sølverts. Guld.. Kobber og Svovlkis: a) Garkobber 2).. b) Malm og Skjærsten Nikkel: a) Hytteprodukter. b) Nikkelmalm. Koboltprodukter. Jern : a) Rujern og Støbegods b) Stangjern og Staal. c) Jernmalm... Andre Metaller. Apatit Feltspat Ialt Kr Kr Kr Kr Kr ' Q Kr Gjennemsnitlig aarlig. 2) I 1888 Manhés Kobber.

15 IX Antallet af Anmeldelser, Muthingsbreve og Fristbevillinger udgjorde : Anmeldelser. Muthingsbreve. Fristbevillinger. O. Sndfj. Distr. V. Sndfj. Tr.hjrn. Tr.s0. Distr. Distr. Distr. O. S. V. S. Tr.hjm. Tr.so. O. S. V. S. Tr.hjm il Tr.so ') Kristiania den 18de Februar Th. Hiortdahl. Gjennemsnitlig aarlig.

16 Rettelser. Side 15 Anm. 2 og Side 17 Anni. 1 staar : Mantré, skal være : Manh6. Side LVIII staar : Kg., skal ifølge senere Oplysninger være : Kg. Side LIX staar: forbrugt til Kg. Blemmestaal Kg. Stangjern, skal ligeledes ifølge senere Oplysninger være: Kg.

17 Tabeller,

18 Berprerksdrift 1886 x CM C:) C,/ C75fcOcO i LCD Cg) 0() NV CK) NV r.4 CD C() C() CD C,2 1 Ce) CK) P-. enci CS) C) CM f CR C) ev 00 L.'s 00 RP, Il ett QID 1 11 CY5 ko LO t NcH CgD CeD C,/ Cf) f CX) C75 l r..4 C,/ 02 CeD C().,114 CC) CD CD LO cr) 1--I Q ;-4 ca 4'31 C:) CD C) C) (:) CD C) C:D li/ 0 C:D C) C) C:D CD C) C) LCD CK) C:D C:D C) 00 LCD w CR r. 00 CD cs2 ev ev CR xr) t CS) 00 r. r. CMQ CQ (:) g c) c:) c> c:) Q) cd c:d crvo 0 c) c:) c> c:d cc) CD LC) C:D 0 C75 NV C15 0 C:D c,/ c) Lo ;. C C,2 C,2 CQ C:t,4) CK) C:t I C) C:D C> C:D 0 CD (:) C) C:) C) wc- (:) r C) - C) CD C:) s (:) C (:) C) C:) C) CD C) C:D <:> cg) C> C:) C:D C:) C:) C:) C:) C) C:) C) LO 0000 C:) C:) CD eh (:) CX) CX) C) C) LCD Co 0 0 CD C:> C") C:) C:> CD is osoloc,0 Co GNI r. o 0 LO o os CD C) g-4 ; ev c.c) 0 (:) c) Oc) c) 4:5 CD Lc-) C> CD C) CD CD in Q) c:) o Cg) C") Cg) CR) ;1 0 OM ev 10 CM # CQ C75 00 CD,S C./ t.-- = C.* CQ Q.0000 (") appp0000 C) CR LC) CD 0 t IrD O,tit, C,/ CCD IN.,.. et. a) Cg) C: so c cc C:) O C:) 0 CZ Co..:t4 0 s:- os o Co os o t i CF5 CQ,V 10 CD. or. OM C) LO 00 OD et, r. C) ev CM ev OM 14) 11) E-1 UD r. u7d C1/42 00 LOO snv GC> CZ) CK) C:D OD 00 C,/ 00 IN. LCD CD Co os NV t NV Co 1CD NV C,/ G,1 os t. 1r-4 C75 C:D!. G,/. NV CI) C,/ LO C) t ev t...: CX) =... UM C,2 C() IL:. C:D et C75 CX) LC) Ln c() CX) : CD ca c,/ c,/ C,2 C75 e.. Cg) t LO CeD ett r. et 'V LC) i r-4 in t's CD -4 C() N14 Co NV C:D tcd r. C() Cg) C:D C%1 Co Co Co en C75 CK) CeD LC) CQ 0 G4 C75 cg) CQ VD viz Cf5 D CX) 0 CR o.14 f C,/ cf) P.4 C,I LO o ' LOO? 00 i CX) EN. r-4 CD Ol a) LC'D.. 75,. E r.ss... ro cd 73E cf)73 be E E bo P...gEir734 o cdr-, 744 E E 0-54 'Ts1 o o ff. o ti5 -c5 cnc.4c44th--zn

19 C=> C;) GqeN 1.0 cc, CD (7) L-- co GO.0 sn 0 in GO C1/41 C ' ' 1-00 i-- to I s.44 i Cn gdi 1.0 r o c,z LO O O ' r. kcd r-4 Cn 0 r-i 11 LO O O - N o o e - 1 N 0 01) r-i 0 OO O O o O o -41 B ergværks drift C to ied O o o 0 0 O CD N VD 0 0 CÐ N 0 di r. C. CD I C) o C:;" GO 1.0 O o O N" N 0 C O o C n OC) L'.41 LO 0000 InO0C C C ezti C.0 Cq 00 Ln CN/ O O. 0 0 O 00 o cq O GNI 0 N In 0.11 N O C-'. 0 o oo 0 0 O 00 O CNI CA N vcd M di GNI LO is- C74 0 CV,14 Z- LOO o/ ti O 0 0 LO 0 o C- O GNI o,c11 c0 co t II II s / N.00 L.-- CT, 00.0 LO 'NO.0 LO s o CT3-0 0 ct O ZZ i r-4 GNI,11 O LO 00 G 1 tft O OC,2Nc0 0,2 C 1 r. C 2 to cc) o o O Cq 00 c 00 N Ce. (1,.=.).. '7; " eg = "rj.11 Ct :' Ta E,,0. C3 E.074 g E E3. 'St 1 E cu x.3,-- ho 4.4D _ T.. r4 -?3,. '21 E Ta ro -- ;-. - a.)...4..,, , pbfl 7,-; d pao a)..w -., -4-2,--.,..,,,_,-= 7,,,,- o Ft gz, --C.-.4 r. rt,..., f-... j..,,.ṇ4 r..., e,,-w = o 7,74 ts1 ;., --, ci) - l& 0-0 C..»=IX rn,:.cnzi-z cricriz-44- Is* 1* bi) 4. ro G) eg Tto O ;Z."

20 B erpterksdrift r-i O0,t1 0 tc) c N N oc bid "d4 r-4,14 o 00 r-4 I 4 0 I, (X) cecqol-- "41 ca 1.11 o 00 cc> -, c.c) 41 GO N r-4c t". r-1 r `A I o r. N 0.41 r Q. s s giq,t, 0 t... 0 o c,/ o c,i o o 0) C) t--, o 00..di CM (M,... f... C.T.,t, r... L C.4:' N q.c. O s i c:::) i O O r 4 0 o 0 o o o 0 0 o ko o o, cq o t". ' 'di 0 C"J 00 C) L-- CZ /*-- N C) O c`l ( C I (:5: t.- r Cn,:tt r-4 4, C) 0 C:) C) IC 0 CD LO CC; 4o 0,O C;) kra In -... i..11,* C) 0 o "4 c) CA MIN N 'If 0 in I r.i." '''..di r-4 P-4 r. C,1 P-4 - I kt-3 0( '41 CNI GO `:ti LC) (7) N 0 ts- to 00 Cq QQ kn tr:,/ 4-4 C.7).14 P-1 0 o 0 Cf5 QQ, N 1-4 cf, O "41 O in in CV "-IN "di CA O,--, C it-. i*-- 0 t". Cr, ci, in i-- i-- L-- in CV... C) Cr) O In 0 Cg N N r. kt) Nfl k CY0 C,/ CZ) r-4 O 4-4 CT3 o o CA to in s s s CV (:) qt E E en i-4 _ 7d "CI cl). r-4 "k4

21 0/ CD Ot CD CD OD Ut r. ut Ut r C.Ð 1.0 ".4 If) Cn 02 CD tr) 0t ad r. Pea C't 0 0 CD 0 0 o 0 4. CD 8 0 au. 0 QṚ 0 ut 0 0 ut Go CD cc) N / N r. C L.- 0) C.) C 2 Z - CI: 0 in r. di di LO r. 0 x or4 c I,C) r.lo 00 r. O 0 00 CD00 0 o c0 CD C) CD Ut c CD C) s'n Bergværksdrift o 000o.:.--, oc.00,no -t. 1 2 c*: 000 C 000 O CD CD CD CD CD CD ') k!., o ? 0 02 c c, N C.0 00 = CD O 0) r. o O o CD xf) cc) VD.d, 0 In r-4 t7) C, Lo 0 0 Ct 0') L.C) 00 00, t4 c O 0/ 0 02 o 0) Ltt 01 r4 O N O Ct 0 0) Cs LO O ut 0 di r, r - a) Ut (7.3 di N. eq C) Cn CZ..,t, 0,11 0 C NON Co 00 to `,M O1 - ":14 '0, C 00 r. CM LO N ,4 CL: ty, 0) 4.4 N GO CD QD 1- r. r. 0 Lo CA t- tö.14 c Vs C4 = P% 01 In CD N LC) Q. -,ts c I tr).1 LO o Tal C til 42) OM 4s2 a., C/D 4.7, o., 4.4W

22 B erpterksdrift GO bi) o t. C.C.7 cp C. -44 C, N in CD O 0 0 L'-,---, N -, N i- cn. ko CD ':' C.C) cn CD N T--- 0 tt) , o in..o "ti t aqd ce, to v a) r. Lo i' cn ,--. cl> gzt. s 0 0 ko N -, 1,- `,t, Q. O 0 opp c 0 0 kt'd r. s 0-4 s in cq co c,/ cz cz ,...,,..., s Q) ) xe-j LO 05 en r-i r C,I lo LO,t, 0 «gtf r,--4 0 so Cq N 0 CD 0 a, N o N..-4 N,-- 0 i-- ì:- 0 (n Cn 0 C, M Cn,t4 L- (X). c= k-- Co N N C 0 0 OD 0 00 N 0 N CÐ CD N CÐ P-i. N.14 O O LO : ,--, s o x x 0..:ti cti 0 CD cn lo C. :,t- a) -Til,f4 0 C,/ to i-- N 00.Q. o 0 0 s G,/ Ol v-1 ilcd CC) kö oo p c.0,o.o,-.1 Lo di N s-i i-- u-j ce) L-- Cq cz 0 o't 0 ca -.d. 0,41 it'd a.) I. a) E OM & 4 ; s. Q)a)Q)_.--. ro ro ro 4) a) ro ro pc ai o oo._ ,-. W W W z V4

23 I --, 100 P Ot--00i- c..ð CV 0 GO LO 4 di ot CC, CD Cr., N *.:1,4 00 L0 CNI N i,-1.4 CD CA CnCrJe.Cn=(:)...t r-.-4 CYD r-4 PC, to 0 N Ois-.00CMUZ) 0 N M p-s C.,1 C n cð r- ac) -zr+ u'd LO LC) LO N GO LO tr) t1,2 C) Cra C.T ct s o pi M MCMCÐO 0 LO 1.0 O C, LO I-- 0 L- C C 0 0 CC CC CC CC CC cm N Bermerksdrift o, -*-- a.) y-4 N 00 `41 c) cvt el P C di CM CC) 11D C;) a, 0 GO 0 CC 00 c - ci C.O 1.0 C) CM 0 d, Crs 10 CM C) cO00 N 0 00 N o,_ Q0L PC)LOC000f., CÐOMNON 00 0 GO --4 is-) P-1 GNI C) L0 0 LO 0 CM G 2 C.N1 QD c QD eq t- CD vi ot r-4 GN ,00 LO kci I-- LO LO CnG00.1, N - 0,4( s OOtOt 00C- 4 GO t 0 C7, L0.;:n c.ð N Cr, -4 :ti GN2 C,2 N to ct, N t- Ct 0 N k-.= C c,2 a3 cn I-- a) CS, LO GO = P...-4 (3) Cg... Cn CM di C)?X) c I oo cq cq N o.--, -,t,...,t, --, r-i,. ci t-- C - I"- CM di NI4 CYD ot 'di CC CC) C 1 di L0 to 0 OCDO ',Is co 0 cd t- 00 Ot CD CD t- t- C) p. ot,d, et+ cq o ot Ct cq It1D,..4 00,i. Vt,..4 ck2 00 c),..., ut ot t- oft.-.4 C:t C.).... t C 2 L-- NCD ( 0 d, 0-04 N C 4 I-- 10 CM G;) 00 GN1 0 LO.cti L0 GNI L0 0 et C) 0 Itt --. co 0 cd 00 C) vt t- CD vt ot Q s. CD vt eq C) 00 OD be ot,t1,..r. ot C) CD c),--, ut cq t _OC - 4:1 os E E E E cp... rcs. "C$ rt) c3 tu0 g g r. 0 0 Q.) f. 7:5 t>4 r:ct &"4,C3 (7) T., 0 tr ts1 ;.? g ; cl) a rci "Cl CL) ce g o FW C1).GQZ'llS119,00 4,4P4X)X.:1C4CnCnZZE-4 - E E d).. ID 'ZS 0 g O S. z O rt:$ E-4 E-1 OC) mt. ro 2 rcs g 0 O C)_ itt o Pt:IZcncnZE-4

24 Berpreerksdrift Tabel 2. Detaillerede Opgaver over i Bergdistrikt. Amt. Grubernes Navn, Art og Beliggenhed. Optaget eller sat i Drift i Aaret: I. Søl v. Kongsberg Sølvværk. Buskerud. 1. Kongsberg Solvveerics Gruber ; Sandsvær a) Armen og Kongens Gruber Grovt og gedigent SOlv 1623 b) SGliogtteers Hülfe Grube. Grovt og gedigent SOlv Sliger.... c) Haus Sachsen Grube. Grovt og gedigent Sølv Sliger d) Gabe Gottes Grube e) Hellig Trefoldigheds Grube f) Blaarud Skjærp Grovt og gedigent SOlv Suger g) Christians Stoll. h) Underbergsstollen i) Pukværkerne.. Gjenopt.1866 Gjenopt Gjenopt.1887 Østre sondenfjeldske. Vestre sondenfjeldske. Tromso. Bratsberg. Nordland. 2. Vinoren Gruber i Flesberg 3. Trollerud Skjærp i Do.. 4. Dalen i Kviteseid 5. Svenningdal i Vefsen.. 6. Jab Knutsens Grube i Do. Gjenopt II. Guld. Trondbjemske. Tromso. Sondre Bergenhus. Nordland. 1. Oskars Grube paa Bomrneloen Forenede Grube-Co. paa Do Ølve Grube i Kvinnherred Jab Knutsens Grube i Vefsen 3) III. Kobber. Østre sondenfjeldske. Buskerud. Akershus. 1. Bergsgruben i Eker Ringerikes Nikkelværks Gruber 3. Grorud i Aker ) 1880 A n m. De med Kursiv trykte Grubers Malm tilgodegjores, helt eller delvis, her i Landet. 1) Nemlig i Driftsaaret : c/o, : : I og : /0 for Heraf 5 Gutter. 3) Opført under SOlvgruber. 4) OpfOrt under Nikkelgruber.

25 9 Bergværksdrift Grubedriften i 1886, 1887 og MMEMINIMIIIIIIIIM Produktionsmængde. Mandskab Procentindhold Ton. Ton. Ton. No Kilogram. Kilogram. 165 a ) b ') C ) a e. f g. 10b.. Solv Ton. Ton. Ton ca o ca. 0.o oos r, - U Gr. Guld pr. Ton t ca ) Kobber samtlige Gruber gjennemsnitlig.

26 Bergværksdrift Tabel 2 (Forts.). Detaillerede Opgaver over Bergdistrikt. Amt. Grubernes Navn, Art og Beliggenhed. Optaget eller sat i Drift i Aaret: Ill. Kobber. (Forts.) Vestre sondenfjeldske. Trondhjemske. Bratsberg. Nedenes. Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. 4. Omdals Værks Gruber i Mo og Moland 5. Morgedal Skjærp 6. Guldnes i Seljord 7. Evje Nikkelværks Grube. 8. Dragset Grube i Meldalen 9. Aamot Grube i Do. 10. Lokken Grube i Do Roros Værks Gruber a) Storvarts Grube i ItOros b) Ny Solskin Grube i Do. c) Gl. Solskin Grube i Do. d) Kongens Grube i Do. e) Arvedals Grube i Do f) Muggruben i Aalen g) Klinkenberg Grube h) Christianus Sextus Grube.. i) Menna Grube i Aalen og andre Skjærp 12. Ytterøens Kisgruber 13. Lillefjeld Grube i Ovre Stjordalen Gjenopt IV. Svovlkis. Kongsberg Sølvværk. Vestre sondenfjeldske. Tr ondhjemske. Troms0. Buskerud. Stavanger. Sondre Bergenhus. SondreTrondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. 1. Sølvværkets Kisgrube i Sandsvær 2. Vigsnes i Avaldsnes Dalemyr i Kvinnherred Varaldso (Valaheien) i Strandebarm Dragset i Meldalen. 6. Løkken i Do 7. Roros Værks Gruber... (heraf ved Kongens og Arvedals Gruber 8. Ytterøens Gruber 9. Lillefjeld Grube i Øvre Stjordalen 10. Bosmo i Ranen 11. Sulitjelma Gruber i Skjerstad ) I) 20 BOrn. 2) 40 Born. Opfort under Nikkelgruber. 4) Opført un der Svovlkisgruber. 5) Heraf henholdsvis 18, 14 og 15 Kvinder samt 55, 38 og 30 Gutter. 6) Heraf endel Gutter. 7) OpfOrt under Kobbergruber.

27 Grubedriften i 1886, 1887 og Bergyterksdrift x Pro duktionsmængde Procentindhold. Man dskab No. Ton. Ton. Ton ca ') 3) ) ) ) ) ) a. b. C. d. e. f. g. h Svovl. Kobber. ca ca. 4 ca ) ) 347 5) ) ) 7) ) ) e) ca ) ca ? 11

28 Bergyzerksdrift Tabel 2 (Forts.). Detaillerede Opgaver over Bergdistrikt. Amt. Grubernes Navn, Art og Beliggenhed. Optaget eller sat i Drift i Aaret: V. Nikkei. Ostre sondenfjeldske. Vestre sondenfjeldske. Trondhjemske. Tromso. Buskerud. Nedenes. Sondre Bergenhus. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. 1. Ringerikes Nikkelværks Gruber. 2. Hoiaas i Tvedestrand Evje Værks Grube (Flaad) i Evje 4. Nonaas i Hosanger Skjakerdalens Grube i Værdalen 6. Manic' i Stegen 7. Senjen i Berg VI, Kobolt. Østre sondenfjeldske. Buskerud. 1. Skutterud Gruber i Modum, Sliger 1772 VII. Jern. Vestre sondenfjeldske. Tromso. Nedenes. Nordland. 1. Klodeberg Grube i Ostre Moland 2. Næverhaugen i Skjerstad.. VIII. Zink. Vestre sondenfjeldske. Stavanger. 1. Birkeland i Saude 2. Breikvam i Do IX. Molybdænglands, Vestre sondenfjeldske. Tromso. Lister og Mandal. Nordland. 1. Knaben i Fjotland 2. Tjærdalskampen i Saltdalen. 1) Heraf endel Gutter.

29 13 Bergvaarksdrift 1886 x 888. Grubedriften i 1886, 1887 og W Pro duktionsrn æ ngde Procentindhold Mandskab No. Ton. Ton. Ton. Nikkel Kobolt Jern ? Zink

30 Berpterksdrift x888. CC t 1.0 Ce CC. Ce (X) oo 41. Cq ut Cn CD 1, LC3 N -4 C 2 N ILO ODilDsD - 0 N r -1 o r-4 o e-1 N 10.,-; 6 cri s 0) o 1)1 c) (:) s t o c=) t- LCD 0 i" Lo N :7-1 0 C.:. (:M d dl 0 0 N CM 4.0 c.2 c..1 to T4 o to rt, to bo dca. LCD,-10 tn O V i-- 4 o) '4g ti ti ii to Ts.2,.1:244 t-.,... to- C dl... a) rcj,-. "' 7(9, t--."7. ".W 0 0 I. g --4; Gi to L w l.4 C L x,. o o t- i cm o..., 0.1 o o.2 OFT x +4,... to -I+ c..1 Z,,,, o o 4 rg LTD , cq o -,t4.1 'VI c:, al rd R.3 :14 t-..., d CD g,.=.1 ii i ci 5A d c., vo 4 1' 4') II..,..-- cu ,,,:s u... :!. iel o ti O to rt:i gi E 1A9 tr i ta P.. CD 0 cs 000 ci C 1 a, J. til.q cr, f=4,t4 g L-- in C,2 0 QP. 0 0 ti) kf5 O rci... CD a) -. di N,i, CC),i4C r. D 0 CA,-, N E''. 1-0 K.+ P rm c.z 14 0 ta0 Ili L0 4.. CD 06 M I..t14 C.kn.-4 s Lo c./ rot c.t.--, o t- c,/ to C',...,z N LO J... c". ri".1- -ti Nt, r.. to i",,-, d o ca i V..,..4 4 X to o o to o o... H H,-9. H oz O Lo Lo it21 1-' if 5-,, t4 ei. c, ET 0 tr;..- c., 73 CD,-, 7,34t- -4 x os CD C,2. 0 CD X d4 cii 0 et, cy-, X --4 c0 di in to di 0 X Cq 4 ia U) CC a) - 1 In 13 r-s r. 0 C di +. 7.,,--4-1") iii i I cu r-1cv as -- E r0 E.1E1,..b Q.z.). OE 8 r8.0 8w ti 60 4 Pi,... Pi,, 'A Pi e. 14 ti o,:i.4, o 1*,; ' Pi cq dl dl J- J x Pq i-- ró L.- r- 0 CD i-- CD wgj,. dl 0 j". 0 r-4 - IC 10 /0 10 dl 10 ".1 C,1 c, G, 0 N CD v-4 L'.1E s. g't Q k m rt:$ o 83 o ): 4-11.t.., cp's Elacp_kdo , " 71.1 Eli bo -4-, * L.....", P, a) a) rg i3 m.o,..,,.4..,..ca.....,.w0,414 a) NC Z r (: rcs E-1,..-4.,... D E ''''. >: rn...: H ko r >: zsrdm,.., -.9 Da ''' a) 8)g82 a) a) c"'. 7!" 0..,..rd',...! phl tan 0 cr) ""'`iro q)..,, 0, o c' CD r..., _,,-- ed. 2 Vii 2 000d. 83 cp. b.() 1st r-i cl) r-',--, ou i-i c5. ci,) 0 WgPiCng W x çi`«t; s fs..ç' r-;

31 d4 C%tOcZNCYDglit00. r- oi cc; C:::) t.0 1,C75 CD oz -e. cm -14 ko r- -.. oo ko ko...-i,... r 4.44 M r. r4 e2 gi 10 r". i-- 0 C,2 I---..-Jl, i -: C 2 to V 00 to c::) c.,., c,,, C.0 c%2 N N N cn ai crd GO gli, O ce g:1 ce ca ce GO cc, -4, r."4 c.c3 x rt kri x n In..14 c:n s kö. -.c c.g) ,:: e.,.., N L''. N CZ CD rt t-, oi cri ko,,-4 cx),---i ell 10 t.o '.er, to,0 k ,s0.rtl knoxio 000 -ei N N r-1 N CC d, C 1 u-j 0 r4 CZ) r. CD r4 15 Bergverksdrift ,o to C74 kci c6 (n Cq r- o 00 0,11 ci) iri i--. cc,1. L' 6 4,1 C. '''.- r-: kri GO. s s s 0 al C c..6 c..6 ai Cn L". o o o I..C) 0 LC) di -4. cri -di c6 Cn CZ L. 0er' c. o e; cc') o/ ai,-4 C, GO 0 0 c'oc)?ko kri c. ai --. cc; to.., a) _. x ko,d4 t. c., r. r4 C 2 ut ŒD? oi '01,3 4-e v. a') k... ai oi i....ri = e,,,' L-- cc; 1. CV 0, 00,,t c? L- c6 c- oi oz C, ai ICJ Ci) cil C) to,in z--4 tr, C) r. C) CZ C, C,. di Le) g Cq,ti a, t. (n C:3-) t' CZ 00. ''..9 "..:'. QD.' c CL),ti c O N rz -o x -4 ai kci o -:ii oi cri 6 Pcf x..-. c./,... o/ az -e, o r- c.z,-.4 t- rl,-,,... tjo r. t.". 00. c o c;,-.4,,t.,_, cm,...,,..., C, C. kci c.o 44 1`.. iö InC)C.0.410!)C),I4.. cr.; "', c 2 N 0 cr, cri -14 Œ3cri ci oi oi kri C,/ cr) 7 in 1. 0 C 2 = 0 C,g) ci) r4 r-4 ts1.,--4 0,) d. c.c; --. cni C1/ c..c; cc; --,, J, C:::, -4 r... C., r..11 t". ko -o. L.,.... (X) e,... 0 ri LeD = r"zz 'di OD N N v.0 0 M 0 0, i"..,-.4 c, ko c.sd, Cn LeD 0 1C-3 0 C,2 N o ai ai t-w S:2.1,--,... i- -- -e4,-4 VD CD r4 4 ". e. tt 7),. c,.0 c. c-o o ei Cn N. c::,. 0 c, -t c.,r, c'. c' 0 0 -ti -e; ai 6 ce, G9 CD,--1 VD N -44i - tr) c`, 0., Ca. -cw --., 00...,1 c.0.. r4 c) CD oi i... 0SD Co N P-4 b1) 'Cii.--; CÐ CY).. 00 LC r4 C) 00 C),--, a, N,...,,, cz) Cl.) 0-4 1C L". CV C:n t... x 6 ri c, oz rs:,..--4 r4 t p. o cd fat ai oz k.o o r- kci kriai O T. 6 o'i c;:i cm ko oo ---4,,,,i, ex, C.0,-.1 CD 00 ri,t, ri r = C) o x cm.--. L'...,-4 i.--4 t0,--4 01) r. Cn cor...,,c c, ; ,j4 CD 0 i gli 0 c.,,, c.,-, t. ri C),I, 1.0 ri C) 0 ìo L-- 0 0,ti N O r. I.CD cg,.,.., 16 Cq kt'd,-, k.-.4 C i t C 1. t..: 'CI; L'.--, 'id, o..z 0 o o L,- o ).r. 0. C. C,.1 ai a.; x kci 00 t r. o 00 o,,, O.-t.0.., t.- r4 ai 6 oi c.c; CZ C.Ð r-4 0 ectl CZ ' OC c> 00 C IL'S ai co,14 P. 0 co,ti r...., u.. L., 'xi.70 CV "' N x.4 ' C) -41 oi...44 ai 0 oo r4 r4.,,.., ai oi N -' N CA N ọ kri CZ o "II c6 ko a'. cri CD co sc. rc, r--4 11' '47: ',..C2 * * I -4-,r=.-- * 74 ca c3 Ói Pi o c,1 a) -=...".. c), t i) =.,-, be t.,,.., ** r-, ik3 g4 rc/ cl) (1) `-' 3L5' r, E-1 cn cv. Ei c.) cp NO,. = E a) = gi,1:1 rn 4.1 c, Tel ce ce 41 to * st:s o o b.0 7) Z., E-4 0 cp I) _., PCY,... 1.!_ 0 *******************,.-N1 * ea..,.,g...._..0 e cp t., 4 n, r.4- a1 '':44.) w1 a. 0 rt:1 'CI,--,-,... ;-..14: ro.' : 68 8 cf)...0 :::o 1 : E :- 0.. Z W 4..' g z,---, g ci).. cs.r?: ál:),'..c.0 C. r... c) ci) al...,--. b.e - o 0 T... -a. 2 rc.. L , 1-4Z 'el E, ---. eid 2...,......, 4,4,_., Po o Gu 0, :2 E 4 o- a) bp- 8-8 $-. - =.4 ct 0 rci as,-.. 1st s. ;.....i.,.11,-,..., C1),,,-, r. I. o -4-, p, CD,-/ cu a) ''':,--, _ 0 -,-, I> g:2 4-4 i 11:1 o).,..,...,1 C.,.. - ;;;.'2 cp -I-. 41 CZ 4. CD (:) i. 0 Xi '-i P1 to,.., r" O..,c2, -' plti... 0; D 4-, pz pc C., o-w,,,,. (1) a),..bo ti.' a) =' '-', 0 cd.' c:7. =-. Til -e, 78 o (;).2_, rw 0 t.,.-0 o p..71 ).,.. z, , :--1,. 0 ''"??. = `5.',..., - a.) ' be cbxcncn -n41--0n-c-t-i'au.4'4:4 4:4C4.,47// o 4.. r.44, :7-el-A-% r4 -..,, --c-e-r'ea' C= V/

32 B ergværksdrift Cd oo 16 C> 0 CD 0 0 C) 0 CD CD 0 0 C:D CD C) CD CD 0 C:) cf) LC) GO CD 0 0 Lr) e.c). R ce) cn CD LO cr Cq In kt') c.c) 00 r c) 0 c). p.,,, c) c) C:)<:D 8 8 S CD C:D cc 0 CD CD C:D Lf) 0 0 Lr) C1 LL) L 0 Co cn N,f, co *--, CD CD CD CD CD C) CD. CD CD CD CD CD CD CD CD CD... CD CD CD CD C) CD C) C) CD C) CD CD 0 CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CM.0 CD C) CM chi CD CD CD CD CD C) CD,. 0 0 CD CQ P.,,. Q) CD ILD 00 CD C) QD C).0 CD... Co QD 0/ Co C1 C.,/ r., t- c',2 cq 00,i, t- Crà ID r-.. i;t1 i-- N N 1.0 CD CD CD CD CD CD.. CD CD 0 C O c),-4 Lo cg) C) cr cg),thi cf) ko CC) Ct G,/ 0) 0) CC).4,LCZ 0 t CY), CD c) C:,. O c:d c:, (:) C:) 0 0 0C) 00 CD C:D CD i t'd, N 00 GR C:D 0 C) C) C:D C) 0 C) C:D 0 C:D C:D C) C:) C:, CD. 0 C).00C) c:, c:, c:> c> c, c, cp c:, c, (:) c) C) C) (2) 0 C:) :D C) 0 kr3 O cc, cc) cf) C5) - i cf) L.C) C:) [0 c g) CD 0 0 r-4,i1 0O C:) C) 10 cg) CX) 00 t- C:D CD CR...4 cf) / C:D 1C) 4 o t.. C:> I-4 cf),--, 00 o c) Lo r-4 r. a) LCD t.. r-4 o r. gr. CT),..., In C,1 O. r..1,... r..,, N 00 c, c, c, c,. c,. c, c, c, c, c, c) cp c, c, c, c> c:, c:) c> c:) c:) c, c) c:) c:, c:d c:> c:, c) c) c:> c:, c:, c) c:) c:, c:, c, c:, O,tm c)..,14 tfd te. CC, tfd Cf) C:D C:D C:D <:D t-- C:) t- 0 r. '14 LCD C:D to C)10 CD Ct 1,0 O.0 O.0 C 00 r. QD f Ct,... Cq 1CD ev cq -. CD y-. r. g-. r. C.0,rj C,2 t".. C.J C.Z 1.C) Cr) t...,,, CXJ "14 N 'Il st, C.> r.,t1 C:D CD CD C:D CD C:D 0 C). C:D CD CD C:> C:, <D C:D C:> C:, C:D c:, c:, c:, c> O c:, c, c:, c, c:, c:, c:, c, c:, c:, c, c:, (:) c:, c:) c> c:, c:, c:, OC) CD G,/ CD p-4 CD O.-4 CT) CD CD O 0 t 'II CD CR 0/ <D CR 0/ te. LC) if') Ct LCD IO C:, O C,/ P-4 CD CR o t 0/ ko sr-. ICD,-.4. C5) C5) C:D Cr) 'Il r-4 r. 00 N in i--,-,,,,_, '14 N C:). C:D <D CD CD CD C:,. C:D CD CD C:, CD C:, CD CD 0 CD C:,00C:D CD C:D CD CD C:D CD C:D CD CD C:D 0 CD CD C:D CD CD C:) CD C:D C:) -C) 00 C:D tc) C:D C:D CD C:D CD CD 'Il C> C:, CD 0 CD C:D t... C:D tfd C:D CD,-V,14 CD '11 10 C:D e11 0 LC) LfD 0 f...,.. 1- P Li0 CY) C) CD 1-. I-..1. CD 0 00 :1'1 ev I-. 0 Ct 0 Co N 00, M CD N -,14 c..0 N,4 01 C). CD CD C) C) CD. CD CD CD CD CD C) CD CD CD CD CD. CD CD C) CD CD CD CD CD CD CD CD C) C) CD CD C).0 CD CD.0 01 Ct CD CD CD CD CD CD Cq C) 00 r. CD CD O O) CD CD CD tfd ev 10 te) CID C),...,. CD LO 1,0 00 t QD ev Ct te. CD CD CD CM t- CQ,-, t... cg) LC) r-i CT) LC) cf) e.. c:) cf) cf) r. c(),_, C:D '00000 C:D C:D CD CD.. C., (:) C:D C:D CD CD CD C:, '00C) CD CD CD C:, C:D C:D CD C:D CD C:, CD C:D CD C:D CD C:D C:, CD 0 C:D C:D CD CD LCD 0 <D CD C:D if) et. CD CD CD CD CD CD C) CD.11 CD 0 f t 01 ln tc>,,,_, r. C:D <D CD ed1 r. te', 1CD CD tfd CR i tcd C) to t`e r.4, C:D 1CD CY) CC) C,C, cg) c4) cf) r 4 l'.,4 tc),tt, LCD c, dl N CD. CD CD CD CD CD. CD C) CD CD CD CD C) CD '0. CD C) 0 C) CD CD CD CD CD CD C) CD CD CD C) CD CD 0 CD CD CD CD chi t... CD CD CD ce,... CD C) CD CD Lc) 1C) CD CD ICD C),14 cf) C) cc,... Lc) LO C) C) c.c) cr,t, o... CD QD CD Is 00 C1 Ct t_cd QD k- QD 00 r. CQ 01 r. U / CD 01 r. 00 G , ;. cp :G isz po Lig o. = o Ir.. rt ;4 o r. 11 (2). CD 0.) a, Ce...4g $4 -,-.. E , = Q cd. r....=,)4 r 7,3 r; rg ;-.... im c. gil CD Q r. o Z -al E = z ed, P.( 'V ce -..gi'...d ce,14 Ci, = o. E -ci,-,' ;-. ro,htl tlx),--..:a p CD 0:1 -Zk. CD i ed.,.., ; 1 Ce..., '2.4. be T D E Pc$ i-ce 0 ttl>. - P. ril =I R., E c. = z1,.., to El , o o a) PI a) ' s-., -,.., 0 cd o r-o cd P4 Tzi s., s.. _,.-w :tg! r... T... Fo ;-. = 0) cn a) a) 4 0,-, 4 74 :1 c' E. "C' :5 St5:1 Pl. o, (2)...4 ro,...,..,..--8 g ro ''.4.,_.4 Q) Z.--,,=.. r':5-2,. -...,,, 7t. -, 1 r., -NA,-,:;..;_-. ;-.., o i>.,_, o c.. p ;'-a. - H i -2 4,:, ' :11. 5% 2' 1., > ).,....,..) e4.,-. c.cb.z i.,n.,tp., = ;..4w it4g.e4nr.,). -,-.,. ce.2,... CTS Ç.. =

33 17 C7) CD 02 C7) kg).0 CC) 0/ (:) cr3 C:) 10 tg) P-4 r44 C4) C,1 LC) LO P-4P-4 0 P-4 CK) 0 02 Cf) tf) t4. r cr) c0 lc4) kg) P-4 441VD 441P--4 C1) 0 CT) 0/ C:D i 411 ce) kg) CI) 01 g: kf) cx) cx) 4 4 C'q 4 40 r-4 L'.I'. CX) E44 0/ p-4 t.. tip ke) 0/ C. kg) C7) 401 CC) 4414 tg) Cf) 01 kg) 4,,4 r. r. 0 Berpserksdrift g3) cf) t.d4 OO ) Cg) CI) CL) CI) 1". " v-1 02 dt. t.4 Ci) ö o C.c s o,d, cn - C c: P-4 r..4 C4 s r.o v-4 e-4 p-4.tm 01 r. P CT) 0 0/ (:) Cg) C:D 411 (:) tg) Cg) P-4 p ,M P-4 C I C:) CD t44 CK) r.4 r-4 CSZ CI) CI) CY) Cg) O Cf) ), C7) 441 Cg) r. Cf) 01 kg) Cf) 02 CT) OZ-P-4p-4 C7) 1,4 c4) di C.) Or) Cq 02 CD te) t- r. Cg) C: 441 CD 01 C,1 Cg) C:D Cq C> ,0 Cq CD C:) v-4 (),c5 0/ r. t-o r. r-4 ILO v 4, f... Pc a). cd 0.sz *.. cd * 4:2...,..ci bso o cn sis o 1. g bx) rti M I ) O.. C) = CP4.4...Z OS r1.. g C4-1 ;.1,-4 W..-C-4 r;'' ri:/ Al T1') g 0) 4' CD '. 11:$ P., cd,--, tia O rc, t4d E :El cl aa T. ta.. Te..,S., 1 _9 ;I:, 5i TC 4; li Q) b.0 p:!p!..." cd.,.., &. 0,-.. C r... g a5 PI...0 P.b 0 ri:$ ;..? E :g 7,1 g4 1St s-i -4.. rw o).-w '7,... = ro = rn 62.).--. ;14 0 Cn ;-. ti rrl... 4' T., r1:1 42:-.4.,Li '-i 1....C1 CD 0 ''. - ri _0 0..Ṉ4 - ed 4-.4, -SI ec,.c.) rcf >. Q) CI). -7E1 eo ';.'s r4-6 t,'.5 o cl).,e, 0 r, o '--' c,...-. rm c!, tx1 ce) ;2; W i'') SZ ;1 t''' 4.i W ;2; W (4 ::;. 03 C.)

34 Bergværksdrift cu5 cx) cx) cio r-4 C.C3 p-i 18 (:) CR Co..,14 CZ :7) t-- <:) cf) CD r9 (:) 0 C (- 02,/, :5) tf) m cs-, ko cr, l cg> ct cg> C) 40..PH CR C2 00 ct NM 0 *-4 t- Cr) C.,/ Cq Ot 0 c0 CrD -14 p-,..tf,,i4 Cr, 10 / CT)... 1R Gq e P-4 CD C,2 '-C.6,..d, 'PM 0 0 t C5),-- Nr,C2 cl If) C.., tf) 44 P-4 "- 4,-.4 r-i r.4 /0,±4 tn V -1,CI ;11 co kc3 CLD P-4 P-4 -eo 0) P-4 C:D C:D C:D CD 44 0 C,2 C) CT) If) 4 0) CR 4-4 t-- (:) vc) (- O kr) a) CT) CR CR 0) c/d 'PM 'II CR cf) p-4 C) (0 C7) CK) 44 CD CD tr> gd. tf) Gq Ot 00 C:D c C:D CD 4d. CID Oi 44 cs, Crj ct krd co cr) ct 0 4d, 0 44 LC)...di 1,- vf) t-- CR CR 1,- C:D tc) CA CX) to (7) CR to CD 03 CD P-4 c CT) vo LC) VD P-4 C:D 0 'PH vf) C(D CC) r-4 C:D 02,14 (5) CX) '14 10 c0 c/ p-. L... C7) tc) CR CR 4-I CL) CC) CR NM c/d c4) r-4 /CZ.41-4 <= Cr, C) Lr.- cx) kr> 0 cxd NM 1,- cle c) -1, cx) t-- C:) CI "PM 0) tf) r-4c' ctcg> c cc) ce> cx) t-- c: 02l C7) c: t-- CR 2,- 0/ e) p-4 cdp CZ).C) CX) Cr) C7) <5) P-4 CR C) TO Cf) CR LCD C:D P-4,C) to r-4 cs to CI c CZ co tra tt 0 c 0 c C7) CR (-- 02 (7) 4 (:) r-4 00 C:) to.14 C0 03 Ol < If) CID t-- CD (' li,-,ph 0) e) to (7) C0202 CI P-4 P C7) LC) IC) 02 t-- CX).414 P-4 0) 0) vc) 02CD 0) CD o r-4 a).110 tc) (7) CD tc) (7) tc) CR p-4 (5) LC 02 (7) 02 P-4 CR t 'PH vc) vc) r CD 0) tf) P-4,d, t.. 02 ILO t,- (O oz Lo (7) t-- p-4 4,14 crd Lo r-4 t... CR L'- 02 vc) 0 (7) Cf),pt. CR LCD IC) CR tc) IC) CR r-4.,m WD C) tsk gro.c: r..4 Cil CIO = :C1)4:. : pb4 :t F.i -2 S <ID. Erc$ o 0 bn.,.., r-a, - 5 El cp.,,j -= 0..,._.. _ : il,_. r.,.., ct.. ;4,c5 a) GoE QC p'-' "-C-4 ;.4 '''' 0 r - : P. r.. a. P.-...., c) ca to C) a) CD r W4. r... GO +2..Z a, ''''' ' C5, be...4 ati i! :f! -4.. :-J d -! I!! S, 0 Ci ce..0,s1 1.., r.: 0 r_.., ;- tz, 0.,-. 0.)... ''' ;-.., `-'.--4 `-' = A,.4-, -. C1L) 19. 1,4 F4 4 g 7.2 cn.-/ 0-, cn cn cy) Z.-z NI '-'1 cri

35 Cg7 "14 C() C') (1) 05 C)/ CR C7) LCD LC) Z"- I... Cg) 10 Cg) CY) CX) te) 0 (7) (7) tg) C:7 (7) r-4 c)2 1CD C7D If: (7) (7) P-4 (:).-4 P-4 Cr) C: CR (7) T-- Cg) CX) CR (7) CZ) to LC) Cg) Cc) P-4 C) (75 /,. LC) r-4 p-4 t".. r-4 CC) v C75 /, ol CX) M C:7.,14 2,- --4 CR <:) C.) C () C4) tc) C:7 0 (7) (7) cf) tg) "14 CY) CX) CR C:) (7) GO (7) tc) 0/ 02 C4) CX) cn LC) C:) LC) 01 2:-. (:) CY) CD i'.. t - 0 GO cid I.C7 LID c.0,ii c.0,--, cn cr CX) 0/ t... C() p-4 r-.1 r Cf) 07 CR -P.4 ',10 C47 r-4 07 cr7 p.4 cx) tg) r..,--. tg) (7) (7) C47 tc) r.- CY) I"- r-4 (7) (:) CR tg) c)/ C:7 CR C) "14 C.CD -14 LCD 01,IM 1.. op,d, 02 C7) Z"- r".. C:7 t.- l"- tc) IC) CR e) CX) (7) C7) C7) cr) CD CD r-- c () cv) CY) CR "14.14,-. p Cg) r-4 <:) CX) CI) Cli) (:) 1.0 t.- (7) tg7 IC) C:7 CX) IC) C)/ r-4 t...,g0 p-4 P-4 (:) CR CR t... z.. cj)...4 LC) CD 27.- LLD (7) (7) CX) cg) CR C7) (:).-4 cc cf) csz cx) CC ts LCD r.- C.7.) (:) CD (7) 01 2:".. C:D CT, r-4 C) t9i) kc) CR,OM CX) Cg) 19 Bergværksdrift x888. 2"- Z"- 10 CR /7... 0,_.,..., 0, C7) C) r-4 C,2) CD r-4 CC.),-.. 2:-....thi LCD CN CN,c10. 1:-. 10 LCD " ,Iti.-4 0 t.. kt, r-4 CM r-4 r...4 " v. Cg) CN "14 p-. C:7 C:7 LC) -4 (1)2.tK C47 tg7 C) CC,C,ID LC) Lc)c r-- cd c!,,z L7) Z.- 01 C7) CD "th CC) -4 Z". CD to ICD 0 (7) p-4 " IC) p-4 r-t 0,2 c,2 CD 0 r--4 v-4 "CIM LC) CR LC) C) r-4 Z-- "14 <7) l'..- (7) l". ".14 "14 02 C7D...4, cf) C7) Ct) CR (7) to C7) r-4 1"- IC) t... r-4 (7) CX) LC) '14-c'-.._, C)Z (7) r.4 Cr) 2,- IC) (7.)., 0.d0 01 C7) LCD,... LC) Cn 'III p i....,,ý, C: r..., C7),10 "II..CH tg) 0 C7) '4.0 t..- P-4 (7) p-. C.)/ '141C) LO (7) tc) tcd <:) r".. ', r.4 Cn 1,- Cf) v-4 r-4 '10... lc) 10 C:) ",in t4) cr O CR C:7 to C) C7) G,/ (7) Cs2 07 Ir..4 LC) 10 cf) -.aim C75 C.- cg) c)/ P-4 r-4 1CD (:) r-4 CS/ cyd CY) to -,IN 4-. 1:... CR r Z"- cg) "th t... C7) c)2 (7) tc) "1 c) "14 cx).11 p-4 LC) ()2 t.4. Z,- p-4 r i---- ir. CR,-4 Cr) r;i L.,...; gla U2 GO.,. hp C) r-a(.. P.. ;-. m, "Z C''. 1-) CL). WI rocl cd -8 2,,1::,1 = te..1 rcid ;-,. rc3 w cd s.... Is,.., 6 rci o k4 -- (2Q bo..0,-.. P.: C.,bE4.4,..,, C CD e. tg ;,_,. I" $..g E... (2) - tx r ,...,-',.., o CD zt"..,., (I bp ) r, Ca4. - as ;., 1.,i-L,4 0 a) -. 0r_..., cd (3) ;"' : r-4 C) o, - y 11, C. 0..) " ' ' Cd ' r-. Ç:111-ri ;... rci b z w '1:' 4-, '... ' "' I. 1 - z r 'is ' ' r-4 +a... ;' r -., Ce... r4 -.., --I cd 61PD - ce A. el) cd a ;'1-,P d..,.., œ ca Q) a).-w cd cd,0 gl. A. ND-. n.+ -4 "-,,., 17 ;1o = -4. P4 4. rc: ---,4. 0., PI cd ;1 El r; ra-m o :.. rc, ci.) -,-.. = '''. as a) cs ;-+ B , a D a) ts1 cp =...SI t-.)..1,--. 0 CPI,Z2 C..) Ci) 7) "./) Pq '..11 Ls4 pe, cip Ci) 1"-D Ci) ;4 '11 CC).'-z Zi).11

36 Beretninger OM 13ergyeerksdriften i Aaret 1886.

37

38 Beretning om Bergværksdriften i ostre sondenfjeldske Bergdistrikt i Aaret (Afgiven af Bergmester N. Mej dell den 31te Mai 1887.) Mo d um s Bl a a far veværk. Ved Grube- og Hyttedriften har i Gjennemsnit været sysselsat 150 Mand. Af de Værket tilhørende Gruber have Nord- og Mellemgruberne været i Drift. Ved Ort= og Stolldrift er opfaret ni. Længde, ved Sænkdrift 6.00 m. Dybde. Herved samt ved Strossedrift er udbrudt : m 3, hvoraf xn 3 opgives at have været uholdigt og m 3 skeideværdigt. Heraf blev udvundet m 3 Malm. Ved Pukværkerne og Vadskeindretningerne blev forarbeidet : m 3 Malm, hvoraf er udvundet : kg. diverse Sliger med Indhold af Kobolt kg. Desforuden er leveret til Hytten kg. Stuferts med Indhold af Kobolt kg., altsaa tilsammen: kg. med Indhold af Kobolt kg. Alle Sliger bleve kalcinerede. De rigeste bleve afsendte til Udlandet og de fattigere ved Smeltning koncentrerede. Forbruget af Brændmaterial ved Hytten udgjorde 406 m 2 Ved og 412 m 3 Trækul. R in g e rik e s N ik kelvær k. Ved Erteliens Grube No. 1 er arbeidet med 4 Mand fra Aarets Begyndelse indtil 4de Juli. Ved Strossedrift er udbrudt m 3 Ortdrift 6 10bende Meter Tilsammen M 3 Ved Skeidning heraf udbragtes kg. Nikkelmalm og kg. Kobbermalm. Erteliens Grube No. 2 er det hele Aar blevet holdt lens og Udbedring foretaget ved Grubens Bebygning, hvortil er anvendt dels 2 og dels 4 Mand.. 1*

Af Norges officielle Statistik, Ny Række (8,-,

Af Norges officielle Statistik, Ny Række (8,-, ;s2.;t7t, 7 Af Norges officielle Statistik, Ny Række (8,-, ) er udkommet: A. No. 1. Skolestatistik 1879. 1 Hefte. A. 2. Fattigstatistik 1878 og 1879, 188. 2 Hefter. B. 1. Kriminalstatistiske Tabeller 1879,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série,)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série,) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série,) Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 904. (Hospices daliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 90 og 902. (Mouvement

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

t") \ II.1111E TABELLER ,, it NORGES OFFICIELLE STATIST'IK, C. No. 12. AARENE 1874 OG ),IN NE A 1 IT -I-, tr1)(iiven 1.111tET ,.

t) \ II.1111E TABELLER ,, it NORGES OFFICIELLE STATIST'IK, C. No. 12. AARENE 1874 OG ),IN NE A 1 IT -I-, tr1)(iiven 1.111tET ,. _. "zs ',).,.,t NORGES OFFICIELLE STATIST'IK, tr)(iiven.tet 877. C. No. 2. TABELLER..s \ II.E IT -I-,,, it r I AARENE 874 OG 87. -),IN NE A BET STATISTISKE CENTR -ALBUREAIT. CHRISTI N I.. 'FIVKU RINGV0,)S

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) - Den

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT C. No. 2. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES BERGVERKSDRIFT I ARENE 87-873. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CETRÅUREÅII. CHRISTIØ. TRYKT I DET IDIALLINGS%E BOGTRYKKERI. 876. Bergværksdriften i Aarene 87-73 viser

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la JVorvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNNG OM SKOLEVÆSENETS TLSTAND KONGERGET NORGES LANDDSTRKT FOR AARET 868 UDGVEN AF DEPARTEMENTET FOR KRKE OG UNDERVSNNGSVESENET CHRSTANA B L BENTZEN 8 7 ndhold Tabeller der stiftsvis udvise Almuskolevæsenets

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Stati, tik m. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie række no. 7. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND I KONGERIGET NORGE FOR AARET 89. (Statistique de l'instruction publique pour l'année 89.) UDGIVEN AF KIRKE- OG UNDERVISNINGS-DEPARTEMENTET.

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No. 1. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR ARRET 1869. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET, CHRISTIANIA. - B. M. BENTZEIN. I 8 7. Indhold.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8-4

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. Fattigstatistik

Læs mere

Ansøgning om støtte fra "Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte fra Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre Ansøgningen sendes til: 96Z 1 1.6 LCLPL l FREDERICIAKMMUNE WP)- Asøgig om støtte fra "Værdighedspulje - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Asøgige sedes til: Fredericia Kommue Social- og msorgsudvalget Rådhuset,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Liter 0 C. Liter sval - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Liter 0 C. Liter sval - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Frederiksberg Forsyning /S Stæhr Johansens Vej 18 51 00 Email ff@frbforsyning.dk Web: www.frbforsyning.dk Markedsoversigt med EU's energimærkning: Køle/eskabe med 2 døre, Højde redde Dybde d() /år eg eg

Læs mere

NORG ES BERGKERKSDRIFT

NORG ES BERGKERKSDRIFT a NoJ. 2. TABELLER VEDKOMMENDE NORG ES BERGKERKSDRIFT I AARENE 866870. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET NDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 874. Bergværksstatistiken, der herved for förste

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

C. 5b. OVERSIGHT OVER AARET 1 8 7 3. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR PET INDRE.

C. 5b. OVERSIGHT OVER AARET 1 8 7 3. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR PET INDRE. C. 5b. OVERSIGHT ts OVER taksoillid mulouslini. I AARET 8 7. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGET OG UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR PET INDRE. - CHRISTIANIA. TRYKT. I DET STEENSKE

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Rækken (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme sériej

Norges officielle Statistik, Tredie Rækken (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme sériej Norges officielle Statistik, Tredie Rækken (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme sériej No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 828-3 Jinn 889, S. 92-27.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN HEDENSTED KOMMUNE ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Frivillig Cafe i Hedensted Kommune Kontaktperson: Bente Sørensen / Bente Krag Arp Adresse: Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Trykt Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.)

Læs mere