Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K 14.februar 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 14.februar 2005"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K 14.februar år i hoved- og nøgletal for Koncernen Sparekassen Faaborg (mio.kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer og resultat af tilknyttede virksomheder Andre ordinære poster Samlede omkostninger inkl. afskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Egenkapital Udlån Indlån Ikke-balanceførte poster Nøgletal Solvensprocent 13,7 14,2 13,5 14,5 14,2 Egenkapitalforrentning før skat i procent 25,0 23,8 15,2 12,7 14,6 Egenkapitalforrentning efter skat i procent 18,9 15,5 12,0 11,2 10,2 Omkostningsprocent 52,1 54,3 57,0 58,9 54,7 Indre værdi pr. aktie Udbytte pr. aktie Aktiekurs Årsrapporten i overskrifter Rekordresultat på 132,3 mio kr. - en stigning på 41,8 % Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 11,8% Tab og hensættelser på debitorer falder med 33% Tilgang af ca nye kunder Indlån stiger med 18,4% Udlån stiger med 20,4% Aktionærenes afkast i 2004 er på 51,9% Udbytte forøges fra 25% til 30% Medarbejdere tilbydes aktier for 3 mio. kr.

2 Regnskabsberetning for 2004 Årets resultat i koncernen Sparekassen Faaborg er på 132,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 41,8 % sammenlignet med resultatet i Rekordresultatet, som er lidt bedre end de forventninger, der blev givet udtryk for ved halvårsmeddelelsen, anses af koncernens ledelse som værende meget tilfredsstillende. Resultatet før skat er på 174,6 mio. kr. sammenlignet med 142,8 mio. kr. i 2003, hvilket er en stigning på 22,3 %. I 2004 er der afsat 42,3 mio. kr. til skat sammenlignet med 49,5 mio. kr. i Skatten i 2003 var påvirket af en ekstraordinær reservation på 21 mio. kr., som vedrører den uafsluttede skattesag om tab ved nedskrivning af aktiekapitalen. Sagen forventes afsluttet ved Landsskatteretten i indeværende år. Aktivitetsniveauet i koncernen har også i 2004 været meget højt. Fokuseringen på de nye aktiviteter, herunder afdelingen i Højby og Erhvervscenter Ringe, har medvirket til, at kundetilgangen i Sparekassen stadig er meget tilfredsstillende med ca nye kunder i Den store kundetilgang og en pæn vækst i forretningerne med eksisterende kunder har betydet store stigninger i både indlån og udlån. Stigningen i indlån er på 18,4 % og på udlån 20,4 %. De tilsvarende stigninger i 2003 var på henholdsvis 10,2 % og 8,5 %. Nettorenteindtægterne stiger med 10,4 % til 189,8 mio. kr. Konkurrencesituationen har således betydet, at der ikke er en tilsvarende stor stigning i netto renteindtægter, som der er i indlån og udlån. Markedsforholdene har presset rentesatserne på indlån og udlån så meget, at rentemarginalen er faldet med ca. 0,8 % point. Flere forretninger har givet sig udslag i en pæn vækst i gebyrer og provisionsindtægter, som er steget med 14,1 % til 79 mio. kr. Stigningen fordeler sig med 6,5 mio. kr. på gebyrer og 3,3 mio. kr. på provisioner. Stigningen i gebyrer og provisioner kommer primært fra formidlingen af realkreditlån ved låneomlægninger og fra salg af investeringsforeningsbeviser til mange nye pensionsordninger. Selv om gebyrindtægterne er steget, udgør de stadig kun en lille del af løn- og administrationsomkostningerne. I 2004 svarede det til 25 %. Kursreguleringer var i 2004 på 66,1 mio. kr. sammenlignet med 65,1 mio. kr. i I 2004 udnyttede Nykredit muligheden for at købe yderligere en del af Sparekassens aktier i Totalkredit, hvilket har givet en kursgevinst på 19,8 mio. kr. Øvrige aktier er kursreguleret med 45,7 mio. kr., og obligationsbeholdningen er reguleret med 4,4 mio. kr. Udgifter til personale og administration er på 140,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 8,7 % sammenlignet med Omkostningsstigningen kan primært henføres til stigende lønudgifter, idet der er ansat flere medarbejdere til at betjene de mange nye kunder. Bestyrelsen har igen besluttet at tilbyde medarbejderne at tegne aktier i Sparekassen til en favørkurs, som vil give en lønudgift på ca. 3 mio. kr., såfremt alle medarbejdere benytter sig af tilbuddet. Ordningen svarer til det tilbud, som medarbejderne fik efter rekordresultatet i Tab og hensættelser på debitorer udgør 23,2 mio. kr., hvilket er et fald på 11,4 mio. kr. eller 33 %. Faldet i behovet for hensættelser skyldes de bedre samfundskonjunkturer, som betyder at både erhvervs- og privatkunder har lettere ved at overholde indgåede aftaler. I procent af udlån og garantier svarer tab og hensættelser til 0,40 % sammenlignet med 0,72 % i 2003.

3 På baggrund af det meget tilfredsstillende resultat vil bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at udbyttet forhøjes fra 25 % til 30 % for Fra 2002 til 2003 blev udbyttet forhøjet fra 18 % til 25 %. Udbyttet er således blev forhøjet med 67 % på 2 år. Planer og forventninger Sparekassen Faaborg koncernen budgetterer med at kunne fastholde et resultat i 2005 på niveau med rekordresultatet i I budgettet indgår ikke kursreguleringer, tab og hensættelser på debitorer og skat. Der forventes et moderat pres på rentemarginalen, hvilket betyder at indlån og udlån skal stige for at fastholde overskuddet, idet der også budgetteres med en stigning i omkostningerne. En anden udvikling i en eller flere af disse faktorer kan ændre regnskabsresultatet. I 2005 forventer Sparekassen at kunne fastholde og udvikle den store markedsandel i Faaborg. I områderne Assens, Odense og Ringe forventes markedsandelen udbygget blandt andet ved åbning af en eller flere nye afdelinger. På erhvervsområdet forventes satsningen på erhvervscentrene fortsat at kunne øge markedsandelen. Implementering af nye regnskabsregler, IFRS/IAS, i 2005 påvirker ikke Sparekassens forventninger. Det er besluttet, indtil videre, ikke at offentliggøre kvartalsmeddelelser, idet det er ledelsens opfattelse, at meddelelserne, set i lyset af koncernens stabile udvikling, ikke vil give investorerne informationer af væsentlig betydning. Brydes denne udvikling vil koncernen følge Fondsbørsens regler og afgive en meddelelse om forholdene. Forretningsomfanget Koncernbalancen er vokset med 8,9 % og er pr. 31. december 2004 på 4,5 mia. kr. Udlån og garantier er på 5,6 mia. kr., hvilket er en vækst på 16,6 %. Indlån er vokset til 2,7 mia. kr. svarende til en vækst på 18,4 %. Kapitalforhold Koncernens egenkapital er steget med 113,1 mio. kr. til 754,6 mio. kr. svarende til en stigning på 17,6 %. Efterstillede kapitalindskud er på 64,7 mio. kr. sammenlignet med 71,7 mio. kr. pr. 31. december Den ansvarlige kapital er således 819,2 mio. kr. Solvensprocenten er opgjort til 13,7 % efter reglerne i Lov om finansiel virksomhed, som kræver en solvens på 8 %. Aktionærerne Sparekassen Faaborg aktien har i 2004 givet et samlet afkast på 51,9 %, inkl. udbytte. Det samlede afkast var i 2003 på 46,9 %. Børskursen på Sparekassen Faaborg aktien er i 2004 steget fra til 1.797,43. Rekordstigningen fra 2003 er således slået, og det må konstateres, at efterspørgslen efter aktier i de små og mellemstore pengeinstitutter fortsatte med uformindsket styrke i Antallet af aktionærer er steget til ca , hvilket er en stigning på ca. 500 i Aktionær i henhold til Aktieselskabslovens 28a:

4 Fonden for Sparekassen Faaborg, Torvet 6, 5600 Faaborg. Det er koncernens politik at arbejde for, at en investering i aktier i Sparekassen Faaborg giver et langsigtet, stabilt afkast gennem kursstigninger og udbytte. I perioden fra børsnoteringen og til udgangen af 2004 har det gennemsnitlige afkast været på 17,5 %. Sparekassens ledelse forventer, at niveauet kan holdes i de kommende år, men der kan selvfølgelig ikke udstedes garantier. Kreditrisiko Kreditpolitikken fastlægger, at der altid skal være en god spredning på engagementsstørrelser, kunder og brancher. Koncernens kreditrisiko overvåges løbende. Kvartalsvis foretages en gennemgang af alle engagementer, som vurderes at være risikofyldte. Der foretages en konkret hensættelse på engagementer, hvor der vurderes at være en tabsrisiko. På de helt små engagementer foretages hensættelsen samlet ud fra en vurdering af tabsrisikoen. De samlede hensættelser på debitorer i koncernen er på 156,6 mio. kr., hvilket svarer til 2,7 % af de samlede udlån og garantier. Rentenulstillede udlån og kreditter er på 40 mio. kr., svarende til 1,3 % af saldoen. De tilsvarende nøgletal var ultimo 2003 på henholdsvis 43,3 mio. kr. og 1,7 %. Renteberegningen på et udlånsengagement standses, såfremt det forventes, at debitor ikke kan tilbagebetale gælden. De rentenulstillede kreditter er afdækket gennem sikkerhedsstillelse og hensættelser. Markedsrisiko Balance- og risikostyring Rammerne for koncernens risici er fastlagt i interne instrukser, og der sker en nøje overvågning af, at bemyndigelserne overholdes. Koncernens likviditetsstyring sikrer, at finansielle aktiver og investeringer finansieres gennem egenkapital, indlån og lån på de finansielle markeder. Koncernen har uopsigelige kredittilsagn, som kan trækkes efter behov. Likviditet optages i mindre omfang på pengemarkedet. Renterisiko Koncernens renterisiko fremkommer i forbindelse med fastforrentede indlån, udlån og obligationer. Renterisikoen opgjort efter Finanstilsynets regler udgør pr. 31. december ,7 % af kernekapitalen efter fradrag. Den tilsvarende opgørelse i 2003 var på 4,2 %. Aktierisiko Koncernens aktieportefølje ekskl. puljer består af 142 mio. kr. i børsnoterede aktier, 4,8 mio. kr. i udenlandske børsnoterede aktier og 1,6 mio. kr. i børsnoterede investeringsforeningsbeviser. Den største position i et enkelt selskab udgør 10,8 mio. kr. Kursværdien af unoterede aktier består af 71 mio. kr. i leverandørselskaber og 1 mio. kr. i andre selskaber. Unoterede aktier er optaget til markedsværdien eller, hvis markedsværdien ikke kan opgøres pålideligt, til kostpris. Valutarisiko Risikoen opgjort som valutaindikator 2 udgør ultimo ,5 mio. kr. svarende til 0,1 % af kernekapitalen ultimo året. Dette er uændret i forhold til tilsvarende opgørelse ultimo 2003.

5 Overgang til internationale regnskabsstandarder (urevideret) En forordning fra EU-kommissionen pålægger alle børsnoterede koncernselskaber at aflægge koncernregnskab efter IFRS/IAS-regnskabsstandarder fra Finanstilsynet har i samme forbindelse udstedt en ny bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.v. (Regnskabsbekendtgørelsen) med udgangspunkt i IFRS/IAS, der vil blive anvendt i moderselskabsregnskabet for Sparekassen Faaborg. De væsentligste ændringer for Sparekassen Faaborg omfatter, at hensættelser (nedskrivninger) på udlån skal ske efter nye principper, at aktiebaserede optionsordninger og erhvervelse og salg af egne aktier reguleres direkte over egenkapitalen, at visse gebyr- og provisionsindtægter skal periodiseres sammen med engagementet, at årets udbytte forbliver egenkapital indtil vedtagelse på generalforsamlingen samt at ejendomme værdiansættes til dagsværdi. Egenkapitalen pr. 1. januar 2005 på 754,6 mio. kr. skal reguleres for effekten af de nævnte ændringer, hvilket for Sparekassen Faaborg betyder, at egenkapitalen pr 1. januar 2005 vil blive opjusteret med ca. 15 mio. kr. Ændringerne vil kun have begrænset effekt på sammenligningstallene for år 2004, idet Sparekassen Faaborg vil anvende overgangsreglerne i IFRS 1 og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse, hvorefter blandt andet finansielle aktiver og forpligtelser først vil blive omarbejdet efter de nye regler fra 1. januar Forslag til generalforsamlingen Bestyrelsen indstiller, at der for 2004 udbetales et udbytte på 30 %. Endvidere foreslås det, at bestyrelsen som vanligt bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. 48 i lov om aktieselskaber. Generalforsamling Sparekassen Faaborgs ordinære generalforsamling afholdes mandag, den 14. marts 2004 kl i Bowl Inn, Markedspladsen 13, 5600 Faaborg. Den trykte årsrapport for 2004 forventes at ligge klar til udlevering i Sparekassens afdelinger fra uge 9. Spørgsmål kan rettes til direktør Preben Lykkegaard eller vicedirektør Karsten Jakobsen, telefon

6 Datterselskaber Bolig Fyn A/S Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed. Bolig Fyn har forretningssteder placeret sammen med Sparekassen Faaborgs filialer i Assens, Faaborg, Haarby, Odense og Ringe. Selskabets resultat for året er 0,6 mio. kr. efter skat, mod 0,5 mio. kr. i år Spar Fyns Ejendomsselskab A/S Selskabets formål er at eje og administrere ejendomme. Selskabet ejer en del af Sparekassen Faaborgs domicil ejendomme. Selskabets resultat for året er 1,4 mio. kr. efter skat, mod 1,2 mio. kr. i år Finansselskabet Faaborg A/S Selskabets formål er at handle med pantebreve, administrere pantebrevsporteføljer for pengeinstitutter og andre investorer, samt anden virksomhed, der er accessorisk til pengeinstitutvirksomhed. Selskabet har i 2004 gennemsnitlig beskæftiget 13,4 medarbejdere. Beløb i kr. Resultatopgørelse: Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære poster Driftsudgifter Tab og hensættelser på debitorer Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Balance: Tilgodehavender hos kreditinstitutter 11 9 Udlån Materielle aktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt

7 Finansieringsselskabet Faaborg Formueforvaltning A/S Selskabets formål er at eje pantebreve. Selskabet administreres af Finansselskabet Faaborg A/S Beløb i kr. Resultatopgørelse: Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære poster Driftsudgifter Tab og hensættelser på debitorer Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Balance: Tilgodehavender hos kreditinstitutter 54 2 Udlån Materielle aktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt Koncernen Leasing Fyn Faaborg: Koncernen beskæftiger sig med leasing og factoring. I koncernen indgår selskaberne Leasing Fyn Faaborg med 100 % og Leasing Fyn og Factoring Bankaktieselskab med 33,33 %. Leasing Fyn Faaborg administreres af Leasing Fyn og Factoring Bankaktieselskab. Samlet har der i 2004 været beskæftiget 41,1 medarbejdere. Beløb i kr. Resultatopgørelse: Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære poster Driftsudgifter Tab og hensættelser på debitorer Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Balance: Udlån Materielle aktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt

8 Resultatopgørelse for året 2004 Beløb i kr. Koncernen Sparekassen Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Overskudsfordeling Årets resultat Overførsler fra tidligere år 0 0 I alt til disposition Anvendt til udbytte Henlagt til egenkapital I alt anvendt Kapitalbevægelser Primo Henlagt af det Anden Ultimo til disposition afgang værende beløb/ anden tilgang Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for egne aktier Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Egenkapital i alt

9 Balance pr. 31. december 2004 Beløb i kr. Koncernen Sparekassen Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Materielle aktiver Egne kapitalandele Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for egne aktier Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Ikke-balanceførte poster Garantier m.v Andre forpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt

10 Noter Beløb i kr. Koncernen Sparekassen Note 1: Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Renteindtægter/terminspræmie af Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt (5.910) (7.835) Heraf: rentekontrakter (5.910) (7.835) Andet Renteindtægter i alt Renteudgifter til Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Efterstillede kapitalindskud Andet Renteudgifter i alt Udbytte af Aktier Udbytte af aktier og andre kapitalandele i alt Kursreguleringer af Obligationer Aktier Fastforrentede udlån Valuta (179) (264) Afledte finansielle instrumenter i alt (4.606) (3.418) (4.606) (3.418) Heraf: valutakontrakter rentekontrakter (7) (138) (7) (138) aktiekontrakter (4.746) (3.353) (4.746) (3.353) Kursreguleringer i alt Heraf puljeordninger Andre ordinære indtægter Lejeindtægt Drift og vedligeholdelse af ejendomme (121) (385) 0 (141) Øvrige indtægter Avance ved salg af anlægs- og leasingaktiver Andre ordinære indtægter i alt Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Lønninger og vederlag til direktion Lønninger og vederlag til bestyrelse Lønninger og vederlag til repræsentantskab I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter Husleje Reparation og vedligeholdelse Udviklingsomkostninger Administrationsudgifter Øvrige driftsudgifter I alt Udgifter til personale og administration i alt

11 Revisionshonorar Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtige revision Heraf andre ydelser end revision Der forefindes intern revisionsafdeling i Sparekassen. Aktieoption Der er etableret incitamentsprogrammer/aktieoptionsordning for direktionen og ledende medarbejdere. Direktionens aktieoptionsordning kan udnyttes inden den 2. marts 2005 eller i forbindelse med fratræden i perioden indtil april 2009 og giver ret til erhvervelse af op til stk. aktier til en strikekurs på 616 reduceret for udbetalt udbytte i optionens løbetid. Udnyttes optionen inden den 2. marts 2005, skal aktierne sælges på udnyttelsesdagen, og direktionen tildeles en ny, fortsættende optionsordning på lignende vilkår som den oprindelige. Strikekursen fastsættes til den opnåede salgskurs på aktierne reguleret for aktieudbytte. De ledende medarbejderes ordning kan udnyttes i forbindelse med generalforsamlingen for regnskabsåret 2004 og omfatter i alt op til stk. aktier til en strikekurs, der svarer til indre værdi af Sparekassens aktier pr. 1. januar 2001 opskrevet med en årlig rente på 5% og reduceret for udbetalt udbytte i ordningens løbetid. Ved udnyttelse sker der differenceafregning, dvs. uden levering af aktier, i forhold til den aktuelle indre værdi af Sparekassens aktier (regnskab 2004). Forpligtelserne er afsat i regnskabet. Note 7: Note 8: Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalinteresser i associerede virksomheder m.v Resultat af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder i alt Skat Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat (2.390) (4.716) (2.390) (4.716) Efterregulering af tidligere års beregnet skat (217) (217) Skat på hensættelseskontoen Skat i alt Effektiv skatteprocent Selskabsskatteprocent i Danmark 30,0 30,0 30,0 30,0 Ikke-skattepligtige indtægter og ikke-skattepligtige udgifter (6,0) (10,3) (6,0) (10,3) Egenkapitalbevægelser 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgift af hensættelse 0,4 0,6 0,4 0,6 Efterregulering af tidligere års skat (0,1) 14,4 (0,1) 14,4 Effektiv skatteprocent 24,3 34,7 24,3 34,7 Effektiv skatteprocent i regnskabet for 1. halvår 28,0 31,0 28,0 31,0 Ikke-skattepligtige indtægter og ikke-skattepligtige udgifter (2,5) (9,8) (2,5) (9,8) Egenkapitalbevægelser 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgift af hensættelse (1,1) (0,9) (1,1) (0,9) Efterregulering af tidligere års skat (0,1) 14,4 (0,1) 14,4 Effektiv skatteprocent 24,3 34,7 24,3 34,7 Selskaber, som er 100% ejet af Sparekassen Faaborg, og som opfylder betingelserne i loven, er sambeskattede. De enkelte selskaber betaler selv den andel af den samlede skat, der pålignes, og selskaber med negativ indkomst godtgøres en tilsvarende andel. Selskaberne hæfter i henhold til sambeskatningsvilkårene for disse øvrige koncernselskabers skatteforpligtelser. Koncernen anvender aconto skattemetoden.

12 Pengestrømsopgørelse Beløb kr. Driftsaktivitet Årets resultat Regulering for beløb i årets resultat uden likviditetseffekt: Tab og hensættelser på debitorer netto Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Periodeafgrænsningsposter (netto) (1.267) Hensættelser til omkostninger (1.340) (3.779) Skat Regulering for beløb med likviditetseffekt: Betalt skat ( ) (36.991) Driftskapitalen: Kreditinstitutter (netto) ( ) Udlån reguleret for årets tab og hensættelser ( ) ( ) Obligationer (5.798) 79 Finansielle omsætningsaktiver, aktier m.v. ( ) (12.678) Egne kapitalandele (12.595) (3.165) Andre aktiver og andre passiver (netto) (21.374) Indlån Pengestrømme fra driftsaktivitet ( ) Investeringsaktivitet Finansielle anlægsaktiver, aktier m.v (26.141) Finansielle anlægsaktiver, kapitalinteresser (3.315) 0 Immaterielle aktiver 157 (233) Materielle aktiver (3.431) (2.118) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (4.908) (28.492) Finansieringsaktivitet Efterstillede kapitalindskud (6.962) (21.748) Udbetalt udbytte fra foregående år (16.000) (12.020) Kapitalbevægelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (22.962) (30.193) Ændring i likviditet ( ) Likvider primo Likvider ultimo Ændringer i beholdningsposter, bortset fra kapitalinteresser, indeholder urealiserede kursavancer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Side 1 af 20 NASDAQ OMX Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 1. februar 2012 Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2011 Der er fremgang i bankens resultat på 12% fra 338 mio.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007.

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007. Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012

Halvårsrapport. pr. 30-06-2012 Halvårsrapport pr. 30-06- 141. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse for perioden

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.)

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.) Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2007 30. april 2007 Direktionen: Hans Østergaard, Tel. 9627 3500 BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.) Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.)

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Ledelsesberetning for 2007

Ledelsesberetning for 2007 Ledelsesberetning for 2007 Året 2007 afsluttes for Svendborg Sparekasse med et absolut tilfredsstillende regnskabsresultat. Før skat blev resultatet på 70,8 mio.kr. og efter skat på 56,3 mio.kr. Hovedpunkter

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

Meget utilfredsstillende resultat især som følge af meget store nedskrivninger. Tilfredsstillende niveau for basisdrift.

Meget utilfredsstillende resultat især som følge af meget store nedskrivninger. Tilfredsstillende niveau for basisdrift. Side 1 / 19 Selskabsmeddelelse nr. 5/2009 Meget utilfredsstillende resultat især som følge af meget store nedskrivninger. Tilfredsstillende niveau for basisdrift. Aftale med Finansiel Stabilitet om at

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere