KONTRAKT - PARADIGMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKT - PARADIGMA 2013-01-28"

Transkript

1 KONTRAKT - PARADIGMA

2 Forpagtningsaftale for Mellem Kantinedrift i [Indsæt tjenestested] Vejdirektoratet Niels Juelsgade København K Herefter benævnt Vejdirektoratet Og Herefter benævnt Forpagter Er der indgået følgende forpagtningsaftale. 2

3 Indholdsfortegnelse: Artikel 1: Leveringsomfang Artikel 2: Kontraktperiode og forlængelse Artikel 3: Kontraktgrundlag Artikel 4: Kontraktfortolkning Artikel 5: Kvalitetsstyring Artikel 6: Betaling Artikel 7: Prisregulering Artikel 8: Regnskab og budget Artikel 9: Leveringstider Artikel 10: Myndighedskrav Artikel 11: Ændringer i leveringsomfang Artikel 12: Forhold til tredjepart Artikel 13: Benyttelse af Vejdirektoratets faciliteter Artikel 14: Forpagterens udstyr, materialeanskaffelser etc. Artikel 15: Forpagterens underleverandører Artikel 16: Organisation og kommunikation Artikel 17: Sikkerhedsstillelser Artikel 18: Forsikring Artikel 19: Ophør og opsigelse Artikel 20: Overdragelse Artikel 21: Sikkerhed, arbejdsmiljø m.v. Artikel 22: Force majeure Artikel 23: Mangler Artikel 24: Misligholdelse iøvrigt Artikel 25: Forpagterens erstatningsansvar Artikel 26: Samarbejde Artikel 27: Voldgift Artikel 28: Ændringer i kontrakt Artikel 29: Bevillingsforhold Artikel 30: Bistand i forbindelse med aftalens ophør Artikel 31: Tavshedspligt Artikel 32: Supplerende bestemmelser Artikel 33: Bilag Artikel 34: Underskrifter 3

4 1. LEVERINGSOMFANG Forpagterens leveringsomfang fremgår af kontraktgrundlaget, jf. 3. Kontraktgrundlag. Forpagteren generelt er forpligtet til at levere disse ydelser i overensstemmelse med sædvanlig god praksis for tilsvarende sammenlignelige kantiner inden for den offentlige sektor og primært som en attraktiv service. 2. KONTRAKTPERIODE OG FORLÆNGELSE Aftalen træder i kraft den [indsæt dato] Aftalen er gældende i 4 år fra kontraktstart. Aftalen ophører uden yderligere varsel ved kontraktperiodens ophør. Vejdirektoratet kan kræve aftalen forlænget 2 gange 1 år på uændrede vilkår. Forlængelsen skal varsles senest 6 måneder før forlængelsen træder i kraft. 3. KONTRAKTGRUNDLAG Nærværende forpagtningsaftale Alle senere ændringer, tillæg og appendikser til denne forpagtningsaftale underskrevet af Vejdirektoratet og forpagter Alle mødereferater ligeledes underskrevet eller skriftligt godkendt af parterne fra møder afholdt i perioden efter kontraktindgåelsen Det samlede udbudsmateriale, jf. Bilag 1, dvs. Udbudsbekendtgørelse, Opfordringsskrivelse, Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT), Eventuelle rettelsesblade, Opgaven, nærværende forpagtningsaftale, Tilbudsliste og Spørgsmål/svar samt eventuelle yderligere oplysninger Forpagterens tilbud Alt med tilhørende bilag. 4. KONTRAKTFORTOLKNING Såfremt der i kontraktperioden opstår tvivl om opgavens omfang, forudsætninger, formål eller gennemførelse, er forpagteren forpligtet til øjeblikkeligt skriftligt at orientere den anden part herom. Kan en eventuel opstået uenighed ikke løses gennem forhandling, skal eventuelle tvivlsspørgsmål parterne imellem løses i henhold til kontraktgrundlaget, jf. 3. Kontraktgrundlag. Eventuelle tvivlsspørgsmål parterne imellem løses i henhold til nærværende forpagtningsaftale og dokumenter opregnet under 3. Kontraktgrundlag i prioriteret rækkefølge, hvoraf førstnævnte har højeste prioritet. 5. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring og kontrol fremgår af forpagters tilbud. Systemet auditeres efter nærmere aftale med Vejdirektoratet. 4

5 6. BETALING Vejdirektoratet skal betale forpagteren for de præsterede ydelser i månedlige rater. Vederlag for præsterede ydelser Vederlag for præsterede ydelser ifm. møde- og gæstearrangementer m.v. afregnes månedsvis bagud. Forpagteren skal ultimo måneden præsentere en faktura i overensstemmelse med kontraktens øvrige relevante bestemmelser. Vejdirektoratet skal inden primo den følgende måned anvise fakturaen til betaling i Statens betalingssystem senest 14 dage efter modtagelsen af faktura. Eventuelle indvendinger over enkeltposter på fakturaer skal samtidig med tilbageholdelsen meddeles skriftligt til forpagteren. Tilskud til kantinedriften Vejdirektoratet yder et årligt tilskud til kantinedriften til delvis dækning af de med kantinens drift forbundne lønudgifter med henblik på at sikre et prisniveau i Vejdirektoratets kantine, der svarer til prisniveauet i andre private og offentlige kantiner, jf. forpagterens tilbud. Driftstilskud afregnes månedsvis forud hver den 1. i måneden til forpagter. Betaling sker senest 14 dage efter modtagelse af faktura. Medarbejdernes indkøb i kantinen Medarbejdernes indkøb i kantinen betales af medarbejderne selv, og er Vejdirektoratet uvedkommende. Såfremt parterne finder det hensigtsmæssigt at ændre procedure for betaling mv., ændres indholdet i nærværende bestemmelse efter parternes nærmere aftale. 7. PRISREGULERING Kantinens salgspriser De i forpagterens tilbud anførte salgspriser er faste frem til 30. april Der kan dog altid foretages regulering som følge afgiftsændringer og regeringsindgreb. Efter 1. maj 2015 kan kantinens salgspriser reguleres 1 gang årligt. Regulering finder sted den 1. maj, og baseres på Danmarks Statistiks nettoprisindeks (januar 2000 = 100). Første gang regulering finder sted er således 1. maj 2015, og reguleringen baseres på januar måneds prisindeks i forhold til samme tal for januar måned året før. Eventuelle efterfølgende reguleringer skal følge samme princip. 5

6 Prisstigninger skal meddeles Vejdirektoratet senest 1. marts. Vejdirektoratet skal altid godkende kantinens (forpagters) priser, og Vejdirektoratet kan bestemme hvilke priser som reguleres. Regulering af driftstilskud Én gang årligt den 1. maj reguleres driftstilskuddet i henhold til forpagterens tilbus, jf. Bilaget: Tilbudsliste (TBL), i overensstemmelse med udviklingen i lønindeks for den private sektor brancheindeks Handel, hotel og restauration fra Danmarks Statistik. Første gang regulering finder sted er således 1. maj 2014, og reguleringen baseres på indeks for 4. kvt i forhold til samme tal for 4. kvt eventuelle efterfølgende reguleringer skal følge samme princip. Tilskuddet reguleres med den procentuelle udvikling i ovenstående indeks på de totale personaleomkostninger i kantinen. 8. REGNSKAB OG BUDGET Der skal udarbejdes et årsregnskab for kantinedriften. Dette regnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor og fremsendes til VD senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb. Inden hvert regnskabsårs begyndelse i oktober skal forpagteren fremsende et specificeret budget til godkendelse i Vejdirektoratet. Budgettet danner grundlag for aftaler for det kommende år, herunder drifttilskuddets størrelse, salgspriser, vareudbud mv. 9. LEVERINGSTIDER Leveringstiderne for de forskellige ydelser er som angivet i 3. Kontraktgrundlag og aftales på løbende driftsmøder. 10. MYNDIGHEDSKRAV Udførelsen af den udbudte opgave skal ske i overensstemmelse med og ved overholdelse af de til enhver tid relevante lovkrav, dvs. gældende dansk lovgivning, internationale, europæiske og/eller nationale standarder og kotymer, samt eventuelt de af Vejdirektoratet vedtagne interne retningslinier, som er vedlagt udbudsmaterialet. Forekommer der overtrædelse heraf, vil det være at betragte som misligholdelse fra forpagterens side. Endelig opfordres forpagteren til at følge den almindelige samfundsudvikling på området. 11. ÆNDRINGER I LEVERINGSOMFANG Falder en arbejdsopgave eller en samling af arbejdsopgaver, uanset omfang, bort som følge af en strukturændring i Vejdirektoratet, kan denne udtages af kontrakten. 6

7 Forpagteren skal acceptere, at mængden for den enkelte post på årsbasis kan blive nul og forpagteren skal for den enkelte post acceptere en vilkårlig stor mængde. (variationsprocent fra nul til uendelig) Variationsprocenten på årsbasis for den samlede sum er -50% til +100%. Hvis disse variationsprocenter overskrides, har forpagteren ret til en genforhandling af salgspriserne således, at dokumenterede ekstraomkostninger som følge af overskridelsen, kan medføre ændring af salgspriserne. 12. FORHOLD TIL TREDJEPART Begge parter har i forbindelse med afviklingen af nærværende kontrakt en ubetinget forpligtelse til at friholde den anden part for alle krav, som tredjepart måtte rejse med baggrund i sine rettigheder i øvrigt. Forpagter skal drive kantinen i eget navn som en selvstændig virksomhed uden ansvar for Vejdirektoratet. Vejdirektoratet hæfter således ikke for tredjeparts kontrakts- eller erstatningsmæssige krav over for kantinen. 13. BENYTTELSE AF VEJDIREKTORATETS FACILITETER Medarbejdere, der har fysisk arbejdsplads i Vejdirektoratet, kan benytte Vejdirektoratets faciliteter (telefon, it-systemer, fotokopieringsmaskine, mødelokaler, kantine mv.) på samme måde som ansatte i Vejdirektoratet, hvilket blandt andet indebærer, at benyttelsen skal være tjenstligt begrundet. 14. FORPAGTERENS UDSTYR, MATERIALEANSKAFFELSER ETC. Forpagteren har det fulde ansvar for det anvendte udstyr og de anskaffede materialer, uanset om dette og/eller disse er tilvejebragt under Vejdirektoratet s medvirken. 15. FORPAGTERENS UNDERLEVERANDØRER Forpagterens eventuelle brug af underleverandører fremgår af forpagters tilbud. Forpagteren kan ikke ændre firmanavne eller arbejdsområder uden i hvert enkelt tilfælde forudgående at have indhentet Vejdirektoratet s skriftlige tilladelse. 16. ORGANISATION OG KOMMUNIKATION Organisation og ledelse: Som Vejdirektoratet s centrale ledelsesperson og lokale controllere er udpeget følgende personer: 7

8 Central ledelsesperson København: Lokal controller Tjenestested : Forpagteren har som ansvarlige for kontraktens gennemførelse udpeget følgende personer: Kantineleder - Kok Kok Kok Herudover har forpagteren bl.a. følgende nøglepersoner som medarbejdere tilknyttet afviklingen af de aftalte ydelser: Tjenested: Vejdirektoratet er forpligtet til forudgående skriftligt at meddele eventuelle ændringer i dets repræsentation inden iværksættelsen. Forpagteren må ikke ændre sin repræsentation uden Vejdirektoratet s forudgående skriftlige godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Organisation, medarbejdere: De særlige faglige krav til personalet er beskrevet i forpagterens tilbud. Det er Forpagterens ansvar at alle medarbejdere er i besiddelse af de nødvendige uddannelser, kurser, certifikater mv., som er et myndighedskrav for at kunne udføre det pågældende arbejde. Kommunikation: Vejdirektoratet s centrale ledelsesperson og forpagterens ledelse kan træffe forpligtende, skriftlige aftaler om ændringer i indholdet i nærværende aftale. Vejdirektoratet s lokale controllere og forpagterens lokale kantineledere kan træffe skriftlige aftaler om fortolkninger af nærværende aftale med forbehold for senere central godkendelse. Forpagteren og hans medarbejdere er forpligtet til at iagttage diskretion, herunder har tavshedspligt, med hensyn til særlige forhold og forretningshemmeligheder inden for Vejdirektoratet, som disse måtte få kendskab til gennem deres arbejde i og/eller for Vejdirektoratet. Dette omfatter således oplysninger af fortrolig og/eller intern karakter, herunder oplysninger om Vejdirektoratet s forretningsgrundlag, strategier, handlingsplaner og lignende. Diskretions- og tavshedspligten gælder endvidere for forpagteren og dennes ansatte og eventuelle underleverandører, efter at denne/disse er ophørt med at udføre arbejdsopgaver for Vejdirektoratet. 8

9 Endeligt bemærkes, at forpagter på forlangende skal give Vejdirektoratet adgang til regnskabsmateriale vedrørende kantinedriften på det enkelte tjenestested. 17. SIKKERHEDSSTILLELSER Som sikkerhed for manglende levering stiller forpagteren en bankgaranti på en sum svarende til 15 % af den samlede årlige kontraktsum. Vejdirektoratet skal på forlangende have forevist original bankgaranti. 18. FORSIKRINGER Forpagteren skal tegne en forsikring i anerkendt forsikringsselskab til dækning af enhver skade, som forpagteren måtte have ansvaret for, herunder produktansvar, personskade og skade på fast ejendom og løsøre. Dækningssummer skal minimum være DKK 12,5 mio. for personskade og minimum DKK 15 mio. for tingskade. Vejdirektoratet skal på forlangende have forevist originale forsikringspolicer. 19. OPHØR OG OPSIGELSE Aftalen er gældende i 4 år med mulighed for forlængelse. Aftalen uopsigelig fra forpagters side. Aftalen kan fra Vejdirektoratet s side opsiges med seks måneders varsel til ophør den 1. i en måned, dog tidligst til ophør med virkning fra 1. maj Uanset oplysning om varighed er Vejdirektoratet berettiget til uden varsel straks at forlænge forpagtningsaftalen med en i forlængelsen angivet periode, såfremt et kommende udbud af en ny aftale om kantinedrift, der skal erstatte nærværende aftale, ikke kan træde i kraft efter den forventede tidsplan, f. eks. som følge af, at Klagenævnet for Udbud har givet en klage angående den nye aftale opsættende virkning, at Klagenævnet for Udbud har annulleret tildelingen af den nye aftale, eller at Vejdirektoratet selv har vurderet, at udbuddet af den nye aftale skal aflyses med henblik på genudbud. 20. OVERDRAGELSE Forpagteren kan ikke overdrage aftalen hverken helt eller delvist til tredjemand uden Vejdirektoratet s forudgående specifikke, skriftlige godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Vejdirektoratet kan, efter forhandling med forpagteren, overdrage sine forpligtelser ifølge aftalen helt eller delvist til en anden offentlig myndighed eller virksomhed. 9

10 Forpagter har ikke ret til at fremforpagte det forpagtede, hverken helt eller delvist, til tredjemand. 21. SIKKERHED OG ARBEJDSMILJØ M.V. Forpagteren har det fulde ansvar for overholdelsen af gældende dansk lovgivning på disse områder. Særligt fremhæves, at forpagteren skal følge og behandle alle medarbejdere på opgaven i overensstemmelse med de danske kollektive overenskomster på området. Hvis dette ikke er muligt på grund af forhold, der kun kan rettes af Vejdirektoratet, skal forpagteren ufortøvet give Vejdirektoratet skriftlig meddelelse herom. Det vil herefter være forpagterens ansvar at fortsætte eller indstille den pågældende ydelse, indtil forholdet er rettet. 22. FORCE MAJEURE Den part, der først bliver opmærksom på muligheden for en force majeure situation, er forpligtet til skriftligt at underrette den anden herom, hvorefter parterne i fællesskab ufortøvet i fællesskab skal træffe foranstaltninger til afbødelse af situationens virkninger. 23. MANGLER Såfremt forpagter ikke opfylder krav, som fremgår af kontraktgrundlaget, jf. afsnit 3. Kontraktgrundlag, vil dette blive betragtet som en væsentlig mangel og dermed misligeholdelse af kontrakten. Får Forpagter gentagende negative Smiley s fra Fødevarestyrelsen vil det også være at betragte som misligeholdelse. 24. MISLIGHOLDELSE IØVRIGT Om Vejdirektoratets øvrige beføjelser i anledning af forpagterens misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. I tilfælde af misligholdelse af væsentlige dele af nærværende aftale er den forurettede part berettiget til at ophæve aftalen og erstatningskrav kan gøres gældende efter dansk rets almindelige regler. Inden dette sker, skal den forurettede part skriftligt underrette den anden part om sin hensigt, hvorefter parterne ufortøvet skal optage en forhandling om en løsning af den opståede uoverensstemmelse. Hvis disse forhandlinger ikke i løbet af to uger fører til et for begge parter acceptabelt resultat, kan den forurettede part hæve aftalen med øjeblikkelig virkning. 10

11 25. FORPAGTERENS ERSTATNINGSANSVAR Forpagteren er erstatningspligtig over for Vejdirektoratet efter dansk rets almindelige regler. Vejdirektoratet kan dog ikke kræve erstatning for driftstab eller indirekte tab. Dog præciseres, at enhver begrænsning i forpagterens erstatningsansvar bortfalder ved ansvarspådragende handlinger eller udeladelser, der kan tilregnes forpagteren som groft uagtsomme eller forsætlige. Forpagterens samlede erstatningsansvar eksklusiv eventuelle betalinger af bod kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det samlede årlige driftstilskud fra Vejdirektoratet. 26. SAMARBEJDE Det forudsættes, at forpagteren udviser stor samarbejdsvillighed og i øvrigt indgår i et fleksibelt og smidigt samarbejde med Vejdirektoratet. Vejdirektoratet er alene forpligtet til at medvirke til opgavens udførelse i det omfang, det udtrykkeligt fremgår af kontraktsgrundlaget. 27. VOLDGIFT Parterne er enige om at tilstræbe alle uoverensstemmelser løst ved forhandling. Skulle dette ikke være muligt, skal der etableres en voldgift, hvis kendelse er bindende for parterne. Hver part skal inden 14 dage udpege en voldgiftsmand. Voldgiftsmændene skal ufortøvet vælge en opmand, subsidiært bede præsidenten for Sø- og Handelsretten om at udpege en sådan. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og omkostningsfordeling i overenstemmelse med sædvanlig praksis. 28. ÆNDRINGER I KONTRAKT Enhver ændring af denne kontrakt skal udarbejdes skriftligt som et tillæg til kontrakten og godkendes af alle parter ved deres underskrift. 29. BEVILLINGSFORHOLD Indgåelsen af nærværende forpagtningsaftale er kun bindende for Vejdirektoratet under forudsætning af, at der opnås fornødden bevillingsmæssig hjemmel. Såfremt Vejdirektoratet i henhold til en kontrakt, der strækker sig over flere finansår, ikke opnår fuldstændig finanslovsbevilling eller kun opnår delvis finanslovsbevilling for det følgende finansår eller ikke kan opnå sikkerhed for opnåelse af helt eller delvis finanslovbevilling inden starten af finansåret, er Vejdirektoratet berettiget til at opsige kontrakten uden varsel. Forpagteren har i denne situation kun krav på løn til overflødiggjort arbejdskraft og leje af lokaler herfor i overensstemmelse med kontraktgrundlaget, såfremt det præcist kan dokumenteres og er for- 11

12 søgt afværget på enhver tænkelig måde. Forpagteren har ikke krav på mistet fortjeneste for den opsagte kontrakt. 30. BISTAND I FORBINDELSE MED AFTALENS OPHØR Forpagter skal uden beregning levere nødvendige oplysninger til brug for gennemførelse af nyt udbud, f. eks. i forbindelse med anvendelse af Virksomhedsoverdragelsesloven. Forpagter skal i forbindelse med kontraktophør udarbejde en komplet oversigt over maskiner, inventar og udstyr samt service. 31. TAVSHEDSPLIGT Forpagteren og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Vejdirektoratet eller andres forhold, som der opnås kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Overtrædelse heraf vil kunne straffes i henhold til gældende lovgivning. Tavshedspligten påhviler også forpagteren og dennes personale efter kontraktens ophør, samt efter erhvervets henholdsvis ansættelsens ophør. Forpagteren pålægger alle underleverandører og andre, der bistår forpagteren med opgaven, en tilsvarende forpligtelse. Hvis der foreligger konkrete beskyttelseshensyn, skal disse oplyses. Såfremt Vejdirektoratet oplægges et erstatningsansvar som følge af, at forpagteren, det ansatte personale eller eventuel underleverandør overtræder deres tavshedspligt, er forpagteren forpligtet til at dække et sådant. Forpagteren må ikke uden Vejdirektoratet forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne kontrakt eller offentliggøre noget om kontraktens indhold eller den udbudte opgaves resultat. Forpagteren må ikke uden Vejdirektoratet forudgående skriftlige tilladelse bruge Vejdirektoratet som reference. 32. SUPPLERENDE BESTEMMELSER Der er ingen supplerende bestemmelser. 33. BILAG Bilag 1: Det samlede udbudsmateriale, jf. Bilaget: Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT), afsnit 1.4, dvs. 1) Udbudsbekendtgørelse 2012/S ) Opfordringsskrivelse dateret 6. februar ) Bilaget: Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT), dateret 28. januar ) Eventuelle rettelsesblade offentliggjort under spørgerunden 5) Bilaget: Opgaven, dateret 28. januar

13 6) Nærværende Kontrakt Paradigma, dateret 28. januar Der kan ikke foretages væsentlige ændringer forud for underskrift. 7) Bilaget: Tilbudsliste (TBL), dateret 28. januar ) Spørgsmål/svar samt eventuelle yderligere oplysninger offentliggjort under spørgerunden Alt med tilhørende bilag Bilag 2: Forpagterens tilbud [dato] 34. UNDERSKRIFTER Denne forpagtningsaftale, som omfatter 34 bestemmelser er udfærdiget og underskrevet i to originaler, enslydende og ligeværdige eksemplarer, hvoraf parterne hver modtager ét. For Vejdirektoratet For Forpagter Sted og dato Sted og dato Underskrift Underskrift 13

KONTRAKT - PARADIGMA

KONTRAKT - PARADIGMA KONTRAKT - PARADIGMA 2013-03-07 1 Aftale om Mellem Ejendomsdrift i [Indsæt tjenestested] Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Herefter benævnt Vejdirektoratet Og Herefter benævnt Firma

Læs mere

leverance af trafikdetektorer

leverance af trafikdetektorer udkast til aftale leverance af trafikdetektorer Rammeaftale juli 2013 2 af 13 Rammeaftale for leverance af trafikdetektorer 1. Parterne Mellem Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 DK-1022

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter Kontrakt Dato: 05-09-2017 Dokument id.: 70349 Version: 0.1 Udarbejdet af: RAO Kontrol: Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET BILAG 5 FORPAGTNINGSAFTALE. Mellem. Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C ("Bortforpagter")

AARHUS UNIVERSITET BILAG 5 FORPAGTNINGSAFTALE. Mellem. Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C (Bortforpagter) BILAG 5 FORPAGTNINGSAFTALE Mellem Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C ("Bortforpagter") og [***] CVR-nr. [***] ("Forpagter") INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel... 3 2. Det forpagtede... 3 3.

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Levering af miljøanalyser til Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø. Kontrakt

Levering af miljøanalyser til Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø. Kontrakt Levering af miljøanalyser til Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø Kontrakt Dato: 02-10-2017 Dokument id.: 70293 Version: 0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: FA, PSR, SH Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Rammeaftale. HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Leverandør CVR-nr. xxxxxx Adresse Postnr. by

Rammeaftale. HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Leverandør CVR-nr. xxxxxx Adresse Postnr. by BILAG 3 Udbud af Datalogger Rammeaftale om Klik her for at angive tekst. mellem parterne HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR og Leverandør CVR-nr.

Læs mere

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt)

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) 1 Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) Indhold 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Aftalegrundlag... 2 4. Kontraktsum og prisregulering... 3 5. Fakturering... 3 6. Entreprenørens forpligtelser...

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

AFTALE OM FÆLLES UDBUD AF INDSAMLNG AF RENOVATION

AFTALE OM FÆLLES UDBUD AF INDSAMLNG AF RENOVATION Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 162945 AFTALE OM FÆLLES UDBUD AF INDSAMLNG AF RENOVATION MELLEM OG SOLRØD KOMMUNE GREVE

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Forpagtningsaftale mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren)

Forpagtningsaftale mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren) Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren) & Martin Bruun Bibliotekvej 62 2560 Hvidovre (i det følgende benævnt forpagteren) Forpagtningsaftale

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt University College Nordjylland, Læreruddannelsen i Aalborg (herefter: bortforpagteren) bortforpagter herved kantinen Mylius Erichsens Vej 131 til XXXX (herefter: forpagteren) på følgende

Læs mere

32.40.2 Side 1 AFSKRIFT

32.40.2 Side 1 AFSKRIFT Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Metalarbejderforbund, bundet for offentligt ansatte, Dansk Kommunal Arbejderforbund, eningen af Arbejdsledere i Danmark og eningen

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Cost benefit analyse for Buddinge risikoopland

Kontrakt om udarbejdelse af Cost benefit analyse for Buddinge risikoopland Kontrakt om udarbejdelse af Cost benefit analyse for Buddinge risikoopland Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg og Nordvand A/S Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Udkast til kontrakt (UK) Dato: d. 7. januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTERNE

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014

Containertømning og containerleje. Særlige betingelser. Juli 2014 Containertømning og containerleje Særlige betingelser Juli 2014 Særlige betingelser ABService 2003 er gældende med de efterfølgende angivne fravigelser, udfyldninger og supplementer som grundlag. De angivne

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse]

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse] Kontrakt Leverancesystemet Mellem Region Syddanmark CVR 29190909 Damhaven 12 7100 Vejle (herefter benævnt kunden) og [Leverandør] [CVR] [adresse] [postnummer, by] (herefter benævnt leverandøren) [1] Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren]

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren] AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING mellem Fonden Femern Belt Development og [Leverandøren] INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsfortegnelse... 3 1 Aftalens definitioner og formål... 4 2 Grundlæggende

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Kontrakt nr. Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Halmtype Mængde (ton) pr. år Kornhalm Indhold 1: Parterne... 3 2 Aftalegrundlag... 3 3: Definitioner... 4 4:

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Driftsoverenskomst. Mellem. Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen. Fonden Jagtvej 69. indgås følgende DRIFTSOVERENSKOMST

Driftsoverenskomst. Mellem. Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen. Fonden Jagtvej 69. indgås følgende DRIFTSOVERENSKOMST Kommunaludvalget KOU alm. del - Svar på Spørgsmål 41 Offentligt Driftsoverenskomst Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Fonden Jagtvej 69 indgås følgende DRIFTSOVERENSKOMST om

Læs mere

Vejledning til trykkeriaftalen

Vejledning til trykkeriaftalen Vejledning til trykkeriaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet med

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Model - ansættelseskontrakt

Model - ansættelseskontrakt Model - ansættelseskontrakt Mellem Bureau navn Adresse CVR-nr.: (herefter kaldet Bureauet ) og Model Adresse Cpr. nr.: (herefter kaldet Model ) er der d.d. indgået følgende ansættelsesaftale 1 / 5 1 Tiltrædelsestidspunkt

Læs mere