Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30."

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets bruttonyudlån 45% lavere end i 2005 Koncernens markedsandel af bruttonyudlån udgør 40,5% Fortsat vækst i udlånsbestand I Totalkredit med 39 mia. kr. til nominelt 299 mia. kr. I Nykredit Realkredit med 14 mia. kr. til nominelt 449 mia. kr. I Nykredit Bank med 6 mia. kr. til 26 mia. kr. Basisindtjening før nedskrivninger og fondsindtægter som forventet Fald i Nykredit Realkredit og Totalkredit Vækst i Nykredit Bank, Nykredit Forsikring og Nykredit Mægler Stærk dansk økonomi giver tilbageførsel af nedskrivninger De samlede nedskrivninger på udlån udgør nu 487 mio. kr. Forventningerne til årsresultatet opjusteres Tilbageførsel af nedskrivninger Stigning i basis- og beholdningsindtjening på fonds HOVEDTAL Resultat før skat på mio. kr. Resultat efter skat inkl. regulering af strategiske aktier over egenkapitalen udgør mio. kr. Basisindtjening før nedskrivninger og fondsindtægter som forventet mio. kr. Beholdningsindtjeningen udgjorde 430 mio. kr. Koncernens egenkapital udgør 49,9 mia. kr. Koncernens kernekapital udgør 10,8% inklusive periodens resultat Forventningerne til koncernens årsresultat opjusteres med 500 mio. kr. til mio. kr. ØVRIGE FORHOLD Nykredit eneaktionær i Totalkredit Nykredit styrker organisationen Kontakt: Koncernchef Peter Engberg Jensen Kommunikationsdirektør Nels Petersen Tlf eller Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Tlf CVR-nr KVARTALSRAPPORT /14

2 Mio. kr kvartal kvartal 2005 Året 2005 BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Basisindtægter af - Forretningsdrift Fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens resultat er ekskl. værdiregulering af strategiske aktier over egenkapitalen Balance i sammendrag ultimo Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker mv Realkreditudlån Bankudlån ekskl. reverseforretninger Obligationer og aktier Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Hybrid kernekapital Supplerende kapital Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL Periodens resultat i procent af gns. egenkapital p.a. 5,8 8,1 6,8 Basisindtjening før nedskrivninger i procent af gns. egenkapital p.a. 5,9 7,0 6,2 Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gns. egenkapital p.a. 6,7 8,1 6,8 Omkostninger i procent af basisindtægter 58,2 51,3 56,5 Nedskrivninger (korrektivkonto) Periodens nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 Solvensprocent 11,1 11,7 12,4 Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kernekapital 10,2 10,4 11,3 Kernekapitalprocent, ekskl. hybrid kernekapital 9,4 9,5 10,4 Gns. antal heltidsansatte medarbejdere KVARTALSRAPPORT /14

3 1.-3. kvartal 2006 Resultatet før skat for kvartal 2006 på mio. kr. er bedre end forventet. Til sammenligning var resultat før skat mio. kr. i samme periode året før, der var præget af meget høj aktivitet på realkreditområdet. Basisindtjeningen før nedskrivninger er på niveau med forventningerne. I forhold til samme periode året før er indtjeningen på realkreditaktiviteterne reduceret, mens indtjeningen på bank og forsikring er steget. Beholdningsindtjeningen er højere end forventet, blandt andet som følge af højere aktiekurser. Resultatet efter skat blev på mio. kr. mod mio. kr. i Resultatet inkl. værdiregulering af strategiske aktier over egenkapitalen blev efter skat mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Basisindtjening Koncernens basisindtjening efter nedskrivninger blev mio. kr. mod mio. kr. i samme periode året før. Koncernens basisindtægter af forretningsdrift blev på mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Udlånsaktiviteten på realkreditmarkedet er normaliseret efter rekordåret Bruttonyudlånet på realkreditmarkedet udgjorde 134 mia. kr. mod 244 mia. kr. i samme periode året før. Nykredit koncernens markedsandel målt på bruttonyudlån udgjorde 40,5% i årets første ni måneder. Koncernens realkreditudlån til nominel værdi steg med knap 53 mia. kr. til 748 mia. kr. mod 695 mia. kr. primo året. Det forøgede udlån er sammenholdt med det lavere bruttonyudlån udtryk for en væsentlig reduktion i antallet af lånomlægninger. Fortsat stigende bank- og forsikringsaktivitet modsvarer indtjeningsmæssigt, at aktiviteten på realkreditmarkedet i perioden er normaliseret sammenlignet med rekordåret Basisindtægter af forretningsdrift i banken udgjorde mio. kr. mod 857 mio. kr. i samme periode året før. Væksten hidrører primært fra Markets & Asset Management, hvor basisindtægter af forretningsdrift steg til 577 mio. kr. mod 470 mio. kr. i samme periode året før. Basisindtægter af forsikringsdrift, der indgår i de samlede basisindtægter af forretningsdrift, udgjorde 179 mio. kr. mod 93 mio. kr. i samme periode året før. Resultatfremgangen skyldes et forbedret forsikringsteknisk resultat. Combined ratio blev 97,5 mod 105,0 i samme periode året før. Basisindtægter af fonds steg med 236 mio. kr. til 834 mio. kr. mod 598 mio. kr. i samme periode året før. Basisindtægter af fonds beregnes på grundlag af den korte pengemarkedsrente, der gennemsnitligt var på 2,7% i kvartal Driftsomkostninger og afskrivninger udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Stigningen skyldes forøgede IT- og personaleomkostninger. De forøgede IT-omkostninger kan primært henføres til integration af Nykredits og Totalkredits realkreditsystemer, herunder forbedrede rådgivningsfunktionaliteter. Stigningen i personaleomkostninger vedrører ud over overenskomstmæssige forhold forretningsvækst inden for Erhverv og Markets & Asset Management. Koncernens nedskrivninger på udlån blev en indtægt på 276 mio. kr. Nedskrivninger afspejler et usædvanligt lavt niveau for restancer på udlån og en stærk dansk økonomi. Beholdningsindtjening Nykredits beholdningsindtjening udgjorde 430 mio. kr., hvilket er en forbedring på 474 mio. kr. i forhold til 1. halvår Til sammenligning udgjorde beholdnings indtjeningen mio. kr. i kvartal året før. Beholdningsindtjeningen for obligationer, likviditet og renteinstrumenter udgjorde 203 mio. kr. mod 517 mio. kr. i kvartal Aktier og aktieinstrumenter udgjor de tilsvarende 227 mio. kr. mod 643 mio. kr. i kvartal Hertil kommer en indtægt på 728 mio. kr. vedrørende strategiske aktier, der i koncernregnskabet reguleres over egenkapitalen. Finansielle risici Koncernens Value-at-Risk udgjorde 75 mio. kr. pr. 30. september 2006 målt ud fra 99% konfidensintervallet over 1 dag. Koncernens renterisiko var på 415 mio. kr. ved en generel renteændring på 1 procentpoint. Aktierisikoen ved et generelt kursfald på 10% var 663 mio. kr KVARTALSRAPPORT /14

4 Datterselskaber Totalkredits resultat før skat udgjorde 551 mio. kr. mod 568 mio. kr. i samme periode året før. I øvrigt henvises til kvartalsrapport 2006 for Totalkredit. Udlånet i Totalkredit steg med nominelt 39 mia. kr. til 299 mia. kr. og afspejler de lokale og regionale pengeinstitutters position på det danske marked. Nykredit Bank koncernen realiserede et resultat før skat på 591 mio. kr. mod 518 mio. kr. i samme periode året før. I øvrigt henvises til kvartalsrapport 2006 for Nykredit Bank koncernen. Nykredit Forsikrings resultat før skat blev 125 mio. kr. mod 77 mio. kr. i samme periode året før. Resultatet for 3. kvartal 2006 Resultat før skat blev i 3. kvartal mio. kr. mod 611 mio. kr. i 2. kvartal Resultatudviklingen er især påvirket af en beholdningsindtjening på 474 mio. kr. i 3. kvartal mod -162 mio. kr. i 2. kvartal. Basisindtjeningen blev i 3. kvartal 996 mio. kr. mod 773 mio. kr. i 2. kvartal. Fremgangen skyldes en kombination af lavere basisindtægter af forretningsdrift modsvaret af et lavere driftsomkostningsniveau i 3. kvartal. Hertil kommer stigende basisindtægter af fonds som følge af en stigning i den risikofrie rente og tilbageførsel af nedskrivninger af udlån KVARTALSRAPPORT /14

5 FORRETNINGSOMRÅDER Nykredit er en bred finansiel koncern organiseret omkring tre koncerntværgående forretningsområder: Privat, Erhverv og Markets & Asset Management. Privat omfatter forretninger i Nykredits egen distribution og realkreditlån i Totalkredit formidlet af lokale og regionale pengeinstitutter. Privat realiserede i kvartal 2006 en basis indtjening før nedskrivninger på 767 mio. kr. mod 985 mio. kr. i 2005, hvilket primært skyldes den lavere realkreditaktivitet. Indtjeningen inden for forsikring er steget. I resultatet indgår en afskrivning på 300 mio. kr. vedrørende immaterielle aktiver afledt af købet af Totalkredit. På realkreditområdet var bruttonyudlånet til private 100 mia. kr. mod 167 mia. kr. i samme periode sidste år. Bankudlånet steg i kvartal 2006 med 1 mia. kr. til 6 mia. kr. Erhverv omfatter forretningsaktiviteter inden for erhverv, landbrug mv. Erhverv realiserede en basisindtjening før nedskrivninger på 969 mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet afspejler en lavere realkreditaktivitet, der dog modsvares af stigende indtjening på bankområdet. På realkreditområdet udgjorde bruttoudlånet 36 mia. kr. mod 77 mia. kr. i samme periode sidste år. Bankudlånet steg i kvartal 2006 med godt 5 mia. kr. til knap 20 mia. kr. Markets & Asset Management varetager Nykredit Realkredit koncernens forretninger inden for værdipapirhandel, kapitalforvaltning og pensionsrådgivning. Markets & Asset Management realiserede en basisindtjening på 269 mio. kr. mod 225 mio. kr. i Stigningen i basisindtægter på 107 mio. kr. afspejler en positiv udvikling på forretningsområdets handels-, kapitalmarkedsog porteføljeaktiviteter. Koncernposter omfatter indtægter og omkostninger, der ikke direkte kan henføres til forretningsområderne. Resultat af forretningsområder kvartal 2006 Mio. kr. Privat Erhverv Markets & Asset Koncernposter I alt Management og elimineringer Basisindtægter af forretningsdrift Basisindtægter af fonds Direkte driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Afkast Gns. forretningskapital i mio. kr. ¹ Basisindtjening efter nedskrivninger i % p.a. af gns. forretningskapital 7,0 9,0 9,3 10,4 45,8 47, ,6 9,8 1) Lovpligtigt kapitalkrav KVARTALSRAPPORT /14

6 KONCERNENS BALANCE, EGENKAPITAL OG SOLVENS Koncernens balance udgjorde 895 mia. kr. ultimo 3. kvartal 2006 mod 890 mia. kr. primo året. Koncernens realkreditudlån målt til dagsværdi steg med knap 42 mia. kr. til 741 mia. kr. Opgjort til nominel værdi steg realkreditudlånet med 53 mia. kr. til 748 mia. kr. ultimo 3. kvartal. Bankudlånet ud gjorde 26 mia. kr. ultimo 3. kvartal en stigning på knap 6 mia. kr. i forhold til primo året. Købet af de resterende aktier i Totalkredit pr. 2. oktober 2006 medførte isoleret set et fald i egenkapitalen på 1,5 mia. kr. Af den samlede købesum på 2,1 mia. kr. vedrørte 0,6 mia. kr. erhvervet goodwill, mens de resterende 1,5 mia. kr. vedrørte minoritetsinteressernes andel af den indre værdi i Totalkredit. Koncernens egenkapital inklusive indregning af periodens resultat mv. blev på mio. kr. mod mio. kr. ved årets be gyndelse. I koncernregnskabet har Nykredit i henhold til IAS 39 valgt at klassificere koncernens strategiske anlægsaktier som disponible for salg. De strategiske anlægsaktier omfatter aktier i Jyske Bank A/S, Sydbank A/S, Spar Nord Bank A/S, Amagerbanken A/S, Jeudan A/S, DA- DES A/S samt Værdipapircentralen A/S. Aktier, der er disponible for salg, værdireguleres frem til et eventuelt salg til dagsværdi direkte over egenkapitalen. Ved et eventuelt salg vil den akkumulerede værdiregulering indgå i driftsresultatet. Værdireguleringen via egenkapitalen i koncernregnskabet udgjorde 701 mio. kr. efter skat i kvartal Den samlede værdi af aktier klassificeret som disponible for salg udgjorde mio. kr. ved udgangen af 3. kvartal Koncernens basiskapital ultimo perioden udgjorde mio. kr. uden indregning af periodens resultat og kursregulering af aktier via egenkapitalen. Koncernens kernekapitalprocent udgjorde inkl. hybrid kernekapital 10,2 ved udgangen af kvartal 2006 mod 11,3 primo året. Kernekapitalprocenten udgør inklusive periodens indtjening 10,8% ved udgangen af 3. kvartal Nykredit Realkredit koncernen Egenkapitaludvikling Mio. kr. 30. september 30. september 31. december Egenkapital primo Minoritetsinteresser Periodens resultat Dagsværdiregulering af aktier - disponible for salg Andre reguleringer Egenkapital ultimo Nykredit Realkredit koncernen Kapitalgrundlag (ekskl. periodens resultat) Mio. kr. 30. september 30. september 31. december Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital Kernekapital, ekskl. hybrid kernekapital Basiskapital Vægtede aktiver Kapitalkrav Solvensprocent opgjort på - Basiskapital 11,1 11,7 12,4 - Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital 10,2 10,4 11,3 - Kernekapital, ekskl. hybrid kernekapital 9,4 9,5 10, KVARTALSRAPPORT /14

7 NYKREDITS KAPITALSTRUKTUR Nykredit koncernen skal til stadighed have en kapital, der gør det muligt at yde realkreditlån og andre finansielle løsninger under såvel gode som dårlige konjunkturer. Nykredits kapitalberedskab skal endvidere sikre, at nyudstedte realkreditobligationer får højest mulig rating, så Nykredit kan yde kunderne realkreditlån med den lavest mulige rente. Egenkapitalen udgør 49,9 mia. kr. pr. 30. september Nykredit opdeler egenkapitalen i tre elementer. En forretningskapital på 40,9 mia. kr., svarende til lovgivningens kapitalkrav. Kapitalkravet består af 8% af de vægtede poster, svarende til 36,7 mia. kr., samt de lovpligtige solvensfradrag vedrørende immaterielle aktiver på 4,0 mia. kr. og forsikringsvirksomhed på 0,2 mia. kr. En stødpudekapital på 4,6 mia. kr., svarende til 1% af de vægtede poster. Stødpudekapitalen skal sikre, at Nykredit selv efter uventede nedskrivninger på udlån eller værdipapirbeholdninger fortsat har et kapitalgrundlag, der gør det muligt både at fastholde udlånsaktiviteten og at opnå en høj rating af de udstedte realkreditobligationer. Ifølge de internationale regnskabsregler må der alene foretages nedskrivninger på udlån, når der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse. En fremtidig forringelse af konjunkturen vil derfor medføre en kraftigere stigning i nedskrivninger på udlån end under de hidtidige regnskabsregler. På denne baggrund er en stødpudekapital på 1% af de vægtede poster nødvendig for at sikre fremtidig overholdelse af kapitaldækningsreglerne. En strategikapital på 4,4 mia. kr., der er Nykredits beredskab til brug for perioder med høj forretningsvækst eller strategiske tiltag og opkøb. FORVENTNINGER TIL 2006 Nykredit koncernens basisindtjening har i kvartal samlet set udviklet sig bedre end forventet mio. kr. Forventningerne er behæftet med betydelig usikkerhed, jf. udviklingen på aktie- og obligationsmarkedet. ØVRIGE FORHOLD Fælles obligationsudstedelse Siden 1. august 2006 har Nykredit og Totalkredit finansieret samtlige låntyper, som koncernen udbyder med fælles obligationsudstedelse. I en periode på 6 måneder vil der dog fortsat blive udstedt realkreditobligationer fra Totalkredit til finansiering af lånetilbud, der er accepteret inden 1. august Nykredit eneaktionær i Totalkredit Nykredit har udnyttet sin option til pr. 2. oktober 2006 at købe de resterende 20,8% af aktierne i Totalkredit A/S. Herefter er Totalkredit ejet 100% af Nykredit Realkredit A/S. Industriens Realkreditfond Industriens Realkreditfond sagsøgte i 2005 Nykredit. Status på sagen er uændret i forhold til omtalen i årsrapporten Det er forventningen, at der kan gå 1-2 år, før sagen er afklaret. Nykredit forventer at få medhold i sagen. Skattesag Nykredit Realkredit har i Landsskatteretten fået medhold i en skattesag vedrørende næringsbeskatning af aktier, jf. omtale i årsrapporten Skattemyndighederne har anket afgørelsen til Landsretten. Såfremt sagen på alle punkter går Nykredit Realkredit imod, kan der påregnes en meromkostning på 455 mio. kr. i forhold til den allerede omkostningsførte skat. Nykredit forventer at få medhold i sagen. Ny koncernchef 1. oktober Koncerndirektør Peter Engberg Jensen tiltrådte 1. oktober 2006 som ny koncernchef, efter at koncernchef Mogens Munk-Rasmussen gik på pension med udgangen af september. Tendensen til normaliseret realkreditaktivitet og vækst i bank- og forsikringsforretningen forventes at fortsætte i 4. kvartal. Nedskrivninger på udlån og finansindtægter har ligeledes udviklet sig bedre end forventet. Forventningerne til resultat før skat opjusteres på den baggrund til mio. kr. mod oprindeligt KVARTALSRAPPORT /14

8 BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABS- PERIODENS AFSLUTNING 1. november 2006 gennemførte Nykredit en ændring af organisationen i forlængelse af koncernchefskiftet 1. oktober I øvrigt henvises til udsendte fondsbørsmeddelelse af 1. november ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Koncernregnskabet for kvartal 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, som er godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til halvårsrapporter. Anvendelsen af IAS 34 medfører, at indregning og målingsprincipperne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) er fulgt, og at præsentationen er mere begrænset end aflæggelse af en fuldstændig årsrapport. Moderselskabets regnskab for kvartal 2006 er udarbej det i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendt gørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Anvendt regnskabspraksis er uændret sammenlignet med årsrapporten Der henvises derfor til beskrivelsen af koncernens og moderselskabets regnskabspraksis i årsrapporten 2005, der er tilgængelig på Kvartalsrapporten er ikke revideret KVARTALSRAPPORT /14

9 Mio. kr. 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Basisindtægter af - Forretningsdrift Fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens resultat er ekskl. værdiregulering af strategiske aktier over egenkapitalen BALANCE I SAMMENDRAG ULTIMO Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker mv Realkreditudlån Bankudlån ekskl. reverseforretninger Obligationer og aktier Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Hybrid kernekapital Supplerende kapital Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL Periodens resultat i procent af gns. egenkapital p.a. 8,5 3,8 4,4 4,6 8,1 7,5 7,1 Basisindtjening før nedskrivninger i procent af gns. egenkapital p.a. 6,4 5,8 4,7 5,4 7,0 6,6 5,9 Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gns. egenkapital p.a. 8,0 6,2 5,0 5,7 8,1 7,4 5,7 Omkostninger i procent af basisindtægter 53,3 58,2 63,5 62,9 51,3 55,2 56,3 Nedskrivninger (korrektivkonto) Periodens nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Solvensprocent 11,1 11,7 12,3 12,4 11,7 11,0 11,2 Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kernekapital 10,2 10,8 11,2 11,3 10,4 10,6 10,8 Kernekapitalprocent, ekskl. hybrid kernekapital 9,4 10,0 10,3 10,4 9,5 9,7 9,9 Gns. antal heltidsansatte medarbejdere KVARTALSRAPPORT /14

10 Resultatopgørelse BELØB I MIO. KR. NYKREDIT REALKREDIT A/S NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN kvartal kvartal kvartal kvartal Renteindtægter Renteudgifter NETTO RENTEINDTÆGTER Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER Præmieindtægter, for egen regning Kursreguleringer Andre driftsindtægter Erstatningsudgifter, for egen regning Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT KVARTALSRAPPORT /14

11 Balance BELØB I MIO. KR. NYKREDIT REALKREDIT A/S NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Funding realkreditudlån i Totalkredit Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Dagsværdioption Disponible for salg I alt Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger - - Investeringsejendomme Domicilejendomme I alt Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter AKTIVER I ALT KVARTALSRAPPORT /14

12 Balance BELØB I MIO. KR. NYKREDIT REALKREDIT A/S NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter 5 9 Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Forsikringsmæssige forpligtelser Tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier Andre hensatte forpligtelser I alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Akkumulerede værdiændringer Opskrivningshenlæggelser Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder Værdiregulering af aktier disponible for salg Andre reserver Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserver i serier Øvrige reserver Overført overskud Minoritetsinteresser Egenkapital i alt PASSIVER I ALT IKKE-BALANCEFØRTE POSTER - - Garantier mv Andre eventualforpligtelser I ALT KVARTALSRAPPORT /14

13 Egenkapitalforklaring BELØB I MIO. KR. NYKREDIT REALKREDIT A/S Aktiekapital Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Værdiregulering af aktier disponible for salg Reserver i serier Øvrige reserver Overført overskud Opskrivningshenlæggelser Minoritetsinteresser I alt I alt Saldo primo Effekt af praksisændring IFRS 500 Reguleret saldo primo Regulering vedr. domicilejendomme Udbytte fra Nykredit Mægler Regulering vedr. udenlandske enheder Periodens resultat Regulering vedr. associerede virksomheder Saldo ultimo Aktiekapitalen er fordelt i aktier af 100,00 kr. og multipla heraf. Saldo primo Effekt af praksisændring IFRS 500 Reguleret saldo primo Regulering vedr. domicilejendomme Dagsværdiregulering af aktier disponible for salg Realiseret gevinst vedr. aktier disponible for salg Regulering vedr. udenlandske enheder Periodens resultat Regulering vedr. associerede virksomheder Regulering vedr. minoritetsinteresser Saldo ultimo KVARTALSRAPPORT /14

14 Pengestrømsopgørelse BELØB I MIO. KR. NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN Periodens resultat efter skat Regulering for ikke-kontante driftsposter, afskrivninger og nedskrivninger Af- og nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver Kursregulering af kapitalinteresser -2-3 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter, netto -9-1 Beregnet skat af periodens resultat Reguleringer i øvrigt I alt Periodens resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter Ændring af driftskapital Udlån Indlån og gæld til kreditinstitutter Udstedte realkreditobligationer Anden driftskapital I alt Betalt selskabsskat, netto Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver I alt Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Efterstillet kapitalindskud I alt Pengestrømme i alt Likvider primo Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker I alt Likvider ultimo Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker I alt KVARTALSRAPPORT /14

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Der holdes pressemøde med præsentation af regnskabet i dag, den 9. februar kl. 13.00 i Nykredits hovedsæde, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Der holdes pressemøde med præsentation af regnskabet i dag, den 9. februar kl. 13.00 i Nykredits hovedsæde, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. februar 2006 Årsregnskabsmeddelelse Realkredit koncernen 1. januar 2005 31. december 2005 Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen Kommunikationsdirektør Nels Petersen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007.

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007. Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på

Nykredit Realkredit koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på Til Københavns Fondsbørs og pressen 17. november Kvartalsrapport Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat på 3.598 mio. kr. Resultatet inkl. regulering

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

RESULTAT (inklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat inklusive Forstædernes Bank blev 2.201 mio. kr. og efter skat 1.634 mio. kr.

RESULTAT (inklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat inklusive Forstædernes Bank blev 2.201 mio. kr. og efter skat 1.634 mio. kr. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 20. august 2009 HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. JUNI 2009 RESULTAT (eksklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat eksklusive

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2008

Halvårsrapport for 1. halvår 2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 5.8.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 8.28 Halvårsrapport for 1. halvår 28 På trods af kreditkrise

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2005

Kvartalsrapport kvartal 2005 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2005 1. november 2005 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2005 1/14 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER Tabel 3.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (store) 2010 17102 BI Management A/S Balanceoplysninger 1.000 kr. AKTIVER 1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 23.05.2011 Dato: Vor ref.: Jens 23.05.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 11.2011 Kvartalsrapport pr. 31. marts

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Perioderegnskab Realkredit Danmark koncernen Resultatopgørelse og Totalindkomst 7 Balance 8 Kapitalforhold 9 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11

Perioderegnskab Realkredit Danmark koncernen Resultatopgørelse og Totalindkomst 7 Balance 8 Kapitalforhold 9 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11 Ledelsesberetning Hovedtal Realkredit Danmark koncernen 3 Overblik 1. halvår 2014 4 Realkreditmarkedet 4 Periodens resultat 4 Balance 4 Kapital og solvens 5 Supplerende sikkerhedsstillelse 5 Lovgivningsmæssige

Læs mere

Meget utilfredsstillende resultat især som følge af meget store nedskrivninger. Tilfredsstillende niveau for basisdrift.

Meget utilfredsstillende resultat især som følge af meget store nedskrivninger. Tilfredsstillende niveau for basisdrift. Side 1 / 19 Selskabsmeddelelse nr. 5/2009 Meget utilfredsstillende resultat især som følge af meget store nedskrivninger. Tilfredsstillende niveau for basisdrift. Aftale med Finansiel Stabilitet om at

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 17. august Halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 17. august Halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar Til Københavns Fondsbørs og pressen 17. august 2006 Halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. juni 2006) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat på 1.346 mio. kr. Resultat efter

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2007 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Skjern, den 21. februar 2008 Fondsbørsmeddelse nr. 04/2008 Årsregnskabsmeddelelse for 2007 Fortsat stærk fremgang inden for alle forretningsområder

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010

Kvartalsrapport pr. 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 22.11.2010 Dato: Vor ref.: Jens 22.11.2010 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 Selskabsmeddelelse nr. 17.2010 Kvartalsrapport pr. 30. september

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008

Kvartalsrapport pr. 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.1.28 2.1.28 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Selskabsmeddelelse nr. 15.28 Kvartalsrapport pr. 3. september 28 Sammendrag: Resultat

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på

Nykredit Realkredit koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. maj Kvartalsrapport Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 31. marts ) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat på 1.162 mio. kr. Basisindtjening udgør 647 mio.

Læs mere