Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni N6.032.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032."

Transkript

1 Side 1 af 97 Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark Juni 2014 Udgivelsesdato : 11. juni 2014 opdateret 7. oktober 2014 og 28. august 2015 Projekt : Udarbejdet : Bo Søndergaard Kontrolleret : Jørgen Heiden Notat : N p:\projects\356\356416\04_output\n rapport - støjkildekatalog august 2015.docx

2 Side 2 af 97 Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark Juni 2014 Udgivelsesdato : 11. juni 2014 opdateret 7. oktober 2014 og 28. august 2015 Projekt : Udarbejdet : Bo Søndergaard Kontrolleret : Jørgen Heiden Notat: N Udgivelseshistorik Revision Side/Sektion Beskrivelse Dato BND - Oprindelig version 11. juni 2014 BND Side 84 Skema over rapporter er rettet 7. oktober 2014 Side 8 afsnit Side 29 Side 40 Side 72 BND Side 4 Afsnit Afsnit Bilag 2 Side Der er indført en øvre grænse for usikkerhedstillægget på 2 db Uddybende kommentar om hvor baggrundsdata kan findes. Uddybende kommentar om målerapporters kvalitet mht. frekvensindhold. Uddybende kommentar om udenlandske målefirmaer Betegnelsen for bilag 2 er ændret fra kildedata til baggrundsdata Tabel med kildedata inkl. Usikkerhedstillæg tilføjet som bilag august 2015 p:\projects\356\356416\04_output\n rapport - støjkildekatalog august 2015.docx

3 Side 3 af 97 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 4 2 METODE Forudsætninger Kvalitet af data Målefirmaer Vindmølletyper Databehandling Database Beregning af kildespektre Usikkerheder 8 3 RAPPORTERING 8 BILAG 1: OVERSIGT OVER VINDMØLLETYPER I KATALOGET. 9 BILAG 2: BAGGRUNDSDATA 14 BILAG 3: KILDEDATA TIL ANVENDELSE I STØJBEREGNINGER 94 p:\projects\356\356416\04_output\n rapport - støjkildekatalog august 2015.docx

4 Side 4 af 97 1 INDLEDNING OG FORMÅL I forbindelse med udvikling af nye vindmølleprojekter skal støjen fra de nærmeste allerede opførte vindmøller indregnes i støjbelastningen. Dette skyldes at støjgrænserne anført i Miljøministeriets bekendtgørelse 1284 af 15. december 2011 Støj fra vindmøller gælder den samlede støj fra vindmøller. Det er dog ikke hensigtsmæssigt, at inddrage samtlige vindmøller i Danmark i beregning af støjen og i Vejledning nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller fra Miljøstyrelsen, er der givet anvisninger på hvordan man vælger hvilke vindmøller, der skal inddrages. Støjberegningerne skal baseres på frekvensoplysninger om støjen i bånd eller 1/3-oktavbånd. Mange af de eksisterende vindmøller har været opstillet siden slutningen af 19 erne og kravene til dokumentation af støjen har ændret sig flere gange siden dengang. Derfor er det ikke let at finde støjmålerapporter for de enkelte vindmølletyper, med den tilstrækkelige dokumentation. Den tilstrækkelige dokumentation skal ideelt set bestå af en målerapport på den konkrete vindmølle. Alternativt kan man anvende en målerapport på en vindmølle af samme type. Hvis dette ikke kan findes, er man henvist til at anvende data fra Miljøprojekt Generelle data om støjen fra ældre vindmøller fra Miljøstyrelsen. De generelle data er udarbejdet for at sikre, at der sammen med bekendtgørelsen og vejledningen findes et sæt af data, der gør det muligt at foretage de nødvendige beregninger, både for det A-vægtede støjniveau og for den lavfrekvente støj. De generelle data er baseret på tilgængelige målerapporter, med oplysninger i 1/3-oktaver og som dækker helt eller delvist det lavfrekvente frekvensområde. Antallet af denne slags målerapporter er begrænset og de generelle data er opdelt i effektkategorier, der dækker flere vindmøllefabrikater, typer og størrelser. Derfor er der også lagt en vis sikkerhed ind i disse data. Denne sikkerhed kan være begrænsende for nogle vindmølleprojekter og det er ønskeligt at anvende data, der er mere specifikke for den enkelte vindmølletype. Anvendelse af en enkelt målerapport på en vindmølletype kan være problematisk, da der kan foreligge flere støjmålinger på samme vindmølletype med forskellige støjdata. Dermed kan et projekts gennemførlighed være baseret på hvilken målerapport man anvender og myndighederne skal tage stilling til forskellige projekter baseret på forskellige rapporter for den samme vindmølletype. Dette er naturligvis ikke hensigtsmæssigt. Derfor er en gruppe af projektudviklere, rådgivere og fabrikanter gået sammen om at fremstille et sæt af støjdata, der er så entydigt og troværdigt som muligt på baggrund af de tilgængelige målerapporter. Rapporterne, der ligger til grund for kataloget er overdraget til Godkendelsessekretariatet for Vindmøller, hvorfra de kan rekvireres. Opgaven er finansieret af nedenstående og gennemføres af Grontmij s lydafdeling Acoustica og EMD, med assistance fra Godkendelsessekretariatet for Vindmøller på DTU Vind og Danmarks Vindmølleforenings konsulenter. p:\projects\356\356416\04_output\n rapport - støjkildekatalog august 2015.docx

5 Side 5 af 97 Virksomhed Best Energy DLBR/Videncentret for Landbrug Ecopartner EMD Energicenter Nord ApS European Energy / European Wind Farms Eurowind EWII Trefor (European Wind Investment) GK Energi ApS HOFOR Lemvigegnens Landbocenter Peter Møller Vindmøllerådgivning Planenergi Siemens Wind Power Skovgaard Invest Vattenfall Vindkraft Vestas Wind Systems Wind Estate Wind1 Kontaktperson Bent Stubkjær Steen Luk Allan Dahl Larsen Thomas Sørensen Mads Willadsen Andreas von Rosen Bo Schøler Poul Jensen Gert Kristensen Kim Pind Jensen Henrik Damgren Peter Møller Susan Jessien Gurli Held Jørgen Skovgaard Arne Rahbek Trine Dalsgaard Erik Abraham Jørgen Poulsen Følgegruppe: Jan Hylleberg, Vindmølleindustrien Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening Peggy Friis, Godkendelsessekretariatet Steen Luk, DLBR Gunnar Lisby Kjær, Skovgaard Invest Thomas Sørensen, EMD Bo Søndergaard, Grontmij p:\projects\356\356416\04_output\n rapport - støjkildekatalog august 2015.docx

6 Side 6 af 97 2 METODE Der tages udgangspunkt i Acoustica s arkiv over støjmålinger, der rækker tilbage til slutningen af 19 erne, hvor de første målinger blev foretaget. Derudover suppleres med rapporter fra fabrikanter og projektdeltagerne samt data anvendt i forbindelse med offentlige projekter for Energistyrelsen og Miljøstyrelsen. Der er desuden modtaget rapporter fra DELTA, Dansk Akustik Rådgivning, COWI og ÅF Ingemansson. De enkelte rapporter er som udgangspunkt fortrolige og er ikke en del af denne rapport. Rapporterne er overdraget til Godkendelsessekretariatet for Vindmøller som sikkerhed for at dokumentationen er til stede. En generel frigivelse af rapporterne vil gøre det muligt at gå ud med enkelte rapporter, hvor det kan gavne et specifikt projekt og et af formålene med dette katalog er netop at undgå anvendelse af individuelle rapporter. I stedet udarbejdes et sæt af standardiserede data for hver enkelt vindmølletype. 2.1 Forudsætninger Kvalitet af data Det er en betingelse, at målingerne er rapporteret som akkrediterede eller godkendte målerapporter, eller at det kan ses, at måling og rapportering følger de retningslinjer, der var gældende på tidspunktet for målingerne med den nødvendige kvalitet. De forskellige retningslinjer og metoder er listet nedenfor med en kort beskrivelse. Brev af 3. maj 1988 fra Miljøstyrelsen til amter, kommuner m.fl. (Amtsbrevet) I dette brev er den grundlæggende målemetode beskrevet og støjgrænser ved 8 m/s indført. Princippet om at man kan anvende en målerapport fra en lignende vindmølle som dokumentation ved ansøgning om opstilling er indført. Bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 1991 Støj fra vindmøller Målemetode og grænseværdier er uændrede, men underbygget med flere detaljer. Der indføres en beregningsmetode for vindmøllestøj, da traditionelle industristøjsmetoder ikke giver korrekte resultater. Der kan foretages målinger og beregninger både uden frekvensoplysninger og baseret på bånds data. Langt de fleste målerapporter er udført i henhold til denne bekendtgørelse. Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 Flere ændringer: o Der indføres supplerende støjgrænser ved 6 m/s o Støjgrænserne ved 8 m/s reduceres med 1 db o Beregningsmodellen ændres så terrænvirkningen reduceres fra + 3 db til + 1,5 db. Beregninger skal foretages på basis af data. o Målemetoden er uændret, men databehandlingen ændres, idet man går bort fra en regressionsanalyse og indfører en bin-analyse ved 6 m/s og 8 m/s. Det vil sige at målingerne grupperes efter vindhastigheden inden middelstøjspektret bestemmes. o Målemetode for off-shore vindmøller beskrives. Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 o Der indføres støjgrænser og beregningsmetode for lavfrekvent støj o Lavfrekvent støjberegning skal baseres på 1/3-oktav data. o Prototyper, 0-serier og forsøgsmøller beskrives. o Der er flere uddybninger, og der udgives en vejledning til bekendtgørelsen IEA og IEC metoder. Internationale målemetoder o Der er foretaget enkelte målinger i henhold til disse metoder. Metoderne er i god overensstemmelse med de danske principper og resultaterne kan anvendes på lige fod med de øvrige målerapporter p:\projects\356\356416\04_output\n rapport - støjkildekatalog august 2015.docx

7 Side 7 af 97 Overordnet set er målemetoden den samme i hele perioden og det giver god mening at behandle målerapporter baseret på de ovenstående metoder sammen. Der foreligger enkelte målerapporter fra før Amtsbrevet. Det er sikret, at målemetoden i disse ældre rapporter er i overensstemmelse med de senere målemetoder. Der er udelukkende anvendt målerapporter hvor resultaterne er rapporteret i bånd eller 1/3-oktavbånd Målefirmaer Størstedelen af rapporterne er udført af danske målefirmaer, men enkelte rapporter er udført af udenlandske målefirmaer, specielt tyske men også svenske, hollandske og engelske. Samtlige udenlandske målerapporter er udført i henhold til en af de ovennævnte målemetoder og de pågældende målefirmaer er enten akkrediterede eller godkendte i deres respektive lande Vindmølletyper Der medtages ikke vindmølletyper, som stadig er i salg. Det gælder både store vindmøller og husstandsvindmøller. Data for disse vindmølletyper må indhentes hos fabrikanten og importøren. 2.2 Databehandling Database Data fra de enkelte målerapporter indtastes i et regneark med oplysninger om målefirma, rekvirent, rapport og sagsidentifikation, fabrikant, type, effekt, mølleplacering, identifikation af navhøjde, rotorstørrelse samt oplysninger om toneindhold og frekvensspektret i er. Sammen med fabrikanterne, Danmarks Vindmølleforenings konsulenter og Godkendelssekretariatet er typebetegnelserne gennemgået for at se om forskellige betegnelser reelt dækker over samme mølletype Beregning af kildespektre I de tilfælde hvor rapporten ikke indeholder data for 6 m/s, er kildespektret ved 6 m/s bestemt som en parallelforskydning af kildespektret ved 8 m/s på baggrund af den lineære sammenhæng mellem støjniveau og vindhastighed, der er angivet i rapporterne. For enkelte rapporter er kildespektret bestemt ved andre vindhastigheder end 6 m/s og 8 m/s. I disse tilfælde er kildespektret ved både 6 m/s og 8 m/s bestemt ud fra den lineære sammenhæng. Hvor kildespektret ved 6 m/s er angivet i målerapporten er det anvendt direkte. Efterfølgende er data grupperet efter de enkelte vindmølletyper og hvor der er flere målinger er gennemsnitsspektrum og standardafvigelse beregnet. Der er i den forbindelse ikke foretaget omregning til en standard navhøjde, men beregnet på tværs af forskellige navhøjder. p:\projects\356\356416\04_output\n rapport - støjkildekatalog august 2015.docx

8 Side 8 af Usikkerheder I Miljøministeriets bekendtgørelser er der anført en usikkerhed på 2 db, svarende til at en måling med % vil ligge indenfor 2 db af måleresultatet og med % sandsynlighed vil ligge under måleresultatet +2 db. Det svarer til en normalfordeling med en standardafvigelse på ca. 1,2 db. Når den beregnede standardafvigelse på den totale kildestyrke L WA for en vindmølletype er over 1,2 db indføres et usikkerhedstillæg. Usikkerhedstillægget beregnes som den del af 1, standardafvigelsen, der ligger over 2 db. Usikkerhedstillægget lægges til kildespektret i alle båndene. Typisk er standardafvigelsen større ved 6 m/s og usikkerhedstillægget vil derfor være større. Hvis standardafvigelsen er under 1,2 db er der ikke noget usikkerhedstillæg og resultaterne anses for at være uden væsentlig måleusikkerhed således at spredningen primært skyldes spredningen på vindmølletypen. Der er indført en øvre grænse for usikkerhedstillægget på 2 db for at undgå at kildestyrken ved 6 m/s bliver højere end ved 8 m/s. Det har kun betydning for vindmøllerne W-40/0, Bonus 150 kw og NTK 0/43. I de tilfælde, hvor der kun foreligger en enkelt måling på en vindmølletype vil det blive forsøgt at gruppere den sammen med vindmøller af samme fabrikat og omtrent samme effekt. Hvis kildestøjen er sammenlignelig vurderes dette at være en fornuftig fremgangsmåde. Hvis dette ikke er muligt vil usikkerhedstillægget for den pågældende vindmølletype blive sat til 2 db, svarende til usikkerheden i Miljøministeriets bekendtgørelser. 3 RAPPORTERING Der er etableret støjdata for i alt 89 forskellige vindmølletyper som vist i tabellen i bilag 1. I denne tabel er også anført, hvilke vindmølletyper, der er slået sammen i databehandlingen. Hvor flere typer er slået sammen angiver antal vindmøller i tabellen det samlede antal enkelt vindmøller for den fælles gruppe og ikke for den enkelte type. For hver vindmølletype er der udarbejdet et datablad med angivelse af målefirma, rapportnummer, kildespektre ved 8 m/s og 6 m/s, standardafvigelser og usikkerhedstillæg. Databladene er vist i bilag 2. Kildespektrene vil også blive lagt ind i WindPRO med betegnelsen KST, som angiver, at de stammer fra kataloget. Kun projektdeltagerne vil få direkte adgang til disse data i WindPRO. Data er derudover tilgængelige for alle gennem denne rapport. Da de bagvedliggende målerapporter er overdraget til Godkendelsessekretariatet for Vindmøller kan rapporterne rekvireres i fornødent omfang indhentes hos dem. Grontmij A/S Acoustica Bo Søndergaard p:\projects\356\356416\04_output\n rapport - støjkildekatalog august 2015.docx

9 Side 9 af 97 BILAG 1: OVERSIGT OVER VINDMØLLETYPER I KATALOGET. p:\projects\356\356416\04_output\n rapport - støjkildekatalog august 2015.docx

10 Side 10 af 97 Nummer Antal Vindmøller Fabrikat Type Kommentar 1 1 Vindsyssel Vindsyssel 2 kw 2 1 Kuriant Kuriant 11 kw 3 1 Samsø Samsø kw 4 1 Micon Windane Windane 34/DVT Danish Windpower DWP D 1 L 6 1 Wincon Wincon Wincon W0/ Wincon W5/ Wind World W-2/120 W-2/120, W- 2300/120, W-2300/150. W-2320/150, W2320/1 er slået sammen 10 5 Wind World W-2300/120 W-2/120, W- 2300/120, W-2300/150. W-2320/150, W2320/1 er slået sammen 11 5 Wind World W-2300/150 W-2/120, W- 2300/120, W-2300/150. W-2320/150, W2320/1 er slået sammen 12 5 Wind World W-2320/150 W-2/120, W- 2300/120, W-2300/150. W-2320/150, W2320/1 er slået sammen 13 5 Wind World W-2320/1 W-2/120, W- 2300/120, W-2300/150. W-2320/150, W2320/1 er slået sammen 14 5 Wind World W-20/ Wind World W-20/ Wind World W-2500/ Wind World W-30/4, 18 4 Wind World W-30/ Wind World W-4200/ Wind World W-40/0 W-30/4 og W- 30/500 er slået sammen W-30/4 og W- 30/500 er slået sammen

11 Side 11 af 97 Nummer Antal Vindmøller Fabrikat Type Kommentar 21 5 Wind World W-5200/ Norwin Norwin Danwin Danwin Nordex N27/ Nordex N27/ Nordex N43/ Nordex N50/ Nordex N/ BONUS Bonus 55 kw 30 3 BONUS Bonus /18 kw 31 6 BONUS Bonus 150 kw 32 3 BONUS Bonus 300 kw 33 2 BONUS Bonus 300 kw mki 34 3 BONUS Bonus 300 kw mkii Bonus 300 kw mkii og mkiii er slået sammen 35 3 BONUS Bonus 300 kw mkiii Bonus 300 kw mkii og mkiii er slået sammen 36 6 BONUS Bonus 450 kw Bonus 450 kw og Bonus 450 kw mkiii er slået sammen 37 6 BONUS Bonus 450 kw mkiii Bonus 450 kw og Bonus 450 kw mkiii er slået sammen 38 2 BONUS Bonus 500 kw 39 9 BONUS Bonus 0 kw Bonus 0 kw og Bonus 0 kw mkii er slået sammen 40 9 BONUS Bonus 0 kw mkii Bonus 0 kw og Bonus 0 kw mkii er slået sammen 41 2 BONUS Bonus 0 kw MKIII BONUS Bonus 0 kw MKIV BONUS Bonus 1 MW BONUS Bonus 1,3 MW 45 7 BONUS Bonus 2 MW 46 6 BONUS Bonus 2,3 MW 47 1 Vestas V15-55 kw 48 3 Vestas V17- kw 49 2 Vestas V20- kw Vestas V kw V kw og V kw er slået sammen Vestas V kw V kw og V kw er slået sammen

12 Side 12 af 97 Nummer Antal Vindmøller Fabrikat Type Kommentar 52 2 Vestas V kw 53 2 Vestas V kw 54 2 Vestas V42-0 kw 55 3 Vestas V44-0 kw 56 6 Vestas V47-6 kw Vestas V52-0 kw 58 6 Vestas V kw V kw og V66-1, MW er slået sammen 59 6 Vestas V66-1, MW V kw og V66-1, MW er slået sammen 1 Nordtank NTK 130 kw 61 7 Nordtank NTK 150 XLR 62 3 Nordtank NTK Nordtank NTK 300/ Nordtank NTK 500/37 2 Nordtank NTK 500/41 NTK 500/41 og NTK 550/41 er slået sammen 66 2 Nordtank NTK 550/41 NTK 500/41 og NTK 550/41 er slået sammen 67 2 Nordtank NTK 0/ Nordtank NTK 1500/ 69 1 NORDTANK NTK 1500/64 7 Micon M kw 71 7 Micon M kw 72 3 Micon M0-225 kw 73 3 Micon M0-250 kw 74 4 Micon M0-400 kw 6 Micon M1-0 kw 76 6 Micon M kw 77 2 Micon M kw M kw og M kw er slået sammen M kw og M kw er slået sammen M0-225 kw og M0-250 kw er slået sammen M0-225 kw og M0-250 kw er slået sammen M1-0 kw og M kw er slået sammen M1-0 kw og M kw er slået sammen

13 Side 13 af 97 Nummer Antal Vindmøller Fabrikat Type Kommentar 78 6 Micon M10-0 kw 79 1 Micon M kw 4 NEG Micon NM 0/ NEG Micon NM 0/ NEG Micon NM 0/ NEG Micon NM 0/ NEG Micon NM 0/ 8 NEG Micon NM 1500/ NEG Micon NM 1500/ NEG Micon NM 2000/ NEG Micon NM 20/ 89 4 NEG Micon NM 20/92

14 BILAG 2: BAGGRUNDSDATA N Side 14 af 97

15 Side 15 af 97 Vindsyssel Vindsyssel 2 kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv. 63,0 N/A 74,2 N/A ,5 N/A 81,7 N/A ,9 N/A 87,1 N/A 500,9 N/A,1 N/A 0 92,1 N/A 91,3 N/A ,3 N/A 88,5 N/A 4000,1 N/A 84,3 N/A 00 74,5 N/A 73,7 N/A L WA 96,9 N/A 96,1 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 ÅF Ingemansson CPH-13-A Claus Hjarnø 96,9

16 Side 16 af 97 Kuriant Kuriant 11 kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,8 N/A 64,1 N/A ,1 N/A,4 N/A 250,8 N/A 77,1 N/A ,3 N/A 79,6 N/A 0,9 N/A 82,2 N/A ,6 N/A,9 N/A ,0 N/A 69,3 N/A 00 63,9 N/A,2 N/A L WA 89,4 N/A,7 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Acoustica P Privat 89,4

17 Side 17 af 97 Samsø Samsø kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,8 N/A 66,3 N/A ,6 N/A 78,1 N/A 250,8 N/A,3 N/A 500,6 N/A,1 N/A 0 89,7 N/A 89,2 N/A ,7 N/A 87,2 N/A ,8 N/A 83,3 N/A 00,2 N/A 74,7 N/A L WA 96,3 N/A,7 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Skandinavisk Lydteknik P Nordex A/S 96,3

18 Side 18 af 97 Micon Windane Windane 34/DVT400 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv. 63,7 N/A 74,7 N/A ,2 N/A 82,2 N/A ,8 N/A 86,8 N/A ,4 N/A 93,4 N/A 0 91,5 N/A,5 N/A ,1 N/A 87,1 N/A ,6 N/A 77,6 N/A 00,2 N/A 64,2 N/A L WA 97,6 N/A 96,6 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Acoustica P Privat 97,6

19 Side 19 af 97 Danish Windpower DWP D 1 L Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,2 N/A,0 N/A ,4 N/A 92,2 N/A ,0 N/A 89,8 N/A ,4 N/A 97,2 N/A 0 97,9 N/A,7 N/A ,4 N/A 91,2 N/A ,9 N/A 86,7 N/A 00,4 N/A 78,2 N/A L WA 103,5 N/A 101,3 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Skandinavisk Lydteknik P I/S Nordkraft 103,5

20 Side 20 af 97 Wincon Wincon 200 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,8 N/A,5 N/A ,6 N/A 78,3 N/A ,4 N/A 83,1 N/A ,0 N/A 92,7 N/A 0 91,3 N/A,0 N/A ,0 N/A 84,7 N/A ,5 N/A,2 N/A 00,1 N/A 73,8 N/A L WA 96,9 N/A,7 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Skandinavisk Lydteknik P Wincon Wind Energy Aps 96,9

21 Side 21 af 97 Wincon W0/45 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,3 N/A 67,3 N/A ,7 N/A,7 N/A ,8 N/A 88,8 N/A ,8 N/A,8 N/A 0 88,1 N/A 87,1 N/A 2000,5 N/A 84,5 N/A ,3 N/A,3 N/A 00 71,2 N/A,2 N/A L WA 96,1 N/A,1 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Skandinavisk Lydteknik P Wincon Wind Energy Aps 96,9

22 Side 22 af 97 Wincon W5/48 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,4 N/A 72,4 N/A 125,8 N/A 84,8 N/A ,4 N/A,4 N/A ,0 N/A 92,0 N/A 0 87,6 N/A 86,6 N/A ,7 N/A,7 N/A ,2 N/A 83,2 N/A 00 77,3 N/A 76,3 N/A L WA 97,1 N/A 96,1 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Acoustica P A/S Wincon West Wind 97,1

23 Side 23 af 97 Wind World W-2/120 W-2300/120 W-2300/150 W-2320/150 W-2320/1 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv. 63,3 2,6 73,3 2, ,5 1,3 77,5 1, ,8 2,1,8 2, ,2 0,8 91,2 1,4 0 92,7 2,3,7 2, ,7 4,0 81,7 3, ,2 4,6 79,2 4,1 00,5 3,8 73,5 3,4 L WA 97,1 0,7,1 0,9 Jysk Teknologisk Lydteknik Wind World A/S 96,6 Skandinavisk Lydteknik P Wind World A/S 97,1 MLK Holbæk NR. 12/ Wind World A/S 97,2 Skandinavisk Lydteknik P I/S Nordkraft 97,8 Acoustica P Fyns Amt 98,3

24 Side 24 af 97 Wind World W-20/150 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,1 2,0 71,1 1,4 125,6 2,7 78,6 2,3 250,3 2,3 88,3 2, ,6 1,7 92,6 2,7 0 92,3 1,1,3 1, ,4 3,4 84,4 3, ,9 6,8,9 6, ,1 5,8 69,1 5,4 L WA 98,0 0,9 96,0 1,8 Usikkerhedstillæg = 1,0 Acoustica P Wind World A/S 96,8 DEWI AM 92 Windstrom Frisia 98,0 Acoustica P Wind World A/S 98,8 Acoustica P Wind World A/S 98,8 DEWI Ikke nummereret Windstrom Frisia 99,0

25 Side 25 af 97 Wind World W-20/150 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,2 2,4 69,6 2,0 125,3 4,5 73,7 3, ,6 0,8,0 1, ,6 2,0 87,1 0,9 0 88,6 2,6 87,0 1, ,7 1,3 82,1 0,8 4000,2 2,6 78,6 2, ,1 1,9,5 1,7 L WA 93,6 1,6 92,1 0,5 Usikkerhedstillæg = 0,6 Acoustica P Stenhøj Møllelaug 91,9 Acoustica P Wind World 93,4 Acoustica P Stenhøj Møllelaug 94,3 Skandinavisk Lydteknik P Wind World A/S,6

26 Side 26 af 97 Wind World W-2500/220 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,0 N/A 73,2 N/A ,0 N/A 78,2 N/A ,0 N/A 88,2 N/A ,0 N/A 91,2 N/A 0 92,0 N/A 89,2 N/A ,0 N/A 84,2 N/A ,0 N/A 76,2 N/A 00 73,0 N/A,2 N/A L WA 97,9 N/A,1 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 dk-teknik Sv.G/ Grenen maskinfabrik A/S 97,9

27 Side 27 af 97 W-30/4 W-30/500 Wind World Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,1 2,4,5 3, ,9 2,6,4 3, ,0 2,5 89,5 3, ,7 1,7 92,1 2,3 0 92,1 1,4,6 1, ,0 2,9 89,5 2, ,1 4,0,5 3, ,5 3,7,0 2,9 L WA 98,8 0,9 97,3 0,9 Ingemansson S B Wind World A/S 97,9 Ingemansson S-9153-B Wind World A/S 99,5 Ingemansson S A Wind World A/S 99,7 Acoustica P N Wind World A/S 99,7

28 Side 28 af 97 Wind World W-4200/0 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,1 6,5 77,8 6, ,1 4,0 86,8 3, ,7 2,2 91,4 2,0 500,2 1,2 93,9 1,0 0 92,3 1,3 91,0 1, ,9 2,5 88,6 2,5 4000,9 1,8 84,6 2, ,3 5,1 77,0 5,5 L WA 99,6 1,3 98,3 1,1 Usikkerhedstillæg = 0,2 Acoustica P NEG Micon A/S 97,8 Acoustica P Tøvelde Vindmøllelaug 99,8 Acoustica P NEG Micon A/S,0 Acoustica P Tøvelde Vindmøllelaug,3 Acoustica T Wind World af 1997 A/S 101,6

29 Side 29 af 97 Wind World W-40/0 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,0 0,0 81,9 1, ,2 0,2 87,0 0, ,5 1,5 92,3 2, ,6 2,0,5 3,0 0 91,2 1,3 89,1 2, ,7 2,7 91,6 3, ,6 3,8 89,5 4, ,0 4,9 73,8 5,9 L WA,3 2,0 98,2 3,0 Usikkerhedstillæg = 1,2 2,0 Acoustica P Wind World af 1997 A/S 99,0 Acoustica T Wind World af 1997 A/S 101,8

30 Side 30 af 97 Wind World W-5200/0 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,7 2,1,0 2, ,7 0,3,9 1, ,6 1,2 92,9 1, ,3 1,4 92,6 1,2 0 94,7 1,8 93,0 1, ,0 2,0 91,3 1, ,7 3,1 86,0 2, ,1 6,9 76,0 7,5 L WA 101,6 1,2,0 0,9 Acoustica P NEG Micon A/S 99,8 Wind Consult WICO NEG Micon A/S 101,2 Wind Consult WICO NEG Micon A/S 101,3 DEWI AM NEG Micon A/S 101,7 Acoustica P NEG Micon A/S 103,2

31 Side 31 af 97 Norwin Norwin 0 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,9 0,2 78,8 0, ,7 0,4 86,7 1, ,0 0,9,9 0, ,4 0,3 92,4 0,9 0 92,1 1,5 91,0 2, ,4 0,7 88,4 1, ,7 1,6 83,6 1, ,4 2,8 72,4 2,2 L WA 98,6 0,3 97,6 0,9 ÅF Ingemansson CPH01293-A LM Glasfiber 98,5 ÅF Ingemansson CPH01293-A LM Glasfiber 98,8

32 Side 32 af 97 Danwin Danwin 23 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv. 63,7 2,3 73,8 2, ,3 2,7 81,3 2, ,4 2,1,4 2, ,5 2,0 92,6 1,7 0 93,8 1,2 91,8 1, ,2 2,2 87,3 2,3 4000,3 2,9 83,4 2, ,3 4,7 74,4 4,8 L WA 98,6 1,3 96,7 1,4 Usikkerhedstillæg = 0,2 0,4 ØDS Danwin A/S 96,4 ÅF Ingemansson CPH-1381-A René Schademan 98,4 ÅF Ingemansson A Roskilde Amt 98,9 Dansk Akustik Rådgivning MR09.11/ Danservice 99,2 Skandinavisk Lydteknik T Privat 99,7 Dansk Akustik Rådgivning MR09.11/ Danservice,0

33 Side 33 af 97 Nordex N27/150 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,8 N/A 69,6 N/A ,9 N/A 79,7 N/A ,4 N/A 84,2 N/A ,8 N/A,6 N/A 0 96,0 N/A 92,8 N/A ,2 N/A 91,0 N/A ,0 N/A 79,8 N/A 00,9 N/A 67,7 N/A L WA 99,2 N/A 96,0 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Skandinavisk Lydteknik P Nordex A/S 99,2

34 Side 34 af 97 Nordex N27/225 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,6 N/A 73,3 N/A ,6 N/A 82,3 N/A ,6 N/A,3 N/A ,2 N/A,9 N/A 0,0 N/A 98,7 N/A ,5 N/A,2 N/A ,2 N/A 86,9 N/A 00 76,0 N/A 74,7 N/A L WA 102,7 N/A 101,3 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Skandinavisk Lydteknik P Nordex A/S 102,7

35 Side 35 af 97 Nordex N43/0-40 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,2 3,4 74,4 3, ,9 1,0 83,2 1, ,3 2,0 89,6 1, ,9 1,1 93,1 0,8 0 92,7 0,5,9 0, ,7 0,7 88,0 0, ,8 0,4 86,1 0, ,8 0,4 81,1 0,6 L WA 99,2 0,6 97,5 0,4 Acoustica P Nordex GMBH 98,6 Acoustica P Nordex GMBH 99,7 Acoustica P Nordex GMBH 99,7

36 Side 36 af 97 Nordex N50/0 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,2 5,9 77,4 5, ,1 3,5 86,3 3, ,4 1,7,6 1, ,1 0,4 92,3 0,1 0 91,0 0,4,2 0, ,0 0,9 91,2 0, ,0 2,2,2 1, ,2 3,7 83,4 3,4 L WA 99,2 1,3 98,4 1,0 Usikkerhedstillæg = 0,2 Acoustica P Nordex GMBH 98,3 Acoustica P Nordex GMBH,2

37 Side 37 af 97 Nordex N/1300- Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,6 4,3,2 3, ,1 7,2 89,6 6, ,7 2,6,2 1, ,9 1,8 91,5 0,6 0,1 0,5 88,6 1, ,6 2,1 88,1 3, ,1 1,4 86,6 2, ,8 0,1 81,3 1,2 L WA 98,8 1,9 97,3 0,7 Usikkerhedstillæg = 1,1 Acoustica P Nordex GMBH 98,0 DEWI AM Nordex GMBH,6

38 Side 38 af 97 BONUS Bonus 55 kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv. 63,8 N/A 73,8 N/A ,0 N/A 81,0 N/A 250,5 N/A 88,5 N/A ,2 N/A 92,2 N/A 0 94,3 N/A 92,3 N/A ,8 N/A 89,8 N/A ,6 N/A 82,6 N/A 00 L WA 99,3 N/A 97,3 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Lydteknisk Institut LI 177/86 Danregn Vindkraft 99,3

39 Side 39 af 97 BONUS Bonus /18 kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,9 3,2 68,9 2,8 125,7 2,1 79,7 2, ,3 1,3 87,3 1,5 500,3 0,9 94,3 1,8 0 93,2 1,4 92,2 2, ,4 2,4 87,4 1, ,4 1,1,4 1,9 00,2 1,6 74,2 2,1 L WA 98,4 0,6 99,4 1,7 Usikkerhedstillæg = 0,8 dk-teknik BONUS Energy A/S 98,4 Acoustica P Strandager Møllelaug 98,5 Acoustica P Fyns Amt 99,6

40 Side 40 af 97 BONUS Bonus 150 kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv. 63,1 3,2 73,3 2, ,3 2,3 79,4 2, ,5 2,3 84,7 2, ,0 3,9 89,1 4,5 0 89,5 1,0 87,7 2, ,2 2,8,4 3, ,5 4,3 81,7 5, ,2 4,7 72,9 4,4 L WA,5 2,1 93,7 3,0 Usikkerhedstillæg = 1,4 2,0 Teknologisk, Lydteknik STP 848 BONUS Energy A/S 93,9 DEWI AM BONUS Energy A/S 94,4 dk-teknik BONUS Energy A/S 94,6 DELTA DANAK 24 Århus Amt,8 DELTA DANAK 24 Århus Amt 98,4 DELTA DANAK 24 Århus Amt 98,6

41 Side 41 af 97 BONUS Bonus 300 kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,7 1,1,7 1, ,0 0,7,0 0,5 250,2 1,4 94,2 0, ,9 1,4 91,9 1,4 0 91,8 1,5,9 1,1 2000,8 1,1 89,8 2, ,4 1,6 83,4 2, ,1 0,7 73,1 1,3 L WA 99,5 0,9 98,1 1,0 dk-teknik D/ Energistyrelsen 98,5 dk-teknik D/ Energistyrelsen 99,6 dk-teknik D/ Energistyrelsen,4

42 Side 42 af 97 BONUS Bonus 300 kw mki Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv. 63,7 N/A 73,8 N/A 125,0 1,8 83,5 1, ,3 0,5,8 0, ,2 3,6 87,8 3,0 0 86,4 2,8 84,9 2, ,9 2,7 82,4 2,1 4000,5 2,6 79,0 2, ,2 N/A 69,3 N/A L WA 94,0 2,5 92,6 1,9 Usikkerhedstillæg = 2,1 1,1 Acoustica P BONUS Energy A/S 92,3 dk-teknik BONUS Energy A/S,8

43 Side 43 af 97 Bonus 300 kw mkii Bonus 300 kw mkiii BONUS Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv. 63,1 0,2 78,1 0, ,9 1,3 84,9 1, ,0 1,8 87,1 1, ,0 0,2 87,0 0,3 0 89,7 2,0 87,7 2, ,3 1,3,4 1, ,6 1,9 81,6 2, ,9 3,6 74,9 3,6 L WA 96,0 0,5 94,0 1,0 DEWI AM 0410 BONUS Energy A/S,5 DELTA DANAK 1672 BONUS Energy A/S 96,4 LBP BV R aaA0.tk BONUS Energy A/S 96,5

44 Side 44 af 97 Bonus 450 kw Bonus 450 kw mkiii BONUS Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,1 2,1 73,6 2, ,0 2,3 81,5 2,4 250,4 1,7 87,9 2, ,3 1,9,7 2,2 0 91,7 2,0 89,1 2, ,6 2,1 87,0 2, ,6 2,3 84,0 2, ,7 6,3 76,2 6,2 L WA 98,1 1,0,5 1,7 Usikkerhedstillæg = 0,8 DELTA STP 925 BONUS Energy A/S 97,0 Teknologisk, Lydteknik STP 5 BONUS Energy A/S 97,7 dk-teknik BONUS Energy A/S 97,9 DEWI AM BONUS Energy A/S 98,6 DEWI AM BONUS Energy A/S 99,5 dk-teknik D/..513 BONUS Energy A/S 99,6

45 Side 45 af 97 BONUS Bonus 500 kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,6 1,5 79,5 0,3 125,8 1,0 88,7 0, ,0 1,3 91,9 0, ,8 0,2,7 2,1 0,3 1,5 88,2 3,4 2000,2 1,4 88,1 0, ,4 1,3 87,3 0,5 00,7 3,2 83,6 5,0 L WA 99,6 0,4 97,5 1,4 Usikkerhedstillæg = 0,3 DELTA DANAK 10 BONUS Energy A/S 99,4 DELTA DANAK 10 BONUS Energy A/S,0

46 Side 46 af 97 Bonus 0 kw Bonus 0 kw mkii BONUS Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,6 2,8 78,4 2, ,0 3,3,7 3, ,3 1,4 91,1 1, ,9 1,4 92,7 1,5 0 92,5 1,3 91,3 1, ,3 1,9 88,1 2, ,6 1,6,4 2, ,4 2,6 77,4 2,1 L WA 99,0 0,7 97,7 1,0 DELTA DANAK 1408 BONUS Energy A/S 97,8 DELTA DANAK 1741 BONUS Energy A/S 98,6 DELTA DANAK 1935 Flemming Madsen 99,2 DELTA DANAK 1976 BONUS Energy A/S 99,3 DELTA DANAK 1350 BONUS Energy A/S 99,4 DELTA DANAK 2132 Mads Madsen 99,5 DELTA DANAK 2133 Jørgen Petersen 99,5 DELTA DANAK 1981 BONUS Energy A/S 99,7 DEWI AM BONUS Energy A/S,1

47 Side 47 af 97 BONUS Bonus 0 kw MKIII Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,2 4,3 78,1 3, ,5 3,9 86,4 3, ,3 1,4 91,2 0, ,8 0,7,8 1,1 0 91,0 0,6,0 1, ,0 0,2 87,9 0, ,1 0,7,0 0, ,7 0,0 77,7 0,5 L WA 98,0 0,6 97,0 0,1 DELTA DANAK 2144 Kurt Petersen 97,8 DELTA DANAK 1923 BONUS Energy A/S 98,6

48 Side 48 af 97 BONUS Bonus 0 kw MKIV Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,2 1,6 77,2 1,7 125,7 1,4 84,7 1,5 250,8 1,7 89,8 1, ,3 1,1 91,3 1,3 0 92,0 0,9 91,0 1,1 2000,3 1,6 89,3 1, ,2 1,5 87,2 1,5 00,7 4,2 79,7 3,9 L WA 98,3 0,6 97,3 0,9 DELTA DANAK 1825 BONUS Energy A/S 97,8 DELTA DANAK 1829 BONUS Energy A/S 97,8 DANAK 1787+KRÅ 8776 BONUS Energy A/S 98,1 DELTA DELTA DANAK 1832 BONUS Energy A/S 98,2 DELTA DANAK 1836 BONUS Energy A/S 98,2 DELTA DANAK 1831 BONUS Energy A/S 98,4 DELTA DANAK 1835 BONUS Energy A/S 98,4 DELTA DANAK 1830 BONUS Energy A/S 98,8 dk-teknik DANAK BONUS Energy A/S 98,9 DELTA DANAK 14 BONUS Energy A/S 99,0 DELTA DANAK 1866 BONUS Energy A/S 99,7

49 Side 49 af 97 BONUS Bonus 1 MW Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,7 2,2 81,8 2,2 125,6 2,7 88,7 2, ,3 1,3 92,3 1, ,8 1,0 91,9 1,3 0 92,7 1,5,8 1, ,5 1,9 89,5 1, ,4 2,8 86,5 2,7 00,3 4,6 78,4 4,5 L WA,2 0,7 98,3 0,9 DELTA DANAK 2127 BONUS Energy A/S 98,9 Wind Consult WICO 103SE500 AN Windenergie GMBH 99,5 DELTA DANAK 1716 BONUS Energy A/S 99,6 DELTA DANAK 1997 BONUS Energy A/S 99,8 DELTA DANAK 2083 BONUS Energy A/S 99,8 DELTA DANAK 2123 BONUS Energy A/S,3 DELTA DANAK 1996 BONUS Energy A/S,4 DELTA DANAK 19 BONUS Energy A/S,4 DELTA DANAK 2033 BONUS Energy A/S,5 DELTA DANAK 2174 BONUS Energy A/S,7 DELTA DANAK 2035 BONUS Energy A/S,7 Wind Consult WICO 131SE698 AN Windenergie GMBH,7 DELTA DANAK 1918 BONUS Energy A/S,8 DELTA DANAK 2243 BONUS Energy A/S,8 DELTA DANAK 2062 BONUS Energy A/S,9 DELTA DANAK 2061 BONUS Energy A/S 101,1 DELTA DANAK 21 BONUS Energy A/S 101,2 DELTA DANAK 2034 BONUS Energy A/S 101,2 DELTA DANAK 2036 BONUS Energy A/S 102,0

50 Side 50 af 97

51 Side 51 af 97 BONUS Bonus 1,3 MW Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,2 1,8 83,4 1,6 125,1 1,4 89,4 1, ,8 1,5 91,9 1, ,9 1,3 92,3 0,9 0 92,6 1,2 91,9 1, ,3 1,6 91,6 1, ,6 1,6 86,9 1, ,9 2,7 77,4 2,8 L WA 99,7 1,2 99,0 0,9 DELTA DANAK 2134 BONUS Energy A/S 98,0 DELTA DANAK 1988 BONUS Energy A/S 98,8 DELTA DANAK 2129 BONUS Energy A/S 99,0 DELTA DANAK 2250 BONUS Energy A/S 99,0 Windtest WT 1481/00 BONUS Energy A/S 99,2 DELTA DANAK 2094 BONUS Energy A/S 99,9 DEWI AM BONUS Energy A/S,3 Wind Consult WICO 261SEB99 BONUS Energy A/S,8 Wind Consult WICO 387SEA03 BONUS Energy A/S,8 DELTA DANAK 2244 BONUS Energy A/S 101,8

52 Side 52 af 97 BONUS Bonus 2 MW Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,8 1,4,3 2, ,2 1,8 91,5 1, ,9 2,5 94,8 2, ,1 2,2 97,7 1,8 0 99,5 1,9 99,1 1, ,1 1,4 97,2 1, ,3 1,9 93,1 2, ,3 3,5 81,8 3,8 L WA 104,7 1,5 104,2 1,5 Usikkerhedstillæg = 0,5 0,5 Windtest WT 05/07 Siemens Wind Power 102,7 DELTA DANAK 2240 BONUS Energy A/S 103,1 Wind Consult WICO 064SE203 BONUS Energy A/S 104,7 DELTA AV 359/02 BONUS Energy A/S,1 DELTA DANAK 2064 BONUS Energy A/S,5 DELTA DANAK 2216 BONUS Energy A/S 106,0 DELTA DANAK 21 BONUS Energy A/S 106,9

53 Side 53 af 97 BONUS Bonus 2,3 MW Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,1 2,6 87,1 3, ,0 1,8 94,3 2, ,2 1,7,8 2, ,1 1,1 96,9 2,0 0 97,9 1,8 96,9 2, ,0 2,0 96,4 2, ,7 2,6 92,8 3, ,4 3,4 82,3 3,3 L WA,1 1,5 103,6 2,2 Usikkerhedstillæg = 0,5 1,6 DELTA DANAK 2257 BONUS Energy A/S 103,3 Windtest WT 3117/04 BONUS Energy A/S 103,6 DELTA DANAK 2230 BONUS Energy A/S,2 DELTA AV 297/03 BONUS Energy A/S,4 DELTA DANAK 2577 BONUS Energy A/S 106,8 DELTA DANAK 2577 BONUS Energy A/S 106,9

54 Side 54 af 97 Vestas V15-55 kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,0 N/A 66,6 N/A ,0 N/A 81,6 N/A ,0 N/A 83,6 N/A ,0 N/A 87,6 N/A 0 87,0 N/A 86,6 N/A 2000,0 N/A 84,6 N/A 4000,0 N/A 79,6 N/A 00,0 N/A 69,6 N/A L WA 93,0 N/A 92,6 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Lydteknisk Institut LI 109 Teknologistyrelsen 93,0

55 Side 55 af 97 Vestas V17- kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,1 1,9,6 1, ,1 2,2 76,6 2,6 250,4 3,7 84,0 3, ,0 0,3 87,5 0,7 0 91,4 2,4 89,9 2, ,0 3,8 86,5 3, ,9 4,6 82,4 4, ,7 5,8,2 5,7 L WA,4 1,7 93,9 1,6 Usikkerhedstillæg = 0,9 0,6 DELTA DANAK 2328 Fyns Amt 94,4 Acoustica P Birkebjerg Vindkraft,3 Skandinavisk Lydteknik P Vestas Wind Systems A/S 97,8

56 Side 56 af 97 Vestas V20- kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,3 0,7 64,5 1, ,9 0,0 76,1 0,6 250,9 0,7 84,1 1, ,3 0,7,5 0,2 0 94,0 1,4 92,2 2, ,7 0,7,9 1, ,5 0,7 84,7 1,3 00,4 0,7 73,6 1,3 L WA 97,7 0,9,9 1,4 Usikkerhedstillæg = 0,3 Skandinavisk Lydteknik T Vestas Wind Systems A/S 97,1 Skandinavisk Lydteknik T Vestas Wind Systems A/S 98,3

57 Side 57 af 97 V kw V kw Vestas Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,7 3,0 72,4 3, ,2 2,3,9 2, ,5 2,3 87,2 2, ,2 1,4,9 1,5 0 94,1 1,3 92,8 1,1 2000,9 1,6 89,6 1, ,7 3,1,4 3, ,2 3,9 69,8 3,8 L WA 98,1 1,2 96,8 1,1 Vestas Wind Systems ØDS A/S 96,2 Acoustica P Vestas Wind Systems A/S 97,0 Acoustica P Vestas Wind Systems A/S 97,0 Lydteknisk Institut LI 464/793+D/ Energistyrelsen 97,1 ØDS Vestas Wind Systems A/S 97,2 Acoustica P Vestas Wind Systems A/S 97,2 ØDS Vestas Wind Systems A/S 97,3 Skandinavisk Lydteknik T Vestas Wind Systems A/S 97,4 Skandinavisk Lydteknik T Vestas Wind Systems A/S 98,4 Acoustica P Klinkby Vindkraft I/S 98,4 Acoustica P Fyns Amt 98,5 Acoustica P Vestas Wind Systems A/S 98,9 Acoustica P Vestas Wind Systems A/S 98,9 Acoustica P Klinkby Vindkraft I/S 98,9 Acoustica P Vestas Wind Systems A/S 99,3 Skandinavisk Lydteknik P Vestas Wind Systems A/S 99,4

58 Side 58 af 97 Acoustica P Klinkby Vindkraft I/S 99,8 Acoustica P Vestas Wind Systems A/S 99,9 Acoustica P Klinkby Vindkraft I/S 99,9

59 Side 59 af 97 Vestas V kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv. 63,1 1,8 74,0 1, ,5 1,7 81,4 1, ,3 0,3 87,2 0, ,5 1,1 91,4 1,0 0 92,0 0,5,9 0, ,3 0,4 88,2 0, ,4 0,3,3 0, ,9 1,3,8 1,4 L WA 97,2 0,7 96,1 0,6 Acoustica P Vestas Wind Systems A/S 96,7 Acoustica P Vestas Wind Systems A/S 97,7

60 Side af 97 Vestas V kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,8 1,6 81,1 1, ,4 1,1 88,6 0, ,6 2,5 91,8 2, ,6 0,6 92,9 0,1 0 92,5 2,1 91,8 1, ,3 1,8,5 1, ,9 1,8 83,1 1, ,4 1,2 67,6 0,8 L WA 99,3 1,6 98,6 1,2 Usikkerhedstillæg = 0,6 Acoustica P Vestas Wind Systems A/S 98,2 dk-teknik Vestas Wind Systems A/S,4

61 Side 61 af 97 Vestas V42-0 kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,6 1,0 76,5 0, ,0 1,8 84,8 1, ,7 0,4,6 0, ,7 1,1 93,6 1,6 0 92,6 0,4 91,5 0,0 2000,2 1,9 89,0 1, ,1 1,1,0 0,7 00,2 2,0 74,1 2,5 L WA 99,1 0,1 98,0 0,3 P brev Acoustica Vestas Wind Systems A/S 99,1 Acoustica P brev af 28 februar 1996 Vestas Wind Systems A/S 99,3

62 Side 62 af 97 Vestas V44-0 kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv. 63,4 3,3 79,7 3, ,7 2,3 87,1 2,0 250,3 0,2 89,6 0, ,4 1,1 92,8 1,5 0,3 0,9 94,7 1, ,2 1,3 92,5 1, ,4 1,9 86,7 1, ,3 4,4,6 4,1 L WA,0 0,6 99,4 0,8 P brev Acoustica Vestas Wind Systems A/S 99,5 Acoustica T Vestas Wind Systems A/S,1 Acoustica T Vestas Wind Systems A/S,7

63 Side 63 af 97 Vestas V47-6 kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,8 2,3 79,1 2, ,7 2,0 86,1 2,2 250,8 0,9,2 1,1 500,2 0,6 94,5 0,7 0 96,3 1,1,6 1, ,1 2,2 92,5 2, ,6 2,5 86,9 2, ,7 3,6 72,0 3,9 L WA,8 0,9,1 1,2 Acoustica P Vestas Wind Systems A/S 99,8 DEWI AM Vestas Wind Systems A/S 99,9 Acoustica P Vestas Wind Systems A/S,9 DELTA DANAK 21 Vestsjællands Amt 101,0 DELTA DANAK 21 Vestsjællands Amt 101,8 DELTA DANAK 21 Vestsjællands Amt 102,0

64 Side 64 af 97 Vestas V52-0 kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,6 2,5 79,2 2, ,6 1,9 86,3 1, ,8 1,6 91,4 1, ,4 2,0 94,3 1,6 0,7 2,1 93,8 1, ,2 2,1 91,0 1, ,3 2,4 84,4 1, ,5 5,3,7 5,5 L WA 101,5 1,9 99,3 1,4 Usikkerhedstillæg = 1,1 0,2 Windtest WT 2420/02 Vestas Wind Systems A/S 98,6 Acoustica P Vestas Wind Systems A/S 99,5 Acoustica P Vestas Wind Systems A/S 99,7 Windtest WT 2447/02 Vestas Wind Systems A/S,1 Windtest WT 2451/02 Vestas Wind Systems A/S,7 Acoustica P Vestas Wind Systems A/S 101,7 DELTA DANAK 2777 Wind Estate 101,8 Windtest WT 2454/02 Vestas Wind Systems A/S 102,2 DELTA DANAK 2777 Wind Estate 102,3 Windtest WT 2466/02 Vestas Wind Systems A/S 102,8 Acoustica P Vestas Wind Systems A/S 104,1 DELTA DANAK 2777 Wind Estate 104,7

65 Side af 97 V kw V66-1, MW Vestas Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv. 63,6 2,8 79,7 2, ,3 1,7 87,2 2, ,8 0,9 92,6 1, ,6 1,8,2 2,1 0 96,0 1,5 94,3 2,7 2000,6 1,0 94,4 1, ,5 2,7,9 2, ,1 3,4 77,5 2,9 L WA 102,3 0,9 101,0 1,7 Usikkerhedstillæg = 0,8 Acoustica P Vestas Wind Systems A/S 101,5 DELTA DANAK 1610 Wind1 101,7 Windtest WT14/00 Vestas Wind Systems A/S 102,2 DELTA DANAK 1610 Wind1 102,3 Acoustica P Vestas Wind Systems A/S 103,1 Windtest WT1441/00 Vestas Wind Systems A/S 103,9

66 Side 66 af 97 Nordtank NTK 130 kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv. 63,9 N/A,3 N/A ,6 N/A 77,0 N/A ,0 N/A 83,4 N/A ,1 N/A,5 N/A 0 93,7 N/A 93,1 N/A ,4 N/A,8 N/A ,8 N/A 86,2 N/A 00 76,4 N/A,8 N/A L WA 97,7 N/A 97,0 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Acoustica P Vesteregn Vindmøllelaug 97,7

67 Side 67 af 97 Nordtank NTK 150 XLR Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv. 63,4 5,8 68,5 6, ,4 4,7 79,9 5, ,6 2,7 87,1 2, ,1 2,8 91,6 3,4 0 91,2 1,7 89,7 2, ,2 1,5,7 1, ,2 2,6 77,7 2, ,7 5,1,9 5,4 L WA 96,9 1,9,3 2,4 Usikkerhedstillæg = 1,2 2,0 Rambøll ND93-7 Nordtank Energy Group 94,4 Rambøll ND93-8 Nordtank Energy Group 94,7 Acoustica T Fyns Amt 97,1 Acoustica P Fyns Amt 97,4 Acoustica P Vindmøllelauget 97,9 Acoustica P Fyns Amt 98,7 Acoustica T Fyns Amt 99,6

68 Side 68 af 97 Nordtank NTK 300 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,0 0,8 71,0 1, ,6 0,8 77,5 2, ,2 2,1,2 2, ,7 0,9 86,6 1,3 0 88,6 0,5 86,5 1, ,5 0,9 84,4 2, ,4 4,1 77,3 5, ,3 9,0,3 10,3 L WA 94,2 0,9 92,2 2,0 Usikkerhedstillæg = 1,3 Skandinavisk Lydteknik P I/S Nordkraft 93,6 Skandinavisk Lydteknik P I/S Nordkraft 94,1 Skandinavisk Lydteknik P I/S Nordkraft,2

69 Side 69 af 97 Nordtank NTK 300/31 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,5 0,7,2 0, ,0 0,0 89,7 0, ,0 1,4 89,7 1, ,0 1,4,7 1,3 0 98,0 0,0 96,7 0, ,5 0,7,2 0, ,0 1,4 89,7 1,3 00,0 0,0 88,7 0,1 L WA 103,2 0,7 101,8 0,6 Rambøll Fåborg Møllelaug I/S 102,7 Rambøll Fåborg Møllelaug I/S 103,7

70 Side af 97 Nordtank NTK 500/37 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,4 1,6 76,5 1, ,0 1,1 84,2 1, ,0 1,2 89,2 1, ,1 1,3 91,3 2,0 0 91,2 2,4 89,4 2, ,8 4,2 87,0 4, ,7 4,4 81,9 4,4 00,1 4,3 73,3 4,7 L WA 97,9 1,5 96,1 1,8 Usikkerhedstillæg = 0,4 0,9 DELTA DANAK 1627 Nordtank Energy Group 96,6 DELTA DANAK 13 Nordtank Energy Group 96,7 Rambøll ND93-13 Nordtank Energy Group 97,1 DELTA DANAK 13 Nordtank Energy Group 97,3 Hayes Mckenzie 1154/R2 Nordtank Energy Group 98,0 Acoustica P Nordtank Energy Group 98,7 ØDS Note.362 Nordtank Energy Group 98,9 Rambøll Nordtank Energy Group 99,7 Hayes Mckenzie 1154/R2 Nordtank Energy Group,9

71 Side 71 af 97 NTK 500/41 NTK 550/41 Nordtank Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,9 1,1,4 1, ,4 0,6 84,9 1, ,2 1,1,7 0,3 500,9 0,7 94,5 1,5 0 91,8 0,7,4 0, ,5 0,6 86,1 0, ,4 0,5 81,9 0,3 00,5 0,8 79,0 1,6 L WA 99,3 0,0 97,8 0,8 Acoustica P Nordtank Energy Group 99,3 DELTA DANAK 1401 Nordtank Energy Group 99,3

72 Side 72 af 97 Nordtank NTK 0/43 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,4 3,2 78,9 3, ,5 4,9 87,0 5, ,4 2,3 92,9 2,8 500,6 1,5,1 1,9 0 91,3 1,6,8 2,0 2000,0 3,3 89,5 3, ,8 3,3 87,3 3, ,8 2,4 79,3 2,8 L WA 99,8 2,2 99,3 2,6 Usikkerhedstillæg = 1,7 2,0 Acoustica P Nordtank Energy Group 98,2 Acoustica P NEG Micon A/S 101,4

73 Side 73 af 97 Nordtank NTK 1500/ Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,5 0,1 83,1 1, ,9 2,2,4 3, ,7 1,4 93,2 2, ,9 0,9 93,4 1,9 0 94,2 0,4 92,7 1,3 2000,5 0,2 93,9 1, ,9 1,7 92,4 2, ,4 2,1 83,0 3,7 L WA 102,2 0,8,7 2,0 Usikkerhedstillæg = 1,2 DELTA DANAK 10 Nordtank Energy Group 101,4 Acoustica P Nordtank Energy Group 102,2 DELTA DANAK 1479 Nordtank Energy Group 103,1

74 Side 74 af 97 NORDTANK NTK 1500/64 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,0 N/A,9 N/A ,2 N/A 89,1 N/A ,7 N/A 87,5 N/A ,2 N/A,1 N/A 0 94,8 N/A 92,7 N/A ,9 N/A 91,8 N/A ,4 N/A 89,2 N/A 00 79,3 N/A 77,2 N/A L WA,4 N/A 98,3 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 DELTA DANAK 1743 NEG Micon A/S,4

75 Side af 97 M KW M kw Micon Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv. 63,1 2,0 73,6 1, ,4 1,5 81,9 1, ,5 1,9 86,0 2, ,2 1,7,7 1,6 0 92,6 1,8 91,1 1, ,6 2,1 87,1 1, ,2 2,4 81,7 2,1 00,4 2,8 73,9 2,7 L WA 97,2 1,7,7 1,5 Usikkerhedstillæg = 0,8 0,5 Acoustica P Micon A/S,6 Acoustica P Micon A/S,9 Acoustica P Micon A/S,9 Skandinavisk Lydteknik P Micon A/S 97,3 Skandinavisk Lydteknik P Micon A/S 97,5 Skandinavisk Lydteknik P Micon A/S 98,8 Skandinavisk Lydteknik P Micon A/S,1

76 Side 76 af 97 M0-225 kw M0-250 kw Micon Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,9 3,0 72,0 2, ,2 1,9 82,3 1,0 250,4 0,9 88,4 1, ,4 0,7 91,5 0,9 0 91,3 2,3 89,4 1, ,7 3,0 87,7 2,4 4000,8 2,3 83,8 1, ,7 2,8 74,7 2,1 L WA 98,0 1,2 96,0 0,4 Acoustica P Micon A/S 96,9 ECN Memo Micon A/S 98,3 Acoustica P Micon A/S 99,3

77 Side 77 af 97 Micon M0-400 kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,7 2,7 76,1 2, ,4 2,5 83,7 2, ,4 2,7 92,6 2, ,8 1,1 92,7 1,0 0 92,0 1,4 91,0 1,2 2000,7 2,1 89,4 2,0 4000,3 4,7 83,7 4, ,3 4,8,1 4,2 L WA 99,1 1,1 98,0 1,3 Usikkerhedstillæg = 0,1 Acoustica P Micon A/S 97,7 Acoustica P Vattenfall A/S 99,6 Acoustica P rev.a Micon A/S 99,8 Acoustica P Micon A/S,3

78 Side 78 af 97 M1 0 kw M kw Micon Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,1 1,8 78,9 2, ,3 3,3 87,1 3, ,8 2,7 92,6 2,9 500,1 0,9 93,9 1,0 0 93,5 1,2 92,3 1, ,4 2,5,3 2, ,1 2,4 86,9 2,5 00,4 4,3 74,0 3,9 L WA,3 1,5 99,1 1,6 Usikkerhedstillæg = 0,6 0,7 Acoustica P Micon A/S 98,7 Acoustica T Micon A/S 99,3 Acoustica P Micon A/S,1 ÅF Ingemansson CPH01294-A NEG Micon A/S,1 ÅF Ingemansson CPH012-A NEG Micon A/S 101,4 Acoustica P Micon A/S 103,0

79 Side 79 af 97 Micon M kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,8 N/A,2 N/A 125,1 1,3 84,1 0, ,1 0,5,1 0, ,1 0,1 93,2 0,8 0 92,6 0,0 91,7 0, ,0 0,8 88,1 0, ,1 4,5,2 3, ,4 N/A 81,8 N/A L WA 98,7 0,7 97,8 0,3 Acoustica P Micon A/S 98,2 Acoustica P Micon A/S 99,2

80 Side af 97 Micon M10-0 kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,4 1,7 77,2 2, ,5 2,2,3 2,1 250,4 1,4 89,2 1,2 500,7 1,4 89,5 1,5 0 88,8 2,2 87,6 2, ,8 2,0 87,6 2, ,0 3,4 86,8 3, ,8 4,9,6 4,9 L WA 97,0 1,2,8 1,2 Acoustica P NEG Micon A/S,7 ÅF Ingemansson A Roskilde Amt 96,1 ÅF Ingemansson A Roskilde Amt 96,8 ØDS Noise declaration Micon A/S 97,5 ÅF Ingemansson A Roskilde Amt 98,1 Acoustica P Micon A/S 98,9

81 Side 81 af 97 Micon M2300-0/250 kw Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,8 N/A 91,7 N/A ,9 N/A 92,8 N/A 500,5 N/A 93,4 N/A 0 93,5 N/A 91,4 N/A ,1 N/A 91,0 N/A ,8 N/A,7 N/A 00 L WA 101,8 N/A 99,7 N/A Usikkerhedstillæg = 2,0 2,0 Acoustica P Micon A/S 101,8

82 Side 82 af 97 NEG Micon NM 0/43 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,9 6,0 72,0 4,7 125,5 2,8 83,8 2, ,1 2,8 91,4 2, ,0 1,9 92,3 1,2 0 92,5 0,8,8 0, ,5 1,3 87,8 0, ,2 1,4 84,5 0, ,0 1,0 79,3 1,7 L WA 99,1 1,7 97,4 1,0 Usikkerhedstillæg = 0,7 Acoustica P NEG Micon A/S 97,8 Acoustica P NEG Micon A/S 98,4 Acoustica P NEG Micon A/S 98,9 Acoustica P NEG Micon A/S 101,6

83 Side 83 af 97 NEG Micon NM 0/44 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,9 6,8 69,1 7, ,0 3,0 81,2 3,8 250,1 0,9 89,2 1, ,5 0,8 92,6 1,7 0 93,2 0,8 92,3 0,1 2000,8 3,3 89,9 2,4 4000,2 3,2 84,3 2,3 00,2 2,1 79,3 1,2 L WA 98,5 0,5 97,7 0,4 Acoustica P Micon A/S 98,3 Acoustica P NEG Micon A/S 99,0

84 Side 84 af 97 NEG Micon NM 0/48 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv. 63,7 4,5 79,2 4, ,4 2,5 88,0 2, ,6 2,3,1 2, ,5 1,4 91,0 1,7 0 91,6 2,8,2 3,0 2000,5 3,2 89,0 3, ,6 4,0 87,3 4, ,7 6,7 81,4 6,9 L WA 98,9 1,8 97,4 2,0 Usikkerhedstillæg = 1,0 1,4 Acoustica P NEG Micon A/S 97,2 Acoustica P NEG Micon A/S 97,3 DELTA DANAK 2330 Fyns Amt 97,4 Acoustica P Energicenter Fyn A/S 97,4 Acoustica P NEG Micon A/S 97,5 Acoustica P NEG Micon A/S 97,7 Acoustica P NEG Micon A/S 97,8 Acoustica P NEG Micon A/S 98,1 Acoustica P NEG Micon A/S 98,3 DELTA DANAK 2331 Fyns Amt 98,6 Acoustica P NEG Micon A/S 99,2 Acoustica P Energicenter Fyn A/S,1 Acoustica P NEG Micon A/S,2 Acoustica P NEG Micon A/S,3 Acoustica P NEG Micon A/S,4 Acoustica P NEG Micon A/S,6 Acoustica P NEG Micon A/S 101,5 ÅF Ingemansson A NEG Micon A/S 101,6 ÅF Ingemansson A NEG Micon A/S 102,1 ÅF Ingemansson A NEG Micon A/S 103,0

85 Side af 97

86 Side 86 af 97 NEG Micon NM 0/52 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,6 4,0,9 4, ,0 2,4 89,4 2, ,9 1,2 92,3 1, ,0 1,5 92,3 1,8 0 93,2 2,1 91,5 2, ,0 3,1 92,3 3, ,4 3,9 89,7 4,0 00,9 6,3 79,2 6,4 L WA 101,0 1,7 99,3 2,1 Usikkerhedstillæg = 0,8 1,4 DELTA DANAK 2256 Storstrøms Vindkraft 99,5 Windtest WT 2200/02 NEG Micon A/S 99,7 Acoustica P NEG Micon A/S 99,8 Acoustica P NEG Micon A/S 99,9 Acoustica P NEG Micon A/S,3 ÅF Ingemansson A Roskilde Amt,8 Acoustica P NEG Micon A/S 101,0 Acoustica P NEG Micon A/S 101,3 Acoustica P NEG Micon A/S 101,5 Acoustica P NEG Micon A/S 101,7 DEWI AM EPR Bauprojekt GmbH 102,3 Acoustica P NEG Micon A/S 103,9 ÅF Ingemansson A Roskilde Amt,4

87 Side 87 af 97 NEG Micon NM 0/ Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,8 2,7 83,2 3,2 125,8 1,0 88,4 1, ,6 0,7 89,2 1,0 500,5 1,1 88,1 1,4 0,4 1,4 88,0 1, ,4 0,6 89,0 0, ,6 1,6 82,2 1, ,4 3,1,0 3,3 L WA 98,4 0,8 96,0 1,0 Wind Consult WICO 121SE599 NEG Micon A/S 97,5 Wind Consult WICO NEG Micon A/S 98,1 Wind Consult WICO NEG Micon A/S 98,9 Acoustica P NEG Micon A/S 99,3

88 Side 88 af 97

89 Side 89 af 97 NEG Micon NM 1500/64 Vindhastighed Std. Afv. Std. Afv ,2 1,4 81,3 1,5 125,0 1,4 88,6 1, ,0 1,5 89,5 1, ,0 1,6 89,4 1,5 0 92,8 1,7,5 2, ,2 2,2,7 3, ,9 2,5 86,4 3, ,6 2,4 74,4 2,8 L WA 99,3 1,0 97,3 1,3 Usikkerhedstillæg = 0,1 Windtest WT 3099/04 NEG Micon A/S 97,4 DELTA DANAK 2254 Storstrøms Vindkraft 99,1 Windtest WT 1337/00 NEG Micon A/S 99,5 DELTA DANAK 2255 Storstrøms Vindkraft 99,5 Windtest WT 23/02 NEG Micon A/S 99,6 Windtest WT2384/02 NEG Micon A/S,0 Ingenieurbüro Busch mic9gb NEG Micon A/S,1 Acoustica P NEG Micon A/S,8

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032.

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032. Side 1 af Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark Juni 2014 Udgivelsesdato : 11. juni 2014 Projekt : Udarbejdet : Bo Søndergaard Kontrolleret :

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

NOTAT Dato Dok.nr /16 Sagsnr. 15/7531 Ref. Jørgen Mathiesen

NOTAT Dato Dok.nr /16 Sagsnr. 15/7531 Ref. Jørgen Mathiesen NOTAT Dato 23022016 Dok.nr. 36878/16 Sagsnr. 15/7531 Ref. Jørgen Mathiesen FORUDSÆTNINGER FOR KOMMUNENS VINDMØLLEPLAN OG STATUS FOR REALISERING AF VINDMØLLEPLANEN FEBRUAR 2016 Forudsætninger for vindmølleplanen

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

DMP Mølleservice. Dansk Vindmølleforening Erfa og informationsmøde for mølleejere. Torsdag den 27. september 2012, Vingsted

DMP Mølleservice. Dansk Vindmølleforening Erfa og informationsmøde for mølleejere. Torsdag den 27. september 2012, Vingsted DMP Mølleservice Dansk Vindmølleforening Erfa og informationsmøde for mølleejere Torsdag den 27. september 2012, Vingsted Carsten Brinck Salgsdirektør 1 DMP Service og reparation af vindmøller siden 1987

Læs mere

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen

Notat vedrørende projektet EFP06 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Notat vedrørende projektet EFP6 Lavfrekvent støj fra store vindmøller Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen Baggrund Et af projektets grundelementer er, at der skal foretages en subjektiv

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Lavfrekvent støj fra store vindmøller Lavfrekvent støj fra store vindmøller Vindmølleindustrien 1. december 2010 Kaj Dam Madsen DELTA, kdm@delta.dk Baggrund for projektet En voksende bekymring i befolkningen for, at store nye vindmøller skulle

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE

Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE Bilag til ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I NY GESINGE Beskrivelse af projektet Projektet består af at erstatte de 2 eksisterende 200 kw og 150 kw møller med nye møller med en totalhøjde op

Læs mere

Fra lokal til global industri

Fra lokal til global industri Fra lokal til global industri Kim Nedergaard Jacobsen, projektchef knja@windpower.org Danish Wind Industry Association www.windpower.org The Wind Industry in Denmark Mere end 245 medlemsvirksomheder i

Læs mere

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Generelle data om støjen fra ældre vindmøller Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Miljøprojekt Nr. 1398 11 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 8. februar 2005 kl. 10.00 16.00

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 8. februar 2005 kl. 10.00 16.00 Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 8. februar 2005 kl. 10.00 16.00 Deltagere: Strange Skriver Jørgen Knudsen Truels Kjær Per H. Lauritsen

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Notat NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 14. januar 2015 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1214522924 Version 1 Udarbejdet af ACS Kontrolleret af NBA

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

Referat. Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013

Referat. Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013 Referat Dato: 19-03-2013 Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af det udsendte regnskab for 2012 til godkendelse

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Uddrag af Hvad kan vi lære af udviklingen på vindkraftområdet? V/ Birger T. Madsen, BTM Consult ApS. BTM Consult ApS - November

Uddrag af Hvad kan vi lære af udviklingen på vindkraftområdet? V/ Birger T. Madsen, BTM Consult ApS. BTM Consult ApS - November Uddrag af Hvad kan vi lære af udviklingen på vindkraftområdet? V/ Birger T. Madsen, BTM Consult ApS BTM Consult ApS - November 2007 1 Global udvikling siden 1990 og prognose til 2011 40,000 35,000 30,000

Læs mere

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder

Slutrapport - Lavfrekvent støj fra decentrale elproduktionsenheder Rapport 29. juni 2005 Dok. nr. 221539 Anonymiseret udgave af dok. nr. 220319 Tlf. 79 23 33 33 Vores ref. JIJ/asl Erstatter dok. nr. 220319 Sag nr. T013060 Side 1 af 16 Dok.ansvarlig: QA: Slutrapport -

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Regler for servicering af husstandsmøller i alle aldre og størrelser

Regler for servicering af husstandsmøller i alle aldre og størrelser Regler for servicering af husstandsmøller i alle aldre og størrelser Temadag om mini- og husstandsmøller Fredag d. 20. september, 2013 Messe C i Fredericia Peggy Friis DTU Vindenergi Energistyrelsens Godkendelsessekretariat

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Holder produktionsberegningerne i virkeligheden?

Holder produktionsberegningerne i virkeligheden? Holder produktionsberegningerne i virkeligheden? Per Nielsen International A/S www.emd.dk 1 Ny verdensrekord! Hej, Näsudden 2 har haft världsrekordet länge. Jag har alltid, då jag träffar vindkraftfolk

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 347 Offentligt J.nr. 001-09275 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V Æstillet af Miljøudvalget Spørgsmål V: Finder ministeren det rimeligt, at ministeriets

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Rudmose, Videbæk kommune, DANMARK 7,2 MW vindmøllepark 4 stk. Vestas V9-18kW, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 22, 28

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Gamst, Vejen kommune, DANMARK 2,55 MW vindmøllepark 3 stk. Vestas V52-85kW, 54 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 1, 28 Wind1

Læs mere

BILAG 1 TIL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ØSTRUP

BILAG 1 TIL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ØSTRUP BILAG 1 TIL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ØSTRUP Indledningsvis skal det nævnes, at lovgivningen stiller krav om, at mindsteafstanden fra en vindmølle til nabobebyggelse (opholdsareal) er

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a Af Christian Sejer Pedersen, Henrik Møller, Steffen Pedersen Akustik, Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7, B5, 9220 Aalborg

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation

Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation Temadag omkring nettilslutning af elproducerende anlæg Den 1 juni 2011 Peggy Friis Risø DTU Godkendelsessekretariatet for Vindmøller SWT i godkendelsessystemet

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

VInd i ROSkilde - VIROS

VInd i ROSkilde - VIROS VInd i ROSkilde - VIROS Ebba Dellwik, Carsten Weber Kock, Niels-Erik Clausen og Asger Bech Abrahamsen, DTU Vind Energi Kontakt: asab@dtu.dk Tyge Kjær, RUC Mikkel Sander, Roskilde Festival Søren Hermansen,

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED KOLSTRUPVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED KOLSTRUPVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED KOLSTRUPVEJ Billund Kommune har den 10. maj 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 245 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind.

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind. Notat N6.005.15 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study 06. februar

Læs mere

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer Nævnsformand,

Læs mere

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering Konsortiet Grontmij/Cowi ENERGISTYRELSEN PCB I SKOLER NOTAT, REVIDERET, 16 MAJ 2013 ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 98799876 Marie Kloppenborg

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Fakta om naboskab til moderne vindmøller

Fakta om naboskab til moderne vindmøller Ellemarksvej 47 8000 Aarhus C. Telefon 87 33 14 33 hv@dkvind.dk Fakta om naboskab til moderne vindmøller www.videnomvind.dk Samfunds- og nabohensyn går hånd i hånd. 2 Lær din nye nabo at kende. 3 Hvilke

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Vindmøller ved Københavnerhede

Velkommen til borgermøde om Vindmøller ved Københavnerhede Velkommen til borgermøde om Vindmøller ved Københavnerhede Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan nr. 277 Sentrum, Isenvad Onsdag den 9. marts 2016 www.ikast-brande.dk Formål med mødet i dag

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

Nye problemer med gamle vinger m.m.

Nye problemer med gamle vinger m.m. Nye problemer med gamle vinger m.m. Strange Skriver Teknisk konsulent Danmarks Vindmølleforening Udvikling af vinger gennem tiden Adgang til vingerne Inspektions interval Typer af skader. Kategorier Eksempler

Læs mere

Høringssvar, lokalplan m.v. vedrørende opførelse af vindmøller på Bredeløkkevej 12, Stevns Kommunes journal nummer 14/3851

Høringssvar, lokalplan m.v. vedrørende opførelse af vindmøller på Bredeløkkevej 12, Stevns Kommunes journal nummer 14/3851 Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge Bredeløkke 6 april 2015. Sendt pr. e-mail til plan@stevns.dk og pr. post Høringssvar, lokalplan m.v. vedrørende opførelse af vindmøller på Bredeløkkevej 12,

Læs mere

Behov for støjmåling ved idriftsættelse

Behov for støjmåling ved idriftsættelse Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring raadhus@rebild.dk Jan Stensballe Blushøjvej 3 6. Maj 2015 Vedr. Vindmølle park vest for Døstrup I forbindelse med et ønske fra Eurowind Project A/S, om at opføre

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ Randers Kommune har den 15. august 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 113 samt lokalplan nr. 573 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Progression i danskundervisningen før og efter den nye danskundervisningslov - Foreløbig dokumentation Notat 2008(1)

Progression i danskundervisningen før og efter den nye danskundervisningslov - Foreløbig dokumentation Notat 2008(1) Leif Husted Progression i danskundervisningen før og efter den nye danskundervisningslov - Foreløbig dokumentation Notat 2008(1) Anvendt KommunalForskning Danish Institute of Governmental Research Nyropsgade

Læs mere

Vindmøllers levetid. Erfa- og informationsmøde for mølleejere fredag den 23. september 2016 i Vingsted

Vindmøllers levetid. Erfa- og informationsmøde for mølleejere fredag den 23. september 2016 i Vingsted Vindmøllers levetid Erfa- og informationsmøde for mølleejere fredag den 23. september 2016 i Vingsted Peggy Friis; Pernille Daub; Davide Conti Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller DTU

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007. Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter

Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007. Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007 Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter 1 Offshore Center Danmark 1. Indledning Offshore Center Danmark (OCD) Baggrund Markeder

Læs mere

Lagstruktur for Anlæg

Lagstruktur for Anlæg Af Civilingeniør Marianne Rask CAD-koordinator Veje & Jernbaner Grontmij Carl Bro A/S marianne.rask@grontmij-carlbro.dk Tlf : 27 23 66 73 Lagstruktur for Anlæg Siden MicroStation version 8 kom frem har

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen de seneste år - overblik og detaljer

Status for vindkraftudbygningen de seneste år - overblik og detaljer Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. sam EPU alm. del - Bilag 74,MPU alm. del - Bilag 103 Offentligt Notat af 17. januar 2008 Status for vindkraftudbygningen de seneste år - overblik

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED NEES VEST

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED NEES VEST ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED NEES VEST Beskrivelse af projektet Projektet består af 3 møller med en totalhøjde op til 107 m ved Nees Vest. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord,

Læs mere

Høringsliste. Side 1/5. Kontor/afdeling Center for forsyning. Dato 13. april 2016. J nr. 2016-2537 /NAL. Energistyrelsen

Høringsliste. Side 1/5. Kontor/afdeling Center for forsyning. Dato 13. april 2016. J nr. 2016-2537 /NAL. Energistyrelsen Høringsliste Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 13. april 2016 J nr. 2016-2537 /NAL Aalborg Portland A/S Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademisk Arkitektforening

Læs mere

ERFA dag. 26. september 2014

ERFA dag. 26. september 2014 ERFA dag. 26. september 2014 11:10 12:00 DVs teknikere Eftersyn af vinger Skader på vinger på store møller Hvad ser vi på nye møller Eftersyn ved skift af servicefirma Slid af krøjeplader på Bonus møller

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Temadag vindmøller i udlandet

Temadag vindmøller i udlandet Når man køber mølle i udlandet. Hvordan sikrer man sig at møllens tekniske tilstand er i orden? Danmarks Vindemølleforening Teknisk konsulent Steen Andersen Når man køber mølle i udlandet. Hvordan sikrer

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS Herning Kommune har den 5. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 62 samt lokalplan nr. 29.T15.1 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller

Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller N O T AT 22. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller Spørgsmål 1: Hvor stort et el-forbrug forventes i 2020 og hvor stor en andel heraf defineres som

Læs mere

Referat. Mikael Klitgaard (MK), Udvalgsformand

Referat. Mikael Klitgaard (MK), Udvalgsformand Referat Byggeri, Planer og Trafik Dato: 12-06-2013 Dok. nr.: 81067/13 Sagsbeh.: Tine Astrup Jakobsen Lokaltlf.: Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk

Læs mere

1. Indledning. Vindressourcekort for Danmark. Slutrapport.

1. Indledning. Vindressourcekort for Danmark. Slutrapport. Slutrapport. Vindressourcekort for Danmark. Vindressourcekort for Danmark. 1 1. Indledning 1 2. Vinddata 2 3. Terrændata 2 3.2. Digitalt ruhedskort. 2 3.3 Digitale højdekurvekort. 4 4. Beregningninger

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Regler om støj fra vindmøller Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen Vindmøller Biopix.dk: N Sloth Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Støjgrænser gene af vindmøllestøj Baggrund for støjgrænser Lavfrekvent støj

Læs mere

Holdskydnings- Turnering 2016. for jagtforeninger. Fyns amt. www.holdturneringfyn.dk

Holdskydnings- Turnering 2016. for jagtforeninger. Fyns amt. www.holdturneringfyn.dk Holdskydnings- Turnering 2016 for jagtforeninger. Fyns amt. www.holdturneringfyn.dk Odense jagtfor. 1 FFK 1 Tranekær/Tullebølle Strandager 69 èrs Stige 1 F F F Østrup 1 Mester-rækken Udebane År 2016 Hjemmebane

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Medlemsliste Field54: for ERFAgruppe 6

Medlemsliste Field54: for ERFAgruppe 6 Medlemsliste Field54: for ERFAgruppe 6 Asetek A/S Assensvej 2 9220 Aalborg Ø Firmanr.: 96 46 30 66 Bjarne Mikkelsen Email Name: bwm@asetek.com Bang & Olufsen A/S Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Firmanr.:

Læs mere

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen Rapport Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet Afprøvning af mørhedsmåling med LabSpec Portable Spectrometer og VideometerLab 2. august 2010 Proj.nr. 1378902 Version 1 Chris

Læs mere

Temadag om husstandsmøller

Temadag om husstandsmøller Temadag om husstandsmøller Typegodkendte husstandsmøller på det danske marked Fredag den 18. september 2015 i Fredericia Peggy Friis Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller (EGV) DTU Vindenergi

Læs mere

Godkendelse af husstandsmøller

Godkendelse af husstandsmøller Godkendelse af husstandsmøller Temadag om mini- og husstandsmøller Fredag den 14. september 2012 i Messe C i Fredericia Peggy Friis DTU Vindenergi Energistyrelsens Godkendelsessekretariat Energistyrelsens

Læs mere

Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø. Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU

Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø. Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU Foredrag om vindmøllers levetid Vindtræf 2014 på DTU Campus Risø Peter Hjuler Jensen Institut for Vindenergi, DTU Stikord fra programmet. En vindmølle ved næppe, den er designet og godkendt til at holde

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Vindmøller ved Hallendrup 24. November 2014 v/ vindmøllerådgivere Henrik Damgren og Kristian Sejersbøl Favrskov Kommune Favrskov Kommune har udlagt et nyt område til møller ved Hallendrup 2-6 møller 100-150

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 7. december 2004 kl. 10.00 14.00

Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 7. december 2004 kl. 10.00 14.00 Referat af møde i Energistyrelsens Rådgivende udvalg afholdt på Forskningscenter Risø Tirsdag den 7. december 2004 kl. 10.00 14.00 Deltagere: Strange Skriver Jens Wodstrup Jørgen Knudsen Truels Kjær Per

Læs mere

VI s Regionsmøde i Ikast

VI s Regionsmøde i Ikast VINDMØLLEINDUSTRIEN VI s Regionsmøde i Ikast Vindmølleindustrien i global konkurrence og konsekvensen for danske arbejdspladser v/ Birger T. Madsen, BTM Consult ApS - Ikast 9.Marts 2010 Markeds status

Læs mere

Krav til en ny vindmøllebekendtgørelse

Krav til en ny vindmøllebekendtgørelse Krav til en ny vindmøllebekendtgørelse v/ Tone Brix-Hansen, Formand, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Foretræde for Miljøudvalget den 4. november 2015 1. Støjgrænserne er for høje helt op til

Læs mere