Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb"

Transkript

1 MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren sculture Anexplorativestudyoftheconceptsofchildren scultureinapracticalaspect Examensarbetevårtermin2010 Hanledare:YlvaEkström 1

2 Eneksplorerendeundersøgelseafbørnekulturbegrebetiteoriogpraksis medudgangspunktibethjunckersteorieriomprocessen ogmedbørnekulturprojektet somcase AfLouiseLidangKrøyer Taktil:BørnogvoksnepåprojektBørnekulturpilot,minvejlederYlvaogAndersogAlva. 2

3 Abstract In recent decades there has been a terrific development in the attitude towards children, childhood and children s culture. Children are no longer seen as inarticulate objects that the grown-ups by right and duty lead out of their childhood and into their adulthood in the paramount framework of pedagogic and developmental methods. Children of today are seen as social actors and as independent players in their own childhood as well as in the society and culture they are a part of. In the Danish field of cultural communication culture for, with and by children has become an allpervading slogan. But without communicators and scholars in the field having come to an agreement about what the slogan and especially the concept of culture by children actually covers. Using an aesthetic approach to children s own culture Beth Juncker, children s culture scholar, makes what she calls a tidying-up of the concept in her doctoral thesis, Om Processen (About the Process), and she constructs a model for what she sees as the two current paradigms of children s culture: The normal paradigm asks the overall question: What does art and culture do for and with children? The new paradigm asks: What do children themselves do with culture? Basing my thesis on Juncker s paradigmatic thinking and her new aesthetic approach to children s culture it is my purpose to investigate how theory and reality go together in children s culture today. Using the project of Børnekulturpilot (a children s culture project in Copenhagen) as an example of the reality of children s culture and interviews with the participating children I examine and discuss Juncker s theories and paradigms and their practicability. In my future function as a cultural producer I wish to reach a concept of practicability of culture by children. With this thesis I hope to participate in the debate about whether culture by children serves a purpose in a social and educational structure that sees innovation and creativity as indispensable resources on the future global labour market, but at the same time still focuses on children s formal knowledge and measurable capabilities instead of on their creative abilities. 3

4 INDHOLD INDLEDNING...6 MOTIVATION...6 PROBLEMFORMULERING...7 FREMGANGSMÅDE...8 GESTALTNING...8 FORMÅL...9 METODEOGMATERIALE...10 METODISKEREFLEKSIONER...10 BESKRIVELSEAFMATERIALE,INTERVIEWUNDERSØGELSEOGRESPONDENTER...10 Interviewsituation...11 Bearbejdelseafinterview...12 Detvoksne materiale...12 Afgrænsninger...13 DELTAGEROBSERVATIONOGDENFÆNOMENOLOGISKKVALITATIVEINTERVIEWMETODE...13 BØRNEPERSPEKTIV? ETISKEOVERVEJELSER...14 BØRNEKULTURBEGREBET...16 BARNDOM...16 KULTUR...20 BØRNEKULTUR RETUR...23 BEHOVETFORETNYTBØRNEKULTURBEGREB...25 DETREK ER:KULTURFOR,KULTURMEDOGKULTURAFBØRN...25 DETGAMLEBØRNEKULTURBEGREBIVANSKELIGHEDER...27 PARADIGMESKIFTFRADETNORMALETILDETNYE...31 INTRODUKTIONTILPROJEKTBØRNEKULTURPILOT...36 INITIATIVOGKONCEPT...36 BØRN...37 KULTUR...37 PILOT...38 FORMIDLINGOGOMTALE...38 PILOTERI FRITIDSSFÆREN...39 TILKNYTNINGTILPROJEKTET...39 HVILKEBØRN?OGHVISKULTUR?...40 KATEGORISERINGAFKULTURPILOTBØRNENESOMBØRN...40 OGSOM URBANESERE

5 HVADERKULTURAFBØRNIPROJEKTBØRNEKULTURPILOT?...42 PROJEKTBØRNEKULTURPILOT MÅLSÆTNINGER,VÆRDIEROGVISIONER...42 METODER...43 OGPROJEKTETIFORHOLDTILDETREK ER...44 UNDERVISNINGENSKARAKTER...45 PROJEKTMEDARBEJDERNESROLLER...46 UNDERVISNINGENSRESULTATER HVADVIRKER?...47 PROJEKTETSBØRNEKULTURSYNIFORHOLDTILJUNCKER...49 BEGREBEROGVIRKELIGEGREB...51 BØRNEKULTURPILOTERNE PÅVINGERNEMELLEMDETNORMALEOGDETNYEPARADIGME...52 BØRNENESPRÆFERENCER...52 DERERNOGLEFORDELE OMATVÆREBARN...57 OMOPLEVELSEROGLÆRING...59 BØRNENESEGENOPFATTELSEAFROLLENSOMKULTURFORMIDLERE...61 PROCESSEROGPRODUKTER KULTURAFBØRNIPROJEKTBØRNEKULTURPILOT...63 AFSLUTNING...65 ATVÆRE,ATSKABEOGSÆTTESPOR KULTURPILOTBØRNENESOM BELONGINGS IDANSKKULTURLIV...65 BØRNSKULTURIBØRNEKULTUREN...67 ERBØRNSKULTURDETSAMMESOMKULTURAFBØRN?...68 KVALITETENAFPARADIGMETÆNKNINGENOGDETNYEBØRNEKULTURBEGREB NYPOLITIK?...69 OMMÅL,MANGLEROG SMITTE...71 BØRNFRAMARGENTILMIDTENOGFORSKNINGIETVIDEREPERSPEKTIV...72 SLUTSATS...74 LITTERATUROGREFERENCELISTE...76 BILAG DVD er 5

6 Indledning Deterenkunstatforeneteoriermedpraksis,begrebermedvirkelighedogvoksenperspektiv medbørneperspektiv.detervanskeligtatsættesåuhåndterligeogdynamiskebegrebersom kultur,barndomogbørnekulturpåbrugbareformler forhvorskalmantagesitafsæt,nårder ingenfastgrunderatståpå? Motivation Iminfunktionafkommendekulturproducentharjegfundetsvaret;afsættetskaltagesiden personligeogdenfagligeinteresse.denindvirkningkunstogkulturharpåbørn deresliv, livsverdenogverdenssyn ogomvendt,harminstoreinteresse,ogmitudgangspunktforen undersøgelseafnetopdetteemneerdettværfagligeogtværæstetiskeblik,mitfaghargivet mig.spørgsmålenehvad,hvordanogikkemindsthvorforiforbindelsemedbørnogkulturer essentielle,nårjegifremtidenhartænktmigatkaldemigkulturproducentindenforden børnekulturellesfære.ogmangeafspørgsmåleneermåskevigtigereatfåstilletogdiskuteret endbesvaret? Derforvildenneopgavestillespørgsmåltilogundersøgehvadbørnssåkaldtebarndomog denkulturdeudleverogoplevererforstørrelser.pågrundlagafbørnekulturforskerbeth Junckersselvbestaltede begrebsoprydning oghendesopstillingaftoforskelligeparadigmer pådetbørnekulturellefelt,viljegsenærmerepåudviklingeniogdiskussionerneaf børnekulturbegrebet.medudgangspunktiminundersøgelseafoginterviewmedbørnenepå kulturprojektetbørnekulturpilot,viljegudforskehvadteoriernekan,nårdesættesoverfor denpraksisbørnenemøder,deltageriogskaber.kanideerneometbørnekulturelt paradigmeskifteogetnytæstetiskbørnekulturbegrebfindesogbrugesienspecifik børnekulturelvirkelighed?ogomvendt,kandennekonkrete,praktiskevirkelighedtilføre teoriernenoget,somderesgeneraliserbarhedmåskeutydeliggør? 6

7 Manskalhuskepå,atbørnikkeharnogenbarndom,deharkun nuet.ogderforhandlerdetomatkvalificerenuetfordetenkelte barn.indlæringogundervisningkankvalificerefremtiden,men kunstkankvalificerenuet. (BethJuncker,2006c) Børnekulturbegrebsdiskussionenbunderidiskussionerneomkringbørnogbarndomsliv,som harværetførtiårhundrederogpåtværsaffaggrænsersompsykologi,pædagogik,sociologi, filosofi,antropologiogikunst oglitteraturvidenskab menudenatforskernefrade forskelligefagharværetenigeom,hvaddeterdeundersøger.forhvaderbørn?erde mennesker,ellerblotmuligheder?deterklart,atsynetpåbørnekulturændresitaktmed synetpåbørneneogderessåkaldtebarndom.derforviljegiopgaven,somen begrebsafklaringafbørnekulturbegrebet,giveetkortridsafbarndommensogkulturens historieindtilslutningenafdet20.århundrede,hvordensen ellerpostmodernevirkelighed udfordrerdehidtidigeherskendebegreber,forestillingerogkategoriseringer,oghvorideerne ometparadigmeskiftepådetbørnekulturellefeltopstår. Kulturfor,kulturmedogkulturafbørnopstodpåbaggrundafovennævnteudviklingsomet sloganidanskbørnekulturformidlingistartenaf1990erne,hvorfradetharbredtsigtilalle deleafdetbørnekulturellesystemogtildeandrenordiskelande.mendervar,ogderer stadig,breduenighedom,hvaddefinitionerneogsærligtdettredjek kulturafbørn egentligdækkerover.deterdettetredjek,bethjunckerbyggersitnyeparadigmeomkring. MedprojektBørnekulturpilotsomcaseviljegimiteksamensarbejdefokuserepånetopdet aspektafbørnekulturbegrebet.hvadliggerderafbetydningerikulturafbørnoghvordan tolkesde iteorienogivirkeligheden?hvilkekvaliteterogværdiererderikulturafbørn kortsagt,hvaderdetgodtfor?kankunstogkultur,sombethjunckernævneriovenstående citat,kvalificerenuetforbørnene oghvadmenerdeselvomdet?dissespørgsmålmunder udiminproblemformulering,derlydersomfølger: Problemformulering HvordankommerkulturafbørntiludtrykiprojektBørnekulturpilot? 7

8 Foratbesvareproblemformuleringenharjegopstilletfølgendearbejdsspørgsmål,somerde overordnedespørgsmåliundersøgelsenafmincase: Fremgangsmåde HvaderkulturiprojektBørnekulturpilot? HvordanbliverdetreK eranvendtiprojektet iskrift,taleogi praksis? ErBethJunckersnyeparadigmeogbørnekulturbegrebanvendeligt ienbørnekulturelpraksissomdenne? Problemformuleringenogdetilhørendearbejdsspørgsmålsøgesbesvaretgennemen eksplorerendeundersøgelseafprojektbørnekulturpilotpåbaggrundafdeteoretiske begreberogovervejelser,derbliverfremlagtiteoriafsnittet.undersøgelsenudspringerafmin tidsompraktikantpåprojektetiefteråret2009,somhargivetmigenunikmulighedforat lærebørneneatkendeogforatobserverebørneneogarbejdsgangenepåprojektetgennem deltagelse.detteharskabtgrundlagetforminindsamlingafempiritilnærværendeopgave. Mitempiriskematerialebestårafenomfattendevideointerviewundersøgelseblandtde involveredebørnforatundersøgebørneperspektivetpåprojektet.derudoverbestårdetafen mængdeskriftligtmaterialeomkringprojektet,somjegbenyttertilatanalyserede involveredevoksnesperspektivpåprojektet.detteuddybesidetfølgendeafsnitomden empiriskeundersøgelseogopgavensmetoder. Gestaltning Iforbindelsemedbearbejdningenafmitvideooptagedeinterviewmaterialeharjegfremstillet etdvdsætpåtredvd er.indholdetpådvd ernebestårdelsafalleintervieweneifuld længde(dvd2og3)ogdelsafenkortredigeretfilm ProjektBørnekulturpilot (DVD1),hvor jegharsammenklippetnogleafbørnenesudtalelser,inddeltitemaerogmedfokuspåpointer jeganserforrelevantesåvelforlæserenafmitarbejdesomforprojektetselv.desudenfindes pådvd1enkort Gyserlabyrintdokumentar someteksempelpåbørnenesegenproduktion. Udoveratdannedetprimæreempiriskegrundlaginærværendeeksamensarbejdehåberjeg, atdengestaltendedelafmitarbejdekanbrugestilnogetandetogmere,nemligiudviklingen 8

9 ogvidereformidlingenafprojektbørnekulturpilot,ogderigennemidenløbendediskussionaf emnetkulturafbørnindenfordetbørnekulturellefelt,projekteterendelaf. Formål Mitformålmedopgaveneraltsåatforsøgeatstilleskarptpådetdiffusebegrebbørnekultur, foratundersøge,hvordanbegrebetopfattesogbrugesidag iteoriogpraksis.den overordnedehensigtmeddettearbejdeerdogatunderstregevigtighedeni,at børnekulturpilotbørnenesstemmerbliverhørt.hvadsynesdeerspændende?hvadsynesde kulturerogskal?oghvilkenbetydningharprojektetfordem,heltpersonligt?kunudfra børnenespræferencerogrefleksionerideresmødemedkunstogkulturkanvikvalificere voresbudpå,hvadgodbørnekulturerogskal,oghvordandenkanformidlesbedstmuligt. Medudgangspunktibørnenesegneudsagnogiengageretarbejdeogforskningpå børnekulturområdetkanvideltagemedkvalificeretvidenidebattenom,hvadbørnsmøde medogproduktionafkunstogkulturskalgøregodtfor,iensamfunds oguddannelsesstruktur,hvorfagligefærdighederogkunnenstadigsættesoverkreativekompetencerogdet atkunneskabe. 9

10 Metodeogmateriale Jegvilherkortbeskriveminempiriskeundersøgelseogdemetodiskeogetiskeovervejelser, jeghargjortmigiforbindelsemedindsamlingenafdetempiriskemateriale.dennærmere introduktiontilprojektbørnekulturpilotfindesefterteoriafsnittet,umiddelbartføranalysen. Metodiskerefleksioner Jeghariopgavenvalgtatfokusereminundersøgelseafetkonkretbørnekultureltprojekt,på atfådiskuteretogafprøvetteorierneomkringbørnekulturbegrebetogtankerneomet børnekultureltparadigmeskifte.tildetformålereneksplorerendeundersøgelseafprojekt Børnekulturpilotnødvendig.Derforbestårmineempiriskedata,somnævntiindledningen, ogsåaffleretyperafmaterialeiforbindelsemedprojektet ogdermedaffleretyperaf metoderforindsamlingogbearbejdning. Sommetodiskredskabforindsamlingenafinformationertilbrugiopgavenharjegderfor valgtatbenyttemigafsåkaldtmetode triangulering. 1 Mitarbejdebyggerpå deltagerobservation,videointerview,spørgeskemaerogdokumentanalyse altsådetmanvil kunnekaldeetetnografiskforskningsdesign 2,ogjegbenyttermigafkvalitativeog fænomenologiskeforsknings oganalysemetoderitilgangentilogbehandlingenafmaterialet. Beskrivelseafmateriale,interviewundersøgelseogrespondenter Mitprimæreempiriskematerialebestårafinterviewmed12afbørnenepåprojekt Børnekulturpilot.Jegharvalgtatbenyttemigafvideointerviewforatfå satansigter på børnene 3 ogforibehandlingenafinterviewenebedreatkunneanalysereogtolkederessvari overensstemmelsemeddenfænomenologiskkvalitativemetode,somjegbeskrivernedenfor. 1 SombeskrevetafSchrøderetal.2003,74. 2 SombeskrevetafRaudaskosiiBrinkmann/Tanggaard2010,81.Jegharogsåforsøgtmigmed videoobservation,menmåttesandeatdetkræverstorøvelseatvære enfluepåvæggen derforindgår dettematerialeikkeiundersøgelsen. 3 Jegharderforvalgtikkeatintroduceredemindividueltmednavnsnævnelseellerbeskrivedemyderligere heriopgaven,dajegmenervideomaterialettalerforsigselvoglangtmerefyldestgørendepræsenterer børnenepåderesegnepræmisser. 10

11 Sombaggrundforintervieweneharjegbenyttetmigafdeltagerobservation 4 ogforetageten mindrespørgeskemaundersøgelse,hvorigennemjegsøgteatfåetindbliki,hvorreflekterede børneneeromkringprojektetogderesrollesomkulturpiloter.skemaeterbesvaretaf11af børnenepåprojektet 5 ogjegharvalgtikkeatbehandleoganalysereskemabesvarelserne kvantitativt.jegharistedetanalyseretbørnenesudsagniskemaerne,sominspirationtilmin spørgeguideogsomsupplementtilderesbeskrivelserafatgåtilbørnekulturpilot,ide kvalitativeinterview.de12videooptagedeinterviewfindesifuldlængdepåvedlagtedvd2 og3. Interviewsituation Idenkvalitativeinterviewundersøgelsedeltognipigerogtredrengeafprojektetsialt15 faste børn.børneneiundersøgelsenermellem7 6 og14år.deboralleiurbanplanen,hvor projektbørnekulturpilothørerhjemmeogdeeralleafandenetniskbaggrundenddansk. 7 Jeg vartilstedevedenundervisningsgangijanuar2010ogspurgteherbørnene,omdeville deltageieninterviewundersøgelse.jegforklarededem,atintervieweneskullevideooptages ogbrugestilminopgavepåuniversitetet ogatjegvarinteresseretiatinterviewedem,fordi deerdeenesteeksperteriatværebørnekulturpiloter,jegkender.de12børn,dermeldtesig frivilligtsomrespondenter,fikbrevmedhjemomderesdeltagelseiundersøgelsen. IntervieweneforegikpåSolvangBibliotekiUrbanplanen,omeftermiddagenden2.,3.og4. marts2010ogvaredemellem13og42minutter.forudforinterviewenehavdejeg,på baggrundafmineegneinteressepunkterogbørnenessvarispørgeskemaerne,udfærdigeten spørgeguide,somfindesibilag2.jeghariinterviewenefulgtspørgeguidenforholdsvistætfor atholdeinterviewsamtalerne påsporet,menharsamtidigforsøgt,ioverensstemmelsemed denvalgteinterviewmetode,atfåbørnenetilatuddybeogreflektereoverderessvar.jeghar 4 Deltagerobservationenfandthovedsageligstedunderminpraktikperiodevedundervisningstilfældei efteråret2009,ogvedenkeltetilfældeiforåret Sespørgeskemaspørgsmåloghenvisningtildeudfyldteskemaeribilag1. 6 Målgruppeniprojekteterbørnialderen10 14,mendaDudipå7år,somerlillebrortiltreandrepiloter, kommedsinesøskendevedhverenesteundervisningsgangogforøvrigtvistesigatværebådeaktivog koncentreret,harprojektmedarbejderneundtagelsesvisladethamindgåiprojektet. 7 Beskrivelsenafprojektet,stedetogbørneneuddybesiafsnittet IntroduktiontilprojektBørnekulturpilot senereiopgaven. 11

12 tilførtguidenspørgsmålundervejs,somgennemsamtalernemedbørneneideførste interviewsvistesigatværerelevante. Bearbejdelseafinterview Jeghargennemsetog hørtinterviewenemangegange,oghariminbearbejdningredigeretog inddeltdemiforskelligetemaer.citaterfratemaerneertransskriberetogvedlagtsombilag3. Nogleaftemaernegårigeniminanalysesopbygning.NårjegpåDVD erneharvalgtat medtagealleinterviewideresfuldelængde,istedetformineredigeredetema sammenklip, erdetfordijegmener,destårforsigselvsomvigtigedokumenteriforbindelsemedopgavens tilblivelseogskalkunnegranskesforblandtandetatundersøgedeanvendtecitatersvaliditet. Nårjegianalysencitererfrainterviewene,harjegvalgtatbrugeinitialerneIforinterviewer ogrforrespondent.veddetenkeltecitathenviserjegtildetciteredebarnsfornavnien fodnote.jegharvalgtdenneformforkildeanvisning,dadetienkvalitativundersøgelseafet konkret,navngivetprojektsomdetteikkegivermegenmeningatanonymiserekilderne. Børnenesnavneifodnoternehenviserdesudentilinterviewene,opdeltefternavnpåvedlagte DVD.Nårjegharvalgtatholdeallerespondentersnavneudeafopgavensbrødtekst,erdetfor atlettelæsningenogforatfremhævedetsagteisigselv. Detvoksne materiale Deskriftligedokumenter,somrepræsentererdetvoksneblikpåprojektetiminanalyse udgøresafdenofficiellefondsansøgningtilnordeafondenlavetafinitiativgruppen,en midtvejsevalueringsrapportudarbejdetafevaluatorisamarbejdemedbestyrelsenoget PowerPoint oplægomprojektetlavetafprojektmedarbejderne.jegeribesiddelseaf projektmedarbejdernesoprindeligestillingsbetegnelseogafselvevalueringerlavetafde voksnepåprojektetisamarbejdemedevaluatoriforbindelsemedmidtvejsevalueringen sommeren2009.desudenharjegpr fåetindblikiprojektetsudkasttilenny forankringsstrategi.derudoverbestårmaterialetafmineegnenoteriforbindelsemed deltagerobservationvedundervisningstilfælde,afmødereferaterfradiversemøderogaf noterfrauformellesamtalermeddeinvolveredevoksne.iopgavenhenviserjegtil 12

13 projektmedarbejderneruthlerche 8 ogfranzbomberg 9,somhenholdsvisRogF,og projektledernielsballing 10 harjeggivetinitialernenb andrevilblivehenvisttilfodnoterne. Afgrænsninger Jegharbevidstvalgtudelukkendeatanalyseredetvoksnesynpåprojektetfremistedetforat foretageinterviews.detharjeggjort,fordijegafdeskriftligedokumenterogafmine mødenotaternetopkanfremdrageoganalyserepådeformuleringer,derbrugesafdevoksne ogsomtegnerprojektetudadtil.nårjegtilgengældvælgeratinterviewebørnene,erdetfordi jegharønsketatspørgeindtilderespersonligepræferencerogrefleksioneromkring projektet,ogfordideresstemmerikke,somdevoksnes,kommertiludtrykandresteder.det varfrastartenmitønskeogsåatundersøgebørnenesegnearbejderogfortællinger,fx gennemanalyserafdereslogbøger,filmogandetmaterialedeheltselvharproduceret.det hardesværrevistsigatværeforambitiøstfornærværendeprojekt.someksemplerpånogle afbørnenesegneideerogproduktionerharjegdogianalyseninddragetensangtekstskrevet afbørnene, 11 ogpådvd1harjegmedtagetenkortdokumentar,somogsånævnesianalysen. Deltagerobservationogdenfænomenologiskkvalitativeinterviewmetode Deterikkeletatinterviewebørn,ogsletikkebørn,somquaderes andenetniske baggrund måforventesathaveheltandrereferencerammerendjeg,somvoksen,danskforskerhar. Derforharminmulighedfordeltagerobservationværetenvæsentligmetodisk indgangsvinkeltilundersøgelsen,da denmuliggør,atinterviewerenbliverbekendtmed oplagteogrelevantesamtaleemnerforrespondenterne(quasineobservationer/samtaler)og dermedfårmulighedforatjusteresitforskningsprojekt,sådetsvarertildenpraksis,der 8 Rutheruddannetskuespillerogfolkeskolelærerogharflereårserfaringmedundervisningafog kulturarbejdemedbådebørnogvoksne.hunhararbejdetmedbørneteaterbådeidanmark,srilankaog Bangladesh.Rutharbejder30timeromugenpåprojektBørnekulturpilot. 9 FranzlæsermedievidenskabpåKøbenhavnsUniversitet,harenbachelorifilm ogmedievidenskabog journalistik,ogspecialiserersignuidigitalformidlingtilbørn.hanharerfaringiarbejdetmedbørnog kulturframusikteaterprojekteribådedanmarkogtanzania.franzarbejder20timeromugenpåprojekt Børnekulturpilot. 10 NielsBallingkaldersigselvforCultør.HanarbejderblandtandetmedboligsocialtarbejdeiUrbanplanen ogermedlemafkulturforeningenlivisundby,somstårsomofficielafsenderafbørnekulturpilotprojektet. HanharsomprojektledertætkontakttilR,Fogbørnene. 11 Sesangen Børnekulturpilot ibilag4. 13

14 udspillersig (Mik Meyer2004,184). 12 Detatkunnejusteremitprojektiforholdtilbørnenes egenlivsverden,serjegsomsærdelesvigtigtienundersøgelsesomdenne,ognårjegharvalgt atanvendedenfænomenologiskkvalitativeinterviewmetode 13, erdetdaogsåfordimanher søgeratkommesåtætpårespondentensegneoplevelsersommuligt blandtandetgennem analyseafdet,derikkebliverudtaltiinterviewet; Fænomenologienforsøgeratoverskridede umiddelbartoplevedebetydningermedhenblikpåatartikuleredetprærefleksiveniveauaf levedebetydningeroggøredetusynligesynligt (Kvale2000,62).Fællesfor deltagerobservationogfænomenologiskinterviewmetodeer,atforskerenskalforsøgeatfå indblikidetgivneellersagtesåpræcistogfuldstændigtsommuligt,udenatforklareog analysereundervejs detderifænomenologienkaldesforfænomenologiskreduktion.denne reduktionkanbeskrivessom etforsøgpåatsættecommonsenseogvidenskabelig forforståelseomfænomenerneiparentes,foratnåfremtilenfordomsfribeskrivelseaf fænomenernesvæsen (Brinkmann/Tanggaard2010,188).Jeganserderformetodensom andelesanvendeligiforbindelsemedinterviewafbørn,hvormantitfåruventedesvaroghele tidenmåværeåbenoglydhøroverforderestolkningerafdet,dertalesomiinterviewene. Deterforskerensopgaveat lyttetildet,somverdenfortælleros (Mik Meyer2004,180)og ikketænke,mense (Kvale2000,62).Førstianalysefasenkanindholdetmeningskondenseresogabstraheres,ogessensernetrækkesudafinterviewsogobservationer. Børneperspektiv? Etiskeovervejelser Jegharimininterviewundersøgelseoganalysebestræbtmigpåatfølgeovennævntemetode foratfåetindblikibørneperspektivetpåprojektbørnekulturpilot.dethardogisæride interview,hvorbørneneikkevarsåreflekteredeognuanceredeoggavmegetkortesvar,vist sigatværevanskeligtatanvendemetoden,hvilketresulteredeiatjegforholdermigmere stramt tilminspørgeguide,endmetodenumiddelbartlæggeroptil.detteskyldesiligesåhøj gradmineevnersominterviewer.detkrævertræningatbliveengodinterviewerogatlære atdroppeforforståelserne,såselvomjegharerfaringmedatinterviewebørnfratidligere projekter,kanjegsagtensblivebedre.somudgangspunktserjeginterviewetsometfælles 12 Detervæsentligt,atdericitatetpegespå,atobservationogsåersamtaler,damanidenpostmoderne traditionmener,atalvidenerensocialkonstruktionogat sandheden udelukkendekankonstitueres gennemdialog.steinarkvale2000, SteinarKvale2000,

15 produkt,hvorbådeinterviewerogrespondentharenaktivrolleiskabelsenafdenfortælling interviewetresultereri ogjegsynes,atjegsammenmedpilotbørneneharfåetskabtnogle interessantefortællingeromdemogderesrollesombørnekulturpiloter. Dervilaltidherskeenassymetriiforholdet voksen interviewer barn ogderforharjeg forsøgtatholdemigdenneassymetriforøje,bådeiforarbejdet,udførelsenogbearbejdningen afmitempiriskedatamateriale.jankampmannskriveribogenbørnsominformanter(2000) omdendobbelthed,derfindesibegrebetombørneperspektivet,fordideter denvoksne forskerdergennemrefleksionskalforsøgeatfremstillenoget,deikkeselverendelaf,mens barneterendelafdetogmidtidet,udenatdetnødvendigvisreflekteresafbarnet (Jørgensen/Kampmann2000,25).Børneperspektiveteraltsåeretvoksentforsøgpåatsætte sigindidetankerogopfattelserbarnetharafsitegetlivogmåderfortilnærmesmedstor respektogomtanke.detteforholdgørogsånogetvedovennævnteassymetri;børnenebliver gennembørneperspektivetnetopeksperter subjekter,hvisvidenjegsomvoksenforsker ikkekanlavemitprojektuden. Dermedændresdetmagtforhold,derellerspræger relationenbørn/voksne,dadenvoksnemåplaceresigselvienmereydmygrolle,i afhængighedafbørnenesfrivilligemedvirken (Jørgensen/Kampmann2000,26). Jegskalikkelæggeskjulpå,atjegergladforprojektBørnekulturpilotogdemenneskerderer iogomkringprojektet.derforerjegikkenødvendigvis neutral ellerobjektivimine betragtninger,menjeganserdetsomvæsentligtatpointere,atjegforholdermigsubjektivt professionelttilprojektetidenneopgave.jegbringermedmineundersøgelserprojektetindi enteoretiskkontekstogbrugerdetsomeksempelforbedreatkunneforståogbearbejde teorienietsamletforsøgpåat brede begreberneudogskabediskussionomkringgrundlaget forenpraktiskanvendelseafdem.detteresultereri,atjegbringerprojektetinditeoretiske sammenhænge,somdetikkenødvendigvisselvforholdersigtil. Idetfølgendeviljeggennemenudførligbegrebsafklaringogudfoldelsenafdenneopgaves teoretiskerammesøgeatkommetætterepåudviklingenibørnekulturbegrebetogføre begrebetoptilidag,indenjegdragerdetindianalysenafprojektbørnekulturpilot. 15

16 Børnekulturbegrebet Etsammensatbegrebersjældentlettereatforklareenddebegreberdetersammensataf. Børnekulturbegrebetindgårpådennemådeidesammedynamiskeudviklingsprocessersom kulturbegrebetogbegrebetombarndommen.begreberneerløbendeudsatforændringeri definitioner,synsvinklerogafgrænsninger.destyrer,bevidstellerubevidst,voressynog dermedvoresholdninger,handlingerogmeningerogdebliverisærsynlige,nårvirkeligheden erunderforandring.børnekultursombegrebblevidanmarkførstsynligtistartenaf 1970erne ikkesomnogetderalleredeeksisterede,mensomnogetdermangledei forbindelsemedenændretmediesituation,hvorprogrammertilbørnblevefterlystitvog radio. 14 Menførvinårtilbørnekulturbegrebetidag,viljegkortdykkenedideto hovedbegreberbarnogkultur,foratse,hvornåroghvordanbegrebernemøderhinanden. Barndom Børnekulturenerpåaldermedbarndommen,ligesomdenerjævnaldrendemedpædagogik somfagområde,skriverdendanskebørnekulturforskerflemmingmouritsen(1996,12),og henvisertilatbarndommenogbørnekulturen,erendelaf detpædagogiskeprojekt somfor alvorudformedesigi tallet.atbarndommenerenmodernekonstruktionerogså denfranskehistorikerphilippeariès hovedtese. 15 Ifølgehamerbarndommenethistorisk fænomenogensocial,pædagogiskogudviklingspsykologiskkonstruktion konstrueretaf voksne baseretpåforskellemellemvoksneogbørn(juncker1998,45 50).Førdisse forskelleblevopridsetvarder,ifølgeariès,ikkenogetderkunnekaldesbarndom eller voksendomfordensagsskyld.hantagerudgangspunktilivetimiddelalderen,hvor generationsgrænsernevarudviskedeogbørnogvoksnesameksisteredeienenhedskultur, udenadskillelsemellembørnsogvoksnesaktivitetsformerog arenaer. Barndommensvarighedvarreducerettildenmestsårbareperiode, mensmenneskebarnetikkevaristandtilatklaresigselv.barnet[ ] blevpådetiderblandetmeddevoksnesåhurtigtsommuligtogdelte 14 IfølgeNyeOrdiDanskpånettet1955tilidag: 15 Sombeskrevetihansværk:L enfantetlaviefamilialesousl AncienRégime,fra1973.Danskudgave: Barndommenshistorie,1982.PhilippeAriès( ). 16

17 arbejdeoglegmeddem.[ ]Overføringenafværdierogviden,og meregenereltbarnetstilpasningtilsamfundet,blevaltsåhverken varetagetellerkontrolleretaffamilien[ ]ogfølelsermellemforældre ogbørnvarhverkennødvendigeforateksistereellerforfamiliens harmoni[ ]. 16 Barndommensomperiodeogfamiliensometstedmed nødvendighengivenhed opstod ifølgearièsmedudviklingenfraenmundtligtilenskriftligkulturogmeddeændrede livsvilkår,derderaffulgte.forbørneneindebardenneudviklingenadskillelsefradevoksne ogdennaturligeindlæringdehavdehaftistorfamilieognærmiljø.barnetblevnu skiltfrade voksneogholdtafsondretienkarantæne,førdetblevsluppetløsiverden.dennekarantæne varskolen.[ ]Denneisoleringafbørnene ogderesovergivelsetilfornuften måtolkessom etafaspekternevedreformationensstoreoprustningafmenneskenesmoral (Ariès1973,7). Isoleringenersamtidigetudtrykforenfornyetfamilieform,hvordennærefamilieblevetsted medkærlighedoghengivenhed ikkeblotægtefællerimellem,menogsåmellemforældreog børn.forældre fraborgerligemiljøeridenvestligeverdenvelatmærke begynderi talletforalvoratinteresseresigforderesbørnsudviklingtil(ud)dannedevoksne. Familienorganiserersigistigendegradomkringbarnet,såledesat: [ ]detkomudafsin tidligereanonymitet[og]manikkeudenstorelidelserkunnemistedetogerstattedet (Ariès 1973,8).Arièsbeskriverpådennemådebarnetsudviklingfraentilværelsesomanonymiet størrefællesskab,tilentilværelsemedidentitetogsærstatusifamilien.hanviserossamtidig børnenesomofreforenøgetskolariseringogdikotomiskalderskultur;børneneblevoverladt tilderesbarndom,mensdevoksnetraksigtilbagetilderesegnearbejds ogprivatlivssfærer, barndommenisoleredesogenmoderneinstitutionaliseringafbørnogbørnskultursåsin begyndelse. Dabørni talletvarblevetadskiltfravoksnesomegenart,kunneudforskningenaf denneegenartsomkunstneriskogpædagogiskudfordringtagefart.tidensbørnesyn altså devoksnessynpåbørnene havdedobbeltoptik:barnetvarideneneoptikdyrisk djævleyngel,irrationelt,uberegneligtogmedenegenvilje,somvarfarligogskulleknægtes, medrevselsesomeneste pædagogiske middel.idenandenoptikvardetværgeløst, 16 Ariès1973/1982,

18 oprindeligtoguskyldsrent(juncker1998,50 60).Detbliver,tilbarnetsheld,denneanden optikafmodsætningsforholdet,der: bliverdet officielle grundlagfordenfilosofisketænkningogde pædagogiskekonstruktionerafbarndom,der,iførsteomgang teoretisk,afskafferrevselsensomopdragelsesmiddel.barndomi voresmoderneforstandblivertilsomenborgerligideologisk konstruktion.[ ]Dentraditionelleimitationaffærdigelevereglerog etiskeskabelonerafvises.istedetforsøgermanatskabeenslags moralskberedskab,derhentersinstyrkeiintellektuelforståelse. 17 (Minekursiveringer). Idenneoptikerbarnetikkeetgrundlæggendeondt,menetgrundlæggendemangelfuldt væsen.denengelskefilosofjohnlocke 18 brugeri1690metaforentabularasaforatbeskrive barnetsomnetopmangelfuldtogudenmedfødteforestillinger.ifølgelockestammeralle forestillingerfraerfaringen,somdermedervoreserkendelseskilde,ogdetbliverdevoksnes ansvaratplanlæggebarndommen, somenbeskyttelseafbarnet,såkundetgodes,detsandes ogdetskønneslæresætningerindskrivesibarnesindet (Juncker1998,73).Depædagogiske tankerderudformesiforlængelseaflockeerbogligeogintellektuelle.detergennemlæsning afudvalgtebøger,gennemskrivningogræsonnerenatbarnetskaludviklesigfraintettilalt. Enandenmetafor,billedetafbarnetsomfrø,ellervildplante,findermansmåhundredeår senerei1762hosdenfranskefilosofjean JacquesRousseau. 19 Ifrømetaforenliggeralle barnetsmulighederikimidetselv.barnetinkarnererdetoprindelige,detautentiske,endnu ikkespoleredeogdetidealiseres. Menogsåidennevækstmetafortildelesdevoksneen væsentligrolle.demåsikrevækstbetingelserne,sørgeforatukrudtetholdesnede,såfrøet kanvokseogsætteblomst (Juncker1998,73).Detometaforerudspringeraltsåafdetsamme børnesyn,menharvæsensforskelligepædagogisketænkningersomkonsekvens:en læsestyretintellektuelogenpraktiskoplevelsesstyret.fællesfordemerdog,atdebegge tildelerdevoksneenstyrendeogplanlæggendehovedrolleibarnetsindividuelle erkendelsesproces(juncker1998,74).hvisviigenstillerindpåføromtaltedobbeltoptik, viserdetsigat: 17 Juncker1998, JohnLocke( ).Fra:Anessayconcerninghumanunderstanding(1690). 19 Jean JacquesRousseau( ).Fra:Èmile(1762). 18

19 Barnetsomdyrogdjævleyngeldelerbetingelsermeddevoksne.Og detdeleroplevelser.dereringenvæsensforskel,kunenstørrelses, styrke ogmagtforskel.dererdermedhelleringenforestillingerom detvoksnesomstyrende,beskyttendeellermerevidende.kunsom dominerende 20 Imodsætninghertilerbarnetsomuskyldigt,hvadentendetsessomtomtavleellerfrø, væsensforskelligtfradevoksne,ogrelationenmellemdetvoksneogdetbarnligesessomen lære,enoplysnings ogenbeskyttelsesrelation.detbliverdevoksnesopgave: atskabegrundlagforogrammeromkringdennevæsensforskel.atsikreog respektererdevækstfasersomskalgennemgås,førbarndomerafvikletog voksendomudviklet dikotomienophævet.dermedbliverbarndomsom sådanenpædagogiskudfordringogkonstrueretsomvoksenstyret oplysnings oglæretid 21 (Minekursiveringer) Ogsådanharvoksen/barnrelationen,hvadentenvierdetbevidstellerej,setudligesiden. FlemmingMouritsenbeskriverdetbarnesyn,deropstårmellemdobbeltoptikkensengelog djævel,som: Etpragmatiskkompromisiformafdetmangelfuldebarn (1996,26).Når forståelsenafbarnetsommangelfuldterdetfilter,viserbarnetigennem,bliver detvoksne altingsmålestok. DerforbliverUdviklingogsåetnøgleordidenpsykologiske,pædagogiskeogsociologiske teoridannelseomkringbørnogbarndomopgennemdet20.århundrede.børnbehandlesog omtalesifaglitteraturen,sombarnetogdertalesombarnetsudvikling.jamesogprout beskriverdet,ideresconstructingandreconstructingchildhoodfra1997,således: Thesingularityof thechild [ ]isconstructedaroundthetwin assumptionsofthenaturalnessanduniversalityofchildhood.children donothavetoappear: thechild,asthebodilymanifestationof cognitivedevelopmentfrominfancytoadulthoodcanrepresentall children Juncker1998, Juncker1998, James/Prout1997,11. 19

20 Navnligdenschweiziskepsykolog,biologogfilosofJeanPiaget 23 ermedsinstadieteori, udvikleti1930erne,ombørnsudvikling hvorudviklingiintelligenssættesligmedudvikling ierkendelse,ogbørnsudviklingskematiseresifastefaser medtilatskabeovennævnte billedeafbarnet.jamesogproutskriver: InPiaget saccount,childdevelopmenthasaparticularstructure, consistingofaseriesofpredeterminedstages,whichleadstowards theeventualachievementoflogicalcompetence.thisisthemarkof adultrationality.withinsuchaconceptualschemechildrenare marginalizedbeingsawaitingtemporalpassage,throughthe acquisitionofcognitiveskill,intothesocialworldofadults. 24 DenvidenskabeligekonstruktionafBarnetsomirrationelt,naturligtoguniverselt,og teorierneomfastestadierogfaseribørnsudvikling,blevfradepsykologiskediskurseri 1950ernedirekteoversattilsociologiskeogpædagogiskeopfattelserafbørnogbarndom,og tilteorieromsocialisationogopdragelse(james/prout1997,12).udviklingspsykologiens opdelingafbarndommenistadierharpådenmådehaftstorbetydningforbørnsliv oghar detstadigibørnsinstitutionaliseredehverdag. 25 Indenvinårfremtildet20.århundredes slutning,hvorovennævntebarnesynogteorierbegynderatvakle,viljegnusomlovet,kortse pådetandetledisamlebegrebetbørnekultur,nemligkultur. Kultur Iovenståendegennemgangafsynetpåbørnogbarndomliggerimplicitforståelsenaf børnekultursomnogetderplanlæggesafvoksneforbørn.deterdevoksnespligt ogret at førebarnetfranaturindikultur.tankenomkultiveringafnaturenkansammenmeddet latinskeordculturadaterestilbagetilantikken.ordetharflerebetydninger,somfxatdyrke, pleje,forædleogbearbejdenoget førstogfremmestjordenogtæmmededyrogplanter.det kanogsåbetydebeboelse,udsmykningogdekoration,ogientredjebetydning,cultus,atdyrke 23 JeanPiaget( ).Hovedværkerbl.a.:TheMoralJudgementoftheChild(1932),TheOriginsof IntelligenceinChildren(1936). 24 James&Prout1997, Nutidensinstitutionererfxorganiseretudfraaldershomogenisering,hvorbørnpåsammealderpasses sammenoghvordererrimeligtfasterammerforbørnsudvikling.detbørnkanoggørudover,hvadder defineresindenfordisserammer,fxidereslege,betragtesentensomhæmmendeellerfremmendefor deresudvikling,oggøreseventuelttilinstrumentfordenne jævnførden Leg&Lær cocktail,derhar væretflittigtbenyttetipædagogikkendesidste20år(mouritsen1997,27). 20

21 guderneelleretmenneske,sommanforguder.hoscicero 26 findermandenmetafor,somer afgørendeforordetsvidereudvikling,nemlig culturaanimi, åndensdyrkelse,omsorgenfor sjælensvækst,bådedenbevidsteselvudviklingsprocesogdenpædagogiskeomsorgfor andres,isærbørnsogungesåndeligeudvikling (FinkiHauge/Horstbøll1988,12).Cultura animiskanforbindestildetromerskehumanitasogdetoldgræskepæideia.beggetænkninger omhandlerdedannelsesprocesser,hvor mennesketsåndskræfterrettersigmodsigselvmed henblikpåforbedringogudvikling (FinkiHauge/Horstbøll1988,13),ogliggerdermedtil grundfordetklassiskehumanistiskedannelsesbegreb.kultursgrundbetydningomatdyrke noget,harholdtsigheltoptilidag,menetvældafbibetydningerharændretogudviklet begrebetgennemtiden. Irenæssancenskerderenudviklingikulturbegrebetfraprocestilprodukt manbegynderat læggevægtpådyrkningensresultaterogdetatværedannetogmoden,somkendesfra begrebetom etkultiveretmenneske.fradensåkaldteoplysningstidogfremanvendes kulturbegrebetidenforbindelsetilatsættegrænser;bådeindenforenkeltesamfund,hvorde dannedesættesoverfordeudannede,ogmellemforskelligesamfund,hvorkulturfolksættes overfornaturfolk,sombetragtessomoprindelige,primitiveelleridikotomiendyriske/ædle vilde bemærkanalogientilsammetidsbarnesyn,sombeskrevetovenfor.kultur skriver KirstenDrotneriartiklenKultur begreber,analyse,praksis blivernusummenafet samfundssymbolskefrembringelserindenfordeforskelligeformerforkunst etbegreb,der tidligerehavdebetegnetmenneskeligeevnerogkunnen,mensomnumereogmerebetyder resultaterneafdisseevner (2009,158).Detkunstneriskeudskillesfrahverdagenog kunstnerneopnårenophøjetstatusisamfundet.densansemæssigeproduktionogbrug betegnesæstetik,ogidetkulturbegrebetindsnævrestilatrettesigmodkunstensomet særligtophøjetfelt,opstårdetæstetiskekulturbegreb(drotner2009,158).detæstetiske kulturbegrebbliverensocialnormioplysningstiden,mednormerfordengode kontraden dårlige smag.begrebetog smagsdommeriet professionaliseresogforfinesidekunstneriske institutionerogdehumanistiskeæstetiskefagområder,somlitteratur,kunst og teatervidenskab,derudviklesi1800 talletogfrem.samtidigmeddenneforfinelseafet normativtæstetiskkulturbegreb,sættesdetsmodsætningirelief.europaskoloniseringaf 26 Romerskpolitiker,juristogskribent.(106f.Kr. 43f.Kr.) 21

22 landeiafrika,asienogaustralienforstærkerinteressenfordekulturereuropæerneopfatter somfremmedeogeksotiske,ogopgennem1800 talletblivermanmereogmereoptagetaf, hvordanforskelligegrupperogsamfundudviklersigogfungerer.pådennemådevinderet meredeskriptivtkulturbegrebfrem,nemligdetantropologiskekulturbegreb(drotner2009, 159).Antropologienopstårsomfagsammenmedandrekulturvidenskaberislutningenaf 1800 tallet,ogherdefinereskultursomendimensionitilværelsenogikkeudelukkendesom etsærligtkunstneriskfelt.heranseskulturfornoget,manerogikkesomnoget,manhar. Ellermåskesnarere,somenpositionmansermedellertalerfra ifølgedendanske antropologkirstenhastrup(1992,41).iideenzurphilosophiedergeschichtedermenschheit ( )hævderJohannGottfriedHerder 27 atallemenneskererkulturellevæsner,ogatde kulturelleudtryksamtidigkanværeforskellige.medsitsynpåkultursometfænomeniflertal ogpådeenkeltekulturersomhelhederisigselv,ophæverherdereuropæerneskultursom målestokforhelemenneskehedenogudfordrerdetæstetiskekulturbegrebsnormativeog hierarkiskeorden.dereringenabsolutteværdier,hævderhan,kunlokale. 28 Ordetkulturfåri denneudlægningenenormudvidelse ogkomtilatomfatteallesideraffolksliv,eller a wholewayoflife,somraymondwilliams 29 senerebenævnerdet. Detsmalleæstetiskeogdetbredeantropologiskekulturbegrebharsameksisteretopgennem det19.og20.århundrede,medbegrebsforvirringerog diskussionertilfølge.isinartikelom kulturbegrebetkalderprofessorifilosofihansfinkordetkulturforhyperkomplekst,fordidet haretbetydningsunivers,somrummerbetydningskomponenter,derisoleretbetragteteri indbyrdesmodstridellerpåuforeneligeniveauer,mensomsamtidigharetuudsletteligt enhedsprægogenuafviseligindresammenhæng (ihauge/horstbøll,22).denladervilige ståetøjeblik. IDanskkulturforskninghardenklassiskefilologHartvigFrisch( )haftstor betydningforopfattelsenafkultursomvaner.hanbeskrevi1928kultursomvanerog 27 Tyskdigter,filosofogteolog ogenaf antropologiensfædre ( ) 28 OmHerderoghansudviklingafkulturbegrebetfraDenStoreDanskeEncyklopædi: =kultur.og:drotner2009, Britiskteaterhistorikerogkulturkritiker( ).Udgavi1958CultureandSociety ,hvor citateterfra. 22

23 traditioner ogbrudpåtraditionersombrudpåvaner,dersåmedtidenblivertilnyevaner. 30 Idenandenendeafårhundredet,i1999,venderlektorJørgenGleerupisinartikel Den modernekriseipædagogikken Frisch sforestilling180grader.hanskriver: Idagkanman[ ]følesigfristettilatvendehartvigfrisch s definitionafkultursomvanepåhovedetogistedetdefinerekultursom brudpåvaneellerbrudpåtraditioner.[ ][Kultur]hægtespåallede områder,hvorviikkelængereviavaneogtraditionkanforudsige, hvaddersker:børnekultur,ungdomskultur,kvinde ogkønskultur, lokalkultur,skolekultur,virksomhedskultur.ganskebetegnende anvendervibegrebetkulturpåalledelivsområder,hvorvierblevet usikrepåreaktionsmønstreneellervanerneogderforikkekan forudsige,hvaddersker. 31 (Minekursiveringer) Dethyperkompleksebetegnerislutningenafdet20.århundredeikkebarekulturbegrebet, menheledetvesteuropæiskesamfund. 32 Detderistartenafårhundredetblevknyttettildet kendteblivernuknyttettildetukendte kulturmedstortkbliverensubkulturblandtandre, ientidprægetafaftraditionalisering,æstetiseringogkulturalisering. 33 Børnekultur retur Begrebetbørnekultureraltsåetbarnafdenproces,derermedtilatbetegnedetsenmoderne, hyperkompleksesamfund.dervarveddet20.århundredesafslutningforsketibørn, barndomogikulturforbørn(fxbørnelitteratur),mensamletsetvarbørnekulturendnuet ubeskrevetblad.detvarendnuikkesitegetforskningsfeltogforskningpåområdetforegik spredtogpunktvisindenforforskelligefagområder,mengennemsamme udviklingsorienteredeoptik,sombeskrevetovenfor. Børnekulturområdetvoksedehastigtogbørnekulturbegrebetblevbrugt,menikkediskuteret (Juncker2006,24).Fællesfordeforskelligefaggreneindenforbarndoms ogkulturforskning blevdog,atnogetvarpåfærde:barnesynetvarunderforandring!børnansåsikkelængerefor 30 iværketeuropaskulturhistorie1961, GleerupiBarndommenskulturalisering.Barnkulturforskninginorden.Red.UlfPalmenfelt.1999, Bl.a.beskrevetafLarsQvortrupibogenDethyperkompleksesamfund(1998),påbaggrundafideer hentetfraniklasluhmann. 33 Sombeskrevetbl.a.afAnthonyGiddens,ThomasZieheogFredricJameson. 23

24 atværeumælendeobjekter,mensomdeltagende,handlendesubjekter.barnetssingularitet ogbarndommensuniversalitetvariopløsning:børnvarforskelligeogderfandtesikkebare énmenflerebarndomme.ogbørnenevarpludseligselvmedtilatkonstrueredem. 34 Børnekulturvarnogetsomhidtilvarskabtafvoksneogformidlettilbørn medpædagogiske, socialeogsamfundsorienteredemålforbørnsudvikling.menforskningenpåområdet begyndtenuatspørge:erbørnekulturnogetbørnenealleredehar?harbørneneselvprojekter medderessåkaldtebarndom?hvaderbørnekultur?!detviljegsenærmerepåidetfølgende, menindendafårjamesogproutlovtilatopsummere: Theimmaturityofchildrenisabiologicalfactoflifebutthewaysin whichthisimmaturityisunderstoodandmademeaningfulisafactof culture.itisthese factsofculture whichmayvaryandwhichcanbe saidtomakeofchildhoodasocialinstitution.itisinthissense, therefore,thatonecantalkofthesocialconstructionofchildhoodand also[ ]ofitsre anddeconstruction.inthisdoublesense,then, childhoodisbothconstructedandreconstructedbothforchildrenand bychildren Denneudviklingerbl.a.beskrevetafWiliamA.Corsaro,2002iBarndommensSociologi,afDionSommer, 2003iBarndomspsykologiogafJames/Prout,1997iConstructingandreconstructingchildhood. 35 James/Prout1997,7. 24

25 Behovetforetnytbørnekulturbegreb BethJuncker 36 understregermedsitårelangeforskningsprojektombørnekulturelæstetik deri2006blevtilafhandlingenomprocessen Detæstetiskesbetydningibørnskultur 37 at derframidtenaf1980erneskerendrastiskudviklingpådetbørnekulturellefelt,derfår betydningfordetsynpåbørnogkultur,somjegharsøgtatskitsereovenfor.junckeranskuer feltetmedøjefordetæstetiskesbetydningforbørnidereshverdagogderesegenkultur.med detteæstetiskeblikpåbørnekulturenslutterhunsigtilgruppenafforskere,deriløbetaf 1990erneserdeteksisterendepsykologisk pædagogiskebørnekultursynsomutilstrækkeligt, ogiværstefaldhæmmendeforbørnsegenkultur,ogsomviser,dererbrugfordiskussionog udviklingafforståelsenafbørnekulturbegrebet.mensomjunckerpåpeger,hardeforskellige forskningsretningerhverderesoptikbådepåbørnekulturogpåbørnekulturbegrebet.deser ogtalerderforofteforbihinandenideres,egentligfælles,ønskeomatophæveden dikotomisketænkningpåområdet ombørn/voksne,enhedskultur /multi(medie)kultur,børnekunst/kunst(2006a,139).detvenderjegtilbagetilsenere,først etblikpå: DetreK er:kulturfor,kulturmedogkulturafbørn Påtrodsafdenspredteforskningpåområdetopstårderi1990erneindenfordet børnekulturellesystem 38 enformforkonsensus ellersnarereettilsyneladende helgarderende slogan omhvadbørnekulturer,nemlig:kulturfor,kulturmedogkulturaf børn.sloganetbliverbrugtiforbindelsemedalleslagskulturaktiviteter,derinddragerbørn,i etforsøgpåatdefinereelleroperationaliseredethidtiluhåndterligebegreb.kortfortalt dækkerdetrek erover: 36 (1947 )mag.art.inordisklitteraturogprofessorvedinstitutforkulturogmedierveddanmarks Biblioteksskole,hvorhunforskeribørnogkultur,børnekulturogbørnskultur.Herefter:Juncker. 37 TitlenpåBethJunckersafhandlingOmprocessenhardobbeltbetydning;bogenerpådenenesideen fortællingomhendesforskningsprocesogerdaogsåbyggetopsomen forskningsfortælling.påden andensiderefererertitlentildét,dererresultatetafhendesvidenskabeligeundersøgelseromkringbørn ogkultur,nemligatdetæstetiskeaspektforbørnikkehandlerometkultureltellerkunstneriskprodukt, menometaspektidesensitiveerkendelsesprocesser,børnskulturerbyggetopomkring. 38 Detbørnekulturellesystemerenbetegnelsesomdækkerover dekunstneriskeogkulturelle institutioner,derrettersigmodbørn ogaltsåogsåalforskningogformidlingindenfordisseinstitutioner. Juncker2006a,

26 Kultur forbørn Kultur med børn Kulturaf børn Produceretafvoksne: dannelsesorienteretkvalitetskulturog kunst(thegoodguy) markedsorienteretunderholdningskultur(thebadguy) 39 Børnogvoksnetagersammenkulturteknikkerogdiversemedieribrug: fritidsaktiviteterfxsport,musikskoleroglignende,klubberogforeninger,og projektersomfxskriveværksteder,medieværksteder,kulturprojekter Dekulturudtrykbørnselvfrembringerideresegnenetværkogrelationer: udtryksformeroggenrer:lege,fortællinger,sange,rim,gåder,vitser udtrykknyttettiløjeblikket:rytmisklyd,pjat,plageri,gangarter,lydarter måder,hvorpåbørntagermedierogrumibrug:fxtegne,skrive,computer, video ogdemåder,hvorpådeindoptagerdissemedier,somredskaberforegne udtrykellerorganisererreceptionenafdemsometsærligforumforsamvær SkitsenheroverbyggerpåmereudførligebeskrivelserintroduceretafFlemmingMouritseni bogenlegekultur essaysombørnekultur,legogfortællingfra1996.mouritsensærindemed opdelingenafdet,hanselvkalderbørnekulturenstyper,eratpegepåbehovetforenny kultureloptikpåområdet.hananlæggerselvenkulturanalytisksynsvinkelpåbørnslegog udviklerdermeddettredjekiklassifikationen. 40 Menidetbørnekulturellesystemophøjesde trek ertiletbørnekultureltpraksisbegreb,hvoraltderharmedbørnogkulturatgøre tilpasses sloganet ogderkommerpådenmåde,ifølgejuncker,rodidefinitionerne.hun nøjesmedatadapteremouritsenskulturelleoptikoghansdefinitionafbørnskultursom æstetisksymbolskeudtryksformer somhunsersomessentielforudarbejdelsenafetnyt børnekulturbegreb(juncker2006a,160).samtidiggørhunopmærksompåklassifikationens indreproblematik:denalmeneforståelseafbørnekulturfremtilmidtenaf1990erneomfatter 39 Henvisertildestadigediskussionerogmodsætningsforholdmellemstridendeinteresser:Opdragelse, kvalitetogkunstoverforøkonomi,omsætningogunderholdning(mouritsen1996,13). Endiskussionsom siden1990erneerblevetmerenuanceretogkompliceret,medsammenblandingeraf goodguy / badguy interesserogfremkomstenafdenenormemængdemedieprodukterhenvendttilbørn. 40 Overordnetafgrænserhankulturbegrebettil: Kunstneriskeogandresymbolskæstetiskeprodukterog udtryksformersamtdereskontekst (Mouritsen1996,10).Pådennemådeblanderhandeto kulturbegreber,detæstetiskeogdetantropologiske;hanafgrænsersigtiletæstetiskkulturbegreb,derså kontekstualiserestiletbrederekulturbegreb foratinddragedekulturellerammer,derernødvendigefor bedreatkunneforståogbeskrivedebørnekulturelleudtryksformer (Ibid). 26

27 kundetoførstetyper kulturforbørnvarvoksenttilrettelagteoplevelsestilbudtilbørn,mens kulturmedbørn(primært)varvoksenttilrettelagteaktivitetstilbudtilbørn.(juncker2006a, 71 73og153)Forestillingerombørnskultursometkultureltfænomenfandtesikke.Juncker skriver: Detoførstekategorierhængersammen.Debyggerpådetgamle børnekulturbegreb,derdefinererbørnekultursomenenhedskultur ogsom medenudviklingspsykologiskoptik betragterrelationerne mellembørnogkultursomindlærings,dannelses og socialiseringsprocesser.densidstekategori,kulturafbørnellerbørns kultursprængertilgengældklassifikationenogdens kulturtypegrundlag.denbyggerpåetandetbørnekulturbegreb,der forudsætter,atbørnerikultur,ogophæverdermedsynetpå børnekultursomenenhedskulturogforståelsenafrelationernebørn ogkulturimellemsompædagogisktilrettelagteindlærings, dannelses ogsocialiseringsprocesser. 41 DettredjeKeraltså,ifølgeJuncker,væsensforskelligtfradetoandrekategorier.Detoførste typeromhandlerprodukterskabtafvoksne litteratur,film,teaterforestillingerogkurser elleraktiviteterbørnkanmeldesigtil.identredjetypefindesingenprodukter kun processer.junckerunderstregeridenforbindelseat: Idenudstrækningdetserud,somom dererprodukter tegningerf.eks.ellerborgeisand stårdekunsomsymbolskudtrykfor,at enprocesharværetigangognuerslut (2006a,74).Ogforklarerat: Detcentraleerikke efterladenskaberne,mendet,derskete,mensdeblevtil,mensdevaribrug (2006a,152). Junckermenerderfor,atdermangleretbegrebombørnekulturhvorderikketænkesi formellesocialisations oglæreprocesser,menhvorbørnsuformelleæstetiskelege og læreprocesserogdet,atdefradebliverfødthandlerogkommunikerersensitivt,somer blevetundervurderetogusynliggjortafdetbørnekulturellesystemsformidlingsinstanser,kan medtænkes(2006a,151, ). Detgamlebørnekulturbegrebivanskeligheder Junckersforskningsprojektstartedesometlitteratur ogkunstprojekt,hvorhunfra begyndelsenaf1980ernesåanomalieriforholdtildetgamlebørnekulturbegreb,ikraftafnye kunstformer,derinsisteredepåatværedetdetvar,nemligkunst.isitforsøgpåatvise,hvilke 41 Juncker2006a,151 27

28 problematikkerdenneudviklinggavdetgamlebørnekulturbegrebogforatskabegrundlaget foretnyt,bredtejunckersitfokustilheledetbørnekulturellesystem,hvorhunfandtde sammeudviklingstendensersomibørnelitteraturen.hungriber,efternogentidsfrustration overikkeatkunneforklaretendenserneindenforfeltetsegnerammer,tilkuhn 42 oghans tankeromkringparadigmerogparadigmeskift.fordeternetopenparadigmatiskudvikling hunmeneratkunnesporeiheledetbørnekulturellefelt:detnormalvidenskabelige paradigmeogdetsgrundlæggendeantagelserombørnogkulturstyrerforskningenog formidlingen heletænkningenpåområdet.mennyetendenserogdiskursermed uregelmæssigheder,anomalierogparadoksertilfølgetruerparadigmet,somreagererenten medforsøgpåinkorporering,fxdetrek erbrugtsompraksisbegreb ellersomafvisningvia censurelleradvarsler,hvorkunstneriskeellerkulturelleudtryksessomentenfor svære for uciviliserede eller forfarlige forbørn.junckerstankerometparadigmeskiftpådetsamlede børnekulturellefeltviljeguddybeidetfølgendevedførstatvise,hvilkeproblemerhunseri forbindelsemeddetgamlebørnekulturbegreb. Junckerkalderdetgamlebørnekulturbegrebfor:Enudviklingskonstruktionderbyggerpåen særligpædagogiskudlægningafdetklassiskehumanistiskekulturbegreb dannelsesbegrebet (2006b,113).Isinoriginaleversionhævderdettekulturbegreb,sombeskrevetiafsnittet Kulturovenfor,atvisommenneskerbådeersubjekterogobjekterforvoresegendannelse. Mendenpædagogiskeudlægningtilføjer,sombeskrevetiafsnittetomBarndom,atdabørn ikkeansessomsubjekter,erdetdevoksnespligtatformeogdannedem.voksneer beings mensbørnudelukkendebetragtessom becomings. 43 Relationernemellembørnogkulturog mellembørnogkunstbliveraltså,somvistiafsnitteneombarndomogkultur,fraden såkaldteoplysningstidi1700 talletogheltoptilslutningenafdet20.århundrede,omfattetaf sammenhængendepædagogiskekultur,kunst ogkvalitetsbegreber.pådenbaggrund udvikles,ifølgejuncker,førstdenbørnelitteræreinstitutionogsenereheledet børnekulturellesystemsometformidlingssystem,derafgrænsersigiforholdtildetæstetiske bådeihverdagogikunst.deternemligindenfordettesystemdekulturelleoplevelsersog 42 ThomasSamuelKuhn Amerikanskvidenskabsteoretiker, filosofog historiker.lancerer begreberneparadigmeogparadigmeskifteisinbogthestructureofscientificrevolutionsfra BådeJuncker,Mouritsen,ogenmængdeandreforskereibørn,barndomogbørnekulturbrugerdisse betegnelserideresarbejde.ingenhenvisertilenoprindeligkilde,mentankerneomkring humanbeings og humanbecomings kansporeshelttilbagetilplatonogmetafysikken,sefx 28

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Finn Hansson, lektor emeritus CBS/MPP

Finn Hansson, lektor emeritus CBS/MPP Hvordan skal vi forstå innovation i den offentlige sektor? Kan vi bruge erfaringer fra innovationsteorier i virksomheder til den offentlige sektor? Hvor kommer innovationer fra? Hvem er innovationsaktører?

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012 Tankeromkringen danskuddannelsei bæredygtighed baseretpåerfaringerfraecovillagedesign Education(EDE)iHallingelille,august2012 BjørnUldall,SasjaChristensen ogcamillanielsen Englyst Hallingelille,februar2013

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Everyday Care Situations as Learning Environments in Danish Early Childhood Settings

Everyday Care Situations as Learning Environments in Danish Early Childhood Settings Everyday Care Situations as Learning Environments in Danish Early Childhood Settings NERA 42nd Congress Lillehammer 2014 Karen Prins Ass. Professor, UCC Denmark Project Introduction Understanding everyday

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Design forslag. Company logo Lind furniture. Version 1

Design forslag. Company logo Lind furniture. Version 1 Design forslag Company logo Lind Version 1 Choose better for good 2005 Good Services Danish Design Good Services Good Service: Service is all about advising, handling orders, delivering and following-up.

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Værktøjer til dialog og forandring. Det Udviklende Arbejde

Værktøjer til dialog og forandring. Det Udviklende Arbejde Værktøjer til dialog og forandring Det Udviklende Arbejde Hvad vil fagbevægelsen? Medlemmerne af fagbevægelsen skal have et godt arbejdsliv. Produkter og service skal være af høj kvalitet. Og arbejdspladserne

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

NÅR KØNSNORMERNE LARMER

NÅR KØNSNORMERNE LARMER NÅR KØNSNORMERNE LARMER - En kritisk diskursanalyse af, hvordan konstruktioner af maskulinitet influerer på unge mænds oplevelse af kærestevold Af: Amalie Frederikke Stender og Malene Laustsen Blædel Vejleder:

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Register i forskellige udklædninger

Register i forskellige udklædninger Registerbegrebets teoretiske forankring og dets brug ift. uddannelsen i virksomhedskommunikation Thomas Hestbæk Andersen 7. Nordiska SFL-Workshoppen, Södertörns högskola, 17. november 2011 2 Register i

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

The story of Friluftsfrämjandet a non-profit Outdoor association, educate group leaders 1892 Urbanisation Physical activities as healthcare, a ski organization 1900 Railway expansion Healthier children

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt?

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? tema 4 web concept Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? The objective for this project is to make a campaign that motivates children to eat more fruit. In the campaign there must be information

Læs mere

Danskernes reaktion påde norske retningslinjer

Danskernes reaktion påde norske retningslinjer Danskernes reaktion påde norske retningslinjer Lars Merinder: psykiater, ph.d. og daglig leder i videnscenter for rusmiddelpsykiatri Lotte Sønderby: psykolog og mpa. Konstituteret formand i Dansk Fagligt

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Hur uppfyller den socialpolitiska äldreomsorgen behov och önskemål hos äldre? Resultat från en studie på Färöarna Àsa Róin, Färöarnas universitet.

Hur uppfyller den socialpolitiska äldreomsorgen behov och önskemål hos äldre? Resultat från en studie på Färöarna Àsa Róin, Färöarnas universitet. Hur uppfyller den socialpolitiska äldreomsorgen behov och önskemål hos äldre? Resultat från en studie på Färöarna Àsa Róin, Färöarnas universitet. Formål med oplægget Hvad kan vi lære af hinanden i de

Læs mere

BILAG 1 Fra vejledningen til studieretningsprojektet, oktober 2006

BILAG 1 Fra vejledningen til studieretningsprojektet, oktober 2006 BILAG 1 Fra vejledningen til studieretningsprojektet, oktober 2006 4. Fremmedsprog 2.5 Ved opgaver, hvori et eller flere fremmedsprog indgår, skal en del af de anvendte kilder være på det/de fremmede sprog.

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME Henrik Rosenberg Seiding Executive Director hers@ramboll.com +45 51618255 Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S Morten Bøgebjerg Managing Consultant motb@ramboll.com

Læs mere