Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV : 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0188: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod"

Transkript

1 Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV : 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) (advokat Katja Holbech Mårtensen) Anfægtelse af tidsfastsættelse

2 2 1.Uoverensstemmelsen og parternes påstande Sagen angår overenskomstmæssigheden af, hvad parterne kalder masseanfægtelse. Spørgsmålet er, om tillidsrepræsentanten over for bladomdelingsvirksomheden under ét kan anfægte virksomhedens tidsfastsættelse på samtlige eller et større antal ruter uden nærmere konkretisering og videreføre en sådan masseanfægtelse til Beregningsudvalget. 3F København har nedlagt påstand om, at DMA skal anerkende TR John Johansens anfægtelser for distrikterne i Post & Medier, Birkerød. DMA har heroverfor påstået frifindelse og yderligere nedlagt følgende selvstændige påstande: 1) Klager tilpligtes at anerkende, at DMA var berettiget til at blokere Beregningsudvalget. 2) Klager tilpligtes at anerkende, at det må lægges til grund, at anfægtelse fra bud og/eller tillidsrepræsentant skal ske i forhold til arbejdstakt ) Klager tilpligtes at anerkende, at der skal ske en lokal forhandling af anfægtelsen, hvor anfægtelsen bliver konkretiseret/kvalificeret. 4) Klager tilpligtes at anerkende, at først når der efter lokal forhandling er konstateret en uenighed, kan anfægtelsen indbringes for Beregningsudvalget. 3F København har over for DMA s selvstændige påstand nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse. DMA har over for afvisningspåstanden nedlagt påstand om, at påstandene skal tages under realitetsbehandling. 2. Sagens behandling ved faglig voldgift. Sagen er den 18. december 2014 forhandlet for en faglig voldgiftsret med undertegnede, fhv. højesteretspræsident Børge Dahl, som formand og opmand og følgende partsudpegede medlemmer: forhandlingssekretær Carsten Madsen, 3F København, og forhandlingssekretær Tina Petersen, 3F, advokat Pia Rude Truelsen, DMA, og advokat Hans Henrik Christiansen, DMA.

3 3 Der blev under forhandlingen afgivet forklaring af: Sorin Vasilache, der om sig selv har forklaret, at han fra januar 2011 til september 2014 var ansat som avisbud i Birkerød hos Post & Medier. John Johansen, der om sig selv har forklaret, at han var avisbud i Birkerød fra 2006 til marts 2014 og de seneste år tillidsrepræsentant i omdelingsvirksomheden, senest Post & Medier. Gurdeep Singh, der om sig selv har forklaret, at han siden 2007 har været avisbud i Birkerød, hvor han har afløst John Johansen som tillidsrepræsentant efter at have været suppleant for denne. Karsten Wichmann Nielsen, der om sig selv har forklaret, at han var avisbud fra 1985 til 2012, fra 1989 på Nørrebro. Fra 2002 var han tillidsrepræsentant. Fra 2008 fællestillidsrepræsentant. Han er nu 3F-udpeget medlem af Beregningsudvalget. Kasper Tranholm, der om sig selv har forklaret, at han er medejer af og direktør i Post & Medier ApS, som omdeler i Ballerup, Skovlunde og Birkerød, og også driver Allerød Logistik ApS, der omdeler i Måløv, Smørum, Værløse og Farum. Han har arbejdet som distributør siden Simon Tranholm, direktør i Post & Medier ApS. Claus Borby, overenskomstchef i DMA Hans Peter Nissen, logistikdirektør i JP/Politikkens Hus A/S og DMA-udpeget medlem af Beregningsudvalget. Da der efter procedure og votering ikke blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten var flertal for en afgørelse, træffes denne af opmanden. Parterne er enige om, at det kan ske uden fuldstændig sagsfremstilling og gengivelse af forklaringer og procedure.

4 4 3. Opmandens bemærkninger 3.1. Overenskomstgrundlaget Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København indeholder i 3 en bestemmelse om løn, hvori der for så vidt angår abonnementsomdelere henvises til 4 om abonnementsomdeling, der stammer fra 2002-Overenskomsten. Ifølge 4, stk. 4, er abonnementsomdelere sikret en gennemsnitlig mindstebetaling pr. time på kr. 110,30 alle dage (beløbet forhøjes i 2015 og 2016), og det er en forudsætning, at virksomhederne yder tillæg til mindstebetalingen til medarbejdere, hvis kvalifikationer berettiger dem dertil. Ifølge 4, stk. 1, består betaling for abonnementsomdeling af aviser og magasiner af et rutegrundbeløb, som indeholder mindstebetaling, jf. stk. 4, samt et ikkeregulerbart tillæg på kr. 7,19. Om den nærmere fastsættelse af rutegrundbeløbet hedder det i 4, stk. 1, afsnit 2-5: Rutegrundbeløbet fastsættes af virksomheden ud fra det til denne vurderede tidsforbrug til omdeling af det konkrete antal aviser og magasiner. Ved fastsættelsen af tidsforbruget skal der lægges vægt på rutens beskaffenhed, herunder afstande og andre fysiske forhold, nøgler, abonnementsstruktur, bebyggelsesstruktur og bygningsforhold. Ved fastsættelsen af tidsforbruget lægges det til grund, at der arbejdes i anerkendt normal arbejdstakt (arbejdstakt 100). Ændringer i form af til/afgang af abonnenter fra dag til dag eller lign. slår igennem ved op/nedgang i afregning af antal enheder og tidsforbrug. Virksomhedens fastsættelse af tidsforbruget til omdeling er således af afgørende betydning for lønnen. Virksomhedens tidsfastsættelse kan anfægtes efter reglerne i Overenskomstens 4, stk. 2: Stk. 2. Beregningsudvalg Såfremt en medarbejder eller tillidsrepræsentanten anfægter det af virksomheden vurderede tidsforbrug, kan spørgsmålet rejses overfor arbejdsgiveren. Såfremt der ikke herved opnås enighed, kan hver af parterne tilkalde det af organisationerne nedsatte paritetisk sammensatte beregningsudvalg, som består af 2 repræsentanter, hvoraf 1 udpeges af DMA og 1 repræsentant udpeges af 3F København.

5 5 Beregningsudvalget fastlægger selv sin arbejdsform. Udvalget kontrollerer, om det af virksomheden fastsatte tidsforbrug for den eller de ruter, hvorom tvisten består, er i overensstemmelse med den reelle gennemsnitstid for ruten, idet det lægges til grund, at der arbejdes i anerkendt normal arbejdstakt (arbejdstakt 100). Udvalget kan for den eller de ruter, hvorom tvisten består, ændre det af virksomheden fastsatte tidsforbrug i overensstemmelse med 4, stk. 1, 3. afsnit. Den af beregningsudvalget i sagen trufne beslutning er bindende for de lokale parter. Såfremt der ikke kan opnås enighed i beregningsudvalget, tiltrædes udvalget af en af parterne i fællesskab udpeget særlig teknisk sagkyndig, som træffer en afgørelse, der er bindende for de lokale parter. Såfremt organisationerne ikke kan opnå enighed om udpegning af den teknisk sagkyndige, udpeges denne af Arbejdsretten. Til Budoverenskomsten er knyttet Protokollat vedrørende abonnementsomdeling, hvori det hedder: Parterne er enige om, at fra den ny overenskomsts ikrafttræden den 16. september 2002 sker følgende: Minuttallene for hver af dagene i uge 38/2002 fra det tidsberegningssystem, der var gældende indtil udlægningen af distributionen til selvstændige distributører, benyttes til at fastsætte tidsforbruget for alle ruter (distrikter) på hver af de syv ugedage. De elementer af betydning for tidsforbruget (tilbagekørsel, tunge aviser, aviser i 2 dele og selvaftælling), der ikke indgår i minuttallet, skal indgå i fastsættelsen af tidsforbruget efter principperne i 4, stk. 1. Virksomhedens minuttal for den pågældende uge skal gøres skriftlig tilgængelige for tillidsrepræsentant og medarbejdere. Det tidsberegningssystem, der var gældende indtil udlægningen af distributionen til selvstændige distributører, bortfalder ved den ny overenskomsts ikrafttræden og kan ikke herefter påberåbes i forbindelse med fagretlig behandling om fastsættelse af rutetid mv. I forbindelse med den ny overenskomsts ikrafttræden er parterne enige om at præcisere følgende: Når den enkelte virksomhed ønsker at tilrette tidsforbruget, jf. 4, stk. 1, for enkeltruter (distrikter), skal virksomheden varsle den berørte medarbejder senest 14 dage før ændringen iværksættes og samtidig orientere tillidsrepræsentanten.

6 6 Den enkelte medarbejder eller tillidsrepræsentanten kan anfægte det fastsatte tidsforbrug, jf. 4, stk. 2. Den enkelte medarbejder kan rette henvendelse til virksomheden med ønske om at få vurdere tidsforbruget, jf. 4, stk. 1, på den/de ruter (distrikter), medarbejderen omdeler. En sådan meddelelse kan eventuelt rettes gennem tillidsrepræsentanten. Opnås der ikke enighed, kan spørgsmålet videreføres i henhold til reglerne i 4, stk. 2. Når den enkelte virksomhed ønsker at foretage omlægninger af rute- (distrikts) strukturen, skal tillidsrepræsentanten orienteres før omlægningen gennemføres. Tillidsrepræsentanten kan kræve en forhandling mellem tillidsrepræsentant og virksomhed om virkningen af de ønskede ændringer i relation til tidsforbruget, jf. 4, stk. 1, for de enkelte ruter (distrikter). En sådan forhandling har opsættende virkning for omlægningen i op til 14 dage. I tilfælde af manglende enighed, kan det fastsatte tidsforbrug for den enkelte rute (distrikt) af medarbejderen eller tillidsrepræsentanten anfægtes, jf. 4, stk. 2. Behandlingen af spørgsmålet i henhold til 4, stk. 2, har dog ingen opsættende virkning for iværksættelsen af omlægningen. I november 2002 indgik overenskomstparterne en Aftale om nedsættelse af Beregningsudvalg, hvori det under punkt 4, Øvrige overordnede retningslinier, i litra a anførtes: Beregningsudvalget skal tilstræbe at træffe afgørelse i de forelagte sager inden en måned efter at de er rejst. I kendelse af 23. december 2004 i en faglig voldgiftssag mellem overenskomstparterne afsagt af retspræsident Niels Waage som opmand hedder det med henvisning til Overenskomstens 4, stk. 1, og Protokollatets afsnit 7 og 9: Af disse bestemmelser fremgår, at en virksomhed når som helst kan tilrette tidsforbruget for enkeltruter eller omlægge distriktsstrukturen: Det hedder desuden i kendelsen: tillidsmanden til enhver tid har mulighed for at anfægte det af virksomheden vurderede tidsforbrug efter reglerne i overenskomstens 4, stk. 2. I kendelse af 23. januar 2006 i en faglig voldgiftssag mellem overenskomstparterne afsagt af højesteretsdommer Poul Søgaard som opmand blev DMA (da DFFF) frifundet for en påstand om, at virksomheden ved tilretning af tidsforbruget skal underrette herom med en angivelse af, hvori ændringen består, samt begrundelsen herfor. Opmanden udtalte, at der ikke kan stilles

7 7 krav om, at der oplyses om, hvilke elementer der lægges vægt på ved ændringer i tidsforbruget, og om vægtningen af elementerne, og bemærkede herved, at sådanne oplysninger ikke synes nødvendige for, at fastsættelse af ændring af tidsforbruget kan anfægtes og efterprøves af beregningsudvalget. I kendelse af 19. oktober 2014 i en faglig voldgiftssag, FV , mellem parterne afsagt af undertegnede opmand hedder det bl.a.: Beregningsudvalget har efter 4, stk. 2, i Budoverenskomsten kun én opgave, nemlig at kontrollere, om det af virksomheden fastsatte tidsforbrug for en rute ved tvist herom er i overensstemmelse med den reelle gennemsnitstid for ruten, og udvalget har kun én beføjelse, nemlig i givet fald at ændre det af virksomheden fastsatte tidsforbrug i overensstemmelse med 4, stk. 1, 3. afsnit. Om rutegrundbeløbet hedder det i øvrigt i kendelsen: Klagers hovedsynspunkt er, at et bestemt antal aviser og magasiner skal give samme beløb, og at det er et klart brud på overenskomsten at operere med et system, som kan give forskellige beløb for samme stk. antal. Hertil bemærker opmanden, at Budoverenskomsten for det første kræver, at betaling for abonnementsomdeling af aviser og magasiner skal ske i form af et rutegrundbeløb fastsat ud fra virksomhedens vurdering af tidsforbrug til omdeling af det konkrete antal aviser og magasiner, og dernæst kræver, at ændringer i form at til/afgang af abonnenter fra dag til dag eller lign. slår igennem ved op/nedgang i afregning af antal enheder og tidsforbrug. Rutegrundbeløbet skal efter sammenhængen mellem afsnit 1 og 2 i 4, stk. 1, reflektere, hvor lang tid omdeling tager og intet andet. Der skal derfor efter Overenskomsten selvfølgelig ikke blot tages hensyn til antal aviser og magasiner, men også til rutens beskaffenhed, herunder afstande og andre fysiske forhold, nøgler, abonnementsstruktur, bebyggelsesstruktur og bygningsforhold. Eftersom det overordnet drejer sig om at sætte tiden rigtigt svarende til den reelle gennemsnitstid for ruten, jf. 4, stk. 2, afsnit 4 er der intet til hinder for, at rutegrundbeløbet kan variere efter andre faktorer end stk.-antallet, forudsat at der er tale om faktorer, som er af betydning for tidsforbruget. Der kan derfor ikke gives klager medhold i synspunktet, at rutegrundbeløb skal være det samme ved samme stk.-antal.

8 8 I et notat, Beslutninger og uenigheder i Beregningsudvalget opdateret 27. december 2010, udarbejdet af Beregningsudvalgets to medlemmer hedder det bl.a.: 13. Procedure for tilkaldelse af beregningsudvalget: BU beslutter: Proceduren skal følge overenskomstens bestemmelser: (i den gældende overenskomst følgende) Stk. 2. Beregningsudvalg: Såfremt en medarbejder eller tillidsrepræsentant anfægter det af virksomheden vurderede tidsforbrug, kan spørgsmålet rejses overfor arbejdsgiveren. Såfremt der ikke herved opnås enighed, kan hver af parterne tilkalde det af organisationerne nedsatte paritetisk sammensatte beregningsudvalg. Protokollat vedr. abonnementsomdeling: Den enkelte medarbejder kan rette henvendelse til virksomheden med ønske om at få vurderet tidsforbruget, jf. 4, stk. 1, på den/de ruter (distrikter), medarbejderen omdeler. En sådan meddelelse kan eventuelt rettes gennem tillidsrepræsentanten. Opnås der ikke enighed, kan spørgsmålet videreføres i henhold til reglerne i 4, stk. 2. BU skal som udgangspunkt sikre sig, at tvisten er forsøgt løst lokalt. De lokale parter skal således, inden indbringelse for BU, have tilkendegivet overfor hinanden, at enighed om det af virksomheden vurderede tidsforbrug ikke kan opnås. Såfremt en arbejdsgiver ikke svarer på henvendelser fra arbejdstager eller på anden måde forhaler behandlingen, kan medarbejderen eller tillidsrepræsentanten indbringe sagen for BU med denne begrundelse. I de tilfælde, hvor BU er enige om at der er mulighed for at opnå lokal enighed, kan BU pålægge de lokale parter at rette fornyet henvendelse til hinanden. Ved indbringelse til BU stilles der ikke særlige krav til indbringelsesformen, men for af BU kan arbejde og gennemføre relevante afgørelser må BU sikre sig nødvendige oplysninger, hvorfor såvel indbringer som arbejdsgiver er pligtig til at svare på spørgsmål og udlevere relevant materiale til sagens afklaring til BU. Indbringer vil typisk blive bedt om at redegøre for anfægtelsen og arbejdsgiver vil typisk blive bedt om at redegøre for sin vurdering. BU kan ved enighed rette henvendelse til både indbringer og arbejdsgiver om yderligere oplysninger. Parterne er forpligtede til at imødekomme en henvendelse fra BU. Når en sag er blevet indbragt for BU varetager hver part kontakten til henholdsvis arbejdstager og arbejdsgiver. Ved enighed i BU kan det aftales at foretage fælles henvendelser eller, at afholde fælles møder med de implicerede parter Den konkrete masseanfægtelse baggrund og forløb. Post & Medier overtog omdelingen i Birkerød i Efter at have haft driften nogen tid besluttede firmaet at foretage en opmåling af samtlige distrikter (ruter). Karsten Tranholm har forkla-

9 9 ret, at lønniveauet i Birkerød var højt sammenlignet med Farum, og at det i øvrigt er nødvendigt løbende at følge tidsforbruget, fordi nedgangen i antal avisabonnementer og tilgangen af andre produkter indebærer så store forandringer, at den rigtige tid i dag ikke er den samme som for 2 år siden. Om oplagsudviklingen i Birkerød i perioden er følgende oplyst: Antal aviser Andre produkter I alt Andre produkter omfatter både adresseløse og adresserede forsendelser, på det seneste er såkaldt transaktionspost breve med navn kommet til. Det lægges efter bevisførelsen til grund, at ændring i virksomhedens tidsfastsættelse af den enkelte rute sker på grundlag af 3 målinger af tiden ved omdeling på cykel, og at virksomheden efter overtagelsen i 2012 foretog en sådan opmåling af samtlige distrikter. Samtidig besluttede virksomheden at foretage en ændring med hensyn til de elementer, som indgår i lønopgørelsen bl.a. med afskaffelse af det hidtidige vægttillæg og indførelse af særskilt betaling for avisaflevering til kunder, der ønsker at modtage den på en AFLO, dvs. levering i brevkasse, ikke i postkasse ud til vej eller i opgang, og særskilt betaling for produkt nr. 2, 3, 4 osv. til samme kunde (dobbeltlevering). Om udviklingen i dobbeltlevering og AFLO i Birkerød er følgende oplyst: Antal dobbeltleveringer AFLO er

10 10 Den 25. februar 2013 sendte virksomheden breve til samtlige bude på alle hverdags- og søndagsdistrikter i Birkerød (da 19 bude, 55 hverdagsdistrikter, 55 søndagsdistrikter) indeholdende varsling om tilretning af tidsforbrug og omlægning af lønsystemet, jf. det som eksempel fremlagte brev til Sorin Vasilache, hvori det hedder: Vedr.: Tilretning af tidsforbrug. I fortsættelse af vores overtagelse af distributionen i Birkerød, har vi opmålt og tidsvurderet samtlige distrikter i området. Baseret herpå har vi valgt at foretage en tilretning af tidsforbruget på dine ruter ud fra et givent antal aviser, jf. nedenfor. Gældende fra 11. marts 2013 vil vi regulere grundpris og stykpris på dine ruter som det fremgår af skemaet. Samtidig gør vi op med og annullerer betalingen af vægttillæg på de omdelte produkter. Derudover indfører vi både en særskilt betaling for de kunder der ønsker at modtage avisen på en AFLO. Samt en særskilt betaling for efterfølgende publikationer det vil sige produkt nr osv vi leverer til samme kunde. Nedenfor er foretaget en sammenligning af dine distrikter før og efter ændringen.. Du kører 2 ruter på 5 af ugens 6 hverdage og 6 ruter om søndagen. Sammenligningen tager udgangspunkt i det samlede antal af aviser på dine distrikter på de pågældende dage i uge 2/2013. Ændringen varsles herved med 14 dages varsel, jf. overenskomstens bestemmelser herom, og træder således i kraft den Endvidere er din tillidsrepræsentant orienteret om ændringen. Nuværende tidsforbrug og lønsammensætning (grundpris og stykpris er inkl. nat- og genetillæg): Distrikt Antal dage Grund pris Antal aviser Styk Pris Udbetalt Vægttillæg Løn inkl. tillæg Løn ekskl. tillæg Tidsfor Min. Sek , ,5221 4, ,24 957, , ,4503 4, ,82 732, , ,6921 2, ,07 76, , ,8396 0, ,32 79, , ,6891 3, ,10 80, , ,5199 2, ,79 70, , ,5877 0, ,49 62, , ,9871 4, ,10 148, Vi beder dig venligst være opmærksom på, at i skemaet herover er de nævnte grund- og stykpriser inkl. nat- og genetillæg. Vi har derfor beregnet 2 kolonner med indtjent løn. En kolonne med den indtjente løn, som den pt. ser ud på din lønseddel (grundpris + aviser x stykpris, pris, vægttillæg) Den anden kolonne er den indtjente løn fratrukket nat- og genetillæg, dette er gjort således du kan sammenligne din distriktsløn både før og efter reguleringen. I skemaet herunder er al løn ekskl. nat & genetillæg og indtjent løn kan således sammenlignes direkte med kolonnen løn ekskl. Tillæg i skemaet ovenfor. brug

11 11 Tidsforbrug og lønsammensætning fra den (grundpris og stykpriser er ekskl. nat- og genetillæg) Distrikt Antal dage Grund pris Antal aviser Styk Pris Antal AFLO Din løn for uge 2/2013 udgjorde brutto kr ,50 ekskl. nat- og genetillæg. Til sammenligning forventes samme uges løn med den nye prissætning at udgøre kr ,63. Hvis du ikke mener de nye tidsforbrug er retvisende i forhold til 1 eller flere af dine distrikter, skal vi herved opfordre dig til hurtigst muligt at meddele dette til os, så vi kan tage stilling til, om der evt. skal tilrettes yderligere. AFLO pris Antal Eftf. Pub. Pris Eftf. Pub Indtjent løn Tidsfor Min. Sek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , brug Der lægges efter bevisførelsen til grund, at der for langt de fleste distrikters vedkommende blev fastsat et lavere tidsforbrug, og at budene som følge af varslingen gik ned i løn. I en af 24. marts 2013 fra tillidsrepræsentant John Johansen til direktør Kasper Tranholm anførtes bl.a.: Jeg er fortsat af den opfattelse at tids/lønnedsættelsen som et hele er i strid med overenskomstens bestemmelser. I Kasper Tranholms svar herpå i af 25. marts 2013 hedder det: Med hensyn til de store lønnedsættelser forholder jeg mig undrende? Der er tale om en delvis effekt af reguleringen, idet det kun er den anden uge i lønnen der reguleret på. Og hvis der er lønnedsættelser på 50 % nu, må det blive 100 % ved en fuldt reguleret lønperiode og det tror jeg ikke er tilfældet. Jeg må nok bede dig om at udspecificere yderligere så vi kan forholde os kritisk til det. Og som jeg hele tiden har fortalt dig og budene, vil vi meget gerne i dialog med de omdelere der mener der er fejl i deres reguleringer. Det er vores interesse at få rettet eventuelle fejl så hurtigt som muligt, så vi er som altid klar til at drøfte og forhandle med alle medarbejdere der har behov for det. I en af 15. maj 2013 fra John Johansen til Kasper Tranholm Vedr. Anfægtelse hedder det:

12 12 Anfægtelser af det af virksomheden vurderede tidsforbrug: Jeg har siden D. 11. marts hvor i gennemførte den voldsomme tidsnedsættelse i Birkerød, set på hvad det har haft af konsekvenser for de berørte medarbejdere inklusive mig selv. Jeg har store problemer med at gennemskue det system i nu bruger til at beregne tiden efter, men både jeg og mine kolleger kan nu efter snart 2 måneder konstatere at der er tale om en meget voldsom tids/lønnedsættelse, Jeg har foreløbig fået set på i alt 42 hverdagsdistrikter som jeg mener der alle mangler væsentligt med tid på efter D. 11. marts. Iflg. mine kolleger er tiderne også sat mere ned end hvad der stod i varslerne, jeg har ikke selv kunne gennemskue hvordan tiderne på mine distrikter nu fremkommer, men jeg kan konstatere en meget voldsom nedgang i tid/løn. Jeg skal derfor bede jer om at revurdere tidsforbruget på disse og de øvrige nedsatte distrikter. I Kasper Tranholms svar herpå i af 27. maj 2013 hedder det bl.a.: Med hensyn til de nedsættelser der har været på ruterne i Birkerød vi mener ruternes karakter er blevet ændret i betydelig grad af den nye postlov og vi har derfor fundet det nødvendigt at opmåle samtlige ruter i området. Det er disse opmålinger der ligger til grund for reguleringerne og ikke hvordan de har været lønnet tidligere. Allerede på det første orienteringsmøde vi holdt med omdelerne i Birkerød gjorde vi det klart, at vi meget gerne vil i dialog og forhandling med de omdelere der mener der var fejl eller mangler i de nye tidsfastsættelser. Det har vi gentaget flere gange overfor både budene og i særdeleshed overfor dig, da du jo har ret til at forhandle på deres vegne eller medvirke til forhandling og dialog. Vi har imidlertid ikke hørt andet fra dig, end en forholdsvis generel anfægtelse for en uge siden, som vi gik ud fra at vi skulle drøfte, når vi havde haft lejlighed til at gennemgå dine bemærkninger. Vi må jo sikre os der er tale om en forholdsvis kvalificeret anfægtelse så vi har noget at forholde os til, og ikke blot en påstand om underbetaling uden først at have undersøgt det. Og jeg ser frem til at høre nærmere fra dig snarest muligt. Der var herefter telefonisk kontakt og et enkelt møde mellem John Johansen og Kasper Tranholm. John Johansen har forklaret, at han gerne ville forhandle, men firmaet ville kun drøfte in-

13 13 dividuelle ruter. Kasper Tranholm har forklaret, at de ikke kunne få nogen snak i gang om de konkrete distrikter. John Johansen har videre forklaret, at han, da han anså de lokale muligheder for udtømte, den 20. oktober 2013 sendte følgende til 3F København og 3F s medlem af Beregningsudvalget Vedr. Anfægtelser i Birkerød : Til Beregningsudvalget. Da jeg ikke har modtaget svar fra Post & Medier på denne anfægtelse indbringer jeg hermed sagen til Beregningsudvalget. Jeg har d. 15. maj anfægtet virksomhedens tidstildeling på 42 hverdagsdistrikter. Som det fremgår af min anfægtelse, er der sandsynligvis langt flere distrikter end de 42 hverdagsdistrikter der mangler tid på, eksempelvis Søndagsdistrikterne. Jeg håber snart at få en afklaring fra jer om hvad tiden skal være på disse 42 distrikter samt forhåbentlig også de distrikter i har haft til behandling fra før virksomhedsoverdragelsen, således at jeg og mine kolleger kan få afklaret hvor meget tid vi skal have for at gå vores distrikter. Jeg har heller aldrig modtaget samlede oplysninger om hvad Post & Medier har ændret tiden fra og til, kun kopi af varsler til mine kolleger og mig selv. Foranlediget heraf skrev DMA i brev af 1. november 2013 følgende til 3F København: Vedr.: Masseanfægtelse af distrikter i Birkerød Post og Medier ApS TR John Johansens masseanfægtelse indeholder som nævnt blot en konstatering af, at tiden på distrikterne er sat ned, og at dette har medført en lønnedgang, hvilket efter vores opfattelse, ikke kan anses for at være en tilstrækkelig konkret og kvalificeret anfægtelse. Tilretningen i Birkerød skyldes den seneste ændring af Postloven, hvorefter samtlige villaer, herunder ældre bygninger, skulle opsætte postkasser ved skel. Denne ændring har medført store ændringer i Birkerød, da der er tale om et område, der i høj grad er præget af ældre bygninger. Komdis har aldrig gennemført en tilretning som følge af den nye Postlov, da de havde området. Vort medlem havde derfor en fuldt ud saglig årsag til at foretage en tilretning af tidsforbrug i området, og TR John Johansen kan således ikke blot anfægte, at tiden på distrikterne er tilrettet i nedadgående retning, idet vort medlem er berettiget hertil med 14 dages varsel, i medfør af overenskomstens protokollat vedr. abonnementsomdeling.

14 14 TR John Johansen er derfor nødsaget til at forholde sig til, om de nye distriktstider overholder arbejdstakt 100, efter der er opsat postkasser ved skel i hele Birkerød, og endvidere til at kvalificere sin anfægtelse over for vort medlem, hvis TR John Johansen ikke mener, at tiden holder i forhold til arbejdstakt 100 under de nuværende forhold. Det er i den forbindelse underordnet, om 9 af distrikterne tidligere er anfægtet over for Beregningsudvalget fra tiden hos Komdis, idet disse anfægtelser vedr. tiden før Postlovens ændring. I mailen til Beregningsudvalget, har TR John Johansen endvidere angivet, at han heller ikke har modtaget samlede oplysninger om hvad Post & Medier har ændret tiden fra og til, kun kopi af varslet til ham selv og hans kolleger. De omtalte varsler indeholder samtlige oplysninger om distriktstider, priser, antal abonnenter mv., samt oplysning om fordeling af distrikter til medarbejderne. TR John Johansen har således modtaget flere oplysninger, end vort medlem i medfør af overenskomsten er forpligtet til at udlevere i forbindelse med en tilretning af tidsforbrug, og dermed også mere end tilstrækkeligt materiale til, kombineret med TR John Johansens kendskab til området, at kvalificere sin anfægtelse over for vort medlem, og indgå i en lokal drøftelse heraf, i overensstemmelse med overenskomstens 4, stk. 2. Vi skal derfor endnu engang opfordre Dem til at foranledige TR John Johansen til at indgå i lokal dialog med vort medlem om masseanfægtelsen. Først hvis der efter lokal forhandling fortsat er uenighed, kan distrikterne indbringes for Beregningsudvalget, jf. 4, stk. 2. På baggrund af ovenstående har vi meddelt arbejdsgiverrepræsentant i Beregningsudvalget, Hans Peter Nissen, at han ikke skal behandle masseanfægtelsen i Birkerød på det foreliggende grundlag. I brev af 26. november 2013 fra 3F København til DMA hedder det: Post & Medier (Birkerød) Tilkald af beregningsudvalget Vi har modtaget brev af 1. november DMA oplyser, at DMA har meddelt arbejdsgivers repræsentant i beregningsudvalget ikke at behandle tillidsrepræsentantens tilkald af beregningsudvalget til 42 distrikter i Post & Medier, Birkerød. Da vi den har erfaret, at DMAs repræsentant synes at ville efterleve meddelelsen, tager vi forbehold for indbringelse for brud på overenskomsten, såfremt DMA ikke inden punktet næste gang behandles af Beregningsudvalget tilbagekalder sin meddelelse til DMAs repræsentant i Beregningsudvalget. Af overenskomsten fremgår, at beregningsudvalget selv fastlægger sin arbejdsform. Beregningsudvalget har tidligere selv besluttet at afvise sager, men det har været fordi

15 15 spørgsmålet om anfægtelser ikke har været rejst overfor distributøren forud for tilkald af Beregningsudvalget. Dette er imidlertid ikke tilfældet her. Der er ingen hjemmel til krav om kvalificering i overenskomsten, og en blokering af Beregningsudvalget er derfor et groft brud på de betingelser, der i 2002 lå til grund for vor accept af distributørens ret til vurdering af distriktstiderne uden baggrund i en umiddelbar kontrollerbar priskurant. Det er tillige et brud på opmandskendelsen af i den faglige voldgift om KOM- DIS aflønning af nyansatte. Heri blev det fastslået, at tillidsrepræsentanten til enhver tid har mulighed for at anfægte. En nyttesløs mulighed, hvis den videre behandling kan blokeres, hvis tillidsrepræsentanten ikke er i stand til at foretage de beregninger og diskussioner som Beregningsudvalgets kompetente medlemmer bruger timer på. Anfægtelsen er en ytring som distributøren må forholde sig til ved at revurdere og herefter oplyse om den giver anledning til en ny tidsfastsættelse. Opnås der herved enighed kan sagen lukkes. Opnås der ikke enighed kan Beregningsudvalget tilkaldes. De ansatte har oplevet en markant lønnedgang siden og yderligere udsættelse af sagen er ikke acceptabel. Uddybende kan det oplyses: 1. Kvalificering af anfægtelser I brevet efterlyses en tilstrækkelig konkret og kvalificeret anfægtelse. Som tidligere anført er dette ikke (og bør ikke være) et krav for tilkald af Beregningsudvalget. Som ligeledes tidligere anført finder vi det fremmende, hvis den stedlige tillidsrepræsentant eller buddet kan fremkomme med faktuelle oplysninger, som menes overset af distributøren, eksempelvis en ufremkommelig sti eller andre forhold af betydning for tidsforbruget. Ligeledes ville det også være fremmende om tillidsrepræsentanten var i stand til at komme med bud på distrikternes reelle gennemsnitlige tidsforbrug. En sådan konkret vurdering er imidlertid uhyre kompliceret, og kan ikke forlanges gjort til forudsætning for tilkald af Beregningsudvalget. 2.a Postkasser ved skel og dobbeltleveringer Lov om postkasser ved skel trådte i kraft Området blev overdraget til Post & Medier Distrikternes tid blev tilrettet Tillidsrepræsentanten anfægtede ved mail af 15. maj hverdagsdistrikter. Tillidsrepræsentanten har tilkaldt Beregningsudvalget ved mail af 20. oktober I det aktuelle tilfælde har distributøren sat tidsforbruget og dermed lønnen for samme arbejde ned med op til 30 %. De ansatte er af undertegnede spurgt om postkasser ved skel og dobbeltleveringer har gjort, at de kan nå at omdele den samme mængde hurtigere og derved gå tidligere hjem med samme løn eller omdele en større mængde inden sluttid og derved oppebære en højere løn med samme tidsforbrug. I så fald ville distributørens tidstilretning kunne anses for saglig, og budene kunne påtage sig flere distrikter og derved oppebæ-

16 16 re samme løn for samme tids arbejde. Dette er imidlertid ikke tilfældet, hvilket er baggrunden for anfægtelserne. 2.b AFLO tekster og flere produkter Budene oplyser: a)at der i forvejen var postkasser ved mange af abonnenterne at AFLO-teksterne, som påføres, når abonnenterne trods postkasseanlæg eller postkasse ved skel efter kampagne fra Bladhusene ønsker avisen leveret til døren, ikke kun optræder hos de nye postkasser ved skel, men tillige hos abonnenter, der i forvejen havde postkasser ved skel. b) at de mange nye produkter betyder øget håndteringstid, ikke mindst de adresserede produkter, som skal identificeres præcist i mørke. Det er ikke som ved ren avisomdeling de samme abonnenter, der går igen med enkelte til- og afgange, men vidt forskellige omdelingssteder fra dag til dag med hver deres leveringssted. Dette er baggrunden for, at tillidsrepræsentanten ikke finder, at der belæg for en nedsættelse af tidsforbruget. Da anfægtelserne ikke har bevirket andet end marginale revurderinger, må det konstateres, at henvendelsen til distributøren ikke har medført enighed. Herefter står det hver af parterne frit at tilkalde Beregningsudvalget. Forløbet danner baggrunden for en række verserende sager i Arbejdsretten, Den 14. august 2014 blev der afholdt retsmøde i sagerne AR og AR , LO for 3F mod DA for DMA for Post & Medier ApS, og i sag AR , LO for 3F mod DA for DMA. Det hedder i retsbogen: Efter drøftelse og retsformandens henstilling tiltrådte parterne, at de 3 sager udsættes, idet spørgsmålene om fortolkning af overenskomsten indbringes som anerkendelsespåstande for faglig voldgift, mens sagerne AR og AR uden præjudice behandles ved beregningsudvalget, dog således at hver part udvælger 5 distrikter til stikprøveberegning. Hvis en af parterne finder grundlag herfor, kan spørgsmål om yderligere beregninger behandles på ny ved Arbejdsretten. Efter retsmødet skrev det DMA-udpegede medlem af Beregningsudvalget, Hans Peter Nissen, følgende til det 3F-udpegede medlem, Karsten Wichmann Nielsen: Jeg forstår at det haster med Birkerød fordi distrikterne omlægges til november. Vi kan vel lige så godt komme i gang.

17 17 Kan vi blive enige om, at lave to opmålinger pr. distrikt, et hvor arbejdsgiveren opmåler og en, hvor du opmåler. Hvis vi tager arbejdsgiverens opmåling først, kan du bedre lære distriktet af kende, så vi undgår debat om fejlkørsel m.v. Hvad siger du til natten til 3/9 eller 4/9 eller 5/9 eller 6/9. Hvis du kan alle fire dage, så kan vi tage to distrikter pr. nat og så blive næste færdig på de fire dage. Kan du kun nogle af dagene, kan vi i hvert tilfælde komme i gang. Kan du ingen af dagene, så foreslå nogle andre. Karsten W. Nielsen mente imidlertid ikke, at Beregningsudvalget skulle måle tidsforbruget, men beregne effekten af brevkasser i skel for at fratrække denne i den hidtidige tidsfastsættelse. I af 2. september 2014 fra Karsten W. Nielsen til Hans Peter Nissen hedder det: Jeg er nu gået i gang med at se på distrikterne i Birkerød. Jeg har i samarbejde med en af de berørte omdelere opgjort hvor mange meters gang der spares på distrikterne og som følge af postkasser ved skel. I vedhæftede ligalister for onsdag d. 20/ er adresser hvor der allerede var postkasser ved skel markeret med X. Adresser hvor der ikke skulle leveres helt ind til hoveddør er markeret med gult. I de 2 regneark (43842-og Tidsbesparelse) har jeg opgjort hvor mange meters gang det drejer sig om og hvor meget tid der som følge heraf spares. Jeg har tillagt en del tid under hensyntagen til at der er tale om færdsel på privat grund således at der skal tages ekstra hensyn til dårligt lys, ujævnheder og risiko for fald grundet henlagte genstande m.v. Med udgangspunkt i den konkrete ligaliste for onsdag d. 20/8 blev distrikterne ifølge det til mig oplyste tidsreduceret med henholdsvis ,18 minut og ,96 minut. Som det fremgår af regnearkene opgør jeg tidsbesparelserne til at være henholdsvis 7,43 minut for distrikt og 3,03 minut for Det vil sige langt mindre end hvad der er blevet reduceret.

18 18 Jeg skal bede dig om, at gennemgå tallene og lade mig vide hvad du vurderer besparelsen til. I Regnearket (AR ) har jeg samlet tallene og endvidere indtastet tallene fra fredag d. 29/ Jeg har ikke opgjort hvor mange meters gang der spares endnu, men jeg skal opfordre dig til med hjælp fra arbejdsgiver at opstille en beregning til sammenligning. Som det ses er tidsreduktionen endnu mere markant denne dag bliver reduceret med 20,04 minut og bliver reduceret med 26,08 minut. Jeg har selv lavet regnearket med hjælp af oplysninger fra arbejdstager, så jeg skal bede dig om, at få tallene bekræftet af arbejdsgiver og om at indhente de samme oplysninger for de resterende 3 distrikter. I Hans Peter Nissens svar i af 7. september 2014 hedder det bl.a.: Jeg har læst dine lange skrivelser igennem og jeg tror godt jeg forstår hvor du vil hen. Jeg er bare ret uenig!. Beregningsudvalget har et eneste mandat ifølge overenskomsten, og det er at kontrollere, at den af arbejdsgiverne tildelte tid holder for den eller de distrikter hvor der er tvist. Jeg mener derfor at vi skal opmåle distrikterne sådan som de er i dag Jeg foreslår derfor, at vi påbegynder opmålingen af de pågældende distrikter snarest muligt, da det ifølge mine oplysninger netop var det der var hensigten med forliget. Hvis ikke du er enig i ovenstående foreslår jeg, at du konsulterer 3F og jeg konsulterer DMA og vi så finder ud af, hvad der er op og hvad der er ned på denne sag. Er du enig? Og hvordan løser vi ellers vores tvist? Karsten Wichmann Nielsen og Hans Peter Nissen har samstemmende forklaret, at Karsten Nielsen har ønsket at se på betydningen af forhold som postloven og postkasser ud til vejen, tykke magasiner i Berlingske osv., mens Hans Peter Nissen ønsker at kontrollere, om den samlede tid til et distrikt kan rumme hele den tildelte opgave, herunder magasiner i Berlingske osv. Der er ikke i Beregningsudvalget eller mellem 3F København og DMA opnået enighed om videre behandling i Beregningsudvalget. I Arbejdsretten er sagerne AR og AR

19 19 efter retsmøder den 25. september 2014 og den 20. november 2014 udsat uden frist på faglig voldgift. I november 2014 er der sket en omlægning af distrikterne i Birkerød. 55 distrikter er blevet til 34 ifølge Kasper Tranholm er det sket for at effektivisere omdelingen bl.a. ved at spare køretid mellem distrikter Opmandens bedømmelse F s påstand om anfægtelse Efter Overenskomstens 4, stk. 1, skal en omdelingsvirksomhed foretage en konkret fastsættelse af tidsforbruget for hver enkelt rute ud fra anerkendt normal arbejdstakt ( arbejdstakt 100 ). Retten til anfægtelse efter overenskomstens 4, stk. 2, angår virksomhedens konkrete tidsfastsættelse for den enkelte rute, jf. herved også Protokollatet vedr. abonnementsomdeling, sidste afsnit, næstsidste punktum. Mener medarbejderen på ruten, at tidsfastsættelsen er forkert, kan denne rejse spørgsmålet over for virksomheden. Mener tillidsrepræsentanten, at tidsfastsættelsen er forkert, kan denne ligeledes rejse spørgsmålet over for virksomheden. Når virksomhedens tidsfastsættelse af en rute er baseret på faktisk opmåling af tidsforbruget på ruten, må en anfægtelse nødvendigvis gå ud på, at ruten ikke kan gennemføres på den tid, virksomheden har fastsat at den reelle gennemsnitstid for ruten er højere end det tidsforbrug, virksomheden har fastsat for ruten. Det er derfor ved tidsfastsættelse efter opmåling det spørgsmål og kun det spørgsmål som efter Overenskomstens 4, stk. 2, kan rejses over for virksomheden, og som såfremt enighed ikke herved opnås, kan indbringes for Beregningsudvalget. En virksomhed er efter Overenskomsten berettiget til når som helst at gennemføre en opmåling af enkelte eller samtlige ruter og tilrette tidsforbruget i overensstemmelse hermed. Det forhold, at ikke blot en enkelt rute, men samtlige ruter i et område får tilrettet tidsforbruget efter opmåling, ændrer ikke noget ved adgangen til at anfægte efter 4, stk. 2. Hvad der kan rejses spørgsmål om, er alene, om den enkelte rute kan gennemføres på den tid, virksomheden har fastsat. Det følger af det anførte, at tillidsrepræsentantens anfægtelsesret efter Overenskomstens 4, stk. 2, også i tilfælde, hvor der efter opmåling er sket tilretning af tidsforbruget på samtlige ruter i et

20 20 område, er en ret til for den enkelte rute at rejse spørgsmålet, om tidsfastsættelsen er tilstrækkelig. Overenskomstens 4, stk. 2, angår ikke tillidsmandens ret til over for virksomheden generelt at rejse spørgsmål vedrørende tidsfastsættelse og aflønning. Manglende enighed om sådanne spørgsmål kan imidlertid ikke indbringes for Beregningsudvalget. I tilfælde, hvor der efter opmåling er sket tilretning af tidsforbruget på samtlige ruter, er det altså kun manglende enighed mellem tillidsrepræsentant og virksomhed om tidsfastsættelse på den enkelte rute, som tillidsrepræsentanten kan indbringe for Beregningsudvalget. Post & Medier ApS har i den foreliggende sag efter opmåling af samtlige ruter i Birkerød foretaget en tilretning af tidsforbruget og varslet de enkelte bude om ændringen på det enkelte buds ture og orienteret tillidsmanden, John Johansen, som fik en kopi af samtlige varsler. Tillidsmandens henvendelse til virksomheden i af 24. marts 2013 gående på, at tids/lønnedsættelsen som et hele er i strid med overenskomstens bestemmelser, og anmodning i af 15. maj 2013 om at få tidsforbruget revurderet på samtlige distrikter med henvisning til, at der er tale om en meget voldsom tids/lønnedsættelse, alle mangler væsentligt mere tid, er af en så generel karakter, at der ikke heri kan anses indeholdt en sådan anfægtelse af den konkrete tidsfastsættelse for nogen enkelt rute, som er omfattet af Overenskomstens 4, stk. 2. Der kan på denne baggrund ikke gives 3F medhold i påstanden om, at DMA skal anerkende disse anfægtelser, som virksomheden ikke i medfør af Overenskomstens 4, stk. 2, har været forpligtet til at tage stilling til, og som tillidsmanden ikke har kunnet indbringe for Beregningsudvalget som sket i af 20. oktober DMA frifindes herefter for 3F s påstand DMA s selvstændige påstande 3F har påstået afvisning med henvisning til, at det tilkommer Beregningsudvalget at tage stilling til materien i påstandene, eftersom det i Overenskomstens 4, stk. 2, afsnit 3, er bestemt, at Beregningsudvalget fastlægger selv sin arbejdsform, hvilket er nærmere udmøntet, som det ses i Beregningsudvalgets notat af 27. december 2010, punkt 13.

21 DMA s påstand 1 Påstanden angår reguleringen af anfægtelsesretten i Overenskomstens 4, stk. 2, afsnit 1 og 2. Indholdet af denne regulering beror på forståelsen af afsnit 1 og 2, som er afgørende for, om der foreligger en anfægtelse omfattet af afsnit 1, som kan videreføres til Beregningsudvalget som angivet i afsnit 2. Det forhold, at Beregningsudvalget efter afsnit 3 selv fastlægger sin arbejdsform, giver ikke Beregningsudvalget nogen beføjelse vedrørende forståelsen af afsnit 1 og 2 eller beføjelse til at fastlægge sin egen kompetence. Afsnit 3 angår alene behandlingsformen vedrørende spørgsmål, som er omfattet af Beregningsudvalgets kompetence. Uenighed om udvalgets kompetence efter afsnit 1 og afsnit 2 må løses ved forhandling mellem overenskomstparterne eller ved faglig voldgift. Påstanden kan derfor ikke afvises fra realitetsbehandling med henvisning til 4, stk. 2, afsnit 3. 3F har til støtte for afvisningspåstanden yderligere bl.a. anført, at det, budene kender til, er den tidligere tid, som de ud fra Overenskomsten må formode er vurderet ud fra arbejdstakt 100. I den aktuelle sag har de oplevet, at der blev sat flere postkasser op ved skel, at der kom flere AFLOleveringer efter kampagne fra bladhusene, og at omdelingen blev mere kompliceret ved, at der kom nye produkter, herunder adresserede produkter, hvilket har medført øget håndteringstid. Alt i alt har budene ikke oplevet et mindre tidsforbrug, således at de ved at tage flere distrikter kunne optjene lønnen fra før på samme tid. Der foreligger en principiel uenighed, som omfatter alle budene, og det er denne uenighed, som DMA har blokeret for en afklaring af. Der kan imidlertid efter det oplyste om omdelingsarbejdets forandring over tid ikke gives 3F medhold i, at der må være en formodning for, at det før den fastsatte tidsforbrug svarer til arbejdstakt 100 i foråret 2013, hvor virksomheden efter opmåling har foretaget en tilretning af tidsforbruget. Overenskomsten giver som nævnt arbejdsgiver ret til når som helst at foretage en tilretning af tidsforbruget, så det passer til de aktuelle forhold, og anviser, hvorledes anfægtelse kan ske. Der foreligger ikke en anfægtelse omfattet af Overenskomstens 4, stk. 2, i en henvisning til, at postkasseeffekten opvejes af flere AFLO er og en mere kompliceret omdeling som følge af nye produkter, eftersom en anfægtelse af en tid fastsat for en rute efter opmåling for at være omfattet af 4, stk. 2, som nævnt skal gå på, at ruten ikke kan gennemføres på den tid, arbejdsgiver har fastsat.

22 22 Der er herefter ikke grundlag for at afvise DMA s påstand 1. Påstanden tages derfor under realitetsbedømmelse. Efter det, der er anført foran under , har DMA ret i, at der ikke i henvendelserne fra tillidsmanden forelå en anfægtelse over for virksomheden, som var omfattet af Overenskomstens 4, stk. 2, og som efter Overenskomstens 4, stk. 2, ved manglende enighed mellem tillidsmand og virksomhed kunne videreføres til Beregningsudvalget. DMA var på denne baggrund berettiget til at blokere for Beregningsudvalgets behandling af tillidsmandens henvendelse i af 20. oktober 2013 som sket i DMA s brev af 1. november Henvendelsen ville nemlig efter Overenskomsten ikke kunne behandles af Beregningsudvalget. Under hensyn til DMA s påstands generelle udformning bemærkes, at i de tilfælde, hvor der foreligger anfægtelse og indbringelse for Beregningsudvalget i overensstemmelse med Overenskomstens 4, stk. 2, afsnit 1 og 2, er en overenskomstpart ikke berettiget til at blokere for Beregningsudvalgets behandling af sagen. Der gives herefter DMA medhold i, at DMA var berettiget til at blokere for Beregningsudvalgets behandling af den af tillidsmand John Johansen ved af 20. oktober 2013 indbragte sag som sket ved brev af 1. november DMA s påstand 2 Påstand 2 angår, om anfægtelse fra bud eller tillidsrepræsentant skal ske i forhold til arbejdstakt 100. Påstanden angår således anfægtelsesretten efter Overenskomstens 4, stk. 2, afsnit 1 og 2 ikke Beregningsudvalgets beføjelse efter afsnit 3, jf. herved foran under Der er herefter ikke i det, som 3F har anført, grundlag for at afvise DMA s påstand 2. Det er i Overenskomsten udtrykkeligt bestemt, at rutetidsfastsættelse skal ske ud fra, at der arbejdes i anerkendt normal arbejdstakt (arbejdstakt 100), jf. 4, stk. 1, afsnit 4, og 4, stk. 2, afsnit 4. Efter de herom afgivne forklaringer lægges det til grund, at det herved er forudsat, at

23 23 omdeling i et område som Birkerød sker under anvendelse af cykel med tasker, og at omdelingen skal foregå på en måde, som er sikkerhedsmæssig i orden, og i et passende tempo, som hverken er for hurtigt eller for langsomt. Det må efter bevisførelsen endvidere lægges til grund, dels at Post & Medier har tilstræbt at foretage opmåling af ruterne ved omdeling ud fra takt 100 som beskrevet og i overensstemmelse med, hvad der anses for anerkendt erfaring i branchen, dels at mange af budene benytter knallert eller scooter. Retten til at anfægte en rutetid fastsat efter opmåling er som anført foran under en ret til for den enkelte rute at rejse spørgsmålet, om tiden er tilstrækkelig. Tiden er tilstrækkelig, hvis omdelingen ved arbejdstakt 100 kan finde sted inden for den fastsatte tid. Efter bevisførelsen må det imidlertid anses for forudsat, at det skal være enkelt for et bud at anfægte tiden efter 4, stk. 2. Budet må da også efter udformningen af bestemmelsen kunne anfægte den fastsatte tid alene med henvisning til den tid, budet faktisk bruger det følger jo uden videre af Overenskomsten, at arbejdstakt 100 er afgørende for, hvad den rigtige tid er, og i mangel af enighed i sidste ende Beregningsudvalgets målestok ved tidsfastsættelsen. Det forekommer på denne baggrund uklart, hvad det betyder, at anfægtelse skal ske i forhold til arbejdstakt 100, ligesom det er uklart, hvilken uenighed mellem parterne, påstanden angår. Påstanden må anses for at være for ubestemt til at egne sig til at blive taget under pådømmelse og afvises af den grund DMA s påstand 3 og påstand 4 Efter DMA s påstande 3 og 4 skal der ved anfægtelse være en lokal forhandling af anfægtelsen, hvor anfægtelsen bliver konkretiseret/kvalificeret, og indbringelse for Beregningsudvalget kan kun ske efter, at der ved lokal forhandling er konstateret en uenighed. Disse påstande angår således også anfægtelsesretten efter Overenskomstens 4, stk. 2, afsnit 1 og 2 ikke Beregningsudvalgets beføjelse efter afsnit 3, jf. herved foran under Der er herefter ikke i det, som 3F har anført, grundlag for at afvise disse påstande.

24 24 Det er imidlertid uklart, hvad der nærmere ligger i påstand 3. En masseanfægtelse må konkretiseres som anført foran under , mens et bud vil kunne anfægte fastsat tid alene med henvisning til den tid, buddet bruger, jf. foran under , og det fremgår ikke i øvrigt, hvad der menes med, at anfægtelse af tiden for en enkelt rute skal kvalificeres, eller hvilken uenighed mellem parterne påstanden angår. Påstand 3 må på den baggrund på det foreliggende grundlag anses for at være for ubestemt til at egne sig til at blive taget under pådømmelse og afvises af den grund. Det er også uklart, hvad der nærmere ligger i påstand 4. Efter Overenskomsten kan bud eller tillidsrepræsentant anfægte det fastsatte tidsforbrug for den enkelte rute ved at rejse spørgsmål om rigtigheden over for arbejdsgiveren. Såfremt der ikke herved opnås enighed, kan enhver af parterne tilkalde Beregningsudvalget. Spørgsmålet skal altså have været rejst, uden at der herved er opnået enighed. Der er ikke stillet særlige formkrav, hverken til henvendelsen eller ikkeopnået enighed. Samtidig forekommer det uklart, hvad der i tilfælde, hvor et bud anfægter, menes med lokal forhandling og en konstateret uenighed, og hvilken uenighed mellem parterne påstanden angår. Påstand 4 må på den baggrund på det foreliggende grundlag anses for at være for ubestemt til at egne sig til at blive taget under pådømmelse og afvises af den grund. Thi bestemmes: Danske Mediers Arbejdsgiverforening frifindes. 3F København skal anerkende, at DMA var berettiget til at blokere for Beregningsudvalgets behandling af den af tillidsmand John Johansen ved af 20. oktober 2013 indbragte sag som sket ved brev af 1. november Danske Mediers Arbejdsgiverforenings påstande 2, 3 og 4 tages ikke under pådømmelse. Hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmand. Børge Dahl

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Falk Distribution ApS (advokat Pia Rude Truelsen)

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Protokollat. fra. forhandling 1. februar i faglig voldgift

Protokollat. fra. forhandling 1. februar i faglig voldgift DOKUMENT NAVN: BLADNAVN: 2005.02.01. nr. 8 Dynastiet Elkjær Distribution STIKORD: PARTER: OPMAND: Lager-, Post- & Servicearbejdernes Forbund for Hans Evald Madsen mod Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Lager & Handelsarbejdernes Forbund (nu Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund)

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Lager & Handelsarbejdernes Forbund (nu Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund) Opmandskendelse i Faglig Voldgift Lager & Handelsarbejdernes Forbund (nu Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation (nu

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0218: Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) for JN Data A/S (advokat Jakob Cohr Arffmann)

Læs mere

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (advokat Mette Klingsten) 2 1.

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den20. marts 2012holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2010.0098 Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2016.0045: Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod TEKNIQ for Wicotec Kirkebjerg A/S (underdirektør Thorkild Bang) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/dansk Industri for Grundfos A/S (advokat Thomas Nielsen)

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 5. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV 2017.0038: Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for medarbejderne v/ tillidsrepræsentant Per Petersen (opmåler Paul Jentzsch) mod Dansk Byggeri for Frydkjær A/S (kontorchef Jørgen Boje) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri for Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for A/S Hydrema Produktion (advokat Lars

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0170 Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I for Stryhns A/S (advokat Jane Hedegaard) 1. Tvisten Sagen angår,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri for Ambercon A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. maj 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund for Børsens Redaktionelle Medarbejderforening (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Børsen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Carl Christensen & C0. A/S (konsulent Bent Lindgren) afsagt den 2. august 2010

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Kendelse af 29. december 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund for A (forhandlingssekretær Johnny Frimann Storm) mod

Kendelse af 29. december 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund for A (forhandlingssekretær Johnny Frimann Storm) mod Kendelse af 29. december 2016 i faglig voldgift FV2016.0129: Fagligt Fælles Forbund for A (forhandlingssekretær Johnny Frimann Storm) mod Dansk Byggeri for V. Lauridsen Totalbyg ApS CVR-nr. 71284328 (chefkonsulent

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0193 Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for Region Hovedstaden (advokat Morten Ulrich) 1. Tvisten

Læs mere