Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer"

Transkript

1 Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra borgeren. I særlige situationer kan det være nødvendigt at anvende magt i for at kunne yde hjælpen. Personalet kan altså i særlige situationer være forpligtet til at anvende magt for at leve op til lovens krav for indsatsen overfor borgeren. Reglerne er dog meget restriktive, og der er en række bestemmelser, der regulerer personalets anvendelse af magt. Sagsnummer: 14/9437 Forfatter: Rune Winther Emne: Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Det overordnede formål med reglerne om magtanvendelse er at begrænse brugen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til et minimum, og kun det mest nødvendige. Der må således aldrig benyttes magt, såfremt handlingen kunne være erstattet med pædagogiske hjælpemidler eller almen omsorg. Derudover skal personalet forud for enhver magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, altid forsøge at opnå borgerens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Hvis borgeren giver sit udtrykkelige og gyldige samtykke, er der ikke tale om en magtanvendelse. Anvendelsen af magt skal altid stå i rimelighed i forhold til hvad der ønskes opnået. Magtanvendelsen skal desuden altid udøves så skånsomt som muligt i en så kort periode som muligt, og der skal altid tages størst mulig hensyn til den pågældende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Reglerne om magtanvendelse gælder ikke for alle. Det er et krav, at en borger skal have betydelig og varig psykisk funktionsnedsættelse, for at kan anvendes magt i visse situationer. Derudover er det et krav, at borgeren får hjælp af kommunen efter nogle bestemte paragraffer i Serviceloven, og at der foreligger dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer 126 Anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse i personlige hygiejnesituationer eller føre en person til et andet opholdsrum. 127 Anvendelse af fysisk magt i form af at hindrer en person i at forlade boligen eller føre denne tilbage til boligen. 128 Anvendelse af bløde stofseler (Fastspænding af person til kørestol, seng mv.) 129 Optagelse af person i bestemt botilbud

2 Som udgangspunkt er al magtanvendelse, der ikke udtrykkeligt er nævnt som lovligt efter , at betragte som værende ulovligt. Yderligere skal det bemærkes at Straffelovens almindelige bestemmelser om nødværge og nødret altid vil være gældende. Side2/5 2. Indberetningspligten Center for Handicap og Psykiatri skal udfylde registreringsskemaer for alle magtanvendelser, der foretages i henhold til i Serviceloven. Derpå sendes de til Center for Social- og Sundhedsmyndighed for juridisk vurdering af indgrebet i forhold til den gældende lovgivning på området. Indberetningerne journaliseres herefter i borgerens journal og indgår i helhedsvurderingen i sagsbehandlingen af borgerens sag. Center for Social- og Sundhedsmyndighed samler op på alle magtanvendelsesindgreb én gang årligt ift. afrapportering til Socialudvalget. 3. Ændrede retningslinjer i 2012 I løbet af 2012 har Socialstyrelsen præciseret fortolkningen af reglerne om sagsbehandling af magtanvendelsesindberetninger i Servicelovens kapitel 24. Tidligere har de fleste kommuner tolket loven således, at det var beliggenhedskommunen, der skulle vurdere, om en indberettet akut eller ikkegodkendt magtanvendelse var i overensstemmelse med lovgivningen. Socialstyrelsen har nu præciseret at denne type magtanvendelser skal vurderes af borgerens handlekommune. Endvidere er det præciseret, at den årlige orientering til det politiske niveau både skal omhandle de magtanvendelser, hvor Frederikshavn Kommune er handlekommune, og de magtanvendelser, hvor Frederikshavn Kommune er beliggenhedskommune. Socialstyrelsens retningslinjer er dog ikke fuldt ud implementeret i alle kommuner, så nogle kommuner samt Region Nordjylland behandler fortsat indberetninger på borgere, som Frederikshavn Kommune er handlekommune for. Denne årsrapport er derfor delt i to dele Afsnit 4 omhandler de magtanvendelser, som Frederikshavn Kommunes personale har indberettet. Disse er interessante i forhold til Center for Handicap- og Psykiatris rolle som driftsherre for de medarbejdere, der foretager og indberetter magtanvendelserne. Dertil er de interessante for Center for Social- og Sundhedsmyndigheds personrettede tilsyn med borgerens sag. Afsnit 5 omhandler de magtanvendelser, som er indberettet af tilbud, der ligger i andre kommuner, men hvor Frederikshavn Kommune er handlekommune. Disse er interessante for Frederikshavn Kommunes rolle som køber af pladser på de pågældende tilbud, og for det personrettede tilsyn, der løbende skal følge op på borgerens sag. 4. Magtanvendelser i Frederikshavn Kommunes tilbud I 2012 var der 33 magtanvendelser i Frederikshavn Kommunes tilbud. I 2013 skete der en ganske markant stigning til 75 magtanvendelser.

3 Tabel 1: Magtanvendelsesindberetninger Side3/5 Frederikshavn Kommunes tilbud Andre kommuners tilbud Akutte magtanvendelser og 127 Som det fremgår af tabel 2, skyldes stigningen i det samlede antal magtanvendelser en stigning i magtanvendelser efter 126 og 127. Der er tale om akutte magtanvendelser, hvor en beboer enten fastholdes, føres til et andet opholdsrum eller tilbageholdes i boligen for at undgå nærliggende risiko for væsentlig personskade. Der er altså tale om akutte situationer, hvor personalet er forpligtet til at gribe ind akut for at afværge væsentlig personskade på enten beboeren, personalet eller andre beboere. Tabel 2: Magtanvendelser i Frederikshavn Kommunes tilbud, 2013 Ande a t I alt I alt To særligt udfordrende borgere Stigningen kan tilskrives to bestemte beboere i Frederikshavn Kommunes tilbud, der til sammen tegner sig for 44 af de 69 magtanvendelser af denne type. Ses der bort fra disse to beboere, ligger antallet på niveau med de tidligere år. Det er altså udviklingen i disse borgeres adfærd, der har nødvendiggjort en stigning i personalets anvendelse af magt. Ulovlige magtanvendelser 10 af de 75 magtanvendelser har dog ikke været i overensstemmelse med reglerne. I 3 tilfælde har personalet låst døren til beboerens lejlighed op, uden at der har været nærtliggende risiko for væsentlig personskade. Ledelsen har i den forbindelse indskærpet, at dette ikke må finde sted, og det er heller ikke sket siden. Dertil er der ét tilfælde, hvor der er blevet anvendt en ureglementeret metode til at tilbageholde en borger i eget hjem. Konkret blev der i en tilspidset situation sat en stol for døren, hvilket ikke er lovligt under nogen omstændigheder. Da der var nærliggende risiko for væsentlig personskade, var det berettiget at tilbageholde borgeren i eget hjem, men det skulle have været gjort på anden vis. Efterfølgende læring i personalegruppen har sikret, at alle nu har kendskab til reglerne og de metoder, der skal anvendes. Der er derudover to tilfælde, hvor beskrivelsen i indberetningen ikke har kunnet godtgøre, at der skulle have været nærliggende risiko for væsentlig personskade i den pågældende situation, og at det derfor ikke var berettiget at anvende magt. Dette kan enten skyldes, at risikoen ikke var til stede, eller det kan skyldes, at

4 beskrivelsen i indberetningen ikke har været tilstrækkeligt dækkende for situationens forløb. Side4/5 De resterende 4 ulovlige magtanvendelser er magtanvendelser, der er sket i forbindelse med nødvendig behandling i sundhedsvæsnet. I disse situationer står kommunens og sundhedsvæsnets personale overfor et dilemma. Der er nemlig ikke hjemmel i Serviceloven til at anvende magt i forbindelse med sundhedsfaglig behandling. Og den hjemmel, der er i Sundhedsloven træder først i kraft i akutte situationer, når døden er nært forestående. Dette betyder, at der principielt ikke må anvendes magt, uanset hvor nødvendig den sundhedsfaglige behandling er, i de tilfælde hvor den ikke er akut livsnødvendig. I 4 tilfælde har kommunens personale anvendt magt, således at nødvendig behandling af borgere kunne gennemføres. 4.2 Alarm og pejlesystemer De 3 tilladelser, der er givet efter 125, omhandler personlige alarm- og pejlesystemer, der anvendes til at sikre, at borgere, der ikke er trafiksikre mv. ikke forlader tilbuddet uden opsyn. Tilladelserne er altid tidsbegrænsede, med mindre, at borgeren er dement. Der er givet én ny tilladelse i 2013, mens to andre er blevet forlænget. 4.3 Fastholdelse i hygiejnesituationer - 126a I særlige tilfælde kan der gives tilladelse til at fastholde borgere i hygiejnesituationer, hvis dette er absolut nødvendigt for at udføre hygiejneopgaven, så borgeren ikke kommer til skade. Tilladelsen kan maksimalt gives for to perioder på 3 måneder. Den ene tilladelse blev givet for at sikre, at manglende hygiejne ikke førte til infektioner. Den anden blev givet i samråd med en tandlæge for at sikre tandbørstning på en beboer, der var udadreagerende på grund af tandsmerter. Sidstnævnte blev givet i to perioder på 3 måneder. I begge tilfælde fandt personalet i perioden andre måder at gribe opgaverne an på, således, at der ikke længere var behov for magtanvendelserne. 5. Magtanvendelser i andre kommuner Som det fremgår af tabel 1, blev Frederikshavn Kommune orienteret om 19 magtanvendelser i andre kommuner i I 2013 var dette tal steget til 118. Magtanvendelserne er alle fastholdelse eller føren efter 126 i Serviceloven. Stigningen primært to borgere, som er placeret i botilbud i en anden kommune. Disse to borgere tegner sig til sammen for 108 af de 118 indberetninger. Der var få indberetninger på de to borgere i 2012, og der er en markant ændring i borgernes adfærd i Personalet i tilbuddene har haft vanskeligt ved at håndtere denne adfærd uden anvendelse af magt. Der arbejdes løbende med metoder til at begrænse anvendelsen af magt overfor borgerne.

5 De indberetninger, der kommer fra andre kommuner anvendes til at følge borgernes sager tæt. Som handlekommune vurderer Center for Social- og Sundhedsmyndighed løbende, om borgerne er placeret i det rette tilbud, eller om der skal iværksættes anden hjælp. Side5/5 8 af de 118 indberetninger fra andre kommuner er vurderet som ulovlige magtanvendelser. Når indberetningerne er vurderet af Frederikshavn Kommune, sendes de tilbage til den kommune, der har indberettet magtanvendelsen, således at der kan drages læring og praksis kan rettes til, så der altid handles i overensstemmelse med lovgivningen. 6. Konklusion Der er sket en markant stigning i antallet af magtanvendelser i både Frederikshavn Kommunes tilbud og de tilbud, hvor Frederikshavn Kommune har placeret borgere i andre kommuner. Stigningen skyldes at nogle få borgere har ændret adfærd, som nødvendiggør anvendelse af magt for at undgå risiko for personskade. Personalet arbejder løbende med at finde metoder til at håndtere disse få og særligt udfordrende borgeres adfærd uden at anvende magt. 13% af indberetningerne fra tilbud i Frederikshavn Kommune har ikke været i overensstemmelse med lovgivningen, mens 7% af indberetningerne fra andre kommuner tilsvarende har været ulovlige magtanvendelser. Arbejdet med indberetningerne anvendes til læring med det formål, at magtanvendelser skal ske i overensstemmelse med lovgivningen.

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik...

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik... Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården... 10 Pædagogisk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere