/ januarstorm I Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "08.01.05 / januarstorm I Danmark"

Transkript

1 årsrapport 2005

2 / januarstorm I Danmark

3

4 / jordskred I bergen I norge

5

6 / storbrand på amager I Danmark

7

8

9 InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på kunderne 11 Året 2005 i TrygVesta 12 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 14 TrygVesta og omverdenen 16 Strategi og mål 17 Vores økonomi 19 TrygVestas økonomiske resultat Privat & Erhverv Danmark 24 Privat & Næringsliv Norge 26 Industri 28 Finsk skadeforsikring 30 Investeringsvirksomhed 32 Kapitalforhold Vores kunder 36 Vores processer 38 Vores medarbejdere og værdier 39 Vores investorer 40 Finanskalender 40 TrygVesta-aktien 41 Fokusområder og finansielle forventninger til Selskabsledelse 46 Risikostyring 49 Regnskab 55 Ledelsens regnskabspåtegning 56 Intern revisionspåtegning 57 Revisionspåtegning 58 Anvendt regnskabspraksis 59 Resultatopgørelse og balance for TrygVesta 75 Resultatopgørelse og balance for TrygVesta A/S (moderselskab) 115 Koncernoversigt 123 Hoved- og nøgletal opdelt på geografiske områder 124 Koncernorganisation 125 Bestyrelsesmedlemmer 126 Koncerndirektionsmedlemmer 128 Ordliste 129 CAses 131 Januarstorm i Danmark 132 Jordskred i Bergen i Norge 136 Storbrand på Amager i Danmark 140

10

11 Tættere på kunderne I årsregnskabet for 2004 lovede vi, at de fordele, vi havde høstet på nordiske synergier ved en stram omkostningsstyring og forbedringer på alle forretningsområder, også skulle bruges til at styrke vores salgskraft og service over for kunderne. En lang række initiativer har hjulpet os med at opfylde dette løfte. I Norge har vi for eksempel gennemført en betydelig omlægning af vores pris- og fordelsprogram over for privatkunder ved at sætte Kunden i fokus. Vi har vendt op og ned på den praksis, at nye kunder i mange tilfælde har haft mulighed for at købe forsikring billigere end loyale og trofaste kunder. Dertil har vi skabt en mere logisk og gennemsigtig prisstruktur. Foreløbig har vores norske kunder taget godt imod konceptet. Videreudviklingen af Tryg Bygning og Tryg Reparation i Danmark har også betydet nye og bedre leverancer i skadesituationen. Vi bevæger os fra at være et selskab, der alene dækker de økonomiske følger af en skade, hen imod at være et selskab, der tager ansvaret for at løse kundernes problemer, når en skade er opstået. I forhold til både privat- og erhvervskunder betyder nærhed, at vi lytter til kunderne. I 2005 har vi gennemført en systematisk opfølgning over for vores konceptkunder i Danmark. Metoden har øget kundeloyaliteten og er nu ved at blive gennemført i forholdet til vores norske kunder. I betjeningen af de store industrikunder bliver overordnet risikorådgivning og ingeniørmæssig gennemgang af risici en stadig vigtigere del af forretningen. Derfor har 2005 været brugt på at skræddersy nye løsninger til vores allerstørste kunder. Alt dette og meget mere er sket, samtidig med at TrygVesta har gennemført sin introduktion på Fondsbørsen. Det har naturligvis betydet en stor ekstra arbejdsindsats i store dele af organisationen, men det kommer til yderligere at fastholde og videreudvikle den professionalisering af virksomheden, der allerede er nået langt. Som nordisk aktør er vi privilegeret af en vidtgående samarbejdsaftale med Nordea, der giver Nordea muligheder for at sælge vores skadeforsikringer, mens vi kan sælge Nordeas liv- og pensionsforsikringer, således at kunderne hos begge selskaber kan få en total og enkel løsning på deres finansielle behov. Det nordiske samarbejde får en stadig større betydning for det daglige arbejde i TrygVesta. Vi står stærkt i Norge og Danmark, den finske forretning udvikler sig stadig med god fart, og vi er på vej ind på det svenske marked efter grundige forberedelser, hvor forretningsmodel og itløsninger fra Finland kan genanvendes. En af de største fordele ved det nordiske samarbejde er netop muligheden for at lære af hinanden og udnytte synergier i udviklingen af virksomheden har således været et år præget af fremgang og forandringer. Samtidig er 2005 året, hvor et nyt niveau for indtjening er blevet bekræftet. I de kommende år vil vi arbejde for at fortsætte og forstærke den gode udvikling, koncernen er inde i. God læselyst. Stine Bosse Koncernchef TrygVesta årsrapport 2005 / Side 11 af 144

12 Ledelsens beretning Året 2005 i TrygVesta Resultat på mio. DKK før skat en fremgang på 861 mio. DKK Det forsikringstekniske resultat er forbedret med 353 mio. DKK og investeringsresultatet med 510 mio. DKK Combined ratio på 89,0 Præmievækst for 2005 på 2,9 % Koncernens investeringer gav et afkast på mio. DKK Samarbejdsaftale med Nordea forlænget til 2010 Vesta Trygghetsavtale succesfuldt introduceret i Norge Ny autotarif indført i Danmark Topresultat i kundeundersøgelse efter behandling af skader fra fyrværkeriulykke i Seest, Danmark, i 2004 En fokuseret indsats, nye systemer og nordisk effektivitet sikrer hurtig skadebehandling efter januarstorm i Danmark Hurtig indsats efter to kraftige regnskyl og skybrud i Bergen mindsker menneskelige og materielle konsekvenser Kundeundersøgelser viser fremgang i tilfredshed og loyalitet, og i Norge rykker selskabet en plads op og er nummer 2 blandt de store selskaber, når det gælder kundetilfredshed Tryg Bygning i Danmark udbygges fra at have aftaler med VVS-firmaer til også at omfatte tømrere, hvilket styrker mulighederne for at levere totalløsninger til kunderne TrygVesta introduceret på Københavns Fondsbørs. Kurs ultimo 2005 på 39 % over udbudskurs 68 % af årets resultat foreslås udbetalt som udbytte svarende til 21 DKK pr. aktie 4. kvartal Resultat på 678 mio. DKK før skat Combined ratio på 91,7 Ny autotarif indført i Danmark Fremgang i kundeundersøgelser i alle tre markeder Højere investeringsafkast end forventet Resultat før skat Combined ratio Mio. DKK TrygVesta årsrapport 2005 / Side 12 af 144

13 Forsikringsteknisk resultat fordelt på forretningsområder Mio. DKK Resultat pr. aktie fortsættende aktiviteter DKK Egenkapitalforrentningen efter skat % og ophørte aktiviteter Egenkapital Mio. DKK *) Egenkapitalen er før fradrag for udbytte, som fragår ved udbetalingen i Tallene for 2001 og 2002 er proforma, som om Nordea AB s aktiviteter har være ejet i hele perioden. Tallene for er opgjort efter Finanstilsynets daværende regnskabsregler, og tal for 2004 og 2005 er opgjort efter IFRS. TrygVesta årsrapport 2005 / Side 13 af 144

14 Ledelsens beretning Hoved- og nøgletal for TrygVesta IFRS Dansk GAAP 4. kvt. 4. kvt. Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel til forsikringsteknisk virksomhed Andre indtægter Andre omkostninger Periodens resultat før skat Ekstraordinære poster og minoritetsinteresser Skat Periodens resultat fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Balance Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Erstatningsprocent 70,0 75,1 72,0 69,3 67,6 71,5 78,1 77,5 Nettogenforsikringsprocent 4,9 2,6 0,1 4,7 5,0 6,8 5,5 2,6 Skadeforløb 74,9 77,7 72,1 74,0 72,6 78,3 83,6 80,1 Omkostningsprocent 16,8 16,9 16,9 17,1 21,2 22,4 23,6 24,3 Combined ratio 91,7 94,6 89,0 91,1 93,8 100,7 107,2 104,4 Operating ratio 89,6 92,7 87,2 89,1 90,8 97,2 101,9 98,8 Relativt afløbsresultat 0,9-1, Øvrige oplysninger 1) Egenkapitalforrentning før skat og ophørte og frasolgte aktiviteter Egenkapitalforrentning efter skat og ophørte og frasolgte aktiviteter Resultat pr. aktie (fortsættende aktiviteter) Indre værdi pr. aktie Udbytte pr. aktie Gennemsnitlig antal aktier (1.000 stk.) Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Aktiekurs 319, Børskurs/Indre værdi 2, Price Earnings 10, Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden Fortsættende aktiviteter Ophørte og frasolgte aktiviteter TrygVesta årsrapport 2005 / Side 14 af 144

15 1) Beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal 2005 med undtagelse af aktiedata, der er baseret på stk. aktier, som om dette antal aktier var udstedt i de pågældende perioder. De stk. aktier udgør antallet af aktier efter en ændring af stykstørrelsen i forholdet 1:4 foretaget i forbindelse med aktionærernes vedtagelse af selskabets ændrede vedtægter den 21. september Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis i TrygVesta følger fra 1. januar 2005 IFRSstandarderne. Sammenligningstal for 2004 er omarbejdet til IFRS, men udover IFRSreguleringer er 2004 også renset for frasolgte aktiviteter, som herefter indgår under Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter. TrygVesta årsrapport 2005 / Side 15 af 144

16 Ledelsens beretning TrygVesta og omverdenen TrygVesta fastholder og udbygger sin position som en nøglespiller i det nordiske forsikringsmarked med en placering som Nordens andenstørste skadeforsikringsvirksomhed og med en placering som henholdsvis nummer et og nummer tre i det danske og norske marked. Lønsomheden i det nordiske marked er fortsat god for de fleste aktører, og der er ingen tegn på tilbagevenden til tidligere tiders utilfredsstillende resultater som følge af ensidig fokusering på markedsandele. Historisk set har forsikringsbranchen haft en cyklisk karakter, men udsigten til et fortsat lavt renteniveau og mere uforudsigelige finansafkast vil efter TrygVestas vurdering fastholde branchen i at fokusere på indtjeningen før finansafkastet. Disciplin i underwriting er ligeledes kommet for at blive, hvilket også støttes af de hårde priser på reassurance og stadigt flere vejrbetingede skader. Debatten om fremtidens velfærd i alle nordiske lande viser, at der i fremtiden vil være behov for private forsikringsordninger omkring sundhed og sygdom, arbejdsløshed og andre sociale hændelser. Men det er også klart, at der ikke er noget ønske hos borgerne om, at private ordninger skal erstatte offentlige i fuldt omfang. Private forsikringer vil i stedet være et supplement til de offentlige, skattefinansierede tilbud. TrygVesta ser imidlertid dette område som et forretningsområde i vækst, drevet af ønsket om bedre og mere individuelt orienteret dækning. TrygVesta vil tage aktiv del i udviklingen af dette forretningsområde. Terror er desværre et emne, der bliver stadig mere aktuelt. Store terroraktioner kan ud over de øjeblikkelige menneskelige og materielle katastrofer have voldsom indvirkning på forsikringserhvervet. TrygVesta anerkender, at de enkelte selskaber har pligt til via reassurance at købe sig til den størst mulige robusthed over for sådanne begivenheder, men det ændrer ikke ved, at der i de nordiske lande burde skabes mulighed for, at selskaberne får adgang til at sikre deres kapital, også hvor det ikke er muligt at tegne reassurance. Ellers kan det føre til, at borgerne lades i stikken, idet forsikringsdækningen i større og større omfang undtages i policerne. Det seneste år har været præget af mange eksempler på ødelæggende orkaner, oversvømmelser og lignende. Hvis disse mange hændelser skyldes vedvarende klimaforandringer og ikke blot tilfældige sammentræf, vil det have stor indflydelse på prisdannelsen på forsikring. Der sker via reassurancen en udjævning af risiko på globalt plan, hvorfor også katastrofer langt fra Norden kan og vil få indvirkning på prisdannelsen. Disse forhold indgår i TrygVestas scenariefremskrivninger. Risikostyring og risikoafdækning er kommet stadig mere i fokus i nordisk erhvervsliv. God selskabsledelse stiller i dag krav til, at bestyrelserne fokuserer på risiko og afdækning af samme, hvorfor det naturligt stiller krav til forsikringsselskaber om at påtage sig rollen som aktiv medspiller i virksomhedernes arbejde med risici. TrygVesta har udviklet værktøjer til at kunne spille denne rolle i et forstærket partnerskab med vores kunder. TrygVesta årsrapport 2005 / Side 16 af 144

17 Strategi og mål Vision Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør på de markeder og inden for de forretningsområder, hvor vi vælger at være til stede. nye elementer til, der over tid vil blive introduceret i Danmark. Her har TrygVesta blandt andet på baggrund af norske erfaringer udviklet en ny autotarif, hvor prisen på bilforsikring gøres mere gennemsigtig blandt andet ved at gøre kørelængde til et led i prisberegningen, og hvor kunderne sikres mod prisoverraskelser, selv om uheldet skulle være ude. TrygVestas overordnede strategi, som blev fastlagt i 2003, er uændret. Det betyder fortsat fokus på ren skadeforsikring, fokus på Norden som geografisk forretningsområde og fokus på eksisterende kunder som udgangspunkt for en lønsom vækst af kerneforretningen. Resultaterne af turn around-processen, der blev sat i gang i 2003, er kommet hurtigere end ventet, og resultatet for 2005 bekræfter det nye niveau for indtjening. Ved indgangen til 2005 gav TrygVesta udtryk for, at virksomheden i 2005 særligt ville koncentrere sig om følgende: Fokus på direkte nordisk forsikring Med endeligt frasalg eller ophør af alle ikke-nordiske virksomheder har kræfterne kunnet koncentreres om det nordiske marked. Med tryghedsleverancen som platform er markedspositionen styrket i Norden med fremgang på alle de tre markeder Danmark, Norge og Finland. Ikke mindst den finske forretning har udviklet sig i et tæt samarbejde med Nordea. Denne model tager TrygVesta nu med til Sverige. Blik for eksisterende kunder I Norge lancerede TrygVesta med Vesta Trygghetsavtale et koncept, der skaber loyalitet ved at sikre den enkelte kundes og dennes families hele hverdag og ved at give garanti for, at den tegnede forsikring dækker familiens behov. Mange af ideerne i dette koncept er udviklet i det danske marked, men arbejdet i Norge har føjet Vækst i privat og erhvervsporteføljen En målrettet og effektiv salgsindsats i det danske privat- og erhvervsmarked har båret frugt og har resulteret i en præmievækst på 5,6 %. I det norske marked har det nye koncept med et farvel til introduktionsrabatter, der stillede nye kunder bedre end de trofaste, forbedret kundefastholdelsen. I Finland fortsætter den stærke vækst med nye policer solgt i Det har ført til en stigning i bruttopræmieindtægterne på 44 %. Væksten er sket både som en følge af samarbejdet med Nordea, der har solgt policer på det finske marked, og egne nye salgskanaler. Tilpasse ressourcer og realisere koncernsynergier Samtidig med investeringer i it-udvikling og fortsat opkvalificering af medarbejdere samt forberedelse af etableringen på det svenske marked er det lykkedes for TrygVesta at have uændret niveau for bruttoomkostninger. Dette kan tilskrives et fortsat stærkt greb om omkostningerne og indhøstning af nogle af de allerede identificerede nordiske synergier. Optimere industriporteføjlen Efter en målrettet sanering af industriporteføljen i 2003 og 2004 ligger denne del af forretningen nu med en fornem lønsomhed. Gennem velovervejet selektion blandt de store risici og med fortsat fokus på et balanceret produktmix fastholder TrygVesta i de sidste kvartaler af 2005 sin markedsandel uden at lønsomheden er sat over styr. TrygVesta årsrapport 2005 / Side 17 af 144

18 Ledelsens beretning Fælles identitet og værdier Koncernens logoer og typografi er i 2005 knyttet tættere sammen, således at kunderne og markedet gradvist vænner sig til den fælles nordiske identitet. Desuden deltog alle ledere i TrygVesta i løbet af 2005 i kommunikationen af TrygVestas værdier. Dette er foregået gennem udrulning af temapakker med værdi- orienterede og for den enkelte medarbejder relevante temaer. TrygVestas værdicoaches spiller en aktiv rolle, ligesom eksempler og erfaringer gøres tilgængelige via værdinettet for alle medarbejdere, der således kan hente inspiration til at bruge værdierne i det daglige møde med kunderne. Fra ord til resultater TrygVesta implementerer sin strategi og fastholder sine strategiske fokusområder gennem brugen af balanced scorecard. Årsrapporten er derfor struktureret omkring de fire balanced scorecard-perspektiver økonomi, kunder, processer og medarbejdere. Udvalgte balanced scorecard-målepunkter for TrygVesta IFRS IFRS Økonomisk perspektiv Egenkapitalforrentning efter skat (%) 27,9 23,1 15,4-47,4 1,2 Combined ratio 89,0 91,1 100,7 107,2 104,4 Omkostningsprocent, brutto 16,9 17,1 22,4 23,6 24,3 Kundeperspektiv, privatkunder (indeks) Fornyelsesprocent 101,2 *) 100,9 100,0 101,6 100 Kundeloyalitet 109,2 109,4 105,9 101,5 100 Andel kunder med konceptaftale 108,2 106,1 102,5 98,5 100 Procesperspektiv (indeks) Portefølje (nominelle priser) pr. fuldtidsansat Kundetilfredshed i skadebehandlingen Medarbejderperspektiv (indeks) Medarbejdertilfredshed 105 **) Målepunkterne i Kunde-/Proces-/Medarbejderperspektivet er baseret på data for aktiviteterne i Danmark og Norge. *) Indeks for fornyelsesprocenten 2005 korrigeret for effekt af kort opsigelsesvarsel på den danske del. **) Medarbejdertilfredshedsmåling gennemføres i TrygVesta årsrapport 2005 / Side 18 af 144

19 Vores økonomi TrygVesta ønsker at skabe gode økonomiske resultater. Resultater, som over tid er stabile og med høj grad af forudsigelighed. TrygVestas hensættelsespolitik tager højde for, at det med rimelighed må forudses, at der fra tid til anden forkommer social inflation, ændringer i retspraksis og lignende. Dette betyder, at der i normalår vil være en større sandsynlighed for afløbsgevinster end afløbstab. TrygVesta vil til stadighed arbejde med at fjerne overflødige administrative rutiner gennem brug af ny teknologi og moderne arbejdstilrettelæggelse og derigennem skabe basis for over tid at reducere omkostningsprocenten. Gennem god kvalitet i underwriting, løbende arbejde med porteføljekvaliteten samt fokus på arbejdet med erstatningsudgifterne, herunder administration af skader, vil TrygVesta tilstræbe en lav erstatningsprocent relativt til markedet. indflydelse på TrygVestas evne til at drive forretningen og sikre kundernes krav. Omvendt ønsker TrygVesta ikke at akkumulere kapital i et omfang, der overstiger behovet for en kontinuerlig forretningsførelse og realisering af koncernens strategi. TrygVesta A/S og koncernselskaberne er reguleret af de lokale tilsynsmyndigheder, og dette betyder, at solvensen i selskaberne også overvåges af disse. I praksis ligger det lovmæssige kapitalkrav under målet for den aktuelle A-rating. I forbindelse med den Europæiske Unions arbejde med nye ensrettede kapitalkrav, det såkaldte Solvency II-projekt, følger TrygVesta udviklingen tæt og deltager aktivt i arbejdet både nationalt og internationalt. TrygVesta har en aktiv kapitalstrategi, og kapitalstyringen sker i et tæt samspil med risikostyringen ved at benytte de samme, interne ALM-modeller ved den langsigtede planlægning af kapitalen. Kapitalstrukturen søges løbende optimeret samtidig med, at der opretholdes behørig sikkerhed for TrygVestas interessenter og gives rum til udvikling og vækst i koncernen. TrygVesta får årligt foretaget en finansiel kreditvurdering (rating) hos Standard & Poor s og Moody s, som danner basis for målet for kapitalniveauet. Målsætningen er at opretholde en minimums-rating på henholdsvis A- og A3. Givet TrygVestas nuværende forretningsstruktur og investeringsprofil svarer det målsatte niveau for rating til en kapital på % af nettopræmierne. Dette mål afspejler et kapitalniveau, der dels tilfredsstiller industrikundernes og mæglernes krav til sikkerhed og samtidig gør, at sandsynlige udsving i kapitalen ikke har TrygVesta årsrapport 2005 / Side 19 af 144

20 Ledelsens beretning TrygVestas økonomiske resultat 2005 TrygVesta fik i 2005 en markant resultatmæssig fremgang med et ordinært resultat før skat på mio. DKK og en forrentning af egenkapitalen på 28 % efter skat. fyrværkeribranden i Seest i Danmark og flodbølgen i Asien. Omkostningsprocenten i 4. kvartal ligger under niveauet for hele Resultatet før skat er en forbedring i forhold til 2004 på 861 mio. DKK, som primært sammensætter sig af en forbedring af det forsikringstekniske resultat på 353 mio. DKK og en betydelig forbedring af resultatet af investeringsvirksomhed på 510 mio. DKK. Igen i 2005 er der fin balance mellem indtjeningen i norsk og dansk skadeforsikring, og de tre store forretningsområder bidrager alle positivt til det økonomiske resultat. I forhold til forventningerne udtrykt i regnskabsmeddelelsen for kvartal ligger det ordinære resultat før skat 513 mio. DKK over det forventede resultat på mio. DKK, hvilket især kan tilskrives en mere positiv udvikling på aktiemarkederne end forventet. Combined ratio for 2005 på 89 ligger på niveau med det gunstige forløb. I løbet af året har forbedringerne i combined ratio knyttet sig til lavere skadefrekvenser og hurtigere effekt på tiltag omkring skadeindkøb end oprindelig forventet. Afløbsgevinster påvirker også resultatet positivt i forhold til forventet. TrygVestas hensættelsespolitik baserer sig på en større sandsynlighed for afløbsgevinster end afløbstab i normalår. 4. kvartal I 4. kvartal udgør resultatet før skat 678 mio. DKK. Bruttopræmieindtægterne er steget med 3,7 % i forhold til 2004, hvilket er 0,8 procentpoint højere end stigningen år til dato. Bruttoerstatningsprocenten ligger 2,0 procentpoint over niveauet år til dato, og er uagtet vinter- og efterårsmåneder bedre end forventet. Bruttoerstatningsprocenten er faldet med 5,1 procentpoint i forhold til 4. kvartal 2004, men det bør nævnes, at sammenligningskvartalet var negativt påvirket af Resultatet af investeringsvirksomheden før andre finansielle indtægter og udgifter og overførsel til forsikringsteknisk resultat udgør i alt 399 mio. DKK. Sammenlignet med årets øvrige kvartaler er dette et flot resultat og investeringsresultatet er cirka 300 mio. DKK højere end forventet i kvartalsmeddelelsen, som var baseret på kendskab til udviklingen i aktiemarkederne ultimo oktober. Positiv udvikling i præmieindtægterne Bruttopræmieindtægterne steg med 2,9 % i forhold til Væksten er sammensat af en tilfredsstillende vækst i Privat & Erhverv Danmark på 5,6 % og som ventet en lavere præmievækst i Privat & Næringsliv Norge på 4,5 %, idet TrygVesta har ændret prisstrukturen på privatmarkedet i Norge. På Industri er der et fald på 2,8 %, og i Finland fortsætter salget gennem Nordeas filialer med at stige bruttopræmierne er således steget med 44 % i forhold til Fortsat meget tilfredsstillende erstatningsniveau Bruttoerstatningsprocenten steg til 72,0 i 2005 fra 69,3 i Stigningen skyldes primært erstatninger som følge af januarstormen i Danmark, der påvirkede bruttoerstatningerne med 830 mio. DKK i Heraf var TrygVestas egen andel 100 mio. DKK, mens resten blev betalt af genforsikring. Stormen kostede desuden TrygVesta 64 mio. DKK til fornyet genforsikring. Stormen påvirker TrygVestas combined ratio med 5,7 procentpoint brutto. Som følge af den effektive genforsikringsdækning for denne begivenhed, svarer de samlede nettoudgifter ved storm- og vejrligsskader til det, som forventes i et normalår og effekten er 1 procentpoint netto. TrygVesta årsrapport 2005 / Side 20 af 144

21 Udviklingen i forventninger til combined ratio 2005 Forsikringsteknisk resultat fordelt på lande Mio. DKK Forventningerne fra 2004 afviger i forhold til årsrapporten for 2004, da tallene er omarbejdet til IFRS. Combined ratio Bruttopræmieindtægter fordelt på forretningsenheder 2005 TrygVesta årsrapport 2005 / Side 21 af 144

22 Ledelsens beretning Mio. DKK normalår Ifrs IFRS Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskader, brutto Afløbsresultat, brutto Storskadeniveauet svarer til et normalår og er på et lidt lavere niveau end i 2004, mens udgiften for egen regning er på et lidt højere niveau, da hovedparten af storskaderne er under 50 mio. DKK og dermed ikke dækkes af reassurandørerne. Afløbsresultatet udgør 263 mio. DKK i 2005 mod -17 mio. DKK i 2004 og påvirker resultatet positivt i forhold til et normalår. Afløbsresultatet i 2005 indeholder en forøgelse af hensættelser vedrørende skadebehandlingsomkostninger. Skadefrekvenserne særligt på villaforsikringer i Danmark og Norge og bilforsikringer i Norge er lavere end i et normalår. Udviklingen i gennemsnitsskaden har været positivt påvirket af TrygVestas initiativer i forhold til reparatører og håndværkere. Der er i året ikke afsagt domme eller ændret praksis på personskadeområdet, som kunne betyde ekstraordinære hensættelser. Omkostningsprocent bedre via effektivisering og synergier Bruttoomkostningsprocenten er 16,9 i 2005, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end i TrygVesta fortsatte i 2005 arbejdet med målrettet at reducere omkostningerne såvel på kort sigt som på længere sigt gennem at realisere synergier ved det nordiske samarbejde og fortsatte initiativer for at gøre forretningsprocesserne mere effektive. Opgjort i fast valuta er bruttoomkostningerne uændret i forhold til 2004 på trods af lønindekseringer på 2,5 %, strategiske it-investeringer, vækst på nye markeder og en stigning i de kunderettede aktiviteter. I omkostningsprocenten for 2005 er indeholdt 0,3 procentpoint hensat til medarbejderbonus og udstedelse af medarbejderaktier. Investeringsvirksomhed Resultatet af investeringsvirksomhed før andre finansielle indtægter og udgifter og overførsel til forsikringsteknisk resultat udgør i alt mio. DKK, hvilket sammenholdt med 2004 er en stigning på 478 mio. DKK. Fremgangen er påvirket af en væsentlig stigning i aktieafkastet, mens rentestigningen i årets løb gennem kurstab har reduceret obligationsafkastet i begrænset omfang. Det opnåede resultat svarer til et afkast af investeringsaktiverne på 5,5 %, hvilket er tilfredsstillende i forhold til koncernens investeringspolitik. Der er nydt godt af både den korte obligationsbeholdning og af aktiebeholdningen, som især er vægtet tungt i Danmark, Norge og øvrige Europa, hvor afkastene har været gode. Skat Skat af årets resultat udgør 788 mio. DKK mod 556 mio. DKK i Den effektive skatteprocent er i forhold til 2004 uændret på 27. Af den udgiftsførte skat vedrører TrygVesta årsrapport 2005 / Side 22 af 144

23 Akkumuleret Afkastprocent 2005 % Balance Mio. DKK 628 mio. DKK aktuel skat, mens 160 mio. DKK er en forøgelse af TrygVestas udskudte skat. Ophørte aktiviteter Resultat af ophørte aktiviteter er opgjort til -28 mio. DKK, hvilket er en forbedring i forhold til 2004 på 47 mio. DKK og især vedrører Chevanstell Ltd. Der har i 2005 været et stabilt skadeforløb og mindre kommuteringsgevinster. Det negative resultat skyldes primært en styrkelse af hensættelsen til administrationsomkostninger i forbindelse med afvikling af porteføljen, eftersom afløbsprocessen er forsinket i forhold til tidligere antaget. Den samlede hensættelse til administration af afløbsporteføljen udgør 96 mio. DKK ultimo I 2005 udgjorde pengestrømmene fra driften et positivt cash flow på mio. DKK sammenholdt med mio. DKK i samme periode i I 2004 indgår et beløb på 1,2 mia. DKK vedrørende salg af ejendomme. Investeringerne i 2005 steg med mio. DKK, og likviditeten fra finansiering udgjorde -197 mio. DKK. Egenkapital Pr. 31. december 2005 udgør egenkapitalen mio. DKK og er således forøget med mio. DKK svarende til årets resultat, fratrukket udbetalt udbytte og korrigeret for reguleringer vedrørende aktuarmæssige gevinster og tab på pensionshensættelsen i henhold til IAS 19 samt øvrige mindre reguleringer. Balance og cash flow TrygVestas balance er øget fra mio. DKK i 2004 til mio. DKK i På passivsiden sammensættes balancen primært af en egenkapital på mio. DKK og hensættelser til forsikringskontrakter på mio. DKK. De angivne tal er før udbetaling af foreslået udbytte for 2005 på mio. DKK. Hensættelser til forsikringskontrakter er øget med i alt mio. DKK sammenholdt med 2004, og TrygVestas erstatningshensættelsesmargin udgør 126 i 2005 mod 122 i Grundet de seneste års omlægning af reassuranceprogrammet er genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter faldet fra 3,3 mia. DKK i 2004 til 2,6 mia. DKK i Tilgodehavender falder i 2005 med 518 mio. DKK, hvilket primært skyldes, at tilgodehavender fra reassurandører er nedbragt. Pensionsforpligtigelsen overfor TrygVestas norske medarbejdere udgør efter modregning af ordningens aktiver 635 mio. DKK, som er fuldt afsat i balancen. TrygVesta årsrapport 2005 / Side 23 af 144

24 Ledelsens beretning Privat & Erhverv Danmark IFRS Dansk GAAP 4. kvt. 4. kvt. Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Erstatningsprocent 71,3 85,4 79,5 73,7 71,2 74,1 78,4 82,4 Nettogenforsikringsprocent 2,2 1,7-7,4 1,7 1,7 3,0 3,5 0,2 Skadeforløb 73,5 87,1 72,1 75,4 72,9 77,1 81,9 82,6 Omkostningsprocent 17,6 15,7 17,7 17,8 20,7 22,7 23,0 25,4 Combined ratio 91,1 102,8 89,8 93,2 93,6 99,8 104,9 108,0 Operating ratio 88,2 99,9 88,2 91,4 91,0 97,3 100,6 102,8 Det meget tilfredsstillende niveau i det forsikringstekniske resultat skyldes et godt skadeforløb til trods for januarstormen samt en god præmieudvikling. Fastholdelse af eksisterende kunder Bruttopræmieindtægterne for Privat & Erhverv Danmark steg med 5,6 % i forhold til Heraf udgør indeksreguleringer cirka 2,4 %, øvrige prisstigninger 1,2 %, og dermed bliver realvæksten 2,0 %. Det betyder, at TrygVesta vinder markedsandele. Fremgangen kan primært henføres til øget kundeloyalitet og dermed øget fornyelsesprocent inden for de fleste segmenter samt effekten af en øget fokusering i salgsorganisationen, med et større antal kundekontakter for alle medarbejdere til følge. specielt på erhvervssegmentet, mens privatsegmentet fortsat ligger på et højt tilfredsstillende niveau. I slutningen af 2005 blev den norske call center-teknologi taget i anvendelse i Danmark, hvilket understøtter en mere systematisk arbejdsdeling mellem kundebetjenere og assurandører med hurtig kundebetjening samt øget kvalitet og produktivitet til følge. Combined ratio forbedret 3,4 procentpoint Den markante forbedring i det forsikringstekniske resultat kommer til udtryk i en forbedring i combined ratio i forhold til 2004 på 3,4 procentpoint. Stormen i januar måned påvirker combined ratio med 12,2 procentpoint brutto og 2,2 procentpoint netto. Fornyelsesprocenten er forbedret fra 84,4 i 2004 til 85,0 i Forbedringen i fornyelsesprocenten ligger TrygVesta årsrapport 2005 / Side 24 af 144

25 Udvikling i skadefrekvens Danmark IFRS IFRS Mio. DKK Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskader, brutto Afløbsresultat, brutto Erstatningsprocent påvirket af stormen Bruttoerstatningsprocenten er steget 5,8 procentpoint i forhold til Ses der bort fra januarstormen, er bruttoerstatningsprocenten 68,2, hvilket er et fald på 5,5 procentpoint i forhold til sidste år. Der er en generel god udvikling for alle primære produkter undtagen ulykkesforsikring, der fortsat viser et utilfredsstillende skadeforløb. Nettoeffekten af januarstormen er som følge af reassuranceaftaler begrænset, og samlet er storm- og vejrligsskader kun på et lidt højere niveau end i et normalår. væsentlige besparelser på administrationssiden til følge. Samtidig er processen forberedt for yderligere automatisering. Disse besparelser på skadeadministrationen viser sig nu og i fremtiden på skadeprocenten. Omkostningsprocent Bruttoomkostningsprocenten for Privat & Erhverv Danmark er i 2005 lidt under niveauet for Dette afspejler investering i mere salgskraft, samtidig med at den fortsatte samling af salgskontorer i større slagkraftige enheder har haft en positiv effekt. Storskadeniveauet og afløbsresultatet svarer i store træk til det, som forventes i et normalår. Tryg Reparation for biler, som blev introduceret i 2003, og Tryg Bygning fra 2004 har en positiv indflydelse på erstatningsudgifterne. De nye metoder til skadebehandling har resulteret i et fald i størrelsen af de gennemsnitlige skader. Den faldende trend vedrørende frekvensudviklingen på villaforsikring fortsatte gennem 2005, mens frekvensen på autoforsikringsområdet steg marginalt fra , primært som følge af snevejret mellem jul og nytår Frekvensen på autoforsikringsområdet er dog fortsat på et tilfredsstillende niveau. På skadesiden blev hovedparten af autoskadebehandlingen yderligere automatiseret primo 2005 med TrygVesta årsrapport 2005 / Side 25 af 144

26 Ledelsens beretning Privat & Næringsliv Norge IFRS Dansk GAAP 4. kvt. 4. kvt. Mio. DKK Kurs DKK/NOK, kvartalets/årets gennemsnit 94,61 90,71 92,85 88,79 88,79 93,68 98,46 92,16 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Erstatningsprocent 65,4 60,7 61,4 60,8 59,1 71,9 72,0 79,4 Nettogenforsikringsprocent 1,0 0,5 1,3 1,6 1,9 2,0 5,4-7,7 Skadeforløb 66,4 61,2 62,7 62,4 61,0 73,9 77,4 71,7 Omkostningsprocent 19,7 22,9 20,4 20,8 25,0 24,7 27,0 26,1 Combined ratio 86,1 84,1 83,1 83,2 86,0 98,6 104,4 97,8 Operating ratio 84,3 82,1 81,5 81,6 83,5 94,4 98,3 92,0 Det gode resultat i 2005 kan tilskrives forbedret risikoselektion, en særdeles lav skadefrekvens på villaog autoforsikring i Norge og forbedret skadeindkøb. Stabil præmieudvikling Bruttopræmieindtægterne for Privat & Næringsliv Norge steg med 4,5 % fra 2004 til Opgjort i lokal valuta er bruttopræmierne steget med 1 % i forhold til Heraf udgør årets indeksreguleringer cirka 1,1 %, øvrige prisstigninger 0,6 %, og dermed bliver realvæksten -0,7 %. Fornyelsesprocenten er forbedret fra 83,0 til 83,7 en forbedring, som er sket hen over året, og som skal ses i sammenhæng med introduktionen af kundekonceptet Vesta Trygghetsavtale. Ligeledes kan det konstateres, at salget gennem Nordea udviklede sig fra et lavt opstartsniveau og var 60 % højere end i Udviklingen i præmieindtægterne skyldes fortsat fokus på lønsomheden i forretningen. TrygVestas ændringer i prisstrukturen og introduktionen af det nye kundekoncept forventes fortsat at styrke privatkundeområdet i Norge. Udviklingen afspejler et år, hvor forholdet mellem nytegning og afgang var utilfredsstillende i første halvår og forbedret i andet halvår efter igangsætning af initiativerne omkring det nye kundekoncept samt styrkelse af salgsorganisationen. Et stærkt fokus på mersalg til eksisterende kunder har været med til at styrke udviklingen i anden halvdel af TrygVesta årsrapport 2005 / Side 26 af 144

27 Udvikling i skadefrekvens Norge Mio. DKK IFRS IFRS Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskader, brutto Afløbsresultat, brutto Combined ratio på et lavt niveau Det positive forsikringstekniske resultat kommer til udtryk ved en combined ratio på 83,1 og er 0,1 procentpoint lavere end 2004, hvilket er lavere end et normalår. Erstatningsniveauet på især arbejdsskade er forbedret væsentligt i 2005 i forhold til 2004, hvilket skal ses i sammenhæng med gennemførte præmieforhøjelser inden for personskadebrancher. Erstatningsprocent på tilfredsstillende niveau Bruttoerstatningsprocenten er steget 0,6 procentpoint i 2005 i forhold til 2004, men er fortsat på et meget lavt niveau. Baggrunden for erstatningsniveauet tilskrives effekten af tidligere års tiltag og forbedret risikoselektion gennem ændret prisstruktur, som understøtter, at eksisterende lønsomme kunder fastholdes. Herudover har TrygVesta oplevet en lavere skadefrekvens hjulpet af fordelagtige vejrforhold, hvilket har betydet et ekstraordinært godt erstatningsforløb for især villa- og autoforsikring. Omkostninger til styrkelse af salgsindsats Bruttoomkostningsprocenten for Privat & Næringsliv Norge faldt i 2005 til 20,4. Vi har igennem året investeret i mere salgskraft, men har samtidig gennemført planlagte lukninger af salgskontorer samt effektivisering i arbejdsgange og processer med deraf følgende reduktion i omkostninger. Dette er et led i strategien om at samle salget i større salgskontorer med et mere slagkraftigt salgsmiljø. Omfanget af storskader, som vedrører tre Propertyskader, har været på et lidt højere niveau end for et normalår, hvilket imidlertid mere end modsvares af afløbsgevinster på 164 mio. DKK. Skadefrekvensen på villaforsikring har været ekstraordinært positivt påvirket i 2004 og 2005 af de meget milde vintre. På autoforsikringsområdet ses også en lavere frekvens, som ventes at have en mere blivende karakter. En betydelig bedre risikoselektion har betydet en markant lavere skadefrekvens hos nye kunder og har været med til at styrke det gode erstatningsforløb. TrygVesta årsrapport 2005 / Side 27 af 144

28 Ledelsens beretning Industri IFRS Dansk GAAP 4. kvt. 4. kvt. Mio. DKK Kurs DKK/NOK, kvartalets/årets gennemsnit 94,61 90,71 92,85 88,79 88,79 93,68 98,46 92,16 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Erstatningsprocent 72,3 75,8 72,0 71,5 71,4 68,5 85,3 73,3 Nettogenforsikringsprocent 12,8 6,5 9,0 11,4 11,9 15,4 7,1 12,9 Skadeforløb 85,1 82,3 81,0 82,9 83,3 83,9 92,4 86,2 Omkostningsprocent 11,7 11,0 11,4 11,7 14,4 16,8 16,5 17,8 Combined ratio 96,8 93,3 92,4 94,6 97,7 100,7 108,9 104,0 Operating ratio 95,7 93,0 90,3 92,1 94,0 96,9 102,6 97,6 Det nordiske forretningsområde Industri har i 2005 fortsat den positive udvikling fra Det er i 2005 lykkedes at forbedre lønsomheden på personskadebrancherne særligt i Norge. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne for Industri faldt 2,8 % fra 2004 til stillet over for krav om øget sikring og selvrisiko. Ultimo året sås en betydelig fremgang i salget og en tilfredsstillende fornyelse. Combined ratio forbedret med 2,2 procentpoint Den positive udvikling i det forsikringsmæssige resultat kommer til udtryk ved en combined ratio på 92,4 og er en forbedring på 2,2 procentpoint i forhold til Bruttopræmierne i Danmark er reduceret med 3,8 %, hvoraf overdragelse af flyporteføljen til et selvstændigt selskab samt fuld effekt af nettopriser på mæglermarkedet svarer til knap 2 %. I Norge er reduktionen 6,2 % i lokal valuta. Præmieudviklingen skyldes TrygVestas fortsatte fokus på lønsomheden i forretningen hvor kundegrupper gennem de senere år er fravalgt eller Erstatningsprocent påvirket af stormen i januar Bruttoerstatningsprocenten er steget med 0,5 procentpoint i 2005 i forhold til Udviklingen er påvirket af januarstormen i Danmark, som påvirker erstatningerne brutto med 120 mio. DKK og med en egenandel på 15 mio. DKK og 9 mio. DKK til fornyet genforsikring. Ses der bort fra januarstormen, er bruttoerstatningsprocenten TrygVesta årsrapport 2005 / Side 28 af 144

29 IFRS IFRS Mio. DKK Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskader, brutto Afløbsresultat, brutto ,5. Særligt den norske del af porteføljen har haft en positiv udvikling, der især skyldes tiltag inden for personskadeområdet. Det systematiske arbejde med risikoselektion og god underwriting er til stadighed i fokus. Ved at måle på kvaliteten i porteføljen i forhold til kunder, der vælger andre leverandører, sikrer TrygVesta sig, at risikoen selekteres, og prisen sættes korrekt. Nettoudgifterne til storskader er på et lidt højere niveau end i et normalår på grund af antallet af storskader under reassurancegrænsen på 50 mio. DKK. Erstatningsforløbet for traditionel industriforsikring property-, ansvars-, bil- og transportforsikring er tilfredsstillende og ligger bedre end et normalår. Derimod er erstatningsniveauet for marineområdet fortsat ikke tilfredsstillende. Fortsat lavt omkostningsniveau Bruttoomkostningsprocenten for Industri faldt med 0,3 procentpoint i 2005 i forhold til 2004 på trods af reduktionen i bruttopræmieindtægten. Den positive udvikling i omkostningsprocenten skyldes primært lavere absolutte omkostninger i 2005 sammenlignet med 2004 som følge af blandt andet de ændrede afregningsprincipper til mæglere og det fortsatte arbejde gennem 2005 med effektivisering af salget samt generel tilbageholdenhed i omkostningsforbruget. TrygVesta årsrapport 2005 / Side 29 af 144

30 Ledelsens beretning Finsk skadeforsikring IFRS Dansk GAAP 4. kvt. 4. kvt. Mio. DKK Kurs DKK/EUR, kvartalets/årets gennemsnit 745,95 743,43 745,07 743,99 743,99 742,92 743,08 745,74 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Erstatningsprocent 82,1 71,4 80,9 75,3 68,5 77,5 84,8 91,1 Nettogenforsikringsprocent 2,6-3,6 0,2 0,2 0,2 1,0 18,7 0,0 Skadeforløb 84,7 67,8 81,1 75,5 68,7 78,5 103,5 91,1 Omkostningsprocent 46,2 67,9 50,2 73,0 79,8 102,8 316, ,1 Combined ratio 130,9 135,7 131,3 148,5 148,5 181,3 419, ,2 Operating ratio 127,5 135,7 128,0 145,3 145,5 177,4 400, ,0 Fortsat kraftig vækst og forbedret resultat TrygVestas finske forretning, Nordea Vahinkovakuutus, opnåede i 2005 en vækst i bruttopræmieindtægter på 44 %. Væksten skyldes både et styrket samarbejde med Nordea, som varetager salget af forsikringerne gennem sine filialer, og introduktion af nye egne kanaler. I 2005 blev samarbejdet i øvrigt udvidet til også at omfatte Nordea Finans i forbindelse med salg af autoforsikringer. Salget af nye forsikringer har udviklet sig tilfredsstillende i Der er solgt knap forsikringer i 2005, hvilket er 15 % flere end i Væksten i forretningsomfanget i løbet af den korte årrække, filialen har eksisteret, er i overensstemmelse med de ambitiøse planer. Nordea har cirka 3 mio. privatkunder i Finland. Der er således fortsat et væsentligt potentiale for yderligere salg. Erstatningsprocent på tilfredsstillende niveau Bruttoerstatningsprocenten er steget med 5,6 procentpoint i 2005 i forhold til Stigningen skyldes primært indbetaling til den finske autoansvarsforsikringspulje, der dækker død og invaliditet. Omkostningsprocent markant forbedret Bruttoomkostningsprocenten for Finland faldt med 22,8 procentpoint i 2005 i forhold til Den meget positive udvikling skyldes primært, at de absolutte TrygVesta årsrapport 2005 / Side 30 af 144

31 Akkumuleret ugentligt salg Antal policer Finland Bruttopræmieindtægter Mio. DKK omkostninger er tæt på uændret i forhold til 2004, mens præmieindtægterne er kraftigt stigende. De stigende omkostninger til lønninger, kontordrift og provisioner i takt med øget salg modsvares af fald i afskrivninger til it. TrygVesta årsrapport 2005 / Side 31 af 144

32 Ledelsens beretning Investeringsvirksomhed resultat Aktiver ultimo Mio. DKK Tryg Vesta TrygVesta A/S I alt Andre finansielle indtægter og udgifter *) Investeringsvirksomhed i alt Overført til forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed Ophørende aktiviteter *) Posten omfatter gevinster og tab som følge af ændret diskonteringsrentesats, rente af driftslikvider, bankgæld og genforsikringsdepoter, valutakursregulering af forsikringsmæssige poster samt omkostninger ved investeringsvirksomhed. TrygVestas afkast af investeringer i 2005 før overførsel til forsikringsteknisk rente og før andre finansielle indtægter og udgifter udgjorde mio. DKK svarende til 5,5 %, hvilket var bedre end afkastet på mio. DKK eller 4,6 % i Fremgangen skyldes både et større investeret beløb og især et højere aktieafkast, mens årets rentestigning har trukket obligationsafkastet ned. Andre finansielle indtægter og udgifter er forbedret fra -187 mio. DKK til -86 mio. DKK blandt andet som følge af, at renteeffekten fra diskonteringen er forbedret fra -109 mio. DKK til 43 mio. DKK i medfør af rentestigningen. Overførsel til forsikringsteknisk rente er steget med 69 mio. DKK, således at det samlede resultat af investeringsvirksomhed er forøget med 510 mio. DKK. af ejendomme er kun forøget med 55 mio. DKK i årets løb og er derfor reduceret som andel af den samlede beholdning. Aktivfordeling Nettoinvesteringerne udgjorde cirka 4,3 mia. DKK i 2005, hvor 3,6 mia. DKK blev investeret i obligationer og den resterende del i aktier og ejendomme. Obligationer Afkastet af den samlede obligationsportefølje i TrygVesta inklusiv likvider var på 687 mio. DKK svarende til 2,7 % for hele Afkastet er påvirket af, at de korte obligationsrenter er steget 0,3-0,8 procentpoint i årets løb, hvilket har påvirket kursreguleringerne negativt. Aktivallokering TrygVesta har gennem hele året fastholdt en høj andel af værdipapirerne i obligationer med høj likviditet og lav rente- og kreditrisiko af hensyn til sikkerheden og ratingen. Gennem 2005 voksede aktiebeholdningen med mio. DKK som følge af nettoinvesteringer og stigende aktiekurser, således at aktieandelen er steget fra knap 11 % til knap 14 %. Værdien af beholdningen 94 % af TrygVestas obligationsinvesteringer eller 26,0 mia. DKK er placeret i danske realkreditobligationer, det norske pengemarked og vesteuropæiske og amerikanske statsobligationer. I figuren er obligationsbeholdningens ratingfordeling vist. Det fremgår, at 79 % af beholdningen har en rating på AAA/Aaa eller AA/Aa. De 20 % af beholdningen, der TrygVesta årsrapport 2005 / Side 32 af 144

33 obliga- afkast netto- Investeringsaktiver tioner Ejen- i mio. Afkast investe- Mio. Dkk aktier mv. domme Total DKK i % ringer Tryg , Vesta , TrygVesta A/S Total , Andre finansielle indtægter og udgifter -86 Total Ophørende aktiviteter ,6-85 Aktivfordeling i pct. 13,9 80,1 6,0 100,0 Afkast i mio. DKK Afkast i pct. 22,3 2,7 9,4 5,5 Afkast på aktivklasser % Obligationsbeholdningens geografiske fordeling TrygVesta årsrapport 2005 / Side 33 af 144

34 Ledelsens beretning Obligationsbeholdningens ratingfordeling Geografisk fordeling af noterede aktier ingen rating har, består primært af kortfristede norske pengemarkedspapirer udstedt af banker. Den optionsjusterede varighed inklusiv likvider for hele koncernens obligationsbeholdning var 1,6 år pr. 31. december 2005 mod 1,3 år pr. 31. december Den korte, men svagt højere varighed, skyldes primært, at varigheden på den danske beholdning er forøget, samt at beholdningen af udenlandske obligationer i Vesta er forøget. Rentefølsomheden på obligationsbeholdningen er lavere end på hensættelserne. Aktier Regnskabsårets samlede investeringsresultat på aktier udgjorde 819 mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 22,3 %. Det gode afkast var båret af fornuftige afkast på de store internationale aktiemarkeder og ekstraordinært store afkast på det danske og norske aktiemarked samt en reduktion i amerikanske aktiers andel af beholdningen fra starten af Danske aktier gav et afkast på 50,0 %, mens norske aktier gav et afkast på 45,1 %. Til sammenligning gav det danske OMXCBindeks 46,5 % og det norske OSEBX-indeks 40,5 %. Udenlandske aktier i øvrigt gav 17,4 % i afkast. MSCI Europa henholdsvis USA gav til sammenligning et afkast på 24,9 % henholdsvis 5,1 %. De udenlandske aktier har været valutaafdækket i årets løb. Unoterede aktier udgør ved udgangen af 2005 i alt 225 mio. DKK. kun 2,8 % af de noterede aktier i alt og 0,4 % af de samlede investeringsaktiver. Dels er andelen af indenlandske børsnoterede aktier (Danmark og Norge) meget lav 31. december 2005 cirka 17 % af den børsnoterede aktiebeholdning og de udenlandske aktiemandater er placeret i porteføljer med betydelig geografisk og sektormæssig diversifikation og lav tracking error det vil sige, at porteføljeafkastet forventes meget tæt på benchmarkafkastet. I både Danmark og Norge fylder de fem største virksomheder over 55 % af indekset, mens de fem største poster i TrygVestas samlede aktiebeholdning udgør 9,6 %. TrygVesta vil fortsat have en diversificeret international aktieportefølje for at reducere risikoen på enkeltmarkeder og enkeltvirksomheder. Ejendomme Investeringsresultatet af ejendomme udgjorde 175 mio. DKK, hvilket svarer til et samlet afkast på 9,4 %. Koncernen har i 2005 solgt for 19 mio. DKK ejendomme. Ultimo 2005 var udlejningsprocenten på 94,4 mod 95,6 ultimo Porteføljen er veldiversificeret og består af bygninger af høj kvalitet, typisk ejendomme centralt beliggende i større byer i Danmark og Norge. Porteføljen indeholder primært kontorerhverv, men også en mindre andel andet erhverv og boligejendomme. TrygVestas børsnoterede aktieportefølje er i høj grad diversificeret. Den største aktieinvestering udgør således TrygVesta årsrapport 2005 / Side 34 af 144

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark ÅRSRAPPORT 2005 årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010 v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Agenda Aktieprofil Krisen og værdiskabelse i Skade Solvency II Udsigter for 2010 2 Aktieprofil

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling.

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Investormøde Præsentation af Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Hovedpunkter i præsentation 2 Præsentation af Sådan vil skabe værdi Hovedpunkter i resultatet for 1. halvår

Læs mere

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015 REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING Niels Olesen December 2015 1 1 AGENDA Hvorfor ny regnskabsbekendtgørelse Hovedregel/undtagelse Balancen Indregning Hensættelserne Rentekurver Eksempler Sammenligning

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

Halvårsregnskab 2000

Halvårsregnskab 2000 Halvårsregnskab 2000 Hovedbegivenheder På trods af forstærkede reserver på 400 mio. kr. blev resultatet 312 mio. kr. i 1. halvår 2000 (1. halvår 1999: 354 mio. kr.) Korrigeret for orkanskader/eureko-gevinst

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere