Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens"

Transkript

1 Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud i Aarhus kommune Indledning Denne redegørelse indeholder en opgørelse over indberettede magtanvendelser i 2014 over for anbragte børn og unge samt magtanvendelser eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Opgørelsen omfatter tilbud, hvor Aarhus Kommune er driftsherre, samt tilbud som Aarhus Kommune har driftsoverenskomst med. Endelig indgår der i redegørelsen en opgørelse over indberettede magtanvendelser overfor Aarhus Kommunes voksne borgere på tilbud uden for Aarhus Kommune. Reglerne om magtanvendelser over for anbragte børn og unge fremgår af Bekendtgørelse nr. 186 af 20. februar 2015 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Reglerne om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne fremgår af Bekendtgørelse nr. 392 af 23. april 2014 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven. Pr. 1. januar 2014 har Socialtilsyn Midt ansvaret for både det driftsorienterede tilsyn og tilsynet med anvendelsen af magtanvendelse, opgaver der tidligere lå i de kommunale tilsyn. Indtil dette tidspunkt har tilsynsenheden i Socialforvaltningen halvårligt redegjort for antallet og karakteren af indberetninger om magtanvendelse over for socialudvalget. Socialtilsyn Midt har dog ikke ønsket og er ikke forpligtet til at lave side 1 af 15

2 sådanne halvårlige redegørelser om magtanvendelse foretaget på Aarhus Kommunes tilbud. Rådmanden har derfor ønsket og besluttet på rådmandsmødet den 23. april 2014, at Socialforvaltningen fortsat skal udarbejde halvårlige opgørelser over indberettede magtanvendelser på de tilbud, hvor Aarhus Kommune er driftsherre og de tilbud og opholdssteder, der er driftsoverenskomst med, således rådmanden, Socialudvalget og Byrådet kan orienteres om magtanvendelser halvårligt. Derudover vil de halvårlige redegørelser til udvalget og de årlige redegørelser til byrådet indeholde tal over indberettede magtanvendelser overfor både børn og voksne Aarhus borgere bosat uden for Aarhus Kommunes tilbud. Det er fortsat Aarhus Kommunes ansvar at behandle indberetninger om magtanvendelser, der vedrører Aarhus-borgere. Herudover er Aarhus Kommune forpligtet til regelmæssigt at informere Socialtilsyn Midt om indberetningerne, således at magtanvendelserne indgår som en del af den tilsynsopgave, Socialtilsyn Midt er blevet overdraget pr. 1. januar Samlet set viser nærværende redegørelse, at der er sket et fald i antallet af indberettede magtanvendelser i de kommunale tilbud fra 310 i 2013 til 266 i Magtanvendelser ved tilbud i Familie, Børn og Unge Magtanvendelser over for børn og unge i kommunale døgn- og aflastningstilbud indberettes til Familie, Børn og Unge, der herefter vurderer, om retningslinjerne for håndtering af magtanvendelser er overholdt og om der er tale om tilladte magtanvendelser. Fysisk magtanvendelse, i form af at barnet eller den unge fastholdes eller føres til et andet opholdsrum, er kun tilladt, hvis: 1. Barnet/den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt, eller 2. At barnet den unge derved forhindres i at skade sig selv eller andre Magtanvendelser skal tilpasses forholdene i den aktuelle situation og må aldrig gå ud over det strengt nødvendige. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand. side 2 af 15

3 Tabel 1: Oversigt over magtanvendelser i Familie, Børn og Unge Tilbud Plads- Plads- Magtan- Magtan- Antal antal antal vendelser vendelser unikke personer 2014** Dalgaarden Katrinebjerg Døgncenteret Bøgholt 77* * Heimdal Birkebakken Stensager-gården Miniinst. Toften Miniinst. Solbrinken Miniinst. Sølyst Nordhøj UC TurBo I alt *Bøgholt + Miniinstitutionerne ** Antallet af personer som magtanvendelserne er fordelt på. Som det fremgår af tabel 1, er der i 2014 indberettet 192 magtanvendelser, mens der i 2013 blev indberettet 225. De 192 magtanvendelser ved døgntilbuddene i Familier, Børn og Unge er fordelt på 3 selvejende institutioner: Dalgaarden, Døgncentret og Birkebakken, og på 8 kommunale institutioner: Katrinebjerg, TurBo, Nordhøj, Bøgholt, Heimdal, Stensagergården, miniinstitutionerne: Toften og Solbrinken. De 192 magtanvendelse er fordelt på 62 personer. Udviklingen kommenteres nedenfor. Den selvejende institution Dalgaarden Dalgaarden er en selvejende institution for børn og unge i alderen 5-12 år med sociale, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder. Som det fremgår af tabellen, er antallet af magtanvendelser steget fra 7 i 2013 til 34 i Opgørelsen for 1. halvår 2014 viser, at der på Dalgaarden var 27 tilfælde af magtanvendelse. Ud af de 27 har man i 6 tilfælde brugt magtanvendelse overfor 1 barn. Stigningen i 1. halvår skyldes, at der er side 3 af 15

4 sket en ændring af børnegruppen på Dalgaarden. Børnegruppen er aktuelt præget af betydelige belastningsreaktioner. For de fleste af de børn, som magtanvendelserne kan henføres til, gælder, at børnene har vanskeligt ved at begå sig socialt, og at de er belastet af vanskeligheder i deres familiære netværk. Generelt har børnene mere omfattende og forskelligartede vanskeligheder end tidligere. Det har været medvirkende til at give et mere uroligt institutionsmiljø, og den nye børnegruppe har stillet andre krav til personalets pædagogiske kompetencer. Familie, Børn og Unge har været i tæt dialog med Dalgaarden om udviklingen i magtanvendelser. Dalgaarden understreger, at brugen af magtanvendelser ikke er en del af den daglige pædagogik. Anvendelse af pædagogiske virkemidler går altid forud for brug af magtanvendelser. Der har været langt færre tilfælde af magtanvendelse på Dalgaarden i 2. halvår, i det magtanvendelse har været brugt i 7 tilfælde. Der har været særligt fokus på at støtte det barn, som 6 af magtanvendelserne i 1. halvår kunne henføres til. Dalgaarden har arbejdet målrettet med at nedbringe antallet af magtanvendelser ved at styrke det pædagogiske personales konflikthåndterings-kompetencer samt via supervision og efteruddannelse. Alle magtanvendelser gennemgås og drøftes i personalegruppen med henblik på læring, og evt. justering af pædagogikken overfor barnet, hvorved lignende situationer undgås. Bøgholt Bøgholt er et specialpædagogisk tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år med udviklingsforstyrrelser, ADHD, autisme og lignende vanskeligheder. På Bøgholt er der sket et fald i magtanvendelserne fra 114 magtanvendelser i 2013 til 54 i En del af dette fald skyldes, at magtanvendelser på miniinstitutionerne (Toften og Solbrinken) i 2013 hørte under Bøgholt. Der er stadig tale om et reelt fald i antallet af magtanvendelser på Bøgholt. Bøgholt forventer fortsat et fald i antallet af magtanvendelser, idet det pædagogiske personale er efteruddannet i specialpædagogik, således at Bøgholts ændrede målgruppes behov i højere grad imødekommes, og konflikter håndteres adækvat. Magtanvendelse anvendes altid som sidste udvej, og alle magtanvendelser gennemgås i medarbejdergruppen med henblik på evt. justering af pædagogikken overfor barnet. side 4 af 15

5 De børn, som magtanvendelserne omhandler, har alle komplekse problemstillinger og flere diagnoser. Bøgholt arbejder med differentierede aktiviteter og målrettet individuel pædagogik for bl.a. at undgå konfliktsituationer, der kan føre til magtanvendelser. Heimdal Heimdal er Aarhus Kommunes døgn- og aflastningstilbud til børn og unge i alderen 6-18 år med autismespektrum-forstyrrelser og/eller svær ADHD. På Heimdal er antallet af magtanvendelser faldet markant fra 58 i 2013 til 46 i Ifølge Heimdal skyldes faldet i magtanvendelser bl.a. ændret pædagogik, herunder strukturskemaer, forudsigelighed og stressreducering ved hjælp af ATLASS-metoden. Alle magtanvendelser gennemgås i personalegruppen med henblik på eventuel justering af den pædagogiske tilgang til barnet. Den selvejende institution Birkebakken (Børneafdelingen) Birkebakken er et selvejende døgninstitutionstilbud til børn, unge og voksne med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. Som det fremgår af tabellen, er der i 2014 registreret 23 magtanvendelser mod 19 magtanvendelser i Ifølge Birkebakken arbejdes der løbende med at tilpasse og differentiere pædagogikken til børnene. Alle magtanvendelser gennemgås i personalegruppen med henblik på evt. justering af pædagogikken overfor barnet, med færre magtanvendelser til følge. Miniinstitutionerne Toften og Solbrinken Miniinstitutionerne tilbyder ophold til børn og unge i alderen 0-14 år, som på grund af problemer i familien har behov for at bo uden for hjemmet i en længere periode. Opholdet foregår i små familielignende enheder, hvor børnene kan bo hele deres barndom. Ofte bliver de anbragt sammen med deres søskende. Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne magtanvendelserne i 2013 og 2014 på miniinstitutionerne, idet miniinstitutionerne først blev organisatorisk adskilt fra Bøgholt, januar Det markante fald i magtanvendelser på Bøgholt kan således også henføres til organisationsændringen, januar side 5 af 15

6 På Toften og Solbrinken har der været i alt 15 magtanvendelser i På Toften er flere magtanvendelser sket i forhold til et barn, som er særligt udfordret af såvel egne vanskeligheder som et belastet og konfliktfyldt hjemmemiljø. På Solbrinken blev der registreret 5 magtanvendelser i 2014, alle fem over for et barn, der har betydelige vanskeligheder med at styre sin vrede og sine aggressioner. Miniinstitutionerne arbejder efter KRAP-metoden (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). Personalet modtager supervision af psykolog Peder Storgaard, som har udviklet KRAP-metoden. Magtanvendelserne gennemgås i personalegruppen og i supervision. Samlet set vurderer Familie, børn og unge, at faldet fra 225 magtanvendelser i 2013 til 192 magtanvendelser i 2014 bl.a. skyldes, at det pædagogiske personale er blevet efteruddannet i specialpædagogik samt ændrede behov i målgruppen. 2. Magtanvendelser i tilbud under Voksenhandicap Magtanvendelser på voksenområdet kan inddeles i seks kategorier: Servicelovens 126 stk. 1 giver mulighed for at fastholde eller føre en person til et andet sted. Servicelovens 125 stk. 1 giver mulighed for brug af alarm og pejle-systemer. Servicelovens 126a giver mulighed for fastholdelse i personlig hygiejnesituationer. Servicelovens 127 giver mulighed for fastholdelse af person med det formål at forhindre personen i at forlade boligen eller føre personen tilbage til boligen. Servicelovens 128 stk. 1 giver mulighed for fastspænding til kørestol med stofsele for at forhindre fald. Magtanvendelse i henhold til straffelovens regler om nødværge, 13, stk. 1 og 2. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten bør begrænses til det absolut nødvendige. Indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Der skal altid foretages, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Bestemmelserne i servicelovens gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får hjælp og bistand m.v. efter servicelovens 83-87, behandling efter side 6 af 15

7 eller aktiverende tilbud efter , og som ikke samtykker i en foranstaltning efter servicelovens I praksis arbejder vi med akut magtanvendelse ( 126), forhåndsgodkendte og ikke-forhåndsgodkendte magtanvendelser. Akut magtanvendelse kan finde sted i form af fastholdelse i situationer, hvor der er nærliggende risiko for, at borgeren skader sig selv eller andre personer væsentligt. En forhåndsgodkendt magtanvendelse giver tilladelse til at anvende fysisk magt (fastholdelse, tilbageholdelse, hygiejnesituation) eller fastspænding, anvendelse af alarm- eller pejlesystemer, døråbnere eller døralarm. Tilladelsen er givet på baggrund af en ansøgning fra tilbuddet, som redegør for behovet for brug af en forhåndsgodkendt magtanvendelse. Tilladelsen er som udgangspunkt kun gældende i en afgrænset periode. Det bør løbende vurderes, hvorvidt og hvorledes en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. For så vidt angår personlig hygiejne-situationer, skal det søges sikret, at en magtanvendelse i fremtiden kan undgås. Benyttes tilladelsen aktivt skal tilbuddet indberette magtanvendelsen. En ikke-forhåndsgodkendt magtanvendelse betyder, at der ikke er givet tilladelse til anvendelse af magt efter i serviceloven. Her kan der være tale om en akut magtanvendelse, der efterfølgende giver anledning til, at tilbuddet ansøger om tilladelse til at anvende fysisk magt i en begrænset periode. Straffelovens 13, stk. 1 og 2 anvendes primært i tilbud og på centre i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, hvorfor bestemmelserne behandles nedenfor under punkt 3. side 7 af 15

8 2.1 Ikke-forhåndsgodkendte magtanvendelser Tabel 2: Oversigt over magtanvendelser ved tilbud i Voksenhandicap Tilbud Pladsantaantavendelsevendelser Plads- Magtan- Magtan- Antal unikke Personer Bocenter Syd Bocenter Syd/Vest Center for Voksne 83* 68* med Autisme og ADHD Bocenter Nord Kompetence- og 350** 308** udd.center Aarhus Birkebakken 24*** 36*** Stefanshjemmet Solbakken I alt * SORAS Bostøtte og Samværstilbud og Bostøtte for ADHD og øvrige udviklingsforstyrrelser er ikke inkluderet. ** Lyngåskolen og Jobstien er ikke inkluderet, da det ikke er tilbud iht. Serviceloven ***Voksenhandicap råder over 36 antal døgnpladser på Birkedalen og Birkebo (tilknyttet Birkebakken). På årsbasis er der sket et fald i antallet af magtanvendelser fra 80 i 2013 til 64 magtanvendelser i Alle indberetninger er vurderet til at være tilladte i henhold til Serviceloven med undtagelse af én magtanvendelse, som Voksenhandicap har vurderet som ikke-tilladt. Der er tale om en magtanvendelse foretaget i 1. halvår 2014 på den selvejende døgninstitution Birkebakken. Indberetninger som er underlagt anden lovgivning herunder sundhedsloven er ikke inkluderet i tabel 2. I tabel 3 ses hvordan magtanvendelser på voksenområdet fordeler sig på de ovenfor nævnte bestemmelser. Fordelingen viser, at langt størstedelen af magtanvendelserne foretages efter 126 om Akut fastholdelse og føren. side 8 af 15

9 Tabel 3: Magtanvendelser i Voksenhandicap fordelt på tilbud og bestemmelser for 2014 Tilbud Ikke I alt a tilladte Bocenter Syd Bocenter Syd/Vest Center for Voksne med Autisme og ADHD Bocenter Nord Kompetence- og uddannelses center Aarhus Birkebakken Stefanshjemmet Solbakken I alt I det følgende kommenteres udviklingen på de enkelte centre. Bocenter Syd Bocenter Syd tilbyder botilbud og bydækkende bostøtte til voksne med udviklingshæmning. Bocenter Syd indberettede i magtanvendelser, som skal sammenlignes med 3 indberetninger i Bocenter Syd/Vest Bocenter Syd/Vest tilbyder botilbud til voksne med udviklingshæmning. I 2014 har der samlet set været registreret 1 magtanvendelse mod 7 magtanvendelser i Center for Voksne med Autisme og ADHD Center for Voksne med Autisme og ADHD (CVAA) tilbyder forskellige former for pleje og omsorg samt socialpædagogisk støtte og rådgivning til voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser og/eller ADHD, samt voksne med dom til anbringelse. Voksne med udviklingsforstyrrelser i CVAA kan også have betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. Der har samlet set været 11 indberetninger om magtanvendelse i 2014, hvilken er en mindre stigning fra de 8 registrerede magtanvendelser i Stigningen skyldes, at Aktivitetshuset Kileparken i 2014 har modtaget en borger fra et tilbud uden for kommunen. Borgeren har betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne (udviklingshæmning og autisme). side 9 af 15

10 Der blev også anvendt magtanvendelse over for borgeren, da vedkommende var i tilbud uden for kommunen. Borgerens flytning til Kileparken betyder imidlertid, at magtanvendelser nu registres på CVAA og indgår i den samlede registrering af magtanvendelser på tilbud i Aarhus. Der blev i løbet af den første måned anvendt magtanvendelser over for borgeren ved 5 hændelser. Flytningen skabte utryghed for borgeren, hvilket betød, at vedkommende ville løbe væk. Siden har der ikke været indberetninger på denne borger, hvilket må formodes at betyde, at borgeren er faldet bedre til. Bocenter Nord Bocenter Nord tilbyder bo- og dagtilbud til voksne med udviklingshæmning. Antallet af magtanvendelser er på Bocenter Nord er samlet set faldet fra 51 i 2013 til 30 i Her skal det bemærkes, at der, trods det samlede fald i antallet af magtanvendelser, har været en betydelig stigning i antallet af magtanvendelser i andet halvår af En borger har i perioden 2. halvår af 2014 været udsat for 10 magtanvendelser. Borgeren har i perioden haft en pludselig udadreagerende adfærd overfor personel og andre beboere. Årsagen til disse hændelser er naturligvis undersøgt, men det har ikke været muligt at finde en præcis forklaring på hændelserne. Kompetence- og Uddannelsescenter Aarhus Kompetence- og Uddannelsescenter Aarhus står for beskæftigelses- og aktivitetstilbud for voksne med udviklingshæmning. Samlet set er der sket en mindre stigning i antallet af magtanvendelser fra 6 i 2013 til 9 i af de indberettede magtanvendelser i 2014 er fra samme dag, hvor det var nødvendigt at forhindre, at borgeren løb ud på en trafikeret vej. Den selvejende institution Birkebakken (voksenafdelingen) Birkebakken er en selvejende døgninstitution, der udbyder et specialiseret tilbud for børn, unge og voksne med psykisk og fysisk nedsat funktionsevne. Samlet set er der sket en stigning fra 3 magtanvendelser i 2013 til 8 magtanvendelser i af indberetningerne i 2. halvår 2014 er knyttet til én borger, hvor formålet med magtanvendelserne hovedsageligt var at beskytte andre tilstedeværende mod personskade. I 2014 blev 1 magtanvendelse på Birkebakken vurderet til at være ulovlig. Magtanvendelsen fandt sted i forbindelse med, at en borger skulle side 10 af 15

11 afhentes med bus for at returnere til Birkebakken. Borgeren ville ikke frivilligt gå ind i bussen, selvom vedkommende ikke kunne blive i forældrenes hjem. Birkebakken har fulgt op på hændelsen og forventer ikke, at en lignende situation vil opstå i fremtiden ved afhentning af borgeren i forældrenes hjem. Den selvejende institution Stefanshjemmet Stefanshjemmet er en selvejende institution, hvis målgruppe er voksne med erhvervet hjerneskade og fysisk handicap med betydeligt behov for pædagogisk støtte samt pleje og omsorg i hverdagen. Der er samlet set blevet foretaget 3 magtanvendelser på Stefanshjemmet i 2014 mod 2 magtanvendelser i Magtanvendelserne i 2014 er alle aktiv benyttelse af en på forhånd godkendt magtanvendelse om at benytte et GPSsystem på en borger, som farer vild, hvis vedkommende færdes på egen hånd og ikke kan finde hjem igen. Derudover er der foretaget 25 lovlige magtanvendelser efter Servicelovens 126 overfor Aarhus Kommunes voksne borgere bosat uden for kommunen. Disse indgår ikke af tabel 2 og Forhåndsgodkendte magtanvendelser I 2014 er der samlet set givet 19 tidsbegrænsende tilladelser til forhåndsgodkendt magtanvendelse. Der er tale om 16 tilladelser i 1. halvår 2014 og 3 tilladelser i 2. halvår. Fordelingen på tilbud og lovgrundlag ses i tabel 4. Da denne opgørelse ikke fandt sted i 1. halvår af 2013, er det ikke muligt at sammenligne årene 2013 og Tabel 4: Tilladelser til forhåndsgodkendte magtanvendelser 2014 Tilbud a I alt Boformen Nygårdsvej, under Bocenter Syd Bofællesskabet Skødstrup, under Bocenter Nord Tranbjerg, Bocenter Syd-vest Havkærparken, Kompetence- og uddannelsescenter Aarhus Stefanshjemmet I alt I 1. halvår 2014 blev der givet 14 tilladelser til at anvende bløde stofseler på borgere tilknyttet Boformen Nygårdsvej. I 2. halvår 2014 er der side 11 af 15

12 også modtaget ansøgninger fra Boformen Nygårdsvej, men disse vurderes at falde ind under omsorgspligten, da brug af selen forbedrer borgernes siddestilling samt sørger for, at de ikke falder ud af deres kørestol. Der er derfor i 2. halvår 2014 ikke givet nogle tilladelser til Nygårdsvej. De øvrige forhåndsgodkendte magtanvendelser drejer sig blandt andet om tilladelse til at anvende et GPS-system, da borgeren kan finde på at forlade sin bolig selvom vedkommende ikke selv kan finde hjem. Derudover er der en enkelt tilladelse til at fastholde en borger i hygiejnesituationer (Bofællesskabet Skødstrup). Voksenhandicap vurderer samlet set, at alle opgaver vedrørende magtanvendelse håndteres forsvarligt af samtlige bo-, beskæftigelses- og uddannelsescentre. Det pædagogiske arbejde tilrettelægges og udføres med det klare formål, at magtanvendelse så vidt muligt undgås. Derudover er der givet forhåndsgodkendt tilladelse overfor 7 voksne Aarhus Kommune borgere bosat uden for kommunen. De tre af disse er givet efter Servicelovens 125 (alarm), og de sidste fire er givet efter 128 (blødestofseler). Disse indgår ikke i tabel Magtanvendelser ved tilbud i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Se ovenfor under punkt 2 for nærmere redegørelse for magtanvendelse i medfør af serviceloven. De fleste af tilbuddene i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne henvender sig til borgere, der får sociale og behandlingsmæssige serviceydelser, som ikke er omfattet af Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. Magtanvendelse på eksempelvis Center for Alkoholbehandling, Center for Misbrugsbehandling og Center for Forsorg og Specialiserede indsatser kan derimod forekomme i henhold til straffelovens bestemmelser om nødværge og nødret. Nødværge, jf. Straffelovens 13, stk. 1 og 2, er en afværgelse af et aktuelt retsstridigt angreb mod en selv eller en anden gennem foretagelse af en ellers strafbar handling over for angriberen. Handlinger begået i nødværge er straffrie. Enhver, herunder medarbejdere på opholdssteder og døgninstitutioner, kan afværge et retsstridigt angreb. side 12 af 15

13 Nødret, jf. Straffelovens 14 er, hvor en ellers strafbar handling kan være straffri, når den er nødvendig for at afværge truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen må anses for at være af forholdsvist underordnet betydning. Nødret er i praksis kun aktuel, når nødværge ikke finder anvendelse. Nødretshandlinger er straffrie. Enhver, herunder medarbejdere på opholdssteder og døgninstitutioner, kan afværge et retsstridigt angreb. Tabel 5: Oversigt over magtanvendelse i SUV Tilbud Pladsantaantavendelsevendelser Plads- Magtan- Magtan- Antal unikke personer Center for Boområdet 92* Tuesten Huse Haslekollegiet Korsagergården Windsor Center for bostøtte i eget hjem, nord Center for bostøtte i eget hjem, syd Center for Alkoholbehandling Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser Østervang Tre Ege I alt * Pladsantal på Center for Boområdet dækker udover Tuesten Huse, Haslekollegiet, Korsagergården og Windsor også over pladsantal ved Kragelund og Grøfthøj. I Socialpsykiatri og Udsatte Voksne er der samlet set sket en stigning fra 5 magtanvendelser i 2013 til 10 magtanvendelser i Således forekommer der ingen større udsving i antallet af magtanvendelser i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Det lave antal magtanvendelser i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne skal ses i sammenhæng med, at de fleste af tilbuddene henvender sig til borgere, der får sociale eller behandlingsmæssige serviceydelser, som ikke er omfattet af Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. side 13 af 15

14 Magtanvendelse i form af nødværge eller nødret forekommer dog sjældent, hvilket hænger sammen med, at tilbuddene har foretaget de nødvendige risikovurderinger, og tilrettelagt en bevidst pædagogisk strategi og indsats for at minimere forekomsten af vold og trusler om vold. Det indebærer bl.a. at personalet generelt undgår at intervenere, når der er konflikt mellem beboere. Derudover er samarbejdet mellem medarbejdere og borgere tilrettelagt på en sådan måde, at konfrontationer minimeres, hvilket også fører til færre tilfælde af magtanvendelser. 7 af de 10 magtanvendelser i 2014 er omfattet af Servicelovens 126 om Akut fastholdelse og føren, når der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Alle episoderne vurderes som fuldt forsvarlige, og de enkelte magtanvendelser blev gennemført med en varighed på mindre end et minut. De øvrige tre magtanvendelser er foretaget i Nødværge efter Straffelovens 13. De 3 episoder med nødværge har fundet sted på henholdsvis Center for Alkoholbehandling, på Forsorgshjemmet Østervang samt på Forsorgshjemmet Tre Ege. Der er endvidere foretaget 1 lovlig magtanvendelse efter Servicelovens 126 overfor en voksen Aarhus Kommune borger bosat uden for kommunen, ligesom der er givet forhåndsgodkendt tilladelse efter Servicelovens 128 (bløde stofseler) overfor 1 voksen Aarhus Kommune borger bosat uden for kommunen. Disse indgår ikke i tabel Konklusion Samlet set er der i de kommunale tilbud i Aarhus Kommune i 2014 indberettet 266 magtanvendelser, mens der i 2013 blev indberettet 310 magtanvendelser. Således er der sket et fald i antallet af magtanvendelser, hvilket primært kan tilskrives et fald i magtanvendelser i tilbud ved Familie, Børn og Unge. Der har været et mindre fald i antallet af indberettede magtanvendelser fra Voksenhandicap, mens der hos Socialpsykiatri og Udsatte Voksne kan konstateres en mindre stigning. Faldet i antallet af magtanvendelser kan primært forklares ud fra specifikke forhold vedrørende konkrete beboere på de enkelte tilbud. Faldet kan formentlig også forklares med ændret pædagogik og efteruddannelse af det pædagogiske personale. side 14 af 15

15 Derudover er der indberettet 26 magtanvendelser på voksne Aarhus borgere bosat uden for Aarhus Kommunes tilbud. Da det er første år disse opgøres, er der ikke et sammenligningsgrundlag med tidligere år. Sagsnummer: 14/ Socialforvaltningen Tlf.: E-post: Lix: 37 Sagsbehandler: Anne Hvelplund/Julie Nøjsen Fallesen Tlf.: E-post: side 15 af 15

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere