Universitetshospitalernes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universitetshospitalernes"

Transkript

1 Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter December 2005

2

3 Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter i forbindelse med virksomhedsetablering, konsulentaftaler og licensaftaler mv. Fyns Amt Københavns Amt Nordjyllands Amt Århus Amt Hovedstadens Sygehusfællesskab Københavns Universitet Syddansk Universitet Aarhus Universitet December 2005

4 2 Udgivet af Hovedstadens Sygehusfællesskab Redaktion: Arbejdsgruppe med repræsentanter fra universiteterne og amter/hovedstadens Sygehusfællesskab Layout: KathArt Interactive ApS Tryk: Jønsson & Nomi ISBN: xxxxx

5 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål Ramme for medarbejdere og ledelser Fælles tolkning af regler Afgrænsning Fælles retningslinjer Undtagelser Suppleringer Værdigrundlag Øget samspil Objektivitet og integritet Høring Interessekonflikter og habilitetsproblemer Tjenestemandsvedtægter Retningslinjer Inhabilitet Medarbejderforpligtelser Principper for habilitet Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter Syv situationer Medarbejderens etablering af/deltagelse i privat virksomhed Hovedregel for offentligt ansatte Deltagelse i videreudvikling af forskningsresultater Afprøvning/indkøb af virksomhedens produkter Anvendelse/ordination af virksomhedens produkter Medarbejderens indgåelse af konsulentaftaler/bibeskæftigelse Konsulentaftaler Indberetning Forhåndsgodkendelse Den almene informationspligt Universitetshospitalets stiftelse af og ansvarlige deltagelse i virksomheder Afprøvning, indkøb, brug eller ordination af virksomhedens produkter Universitetshospitalets licenserede/overdragne opfindelser Afprøvning af virksomhedens produkter Indkøb/ordination af virksomhedens produkter Tiltrædelse Noter Adresser og telefon Indhold

6 4

7 Baggrund og formål 1 5 Medarbejdernes og universitetshospitalernes stigende involvering i kommercialisering af forskningsresultater og opfindelser, hvor parterne selv har en økonomisk interesse, øger omfanget af interessekonfl ikter og inhabilitet og dermed også risikoen for interessekonflikter. Nærværende retningslinjer rummer anvisninger for universitetshospitalerne på håndtering af interessekonflikter i forbindelse med virksomhedsetablering, konsulentaftaler og licensaftaler mv. Retningslinjerne, der er formuleret af repræsentanter for universitetshospitalernes parter, har til formål at skabe klare linjer for universitetshospitalernes håndtering af interessekonflikter, således at det sikres, at beslutninger er båret af saglige hensyn. Baggrund og formål

8 Ramme for medarbejdere og ledelser Retningslinjerne er et supplement til dokumentet Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter fra december I forbindelse med udarbejdelsen af Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forsk nings kontrakter besluttede universitetshos pitalernes parter at behandle de komplekse problemstillinger vedrørende håndtering af interessekonflikter relateret til virksomhedsetablering, konsulentaftaler og licensaftaler mv. i et separat dokument. Fælles tolkning af regler Der foreligger i dag ikke generelle retningslinjer fra ministerielt hold vedrørende tolkningen af den relevante lovgivning og retsprincipper på dette område. Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonfl ikter i forbin delse med virksomhedsetablering, konsulentaftaler og licensaftaler mv. er udtryk for universitetshospitalernes fælles tolkning af relevante love og regler. Institutionernes egne retningslinjer kan udgøre en konkretisering. Proceduren for de nødvendige indberetninger fastlægger institutionerne lokalt. 6 Det er hensigten, at nærværende retningslinjer skal udgøre en ramme for medarbejdere og ledelser ved institutionerne i landets universitets - hospitaler til håndtering af interessekonflikter, som kan opstå eller allerede er opstået bl.a. i forbindelse med de ovenfor nævnte situa tioner virksomhedsetablering, konsulentaftaler, licensaftaler mv. Baggrund og formål

9 Afgrænsning 2 7 Begrebet universitetshospital anvendes i dette dokument i betydningen: Det organisatoriske samarbejde, der er aftalt om uddannelse og forskning mellem et sundhedsvidenskabeligt fakultet og en nærmere angiven kreds af sygehuse. 1 Ifølge denne definition udgøres landets universitetshospitaler af de tre sundhedsvidenskabelige fakulteter ved henholdsvis Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet samt hospitalerne i Hovedstadens Sygehusfællesskab, Fyns Amt, Københavns Amt, Nordjyllands Amt og Århus Amt, der har indgået et formaliseret samarbejde om forskning og forskningsbasering af lægeuddannelsen. Med universitetshospital menes endvidere den institution (fakultet eller hospital), som i den konkrete situation er det primære ansættelsessted. I relation til varetagelse af ansvar for en konkret handling skal betegnelsen universitetshospital forstås som ledelsen på den pågældende institution. Afgrænsning

10 Fælles retningslinjer Retningslinjerne vedrører håndtering af interessekonflikter, der opstår, når hhv. medarbejdere og universitetshospitaler stifter eller deltager ansvarligt i en virksomhed, licenserer eller overdrager opfindelser samt for medarbejderes vedkommende yder konsulentbistand til private virksomheder eller udfører anden form for bibeskæftigelse. Suppleringer Følgende aftaler og vejledninger supplerer og/ eller præciserer dette regelsæt: Vejledning i forbindelse med lægers bibeskæftigelse fra Amtsrådsforeningen, udgivet december (Dokumentet vedrører lægers bibeskæftigelse på det hospital de er ansat på samt på privatklinik eller privathospital). Undtagelser Følgende forhold er ikke omfattet af regelsættet: Medarbejderens undervisningsvirksomhed, her under vejleder - og censorfunktion. 2 Medarbejderens beskæftigelse under orlov. Samarbejdsaftale om kliniske forsøg mellem lægestand og lægemiddelindustri (Aftalerne fra september 2000 mellem Lægemiddelindustriforeningen og Den Almindelige Danske Lægeforening, der vedrører forskningsmæssige samarbejder. Aftalerne vedrører lægernes medlemskab af Lægeforeningen, ikke offentlig ansatte lægers rettigheder og forpligtelser i ansættelsesforholdet). 8 Lokalt fastsatte regler på området. Afgrænsning

11 Værdigrundlag 3 9 Med Lov om opfi ndelser ved offentlige forskningsinstitutioner (opfinderloven) og universitetsloven har Folketinget tilkendegivet et ønske om nyttiggørelse af den offentlige forskning ved at fremme udveksling af viden mellem landets hospitaler og universiteter og det private erhvervsliv. Lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber giver amterne/h : S en tilsvarende mulighed. Efter nedlæggelse af amt erne og H:S og oprettelse af fem regioner fra 2007 ventes lovindholdet videreført. Lov om teknologioverførsel giver, for så vidt angår universiteter og sektorforskningsinstitutioner, mulighed for, at en offentlig forskningsinstitution etablerer selskaber, som skal kommercialisere forskningsresultater. Øget samspil Universitetshospitalerne ønsker ligeledes et øget samspil med private virksomheder om innovation, teknologioverførsel og kommercialisering. Værdigrundlag

12 Målet er, at offentlige forskningsresultater i stigende grad kommer samfundet til gode. En forudsætning for dette er, at universitetshospitalernes medarbejdere i højere grad deltager i samarbejder om innovation, kommercialisering og videreudvikling af forskningsresultater og opfindelser. Objektivitet og integritet Medarbejdernes og universitetshospitalernes stigende involvering i kommercialisering af forskningsresultater og opfindelser, hvor parterne selv har en økonomisk interesse, øger omfanget af interessekonflikter og inhabilitet og dermed også risikoen for interessekonflikter. 10 Universitetshospitalerne har et overordnet ansvar for at sikre, at der ikke opstår tvivl om objektivitet og integritet i forskningen. Medarbejdere ved landets universitetshospitaler nyder gennemgående stor tillid i offentligheden. Anfægtelse af den enkelte medarbejders motiver og den enkelte institutions objektivitet og upartiskhed kan potentielt reducere såvel befolkningens tillid til opnåede forskningsresultater som borgernes villighed til at deltage i medicinske forsøg. Universitetshospitalerne ønsker med nærværende retningslinjer at bidrage til at sikre en ensartet håndtering af de interessekonflikter, som uvægerligt opstår fra tid til anden i forbindelse med virksomhedsetablering, indgåelse af konsulentaftaler og håndtering af licensaftaler mv. Værdigrundlag

13 Høring 4 11 Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonfl ikter i forbindelse med virksomhedsetablering og indgåelse af konsulentaftaler og licensaftaler mv. var ultimo 2004 i høring hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Rektorkollegiet, Amtsrådsforeningen, AC, Djøf, Den almindelige Danske Lægeforening, Statsansattes Kartel, Sundhedskartellet, Lægemiddelindustriforeningen, Dansk Industri, Medicoindustrien samt Den Centrale Videnskabsetiske Komité. Høring

14 12

15 Interessekonflikter og 5 habilitetsproblemer 13 En interessekonflikt er objektivt konstaterbar og er bundet til situationer, ikke til en bestemt adfærd. kan tænkes at påvirke den ansattes beslutninger, håndteres udfra principperne i forvaltningsloven. Der er fx tale om en interessekonflikt, når en medarbejders private interesser gør, at der kan stilles spørgsmålstegn ved, om pågældendes arbejdsmæssige handlinger og beslutninger er påvirket af forventninger om særlig personlig vinding. Denne problematik skal løbende vurderes af medarbejderen og dennes ledelse. Situationer, hvor en offentlig ansat har private interesser, som Tjenestemandsvedtægter Yderligere hjemmel for arbejdsgiveren til at håndtere interessekonflikter findes i H:S og amtskommunale tjenestemandsvedtægter. En tjenestemand må således kun have bibeskæftigelse for så vidt og i det omfang, at det er foreneligt med den samvittighedsfulde udøvelse af de til tjenestemandsstillingen knyttede pligter mv. Interessekonflikter og habilitetsproblemer

16 Uden for tjenestemandsområdet antages tilsvarende principper også at være gældende. repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, Flere institutioner ved landets universitetshospitaler har endvidere retningslinjer for området, der giver den stedlige ledelse mulighed for at vurdere, om fx en konsulentaftale må formodes at give anledning til problemer i forhold til den stilling, som pågældende medarbejder er ansat i. Det gælder især i forhold til tidsforbrug og habilitet. Vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående, har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 14 Retningslinjer Formålet med nærværende retningslinjer er - med baggrund i hhv. forvaltningslovens principper, H:S og amtskomunale tjenestemandsvedtægter og lokale retningslinjer - at anvise måder at håndtere situationer, hvor der foreligger objektivt konstaterbare interessekonfl ikter i forbindelse med virksomhedsetablering, indgåelse af konsulentaftaler, licensaftaler mv. Vedkommende deltager i ledelsen af, eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, Sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved dens afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller Inhabilitet Endvidere har retningslinjerne til formål at sikre, at universitetshospitalerne tilrettelægger aftaleindgåelse mv. på en sådan måde, at der ikke i offentligheden kan rejses tvivl om, hvorvidt universitetshospitalernes interesser er behørigt varetaget, jf. princippet i forvaltningslovens 3, stk. 1-5, hvor inhabilitet er defineret som: Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis: Vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er, eller tidligere i samme sag har været, Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Medarbejderforpligtelser En medarbejder, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse i sagen, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Inhabilitetsreglerne kan dog fraviges, såfremt det ville være umuligt eller forbundet med væsentlige vanskeligheder eller betænkelighed at lade en anden træde i den inhabile medarbejders sted under sagens behandling. Interessekonflikter og habilitetsproblemer

17 Medarbejderen har en forpligtelse til snarest at underrette sin foresatte om forhold, som kan føre til, at medarbejderen anses for inhabil. Det er arbejdsstedet, som træffer afgørelse om, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Medarbejderen deltager sædvanligvis ikke i afgørelsen af dette spørgsmål. Principper for habilitet Anfægtelse af en medarbejders motiver kan ikke undgå at påvirke ansættelsesstedets omdømme negativt. Universitetshospitalerne fastslår i Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter, at parterne er enige om at følge nedenstående principper med henblik på at sikre habilitet: 15 Alle parter skal løbende og uden unødigt ophold oplyse den relevante ledelse om omstændigheder, der kan begrunde inhabilitet herunder særlig personlig eller økonomisk interesse i et projekt. Den relevante ledelse har pligt til at påse, at der ikke forekommer habilitetsproblemer. Hvor der opstår habilitetsproblemer skal forskningslederen i samarbejde med ledelsen udarbejde en handlingsplan for, hvorledes den forskningsmæssige uafhængighed kan sikres i forhold til medarbejdere, som har særlige interesser. Interessekonflikter og habilitetsproblemer

18 16

19 Universitetshospitalernes 6 retningslinjer for håndtering af interessekonflikter 17 Lov om opfi ndelser ved offentlige forskningsinstitutioner har til formål at øge den erhvervsmæssige nyttiggørelse af den offentlige forskning. Det indebærer potentielle interessekonflikter for universitetshospitalerne, når de som institutioner opnår indtægter ved nyttiggørelsen. Det kan fx dreje sig om at deltage i virksomhedsetablering, modtage aktier i en eksisterende virksomhed eller opnå licensindtægter fra opfi n- delser/produkter, der kan anvendes på hospitalet. Som for medarbejderen er det vigtigt for institutionen at sikre, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved institutionens handlinger og beslutninger i de pågældende situationer. Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter

20 Syv situationer Universitetshospitalerne har fastlagt nedenstående retningslinjer for håndtering af de interessekonfl ikter, der er relateret til følgende syv situationer: 3 Medarbejderens etablering af egen virksomhed på baggrund af en opfindelse, som universitetshospitalet har overladt til medarbejderen at udnytte. 4 Medarbejderens ansvarlige deltagelse i en privat virksomhed, som har en kommerciel interesse i et fagområde, som er sammenfaldende med universitetshospitalets. 18 Medarbejderens indgåelse af konsulentaftaler med private virksomheder samt anden bibeskæftigelse. Medarbejderens licensering eller overdragelse af egne opfindelser. Universitetshospitalets stiftelse af et privat selskab. Universitetshospitalets ansvarlige deltagelse i virksomheder på baggrund af opfindelser gjort ved pågældende institution. Universitetshospitalets håndtering af licensaftaler mv. med private virksomheder. Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter

21 Medarbejderens etablering af/deltagelse i privat virksomhed Offentligt ansatte, herunder medarbejdere ved universitetshospitalerne, må gerne stifte og deltage ansvarligt i virksomheder samt licensere og overdrage opfi ndelser til virksomheder, som har til formål at generere forskningsresultater, der kan udnyttes kommercielt over for bl.a. medarbejderens ansættelsessted. Forskningsresultaterne kan fx vedrøre opfindelser, produkter og metoder. Den pågældende medarbejder vil have ret til at få indtægter af virksomhedens kommercielle udnyttelse af virksomhedens aktiver. Dette forhold er reguleret af opfinderloven. Hovedregel for offentligt ansatte En offentligt ansat ved et universitetshospital, som har en særlig personlig eller økonomisk interesse i et bestemt forskningsprojekt, kan ikke være ansvarlig projektleder, deltage i afgørelser eller deltage i afsluttende forhandlinger, der kan antages at påvirke forskningsresultatet eller virksom hedens muligheder for kommerciel udnyttelse. Det gælder fx afprøvning af virksomhedens produkter på universitetshospitalet, universitetshospitalets indkøb af virksomhedens produkter, og universitetshospitalets beslutning om anvendelse/ordination af virksomhedens produkter til patienter på universitetshospitalet. Denne hovedregel kan dog fraviges, såfremt det ville være umuligt eller forbundet med væsentlige vanskeligheder eller betænkelighed at lade en anden træde i den inhabile medarbejders sted under sagens behandling. Deltagelse i videreudvikling af forskningsresultater Når medarbejdere ved et universitetshospital deltager i videreudviklingen af et forskningsresultat, må der ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved deres objektivitet. Det er vigtigt at sikre opbakning og tillid til, at interessekonflikter ikke påvirker resultatet af forskningen. Hvis det kan konstateres, at en forsker har en særlig personlig eller økonomisk interesse i et bestemt forskningsresultat, og dermed må anses for inhabil, må forskningsprojektet som udgangspunkt gennemføres af uafhængige forskere. I helt særlige tilfælde, hvor substitution af den inhabile medarbejder enten ikke er mulig, er forbundet med væsentlige vanskeligheder, eller det i øvrigt er betænkeligt at lade en anden træde i den inhabile medarbejders sted, fx pga. medarbejderens særlige kompetencer, vil den inhabile med arbejder kunne gennemføre forskningsprojektet. Det vil da være en forudsætning, at universitetshospitalet træffer foranstaltninger, der garanterer en objektiv evaluering af forskningsresultaterne, fx ved at overlade den endelige beslutningskompetence til forskerens overordnede, eller ved at lade en uafhængig forsker eller forskergruppe efterprøve forskningsresultaterne og analysemetoden. 19 Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter

22 Det er medarbejderens ansvar at orientere sin nærmeste ledelse om forhold, der vil kunne medføre habilitetsproblemer. Det skal præciseres lokalt, hvordan dette ansvar konkret udmøntes. Afprøvning af virksom hedens produkter Universitetshospitalet har ansvar for at sikre: At alle forskningsprojekter gennemføres efter faste retningslinjer for udvikling, afprøvning og kommercialisering for at forebygge, at habilitetsproblemer opstår. Som medarbejder har man ansvaret for: At orientere sin nærmeste ledelse straks, hvis man har en særlig personlig eller økonomisk interesse i resultaterne fra et forskningsprojekt, således at universitetshospitalet kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at beslutninger især relateret til de kliniske forsøg træffes af habile personer. At informere reelle og potentielle forsøgspersoner i kliniske forsøg om sine særlige personlige eller økonomiske interesse i forsøget i overensstemmelse med lovgivningen og universitetshospitalets retningslinjer for pågældende projekt. 20 At der nedsættes en uafhængig og faglig følgegruppe (fx en ad hoc-komité), der skal evaluere og monitorere prækliniske og kliniske afprøvninger, hvis forskeren, der skal gennemføre afprøvningen, har en særlig personlig eller økonomisk interesse i afprøvningens resultat. Indkøb af virksomhedens produkter Universitetshospitalet har ansvar for at: Fastslå, hvem der må indkøbe virksomhedens produkter til universitetshospitalet. At den medarbejder, der leder den pågældende forskning på universitetshospitalet, har forstået sit ansvar for, at afprøvning i større randomiserede kliniske forsøg kontrolleres eller udføres af uafhængige forskere. Træffe foranstaltninger, der sikrer løbende kontrol af indkøb. Have retningslinjer for indkøb, som sikrer, at indkøberen ikke er inhabil. At forskningslederen har forstået sit ansvar for, at der skal træffes særlige foranstaltninger, hvis den forskergruppe, som har stået for udviklingen af pågældende produkt, på nogen måde er involveret i afprøvningen af produktet eller kommercialiseringen af forskningsresultatet. Sørge for, at de medarbejdere, der vederlægges for virksomhedens salg af produktet, ikke forestår indkøb eller har ledelsesbeføjelser over for medarbejdere, der forestår indkøb af produktet. Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter

23 Som medarbejder har man ansvaret for: Uopfordret og straks at oplyse sin nærmeste ledelse om, at man oppebærer eller kan komme til at oppebære særlige personlige eller økonomiske fordele i en erhvervsvirksomhed, med mindre der er tale om ganske uvæsentlige fordele. Anvendelse/ordination af virksomhedens produkter Universitetshospitalet skal: Afgøre, hvem der må ordinere behandling med virksomhedens produkter. Som medarbejder må man ikke: Hverken direkte eller indirekte ordinere be hand ling med eller anvende produkter fra en virksomhed, som man har en særlig personlig eller økonomisk interesse i, medmindre beslutning om, at medarbejderen må ordinere eller anvende det pågældende produkt, er truffet af den relevante ledelse på universitetshospitalet. 21 Hverken direkte eller indirekte informere patienter om en mulig behandling med eller anvende produkter fra en virksomhed, som man har en særlig personlig eller økonomisk interesse i, medmindre beslutning om, at medarbejderen må ordinere eller anvende det pågældende produkt, er truffet af den relevante ledelse på universitetshospitalet. Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter

24 Medarbejderens indgåelse af konsulentaftaler/bibeskæftigelse Medarbejdere ved universitetshospitalerne kan kun have bibeskæftigelse af en karakter og omfang, der er foreneligt med varetagelsen af de opgaver, der er forbundet med ansættelsen på universitetshospitalet, herunder deltagelse i universitetshospitalets forskningsprojekter og kommercialisering i samarbejde med private virksomheder. 22 Medarbejderen har ansvaret for at vurdere, at omfanget af hans eksterne aktiviteter ikke strider mod universitetshospitalets interesser, eventuelle lokale regelsæt for området og medarbejdernes hovedansvar, -ansættelse og -forpligtelse. Medarbejdere ved universitetshospitalerne kan ikke uden tilladelse fra universitetshospitalets relevante ledelsesniveau indgå aftaler om bibeskæftigelse, der fx indeholder elementer af hemmeligholdelse, konkurrenceklausuler eller intellektuelle rettigheder. Konsulentaftaler I forbindelse med konsulentaftaler stiller universitetshospitalet ikke gratis lokaler, faciliteter, infrastruktur eller navn til rådighed for aktiviteter, der udføres for midler, som ikke administreres af universitetshospitalet. Det kan derimod efter konkret aftale gennemføres mod betaling på markedsvilkår. Forslag til ændringer i eksisterende aftaler inden for ovennævnte områder skal indberettes/godkendes af ledelsessystemet. Indberetning Medarbejdere ved universitetshospitalet bør løbende indberette og evt. få forhåndsgodkendt følgende forhold hos relevant ledelsesniveau: Ansættelse ved anden offentlig eller privat virksomhed herunder egen virksomhed. Medlemskab af direktion og/eller bestyrelse i erhvervsdrivende selskaber eller fonde. Ansættelseslignende forpligtelser ved andre institutioner eller virksomheder. Tilknytning som rådgiver/konsulent for private eller offentlige virksomheder (der indholdsmæssigt falder inden for ens ansættelses- og/ eller forskningsområde). Det skal i den forbindelse indberettes, om pågældende hverv er lønnet og/eller om der er afl edt økonomisk interesse i engagementet fx hos familie eller venner. Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter

25 Forhåndsgodkendelse I de situationer, hvor den enkelte er i tvivl om, hvorvidt et engagement kan skabe en interessekonflikt, bør pågældende indhente en forhåndsgodkendelse hos nærmeste ledelse. Forhåndsgodkendelsen bidrager til at beskytte medarbejderen i forhold til eventuel kritik af et eksternt engagement, idet det sikres, at ledelsen er orienteret og indforstået. Ligeledes bidrager forhåndsgodkendelse til at synliggøre en indsats i forhold til erhvervsmæssig nyttiggørelse og samspil med erhvervslivet. Den almene informationspligt Medarbejdernes faglige aktiviteter som fx deltagelse i udvalg, herunder bedømmelsesudvalg, hverv i kommissioner, ekspertgrupper og scientific advisory boards, medlemskab af bestyrelser i videnskabelige selskaber eller referees i videnskabelige tidsskrifter er ikke omfattet af disse retningslinjer, men alene af den almene informationspligt over for ledelsen, som oftest er udmøntet i en årlig indberetningsforpligtelse. 23 Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter

26 Universitetshospitalets stiftelse af og ansvarlige deltagelse i virksomheder Det præciseres, at universitetshospitalets stiftelse af og ansvarlige deltagelse i virksomheder er på baggrund af opfindelser gjort ved pågældende institution. Afprøvning af virksom hedens produkter Universitetshospitalet har ansvaret for: Indkøb, brug eller ordination af virksomhedens produkter Universitetshospitalet har ansvaret for: At kliniske forsøg altid foregår uafhængigt af universitetshospitalets økonomiske interesser i udfaldet. At relevante hensyn til produktets egenskaber og pris er bestemmende for universitetshospitalets ordination og indkøb. 24 At uafhængigheden om nødvendigt sikres ved, at en anden enhed på universitetshospitalet, end den der har genereret de tilgrundliggende forskningsresultater, forestår forskningsprojektet, eller ved, at en anden tilsvarende institution inddrages. At sikre, at det er de almindelige ordinationskriterier, der ligger til grund for ordination i hvert enkelt tilfælde. Om nødvendigt at indhente en erklæring fra en uafhængig tredjemand eller myndighed om, hvorvidt universitetshospitalets indkøb af produktet er acceptabelt. Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter

27 Universitetshospitalets licenserede/overdragne opfindelser I de situationer, hvor et universitetshospital sælger hele retten eller udnyttelsesretten til en af sine opfindelser til en virksomhed og fx indkøber virksomhedens færdige produkt, er det nødvendigt at være opmærksom på, at beslutningen om, hvorvidt pågældende produkt må afprøves, indkøbes eller ordineres på universitetshospitalet, træffes af habile personer, idet såvel universitetshospitalet som opfinderne normalt får licensindtægter eller anden godtgørelse fra salget. Det primære ansvar for at påse habilitet i denne situation ligger hos universitetshospitalet, som ejer eller overdrager af rettighederne til opfindelsen. Universitetshospitalet skal sørge for, at enhver beslutning omkring produktet (herunder de beslut ninger, der normalt ville blive truffet af de medarbejdere, som har gjort pågældende opfi n- delse), træffes af habile personer. Afprøvning af virksomhedens produkter Universitetshospitalet har ansvar for: At kliniske forsøg på institutioner ved universitetshospitalet altid foregår uafhængigt af uvedkommende - herunder økonomiske - interesser. At uafhængigheden om nødvendigt sikres ved, at en anden enhed på pågældende institution, end den der har genereret de tilgrundliggende forskningsresultater, forestår forskningsprojektet, eller ved, at en anden tilsvarende institution inddrages. Indkøb af virksomhedens produkter Universitetshospitalet har ansvar for: At hospitalets modtagelse af licensbetaling ikke er bestemmende for indkøb af virksomhedens produkt. At sørge for, at de medarbejdere (og disses nærtstående), der modtager vederlag eller godtgørelse for virksomhedens salg af produktet, ikke forestår indkøb eller har ledelsesbeføjelser over for medarbejdere, der forestår indkøb af produktet. Om nødvendigt at indhente en erklæring fra en uafhængig tredjemand eller myndighed om, hvorvidt indkøb af det pågældende produkt er acceptabelt. Ordination af virksom hedens produkter Universitetshospitalet har ansvar for: At sikre, at det er de almindelige ordinationskriterier, der ligger til grund for ordination i hvert enkelt tilfælde. 25 Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter

28 26

29 Tiltrædelse 7 27 Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonfl ikter i forbindelse med virksomhedsetablering, konsulentaftaler og licensaftaler mv. er tiltrådt oktober 2005 af de besluttende parter hos universitetshospitalerne i Danmark: Fyns Amt Københavns Amt Nordjyllands Amt Århus Amt Hovedstadens Sygehusfællesskab Københavns Universitet Syddansk Universitet Aarhus Universitet. Retningslinjerne opdateres og revideres efter behov i forbindelse med møder mellem repræsentanter for universitetshospitalerne i Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning. Tiltrædelse

30 28

31 Noter Der anvendes samme definition som i rapporten Medicinsk sundhedsforsknings fremtid. MESUF-Rapporten. Opfølgning på anbefalinger til fremme af vilkårene for medicinsk sundhedsforskning. Marts 2001, s Kammeradvokaten har i notat fra 25. juni 2004, Inhabilitet ved eksamination på grund af privatøkonomiske interesser, på baggrund af en konkret sag forholdt sig til spørgsmålet om inhabilitet i vejlednings- og eksa mens situationer. Overordnet gælder, at de almindelige forvaltningsretslige principper om habilitet følges. 3. Se også afsnit Retningslinjerne gælder også for virksomheder, der etableres på baggrund af rettigheder til opfindelser fra før ikrafttræden 1. januar 2000 af Lov om opfi ndelser ved offentlige forskningsinstitutioner, lov nr. 347 af 2. juni Noter

32 30

33 Adresser og telefon 9 31 Fyns Amt Ørbækvej Odense SØ Tlf.: Københavns Amt Stationsparken Glostrup Tlf.: Nordjyllands Amt Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Tlf.: Århus Amt Lyseng Allé Højbjerg Tlf.: Hovedstadens Sygehusfællesskab Bredgade København K Tlf.: Københavns Universitet Nørregade København K Tlf.: Syddansk Universitet Campusvej Odense M Tlf.: Aarhus Universitet Nordre Ringgade Århus C Tlf.: Adresser og telefon

34

35

36 Ensartet håndtering af interessekonflikter Medarbejdernes og universitetshospitalernes stigende involvering i kommercialisering af forskningsresultater og opfindelser, hvor parterne selv har en økonomisk interesse, øger omfanget af interessekonflikter og inhabilitet og dermed også risikoen for interessekonflikter. Universitetshospitalerne har et overordnet ansvar for at sikre, at der ikke opstår tvivl om objektivitet og integritet i forskningen. Anfægtelse af den enkelte medarbejders motiver og den enkelte institutions objektivitet og upartiskhed, kan potentielt reducere såvel befolkningens tillid til opnåede forskningsresultater som borgernes villighed til at deltage i medicinske forsøg. Universitetshospitalerne ønsker med nærværende retningslinjer at bidrage til at sikre en ensartet håndtering af de interessekonflikter, som uvægerligt opstår fra tid til anden i forbindelse med virksomhedsetablering, indgåelse af konsulentaftaler og håndtering af licensaftaler mv.

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid.

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid. NOTAT 3. juni 2013 Fremgangsmåde ved vurdering af habilitet i fagudvalg under RADS Baggrund En høj faglighed er sammen med regler omkring habilitet og uafhængighed en forudsætning for RADS troværdighed.

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Universitetshospitalernes. retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter

Universitetshospitalernes. retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter December 2004 Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter Fyns Amt Københavns Amt Nordjyllands

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma

Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma Navn: Titel/stilling: Arbejdssted: Organisation du repræsenterer: Daniel Pilsgaard Henriksen Læge, Phd Klinisk farmakologi

Læs mere

Brønderslev Kommune. Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Myndighedsopgaver og selskabsdrift. Personsammenfald og inhabilitet

Brønderslev Kommune. Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Myndighedsopgaver og selskabsdrift. Personsammenfald og inhabilitet Brønderslev Kommune Myndighedsopgaver og selskabsdrift Personsammenfald og inhabilitet Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Problemstilling...3

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Forskere i dobbeltroller

Forskere i dobbeltroller Forskere i dobbeltroller Forskeres økonomiske interesser Dobbeltroller eller udfylder vi blot vores rolle som forsker? Sven Frøkjær Dekan, professor Det Farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet Destination

Læs mere

Inhabilitet i kommunalbestyrelsen og selskabsbestyrelser

Inhabilitet i kommunalbestyrelsen og selskabsbestyrelser Inhabilitet i kommunalbestyrelsen og selskabsbestyrelser Aarhus, den 3. november 2016 2 Habilitet Habilitetsreglernes formål: Grundlæggende krav om saglig forvaltning (subjektiv inhabilitet) Undgå mistillid

Læs mere

Håndtering af likvide midler samt habilitet

Håndtering af likvide midler samt habilitet Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 13/1434 Dato: 17. januar 2013 Udarbejdet af: Anita Nygaard Junker E-mail: Anita.Junker@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631037 Håndtering af likvide

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Offentlig forskning for private midler

Offentlig forskning for private midler Offentlig forskning for private midler Universiteternes samarbejde med erhvervsdrivende fonde og private virksomheder Offentlig forskning for private midler Universiteternes samarbejde med erhvervsdrivende

Læs mere

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger.

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger. NOTAT Notat om reglerne om inhabilitet i lokaludvalg Generelt Reglerne om inhabilitet omhandler den situation, hvor et medlem af et lokaludvalg har en sådan interesse i eller tilknytning til en konkret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde LBK nr 580 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?... 3

Læs mere

Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU)

Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg er, som et programudvalg under Det Strategiske Forskningsråd, underlagt habilitetsreglerne fra

Læs mere

Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet

Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet Dato: 15. juni 2015 Sag: JUS-15/01759 Sagsbehandler: /KLE Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet 19 i Konkurrencerådets forretningsorden indeholder regler om et rådsmedlems inhabilitet: 19. Et medlem

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Inhabilitet i kommunalbestyrelser og selskabsbestyrelser

Inhabilitet i kommunalbestyrelser og selskabsbestyrelser Inhabilitet i kommunalbestyrelser og selskabsbestyrelser Johan Weihe og Nicolai ls 2 Habilitet Formål med forvaltningsretlige habilitetsregler: Grundlæggende krav om saglig forvaltning (subjektiv inhabilitet)

Læs mere

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Indledning... 1 1. To virkeligheder mødes... 1 2. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning... 2 Den gode Proces... 3 1 Ad hoc

Læs mere

Medarbejderes muligheder ved opstart af egen virksomhed

Medarbejderes muligheder ved opstart af egen virksomhed Medarbejderes muligheder ved opstart af egen virksomhed Flere levedygtige opstartsvirksomheder fra DTU DTU ønsker, at der etableres nye levedygtige virksomheder baseret på viden og teknologi fra DTU. Det

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets samarbejdspartnere Forskning & Innovation

Læs mere

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Seniorkonsulent, ph.d. Maj-Britt Juhl Poulsen Danske Regioner Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Status og anbefalinger Maj 2013 Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark Mia DKK

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring.

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring. Til Sundheds- og Ældreministeriet Center for psykiatri og lægemiddelpolitik Holbergsgade 6, 1057 København K psykmed@sum.dk med kopi til hbj@sum.dk og jjo@sum.dk Holbergsgade 6 1057 København K Tel + 45

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner LBK nr 210 af 17/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og

Læs mere

INTERESSEKONFLIKTER. københavns universitet. Københavns Universitets overordnede principper for håndtering af interessekonflikter

INTERESSEKONFLIKTER. københavns universitet. Københavns Universitets overordnede principper for håndtering af interessekonflikter københavns universitet INTERESSEKONFLIKTER Københavns Universitets overordnede principper for håndtering af interessekonflikter En praktisk guide til universitetets forskere INTERESSEKONFLIKTER Københavns

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Region Midtjylland Forslag til vederlagsregler for opfindelser Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Regler for vederlagsberegning ved erhvervsmæssig udnyttelse

Læs mere

1) Hvordan stemmer meddelelsen fra direktionen på Herlev og Gentofte Hospital overens med den politiske beslutning?

1) Hvordan stemmer meddelelsen fra direktionen på Herlev og Gentofte Hospital overens med den politiske beslutning? Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 11. maj 2016 Spørgsmål nr.: 017-16 Dato: 2. februar

Læs mere

Gennemgang og vurdering af regionernes mulighed for at videreføre en række amtskommunale aktiviteter

Gennemgang og vurdering af regionernes mulighed for at videreføre en række amtskommunale aktiviteter Sundhedsudvalget (2. samling) L 74 - Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. maj 2005 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-2000-10 Sagsbeh.: DSI Fil-navn: div. notat 30.05.

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

Beskyt din opfindelse. Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag.

Beskyt din opfindelse. Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag. Beskyt din opfindelse Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag. PATENTERING Hvis du som medarbejder Region Nordjylland har

Læs mere

2014-11. 14. marts 2014

2014-11. 14. marts 2014 2014-11 Spørgsmål om inhabilitet og bibeskæftigelse i forbindelse med kommunes anbringelse af en mor og et barn i en plejefamilie, hvor plejefaderen samtidig var leder af kommunens Familiehus og kommunens

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder Bilag C IPR Koncept NOTAT Til Medico Innovation - Projektbestyrelsen Vedr. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universitet, hospital og privat virksomhed Fra

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Februar 2013 Rammeaftale for samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense M og University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø 1. Præambel Denne rammeaftale har til

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik

Læs mere

Er studerende optaget på danske universiteter uretmæssigt blevet afkrævet deltagerbetaling?

Er studerende optaget på danske universiteter uretmæssigt blevet afkrævet deltagerbetaling? Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Notat Er studerende optaget på danske universiteter uretmæssigt blevet afkrævet deltagerbetaling? Har danske universiteter

Læs mere

Baggrund. Lovgrundlag. Reglerne om speciel inhabilitet fremgår dels af

Baggrund. Lovgrundlag. Reglerne om speciel inhabilitet fremgår dels af Notat Indhabilitet Baggrund. Baggrunden for udarbejdelsen af nærværende notat er, at Forsvarsministeriet har anmodet kommunalbestyrelsen om kommunens holdning til forsvarets planer om at ændre anvendelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER

HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER Advokatpartnerselskab Michael Klöcker Advokat J.nr. 311656 7. december 2016 HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER Socialforvaltningen i Københavns Kommune 1. Indledning Københavns Kommune

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

BIBESKÆFTIGELSESNÆVNET

BIBESKÆFTIGELSESNÆVNET BIBESKÆFTIGELSESNÆVNET 5.2. Afgørelser efter rpl. 47 a, stk. 1 Bibeskæftigelsesnævnet har i 2008 truffet afgørelse i følgende sager: A. Offentlige råd og nævn Tilladelse til, at en højesteretsdommer kunne

Læs mere

Vedtægter for. Fonden VisitAarhus

Vedtægter for. Fonden VisitAarhus Vedtægter for Fonden VisitAarhus 1. Navn Fondens navn er Fonden VisitAarhus. Fondens hjemsted er Århus Kommune. Fonden er stiftet af: Erhverv Århus (oprindelig Aarhus Handels- og Industriforening) Århus

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune Notat Til: Byrådet Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft 30. september 2016 Sags id: 08/34587 Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden. DANSK RIDE FORBUND BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 1 Datoer for bestyrelsesmøder fastsættes normalt 1 gang årligt for det kommende år, og derfor med min. 14 dages varsel. Når særlige forhold kræver hurtig

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Notat. De retlige rammer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer

Notat. De retlige rammer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Notat Vedrørende: De retlige rammer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Notatet er afgrænset til kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer i hhv. kommunale fællesskaber (godkendt efter 60 i kommunestyrelsesloven)

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

Notat. Inhabilitet Kommunalbestyrelsen/Hørsholm. Frank Steen. ApS

Notat. Inhabilitet Kommunalbestyrelsen/Hørsholm. Frank Steen. ApS Notat Til: Vedrørende: Bilag: Frank Steen Inhabilitet kommunalbestyrelsen/hørsholm Vand ApS Ingen Inhabilitet Kommunalbestyrelsen/Hørsholm Vand Aps Forvaltningsloven Forvaltningsloven indeholder bestemmelser

Læs mere

Udpeget af kommunen. - regler for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer

Udpeget af kommunen. - regler for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Udpeget af kommunen - regler for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer m.fl. Denne håndbog er udarbejdet af jurister fra Kommunernes Landsforening, Århus, Odense Aalborg, Randers og Esbjerg kommuner

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer

Læs mere

Kommercialisering af forskningsresultater Statistik 2010

Kommercialisering af forskningsresultater Statistik 2010 Statistik 00 Innovation: Analyse og evaluering /0 Statistik 00 Udgivet af: Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 60 København K Telefon: 544 600 Fax: 544 60 E-mail: fi@fi.dk Juli 0 Publikationen

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

REGION HOVEDSTADENS HÅNDBOG OM FORSKNINGSKONTRAKTER OG OPFINDELSER

REGION HOVEDSTADENS HÅNDBOG OM FORSKNINGSKONTRAKTER OG OPFINDELSER REGION HOVEDSTADENS HÅNDBOG OM FORSKNINGSKONTRAKTER OG OPFINDELSER Center for Regional Udvikling Enheden for Forskning og Innovation Jura & Kontrakter og Kommercialisering 2. udgave, maj 2015 Forord Der

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets forskere FORSKNING & INNOVATION KU

Læs mere

Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter

Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter Arbejdsmiljøkonference AAU 2015 D. 18. maj 2015 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S 07-05- 2012 Helsingør Kommune har ved brev

Læs mere

Inddragelse af patienter i klinisk forskning

Inddragelse af patienter i klinisk forskning Inddragelse af patienter i klinisk forskning Peter Schwarz Professor, overlæge, dr.med. Osteoporoseambulatoriet MAO og Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, FAO Medicinsk afd. M Glostrup hospital

Læs mere

Registrering af forskningsprojekter

Registrering af forskningsprojekter Projektnummer: (udfyldes af Økonomi & Plan) Registrering af forskningsprojekter Registreringen skal omfatte alt arbejde, der er foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Holstebro d. 8. oktober 2013. Information om brug af tolke i Holstebro Kommunes skoler.

Holstebro d. 8. oktober 2013. Information om brug af tolke i Holstebro Kommunes skoler. Holstebro d. 8. oktober 2013 Information om brug af tolke i Holstebro Kommunes skoler. TOLKEETISKE RETNINGSLINJER Ifølge gængse tolkeetiske retningslinjer skal tolken: Overholde tavshedspligten Tolke rigtigt

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol Bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter I medfør af 7, 15, stk.

Læs mere

Region Hovedstaden Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Region Sjælland Københavns Universitet

Region Hovedstaden Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Region Sjælland Københavns Universitet Region Hovedstaden Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Region Sjælland Københavns Universitet Vedtægt for Københavns Universitetshospital (KUH) den organisatoriske ramme om det universitetsbaserede samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere