Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens"

Transkript

1 Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus kommune Indledning Denne redegørelse indeholder en opgørelse over indberettede magtanvendelser i 2014 over for anbragte børn og unge samt magtanvendelser eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Opgørelsen omfatter tilbud, hvor Aarhus Kommune er driftsherre, samt tilbud som Aarhus Kommune har driftsoverenskomst med. Endelig indgår der i redegørelsen en opgørelse over indberettede magtanvendelser overfor Aarhus Kommunes voksne borgere på tilbud uden for Aarhus Kommune. Reglerne om magtanvendelser over for anbragte børn og unge fremgår af Bekendtgørelse nr. 186 af 20. februar 2015 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Reglerne om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne fremgår af Bekendtgørelse nr. 392 af 23. april 2014 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven. Pr. 1. januar 2014 har Socialtilsyn Midt ansvaret for både det driftsorienterede tilsyn og tilsynet med anvendelsen af magtanvendelse, opgaver der tidligere lå i de kommunale tilsyn. Indtil dette tidspunkt har tilsynsenheden i Socialforvaltningen halvårligt redegjort for antallet og karakteren af indberetninger om magtanvendelse over for socialudvalget. Socialtilsyn Midt har dog ikke ønsket og er ikke forpligtet til at lave side 1 af 15

2 sådanne halvårlige redegørelser om magtanvendelse foretaget på Aarhus Kommunes tilbud. Rådmanden har derfor ønsket og besluttet på rådmandsmødet den 23. april 2014, at Socialforvaltningen fortsat skal udarbejde halvårlige opgørelser over indberettede magtanvendelser på de tilbud, hvor Aarhus Kommune er driftsherre og de tilbud og opholdssteder, der er driftsoverenskomst med, således rådmanden, Socialudvalget og Byrådet kan orienteres om magtanvendelser halvårligt. Derudover vil de halvårlige redegørelser til udvalget og de årlige redegørelser til byrådet indeholde tal over indberettede magtanvendelser overfor både børn og voksne Aarhus borgere bosat uden for Aarhus Kommunes tilbud. Det er fortsat Aarhus Kommunes ansvar at behandle indberetninger om magtanvendelser, der vedrører Aarhus-borgere. Herudover er Aarhus Kommune forpligtet til regelmæssigt at informere Socialtilsyn Midt om indberetningerne, således at magtanvendelserne indgår som en del af den tilsynsopgave, Socialtilsyn Midt er blevet overdraget pr. 1. januar Samlet set viser nærværende redegørelse, at der er sket et fald i antallet af indberettede magtanvendelser i de kommunale tilbud fra 310 i 2013 til 266 i Magtanvendelser ved tilbud i Familie, Børn og Unge Magtanvendelser over for børn og unge i kommunale døgn- og aflastningstilbud indberettes til Familie, Børn og Unge, der herefter vurderer, om retningslinjerne for håndtering af magtanvendelser er overholdt og om der er tale om tilladte magtanvendelser. Fysisk magtanvendelse, i form af at barnet eller den unge fastholdes eller føres til et andet opholdsrum, er kun tilladt, hvis: 1. Barnet/den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller 2. At barnet den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre Magtanvendelser skal tilpasses forholdene i den aktuelle situation og må aldrig gå ud over det strengt nødvendige. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand. side 2 af 15

3 Tabel 1: Oversigt over magtanvendelser i Familie, Børn og Unge Tilbud Plads- Plads- Magtan- Magtan- Antal antal antal vendelser vendelser unikke personer 2014** Dalgaarden Katrinebjerg Døgncenteret Bøgholt 77* * Heimdal Birkebakken Stensager-gården Miniinst. Toften Miniinst. Solbrinken Miniinst. Sølyst Nordhøj UC TurBo I alt *Bøgholt + Miniinstitutionerne ** Antallet af personer som magtanvendelserne er fordelt på. Som det fremgår af tabel 1, er der i 2014 indberettet 192 magtanvendelser, mens der i 2013 blev indberettet 225. De 192 magtanvendelser ved døgntilbuddene i Familier, Børn og Unge er fordelt på 3 selvejende institutioner: Dalgaarden, Døgncentret og Birkebakken, og på 8 kommunale institutioner: Katrinebjerg, TurBo, Nordhøj, Bøgholt, Heimdal, Stensagergården, miniinstitutionerne: Toften og Solbrinken. De 192 magtanvendelse er fordelt på 62 personer. Udviklingen kommenteres nedenfor. Den selvejende institution Dalgaarden Dalgaarden er en selvejende institution for børn og unge i alderen 5-12 år med sociale, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder. Som det fremgår af tabellen, er antallet af magtanvendelser steget fra 7 i 2013 til 34 i Opgørelsen for 1. halvår 2014 viser, at der på Dalgaarden var 27 tilfælde af magtanvendelse. Ud af de 27 har man i 6 tilfælde brugt magtanvendelse overfor 1 barn. Stigningen i 1. halvår skyldes, at der er side 3 af 15

4 sket en ændring af børnegruppen på Dalgaarden. Børnegruppen er aktuelt præget af betydelige belastningsreaktioner. For de fleste af de børn, som magtanvendelserne kan henføres til, gælder, at børnene har vanskeligt ved at begå sig socialt, og at de er belastet af vanskeligheder i deres familiære netværk. Generelt har børnene mere omfattende og forskelligartede vanskeligheder end tidligere. Det har været medvirkende til at give et mere uroligt institutionsmiljø, og den nye børnegruppe har stillet andre krav til personalets pædagogiske kompetencer. Familie, Børn og Unge har været i tæt dialog med Dalgaarden om udviklingen i magtanvendelser. Dalgaarden understreger, at brugen af magtanvendelser ikke er en del af den daglige pædagogik. Anvendelse af pædagogiske virkemidler går altid forud for brug af magtanvendelser. Der har været langt færre tilfælde af magtanvendelse på Dalgaarden i 2. halvår, i det magtanvendelse har været brugt i 7 tilfælde. Der har været særligt fokus på at støtte det barn, som 6 af magtanvendelserne i 1. halvår kunne henføres til. Dalgaarden har arbejdet målrettet med at nedbringe antallet af magtanvendelser ved at styrke det pædagogiske personales konflikthåndterings-kompetencer samt via supervision og efteruddannelse. Alle magtanvendelser gennemgås og drøftes i personalegruppen med henblik på læring, og evt. justering af pædagogikken overfor barnet, hvorved lignende situationer undgås. Bøgholt Bøgholt er et specialpædagogisk tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år med udviklingsforstyrrelser, ADHD, autisme og lignende vanskeligheder. På Bøgholt er der sket et fald i magtanvendelserne fra 114 magtanvendelser i 2013 til 54 i En del af dette fald skyldes, at magtanvendelser på miniinstitutionerne (Toften og Solbrinken) i 2013 hørte under Bøgholt. Der er stadig tale om et reelt fald i antallet af magtanvendelser på Bøgholt. Bøgholt forventer fortsat et fald i antallet af magtanvendelser, idet det pædagogiske personale er efteruddannet i specialpædagogik, således at Bøgholts ændrede målgruppes behov i højere grad imødekommes, og konflikter håndteres adækvat. Magtanvendelse anvendes altid som sidste udvej, og alle magtanvendelser gennemgås i medarbejdergruppen med henblik på evt. justering af pædagogikken overfor barnet. side 4 af 15

5 De børn, som magtanvendelserne omhandler, har alle komplekse problemstillinger og flere diagnoser. Bøgholt arbejder med differentierede aktiviteter og målrettet individuel pædagogik for bl.a. at undgå konfliktsituationer, der kan føre til magtanvendelser. Heimdal Heimdal er Aarhus Kommunes døgn- og aflastningstilbud til børn og unge i alderen 6-18 år med autismespektrum-forstyrrelser og/eller svær ADHD. På Heimdal er antallet af magtanvendelser faldet markant fra 58 i 2013 til 46 i Ifølge Heimdal skyldes faldet i magtanvendelser bl.a. ændret pædagogik, herunder strukturskemaer, forudsigelighed og stressreducering ved hjælp af ATLASS-metoden. Alle magtanvendelser gennemgås i personalegruppen med henblik på eventuel justering af den pædagogiske tilgang til barnet. Den selvejende institution Birkebakken (Børneafdelingen) Birkebakken er et selvejende døgninstitutionstilbud til børn, unge og voksne med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. Som det fremgår af tabellen, er der i 2014 registreret 23 magtanvendelser mod 19 magtanvendelser i Ifølge Birkebakken arbejdes der løbende med at tilpasse og differentiere pædagogikken til børnene. Alle magtanvendelser gennemgås i personalegruppen med henblik på evt. justering af pædagogikken overfor barnet, med færre magtanvendelser til følge. Miniinstitutionerne Toften og Solbrinken Miniinstitutionerne tilbyder ophold til børn og unge i alderen 0-14 år, som på grund af problemer i familien har behov for at bo uden for hjemmet i en længere periode. Opholdet foregår i små familielignende enheder, hvor børnene kan bo hele deres barndom. Ofte bliver de anbragt sammen med deres søskende. Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne magtanvendelserne i 2013 og 2014 på miniinstitutionerne, idet miniinstitutionerne først blev organisatorisk adskilt fra Bøgholt, januar Det markante fald i magtanvendelser på Bøgholt kan således også henføres til organisationsændringen, januar side 5 af 15

6 På Toften og Solbrinken har der været i alt 15 magtanvendelser i På Toften er flere magtanvendelser sket i forhold til et barn, som er særligt udfordret af såvel egne vanskeligheder som et belastet og konfliktfyldt hjemmemiljø. På Solbrinken blev der registreret 5 magtanvendelser i 2014, alle fem over for et barn, der har betydelige vanskeligheder med at styre sin vrede og sine aggressioner. Miniinstitutionerne arbejder efter KRAP-metoden (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). Personalet modtager supervision af psykolog Peder Storgaard, som har udviklet KRAP-metoden. Magtanvendelserne gennemgås i personalegruppen og i supervision. Samlet set vurderer Familie, børn og unge, at faldet fra 225 magtanvendelser i 2013 til 192 magtanvendelser i 2014 bl.a. skyldes, at det pædagogiske personale er blevet efteruddannet i specialpædagogik samt ændrede behov i målgruppen. 2. Magtanvendelser i tilbud under Voksenhandicap Magtanvendelser på voksenområdet kan inddeles i seks kategorier: Servicelovens 126 stk. 1 giver mulighed for at fastholde eller føre en person til et andet sted. Servicelovens 125 stk. 1 giver mulighed for brug af alarm og pejle-systemer. Servicelovens 126a giver mulighed for fastholdelse i personlig hygiejnesituationer. Servicelovens 127 giver mulighed for fastholdelse af person med det formål at forhindre personen i at forlade boligen eller føre personen tilbage til boligen. Servicelovens 128 stk. 1 giver mulighed for fastspænding til kørestol med stofsele for at forhindre fald. Magtanvendelse i henhold til straffelovens regler om nødværge, 13, stk. 1 og 2. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten bør begrænses til det absolut nødvendige. Indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Der skal altid foretages, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Bestemmelserne i servicelovens gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får hjælp og bistand m.v. efter servicelovens 83-87, behandling efter side 6 af 15

7 eller aktiverende tilbud efter , og som ikke samtykker i en foranstaltning efter servicelovens I praksis arbejder vi med akut magtanvendelse ( 126), forhåndsgodkendte og ikke-forhåndsgodkendte magtanvendelser. Akut magtanvendelse kan finde sted i form af fastholdelse i situationer, hvor der er nærliggende risiko for, at borgeren skader sig selv eller andre personer væsentligt. En forhåndsgodkendt magtanvendelse giver tilladelse til at anvende fysisk magt (fastholdelse, tilbageholdelse, hygiejnesituation) eller fastspænding, anvendelse af alarm- eller pejlesystemer, døråbnere eller døralarm. Tilladelsen er givet på baggrund af en ansøgning fra tilbuddet, som redegør for behovet for brug af en forhåndsgodkendt magtanvendelse. Tilladelsen er som udgangspunkt kun gældende i en afgrænset periode. Det bør løbende vurderes, hvorvidt og hvorledes en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. For så vidt angår personlig hygiejne-situationer, skal det søges sikret, at en magtanvendelse i fremtiden kan undgås. Benyttes tilladelsen aktivt skal tilbuddet indberette magtanvendelsen. En ikke-forhåndsgodkendt magtanvendelse betyder, at der ikke er givet tilladelse til anvendelse af magt efter i serviceloven. Her kan der være tale om en akut magtanvendelse, der efterfølgende giver anledning til, at tilbuddet ansøger om tilladelse til at anvende fysisk magt i en begrænset periode. Straffelovens 13, stk. 1 og 2 anvendes primært i tilbud og på centre i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, hvorfor bestemmelserne behandles nedenfor under punkt 3. side 7 af 15

8 2.1 Ikke-forhåndsgodkendte magtanvendelser Tabel 2: Oversigt over magtanvendelser ved tilbud i Voksenhandicap Tilbud Pladsantaantavendelsevendelser Plads- Magtan- Magtan- Antal unikke Personer Bocenter Syd Bocenter Syd/Vest Center for Voksne 83* 68* med Autisme og ADHD Bocenter Nord Kompetence- og 350** 308** udd.center Aarhus Birkebakken 24*** 36*** Stefanshjemmet Solbakken I alt * SORAS Bostøtte og Samværstilbud og Bostøtte for ADHD og øvrige udviklingsforstyrrelser er ikke inkluderet. ** Lyngåskolen og Jobstien er ikke inkluderet, da det ikke er tilbud iht. Serviceloven ***Voksenhandicap råder over 36 antal døgnpladser på Birkedalen og Birkebo (tilknyttet Birkebakken). På årsbasis er der sket et fald i antallet af magtanvendelser fra 80 i 2013 til 64 magtanvendelser i Alle indberetninger er vurderet til at være tilladte i henhold til Serviceloven med undtagelse af én magtanvendelse, som Voksenhandicap har vurderet som ikke-tilladt. Der er tale om en magtanvendelse foretaget i 1. halvår 2014 på den selvejende døgninstitution Birkebakken. Indberetninger som er underlagt anden lovgivning herunder sundhedsloven er ikke inkluderet i tabel 2. I tabel 3 ses hvordan magtanvendelser på voksenområdet fordeler sig på de ovenfor nævnte bestemmelser. Fordelingen viser, at langt størstedelen af magtanvendelserne foretages efter 126 om Akut fastholdelse og føren. side 8 af 15

9 Tabel 3: Magtanvendelser i Voksenhandicap fordelt på tilbud og bestemmelser for 2014 Tilbud Ikke I alt a tilladte Bocenter Syd Bocenter Syd/Vest Center for Voksne med Autisme og ADHD Bocenter Nord Kompetence- og uddannelses center Aarhus Birkebakken Stefanshjemmet Solbakken I alt I det følgende kommenteres udviklingen på de enkelte centre. Bocenter Syd Bocenter Syd tilbyder botilbud og bydækkende bostøtte til voksne med udviklingshæmning. Bocenter Syd indberettede i magtanvendelser, som skal sammenlignes med 3 indberetninger i Bocenter Syd/Vest Bocenter Syd/Vest tilbyder botilbud til voksne med udviklingshæmning. I 2014 har der samlet set været registreret 1 magtanvendelse mod 7 magtanvendelser i Center for Voksne med Autisme og ADHD Center for Voksne med Autisme og ADHD (CVAA) tilbyder forskellige former for pleje og omsorg samt socialpædagogisk støtte og rådgivning til voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser og/eller ADHD, samt voksne med dom til anbringelse. Voksne med udviklingsforstyrrelser i CVAA kan også have betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. Der har samlet set været 11 indberetninger om magtanvendelse i 2014, hvilken er en mindre stigning fra de 8 registrerede magtanvendelser i Stigningen skyldes, at Aktivitetshuset Kileparken i 2014 har modtaget en borger fra et tilbud uden for kommunen. Borgeren har betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne (udviklingshæmning og autisme). side 9 af 15

10 Der blev også anvendt magtanvendelse over for borgeren, da vedkommende var i tilbud uden for kommunen. Borgerens flytning til Kileparken betyder imidlertid, at magtanvendelser nu registres på CVAA og indgår i den samlede registrering af magtanvendelser på tilbud i Aarhus. Der blev i løbet af den første måned anvendt magtanvendelser over for borgeren ved 5 hændelser. Flytningen skabte utryghed for borgeren, hvilket betød, at vedkommende ville løbe væk. Siden har der ikke været indberetninger på denne borger, hvilket må formodes at betyde, at borgeren er faldet bedre til. Bocenter Nord Bocenter Nord tilbyder bo- og dagtilbud til voksne med udviklingshæmning. Antallet af magtanvendelser er på Bocenter Nord er samlet set faldet fra 51 i 2013 til 30 i Her skal det bemærkes, at der, trods det samlede fald i antallet af magtanvendelser, har været en betydelig stigning i antallet af magtanvendelser i andet halvår af En borger har i perioden 2. halvår af 2014 været udsat for 10 magtanvendelser. Borgeren har i perioden haft en pludselig udadreagerende adfærd overfor personel og andre beboere. Årsagen til disse hændelser er naturligvis undersøgt, men det har ikke været muligt at finde en præcis forklaring på hændelserne. Kompetence- og Uddannelsescenter Aarhus Kompetence- og Uddannelsescenter Aarhus står for beskæftigelses- og aktivitetstilbud for voksne med udviklingshæmning. Samlet set er der sket en mindre stigning i antallet af magtanvendelser fra 6 i 2013 til 9 i af de indberettede magtanvendelser i 2014 er fra samme dag, hvor det var nødvendigt at forhindre, at borgeren løb ud på en trafikeret vej. Den selvejende institution Birkebakken (voksenafdelingen) Birkebakken er en selvejende døgninstitution, der udbyder et specialiseret tilbud for børn, unge og voksne med psykisk og fysisk nedsat funktionsevne. Samlet set er der sket en stigning fra 3 magtanvendelser i 2013 til 8 magtanvendelser i af indberetningerne i 2. halvår 2014 er knyttet til én borger, hvor formålet med magtanvendelserne hovedsageligt var at beskytte andre tilstedeværende mod personskade. I 2014 blev 1 magtanvendelse på Birkebakken vurderet til at være ulovlig. Magtanvendelsen fandt sted i forbindelse med, at en borger skulle side 10 af 15

11 afhentes med bus for at returnere til Birkebakken. Borgeren ville ikke frivilligt gå ind i bussen, selvom vedkommende ikke kunne blive i forældrenes hjem. Birkebakken har fulgt op på hændelsen og forventer ikke, at en lignende situation vil opstå i fremtiden ved afhentning af borgeren i forældrenes hjem. Den selvejende institution Stefanshjemmet Stefanshjemmet er en selvejende institution, hvis målgruppe er voksne med erhvervet hjerneskade og fysisk handicap med betydeligt behov for pædagogisk støtte samt pleje og omsorg i hverdagen. Der er samlet set blevet foretaget 3 magtanvendelser på Stefanshjemmet i 2014 mod 2 magtanvendelser i Magtanvendelserne i 2014 er alle aktiv benyttelse af en på forhånd godkendt magtanvendelse om at benytte et GPSsystem på en borger, som farer vild, hvis vedkommende færdes på egen hånd og ikke kan finde hjem igen. Derudover er der foretaget 25 lovlige magtanvendelser efter Servicelovens 126 overfor Aarhus Kommunes voksne borgere bosat uden for kommunen. Disse indgår ikke af tabel 2 og Forhåndsgodkendte magtanvendelser I 2014 er der samlet set givet 19 tidsbegrænsende tilladelser til forhåndsgodkendt magtanvendelse. Der er tale om 16 tilladelser i 1. halvår 2014 og 3 tilladelser i 2. halvår. Fordelingen på tilbud og lovgrundlag ses i tabel 4. Da denne opgørelse ikke fandt sted i 1. halvår af 2013, er det ikke muligt at sammenligne årene 2013 og Tabel 4: Tilladelser til forhåndsgodkendte magtanvendelser 2014 Tilbud a I alt Boformen Nygårdsvej, under Bocenter Syd Bofællesskabet Skødstrup, under Bocenter Nord Tranbjerg, Bocenter Syd-vest Havkærparken, Kompetence- og uddannelsescenter Aarhus Stefanshjemmet I alt I 1. halvår 2014 blev der givet 14 tilladelser til at anvende bløde stofseler på borgere tilknyttet Boformen Nygårdsvej. I 2. halvår 2014 er der side 11 af 15

12 også modtaget ansøgninger fra Boformen Nygårdsvej, men disse vurderes at falde ind under omsorgspligten, da brug af selen forbedrer borgernes siddestilling samt sørger for, at de ikke falder ud af deres kørestol. Der er derfor i 2. halvår 2014 ikke givet nogle tilladelser til Nygårdsvej. De øvrige forhåndsgodkendte magtanvendelser drejer sig blandt andet om tilladelse til at anvende et GPS-system, da borgeren kan finde på at forlade sin bolig selvom vedkommende ikke selv kan finde hjem. Derudover er der en enkelt tilladelse til at fastholde en borger i hygiejnesituationer (Bofællesskabet Skødstrup). Voksenhandicap vurderer samlet set, at alle opgaver vedrørende magtanvendelse håndteres forsvarligt af samtlige bo-, beskæftigelses- og uddannelsescentre. Det pædagogiske arbejde tilrettelægges og udføres med det klare formål, at magtanvendelse så vidt muligt undgås. Derudover er der givet forhåndsgodkendt tilladelse overfor 7 voksne Aarhus Kommune borgere bosat uden for kommunen. De tre af disse er givet efter Servicelovens 125 (alarm), og de sidste fire er givet efter 128 (blødestofseler). Disse indgår ikke i tabel Magtanvendelser ved tilbud i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Se ovenfor under punkt 2 for nærmere redegørelse for magtanvendelse i medfør af serviceloven. De fleste af tilbuddene i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne henvender sig til borgere, der får sociale og behandlingsmæssige serviceydelser, som ikke er omfattet af Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. Magtanvendelse på eksempelvis Center for Alkoholbehandling, Center for Misbrugsbehandling og Center for Forsorg og Specialiserede indsatser kan derimod forekomme i henhold til straffelovens bestemmelser om nødværge og nødret. Nødværge, jf. Straffelovens 13, stk. 1 og 2, er en afværgelse af et aktuelt retsstridigt angreb mod en selv eller en anden gennem foretagelse af en ellers strafbar handling over for angriberen. Handlinger begået i nødværge er straffrie. Enhver, herunder medarbejdere på opholdssteder og døgninstitutioner, kan afværge et retsstridigt angreb. side 12 af 15

13 Nødret, jf. Straffelovens 14 er, hvor en ellers strafbar handling kan være straffri, når den er nødvendig for at afværge truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen må anses for at være af forholdsvist underordnet betydning. Nødret er i praksis kun aktuel, når nødværge ikke finder anvendelse. Nødretshandlinger er straffrie. Enhver, herunder medarbejdere på opholdssteder og døgninstitutioner, kan afværge et retsstridigt angreb. Tabel 5: Oversigt over magtanvendelse i SUV Tilbud Pladsantaantavendelsevendelser Plads- Magtan- Magtan- Antal unikke personer Center for Boområdet 92* Tuesten Huse Haslekollegiet Korsagergården Windsor Center for bostøtte i eget hjem, nord Center for bostøtte i eget hjem, syd Center for Alkoholbehandling Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Østervang Tre Ege I alt * Pladsantal på Center for Boområdet dækker udover Tuesten Huse, Haslekollegiet, Korsagergården og Windsor også over pladsantal ved Kragelund og Grøfthøj. I Socialpsykiatri og Udsatte Voksne er der samlet set sket en stigning fra 5 magtanvendelser i 2013 til 10 magtanvendelser i Således forekommer der ingen større udsving i antallet af magtanvendelser i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Det lave antal magtanvendelser i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne skal ses i sammenhæng med, at de fleste af tilbuddene henvender sig til borgere, der får sociale eller behandlingsmæssige serviceydelser, som ikke er omfattet af Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. side 13 af 15

14 Magtanvendelse i form af nødværge eller nødret forekommer dog sjældent, hvilket hænger sammen med, at tilbuddene har foretaget de nødvendige risikovurderinger, og tilrettelagt en bevidst pædagogisk strategi og indsats for at minimere forekomsten af vold og trusler om vold. Det indebærer bl.a. at personalet generelt undgår at intervenere, når der er konflikt mellem beboere. Derudover er samarbejdet mellem medarbejdere og borgere tilrettelagt på en sådan måde, at konfrontationer minimeres, hvilket også fører til færre tilfælde af magtanvendelser. 7 af de 10 magtanvendelser i 2014 er omfattet af Servicelovens 126 om Akut fastholdelse og føren, når der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Alle episoderne vurderes som fuldt forsvarlige, og de enkelte magtanvendelser blev gennemført med en varighed på mindre end et minut. De øvrige tre magtanvendelser er foretaget i Nødværge efter Straffelovens 13. De 3 episoder med nødværge har fundet sted på henholdsvis Center for Alkoholbehandling, på Forsorgshjemmet Østervang samt på Forsorgshjemmet Tre Ege. Der er endvidere foretaget 1 lovlig magtanvendelse efter Servicelovens 126 overfor en voksen Aarhus Kommune borger bosat uden for kommunen, ligesom der er givet forhåndsgodkendt tilladelse efter Servicelovens 128 (bløde stofseler) overfor 1 voksen Aarhus Kommune borger bosat uden for kommunen. Disse indgår ikke i tabel Konklusion Samlet set er der i de kommunale tilbud i Aarhus Kommune i 2014 indberettet 266 magtanvendelser, mens der i 2013 blev indberettet 310 magtanvendelser. Således er der sket et fald i antallet af magtanvendelser, hvilket primært kan tilskrives et fald i magtanvendelser i tilbud ved Familie, Børn og Unge. Der har været et mindre fald i antallet af indberettede magtanvendelser fra Voksenhandicap, mens der hos Socialpsykiatri og Udsatte Voksne kan konstateres en mindre stigning. Faldet i antallet af magtanvendelser kan primært forklares ud fra specifikke forhold vedrørende konkrete beboere på de enkelte tilbud. Faldet kan formentlig også forklares med ændret pædagogik og efteruddannelse af det pædagogiske personale. side 14 af 15

15 Derudover er der indberettet 26 magtanvendelser på voksne Aarhus borgere bosat uden for Aarhus Kommunes tilbud. Da det er første år disse opgøres, er der ikke et sammenligningsgrundlag med tidligere år. Sagsnummer: 14/ Socialforvaltningen Tlf.: E-post: Lix: 37 Sagsbehandler: Anne Hvelplund/Julie Nøjsen Fallesen Tlf.: E-post: side 15 af 15

Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt over for Aarhus borgere på botilbud udenfor kommunen

Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt over for Aarhus borgere på botilbud udenfor kommunen Indstilling Til Rådmanden og Socialudvalget Fra Socialforvaltningen Dato 15. oktober Redegørelse for magtanvendelser i ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt over for Aarhus borgere på botilbud

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Redegørelse for 2012 om magtanvendelse ved Socialforvaltningens

Notat. Aarhus Kommune. Redegørelse for 2012 om magtanvendelse ved Socialforvaltningens Notat Emne Til Kopi til Redegørelse for om magtanvendelse ved s tilbud i Århus Kommune Rådmanden Byrådet, Socialudvalget, Handicaprådet, Det Sociale Forbrugerråd, s chefgruppe, Anne Marie Thyrring og Helene

Læs mere

Notat. Redegørelse af magtanvendelser i 2013 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune Rådmanden og Socialudvalget. 1.

Notat. Redegørelse af magtanvendelser i 2013 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune Rådmanden og Socialudvalget. 1. Notat Emne: Til: Redegørelse af magtanvendelser i ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune Rådmanden og Socialudvalget Den 31. marts 2014 Indledning Denne redegørelse indeholder en opgørelse over

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt over for Aarhus borgere på botilbud uden for kommunen

Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt over for Aarhus borgere på botilbud uden for kommunen Bilag 1 Til Magistraten og Byrådet via Rådmanden og Socialudvalget Fra Socialforvaltningen i MSB Dato 18. april 2016 Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser på Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune i 2016 samt for magtanvendelser over for borgere, hvis handlekommune

Redegørelse for magtanvendelser på Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune i 2016 samt for magtanvendelser over for borgere, hvis handlekommune Redegørelse for magtanvendelser på Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune i 2016 samt for magtanvendelser over for borgere, hvis handlekommune er Aarhus Kommune. Indledning Denne redegørelse indeholder

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 1. halvår 2016 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt for magtanvendelser over for Aarhus borgere

Redegørelse for magtanvendelser i 1. halvår 2016 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt for magtanvendelser over for Aarhus borgere Redegørelse for magtanvendelser i 1. halvår 2016 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus Kommune samt for magtanvendelser over for Aarhus borgere Side 1 af 18 Indledning Denne redegørelse indeholder en

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 1. Resume Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2015

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2015 Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser I statistikken nævnes følgende bestemmelser i Serviceloven: 125 pejle- og alarmsystemer og særlige døråbnere 127 tilbageholdelse i boligen

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2011 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2011... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet Børn og Kultur Sag 15/20159 Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet November 2015 Formål Formålet med disse retningslinjer er at sætte fokus på magtanvendelse inden for dagtilbudsområdet.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i:

Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for Fremlæggelsen er opdelt i: Bilag 1: Årsberetning for magtanvendelser på SÆH- området 2015 Kommune Side 1. Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2015. Fremlæggelsen er opdelt i: - Magtanvendelser, hvor

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2: Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune

Bilag 2: Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune Bilag 2: Redegørelse for i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune Indledning Denne opgørelse indeholder en oversigt over samtlige indberettede i Sundhed og Omsorg for 2015. I Sundhed og Omsorg

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet 15. Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 2. kvartal 2017

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 2. kvartal 2017 Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 2. kvartal 2017 1 Kvartalsredegørelse for magtanvendelser på voksenområdet 2. kvartal 2017 Center for Sundhed & Omsorg: Der er modtaget

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2007

Indberetning om magtanvendelse i 2007 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2007 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger Socialtilsyn Nord Magtanvendelse Roller og forventninger Magtanvendelse Grundloven alle har ret til selv at bestemme over sig selv m.v. og hvis der skal ske indskrænkninger så skal det ske ved lov 71.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Sags nr. 00.00.00-P19-1594-11 Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

1. Om magtanvendelser

1. Om magtanvendelser Socialforvaltningen NOTAT 08-05- Statistik for magtanvendelser marts 1. Om magtanvendelser De tilbud og institutioner, som Socialforvaltningen fører tilsyn med, skal løbende registrere og indberette magtanvendelser,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Forord Disse retningslinjer om magtanvendelse er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget d. 20. august 2012. Med retningslinjerne har vi fået et værktøj for ledere og

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3.

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3. Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg For 2014 og 1., 2. og 3. kvartal 2015 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen Dagens program Opsamling op i går Skemaer til indberetning handleplaner Frokost Sprog som magtfaktor handleplaner forsat Hvilke tanker har du gjort dig siden

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Juni 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale instrukser for magtanvendelse på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse

Indberetninger om magtanvendelse November 206 Indberetninger om magtanvendelse Handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundheds- og omsorgsområdet kvartal 206 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder en række

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Lovgrundlaget for magtanvendelse Pædagoger i dagtilbud har ingen konkret lovmæssig hjemmel til magtanvendelse. Som udgangspunkt anvendes

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Retningslinje for magtanvendelse

Retningslinje for magtanvendelse Holmstrupgård Juli 2014 r Indholdsfortegnelse Magtanvendelse over for børn, unge, voksne og elever... 3 Definition af nødret og nødværge... 3 Tilladt magtanvendelse... 4 Procedure efter tilladte magtanvendelser...

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere