Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens"

Transkript

1 Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus kommune Indledning Denne redegørelse indeholder en opgørelse over indberettede magtanvendelser i 2014 over for anbragte børn og unge samt magtanvendelser eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Opgørelsen omfatter tilbud, hvor Aarhus Kommune er driftsherre, samt tilbud som Aarhus Kommune har driftsoverenskomst med. Endelig indgår der i redegørelsen en opgørelse over indberettede magtanvendelser overfor Aarhus Kommunes voksne borgere på tilbud uden for Aarhus Kommune. Reglerne om magtanvendelser over for anbragte børn og unge fremgår af Bekendtgørelse nr. 186 af 20. februar 2015 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Reglerne om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne fremgår af Bekendtgørelse nr. 392 af 23. april 2014 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven. Pr. 1. januar 2014 har Socialtilsyn Midt ansvaret for både det driftsorienterede tilsyn og tilsynet med anvendelsen af magtanvendelse, opgaver der tidligere lå i de kommunale tilsyn. Indtil dette tidspunkt har tilsynsenheden i Socialforvaltningen halvårligt redegjort for antallet og karakteren af indberetninger om magtanvendelse over for socialudvalget. Socialtilsyn Midt har dog ikke ønsket og er ikke forpligtet til at lave side 1 af 15

2 sådanne halvårlige redegørelser om magtanvendelse foretaget på Aarhus Kommunes tilbud. Rådmanden har derfor ønsket og besluttet på rådmandsmødet den 23. april 2014, at Socialforvaltningen fortsat skal udarbejde halvårlige opgørelser over indberettede magtanvendelser på de tilbud, hvor Aarhus Kommune er driftsherre og de tilbud og opholdssteder, der er driftsoverenskomst med, således rådmanden, Socialudvalget og Byrådet kan orienteres om magtanvendelser halvårligt. Derudover vil de halvårlige redegørelser til udvalget og de årlige redegørelser til byrådet indeholde tal over indberettede magtanvendelser overfor både børn og voksne Aarhus borgere bosat uden for Aarhus Kommunes tilbud. Det er fortsat Aarhus Kommunes ansvar at behandle indberetninger om magtanvendelser, der vedrører Aarhus-borgere. Herudover er Aarhus Kommune forpligtet til regelmæssigt at informere Socialtilsyn Midt om indberetningerne, således at magtanvendelserne indgår som en del af den tilsynsopgave, Socialtilsyn Midt er blevet overdraget pr. 1. januar Samlet set viser nærværende redegørelse, at der er sket et fald i antallet af indberettede magtanvendelser i de kommunale tilbud fra 310 i 2013 til 266 i Magtanvendelser ved tilbud i Familie, Børn og Unge Magtanvendelser over for børn og unge i kommunale døgn- og aflastningstilbud indberettes til Familie, Børn og Unge, der herefter vurderer, om retningslinjerne for håndtering af magtanvendelser er overholdt og om der er tale om tilladte magtanvendelser. Fysisk magtanvendelse, i form af at barnet eller den unge fastholdes eller føres til et andet opholdsrum, er kun tilladt, hvis: 1. Barnet/den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller 2. At barnet den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre Magtanvendelser skal tilpasses forholdene i den aktuelle situation og må aldrig gå ud over det strengt nødvendige. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand. side 2 af 15

3 Tabel 1: Oversigt over magtanvendelser i Familie, Børn og Unge Tilbud Plads- Plads- Magtan- Magtan- Antal antal antal vendelser vendelser unikke personer 2014** Dalgaarden Katrinebjerg Døgncenteret Bøgholt 77* * Heimdal Birkebakken Stensager-gården Miniinst. Toften Miniinst. Solbrinken Miniinst. Sølyst Nordhøj UC TurBo I alt *Bøgholt + Miniinstitutionerne ** Antallet af personer som magtanvendelserne er fordelt på. Som det fremgår af tabel 1, er der i 2014 indberettet 192 magtanvendelser, mens der i 2013 blev indberettet 225. De 192 magtanvendelser ved døgntilbuddene i Familier, Børn og Unge er fordelt på 3 selvejende institutioner: Dalgaarden, Døgncentret og Birkebakken, og på 8 kommunale institutioner: Katrinebjerg, TurBo, Nordhøj, Bøgholt, Heimdal, Stensagergården, miniinstitutionerne: Toften og Solbrinken. De 192 magtanvendelse er fordelt på 62 personer. Udviklingen kommenteres nedenfor. Den selvejende institution Dalgaarden Dalgaarden er en selvejende institution for børn og unge i alderen 5-12 år med sociale, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder. Som det fremgår af tabellen, er antallet af magtanvendelser steget fra 7 i 2013 til 34 i Opgørelsen for 1. halvår 2014 viser, at der på Dalgaarden var 27 tilfælde af magtanvendelse. Ud af de 27 har man i 6 tilfælde brugt magtanvendelse overfor 1 barn. Stigningen i 1. halvår skyldes, at der er side 3 af 15

4 sket en ændring af børnegruppen på Dalgaarden. Børnegruppen er aktuelt præget af betydelige belastningsreaktioner. For de fleste af de børn, som magtanvendelserne kan henføres til, gælder, at børnene har vanskeligt ved at begå sig socialt, og at de er belastet af vanskeligheder i deres familiære netværk. Generelt har børnene mere omfattende og forskelligartede vanskeligheder end tidligere. Det har været medvirkende til at give et mere uroligt institutionsmiljø, og den nye børnegruppe har stillet andre krav til personalets pædagogiske kompetencer. Familie, Børn og Unge har været i tæt dialog med Dalgaarden om udviklingen i magtanvendelser. Dalgaarden understreger, at brugen af magtanvendelser ikke er en del af den daglige pædagogik. Anvendelse af pædagogiske virkemidler går altid forud for brug af magtanvendelser. Der har været langt færre tilfælde af magtanvendelse på Dalgaarden i 2. halvår, i det magtanvendelse har været brugt i 7 tilfælde. Der har været særligt fokus på at støtte det barn, som 6 af magtanvendelserne i 1. halvår kunne henføres til. Dalgaarden har arbejdet målrettet med at nedbringe antallet af magtanvendelser ved at styrke det pædagogiske personales konflikthåndterings-kompetencer samt via supervision og efteruddannelse. Alle magtanvendelser gennemgås og drøftes i personalegruppen med henblik på læring, og evt. justering af pædagogikken overfor barnet, hvorved lignende situationer undgås. Bøgholt Bøgholt er et specialpædagogisk tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år med udviklingsforstyrrelser, ADHD, autisme og lignende vanskeligheder. På Bøgholt er der sket et fald i magtanvendelserne fra 114 magtanvendelser i 2013 til 54 i En del af dette fald skyldes, at magtanvendelser på miniinstitutionerne (Toften og Solbrinken) i 2013 hørte under Bøgholt. Der er stadig tale om et reelt fald i antallet af magtanvendelser på Bøgholt. Bøgholt forventer fortsat et fald i antallet af magtanvendelser, idet det pædagogiske personale er efteruddannet i specialpædagogik, således at Bøgholts ændrede målgruppes behov i højere grad imødekommes, og konflikter håndteres adækvat. Magtanvendelse anvendes altid som sidste udvej, og alle magtanvendelser gennemgås i medarbejdergruppen med henblik på evt. justering af pædagogikken overfor barnet. side 4 af 15

5 De børn, som magtanvendelserne omhandler, har alle komplekse problemstillinger og flere diagnoser. Bøgholt arbejder med differentierede aktiviteter og målrettet individuel pædagogik for bl.a. at undgå konfliktsituationer, der kan føre til magtanvendelser. Heimdal Heimdal er Aarhus Kommunes døgn- og aflastningstilbud til børn og unge i alderen 6-18 år med autismespektrum-forstyrrelser og/eller svær ADHD. På Heimdal er antallet af magtanvendelser faldet markant fra 58 i 2013 til 46 i Ifølge Heimdal skyldes faldet i magtanvendelser bl.a. ændret pædagogik, herunder strukturskemaer, forudsigelighed og stressreducering ved hjælp af ATLASS-metoden. Alle magtanvendelser gennemgås i personalegruppen med henblik på eventuel justering af den pædagogiske tilgang til barnet. Den selvejende institution Birkebakken (Børneafdelingen) Birkebakken er et selvejende døgninstitutionstilbud til børn, unge og voksne med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. Som det fremgår af tabellen, er der i 2014 registreret 23 magtanvendelser mod 19 magtanvendelser i Ifølge Birkebakken arbejdes der løbende med at tilpasse og differentiere pædagogikken til børnene. Alle magtanvendelser gennemgås i personalegruppen med henblik på evt. justering af pædagogikken overfor barnet, med færre magtanvendelser til følge. Miniinstitutionerne Toften og Solbrinken Miniinstitutionerne tilbyder ophold til børn og unge i alderen 0-14 år, som på grund af problemer i familien har behov for at bo uden for hjemmet i en længere periode. Opholdet foregår i små familielignende enheder, hvor børnene kan bo hele deres barndom. Ofte bliver de anbragt sammen med deres søskende. Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne magtanvendelserne i 2013 og 2014 på miniinstitutionerne, idet miniinstitutionerne først blev organisatorisk adskilt fra Bøgholt, januar Det markante fald i magtanvendelser på Bøgholt kan således også henføres til organisationsændringen, januar side 5 af 15

6 På Toften og Solbrinken har der været i alt 15 magtanvendelser i På Toften er flere magtanvendelser sket i forhold til et barn, som er særligt udfordret af såvel egne vanskeligheder som et belastet og konfliktfyldt hjemmemiljø. På Solbrinken blev der registreret 5 magtanvendelser i 2014, alle fem over for et barn, der har betydelige vanskeligheder med at styre sin vrede og sine aggressioner. Miniinstitutionerne arbejder efter KRAP-metoden (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). Personalet modtager supervision af psykolog Peder Storgaard, som har udviklet KRAP-metoden. Magtanvendelserne gennemgås i personalegruppen og i supervision. Samlet set vurderer Familie, børn og unge, at faldet fra 225 magtanvendelser i 2013 til 192 magtanvendelser i 2014 bl.a. skyldes, at det pædagogiske personale er blevet efteruddannet i specialpædagogik samt ændrede behov i målgruppen. 2. Magtanvendelser i tilbud under Voksenhandicap Magtanvendelser på voksenområdet kan inddeles i seks kategorier: Servicelovens 126 stk. 1 giver mulighed for at fastholde eller føre en person til et andet sted. Servicelovens 125 stk. 1 giver mulighed for brug af alarm og pejle-systemer. Servicelovens 126a giver mulighed for fastholdelse i personlig hygiejnesituationer. Servicelovens 127 giver mulighed for fastholdelse af person med det formål at forhindre personen i at forlade boligen eller føre personen tilbage til boligen. Servicelovens 128 stk. 1 giver mulighed for fastspænding til kørestol med stofsele for at forhindre fald. Magtanvendelse i henhold til straffelovens regler om nødværge, 13, stk. 1 og 2. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten bør begrænses til det absolut nødvendige. Indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Der skal altid foretages, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Bestemmelserne i servicelovens gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får hjælp og bistand m.v. efter servicelovens 83-87, behandling efter side 6 af 15

7 eller aktiverende tilbud efter , og som ikke samtykker i en foranstaltning efter servicelovens I praksis arbejder vi med akut magtanvendelse ( 126), forhåndsgodkendte og ikke-forhåndsgodkendte magtanvendelser. Akut magtanvendelse kan finde sted i form af fastholdelse i situationer, hvor der er nærliggende risiko for, at borgeren skader sig selv eller andre personer væsentligt. En forhåndsgodkendt magtanvendelse giver tilladelse til at anvende fysisk magt (fastholdelse, tilbageholdelse, hygiejnesituation) eller fastspænding, anvendelse af alarm- eller pejlesystemer, døråbnere eller døralarm. Tilladelsen er givet på baggrund af en ansøgning fra tilbuddet, som redegør for behovet for brug af en forhåndsgodkendt magtanvendelse. Tilladelsen er som udgangspunkt kun gældende i en afgrænset periode. Det bør løbende vurderes, hvorvidt og hvorledes en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. For så vidt angår personlig hygiejne-situationer, skal det søges sikret, at en magtanvendelse i fremtiden kan undgås. Benyttes tilladelsen aktivt skal tilbuddet indberette magtanvendelsen. En ikke-forhåndsgodkendt magtanvendelse betyder, at der ikke er givet tilladelse til anvendelse af magt efter i serviceloven. Her kan der være tale om en akut magtanvendelse, der efterfølgende giver anledning til, at tilbuddet ansøger om tilladelse til at anvende fysisk magt i en begrænset periode. Straffelovens 13, stk. 1 og 2 anvendes primært i tilbud og på centre i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, hvorfor bestemmelserne behandles nedenfor under punkt 3. side 7 af 15

8 2.1 Ikke-forhåndsgodkendte magtanvendelser Tabel 2: Oversigt over magtanvendelser ved tilbud i Voksenhandicap Tilbud Pladsantaantavendelsevendelser Plads- Magtan- Magtan- Antal unikke Personer Bocenter Syd Bocenter Syd/Vest Center for Voksne 83* 68* med Autisme og ADHD Bocenter Nord Kompetence- og 350** 308** udd.center Aarhus Birkebakken 24*** 36*** Stefanshjemmet Solbakken I alt * SORAS Bostøtte og Samværstilbud og Bostøtte for ADHD og øvrige udviklingsforstyrrelser er ikke inkluderet. ** Lyngåskolen og Jobstien er ikke inkluderet, da det ikke er tilbud iht. Serviceloven ***Voksenhandicap råder over 36 antal døgnpladser på Birkedalen og Birkebo (tilknyttet Birkebakken). På årsbasis er der sket et fald i antallet af magtanvendelser fra 80 i 2013 til 64 magtanvendelser i Alle indberetninger er vurderet til at være tilladte i henhold til Serviceloven med undtagelse af én magtanvendelse, som Voksenhandicap har vurderet som ikke-tilladt. Der er tale om en magtanvendelse foretaget i 1. halvår 2014 på den selvejende døgninstitution Birkebakken. Indberetninger som er underlagt anden lovgivning herunder sundhedsloven er ikke inkluderet i tabel 2. I tabel 3 ses hvordan magtanvendelser på voksenområdet fordeler sig på de ovenfor nævnte bestemmelser. Fordelingen viser, at langt størstedelen af magtanvendelserne foretages efter 126 om Akut fastholdelse og føren. side 8 af 15

9 Tabel 3: Magtanvendelser i Voksenhandicap fordelt på tilbud og bestemmelser for 2014 Tilbud Ikke I alt a tilladte Bocenter Syd Bocenter Syd/Vest Center for Voksne med Autisme og ADHD Bocenter Nord Kompetence- og uddannelses center Aarhus Birkebakken Stefanshjemmet Solbakken I alt I det følgende kommenteres udviklingen på de enkelte centre. Bocenter Syd Bocenter Syd tilbyder botilbud og bydækkende bostøtte til voksne med udviklingshæmning. Bocenter Syd indberettede i magtanvendelser, som skal sammenlignes med 3 indberetninger i Bocenter Syd/Vest Bocenter Syd/Vest tilbyder botilbud til voksne med udviklingshæmning. I 2014 har der samlet set været registreret 1 magtanvendelse mod 7 magtanvendelser i Center for Voksne med Autisme og ADHD Center for Voksne med Autisme og ADHD (CVAA) tilbyder forskellige former for pleje og omsorg samt socialpædagogisk støtte og rådgivning til voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser og/eller ADHD, samt voksne med dom til anbringelse. Voksne med udviklingsforstyrrelser i CVAA kan også have betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. Der har samlet set været 11 indberetninger om magtanvendelse i 2014, hvilken er en mindre stigning fra de 8 registrerede magtanvendelser i Stigningen skyldes, at Aktivitetshuset Kileparken i 2014 har modtaget en borger fra et tilbud uden for kommunen. Borgeren har betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne (udviklingshæmning og autisme). side 9 af 15

10 Der blev også anvendt magtanvendelse over for borgeren, da vedkommende var i tilbud uden for kommunen. Borgerens flytning til Kileparken betyder imidlertid, at magtanvendelser nu registres på CVAA og indgår i den samlede registrering af magtanvendelser på tilbud i Aarhus. Der blev i løbet af den første måned anvendt magtanvendelser over for borgeren ved 5 hændelser. Flytningen skabte utryghed for borgeren, hvilket betød, at vedkommende ville løbe væk. Siden har der ikke været indberetninger på denne borger, hvilket må formodes at betyde, at borgeren er faldet bedre til. Bocenter Nord Bocenter Nord tilbyder bo- og dagtilbud til voksne med udviklingshæmning. Antallet af magtanvendelser er på Bocenter Nord er samlet set faldet fra 51 i 2013 til 30 i Her skal det bemærkes, at der, trods det samlede fald i antallet af magtanvendelser, har været en betydelig stigning i antallet af magtanvendelser i andet halvår af En borger har i perioden 2. halvår af 2014 været udsat for 10 magtanvendelser. Borgeren har i perioden haft en pludselig udadreagerende adfærd overfor personel og andre beboere. Årsagen til disse hændelser er naturligvis undersøgt, men det har ikke været muligt at finde en præcis forklaring på hændelserne. Kompetence- og Uddannelsescenter Aarhus Kompetence- og Uddannelsescenter Aarhus står for beskæftigelses- og aktivitetstilbud for voksne med udviklingshæmning. Samlet set er der sket en mindre stigning i antallet af magtanvendelser fra 6 i 2013 til 9 i af de indberettede magtanvendelser i 2014 er fra samme dag, hvor det var nødvendigt at forhindre, at borgeren løb ud på en trafikeret vej. Den selvejende institution Birkebakken (voksenafdelingen) Birkebakken er en selvejende døgninstitution, der udbyder et specialiseret tilbud for børn, unge og voksne med psykisk og fysisk nedsat funktionsevne. Samlet set er der sket en stigning fra 3 magtanvendelser i 2013 til 8 magtanvendelser i af indberetningerne i 2. halvår 2014 er knyttet til én borger, hvor formålet med magtanvendelserne hovedsageligt var at beskytte andre tilstedeværende mod personskade. I 2014 blev 1 magtanvendelse på Birkebakken vurderet til at være ulovlig. Magtanvendelsen fandt sted i forbindelse med, at en borger skulle side 10 af 15

11 afhentes med bus for at returnere til Birkebakken. Borgeren ville ikke frivilligt gå ind i bussen, selvom vedkommende ikke kunne blive i forældrenes hjem. Birkebakken har fulgt op på hændelsen og forventer ikke, at en lignende situation vil opstå i fremtiden ved afhentning af borgeren i forældrenes hjem. Den selvejende institution Stefanshjemmet Stefanshjemmet er en selvejende institution, hvis målgruppe er voksne med erhvervet hjerneskade og fysisk handicap med betydeligt behov for pædagogisk støtte samt pleje og omsorg i hverdagen. Der er samlet set blevet foretaget 3 magtanvendelser på Stefanshjemmet i 2014 mod 2 magtanvendelser i Magtanvendelserne i 2014 er alle aktiv benyttelse af en på forhånd godkendt magtanvendelse om at benytte et GPSsystem på en borger, som farer vild, hvis vedkommende færdes på egen hånd og ikke kan finde hjem igen. Derudover er der foretaget 25 lovlige magtanvendelser efter Servicelovens 126 overfor Aarhus Kommunes voksne borgere bosat uden for kommunen. Disse indgår ikke af tabel 2 og Forhåndsgodkendte magtanvendelser I 2014 er der samlet set givet 19 tidsbegrænsende tilladelser til forhåndsgodkendt magtanvendelse. Der er tale om 16 tilladelser i 1. halvår 2014 og 3 tilladelser i 2. halvår. Fordelingen på tilbud og lovgrundlag ses i tabel 4. Da denne opgørelse ikke fandt sted i 1. halvår af 2013, er det ikke muligt at sammenligne årene 2013 og Tabel 4: Tilladelser til forhåndsgodkendte magtanvendelser 2014 Tilbud a I alt Boformen Nygårdsvej, under Bocenter Syd Bofællesskabet Skødstrup, under Bocenter Nord Tranbjerg, Bocenter Syd-vest Havkærparken, Kompetence- og uddannelsescenter Aarhus Stefanshjemmet I alt I 1. halvår 2014 blev der givet 14 tilladelser til at anvende bløde stofseler på borgere tilknyttet Boformen Nygårdsvej. I 2. halvår 2014 er der side 11 af 15

12 også modtaget ansøgninger fra Boformen Nygårdsvej, men disse vurderes at falde ind under omsorgspligten, da brug af selen forbedrer borgernes siddestilling samt sørger for, at de ikke falder ud af deres kørestol. Der er derfor i 2. halvår 2014 ikke givet nogle tilladelser til Nygårdsvej. De øvrige forhåndsgodkendte magtanvendelser drejer sig blandt andet om tilladelse til at anvende et GPS-system, da borgeren kan finde på at forlade sin bolig selvom vedkommende ikke selv kan finde hjem. Derudover er der en enkelt tilladelse til at fastholde en borger i hygiejnesituationer (Bofællesskabet Skødstrup). Voksenhandicap vurderer samlet set, at alle opgaver vedrørende magtanvendelse håndteres forsvarligt af samtlige bo-, beskæftigelses- og uddannelsescentre. Det pædagogiske arbejde tilrettelægges og udføres med det klare formål, at magtanvendelse så vidt muligt undgås. Derudover er der givet forhåndsgodkendt tilladelse overfor 7 voksne Aarhus Kommune borgere bosat uden for kommunen. De tre af disse er givet efter Servicelovens 125 (alarm), og de sidste fire er givet efter 128 (blødestofseler). Disse indgår ikke i tabel Magtanvendelser ved tilbud i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Se ovenfor under punkt 2 for nærmere redegørelse for magtanvendelse i medfør af serviceloven. De fleste af tilbuddene i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne henvender sig til borgere, der får sociale og behandlingsmæssige serviceydelser, som ikke er omfattet af Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. Magtanvendelse på eksempelvis Center for Alkoholbehandling, Center for Misbrugsbehandling og Center for Forsorg og Specialiserede indsatser kan derimod forekomme i henhold til straffelovens bestemmelser om nødværge og nødret. Nødværge, jf. Straffelovens 13, stk. 1 og 2, er en afværgelse af et aktuelt retsstridigt angreb mod en selv eller en anden gennem foretagelse af en ellers strafbar handling over for angriberen. Handlinger begået i nødværge er straffrie. Enhver, herunder medarbejdere på opholdssteder og døgninstitutioner, kan afværge et retsstridigt angreb. side 12 af 15

13 Nødret, jf. Straffelovens 14 er, hvor en ellers strafbar handling kan være straffri, når den er nødvendig for at afværge truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen må anses for at være af forholdsvist underordnet betydning. Nødret er i praksis kun aktuel, når nødværge ikke finder anvendelse. Nødretshandlinger er straffrie. Enhver, herunder medarbejdere på opholdssteder og døgninstitutioner, kan afværge et retsstridigt angreb. Tabel 5: Oversigt over magtanvendelse i SUV Tilbud Pladsantaantavendelsevendelser Plads- Magtan- Magtan- Antal unikke personer Center for Boområdet 92* Tuesten Huse Haslekollegiet Korsagergården Windsor Center for bostøtte i eget hjem, nord Center for bostøtte i eget hjem, syd Center for Alkoholbehandling Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Østervang Tre Ege I alt * Pladsantal på Center for Boområdet dækker udover Tuesten Huse, Haslekollegiet, Korsagergården og Windsor også over pladsantal ved Kragelund og Grøfthøj. I Socialpsykiatri og Udsatte Voksne er der samlet set sket en stigning fra 5 magtanvendelser i 2013 til 10 magtanvendelser i Således forekommer der ingen større udsving i antallet af magtanvendelser i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Det lave antal magtanvendelser i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne skal ses i sammenhæng med, at de fleste af tilbuddene henvender sig til borgere, der får sociale eller behandlingsmæssige serviceydelser, som ikke er omfattet af Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. side 13 af 15

14 Magtanvendelse i form af nødværge eller nødret forekommer dog sjældent, hvilket hænger sammen med, at tilbuddene har foretaget de nødvendige risikovurderinger, og tilrettelagt en bevidst pædagogisk strategi og indsats for at minimere forekomsten af vold og trusler om vold. Det indebærer bl.a. at personalet generelt undgår at intervenere, når der er konflikt mellem beboere. Derudover er samarbejdet mellem medarbejdere og borgere tilrettelagt på en sådan måde, at konfrontationer minimeres, hvilket også fører til færre tilfælde af magtanvendelser. 7 af de 10 magtanvendelser i 2014 er omfattet af Servicelovens 126 om Akut fastholdelse og føren, når der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Alle episoderne vurderes som fuldt forsvarlige, og de enkelte magtanvendelser blev gennemført med en varighed på mindre end et minut. De øvrige tre magtanvendelser er foretaget i Nødværge efter Straffelovens 13. De 3 episoder med nødværge har fundet sted på henholdsvis Center for Alkoholbehandling, på Forsorgshjemmet Østervang samt på Forsorgshjemmet Tre Ege. Der er endvidere foretaget 1 lovlig magtanvendelse efter Servicelovens 126 overfor en voksen Aarhus Kommune borger bosat uden for kommunen, ligesom der er givet forhåndsgodkendt tilladelse efter Servicelovens 128 (bløde stofseler) overfor 1 voksen Aarhus Kommune borger bosat uden for kommunen. Disse indgår ikke i tabel Konklusion Samlet set er der i de kommunale tilbud i Aarhus Kommune i 2014 indberettet 266 magtanvendelser, mens der i 2013 blev indberettet 310 magtanvendelser. Således er der sket et fald i antallet af magtanvendelser, hvilket primært kan tilskrives et fald i magtanvendelser i tilbud ved Familie, Børn og Unge. Der har været et mindre fald i antallet af indberettede magtanvendelser fra Voksenhandicap, mens der hos Socialpsykiatri og Udsatte Voksne kan konstateres en mindre stigning. Faldet i antallet af magtanvendelser kan primært forklares ud fra specifikke forhold vedrørende konkrete beboere på de enkelte tilbud. Faldet kan formentlig også forklares med ændret pædagogik og efteruddannelse af det pædagogiske personale. side 14 af 15

15 Derudover er der indberettet 26 magtanvendelser på voksne Aarhus borgere bosat uden for Aarhus Kommunes tilbud. Da det er første år disse opgøres, er der ikke et sammenligningsgrundlag med tidligere år. Sagsnummer: 14/ Socialforvaltningen Tlf.: E-post: Lix: 37 Sagsbehandler: Anne Hvelplund/Julie Nøjsen Fallesen Tlf.: E-post: side 15 af 15

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

1. Om magtanvendelser

1. Om magtanvendelser Socialforvaltningen NOTAT 08-05- Statistik for magtanvendelser marts 1. Om magtanvendelser De tilbud og institutioner, som Socialforvaltningen fører tilsyn med, skal løbende registrere og indberette magtanvendelser,

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Notat. Status for borgere, der venter på døgntilbud i Voksenhandicap. Socialudvalget Carsten Wulff Hansen Aarhus Kommune. Socialforvaltningen

Notat. Status for borgere, der venter på døgntilbud i Voksenhandicap. Socialudvalget Carsten Wulff Hansen Aarhus Kommune. Socialforvaltningen Notat Emne Til Kopi til Status for borgere, der venter på døgntilbud i Socialudvalget Carsten Wulff Hansen Den 5. marts 2013 Venteliste august 2012 En korrigeret 1 opgørelse viser, at i alt 116 borgere

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder Baggrund for lovændring

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Else Hus 2015

Servicedeklaration for Else Hus 2015 Servicedeklaration for Else Hus 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 8-15, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 18 20 Forstander Jette Kofoed Hjemmeside: www.else-hus.dk E-mail: elsehus@regionsjaelland.dk Indledning

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen De Psyko-Fysiske Konsulenter Volds- og Konflikthåndtering Arbejdsmiljøets udfordringer mht. vold og trusler Niels Knudsen & Henrik Pedersen WWW.KONFLIKTHAANDTERING.DK Struktur Vores indspark til arbejdspladsen,

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis

Læs mere

Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser.

Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret, Juridisk Afd. Bilag 1 28. marts 211 Sagsnr. 211-36164 Dokumentnr. 211-194376 Miriam Wilmont Beretning 21 om magtanvendelse og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget

Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere