MISBRUG og PSYKISK LIDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MISBRUG og PSYKISK LIDELSE"

Transkript

1 BÅDE-OG AF BIRGITTE THYLSTRUP MISBRUG og PSYKISK LIDELSE Dobbeltdiagnoser stiller en vanskelig udfordring op i både udredning og behandling. Artiklen beskriver hvordan ud fra eksempler med klienter, der både er misbrugere og har en psykisk lidelse. Er det sådan, at vi psykologer har mere eller mindre prestigefyldte arbejdsområder? Og hvis vi har, hvor placerer arbejdet med misbrug og psykisk lidelser sig da? Arbejde med mennesker med alkohol- og stofmisbrug anses traditionelt for ikke at være lige så fagligt fremmende som arbejdet med psykiske lidelser. Derfor kan det ikke undre, at arbejde med en tredje gruppe, nemlig personer med både psykisk lidelse og rusmiddelproblemer, hos mange ligger lavt på ranglisten. Det er tænkeligt, at den hierarkiske opdeling har betydet, at kendskab til og viden om problematikkerne ved dobbeltdiagnoser ikke er blevet prioriteret og udbredt inden for de forskellige behandlingssystemer en manglende prioritering, der synes at gå igen i den obligatoriske del af psykologstudiet, sådan som det hidtil har været tilrettelagt. Imidlertid tilbyder Center for Rusmiddelforskning under Aarhus Universitet nu tilvalgsfag i tværfaglige kurser, som belyser aspekter af forholdet mellem rusmiddel(mis-)brug og det moderne samfund. Ændringen er betydningsfuld, idet faglig viden om problematikker, der relaterer sig til mennesker med dobbeltdiagnoser, er fordelagtig for fx arbejdet med revalidering, børne- og organisationspsykologi alle områder, hvor psykologer møder klienter, der selv kæmper med misbrug og psykisk lidelse eller er påvirket af dem. Psykologer bør kende til disse problemområder, herunder definition af dobbeltdiagnoser, og hvor og hvordan de behandles. 22 PSYKOLOG NYT Nr

2 Dobbeltdiagnoser og udbredelse Dobbeltdiagnoser beskriver i denne artikel kombinationen af psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Psykiske lidelser omfatter affektive forstyrrelser (angst og depression), maniodepressivitet, psykoser, skizofreni og personlighedsforstyrrelser (1, 2), mens rusmiddelproblemer omfatter misbrug og afhængighed. DSM-IV definerer misbrug som kognitive, adfærdsmæssige og fysiologiske symptomer, der indikerer et fortsat forbrug af rusmidler på trods af signifikante rusmiddelrelaterede problemer, mens afhængighed defineres som et dårligt tilpasset mønster af rusmiddelforbrug, ytret ved tilbagevendende og signifikante skadelige konsekvenser relateret til forbruget (3). Siden 1990 erne er anerkendelsen af sammenhængen mellem misbrugsproblemer og psykiske lidelser vokset, blandt andet fordi epidemiologiske studier påviser en hyppig forekomst af de sammenfaldende problematikker (7, 11). En undersøgelse fra 1996, National Comorbidity Survey viser således, at 41,0-65,5 % af langtidsstofmisbrugere har mindst én psykisk forstyrrelse, og at 50,9 % af personer med en psykisk forstyrrelse har mindst ét misbrug (7). Et andet stort studie foretaget i USA i , National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions, undersøgte graden af sammenfald hos informanter i løbet af det seneste år. Her havde 28,6 % af personer med alkoholmisbrug og 47,7 % af personer med stofmisbrug mindst én psykiatrisk diagnose (PD). 16,4 % af personer med mindst én PD havde et alkoholmisbrug, og 6,5 % et stofmisbrug. 19,67 % med et misbrug havde en affektiv forstyrrelse, mens 17,71 % havde en specifik angstforstyrrelse. Der var altså en stærk forbindelse mellem både psykiatriske diagnoser og alkohol- og stofmisbrug og affektive forstyrrelser og angst og misbrug (12, 13). Upræcist begreb Dobbeltdiagnoser associeres ofte med tidligt sygdomsudbrud, en kronisk kurs (6, 7) og sammensatte medicinske og psykosociale problemer i form af tilbagefald, hospitalisering, voldelig adfærd, kronisk arbejdsløshed, hjemløshed, lavt funktionsniveau og manglende medicinindtag (8). En stor gruppe mennesker med dobbeltdiagnose har også fysiske problemer opstået ved ulykkeshændelser og virusinfektioner i form af hepatitis og hiv (8, 9). De mange følgeproblematikker bevirker, at selve begrebet dobbeltdiagnoser ofte kritiseres for at være upræcist, fordi mange patienter ikke har to, men flere sammenfaldende lidelser (1, 2). Nr PSYKOLOG NYT 23 MODELFOTOS: BAM/SCANPIX

3 Forvirringen bliver ikke mindre af, at begrebet dobbeltdiagnoser beskriver forskellige sammenfaldende mønstre inden for psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling: Hvor psykiatriske patienter ofte lider af psykoser, institutionen. De finder Line usamarbejdsvillig og konfliktskabende, mens psykologen i enesamtalerne oplever Line som motiveret og engageret, men med en sårbarhed, der gør behandlingsrelationen intens og svingende. skizofreni, angst og depression og primært misbruger hash, alkohol og beroligende medicin, finder man også angst og depression inden for misbrugsbehandling, men et begrænset antal psykoser og flere personlighedsforstyrrelser. Misbruget er her ofte af mere alvorlig art og indbefatter amfetamin, heroin og blandingsmisbrug (10, 2). Mads og Line De forskellige sammenfaldende mønstre er her eksemplificeret ved to klienter, psykologer kan møde inden for behandlingssystemerne: Mads er 27 år og følger behandling på psykiatrisk hospital. Han lider af paranoid skizofreni og periodiske psykoser. Han fortæller, at symptomerne har været meget fremherskende de sidste fire år. Hans rusmiddelbrug har været bredspektret (snifning af lightergas, heroin, speed), men de sidste ti år mest øl og hash. Mads har en behandlingsdom efter flere ildspåsættelser på sin hjemegn. Selv ville han hellere i fængsel end behandles, fordi han ikke synes, at han lider af andet end periodiske psykoser, som ikke optræder, når han får sin medicin. Mads deltager i samtaler med to psykologer og har regelmæssige møder med lægen om medicinering. Line er 25 år og indskrevet på døgninstitution for misbrugsbehandling for fjerde gang. Hun har, siden hun var 12 år, røget meget hash og har taget en del speed og subutex (opiat). Line udviser klare borderline og narcissistiske træk. Hun har ugentlige samtaler med den tilknyttede psykolog, indgår i den pædagogiske behandling på institutionen og har regelmæssige møder med lægen om medicinering. De forskellige problemstillinger i casene medfører forskellige behandlingsopgaver for psykologer (og andet behandlingspersonale). I Mads tilfælde ser de to psykologer det som deres primære opgave at etablere en bæredygtig alliance og arbejde med graden af dissociering og tvangsprægede tankeformer for at opnå en regulær samtale om de problemer, Mads oplever. I Lines tilfælde oplever personalet, at hun har svært ved at indgå i behandlingen og de sociale sammenhænge på Behandling Symptomer og følgeproblematikker ved dobbeltdiagnoser medfører ofte, at klienterne udviser modstand mod behandling og komplicerer og vanskeliggør behandlingsprocessen (7, 14). Målgruppen udgør derfor en stor udfordring både for misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling, og manglende viden og ressourcer i behandlingen kan desværre bevirke dårlig respons på behandlingsprocessen og resultere i et dårligt behandlingsresultat (15, 16, 17). Undersøgelser har påpeget, at den traditionelle opdeling i misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling er mindre effektiv end integrerede behandlingsprogrammer, hvor behandling af den psykiske sygdom og misbruget kombineres, og hvor psykiatriske lidelser og misbrugsproblemer ses som to primære problematikker, der begge kræver specifik vurdering, diagnosticering og behandling (1, 8, 15). I Mads og Line-casene betyder sammenfaldet af misbrug og psykisk lidel- 24 PSYKOLOG NYT Nr

4 se, at man i behandlingen med fordel kan tage højde for begge problematikker. Her kan fokus på et tværfagligt samarbejde mellem det tilknyttede behandlingspersonale bevirke øget forståelse af klienternes problemområder. Fra en psykologfaglig vinkel er information fra andet behandlingspersonale altså vigtig for at kunne skabe en helhedsforståelse. I samtalerne med Mads er det fx fordelagtigt, at psykologerne ikke kun er opmærksomme på hans paranoide skizofreni og periodisk psykotiske tænkning, men også er bevidste om misbrugsrelaterede problemer, herunder hans tendens til selvmedicinering. Omvendt må viden om misbrug og misbrugsrelaterede problemer i Lines tilfælde kombineres med viden om, hvordan hendes borderline og narcissistiske træk besværliggør hendes sociale og behandlingsmæssige relationer. Koordineringen af en integreret behandlingsindsats har ofte vist sig at være en udfordring, hvad der for en stor del skyldes den diagnostiske opfattelse inden for traditionel behandling: Traditionel psykiatrisk behandling ser ofte misbrug som sekundær coping, altså en selvmedicinering af den psykiske forstyrrelse (1), hvor traditionel misbrugsbehandling ofte ser den psykiske forstyrrelse som et resultat af et vedvarende misbrug (7, 16). Følgen af et for ensidig fokus for behandlingen kan være underbetoning af den psykiske sygdom eller misbruget (7, 16), og behandleren kan derfor overse vigtige aspekter af klientens tilstand, som igen forværrer behandlingsresultatet. Fx kan misbrugets art være uændret, selv om klienten har modtaget psykiatrisk behandling (1, 15). Diskussionen om, hvilken lidelse der kan betragtes som primær, kan være relevant, men den kan overskygge fordelen ved, at behandlingsplanlægning for klienter med dobbeltdiagnoser tager afsæt i en løbende udredning af symptomer inden for begge Nr PSYKOLOG NYT 25

5 kategorier i den indledende behandlingsfase, hvor de mest besværlige symptomer stabiliseres (15). De skærpede krav til primært psykiatrisk behandling om ikke at afvise klienter med misbrugsproblemer, men også til misbrugsbehandling om at modtage stofmisbrugere med personlighedsproblemer stiller krav til en omorganisering og udvikling af en del af de eksisterende behandlingstilbud. På organisationsniveau kan det vise sig ved øget vurdering af behandlingseffekten, fx på hvilken måde og i hvilken grad behandlingen har virket, eller ved udvikling og vedligeholdelse af behandlingsplaner, ofte hen imod en mere specialiseret eller integreret behandlingsindsats. Øget fokus på organisering og tilrettelæggelse af behandlingen sigter mod opkvalificering af de eksisterende behandlingstilbud, heraf også af klienternes oplevelse af behandlingsproces og behandlingsresultat (18). At en sådan forbedring finder sted, er påvist hos flere ambulante behandlingstilbud af psykisk belastede misbrugere. Her har undersøgelser vist, at en prioriteret øget tværfaglig behandlingsindsats koordineret af en case-manager har skabt en mere fokuseret behandlingsindsats og større bedring hos klienterne efter behandling og ved follow-up (19). For at kunne vurdere behandlingskvalitet og behandlingseffekt må hensigtsmæssig behandling af dobbeltdiagnoser altså defineres ud fra resultat og effekt ved behandlingsindsats. En sådan vurdering bør også inkludere klienternes sociale miljø og ressourcer; klienternes tilbagevenden til deres sociale subkulturer betyder nemlig også tilbagevenden til de normer for brug og misbrug, som er indlejret i den respektive kultur (1). Motivation og engagement Når man vurderer behandlingskvalitet og behandlingseffekt, er det logisk at se på klienternes behandlingsbehov og behandlernes holdning og behandlingspraksis. Personer med dobbeltdiagnoser er ofte svære at motivere til at indgå i behandling og til at engagere, når behandlingen er påbegyndt. Så spørgsmålet er, hvordan de motiveres og engageres til at indgå og deltage (aktivt) i behandlingen. Undersøgelser af engagementets betydning for behandlingsproces og resultat (8, 18) viser, at en dårlig behandlingsproces er tæt forbundet med lavt psykosocialt funktionsniveau og lav motivationsgrad; er man ikke engageret, forlader man ofte behandlingen før tid og viser dårligere efterbehandlingsresultater. (18). Ikke overraskende for psykologer er deltagelse i sessioner/samtaler en brugbar indikator på klientens engagement i behandlingen (20). En umotiveret klient kan motiveres af en god relation med behandleren, mens en motiveret klient kan demotiveres, hvis behandlingsrelationen ikke er god (21). Relationsarbejde og relationelle dynamikker er derfor vigtige omdrejningspunkter for behandlingsproces og -resultat. Det er her interessant at reflektere over, hvilken rolle den terapeutiske alliance spiller en refleksion, der også er relevant for behandlere, som arbejder i behandlingssettings, hvis umiddelbare formål ikke 26 PSYKOLOG NYT Nr

6 Litteraturliste har terapeutisk sigte. Også her forekommer overførings- og modoverføringsreaktioner som et dynamisk interpersonelt element i behandlingen (21). Endelig bør klienternes engagement og motivation for at indgå i behandling også holdes op mod, hvordan personalets viden om klienternes problematikker og behandlingens ressourcer på et tidligt tidspunkt responderer på klienternes behov (22, 20). Forskning i tidsbegrænset motiverende rådgivning viser, at assertiv imødekommenhed og motivationsrådgivning fører til engagement hos klienterne (8). Samtidig er behandlingspersonalet omdrejningspunkt, fordi de er i forreste linje, hvad angår anvendelse, tolkning og konvertering af produceret viden om misbrug og psykiske lidelser til at forbedre behandlingsrelationer og -praksis (23). Birgitte Thylstrup, psykolog, arbejder hos Center for Rusmiddelforskning på en ph.d. om dobbeltdiagnoser 1. Drake, R.E. & Wallach, M.A. (2000) Dual Diagnosis: 15 Years of Progress. Psychiatric Services Vol. 51, No. 9: Evjen, R., Øiern, T., Kielland, K.B. (2003) Dobbelt OPP. Om psykiske lidelser og rusmisbruk. Universitetsforlaget, Norge. 3. DSM-IV-TR (2000) American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision. Washington, DC, American Psychiatric Association. 4. Alterman, A.I., Cacciola, J.S., Mulvaney, F.D., Rutherford, M.J., Langenbucher, J. (2002) Alcohol Dependence and Abuse in Three Groups at Varying Familial Alcohol Risk. Journal of Consulting and Clinical Psychology Vol. 70, No. 2: Langenbucher, J., Martin, C.S., Labouvie, E., Sanjuan, P.M., Bavly, L., Pollock, N.K. (2000). Towards the DSM-IV: The Withdrawal-Gate Model Versus the DSM- IV in the Diagnosis of Alcohol Abuse and Dependence. Journal of Consulting and Clinical Psychology Vol. 68, No. 5: Armstrong, T.D. & Costello, J.E. (2002) Community Studies on Adolescent Substance Use, Abuse, or Dependence and Psychiatric Comorbidity. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 70: Blanchard, J.J. (2000) The co-occurence of substance use in other mental disorders: Editor s introduction. Clinical Psychology Review, Vol. 20, No. 2: Drake, R.E.; Mueser, K.T.; Brunette, M.F.; McHugo, G.J. (2004) A review of treatments for people with severe mental illnesses and co-occuring substance use disorders. Psychiatric Rehabilitation Journal Vol. 27, Iss. 4: Salloum, I.M. (1998) Behandlingsplanering vid dubbla diagnoser. Dubbel trubbel, p Rustung AB, Örebro. 10. Fridell, M. (1990) Kvalitetsstyrning i psykiatrisk Narkomanvård. Effekter på personal og patienter. Almqvist & Wiksell International, Stockholm. 11. Franken, I.H.A. & Hendriks, V.M. (2000) Early-onset of illicit substance use is associated with greater axis-ii comorbidity, not with axis-i comorbidity. Drug and Alcohol Dependence, Vol. 59: Grant, B.F., Stinson, F.S., Dawson, D.A., Chou, P.S., Ruan, J., Pickering, R.P. (2004a) Co-occurrence of 12-Month Alcohol and Drug Use Disorders and Personality Disorders in the United States. Arch Gen Psychiatry, Vol. 61: Grant, B.F., Stinson, F.S., Dawson, D.A., Chou, P.S., Dufour, M.C., Compton, W., Pickering, R.P., Kaplan, K. (2004b) Prevalence and Co-occurrence of Substance Use Disorders and Independent Mood and Anxiety Disorders. Arch Gen Psychiatry, Vol. 61: O Brien, C.P., McLellan, T.A. (1996) Myths about the treatment of addiction. Lancet Vol. 347: Minkoff, K. (2001) Best Practices: Developing Standards of Care for Individuals With Co-occuring Psychiatric and Substance Use Disorders. Psychiatric Services Vol. 52, No. 5: Lehman, A.F., Myers, P.C., Corty, E. (1989) Assessment and Classification of Patients with Psychiatric and Substance Abuse Syndromes. Hospital and Community Psychiatry Vol. 40: Graham H.L., Copello A., Birchwood M.J., Mueser K.T., Orford J., McGovern D., Atkinson E., Maslin J., Preece M., Tobin D., Georgiou G. (2004) Cognitive- Behavioural Integrated Treatment. John Wiley & Sons, Ltd. 18. Joe G.W., Broome K.M., Rowan-Szal G.A., Simpson D.D. (2002) Measuring patient attributes and engagement in treatment. Journal of Substance Abuse Treatment, Vol. 22: McLellan T.A., Hagan, T.A., Levine M., Meyers K., Gould F., Bencivengo M., Durell J., Jaffe, J. (1999) Does clinical case management improve outpatient addiction treatment. Drug and Alcohol Dependence, Vol. 55: Joe G.W., Simpson D.D., Broome K.M. (1999) Retention and patient engagement models for different treatment modalities in DATOS. Drug and Alcohol dependence, Vol. 57: Fridell, M. (1996) Institutionella behandlingsformer vid missbruk. Organisation ideologi och resultat. Natur og Kultur. 22. Broome, K.M., Simpson, D.D., Joe, G.W. (1999) Patient and program attributes related to treatment process indicators in DATOS. Drug and Alcohol Dependence, Vol. 57: Simpson, D.D. (2002) Assessing Clients and Programs for Treatment Performance Montoring and Evaluation. Research Summary: Focus on Treatment Assessment, Special Issue. Institute of Behavioural Research, Texas Christian University. Nr PSYKOLOG NYT 27

Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG. uden for [nummer] 22 Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG NR. 22. 2011 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 22, 12. årgang, 2011 Løssalg: 60 kr.

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Vidensbase. Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug

Vidensbase. Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug Vidensbase Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 Vidensbase - Indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug Marts 2011 Udgivet af Socialt Udviklingscenter

Læs mere

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet case management Dobbeltdiagnoser l7 - Muligheder og problemer i behandlingen af mennesker med dobbelt diagnose Hvordan udnytter man bedst styrkerne i case management og hvordan undgår man svaghederne?

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

af dobbeltbelastede 1 alkoholmisbrugere i døgnbehandling

af dobbeltbelastede 1 alkoholmisbrugere i døgnbehandling PER NIELSEN STEFFEN RØJSKJÆR Dobbeltbelastede alkoholmisbrugere i døgnbehandling Baggrund Artiklen redegør for resultater og overvejelser i forbindelse med en igangværende undersøgelse af dobbeltbelastede

Læs mere

Misbrug og selvmordsforebyggelse

Misbrug og selvmordsforebyggelse Misbrug og selvmordsforebyggelse Rapport fra konference om misbrugsområdet og selvmordsforebyggelse, oktober 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Peter ege EnkElT ER det jo ikke AF PETER EGE

Peter ege EnkElT ER det jo ikke AF PETER EGE Peter Ege er socialoverlæge i Københavns Kommune og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgiver om stofmisbrug. Han har beskæftiget sig med stofmisbrug siden 1969 og har skrevet flere bøger om emnet bl.a. Hash

Læs mere

CENAPS MODELLEN. for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse*

CENAPS MODELLEN. for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse* CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse* *Sammensat og redigeret efter The Gorski-CENAPS Model for Recovery and Relapse Prevention af Terence T. Gorski, President The CENAPS Corporation

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

Vejledning for behandling af patienter med dobbeltdiagnose.

Vejledning for behandling af patienter med dobbeltdiagnose. Vejledning for behandling af patienter med dobbeltdiagnose. Formål: Med udgangspunkt i litteraturgennemgang og kliniske erfaringer beskrives integreret psykiatrisk behandling af patienter med dobbeltdiagnose,

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

Misbrug og selvmordsadfærd En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinitiativer i Danmark

Misbrug og selvmordsadfærd En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinitiativer i Danmark Misbrug og selvmordsadfærd En rapport om den danske og den internationale forskning og om forebyggelsesinitiativer i Danmark Redaktion og korrektur: Cand.mag. Iben Stephensen & cand.psych. Søren Møller

Læs mere

Metadonbehandling og psykosocial støtte hvem, hvornår, hvordan og hvor meget?

Metadonbehandling og psykosocial støtte hvem, hvornår, hvordan og hvor meget? MADS UFFE PEDERSEN ÖVERSIKT Metadonbehandling og psykosocial støtte hvem, hvornår, hvordan og hvor meget? Én af de diskussioner, der med mellemrum er forsidestof i danske aviser, er spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Misbrug som betydningsfuld aktivitet

Misbrug som betydningsfuld aktivitet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Misbrug som betydningsfuld aktivitet - Et kvalitativt studie om ergoterapeutens overvejelser i interventionen af dobbeltdiagnosepatienter

Læs mere

Socialt udsatte mennesker med alkoholmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Socialt udsatte mennesker med alkoholmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Socialt udsatte mennesker med alkoholmisbrug Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer Fra tab til trivsel Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer INDHOLDSFORTEGNELSE 13 Resumé 15 Forløb 17 Fokuspunkter 19 Kvindernes respons

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats Housing First En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats 1 Indhold 1. Introduktion... 4 2. Housing First en helhedsorienteret tilgang... 5 2.1 Housing First-tilgangens værdigrundlag... 5

Læs mere

GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse

GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse GORSKI-CENAPS MODELLEN for Helbredelse og Tilbagefaldsforebyggelse Udarbejdet af Terence T. Gorski, President The CENAPS Corporation Et omfattende overblik over et forskningsbaseret system, der virker.

Læs mere

På vej mod en teori om Motivational Interviewing

På vej mod en teori om Motivational Interviewing Oversat af Tina Haren og Gregers Rosdahl efter Toward a Theory of, American Psychologist, 2009 (64)6, 527-537. Den vidt udbredte kliniske metode, (MI) (dansk: den motiverende samtale), opstod gennem en

Læs mere

Litteraturstudie af fængselsbaseret stofog alkoholbehandling

Litteraturstudie af fængselsbaseret stofog alkoholbehandling Litteraturstudie af fængselsbaseret stofog alkoholbehandling Rekvireret af Direktoratet for Kriminalforsorgen 29. juni 2012 Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Torsten Kolind, Mads Uffe Pedersen,

Læs mere

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug 2013 Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Mads Uffe Pedersen AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES CENTER FOR

Læs mere

Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser

Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser Sidsel Karsberg, Stine Rønholt & Ask Elklit Syddansk Universitet Videnscenter for Psykotraumatologi

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere